Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

O sedmém sjezdu Českého radioklubu

VII. sjezd Českého radioklubu

Sjezd se sešel v královéhradeckém Adalbertinu dne 23. března 2013. Prezentovalo se na něm 93 účastníků s právem hlasovat.

Vyhlášení sjezdu a klíčové zprávy pro sjezd vyšly v předstihu v časopisu Radioamatér. Jako v posledních letech vždy, bylo vydáno několik předsjezdových bulletinů ČRK, v nichž byly zveřejněny organizační informace i materiály k jednání - číslo 1, 2 a 3.

Sjezd - už potřetí - moderoval Alek, OK1AMY.

Přivítal účastníky, mezi nimi i hosty: za Slovenský svaz radioamatérů Romana, OM3EI, a Tona, OM3LU, za České amatéry vysílače Honzu, OK1UU, a Mirka, OK1DOM, za Radu sysopů Frantu, OK1HH. Dále byly zvoleny pracovní orgány sjezdu: předsednictvo: OK2PO, OK1RI, a OK1XU, mandátová komise: OK1AGE, OK1MTZ, a OK1DOM, volební komise: OK1IVZ, OK1PI a OK2VNJ, návrhová komise: OK5MM, OK1KT a OK1MCW, zapisovatel: OK7DM, ověřovatelé OK1CF a OK1WF. Volbám byla přítomna notářka.

V úvodu se sjezd věnoval zprávám rady, jejíž volební období končilo. Zprávy předsedy a hospodáře byly již zveřejněny, byly proto jen stručně doplněny a komentovány OK1RI (zpráva předsedy za onemocnělého OK1AOZ) a OK5MM (zpráva hospodáře). Zprávu končící Revizní komise ČRK pak přednesl OK1AGE. Ten pak jako předseda mandátové komise sjezdu následně informoval i o počtu zaprezentovaných účastníků a konstatoval, že sjezd je usnášeníschopný. Sjezd přednesené zprávy přijal a schválil. Následně uctil minulou ticha radioamatéry zesnulé od posledního sjezdového jednání.

Následovala diskuze, v níž padla řada námětů k péči o radioamatérské začátečníky a drobnějším otázkám chodu organizace, překvapivě však ne k tomu, čím se hodně zabýval poslední sjezd, k volbě tištěné či elektronické podoby časopisu či k chodu QSL služby.

Po uzavření kandidátek bylo konstatováno, že kandidují:

 1. na předsedu ČRK OK1RI jako jediný kandidát,
 2. do Rady ČRK OK1ZHV, OK1CF, OK3RM, OK1NP, OK1MP, OK1AGE, OK1XU, OK1JMY, OK1VUM, OK1VAO, OK2QX, OK1UU, OK5MM, OK1FCJ, OK1LOL, OK1FFU, OK2LF, OK1MCW a OK2ULQ,
 3. do Revizní komise ČRK OK1VSL, OK1WF, OK1MTZ a OK1MWW.

Během technické přípravy volebních lístků se jednotliví kandidáti představovali a následně proběhly tajné volby. Výsledky jsou uvedeny v usnesení.

Po volbách pokračovala diskuse. O předloženém návrhu úprav stanov sjezd nakonec rozhodl, že změny budou projednány na samostatném (nebo následném) sjezdu, neboť prováděcí předpisy k novému občanskému zákoníku dosud neexistují. Dle některých diskutujících by také mělo dojít k debatě o postavení radioklubů v organizační struktuře ČRK.

Závěrem bylo projednáno a schváleno usnesení sjezdu, mandátová komise konstatovala, že VII. Sjezd ČRK proběhl řádně a v souladu se Stanovami ČRK, a sjezd byl ukončen.

Zpráva revizní komise ČRK
VII. řádnému sjezdu ČRK konanému v Hradci Králové 23. 3. 2013

Dovolte, abych vás seznámil s prací a výsledky revizní komise, tak jak nám ukládají stanovy ČRK.

Komise pracovala ve složení: Stanislav Hladký, OK1AGE, Jiří Štícha, OK1JST, a Milan Mazanec, OK1UDN - po jeho smrti byl kooptován Ladislav Havlíček, OK1LAH. Vím, že to do zprávy úplně nepatří, ale musím vzpomenout nesmírně obětavé a velmi precizní práce Milana, OK1UDN. Byl to správný "bafuňář" v tom nejlepším smyslu a velmi nám v revizní komisi chyběl.

Komise v uplynulém období provedla 8 pravidelných kontrol hospodaření, dále nepravidelné kontroly pokladen korunových a devizových, zvláště v době změn tajemníků ČRK. Dále se věnovala i kontrolám dotací z MŠMT a jejich správného čerpání. Členové revizní komise se zúčastňovali zasedání rady ČRK a s hlasem poradním vstupovali do diskuze.

Kontroly byly prováděny dvakrát ročně, a to zhruba v polovině roku a po uzávěrce. Při kontrole předkládá tajemník kompletní účetní dokumentaci. Jedná se zhruba o patnáct dokumentů v elektronické formě. Jde o velmi detailní kontrolu účetních dokladů, zvláště faktur a jejich náležitostí. O jednotlivých kontrolách jsou provedeny zápisy a s výsledky je seznamována Rada ČRK. Kontroly byly uskutečňovány vždy ve spolupráci s tajemníkem (tajemnicí) a také s paní účetní Vašátkovou, která se nám věnovala někdy i nad rámec jejích povinností. Revizní komise se věnovala především kontrole faktur a jejich náležitostí. Zejména těch náležitostí, které potvrzují rozsah fakturovaných prací a kontroly kdo a kdy vydal příkazy k úhradě faktur. Dříve se k této možnosti kontroly připojovala tzv."košilka", dnes je to razítko, na kterém musí být podpisy oprávněných osob a datum. To se ne vždy dodržovalo a v našich zprávách byla požadována náprava.

Revizní komise se dále věnovala inventurám, a to i formou pomoci při jejich uskutečňování, i když to není přímo její práce, tedy spíše aktivisticky. Hlavně při vyřazování věcí, které byly určeny k prodeji nebo dány k dispozici členským radioklubům, docházelo k nedotažení rozhodnutí Rady ČRK.

Pro představu o některých konkrétních zjištěních uvádím několik příkladů. V r. 2011 byly po kontrole účetnictví zjištěny vyšší náklady na reprezentaci ve Friedrichshafenu, než v roce předchozím, a to cca o 15.000.- Kč. Na žádost Rady ČRK revizní komise zjišťovala důvody rozdílu. Ukázalo se, že nebylo s dostatečným předstihem objednáno ubytování a bylo nutné improvizovat a objednat v časové tísni podstatně dražší ubytování. Dalším příkladem je kontrola plnění některých smluv a předpisů ČRK, provedená 8. 8. 2012. Šlo o formální plnění některých bodů "Smlouvy o obstarání věci mezi ČRK a fy. Reka Plus s.r.o". Nutno podotknout, že to bylo v dosti hektické době, kdy se měnil nájemce objektu v Jablonci a současně došlo ke změně formy správcovství tohoto objektu. Nicméně v té době nebylo možno dohledat, kromě již uvedené smlouvy, žádné jiné dokumenty na sekretariátu, které smlouva předpokládala. Je pravda, že některé nedostatky uvedené ve zprávě byly později napraveny.

Revizní komise se v této zprávě také zabývala Vnitřní ekonomickou směrnicí. Dospěla k závěru, že zavedená praxe v ČRK není vždy v souladu s touto směrnicí.

Revizní komise se prostřednictvím jejího předsedy, OK1AGE, na požádání Rady ČRK podílela na tvorbě nových Zásad pro zadávání zakázek ČRK.

Závěrem bych chtěl tomuto shromáždění připomenout, že jedině sjezdu je revizní komise odpovědna, Radě ČRK je povinna předkládat svá zjištění, a ta je má brát na vědomí. Revizní komise je nezávislý orgán, který Rada ČRK nemůže úkolovat. To neznamená, že rada výsledky a zjištění konstatuje a dále se již těmito problémy nezabývá. Rada se některými závěry revizní komise skutečně zabývá, ale ne vždy je to v rozsahu a hloubce, který by revizní komise očekávala. Na druhé straně revizní komise nemůže aktuálně zasahovat do rozhodnutí Rady ČRK, zodpovědnost za tato rozhodnutí je plně na ní.

Revizní komise děkuje všem, kteří s ní v minulosti i současnosti spolupracovali a spolupracují, bývalému tajemníku ČRK Jiřímu Škáchovi, současné tajemnici Pavlíně Rumplové i pí. účetní Vašátkové i všem dalším spolupracujícím.

Zprávu podával na VII. řádném sjezdu ČRK předseda revizní komise, Stanislav Hladký OK1AGE.

Usnesení VII. sjezdu Českého radioklubu

VII. sjezd ČRK se sešel dne 23. března 2013 v budově Adalbertina v Hradci Králové.

I.

Sjezd projednal a schválil zprávu předsedy ČRK o činnosti Rady ČRK v uplynulém období, zprávu hospodáře ČRK o hospodaření Rady ČRK v uplynulém období a zprávu předsedy Revizní komise ČRK o činnosti komise v uplynulém období.

II.

Sjezd uctil minutou ticha památku radioamatérů zesnulých v období uplynulém od posledního sjezdu.

III.

Sjezd zvolil předsedou ČRK ing. Jiřího Šandu, OK1RI.

IV.

Sjezd zvolil členy Rady ČRK:

 • ing. Miloslav Hakr, OK1VUM,
 • Stanislav Hladký, OK1AGE,
 • mgr. Vojtěch Horák, OK1ZVH,
 • Petr Chvátal, OK1FFU,
 • Petr Kašpárek, OK2ULQ,
 • Vít Kotrba, OK5MM,
 • ing. Martin Kumpošt, OK1MCW,
 • Jan Litomiský, OK1XU,
 • František Lupač, OK2LF,
 • Karel Matoušek, OK1CF,
 • Jan Paleček, OK1NP,
 • Michal Oplt, OK1LOL,
 • ing. Miloš Prostecký, OK1MP,
 • ing. Petr Spáčil, OK1FCJ.

V.

Sjezd zvolil členy Revizní komise ČRK:

 • Dr. ing. Jaroslav Bažant, OK1WF,
 • Michal Cempírek, OK1MTZ,
 • ing. Luděk Salač, OK1VSL.

VI.

Sjezd ukládá nově zvolené Radě ČRK:

 1. více propagovat diplomový program ČRK, podmínky diplomů provázat s podmínkami závodů ČRK,
 2. pomáhat radioklubům ČRK ekonomickými, organizačními a právními informacemi,
 3. zkvalitnit propagaci radioamatérství na veřejnosti s vynaložením přiměřených finančních prostředků,
 4. při činnosti rady více využívat odborných profesionálních znalostí členů k řešení specifických úloh,
 5. do práce odborných pracovních skupin rady vyhledat spolupráci erudovaných radioamatérů - i nečlenů ČRK,
 6. zachovat činnost QSL služby dle stávajících pravidel,
 7. pomáhat vytvářet podmínky pro vznik nových základen pro práci s mládeží,
 8. sjezd ukládá nově zvolené radě zabývat se problematikou OK-listu a dalších komunikačních kanálů,
 9. sjezd ukládá nově zvolené Radě ČRK vejít ve styk s orgány MOČR k získání souhlasného stanoviska k povolení provozu amatérské služby v pásmu 5 MHz na základě pozitivních výsledků experimentálního provozu,
 10. sjezd pověřuje nově zvolenou Revizní komisi ČRK, aby přezkoumala hospodaření týkající se budovy v Jablonci za období 7/11 - 6/12 a ověřila, zda je nebo není pravdivá zpráva OK1SQK,
 11. sjezd ukládá nově zvolené Radě ČRK svolat sjezd ČRK v takovém termínu, aby mohl projednat a schválit změnu Stanov ČRK tak, aby odpovídaly platným předpisům, a to nejpozději 6 měsíců před termínem, určeným platným a účinným zákonem pro tuto změnu,
 12. sjezd souhlasí, aby případné rozhodnutí o vydávání časopisu ČRK v tištěné nebo elektronické formě uskutečnila Rada ČRK,
 13. sjezd ukládá Radě ČRK jednat se státní správou o přenesení některých úloh státní správy (např. zkoušky operátorů) na radioamatérskou organizaci,
 14. sjezd vyjadřuje poděkování radě a všem členům za aktivní činnost v minulém období.

Co říci závěrem?

V Radě ČRK dále posílilo zastoupení velmi zkušených radioamatérů. S ohledem na to, že aktuálně v našem hobby dochází s nástupem nových technologií ke stále rychlejšímu proměňování definic platných dosud dlouhá desetiletí, je to určitě dobře.

Sjezd proběhl v klidu a plodně. Stinnou stránkou je účast, zmiňovali jsme ji ostatně už u posledního sjezdu, který se konal ve stejném místě. Rozhodnutí pro Hradec Králové i tentokrát ovlivnilo, že se tam ČRK může opřít o sehraný tým pořadatelů, zatímco v Praze by se muselo improvizovat. Přesto: reprezentativní zastoupení členů na sjezdu je důležitější. Pražáci, hlaste se!

Organizace sjezdu byla poněkud poznamenána nervozitou a nekoordinací. Pořadatelé z hradeckého klubu OK1OHK pracovali výborně, lidé z Adalbertina jsou zkušení profesionálové, do příprav sjezdu však zasáhl fakt, že onemocněla jedna z klíčových osob, předseda ČRK, který sjezd obvykle připravuje spolu s tajemníkem a radou, a z těch, kdo zaskakovali, nikdo dosud přípravu sjezdu v klíčové pozici neřešil a tajemnici máme úplně novou. Příště bude jistě lépe.

Za obrázky děkujeme Ivanovi, OK1MOW, a Martinovi, OK1FMS.

© OK1XU, 2013