Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Archiv zpráv ze světa

Aktuální zprávy jsou na stránce Aktuality ze zahraničí.

Zprávy jsou řazeny podle data dne zveřejnění od nejnovější k nejstarší. Stránka tedy začíná zprávou, která byla archivována naposledy.

 


15.prosinec 2008

Konference IARU Region 1
Cavtat, 16. - 21.listopadu 2008

21. řádná konference IARU Region 1 se konala 16. až 21. listopadu 2008 v chorvatském Cavtatu. Český radioklub na této konferenci zastupovali OK1MP, OK1PI, OK2BWN (AROB) a OK2ZI.

Konference byla slavnostně zahájena v neděli 16. listopadu. Po úvodních proslovech byla provedena volba komisí C2 - finanční a pověřovací, C6 - volební a vedoucí komise C3. Do sedmičlenné komise C2 byl zvolen OK1MP. Následovalo losování zástupců pěti organizací, kteří následně projednávali nominace na G2BVN (Roy Steven) Trophy.

Výsledky, které přijalo závěrečné plenární zasedání, jsou zveřejněny v 20 stránkovém dokumentu Final Plenéry Minutes.pdf, který zájemci naleznou na webu ČRK na adrese http://www.crk.cz/FILES/CT08_CAVTAT_FINAL.PDF.

V úvodu závěrečného zasedání bylo konstatováno, že na konferenci je registrováno 40 národních organizací a dalších 12 je zastoupeno proxy. Po té byla postupně projednávána doporučení jednotlivých komisí. V tomto dokumentu uvádím jen některá doporučení, která byla schválena na závěrečném plenárním zasedání.

Doporučení Komise C2 - finanční a pověřovací

CT08_C2_Rec02
Přijímá auditovanou finanční zprávu CT08_C2_03.

CT08_C2_Rec06
Schvaluje rozpočet upravený komisí C2.

Doporučení Komise C3 - administrativní a organizační

Poznámka: Doporučení, která se týkala schválení vedoucích pracovních skupin a koordinátorů, byla projednána v příslušné části programu.

CT08_C3_Rec03
Dokument CT08_C3_19. Sekretář je oprávněn doplnit tabulku 1 v Bye-Law o požadavek, aby dokumenty konference byly doručeny sekretariátu nejpozději čtyři měsíce před začátkem konference a aby byly dosažitelné na webu nejméně tři měsíce před konferencí. Členské organizace budou o možnosti stažení dokumentů informovány e-mailem. Toto nahrazuje stávající požadavky.

CT08_C3_Rec05
Že se přijímá stanovení vztahů pro pracovní skupiny, jak je uvedeno v CT08_C3_17.

CT08_C3_Rec22
Nové EC se ukládá vyvinout nové webové stránky IARU Region 1, které by odrážely současnou nejlepší praxi a založených na již vzniklých plánech, vycházejících z CT08_C3_25.

CT08_C3_Rec25
Dokument CT08_C3_28. Že QSL manažéři DX expedic, DXCC, IOTA nebo ostatní stanice berou ohled na "kodex praxe pro QSL manažéry" tak, jak je popsán v kapitole 7,5 IARU HF Handbooku. Je doporučováno, aby DX expedice navíc přijímaly QSL i přes bura k požadavkům direkt. Je-li to těžce uskutečnitelné, doporučuje se DX expedicím zřídit QSL manažéra v zemi, kde to možné je. Doporučuje se dobrovolná podpora expedic.

CT08_C3_Rec27
Dokument CT08_C3_46. Že organizátoři závodů budou požádáni, aby nahradili reporty (RST) něčím jiným, méně předvídatelným, a tím zlepšili zručnost operátorů.

CT08_C3_Rec27
Dokument CT08_C3_51. Komise doporučuje, aby pokud je to možné, byla v závodech zavedena kategorie pro "mladé a nováčky". Podrobnosti jsou závislé na pořadatelích.

CT08_C3_Rec44
a. Že Region 1 schvaluje IARU Rezoluci 08-01.
b. Že příručka ON4UN/ON4WW o etice a provozní praxi bude publikována na internetových stránkách členských organizací, a kde je to možné, bude v národním jazyce vydána i v papírové formě a prostřednictvím členských organizací jí bude dáno maximum publicity.

Následně byla vyhlášena volba funkcionářů EC:

President: Hans Blondeel Timmerman, PB2T 41 hlas
Colin Thomas, G3PSM 4 hlasy
Hrane Milosevic, YT1AD 4 hlasy
Hans Blondeel Timmerman byl zvolen presidentem.
Sekretář: Dennis Green, ZS4BS 40 hlasů
Angel A. Padín de Pazos, EA1QF 9 hlasů
Dennis Green byl zvolen sekretářem.
Mustapha Diop, 6W1KI byl jednomyslně zvolen vice-presidentem a Andreas Thiemann, HB9JOE pokladníkem.

Doporučení Komise C4 - KV

CT08_C4_Rec08
Že 18 130 kHz se schvaluje jako centrum aktivity QRP SSB v IARU Region 1.

CT08_C4_Rec09
Že 24 950 kHz se schvaluje jako centrum aktivity QRP SSB v IARU Region 1.

CT08_C4_Rec10
Že 3 630 kHz, 7 070 kHz, 14 130 kHz, 21 180 kHz a 28 330 kHz se schvalují jako centra aktivity digitálního hlasu v IARU Region 1 s cílem harmonizace s Region 2 a 3.

CT08_C4_Rec11
Že 18 150 kHz a 24 960 kHz se schvalují jako centra aktivity digitálního hlasu v IARU Region 1 a že IARU Region 1 navrhne společně s Regiony 2 a 3, aby tyto kmitočty byly přijaty a harmonizovány..

CT08_C4_Rec13
Následující bandplán pro 40 m byl přijat v Regionu 1: Poznámka: Tento bandplán byl již uveřejněn dříve na http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM a bude otištěn v Radioamatéru č. 1/2009.

CT08_C4_Rec14
Že REC/99/LH/C4.6 a REC/02/SM/C4.12 se ruší a Region 1 bandplán pro pásmo 136 kHz bude upraven následovně:

 

Kmitočet
(kHz)
Max. šíře pásma
(Hz)
Preferované módy a použití
135.7 - 137.8 200 CW, QRSS a úzkopásmové digitální módy

S tímto plánem je spjata poznámka Radiokomunikačního řádu 5.67B, která vyjmenovává některé arabské země, ve kterých amatérská služba toto pásmo nemůže používat.

CT08_C4_Rec16
Komise doporučuje, aby národní organizace prověřily a do svých podmínek KV závodů, které organizují, zařadily údaje o použitých kmitočtech a aby EC Region 1 přiměla ostatní regiony k přijetí obdobných pravidel.

CT08_C4_Rec17
Že IARU Region 1 naléhá na členské organizace, aby motivovaly své členy, aby obsluhovali svá zařízení na principech NIB (neinterferenčním) za účelem snížení úmyslného a zlomyslného rušení.

Doporučení Komise C4 - VKV/UKV/mikrovlnná

CT08_C5_Rec09
Dokument CT08_C5_24. Národní organizace nechť jsou podníceny k vybudování vícepáskových majáků v VKV rozsahu přibližně 3 až 70 MHz.

CT08_C5_Rec10
Dokument CT08_C5_24. Vybudované majáky nechť mají, pokud je to možné, signály v okolí 40 MHz a 60 MHz.

CT08_C5_Rec11
Dokument CT08_C5_24. Radioamatéři jsou vyzýváni, aby vybudovali automatické monitorovací stanice a výsledky předávali radioamatérské komunitě.

CT08_C5_Rec12
Dokument CT08_C5_24. Nechť je přijat společný vysílací formát, což pomůže při příjmu těchto multifrekvenčních majáků.

CT08_C5_Rec20
Dokument CT08_C5_07. Bandplán byl upraven tak, aby ukazoval volací kmitočty digitálního hlasu:
50 MHz: 50,630 MHz
145 MHz: 145,375 MHz
435 MHz: 433,450 MHz
1296 MHz: 1297,725 MHz

CT08_C5_Rec21
Dokument CT08_C5_15 a CT08_C5_22. Zrušit výhradní úsek pro EME 144,00 až 144,035 MHz, v kolonce bandplánu "POUŽITÍ" zrušit:
144,120 - 144,150 MHz FAI & EME MGM (JT65),
144,150 - 144,160 MHz FAI & EME aktivita SSB,
v poznámce bandplánu v sekci 2 "POUŽITÍ" zrušit možnost použití 144,140 - 144,160 MHz jako alternativního EME pásma,
v poznámce bandplánu v sekci 2 "POUŽITÍ" přidat EME aktivita používající MGM je možná mezi 144,100 - 144,160 MHz,
přidat do sloupce POUŽITÍ bandplánu usek 144,000 - 144,100 MHz, ukazující CW včetně CW EME.

CT08_C5_Rec23
Dokument CT08_C5_23. V kolonce 145 MHz IARU Region 1 bandplánu "POUŽITÍ" zrušit:
(i) alternativní pásmo pro MGM 144,160 - 144,180 MHz,
(ii) alternativní MGM volací kmitočet 144,170 MHz.

CT08_C5_Rec24
Dokument CT08_C5_13. Upravuje 23 cm bandplán (použití) následovně:
a) 1296,500 MHz - centrum aktivity obrazových módů (SSTV, Fax atd),
b) 1296,600 MHz centrum aktivity úzkopásmových datových módů (MGM, RTTY, atd.),
c) 1296,600 - 1296,700 MHz výstup lineárních transpondérů,
d) Povolit 1296,700 - 1296.800 MHz pro použití k alternativním účelům.

CT08_C5_Rec26
Dokument CT08_C5_18. Bandplán pro 3,4 GHz upravuje:
a) úsek pro majáky 3400,8 - 3400,995 MHz, použití: pouze majáky za účelem sledování šíření,
b) úsek pro všechny módy 3402 - 3410 MHz, použití: plánován družicový downlink.

CT08_C5_Rec28
Dokument CT08_C5_25. Doporučuje:
1. V pásmech 23 cm až 24 GHz, úsek x,750 - x,800 MHz každého úzkopásmového segmentu může být národními organizacemi použit pro místní majáky (10W ERP max).
2. Poznamenává: použití x,800 - x,995 MHz majáky za účelem šíření v kolonce použití v úzkopásmových úsecích IARU bandplánů pásem 3,4, 5,7, 10 a, 24GHz . Např.- 3400,800 - 3400,995 MHz - majáky pouze za účelem šíření
3. Včlenit
1) do IARU-R1 bandplánů podobné poznámky použití,
2) jak je uvedeno níže:
10368,750 -10368,800 MHz - místní majáky, 10W ERP max
10368,800 - 10368,.995 MHz - majáky pouze za účelem šíření
4. Místní majáky nemusí být koordinovány IARU, ale národní organizace nechť to sdělí IARU R1 majákovému koordinátorovi.
5. Že text úseku 10 IARU-R1 VHF Handbooku bude doplněn o návrh směrnice pro místní majáky z dokumentu CT08_C5_25.

CT08_C5_Rec37
Dokument CT08_C5_37. Doporučuje se, aby všechny organizace IARU Region 1 požadovaly, aby následující další pásma pro amatérskou družicovou službu byla studována a zvažována, možná vcelku, jako možné téma pro budoucí WRC:
50 - 51 MHz
1240 - 1250 MHz
2300 - 2330 MHz
2390 - 2400 MHz
3400 - 3410 MHz
5650 - 5670 MHz (v současné době pouze Země -> vesmír)
10350 - 10400 MHz

Volba normálních členů EC

Hani Raad OD5TE 39 hlasů
Betty Magnin F6IOC 36 hlasů
Nikola Percin 9A5W 33 hlasy
Panayot Danev LZ1US 32 hlasy
Colin Thomas G3PSM 24 hlasy
Hans Johansson SM0IMJ 19 hlasů
Angel A. Padín de Pazos EA1QF 10 hlasů
Afif Benlagja 7X2RO 7 hlasů
OD5TE, F6IOC, 9A5W, LZ1US, G3PSM byli zvoleni za členy EC.

ROZHODNUTÍ

CT08_C3_Rec08
Že Christian Verholt, OZ8CY byl znovu jmenován vedoucím EMC WG.

CT08_C3_Rec11
Že Thilo Kootz, DL9KCE byl jmenován vedoucím EUROCOM WG.

CT08_C3_Rec12
Že Wolfgang Hadel, DK2OM byl znovu jmenován IARU MS koordinátorem na příští tři roky.

CT08_C3_Rec13
Že Oliver Tabakovski, Z32TO byl znovu jmenován vedoucím HST WG na příští tři roky.

CT08_C3_Rec31
Že Hans Welens, ON6WQ pokračuje jako vedoucí STARS příští tři roky

CT08_C3_Rec36
Že Greg Mossop, G0DUB byl jmenován koordinátorem nouzového provozu.

CT08_C3_Rec39
Že Rainer Floesser, DL5NBZ byl jmenován vedoucím Region 1 ARDF WG.

CT08_C3_Rec41
Že Rizkallah Azrak, OD5RI byl znovu jmenován vedoucím IPHA na příští tři roky.

CT08_C3_Rec42
Že Gaston Bertels, ON4WF byl znovu jmenován vedoucím ARSPEX WG.

CT08_C4_Rec18
Že Ulrich Mueller, DK4VW byl zvolen vedoucím KV komise.

CT08_C5_Rec39
Že Michael Kastelic, OE1MCU byl zvolen vedoucím komise C5.
Že Bob Whelan, G3PJT byl jmenován vedoucím RRWG.
Že Martin Harrison byl znovu jmenován koordinátorem KV majáků.
Aby Colin Thomas, G3PSM byl jmenován vedoucím ERC.

Volba místa příští konference v roce 2011

Jižní Afrika: 22 hlasů
Španělsko: 15 hlasů
Anglie: 10 hlasů
Konference v roce 2011 se tedy bude konat v Sun City v Jižní Africe.

Roy Stevens Trophy byla udělena Donu Beattie, G3BJ, sekretáři IARU Region 1 v letech 2002 až 2008.

Medaile Region 1 při ukončení jejich dlouholeté činnosti v EC obdrželi Hans Ehlers, DF5UG a Max Raicha, 5Z4MR.

Na závěr plenárního zasedání Ole Garpestad, LA2RR poděkoval HRS za práci při přípravě konference i během ní a zasedání ukončil.

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP

 


2.prosinec 2008

Závěrečná zpráva z konference IARU Reg.1 v Cavtatu (v angličtině) ke stažení zde (500 kB).

Miloš, OK1MP

 


28.listopad 2008

Konference v Cavtatu zvolila nové vedení IARU Region 1:

President: Hans Blondeel Timmerman, PB2T
Vice President: Mustafa Diop, 6W1KI
Sekretář: Dennis Green, ZS4BS
Pokladník: Andreas Thiemann, HB9JOE
Členové EC: Panayot Danev, LZ1US, Colin Thomas, G3PSM, Betty Margin, F6IOC, Nikola Perčin, 9A5W, Hani Raad, OD5TE.

 

HB9JOE, OD5TE, PB2T, F6IOC, 6W1KI, 9A5W, G3PSM, LZ1US a ZS4BS

 

Zástupci ČRK v plénu konference: Karel, OK2ZI, Miloš, OK1MP, Ivan, OK1PI

 


27.listopad 2008

Ve dnech 16. až 21. listopadu se v chorvatském Cavtatu uskutečnila konference IARU Region 1. V současné době není k dispozici dokument ze závěrečného plenárního zasedání. Jakmile ho obdržíme, budeme o výsledcích konference informovat podrobněji.

Konference přijala následující bandplán pro pásmo 7 MHz, jehož platnost je od 29.března 2009, od kdy bude možno v celém pásmu vysílat s plným povoleným výkonem. Více než 10 delegací včetně ČRK bylo proti tomuto bandplánu, který jen minimálně rozšiřuje úsek, který je výhradně pro CW.

Připomínáme, že podle § 4 odst. 3) vyhlášky č.156/2005 Sb. ("povolovací podmínky") je tento kmitočtový plán od uvedeného data závazný i pro radioamatéry v OK.

 

7 MHz

IARU REGION 1 KV BANDPLÁN platný od 29.března 2009

 

Kmitočtový segment
[kHz]
Max šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání a použití 7000 - 7025 200 CW upřednostněné pro závody
7025 - 7040 200 CW QRP centrum aktivity 7030 kHz
7040 - 7047 500 Úzkopásmové módy - digimódy
7047 - 7050 500 Úzkopásmové módy - digimódy, automaticky řízené datové stanice (neobsluhované)
7050 - 7053 2700 Všechny módy - digimódy, automaticky řízené datové stanice (neobsluhované), (*)
7053 - 7060 2700 Všechny módy - digimódy
7060 - 7100 2700 Všechny módy, digitální hlas 7070 kHz, SSB QRP centrum aktivity 7090 kHz, SSB upřednostněné pro závody
7100 - 7130 2700 Všechny módy, Region 1 centrum aktivity pro nouzovou komunikaci 7110 kHz
7130 - 7200 2700 Všechny módy, SSB upřednostněné pro závody, Obraz centrum aktivity 7165 kHz
7175 - 7200 2700 Všechny módy, přednostně pro mezikontinentální spojení.

 

Použití postranního pásma Na kmitočtech nižších než 10 MHz se používá spodní postranní pásmo (LSB) a nad 10 MHz horní postranní pásmo (USB).

Amplitudová modulace může být použita v úsecích pro telefonii, přičemž je nutno brát ohled na uživatele vedlejšího kanálu.

Definice
All SSB, CW a ostatní druhy, které jsou uvedeny centrem aktivity, a AM (nutno brát ohled na uživatele vedlejšího kanálu).
Obrazové módy, FAX Libovolný analogový nebo digitální přenos obrazu s odpovídající šíří pásma, např. FAX a SSTV.
NB (úzkopásmové) Všechny druhy provozu do šíře pásma 500 Hz, včetně CW, RTTY, PSK atd.
DIGI Libovolný digitální druh provozu uvnitř limitů šíře pásma, např. PSK31, PSK 63, RTTY, MT63.
(*) Nejnižší nastavení stupnice pro LSB: 1843, 3603, 7053 kHz.

Poznámky:

 • CW spojení jsou přípustná v celém pásmu s výjimkou úseků pro majáky. (Doporučení DV05_C4_13).
 • Závodní aktivity nemají místo v pásmech 10, 18 a 24 MHz. (Doporučení DV05_C4_7).
 • Výraz "automaticky řízené datové stanice" zahrnuje i ukládací a předávací stanice.

Vysílací kmitočty:

 • Zde uvedenými kmitočty se rozumí "vysílací kmitočty", nikoli kmitočty potlačené nosné.

Neobsluhované vysílací stanice:

 • Členské organizace jsou žádány, aby omezily tyto aktivity v KV pásmech. Doporučuje se, aby tyto stanice v KV pásmech byly spouštěny pouze pod kontrolou operátora.. Výjimku tvoří majáky odsouhlasené koordinátorem IARU Reg. 1 a specielní povolené experimentální stanice.

Zajímavý je i dokument, který měla komise C2 - finanční a pověřovací - při projednávání rozpočtu na příští tři léta. Všimněte si procentuelní členění jednotlivých kapitol před úpravou.

Miloš, OK1MP

 


19.srpen 2008

Současný stav i výhledy na nároky amatérské rádiové služby na kmitočtové příděly v budoucnu zachycuje dokument zpracovaný v návaznosti na letošní jednání správní rady Mezinárodní radioamatérské unie.

Ke stažení zde.

 


18.srpen 2008

V listopadu se v chorvatském Cavtatu uskuteční další konference IARU R1. Sekretariát IARU R1 zveřejnil definitivní znění dokumentů, které bude konference projednávat. Jsou rozděleny do čtyř "balíků" podle problematiky:

C2 - finance (1,3 MB),
C3 - všeobecné (9,8 MB),
C4 - KV (3,3 MB),
C5 - VKV (4,1 MB),
Late Revised - dodatky (0,9 MB),
Revised - dodatky (1,1 MB), budou projednány, pokud se tak konference rozhodne,
Nominace (0,25 MB) - kandidáti do výkonného výboru IARU Reg.1.

Se svými názory či připomínkami k jednotlivým problematikám se obracejte v případě C3 na OK1MP, C4 na OK1PI a C5 na OK2ZI.

Miloš, OK1MP

 


30.červenec 2008

DARC
Deutsche Amateur Radio Club

Obvod Brandenburg

POZVÁNÍ
na 3."Ham-radio-Viadrina"
ve Frankfurtu /Oder

2O. září se koná 3." Viadrina-Ham-Radio míting" ve Frankfurtu /Oder/. Tak jako v loňském roce se setkání radioamatérů uskuteční v areálu výstaviště.

DARC - obvod Brandenburg je zastoupen na 3.Viadrina-Ham-radio mA Dtinku s obsáhlou prezentací radioamatérských aktivit východního německa.

Máme v úmyslu konečně rozšířit východní Evropu o radioamatéry , protože již prastarý slogan, který říká: " radiokomunikace - most do světa " právě k tomu zavazuje.

Oblast Euroregionu PRO EVROPA VIADRINA leží ve středu Evropy a rozprostírá se po levém a pravém břehu řeky Odry. Řeka je charakteristickým znamením tohoto regionu a viadrina znamená: " přes řeku ".

Z těchto myšlenek pochází nápad k založení Ham-Radio-Viadrina.

Z celého srdce si přejeme, aby Ham-Radio-Viadrina byla startem k trvalým setkáním všech radioamatérů střední a východní Evropy. V popředí by mělo stát vzájemné osobní poznání a představení našeho pěkného a mnohostranného hoby. Chtěli bychom se také více dovědět o radioamatérech z Polska, České republiky, Pobaltí, Slovenska a také z těchto zemí představit YL a OM, stejně jako v naši zemi. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny zainteresované skupiny, pracovní kolektivy a svazy východní Evropy, aby využili tohoto setkání, zajistili tím budoucnost radioametérů a prohloubili přátelské vztahy našich svazů.

Vážení přátelé, po otevření hranic je sloučení Evropy opravdové a také celá akce bude v tomto duchu prezentována.

K programu patří také mezinárodní radioamatérský bazar. Celá výstava nabízí mnoho prostorů k seznámení a výměně zkušeností. Vrcholem všeho budou přednášky se zajímavými tématy. O nápoje a občerstvení postaráno

Vstup je od 9 hodin. Vstupné 3.5O €

Více informací najdete na: http://www.ham-radio-viadrina.org/index.html

Předseda obvodu

Wolfgang Tretschock, DL2RSF

zástupce veřejně činné práce

Michel Fenske, DM1MKF

 


10.červenec 2008

 

Mezinárodní radioamatérská unie
Region 1

pracující pro budoucnost amatérského rádia

Resoluce AC IARU 08-01

Provozní praxe

Mezinárodní radioamatérská unie poznamenává:

- že amatérské rádiové služby jsou služby, které se opírají o vlastní regulaci za účelem efektního využití přídělů spektra,

a poznamenává:

- že špatné provozní chování nepřátelsky působí na všechny radioamatéry a nezvyšuje vážnost amatérských služeb,

se usnáší:

- že všichni radioamatéři budou vyzváni, aby pracovali na nejvyšších úrovních odbornosti, se správným ohledem na ostatní, kteří užívají amatérská pásma,

- že je potřeba, aby členské organizace vyvinuly úsilí a učily nováčky i ostatní správnému provoznímu chování

a proto schvaluje a doporučuje principy vydat v brožuře "Etika a provozní postupy pro amatérské rádio" * od John Devoldere, ON4UN a Marc Demeuleneere , ON4WW, a podnítit každý region IARU, aby zvážil přijetí této brožury, včetně potřebných regionálních úprav.

* Brožura je publikována jako dokument webu a je volně ke stažení z mnoha radioamatérských webů, včetně IARU (http://www.iaru-r1.org/Eth-operating-EN-iaru-PRINT-1july2008.pdf).

Miloš, OK1MP

 


10.červenec 2008

Během HamRadio ve Friedrichshafenu se uskutečnilo mezinárodní informativní setkání. Šlo o rozsáhlou výměnu informací jak ze strany představitelů jednotlivých regionů IARU, tak zástupců jednotlivých členských organizací IARU, kteří byli na setkání přítomni.

Obsáhlý zápis je v příloze.

Miloš, OK1MP

 


1.červenec 2008

Ve dnech 24 a 25. června se v Konstanci uskutečnilo pravidelné zasedání vedení IARU (Administrative Council). Na programu byly následující body:

 

 1. 9. května 2009 končí funkční období presidenta a vicepresidenta IARU. W4RA již tuto funkci není schopen vykonávat. Bylo konstatováno, že funkci presidenta je schopen vykonávat současný vicepresident VE6SH a vicepresidenta LA2RR (současný předseda IARU R1). Tato nominace bude podstoupena k ratifikaci členským organizacím IARU.
 2. Byly projednány dokumenty týkající se požadavků na kmitočtové příděly amatérské a amatérské satelitní služby.
 3. Hans Zimmermann, HB9AQS/F5VKP přednesl dokument o amatérské komunikaci během záchranných prací po zemětřesení v Číně.
 4. Dále byly projednány dokumenty některých koordinátorů (seznam - viz originál).
 5. Další informace byla od ad-hoc skupiny, která se zabývá budoucností a restrukturizací IARU.
 6. Byla přijata rezoluce IARU R1, která volá po pravidlech etiky amatérského provozu. Jako základ má sloužit dokument ON4UN a ON4WW.
 7. Byl schválen požadavek na studii mezinárodního systému QSL služeb. S ohledem na vzrůstající poštovní výdaje, bude zapotřebí získat údaje od jednotlivých organizací.
 8. S ohledem na zařazení 500 kHz alokace na WRC-11, byl upraven tříletý strategický plán na podporu amatérských kmitočtů.
 9. Byl posouzen plán akcí ITU, na kterých je potřebná přítomnost zástupců IARU.
 10. Byl posouzen plán Regionu 3 na přítomnost IARU na akcích.
 11. Byl posouzen rozpočet IARU na léta 2009 - 2011, který předložil mezinárodní sekretariát (ARRL).
 12. 29. března 2009 vstoupí v platnost rozhodnutí WRC-03 a v ůseku 7100 - 7200 kHz bude amatérská služba prioritní.
 13. Světový radioamatérský den 18. dubna 2009 bude pořádán pod heslem " Amatérské rádio: vaše záloha při komunikaci během katastrof a mimořádných okolností".
 14. Byly přijaty a prodiskutovány zprávy z jednotlivých regionů.

Příští schůze AC se uskuteční v říjnu 2009 v na Novém Zélandu.

Miloš, OK1MP

From: Sumner, Dave, K1ZZ [mailto:dsumner@arrl.org]
Sent: Thursday, June 26, 2008 12:08 PM
To: iaru-news
Subject: Administrative Council news release

NEWS RELEASE
International Amateur Radio Union
P.O. Box 310905
Newington, CT 06131-0905 USA
FAX: +1 860 594 0259
E-Mail: iaru@iaru.org

26 June 2008

For immediate release

IARU Officer Nominations Agreed for 2009-2014 Term

The Administrative Council (AC) of the International Amateur Radio Union (IARU) held its annual meeting on 24-25 June 2008 in Konstanz, Germany and took the following actions.

 

 1. The consultative process leading to nominations for IARU President and Vice President for the five-year term beginning on 9 May 2009 was completed between the AC and the American Radio Relay League, the IARU member-society that serves as the International Secretariat. IARU President Larry Price, W4RA had announced in 2007 that he was not available to serve an additional term. The AC agreed that Vice President Tim Ellam, VE6SH and Region 1 President Ole Garpestad, LA2RR are suitably qualified to serve as IARU President and Vice President, respectively. Their nominations will be offered to the member-societies for ratification.
 2. A comprehensive review and update of the working document that defines the additional spectrum requirements of the amateur and amateur-satellite services was conducted. Requests from the amateur satellite community for support of additional allocations were considered and referred to the IARU Satellite Adviser for additional information.
 3. The IARU International Coordinator for Emergency Communications, Hans Zimmermann, HB9AQS/F5VKP, presented his report in person. He noted the outstanding performance of radio amateurs in China who responded to the recent tragic earthquake emergency.
 4. Reports of the other IARU international coordinators and advisers were received. They are International Beacon Project Coordinator Peter Jennings, AB6WM/VE3SUN; Satellite Adviser Hans van de Groenendaal, ZS6AKV; EMC Adviser Christian Verholt, OZ8CY; and Interim Monitoring System International Coordinator Chuck Skolaut, K0BOG.
 5. An additional progress report was received from an ad hoc committee that is investigating the future role and structure of the IARU. Work since the previous AC meeting has refined the structure and identified the remaining issues to be resolved.
 6. A resolution offered by Region 1 that seeks to improve the operating standards of radio amateurs was adopted. The AC endorses and recommends the principles set out in the booklet "Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur" by John Devoldere, ON4UN and Marc Demeuleneere , ON4WW, and encourages each IARU Region to consider this booklet, with a view to adopting it, including any Regional variations that might be felt appropriate.
 7. A study of the international QSL bureau system was commissioned. The study will seek input from member-societies on the problems they face in light of escalating postage and other expenses, and the anticipated impact of electronic confirmation systems such as the ARRL's Logbook of the World.
 8. The three-year strategic plan for the development of support for amateur radio frequency allocations was reviewed and renewed for the period 2008-2011. The principal focus is on preparations for the 2011 World Radiocommunication Conference (WRC-11), especially the attainment of an amateur allocation in the vicinity of 500 kHz.
 9. The International Telecommunication Union (ITU) meetings at which IARU representation will be required for the coming year were identified, and plans for representation were reviewed.
 10. The plans of Region 3 for the IARU presence at Telecom Asia 2008 (Bangkok, 2-5 September) and of the International Secretariat for Telecom World 2009 (Geneva, 5-9 October) were reviewed.
 11. The budget for 2009-2011 as presented by the International Secretariat (ARRL) was reviewed. The budget includes provision for financial contributions from the three regional organizations to defray a portion of the expenses, in accordance with previously adopted policy.
 12. The 29 March 2009 implementation of the worldwide exclusive allocation of 7100-7200 kHz adopted at the 2003 WRC was noted and the many contributors to this achievement were recognized.
 13. "Amateur Radio: Your Resource in Disaster and Emergency Communication" was selected as the theme for the next World Amateur Radio Day, April 18, 2009.
 14. Status reports from each of the three IARU regional organizations were received and discussed. The next regional conference will be that of Region 1, to be held in Cavtat, Croatia in mid-November.

Attending the Konstanz meeting were IARU President Larry Price, W4RA; Vice President Tim Ellam, VE6SH/G4HUA; Secretary David Sumner, K1ZZ; regional representatives Ole Garpestad, LA2RR, Don Beattie, G3BJ, Hans Blondeel Timmerman, PB2T, Reinaldo Leandro, YV5AMH, Ramon Santoyo, XE1KK, Rod Stafford, W6ROD, Michael Owen, VK3KI, Gopal Madhavan, VU2GMN, ARRL President Joel Harrison, W5ZN, on behalf of the International Secretariat, and recording secretary Paul Rinaldo, W4RI. IARU International Coordinator for Emergency Communications Hans Zimmermann, HB9AQS/F5VKP attended a portion of the meeting.

The next scheduled meeting of the AC will be held in Christchurch, New Zealand in October 2009.

 


1.červen 2008

Ve dnech 5. až 7.dubna se v Londýně uskutečnilo pravidelné zasedání Výkonné komise (EC) IARU Region 1. Příslušný dokument má 10 stránek. Zde jsou ve stručnosti projednávané body:

 1. Finanční otázky, na které má velký vliv klesající počet členů členských organizací.
 2. Zprávy jednotlivých členů EC, které se zabývaly nejen činností jednotlivých pracovních skupin, ale i informacemi z jednotlivých regionů.
 3. Zvláštní pozornost byla věnována RSGB.
 4. Také některým zemím a místní problematice byla věnována pozornost - viz bod 7.
 5. Bod 8 byl věnován nastávající konferenci IARU R1 v Chorvatsku.
 6. Projednáno bylo i zastoupení R1 na blížících se akcích - viz bod 14.
 7. Bod 15 pak byl věnován úloze IARU R1 Web - předpokládá se vývoj nových stránek.
 8. V závěrečném bodě byla pozornost věnována provozním praktikám. Předpokládá se uskutečnění "workshopu" u příležitosti konference v Cavtatu.

Miloš, OK1MP

 


13.březen 2008

Došlé výsledky Marconi Memorial Contestu 2007 zde.

73, Karel, OK2ZI

 


20.únor 2008

Kosovo - nová země DXCC? (2)

Prohlášení NC1L o Kosovu jako zemi DXCC potvrzuje to, co jsem již dříve uvedl.

73, Miloš, OK1MP

Kosova and Adding New Countries to DXCC

Feb 19, 2008 16:53 ET

Bill Moore, NC1L

Naturally there are many questions about the DXCC status of Kosova, and whether or not it will be added to the DXCC list. The DXCC rules, which were modified in 2000 to better handle inclusion to DXCC, are clear on how additions can be made: For inclusion in the DXCC List, conditions as set out below must be met. Listing is not contingent upon whether operation has occurred or will occur, but only upon the qualifications of the Entity. Political Entities, Geographical Entities, Special Areas #1, Political Entities is the category with which we are concerned with respect to Kosova.

1. Political Entities:

Political Entities are those areas which are separated by reason of government or political division. They generally contain an indigenous population which is not predominantly composed of military or scientific personnel.

An Entity will be added to the DXCC List as a Political Entity if it meets one or more of the following criteria:

a) The entity is a UN Member State.
b) The entity has been assigned a callsign prefix bloc by the ITU. (The exceptions to this rule are international organizations, such as the UN and ICAO. These Entities are classified under Special Areas, 3.a); and Ineligible Areas, 4.b).) A provisional prefix bloc assignment may be made by the Secretary General of ITU. Should such provisional assignments not be ratified later by the full ITU, the Entity will be removed from the DXCC List.
c) The Entity contains a permanent population, is administered by a local government, and is located at least 800 km from its parent. To satisfy the "permanent population" and "administered by a local government" criteria of this sub-section, an Entity must be listed on either (a) the U.S. Department of State's list of "Dependencies and Areas of Special Sovereignty" as having a local "Administrative Center," or (b) the United Nations list of "Non-Self-Governing Territories."

New Entities satisfying one or more of the conditions above will be added to the DXCC List by administrative action as of their "Event Date."

So, Kosovo will be added to the DXCC list if it becomes a member of the UN, or (2), if it receives a prefix bloc from the ITU. The third condition does not apply. The date upon which either (1) or (2) occurs will be the event date.

 


17.únor 2008

Kosova Press Release # 2 February 17, 2008

In addition to the individual multi-national Amateur Radio operators (G3TXF, N7NG, OH2BH, OH2PM, ON8NC and W3UR) currently in Kosova and operating with UNMIK licenses, the group will soon begin activity as YU8/OH2R. The team currently has two stations and will begin activity on 7 to 28 MHz on SSB and CW. For more details about the project please check the QRZ.COM listing for OH2R. QSL YU8/OH2R via OH2BN.

(The above release may be forward)

Bernie McClenny, W3UR

Jako ilustraci k očekávání zařazení Kosova mezi země DXCC připojuji e-mail YT1AD, který reflektuje srbský pohled na věc:

From: "EA3BHK, Xavier"

Hi there

I have just received this warning from Dr. Hrane, YT1AD:

-------- Missatge original --------
Assumpte: DXInfo user notification: YU8 activity
Data: Sat, 16 Feb 2008 11:23:13 -0600
De: Hrane Milosevic
A: admin@ea3bhk.com

This is an enquiry e-mail via http://dxinfo.ea3bhk.com from: Hrane Milosevic

Kosovo is part of Kosovo and Metohia, Serbien Province. License with call YU8/.. is valid only if coming from RATEL, Serbien Republic Telecommunication Agency. In teritory of Serbia is not valid CEPT reciprocity.

In KOSMET existing Amateur Union of Kosovo and Metohia, President is Dr. Dragan Radovanovic, YU8RD with more than 100 members with valid license. International team, operating now from KOSMET is without license, demonstrating power and using confusion in this Serbien Province. This team must work with valid license and not with wishes to be FIRST.

SRS Savez radioamatera Srbije
Amateur radio union of Serbia
IARU liaison: dr Hrane Milosevic, YT1AD

V dané situaci se mohou uplatnit dvě pravidla pro uznání nové země DXCC:
1. země je přijata do OSN, nebo
2. ITU zemi přidělí zvláštní sérii znaků.

Je tedy jasné, že uznání Kosova za novou zemi DXCC musí předcházet určitější politický vývoj, který v současnosti nelze spolehlivě předvídat.

73, Miloš, OK1MP14.únor 2008

21.února se uskuteční spojení mezi astronautem Leopoldem Eyhartsem, FX0STD, na mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a základní školou v Rueil-Malmaison nedaleko Paříže. Dále jsou uvedeny otázky, které studenti připravili. Downlink pracuje na kmitočtu 145.800 MHz FM a spojení se uskuteční od 14,21 UTC. ISS bude v té době možno sledovat v celé Evropě.

Miloš, OK1MP

February 13, 2008

ARISS SPACE TALK PLANNED FOR FRENCH SCHOOL WITH ASTRONAUT LEOPOLD EYHARTS

Thursday 21 February 2008 an ARISS School Contact is planned for a school in France with French astronaut Leopold Eyharts, FX0STD.

French Air Force Brig. Gen. Leopold Eyharts flew to the station on space shuttle mission STS-122, which has delivered the European Columbus laboratory to the International Space Station. Eyharts will remain on the station to oversee activation and checkout of the laboratory.

The "Robespierre-B" Elementary school is located in the city of RUEIL-MALMAISON, 10 km west of PARIS, near the "Mont Valerien". Mont Valerien is a 162m high hill where a fortress was built 1841. During WWII, members of the French Resistance were executed in the fortress. Mont Valerien presently harbours a memorial to the "France Combattante" and a crypt for the martyrs of the Resistance. Next to these monuments, on the mount's slope, an American cimetery with 1 200 tombs of US soldiers fallen 1917-1918 and a chapel with the names of US soldiers fallen in France 1944-1945.

The school's name refers to Maximilien Robespierre, a famous character of the French revolution in 1789. Robespierre-B is a school for boys and girls comprising 10 classes, ranging from 1st grade to 5th grade, with a total of 256 children, aged from 6 to 11.

RUEIL-MALMAISON is a lovely city surrounded by a large forest, parks and gardens, for the happiness of its 75,000 inhabitants. In the 17th century, Cardinal de Richelieu, minister of King Louis the 13th, was the lord of RUEIL. In 1799, Napoleon the 1st and his wife Josephine lived in the nice castle of MALMAISON. At the end of the 19th century, famous impressionist painters Renoir, Manet and Monet used to find scenery inspiration on the banks of the nearby Seine river.

Following questions have been prepared by the Robespierre students:


 • When do you know when it is time to sleep?
 • What do you like to eat on earth, that you could not have in the ISS ?
 • Is it frightening to go to space?
 • How long the Space Station could remain in space?
 • What do you do if you get sick?
 • Are there any meteors passing nearby the ISS?
 • How could you take a shower in zero-gravity?
 • Is the Earth pollution visible from the space?
 • What did you put in your suitcase before leaving to the space?
 • Do you plan to live one day on another planet?
 • What kind of sounds could you hear in the space?
 • What is the purpose of such a big space outpost?
 • What type of studies do I need to become an astronaut?
 • What do you find most enjoyable being an astronaut?
 • Was it your childhood dream to become an astronaut?
 • Have you ever been short of water during one of your space journeys?
 • Do you have children? Are you able to talk to them from the ISS?
 • What will you study during this mission?
 • Is it funny to float in zero-gravity in the space station?
 • Is there a minimum age to be eligible for a mission to the ISS?

The contact will be conducted in French. It is slated to start at 14:21 UTC, which is 15:21 CET.

Interested parties are invited to listen to the astronaut's answers on downlink frequency 145.800MHz FM. The signals should be audible in most of Europe.

73

Gaston Bertels, ON4WF
ARISS-Europe chairman22.leden 2008

Hledají se spolupracovníci, kteří by se stali součástí mezinárodní sítě pozemních stanic. V mailu jsou uvedeny požadavky.

Miloš, OK1MP

Please circulate within your country the following message from the ARISS group:
http://www.rac.ca/ariss/oindex.htm

73,
Daniel A. Lamoureux, VE2KA
ARISS international Delegate
IARU Region 2 Director and Executive Commettee member
RAC VP International Affairs

Do you want to be part of the international network of ground stations that help support Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) operations? ARISS is looking to add numerous ground stations capable of relaying ISS amateur radio sessions with schools and also serve as back up communications relays should they be needed. Locations worldwide will be considered, but of greatest interest is the need for stations in Central America, South America, Falkland Islands, Western Australia, Canada, and Alaska.

The following are guidelines for stations wanting to be considered:

 • Third Party agreement with United States or waiver from their telecom agency
 • Ability to speak and understand English
 • Minimal horizon obstructions
 • 24/7 access and availability of station
 • operator(s) willing to support scheduled contacts at various times
 • Phone patch
 • AZ/EL tracking satellite system, preferably an auto tracking system with the capability for manual override
 • Multi-element yagis for 2 meters and 70 cm (Circular polarity preferred)
 • Pre-amps
 • Transmit output greater than 70 watts

NOTE: If you can specify your station's EIRP and receive sensitivity (thereby taking into account cable losses, pre-amps and antenna gain), it would be greatly appreciated.

Stations that can support the following will be given special consideration, but these items are not required:

 • Auto Doppler adjustment of frequencies
 • Ability to speak and understand languages other than English
 • 1.2 and 2.4 GHz satellite hardware
 • Packet
 • SSTV
 • Digital ATV
 • Redundant power system
 • High-speed internet

If you or your club would like to be considered for selection as one of the new ARISS telebridge stations then send an email with details about your station and contact information to ARISS-telebridge@amsat.org.

Frank Bauer, KA3HDO
ARISS International Chairman
AMSAT V.P. for Human Spaceflight Programs26.prosinec 2007

18. prosince se v Bosně za účasti zástupců IARU konala tisková konference, na které ministr komunikací a dopravy oficiálně oznámil změnu prefixu volacích značek (serie E7A - E7Z). Nová povolení s tímto prefixem začnou být vydávána v lednu 2008.

Miloš, OK1MP

New Prefix for Bosnia-Herzegovina Officially Announced

In response to a request from the Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina in August, the International Telecommunication Union (ITU) withdrew the call sign prefix allocation T9A-T9Z for Bosnia and Herzegovina and made a new allocation, E7A-E7Z. The change was made initially on a provisional basis under authority of the ITU Secretary-General and was confirmed by the 2007 World Radiocommunication Conference to be effective November 17, 2007.

According to International Amateur Radio Union (IARU) Secretary David Sumner, K1ZZ, the Ministry of Communications and Transport (BiH) held a press conference in Sarajevo on December 18 to formally announce the change. Minister Dr Božo Ljubič explained the desirability of changing a prefix that initially was allocated during wartime and how it was now being replaced with one that has no connection to that troubled time; similar steps have been taken with regard to passports, drivers' licenses and automobile registrations, he said. Ljubič also observed that the costs associated with the change were minimal compared to the benefits. Amateur Radio station licenses bearing E7 prefixes will be issued beginning in January 2008, and the use of other prefixes will be phased out.

Sumner and IARU Region 1 President Ole Garpestad, LA2RR, of Norway, were invited to speak at the press conference. Accompanying them was IARU Region 1 Executive Committee member Nikola Perčin, 9A5W, of Croatia. They expressed congratulations and support for the change, eliminating an issue that has complicated relations among the radio amateurs of Bosnia-Herzegovina.

Also invited to speak was Miroslav Nikše, President of the Union of Radioamateur Associations of Bosnia and Herzegovina (URAS), a recently formed umbrella organization of amateur radio associations based in different parts of the country. He thanked those involved in promoting the change.

In his remarks, Dr Ljubič pledged support from the Ministry of Communications and Transport to the umbrella organization for the development of Amateur Radio repeater and digital networks that would cover the whole of the country, enhancing emergency communications capabilities.20.prosinec 2007

DXCC Desk Announces New Entity

The ARRL DXCC Desk is pleased to announce the addition of St Barthelemy (FJ) to the DXCC List, making the island entity number 338 with an effective date of 14 December, 2007. Cards with contacts dated December 14, 2007 or after will be accepted for DXCC credit. New card submissions for St Barthelemy will not be accepted until January 1, 2008 in order to allow time for administrative adjustments.

Background

On February 21, 2007 the French Ministry issued a decree making St Barthelemy an Overseas Collective, making its status equal to that of Guadeloupe, Martinique and other French territories currently on the DXCC List. On November 8, 2007 the President of Association Des Radio Amateurs De St Barthelemy, Philippe Delcroix, FJ5DX, contacted the DXCC Desk, requesting that St Barthelemy be considered a new DXCC entity.

The "event date" that caused St. Barthelemy to be added to the DXCC list was December 14, 2007, the date the US State Department Fact sheet was updated by the Bureau of Intelligence and Research. This update added St Barthelemy to the List of Dependencies and Areas of Special Sovereignty with its Administrative Center in Gustavia, qualifying it under DXCC rules in Section II -- 1 Political Entities (c):

c) The Entity contains a permanent population, is administered by a local government, and is located at least 800 km from its parent. To satisfy the "permanent population" and "administered by a local government" criteria of this sub-section, an Entity must be listed on either (a) the U.S. Department of State's list of "Dependencies and Areas of Special Sovereignty" as having a local "Administrative Center," or (b) the United Nations list of "Non-Self-Governing Territories."

St Martin

French St Martin (FS), while also added to the List of Dependencies and Areas of Special Sovereignty, will remain on the DXCC List, but it is now considered a Point 1 Political Entity under the same classification as that of St Barthelemy.

Please direct any questions you may have about St Barthelemy, St Martin or the DXCC program to the dxcc@arrl.org.

73 es DX!

Bill Moore, NC1L
DXCC Manager3.prosinec 2007

Columbus, laboratoř zhotovená Evropskou vesmírnou agenturou, je připravena k vynesení na oběžnou dráhu Země. Mělo by se tak stát 6. prosince a měla by být na ni dopravena raketoplánem Atlantis. Na laboratoř byly namontovány i radioamatérské antény, což má umožnit rozšíření radioamatérské činnosti ve vesmíru. Na antény přispěl i Český radioklub.

Bližší podrobnosti jsou v článku převzatém z webu ARRL. Prezentaci radioamatérského projektu v MS PowerPointu si můžete stáhnout zde (3,3 MB).

Miloš, OK1MPARISS ANTENNAS SET TO LAUNCH ON NASA MISSION IN DECEMBER

Columbus, the laboratory built by the European Space Agency (ESA), is now packed inside space shuttle Atlantis' payload bay. It is the culmination of years of design and engineering work aimed at creating Europe's primary component for the International Space Station (ISS). At 23 feet long and 15 feet in diameter, the cylindrical segment is designed to host specialized experiments examining how humans react to microgravity and the effect of space on various fluids and objects such as crystals. Two Amateur-Radio-on-the-International-Space-Station (ARISS) antennas have been installed on the nadir side of Columbus. NASA is currently planning on a launch date of Thursday, December 6 for Atlantis.

According to ARRL ARISS Program Manager Rosalie White, K1STO, "The ARISS-Europe Team is holding weekly meetings to determine what the ARISS International Team should have for a station in the Columbus module. The Europeans will need to begin fundraising for the multiple sets of equipment, such as the on-orbit equipment, the required back-up on-orbit equipment and the test equipment. Some portions of the equipment system can be purchased, but much of it would need to be built. Once the team purchases or builds the equipment, next comes the special testing (individual equipment tests plus an end-to-end test) for space (probably by ESA), getting the equipment certified (also probably by ESA) and finally manifesting the system for launch. All of that will take many months and help from ARISS volunteers from many countries."

The mission, STS-122, will bring seven astronauts to the ISS: Commander Stephen N. Frick, KD5DZC; Pilot Alan G. Poindexter; Mission Specialist Rex J. Walheim; Mission Specialist Stanley G. Love; Mission Specialist Leland D. Melvin; Mission Specialist Hans Schlegel of Germany, and Mission Specialist/Expedition 16 Flight Engineer Leopold Eyharts, KE5FNO, of France.

Earlier this week, ISS Commander Peggy Whitson and Flight Engineer Dan Tani, KD5DXE, installed the Centerline Berthing Camera System that will be used for visual cues in the installation of the Columbus module to the Harmony connecting node. Russian cosmonaut Yuri Malenchenko, RK3DUP, is also on board. Tani is due to depart the ISS when Atlantis returns to Earth; Eyharts will take his place.

Earlier this year, the ARISS antennas successfully passed electrical and SWR tests, with one of the two antennas, Antenna 42, going through a final test -- a thermal test under vacuum. Based on modeling, engineers have no fear the antenna will pass with flying colors. Columbus will house an additional Amateur Radio station, including the first digital Amateur Radio TV (DATV) station in space, as well as a ham radio transponder. The yet-to-be-built Columbus amateur gear will facilitate operation on new frequencies that will make it possible for ARISS to establish wideband and video operations for the first time and allow continuous transponder operation.

At the ARISS International conference last year in San Francisco, Graham Shirville, G3VZV, speaking on behalf of ARISS-Europe, outlined plans for a mode L/S ham radio transponder as well as a DATV downlink on S1 band(2.4 GHz). "So, future ARISS contacts could have pictures as well as sound," Shirville told the delegates. ARISS-Europe is looking at a 10 W transmitter and a signal bandwidth of from 4 to 8 MHz. Since the Columbus module will be some distance from the other two ARISS stations, parallel operation will be possible.

Atlantis' mission to the ISS is scheduled to last 11 days. On flight day 4, Walheim and Schlegel's main task will be to prepare the Columbus module for installation on Harmony. They will install the Power Data Grapple Fixture on Columbus, which will allow the space station's robotic arm to grab the module and move it from the shuttle's payload bay to Harmony. On flight day 8, Walheim and Love will install two payloads on Columbus' exterior: SOLAR, an observatory to monitor the sun, and the European Technology Exposure Facility (EuTEF) which will carry eight different experiments requiring exposure to the space environment.

Funding to finish and install ham radio antennas on Columbus has been uncertain; however. ARISS Vice Chairman Gaston Bertels, ON4WF, says donations from various sources covered a payment of 9000 Euros (approximately $12,000) in March. Donations already have come in from the ARRL Foundation, AMSAT-NA and AMSAT-UK, among other organizations, as well as from many individual donors. According to Bertels, there is still a funding shortfall of 14,000 Euros (approximately $20,000 USD).

To help out, PayPal donations are being accepted.28.listopad 2007

Novinky ze Španělska

Od 24. listopadu mají španělští radioamatéři povolen úsek 7,1 až 7,2 MHz na sekundární bázi s vyzářeným výkonem max. 24 dBW.

Též mají rozšířeno pásmo 6 m na 50 - 52 MHz s max. výkonem 100 W, s výjimkou centrálního Španělska, kde mají povoleno 10 W.

Miloš, OK1MPDear all,

As from 24th of November 2007 the Spanish amateurs are allowed to use the band 7100-7200 kHz on a secondary basis, using a total radiated power not exceeding 24 dbW.

We have also gained access to the 51-52 MHz band, so we can use 50-52 MHz with a maximum power of 100 W, except in the center of Spain where the power is limited to 10 W.

Best 73,

Jose Díaz, EA4BPJ
URE General Secretary20.listopad 2007

Souhrnná informace o WRC-07

Úspěchy:

 • Zachování všech přídělů pro amatérskou službu.
 • Nový celosvětový příděl 135,7 - 137,8 kHz na sekundární bázi.
 • Zařazení požadavku na příděl cca 15 kHz v oblasti 415 - 526,5 kHz pro amatérskou službu na sekundární bázi do prozatímního pořadu WRC-11.
 • Vyloučení z budoucí agendy věcí, které mohou ohrozit amatérskou službu.
 • Vylepšení národních poznámek, které se týkají pásem 1,8, 3,5, 50 a 430 MHz.

Zklamání:

 • Neschválení přídělu v oblasti 5 MHz a nezařazení této problematiky do programu příští konference.
 • Nezařazení do programu příští konference úvahy o přídělu 50 MHz v ITU Region 1.

Žádné změny v amatérských přídělech, rozhlasová služba

Společné evropské návrhy nezískaly podporu a nepodařilo se dohodnout na kompromisech. Evropské administrace nakonec přijaly "žádné změny".

Konference WRC-11

IARU doufala, že neúspěšné body budou zařazeny do programu WRC-11. Avšak WRC-07 při přípravě prozatímní agendy měla malý zajem o problematiku KV.

Miloš, OK1MPWRC-07 Wraps Up in Geneva; Will Likely Meet Again in 2011

The final working session of the 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07) in Geneva drew to a close Thursday afternoon, November 15. The signing ceremony for the Final Acts will take place Friday. According to International Amateur Radio Union (IARU) Secretary David Sumner, K1ZZ, the principal achievements and disappointments, as they relate to the Amateur Services, of the conference are:

Achievements

Maintenance all existing amateur allocations, including the 7.200-7.300 MHz allocation in ITU Region 2 (the Americas) that had been somewhat at risk in connection with consideration of additional allocations for HF broadcasting (see below).

A new worldwide secondary allocation at 135.7-137.8 kHz with a maximum radiated power limit of 1 W e.i.r.p. (given the low efficiency of practical antennas for this frequency range, this limit is not as severe as it may sound).

Inclusion of an item, "to consider an allocation of about 15 kHz in parts of the band 415-526.5 kHz to the Amateur Service on a secondary basis, taking into account the need to protect existing services" on the provisional agenda for WRC-11 (set for 2011).

Avoidance of future agenda items that pose serious threats to key amateur allocations.

Some improvement in the so-called "country footnotes" that provide for different allocations by country in all or part of the 1.8, 3.5, 50 and 430 MHz amateur bands.

Disappointments

No new allocation for the Amateur Service in the vicinity of 5 MHz, and no agenda item to consider such an allocation at a future conference.

No future agenda item to consider an amateur allocation at 50 MHz in ITU Region 1 (Europe, the former Soviet Union, Mongolia, Africa and parts of the Middle East).

"No Change" for Amateur Allocations, HF Broadcasting

The amateur issues were of course a minor part of the WRC-07 agenda, but the Amateur Service was involved in one of the most contentious agenda items dealing with allocations between 4 and 10 MHz. A series of European Common Proposals had proposed changes to allow for an increase of 350 kHz in HF broadcasting allocations, with a footnote for administrations to allow the Amateur Service to use 5.260-5.410 MHz on a secondary basis and with a radiated power limit of 250 W; however, HF broadcasting had no support from the other regional organizations and no compromise acceptable to all parties could be found. Ultimately the European administrations had to accept "no change" for broadcasting, effectively scuttling our chances for a 5 MHz allocation.

Next WRC Tentatively Set for 2011

The IARU had hoped that if an allocation could not be achieved at WRC-07, an appropriate agenda item could be included for WRC-11. The 2007 conference, however, had little interest in taking up HF issues at the next conference, tentatively set for 2011, having little to show for a great deal of effort expended on HF in preparing for WRC-07. The only HF issues on the provisional WRC-11 agenda have to do with oceanographic radar applications and the implementation of new digital technologies for the maritime mobile service.

The International Telecommunication Union's planning for the next World Radiocommunication Conference begins on Monday in Geneva, with the convening of a two-day Conference Preparatory Meeting for WRC-11. Paul Rinaldo, W4RI, will attend on behalf of the IARU.

David Sumner, K1ZZ10.listopad 2007

V následující informaci od K1ZZ se uvádí, že rozhlasová služba, ač podporována 25 evropskými administracemi, neuspěla v rozšíření přídělů v oblasti 4 - 10 MHz. Proti byly ostatní regionální organizace. Hlavním důvodem byla ochrana vojenských a vládních pevných a mobilních spojů.

Dnes večer byl zamítnut příděl pro amatérskou službu v okolí 5 MHz. Poznámka navržená pracovní podskupinou nenašla dostatečnou podporu. To však nebrání, aby administrace povolily provoz v této oblasti na neinteferenční bázi na základě "Radio Regulation 4.4".

Jediným kladem je schválení přídělu 135,7 - 137,8 kHz pro amatérskou službu na sekundární bázi.

Miloš, OK1MPFrom: Sumner, Dave, K1ZZ [mailto:dsumner@arrl.org]
Sent: Friday, November 09, 2007 8:43 PM
To: iaru-news
Subject: [iaru-news:862] RE: [iaru-news:861] WRC-07 Week 3

On Friday evening the issue of 5 MHz was decided negatively at WRC-07. Please substitute the following for the release that was sent earlier. There are changes in the headline and in the first and third paragraphs.

David Sumner, K1ZZ
IARU Secretary

WRC-07 Week 3: HF Broadcasting Empty-Handed, No 5-MHz Amateur Allocation

As the International Telecommunication Union's 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07) in Geneva headed toward its fourth and final week, the proponents of additional allocations to HF Broadcasting conceded defeat and accepted that there will be no additional allocations made to HFBC at this conference. The slim possibility of a 5-MHz allocation to the amateur service also evaporated late Friday evening.

HFBC has been a contentious issue at ITU conferences for decades. At WRC-07, additional HFBC allocations between 4 and 10 MHz were supported by 25 European administrations and a few outside Europe but were strongly opposed by every other regional organization. Opposition to additional HFBC allocations was based mainly on a desire to protect military and other government fixed and mobile communications, although some of the administrations that were the most outspoken opponents of HFBC expansion authorize HFBC stations under their jurisdiction to operate out-of-band in the fixed and mobile allocations. Some HFBC proponents predict that the unsatisfactory outcome of the conference on this issue will lead to even more out-of-band broadcasting.

A footnote specifically authorizing administrations to allow amateur stations to use spot frequencies in the 5-MHz range was considered Friday evening at the Sub Working Group level as one of the last items of business concerning the 4-10 MHz range. The footnote failed to attract sufficient support and was withdrawn from consideration by its sponsor, the European regional organization (CEPT). This has no effect on the administrations that have authorized amateur operations under the no-interference provisions of Radio Regulation 4.4.

On a more positive note for radio amateurs, a secondary allocation of 135.7-137.8 kHz to the amateur service was approved on first reading in Plenary on Friday afternoon, November 9. This marks the first time since allocations to radio services began that the amateur service has had an allocation below the medium wave broadcasting band. The effective date is not yet set but is likely to be the date of entry into force of the Final Acts of the Conference. Of course, amateurs must wait until their own administrations authorize the new allocation before they can use it. Some administrations, while not wishing to block the international allocation, have indicated a reluctance to implement it in their countries because of various interference concerns.

Work continues on the agenda for future WRCs, tentatively scheduled for 2011 and 2015. There are many more proposals for agenda items for the next conference than can be accommodated, so only those with broad support are likely to be included. Committee work on the future agendas is scheduled for completion early next week.

Members of the core team of the International Amateur Radio Union (IARU) continue to attend the relevant meetings and work the halls on behalf of the amateur and amateur-satellite services. Support from numerous members of national delegations remains a vital component of this effort.

On Tuesday evening, November 6 the International Amateur Radio Club, 4U1ITU, held a dinner with a new amateur licensee, ITU Secretary-General Hamadoun Touré, HB9EHT as the guest of honor. There were 43 members and guests present, including WRC-07 delegates from more than a dozen countries -- several heads and deputy heads of delegation among them. The club station is active on the air under the special call sign 4U1WRC.

David Sumner, K1ZZ
IARU Secretary2.listopad 2007

Zde je informace o probíhající konferenci WRC-07. Dá se říci, že uplynulé dva týdny nepřinesly nic nového pro amatérskou službu. Projednávání agendy okolo 4 - 10 MHz je pomalé a oproti roku 2003 jsou i stanoviska provozování rozhlasu v Evropě rozdílná.

Miloš, OK1MP

From: Sumner, Dave, K1ZZ [mailto:dsumner@arrl.org]
Sent: Friday, November 02, 2007 12:05 PM
To: iaru-news
Subject: WRC-07 so far

WRC-07 So Far

The end of the second week of the four-week 2007 World Radiocommunication Conference is drawing near, but - at least as far as the amateur services are concerned - the International Amateur Radio Union (IARU) WRC-07 team reports there is not much in the way of firm conclusions. Here is a report prepared by IARU Secretary David Sumner, K1ZZ.

An unexpected highlight of the opening plenary was the announcement by Secretary-General Hamadoun Touré, at the end of his prepared remarks, that he had earned his amateur license. We seldom, if ever, have received such prominence during the opening ceremonies of a conference. Dr. Touré's call sign is HB9EHT. He left for the Connect Africa Summit in Kigali immediately after the conference opening but is expected to be back in Geneva next week.

The amateur services have been quite visible at the conference in other ways:


 • The special WRC-07 issue of ITU News includes an article under Larry Price's byline setting out amateur radio's aspirations for the conference.
 • An amateur radio emergency communications trailer brought from Germany was on display during the first ten days of the conference, parked strategically on the walkway between the conference center and the adjacent ITU building. A full-color explanation of amateur radio's emergency communications capabilities and an invitation to visit the trailer was distributed in the delegates' pigeonholes by the ITU Radiocommunication Bureau, as well as some additional information about the amateur services, resulting in a steady stream of visitors.
 • The IARU WRC-07 pin is a popular collectible and is being displayed on many lapels and lanyards around the conference center.
 • The IARU hosted a very successful reception for 200 key delegates on the evening of 31 October in the ITU cafeteria.
 • The International Amateur Radio Club (IARC) station, 4U1ITU, is operating under the special call sign 4U1WRC. The station is sporting new antennas that were erected especially for the conference; afterwards they have to be removed temporarily to make way for repairs to the roof of the building.
 • The IARC has invited delegates to take part, on the last Sunday of the conference, in an excursion to the Swiss National Museum of Sound and Image in Montreux.
 • Progress on the agenda items of interest to the amateur services has been slow. The 4-10 MHz issue is bogged down, with opponents of HF broadcasting expansion holding fast to a position of "no change." HF BC proponents are not nearly as numerous as in 2003 and are mainly in Europe; they have backed off from an initial position of 350 kHz of expansion down to 200 kHz, but there has not yet been any movement from the other side. In the meantime work on the other 4-10 MHz issues, including the possibility of a 5-MHz secondary amateur allocation (which so far is supported by the European BC proponents), cannot progress. Even if the HF BC allocation could be settled quickly, which seems unlikely at this point, time is running out to complete work on the rest of these issues. Meetings will continue over the weekend and well into next week.

Early this week it appeared that the issue of a 135.7-137.8 kHz secondary allocation to the amateur service had been settled favorably. However, it turned out that the concerns of some Arab administrations had not been fully satisfied and more work needed to be done. On Friday morning, 2 November the allocation was approved at the Working Group 4C level with two footnotes, one of which limits power to 1 watt e.i.r.p. and a second that allows countries in Region 1 to opt out of the allocation if they wish. Saudi Arabia repeated its opposition to the allocation and requested that this be noted in the Working Group's report to Committee 4. The allocation still has to be approved by Committee 4 and the Plenary. The next meeting of Committee 4 is scheduled for Tuesday afternoon, 6 November.

The process of identifying possible frequency bands for future international mobile telecommunications (cell phones and beyond) is very contentious. One frequency range being examined is 2.3-2.4 GHz, which of course is of concern to us although there is no immediate cause for alarm.

Prior to every WRC we look for opportunities to clean up so-called "country footnotes" that allow individual administrations to depart from the regional or international allocations that are in the body of the Table of Frequency Allocations. It is gratifying that several countries have agreed to remove themselves from footnotes that apply to parts of 160 and 80 meters, 6 meters, and (in some European countries) parts of 70 cm.

With regard to agenda items for future WRCs, discussions will begin in earnest on Saturday, 3 November. Proposals have been offered for agenda items dealing with possible amateur allocations around 500 kHz, 5 MHz, and (in Region 1) 50 MHz; of course, 50 MHz is already allocated to the amateur service in Regions 2 and 3. There are more than 40 proposals for future agenda items, which is at least twice as many as are likely to be approved, so the fate of "our" future agenda items remains to be determined. The IARU team is following other proposed agenda items closely to determine (and minimize, to the extent we are able) their potential impact on the amateur services.

The initial core IARU team consisted of Larry Price, W4RA, Ken Pulfer, VE3PU, Reinaldo Leandro, YV5AMH, and Paul Rinaldo, W4RI. Hans Zimmermann, HB9AQS was here to help out with the German trailer. Dave Sumner, K1ZZ arrived on October 24 and Tim Ellam, VE6SH arrived on October 30. Some team members will be leaving before the end of the conference.

We also have considerable help from amateur representatives on other national delegations and from Tafa Diop, 6W1KI, who is here for the first half of the conference representing the African Telecommunications Union. National delegates, a few of whom are here part-time, include:

Jim Dean, VE3IQ (Canada)
Ole Garpestad, LA2RR (Norway)
Hans Blondeel Timmerman, PB2T (Netherlands)
Jay Oka, JA1TRC (Japan)
Peter Lake, ZL2AZ (New Zealand)
Keith Malcolm, VK1ZKM (Australia)
Colin Thomas, G3PSM (UK)
Walt Ireland, WB7CSL (USA)
Jonathan Siverling, WB3ERA (USA)
Joong-geun Rhee, HL1AQQ (Rep. of Korea)

Other members of national delegations both licensed and unlicensed, are being of considerable assistance; their support and cooperation is deeply appreciated.28.říjen 2007

Mistrovství světa v telegrafii v Bělehradu

Radioamatérský svaz Srbska (SRS) byl hostitelem 7. Mistrovství světa v telegrafii, které se uskutečnilo ve dnech 19. - 23. září v Bělehradě. Organizací soutěže byl pověřen radioklub Novi Beograd, YU1FJK, pod vedením Dušana Čehy, YU1EA.

Celkem 41mužů a 40 žen se ucházelo o mistrovské tituly ve čtyřech disciplinách: RX - příjem písmen, číslic a smíšeného textu v trvání 1 min., TX - vysílání stejných textů rovněž po dobu 1 min., RUFZ - příjem 50ti volacích znaků zvyšující se rychlostí, MORSE RUNNER - simulovaný KV závod po dobu 10ti minut. Absolutní mistryní světa (součet bodů ze všech čtyř závodů) se stala Elena Elchenko, RV9CPW výkonem: RX 270písmen, 250 číslic a 220 smíšených (skutečných - ne PARIS) znaků/min., TX 223 p. 191 č. 162 sm./min., RUFZ 141151 b. a MR 2781 bodů. Mezi muži zvítězil Andrei Bindasov, EU7KI s výsledkem RX 280p. 280č. 190 sm., TX 247 p. 233 č. 211 sm., RUFZ 148728 b. a MR 3595 bodů. V družstvech zvítězilo Bělorusko před týmy Ruska a Rumunska.

Mistrovství, které se uskutečnilo v prostorách hotelu Slavija, se zúčasnily delegace 12ti zemí (EW,UA,YO, HA, YU, LZ, UB, DL, K, 9A, Z3, I). Proti minulým ročníkům chyběly delegace východních zemí JA, BY, HL a taky OK - zastoupena jen mezinárodním rozhodčím (OK2BFN). Pro přepis přijatých textů měli všichni závodníci k dispozici počítač dodaný pořadatelem, do kterého museli přepisovat i závodníci, kteří zapisovali do vlastního notebooku. Pro kontrolu textů byl použit program ALEXANDRIA v1.3. Dalšími programy (volně ke stažení) byly RUFZ 1.1.1 www.rufzxp.net a MR http://www.dxatlas.com/MorseRunner. Překvapen jsem byl zastoupením mládeže do 18ti let (32), která ale nehrála vůbec podřadnou roli. Např. Anna Sadoukova, RA4FVL, narozena 1996, dosáhla v RUFZ 104986 bodů, porazila svého otce a celkově obsadila 11. místo mezi ženami. Podrobné výsledky jsou k dispozici na stránkách pořadatele www.hst2007.org.

Zajímavostí byla neoficiální soutěž o "Schurr Profi II pastičku" věnovanou autory RUFZ programu, Mathiasem, DL4MM a Alessandrem, IV3XYM pro závodníka, který jako první správně zachytí značku vyslanou rychlostí 1000 PARIS (200 wpm) v přítomnosti mezinárodní jury (nastavena konstantní rychlost 1000). Cenu vyhrál Goran Hajoševič, YT7AW, který uspěl na 7. značce (K7EM), dalším úspěšným byl Fabian, DJ1YFK na 23. značce v pořadí. Jak zní skupina PARIS tempem1000 si můžete vyzkoušet na http:\\www.rufzxp.net\soundsamples.htm.

Tomáš, OK2BFN27.říjen 2007

NEW ARISS ANTENNAS INSTALLED ON COLUMBUS

Two Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) antennas have been installed on the nadir side of the new International Space Station's Columbus module, set to launch later this year. On October 12, the antennas successfully passed electrical and SWR tests, with one of the two antennas, Antenna 42, going through a final test -- a thermal test under vacuum. Based on modeling, engineers have no fear the antenna will pass with flying colors. Columbus will house an additional Amateur Radio station, including the first digital Amateur Radio TV (DATV) station in space, as well as a ham radio transponder. The yet-to-be-built Columbus amateur gear will facilitate operation on new frequencies that will make it possible for ARISS to establish wideband and video operations for the first time and allow continuous transponder operation. Video from the installation and inspection is available at the Columbus Web site .

At the ARISS International conference last year in San Francisco, Graham Shirville, G3VZV, speaking on behalf of ARISS-Europe, outlined plans for a mode L/S ham radio transponder as well as a DATV downlink on S1 band (2.4 GHz). "So, future ARISS contacts could have pictures as well as sound," Shirville told the delegates. ARISS-Europe is looking at a 10 W transmitter and a signal bandwidth of from 4 to 8 MHz. Since the Columbus module will be some distance from the other two ARISS stations, parallel operation will be possible.

Funding to finish and install ham radio antennas on the European Space Agency (ESA)- built laboratory module has been uncertain, however. ARISS Vice Chairman Gaston Bertels, ON4WF, says donations from various sources covered a payment of 9000 Euros (approximately $12,000) in March. A second payment is due this fall. Donations already have come in from the ARRL Foundation, AMSAT-NA and AMSAT-UK, among other organizations, as well as from many individual donors. According to Bertels, there is still a funding shortfall of 15,000 Euros (approximately $21,000 USD).

To help out, PayPal donations are being accepted (access the PayPal site via the Columbus Web page).

Nové antény (na které přispěl i Český radioklub) byly instalovány na modulu Columbus Mezinárodní vesmírné stanice. Tento modul má být dopraven ještě tento rok do vesmíru. Video z instalace a inspekce se nachází na http://www.ariss-eu.org/columbus.htm. Na projektu je stále dluh cca 15 000.- Euro, který byl uhrazen z prostředků UBA.

73, Miloš, OK1MP31.červenec 2007

Volací značky v Černé Hoře

Podle informace od ex YT6A přestala v Černé Hoře dnem 16.července platit stará povolení a stanice budou používat nové značky s prefixem 4O.

4O3A (ex YT6A), Ranko Boca, reports as of July 16, 2007 all Montenegrin Amateur Radio operators old Serbian calls have expired. Amateur Radio ops from the fledgling nation have been or will be assigned the new 4O (Four Oscar) prefix callsigns. Former YT6Y, Dragan Djordjevic, is now 4O4A. The International Telecommunication Union (ITU) assigned Montenegro the 4O prefix in mid-May 2007 and took back Serbia's 4N and YZ prefixes. Serbia is no longer using the 4O prefix. No word on when Serbia will discontinue using the old YZ and 4N prefixes, which the ITU has taken back for future use.

73, Miloš, OK1MP30.červenec 2007

Provoz na KV v Řecku

V Řecku lze pracovat na KV pásmech jen v případě, že se lze prokázat zkouškou z telegrafie, viz přiložený e-mail.

Miloš, OK1MP

From: IARUR1HF@yahoogroups.com [mailto:IARUR1HF@yahoogroups.com] On Behalf Of Manos Darkadakis
Sent: Monday, July 30, 2007 2:13 PM
To: IARUR1HF@yahoogroups.com
Subject: [IARUR1HF] HF access

Hello there all

Talking to a visitor from DL recently I realized that he was operating the HF bands while holding a DD7xx call. I must remind all that if you have not been licenced under morse code profficiency you can not operate HF in Greece. I have put the same information on top of our web pages where we post visitors licencing information (http://www.raag.org/licensing_en.html.

See if you can pass this information to readers of the national magazines so the can be informed properly...

73

Manos G. Darkadakis
SV1IW
President
Radio Amateur Association of Greece
National Society - Member of International Amateur Radio Union (IARU) since 1959.30.červenec 2007

Nový lineární převaděč v OE v provozu

V OE uvedli do provozu nový lineární převaděč s následujícími parametry:

QTH: Hochwechsel, Wetterkoglerhaus, 1.743 m - JN77XM
Vstup: 432,545 MHz +/-15 KHz
Výstup: 144,645 MHz +/-15 KHz a 2.401,645 MHz +/-15 KHz
CW maják: vvv de oe3xcf qth jn77xm up 432 m 545

Dle informací od OE1MCU zpracoval OK2ZI16.červenec 2007

Italian amateur radio 70-MHz experimental campaign

Upon request of Luca Ferrara IK0YYY, the Italian Ministry of Communications, in coordination with the Ministry of Defense, is willing to kindly authorize an amateur radio experimental campaign on the 70-MHz band (4 meters) up to December 31, 2007. Activities will however only be possible after the authorization has actually been signed. Such campaign is being carried out under the technical coordination of Piero Tognolatti I0KPT, Full Professor of the Electromagnetic Fields Group and Director of the Electrical Engineering and Information Theory Department of the University of l'Aquila.

The technical parameters are:

 1. Modes: all (SSB, CW, AM, FM, RTTY, digital modes, etc.)
 2. Frequencies:
 3. 70.100 MHz + 12.5 kHz
 4. 70.200 MHz + 12.5 kHz
 5. 70.300 MHz + 12.5 kHz
 6. Maximum RF power: 25W EIRP
 7. Operational area: the whole Italian territory except for a 30 km strip from the Austria, France and Switzerland borders
 8. Antenna types: omnidirectional and directional
The experimental campaign, whose results will be published after its conclusion, is open to all Italian radioamateurs.

A beacon is shortly going to be installed, on frequency 70.088 MHz (mark) with FSK modulation (500-Hz upward shift). This is at the very low edge of the authorized band segments.

We wish to express our warm thanks to the Italian Ministry of Communications (Ing. F. Troisi and Dr. A. Cascio) and to the Italian Ministry of Defense, who, despite the administrative and operational hurdles, have once more given the Italian radioamateurs a clear sign of esteem and credibility. Sincere thanks are also given to the Universita of L'Aquila (Prof. P. Tognolatti) for its exquisite and effective cooperation.

Luca Ferrara, IK0YYY, Antonio Vernucci, I0JX26.červen 2007

Dne 22.června 2007 se ve Friedrichshafenu uskutečnilo zasedání pracovní skupiny Eurocom. Hlavním bodem programu byla informace o výstavě, která pod názvem "Amatérské rádio - evropský zdroj" se uskutečnila v týdnu od 5. března v Evropském parlamentu v Bruselu.

 1. V prvé části referátu byli účastníci seznámeni s historií vzniku výstavy, včetně postupu přípravných prací. Výstavu připravovala ad hoc pracovní skupina, která se skládala s:
  Gaston Bertels, ON4WF
  Peter Kirby, G0TWW
  Mark Algar, M1MPA
  Thilo Koots, DL9KCE
  Dennis Härtig, DL7RBI
  Jacques Mezan de Malartic, F2MM

   

 2. Druhá část referátu se týkala zahajovacího ceremoniálu. Otevření výstavy se uskutečnilo v pondělí 5. března v 18:00 hod.
  - MEP Mechtild Rothe z Německa uvítal hosty -
  Gaston Bertels, ON4WF, vedoucí EUROCOM pracovní skupiny představil přítomným amatérskou službu, přičemž podtrhl hlavní témata výstavy:
  - úloha EUROCOMu
  - dosah vzdělání
  - technické zkoumání
  - nouzové práce
  - IARU Region 1 president Ole Garpestad, LA2RR, oficiálně zahájil výstavu
  - MEP Fernandez-Martin, EA8AK, poděkoval přítomným, zvláště padesáti členům URE, kteří navštívili Evropský parlament
  - mezi přítomnými byli:
  - Freddy Baert a David Erzeel z Belgian Institute for Post and Telecommunications
  - vedoucí úřadu správy kmitočtů Joachim Strick
  - manažer Evropského vesmírného centra Jean-Marcel Thomas
  - vedoucí SSETI Mathieu Bolland
  - Adriano Graziosi (ON5GA) generální manažer Evropské sociální a hospodářské komise (v důchodu)
  - předsedové RSGB, DARC, REF-Union, URE, VERON, RAAG, UBA a AMSAT Italy
  - Shri Suri, VU2MY, vedoucí NIAR, pozván EA8AK.

   

 3. V průběhu čtyř dnů byla výstava obsazena:
  - Thilo Koots, DL9KCE
  - Dennis Härtig, DL7RBI
  - Jacques Mezan de Malartic, F2MM
  - Sotirios Vanikiotis, SV1HER
  - Don Field, G3XTT
  - John Pink, G8MM
  - Mark Haynes, M0DXR
  - Výstavu navštívila řada MEP a jejich asistentů.
  - Výstavní leták, v angličtině, francouzštině a němčině byl distribuován do několika set boxů MEP.

   

 4. Další akce
  - I v budoucnu je nutná spolupráce s MEP při zpracování evropských zákonů s ohledem na amatérskou službu.
  - Umocnění toho, co se započalo výstavou, je i pravidelná informace MEP prostřednictvím jejich boxů v Evropském parlamentu. Za tím účelem uspořádá vedoucí pracovní skupiny telekonferenci s členy ad hoc skupiny, aby připravili nové informační letáky pro rok 2008.
  - Pravidelné opakování výstav v tříletém cyklu - bude navrženo na Konferenci IARU Region 1 v roce 2008.

   

 5. Diskuze
  Účastníci žádali, aby panely a plakáty bylo možno použít při národních výstavách. Vzhledem k velikosti je to ale problematické. Materiál je u RSGB a podmínky případného zapůjčení je nutno s RSGB projednat.
  Použití plakátů je možné. Organizace IARU je mohou reprodukovat s řádným odvoláním na EUROCOM WG.
  G0TWW informoval o tom, že RSGB vyjednává s ministerstvem pro vzdělávání a vědu o tom, aby amatérská licence byla povýšena na "výuční list". Amatéři by pak při hledání zaměstnání mohli být považováni za kvalifikované osoby.
  Itálie má dohodu s ministerstvem pro vzdělávání o "zavedení" amatérského radia do základních a středních škol.

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP18.červen 2007

PROGRAM COTA

Byl jsem požádán o překlad a zpřístupnění následující informace české radioamatérské veřejnosti:

Skupina německých amatérů (Juergen, DL8GG, a Sten, DL1ATR) se nechala inspirovat italskými amatéry a začala vydávat první německý "hradní diplom" - Thueringer Burgendiplom, autorem propozic byl DL1ATR. Současně s tím ve spolupráci s Hartmutem, DL2HRT, iniciovali program pod označením COTA - Castle on the Air, (podobnost s IOTA zřejmě není náhodná), který má podpořit portable HAM aktivitu z hradů a zámků, především v Německu. Nicméně hledají zájemce o spolupráci i v zahraničí (a proto mě i požádali o QSP) na výměnu zkušeností popřípadě rozšíření na Evropu či ostatní svět. V žádném případě nemají zájem vytvářet konkurenci ke stávajícím programům v jiných zemích, ani se nepokoušejí vytvářet nějakou organizaci vyžadující členství, cílem je pouze zvýšit aktivitu z těchto lokalit.

Pokud má někdo zájem o spolupráci, nechť se obrátí na Stena, DL1ATR, email dl1atr@darc.de popř. stefandix@gmx.de. Myslím si, že naše země má co se počtu hradů a zámků co nabídnout a nadšených amatérů máme také dost (zbývá otázka jediná, a to co na to budou říkat správci a kasteláni :-)

73, Pavel, OK1DX

Redakční poznámka: Obdobným programem v OK je diplom Hrady a zámky České republiky.2.červen 2007

3B6 - AGALEGA IS.*

Katamaran s SP operátory opustil Mauritius 1.6. Plavba potrvá 4-5 dni, takže zahájení provozu pod značkou 3B6SP se očekává okolo 6.6.

Ohlášené kmitočty:

       

Band CW SSB RTTY PSK
---------------------------------------
160 1821.5 1845 - -
80 3521 3780 3590 -
40 7021 7063 7040 7038
30 10121 - 10140 10142
20 14021 14185 14084 14072
17 18081 18136 18104 18102
15 21021 21290 21084 21072
12 24901 24930 24924 24922
10 28021 28490 28084 28122

Provoz potrvá do 18.6. Aktuální info na: http://3b6.godx.eu. QSL na SP9SX.

(Převzato z IDXP 2.6.2007)

Celková předpověď na 10.6. při SSN = 10 (aktuální stav 2.6.)

Předpověď otevření pásma 7 MHz

Předpověď otevření pásma 10 MHz

Předpověď otevření pásma 14 MHz

Předpověď otevření pásma 18 MHz

Předpověď otevření pásma 21 MHz

Předpověď otevření pásma 24 MHz

Předpověď otevření pásma 28 MHz

Josef, OK1PD17.květen 2007

Zajímavá statistika k expedici BS7H:

QSOs by Country
Prefix Unique Calls Total QSOs
   JA    4434  17562
    K    3528  6421
    I    1101  2370
   DL    1127  2274
   UA     723  1798
   OH     334  1006
   BY     413  976
   SP     463  952
   UT     387  910
  UA9     363  903
   HL     244  891
   EA     407  753
   OK     297  634
   SM     285  590
    F     275  585
   VK     217  449
    G     251  447
   VE     209  347
   S5     132  327
   ON     153  311
   HA     110  274
   9A     124  268
   YU     135  249
   HB     124  245
   LA     120  229
   PA     115  226
   OM      82  206
   OE      94  192
   SV      85  179
   VR      54  177
   YO      99  166
   OZ      83  163
   BV      42  158
   CT      63  150
   PY      85  150
   YB      67  147
   ZL      64  121
  KH6      48  108
  EA8      51  105
   LY      37  103
   LZ      52  100
   GM      43  82
   XE      42  77
   UN      38  72
   LU      44  71
   DU      27  64
   4X      33  63
   ES      19  58
   T9      22  53
   EU      23  49
   HS      23  49
   Z3      23  48
  CT3      15  47
  KL7      26  46
   YL      17  44
   EY      11  43
  EA6      13  38
   JT       7  34
   GI      20  33
   EI      18  29
   GW      19  29
  UA2      15  29
JD1/O       6  27
   ZS      20  27
   EX      10  25
   5B      12  20
   9V      12  20
   VU      12  20
   HK      13  17
   9H       5  16
   UJ       7  16
  EA9       9  15
  9M6       2  14
  KH2       6  14
  SV9       5  14
   YV      11  14
  9M2       5  12
   CU      10  12
   ER       8  12
  IS0       8  12
   LX       8  12
   CE       8  11
   4L       3  10
   GD       6  10
   HC       4  9
  KH0       4  9
   ZP       7  9
   4J       5  8
  KP4       6  8
   9K       4  7
   CP       3  7
   T7       4  7
   V8       3  7
   Z7       4  7
  HB0       2  6
   3X       2  5
   CX       3  5
   FM       3  5
  KH8       2  5
   JW       3  4
   OA       4  4
   TA       3  4
   TF       4  4
   TI       3  4
   5R       1  3
   7X       3  3
   A7       1  3
   FK       3  3
   TK       1  3
   YS       1  3
   9N       1  2
   GJ       1  2
   GU       1  2
  KP2       1  2
   OY       2  2
   P2       2  2
 PY0F       1  2
   V5       1  2
  VQ9       2  2
   XW       1  2
  XX9       2  2
   Z2       2  2
  3A       1  1
   5X       1  1
   8Q       1  1
   9Y       1  1
   A3       1  1
   A6       1  1
   A9       1  1
   FO       1  1
   HI       1  1
  HK0       1  1
   HP       1  1
   HV       1  1
   HZ       1  1
   OD       1  1
  OH0       1  1
   OX       1  1
   PZ       1  1
  R1F       1  1
  SV5       1  1
   TG       1  1
 VK9N       1  1
   XU       1  117.květen 2007


NEWS RELEASE

International Amateur Radio Union
P.O. Box 310905
Newington, CT 06131-0905 USA
FAX: +1 860 594 0259
E-Mail: iaru@iaru.org

16 May 2007

Emergency Communications Heads IARU Administrative Council Agenda

The Administrative Council of the International Amateur Radio Union (IARU) held its annual meeting on 14-15 May 2007 in Boston, Massachusetts, USA. The meeting was held earlier in the year than usual in order to complete the review of preparations for the International Telecommunication Union World Radiocommunication Conference (WRC-07) in Geneva this fall.

 1. IARU participation in the Global Amateur Radio Emergency Communications Conference, GAREC-07, to be held in Huntsville, Alabama in mid-August, was discussed. Council is determined to seek ways to enhance the coordination and promotion of the disaster response capabilities of the amateur service worldwide.
 2. A draft strategy paper was received from the IARU International Coordinator for Emergency Communications, Hans Zimmermann, HB9AQS/F5VKP. Council will seek additional information from member-societies on the national regulatory position of the amateur service in preparing for and providing emergency communications, in order to identify problem areas and develop solutions.
 3. Reports of the other IARU international coordinators and advisers were received. They are International Beacon Project Coordinator Peter Jennings, AB6WM/VE3SUN; Satellite Adviser Hans van de Groenendaal, ZS6AKV; EMC Adviser Christian Verholt, OZ8CY; and Interim Monitoring System International Coordinator Chuck Skolaut, K0BOG. Coordinators and advisers were re-appointed for three-year terms.
 4. A further progress report was received from an ad hoc committee that is investigating the future role and structure of the IARU. Council resolved that the work to date represents an appropriate direction for planning and requested that the committee continue its work to address remaining open issues, including consultation with member-societies.
 5. A need has been identified for greater international coordination on electromagnetic compability (EMC) matters. Conclusions and recommendations arising from a study of how to accomplish this objective were adopted.
 6. Continuing the strategic planning initiative begun in 2003, progress on a three-year plan for the development of support for amateur radio frequency allocations was reviewed and renewed for the period 2008-2011. Some details are pending until after WRC-07.
 7. The International Telecommunication Union (ITU) meetings at which IARU representation will be required for the coming year were identified, and plans for representation were reviewed. The principal focus continues to be on preparations for WRC-07.
 8. A report on the status of the IARU member-society in Bosnia and Herzegovina was received from the Region 1 representatives. Council determined that additional information is required in order to clarify whether the member-society is able to adequately represent the interests of all radio amateurs of Bosnia and Herzegovina in the IARU.
 9. The budget for 2008-2010 as presented by the International Secretariat (ARRL) was reviewed. The budget includes provision for financial contributions from the three regional organizations to defray a portion of the expenses, in accordance with previously adopted policy.
 10. A working document describing the requirements for radio spectrum allocations to the amateur and amateur-satellite services was reviewed. A comprehensive review of the document will be undertaken after WRC-07.
 11. A plan for the revitalization of the IARU Worked All Continents award program was reviewed and endorsed.
 12. "Amateur Radio: A Foundation for Technical Knowledge" was selected as the theme for the next World Amateur Radio Day, April 18, 2008.
 13. Reports from each of the three IARU regional organizations were received and discussed. The next regional conference will be that of Region 2, to be held in Brasilia in mid-September.

The next scheduled meeting of the Council will be held in Germany in June 2008.

Attending the Boston meeting were IARU President Larry Price, W4RA; Vice President Tim Ellam, VE6SH/G4HUA; Secretary David Sumner, K1ZZ; regional representatives Ole Garpestad, LA2RR, Don Beattie, G3BJ, Hans Blondeel Timmerman, PB2T, Rod Stafford, W6ROD, Reinaldo Leandro, YV5AMH, Daniel Lamoureux, VE2KA, Michael Owen, VK3KI, Joong-Geun Rhee, HL1AQQ, ARRL President Joel Harrison, W5ZN, on behalf of the International Secretariat, and recording secretary Paul Rinaldo, W4RI.16.květen 2007

Montenegro finally has a callsign prefix block. Montenegro gained independence in late June 2006 and had been using the following prefixes: 4O3, 4O6, YT3, YT6, YU3, YU6, YZ3 and YZ6. The International Telecommunications Union did not want to give the new country a new prefix and required the states of Montenegro and Serbia to agree upon one or two prefixes of the five (4N, 4O, YT, YU, YZ) from the former Serbia/Montenegro country. On May 11th an agreement was made and the ITU now lists the 4O (Four Oscar) prefix as belonging to Montenegro. So Montenegro can use 4O0 (Four Oscar Zero) through 4O9 (Four Oscar Nine). Serbia will continue to use the YT and YU prefixes. This will include all call areas (0-9) for each. However the 4N and YZ prefixes have been taken away and given back to the ITU for future use to another nation. This was confirmed today by a spokesman from the ITU's Radiocommunication Sector. When asked exactly when the two nations need to complete this change a response of "as soon as possible" was given. So there may be a short period of time to complete the switch over. DXers need to update their logging software, carefully!

Serbia: YT0, YT1, YT2, YT3, YT4, YT5, YT6, YT7, YT8, YT9, YU0, YU1, YU2, YU3, YU4, YU5, YU6, YU7, YU8 and YU9

Montenegro: 4O0, 4O1, 4O2, 4O3, 4O4, 4O5, 4O6, 4O7, 4O8, 4O9

73, OK1MP6.květen 2007

Zápis jednání výkonného výboru IARU Reg.1 v dubnu 2007 v Cavtatu zde.

Poznámky k jednání WGRA v dubnu 2007 v Luxembourgu zde.4.květen 2007

Poslední předpověď pro směr Praha - BS7 z 4.5.07 při SSN = 3526.duben 2007

Pravděpodobnost šíření pro směr Praha - Scarborough Reef na 1.5.07

Ať nám táhnou antény!

Josef, OK1PD18.duben 2007

Konference Vídeň 2007
Komentář účastníka OK1PI

4) Závody

4.1, 4.5) Budoucnost závodu KV polní den (IARU Reg.1 HF Field Day
- delegát DARC DL3TD informoval, že zahajují jednání o zavedení DIGI módů
- delegáti C4 se shodli, že nemají zájem o změnu termínu konání závodu
Závěr:
DARC sestaví pracovní skupinu pro otázky IARU Reg.1 HF Field Day s moderátorem DL6RAI

4.2) Zavedení nového závodu South East European Activity Contest (SEEAC)
- návrh na zavedení nového balkánského KV závodu uvedl delegát RAAG SV1JG
- cílem je projednat v rámci C4 podmínky případného závodu a získat podporu delegátů C4
- od různých delegátů zaznívaly dotazy k jednotlivým ustanovením návrhu podmínek závodu, např. platnost /QRP v suffixu, název závodu (kdo všechno bude nakonec pořadatelem, zda jen balkánské země nebo i východoevropské?), kategorie, výkony apod.
- nastal problém se shodou v termínu konání závodu (návrh předpokládá víkend před Vánocemi, v roce 2007 tedy 22. a 23.prosince) - důvodem je, že v některých zemích je tento víkend tradičně věnován návštěvám rodin, a tedy nevhodný
- při operativním hledání případného jiného termínu vznikl návrh na změnu na 3. celý víkend v listopadu - nebyl však dostatečně podpořen - při diskusi mimo záznam poznamenal delegát CRC OK1PI, že není přesvědčen o masivní účasti z OK vzhledem k tomu, že o předchozím víkendu probíhá OK OM DX Contest
- po dlouhé diskusi předseda C4 G3PSM konstatoval existenci dvou klíčových problémů - termínu konání a zároveň fakt, že již v současnosti existuje příliš mnoho závodů - proto navrhuje sloučení s některým ze stávajících závodů, např. LZ DX Contestem (delegát z LZ ale nebyl ve Vídni přítomen)
Závěr:
Operativně vzniklá pracovní skupina navrhla projednat otázku vzniku "balkánského závodu" se všemi navrhovatelskými členskými organizacemi a výsledky poté oznámit ostatním KV manažerům R1.

4.3) Závody a bandplány (návrh byl ještě před začátkem konference stažen)

4.4) Příručka pro KV manažery - Pokyny pro závody na KV
- návrh uvedl předkladatel delegát RSGB G3WKL
- v diskusi byly zmíněny některé aspekty, jako např. aktivnější penalizace závodníků pracujících mimo stanovené kmitočtové meze, při souběhu mezinárodních a národních závodů uznávání přijatého soutěžního kódu mezinárodního závodu do závodu národního a podpora cross-contest spojení vůbec, apod.
Závěr:
Návrh byl obecně akceptován jako dobrý a přínosný a to včetně předpokládaného zahrnutí vznesených připomínek a doplnění.

4.6) Preferované kmitočtové segmenty pro závody v pásmu 7 MHz (nová alokace)
- návrh uvedl jeho předkladatel delegát DARC DL3TD s konstatováním, že stále více zemí má uvolněný segment 7100 - 7200 kHz a bylo by tedy již vhodné uvažovat o oddělení závodících a nezávodících stanic, podobně jako v pásmech 80 a 20 m, např. formou vyčlenění "nezávodního" segmentu šířky 50 kHz
- v diskusi padaly různé, ne však zcela sourodé názory a návrhy
Závěr:
Tento problém bude dále diskutován mezi KV manažery a poté bude požádána BPWG (Band Planning Work Group) o projednání na konferenci IARU R1 2008 v Dubrovniku

4.7) Aktivita v závodech
- toto téma bylo sloučeno s tématem 4)
- diskuse k tomuto tématu probíhala ve smyslu "v současnosti je příliš mnoho závodů, snaha omezit jejich počet např. jejich slučováním, rozmíšky mezi závodícími a nezávodícími stanicemi" apod.
Závěr:
K tomuto tématu nebyl učiněn zvláštní závěr

4.8) Evropský závod mládeže (European Youth Contest)
- návrh na zvážení zavedení závodu pro mladé začínající radioamatéry naznačil delegát DARC DL3TD
- v diskusi padaly velmi rozličné názory
Závěr:
Základní myšlenka je dobrá, byl pověřen delegát DARC, aby návrh propracoval hlouběji a přednesl k diskusi KV manažerům.
Při této příležitosti se rozvinula diskuse o smyslu povinného uvádění RS(T) v závodním kódu a o jeho případném úplném vypuštění, o předávání "skutečného" reportu a ne vždy jen 59(9) apod.
Diskuse neměla konkrétní závěr a podle mého názoru byla neplodná.

5) Majáky

5.1) Majáky pod 14 MHz
- návrh uvedl delegát RSGB G3WKL vč. doporučení, aby neobsluhované majáky pod 14 MHz splňovaly některé z následujících kritérií:
a) Majáky se týkají vědeckého zkoumání, zkoumání zvláštních podmínek šíření
b) Experimentální provoz s velmi nízkým výkonem
c) Dočasný provoz - při podpoře ROB, při DX-expedicích, záchranný provoz a provoz při vzpomínkových příležitostech
- delegát DARC DL3TD uvedl, že hlavní smysl návrhu spatřuje v zamezení provozu tzv. "ego-majáků", které slouží pouze k posílení ega některých radioamatérů - maják vysílá především značku provozovatele a neslouží k účelům viz a) až c)
- delegát OeVSV OE3MZC komentoval obecnou definici radioamatérského majáku a zároveň přislíbil poskytnutí definice, akceptované rakouským telekomunikačním regulátorem, k diskusi KV manažerů.
Závěr:
Delegáti C4 konstatovali obecnou shodu s předkládaným návrhem.
Po návratu z vídeňské konference při telefonickém rozhovoru s Frantou OK1HH, majákovým koordinátorem v OK, jsme konstatovali, že všechny majáky, v současnosti provozované v OK, splňují požadavky návrhu, tedy kritéria a) až c).

6) EMC/PLT

6.1) Ochrana KV šumového prahu
- návrh uvedl předkladatel delegát RSGB G3WKL
Závěr:
Bylo konstatováno, že existuje všeobecná shoda s tímto návrhem s tím, že je třeba koordinovat činnost s Region 1 EMC koordinátorem, který je v této věci lépe vybaven.

7) Úmyslné rušení
- návrh uvedl delegát RSGB G3WKL
- proběhla poměrně široká diskuse, ve které bylo zmíněno mnoho aspektů a to hlavně ve smyslu chování stanic při DX-expedicích
Závěr:
Obecný souhlas s výchovným působením zkušenějších radioamatérů a s osobním tlakem na problémové radioamatéry. Dále též doporučení IARU, publikovat pokyny v této věci pro všechny členské organizace. Zároveň bylo konstatováno, že část návrhu b), tedy sestavení malé skupiny, provádějící koordinovaný monitoring na pásmech, se nejeví jako prakticky použitelná a nutně žádoucí.

8) QSL Direct only
- návrh uvedla jeho předkladatelka delegátka REF F8BPN s poukazem na příklad nedávné aktivity VU7LD, kdy QSL manažer je znám tím, že akceptuje pouze QSL Direct only a předkladatelka takové praktiky kritizovala
- v diskusi se objevilo poměrně hodně příspěvků a to přibližně 50/50 kritizující a obhajující uvedené praktiky
Závěr:
Zasílání QSL-lístků manažery via bureau není s ohledem na podmínky konkrétní QSL-služby vždy možné (především u malých QSL-služeb). Tento fakt je třeba v textu návrhu zohlednit. Návrh nebyl podpořen pro případy, kdy v zemi QSL-manažera není QSL-služba. Předkladatelka návrh v tomto smyslu operativně upravila a tento byl konferencí C4 podpořen.

9) Sekundární alokace v pásmu 500 kHz
- návrh jménem IARU Reg. 1 500kHz Working Group uvedl delegát RSGB G3WKL
- doporučením návrhu je snaha zabezpečit alokaci (jako sekundární alokaci) pro amatérskou službu v rozsahu 405 - 510 kHz v rámci národních telekomunikačních regulátorů
- v krátké diskusi konstatovali někteří delegáti stav v této věci v jejich zemi
Závěr:
Návrh byl konferencí C4 podpořen.

10) Kmitočty KV/VKV pro Echolink - společné téma se skupinou C5
- návrh uvedl delegát DARC DK4VW vč. některých výhrad k návrhu z pohledu amatérské služby
- v diskusi zazněly komentáře, podle kterých existují důvodné obavy ze zneužívání služby Echolink k aktivitám, nesouvisejícím s radioamatérstvím
- není důvod definovat pro službu Echolink "chráněné" kmitočty uvnitř amatérských pásem
Závěr:
Návrh nebyl konferencí C4 podpořen i přes možné problémy v DL, odkud pochází předkladatel návrhu - skupina Intermar.

11) Přezkoumání "Standing Recommendations" vztahujících se ke KV problematice
- téma přednesl předseda G3PSM, který informoval o odstranění zastaralých doporučení v tomto dokumentu
Závěr:
Připravit dokument do finální podoby pro schválení na konferenci IARU Region 1 v Dubrovniku 2008.

12) Metodika a postupy ve vztahu ke kmitočtovému spektru
- LA2RR uvedl téma potřeby upravit a aktualizovat dokument, zaměřený na vztah IARU R1 ke kmitočtovému spektru - tento dokument je na stránkách IARU R1
- delegáti NRRL LA4LN a OeVSV OE3MZC se domnívají, že veřejný přístup ke zmíněnému dokumentu může způsobit nespokojenost radioamatérů s prosazováním požadavků na rozšíření kmitočtového spektra pro amatérskou službu
- delegát EC PB2T odpovídá stran priorit v prosazování požadavků v EC, že dvěma hlavními prioritami jsou rozšíření pásma 7 MHz a pásmo 5 MHz
- delegát EC PB2T naznačil plán pro jednání WRC07 ve věci rozšíření kmitočtového spektra pro amatérskou službu, obsah tohoto plánu - viz originální zápis z jednání ve Vídni

Další témata mimo hlavní agendu (výtah)

- delegát EDR OZ5DX informoval, že v OZ byly alokovány nové sady prefixů, pro OZ nově i OU, OV, 5P a 5Q, pro OY nově i OW a pro OX nově i XP
- delegát HRS 9A6A informoval, že pro účely konference IARU v Dubrovniku v listopadu 2008 již byly vytvořeny webové stránky www.hamradio.hr/cavtat
- delegát NRRL LA4LN žádal o razantnější postup při řešení kolize závodů JOTA a WAG o třetím říjnovém víkendu - delegát DARC DL3TD informoval, že v podmínkách WAG došlo ke změnám v doporučených kmitočtových segmentech závodu, které by měly vyjasnit sporné body - delegát NRRL LA4LN zdůraznil fakt, že závod JOTA je jednou z nejlepších příležitostí, jak přilákat mládež - LA2RR poznamenal, že by měl být vzat v potaz i názor ostatních členských organizací IARU R1 a věc by tedy měla být projednána mezinárodně
- předseda G3PSM oznámil, že letos ve Friedrichshafenu pravděpodobně nebude schůzka KV manažerů, ti se tedy setkají nejspíš až u příležitosti konference v Dubrovniku

Ivan Pazderský, OK1PI
KV manažer ČRK17.duben 2007

2007 Motorola QSO Party (MOTQP)

revised 3/16/07

Sponsored by the Motorola Amateur Radio Club - Illinois Section

Date/Time: 1700Z April 21 until 0300Z April 22, 2007

Participation: EVERYONE, regardless of Motorola affiliation, is welcome to participate in this contest! Motorolans may operate at the Motorola club station using the club callsign or at their home QTH using their own callsign. For purposes of this contest, retired Motorolans are considered Motorolans and should use the same exchange as a Motorolan.

Bands: 160 through 2 meters, excluding 60, 30, 17, and 12 meters.

Modes: SSB, CW

Special band activity times: Club stations are encouraged to spend some time on 20 meters in the afternoon to work DX stations.
Suggested Phone Operating Frequencies:
phone 50.180, 28.380, 21.380, 14.280, 7.180, 3.880, 1.880 MHz
CW: 50.037, 28.037, 21.037, 14.037, 7.037, 3.537, 1.837 MHz

Exchange: Motorolans and MOT Club stations give RST and office location code (i.e. 59 IL93)Others give RST and U.S. state, Canadian province, or DX. (i.e. 59 MI, or 59 DX)

Operator Categories:

A) Motorola Club station,
B) Low power Motorolan (USA/Canada) - one operator 150W or less,
C) High power Motorolan (USA/Canada)- one operator greater than 150W,
D) Low power Motorolan (DX) - one operator 150W or less,
E) High power Motorolan (DX)- one operator greater than 150W,
F) Multi-Op Motorolan,
G) Non Motorolan Multi-Op (USA/Canada),
H) Non Motorolan Multi-Op (DX),
J) Low Power Non Motorolan (USA/Canada) - one operator less than 150W,
K) High Power Non Motorolan (USA/Canada) - one operator greater than 150W,
L) Low Power Non Motorolan (DX) - one operator less than 150W,
M) High Power Non Motorolan (DX) - one operator greater than 150W,

Scoring: 1 point per phone contact, 2 points per CW contact. Motorolan stations multiply points by the sum of location codes, U.S. states, Canadian provinces, and DXCC countries. Non-Motorolan stations multiply points by number of location codes. No terrestrial repeater QSOs. Stations may operate only one transmitter at a time. Stations may be worked once per band and mode. Each vehicle is considered one station and must use only one call.

Logs: An official MOTQP summary sheet (http://www.qsl.net/k9mot/motqp_summary.txt) must accompany your log. Entries without a summary sheet won't be included in the final results. Log shall indicate day/time in UTC, the call of the station worked, the band and mode, RST sent and received, and the location code, state, province, or DX country.
For handwritten logs: Please circle new multipliers as worked and mail to
2007 MOTQP
c/o Mike Swiatkowski, AA9VI
225 Southgate Dr.
Northbrook, IL 60062 USA
For electronic logs (encouraged): We ask anyone who produces a computer generated log to please submit their log in Cabrillo format via email to . A summary sheet can be downloaded from the MOTQP website and must be included with your entry.

Awards: Certificates will be awarded for highest score in each operator category. Results will be posted on the MOTQP website. Entries must be postmarked or emailed by May 31, 2007. Entries may be disqualified if the rules of the Motorola QSO Party are not followed. These rules are subject to update. The latest version of the rules and final contest results may be found at http://www.qsl.net/k9mot/.

QSL Cards: QSL cards from Motorola club stations will be provided to participating stations upon request and receipt of return postage (USA addresses provide SASE, international addresses please send $2US or 2 IRC). MOT club stations would appreciate a QSL card from the requesting station in exchange.

MOT Club Stations as of 1 March 2007:
Call Location
-------------------------------
W2SBL & WB2MOT Holtsville, NY
N3GI Harleysville, PA
N4MOT Sunrise, FL
W4MOT Plantation, FL
K5MOT Ft. Worth, TX
W5MOT Austin, TX
WD5MOT Gardendale, TX
W6MOT San Diego, CA
W7MOT Phoenix, AZ
KE9MOT Arlington Heights, IL
K9MOT Schaumburg, IL
KM0TO Libertyville, IL
VA3MOT Uxbridge, ON
4Z4HX Tel Aviv, Israel11.duben 2007

The IARU E-Letter
Number 6 - April 2007

World Amateur Radio Day April 18

The International Amateur Radio Union (IARU) and its member societies representing more than 150 countries around the world will celebrate World Amateur Radio Day on April 18, 2007. The theme for this year's celebration is "Amateur Radio: Allowing youth to connect the world."

Despite the Internet and cellular phone, Amateur Radio continues to attract people world-wide by providing free international communications and friendships. Because it does not need pre-established supporting infrastructure, Amateur Radio reaches into every corner of the world -- and even into space.

With the help of Amateur Radio clubs and operators, space shuttle astronauts and crewmembers of the International Space Station have been speaking to youth around the world while in orbit. They are talking directly with schools, showing teachers, students, parents and communities how Amateur Radio energizes youngsters about science, technology, and learning. The program is called ARISS, Amateur Radio on the International Space Station, and is an opportunity for students to experience the excitement of Amateur Radio by talking directly about science, technology, and learning. Speaking to the ISS crewmembers is a unique educational experience. Hundreds of Amateur Radio operators, including those from NASA Amateur Radio clubs at Johnson Space Center, Goddard Space Flight Center, and Marshall Space Flight Center, work behind the scenes to make these educational experiences possible.

Similar youth programs are available through Scouting as each year many thousands of Scouts "get together" over the airwaves for their Jamboree-on-the-Air (JOTA). Modern radio technology offers Scouts the exciting opportunity to make friends in other countries without leaving home.

JOTA is an annual event in which Boy and Girl Scouts and Guides from all over the world speak to each other by means of Amateur Radio. Scouting experiences are exchanged and ideas are shared via radio waves. Since 1958 when the first Jamboree-on-the-Air was held, millions of Scouts have met each other through this event. Many contacts made during JOTA have resulted in pen pals and links between Scout troops that have lasted many years. Many Scouts and leaders hold licenses, while others participate in JOTA at stations provided by local radio clubs and individual radio amateurs.

Young radio amateurs also form their organizations. One example is the World Wide Young Contesters, made up of radio amateurs under the age of 30 who enjoy participating in international operating competitions. Several members of the club qualified to compete in the World Radiosport Team Championship in Florianopolis, Brazil last July.

Calling "CQ" on the amateur shortwave bands can result in a contact with other amateurs across town or far across the oceans. While amateurs repeatedly have been in the news for their life-saving communications services in disasters, a large part of their activities remains the excitement and joy of contacting distant and remote areas of the world, learning directly about each others' regions and lives and trying different ways to make radio contacts around the world. In this way amateurs learn skills that, in other situations, have earned them world praise for their responses in emergencies. In addition, leading electrical engineers are able to draw from their practical, hands-on experiences gained as Amateur Radio operators while they develop the inventions that are today's necessities.

_____

The IARU E-Letter is published on behalf on the Administrative Council of the International Amateur Radio Union by the IARU International Secretariat. Editor: David Sumner, K1ZZ, IARU Secretary.

Material from The IARU E-Letter may be republished or reproduced in whole or in part in any form without additional permission. Credit must be given to The IARU E-Letter and The International Amateur Radio Union.2.duben 2007

Expedice roku 2007 začne tento týden!

KH8S- SWAINS IS.* Podle posledních zpráv mezinárodní tým operátorů(YT1AD, K1LZ, K3LP, N6TQS, RA3AUU, UR0MC, RK3AD, UA4HOX, RU4SU, SV2BFN, K6SRZ, YZ7AA, YU7NU, YZ1BX, YU1AU, JT1CO a Z32ZM) přijede na ostrov o den dřív, než se očekávalo, a provoz pod značkou N8S začne už 3.4. a potrvá do 15.4. V non-stop provozu bude 6 stanic.

Operátoři se přesouvají do Pago Pago individuálně. První tam dorazili W ops a jsou už QRV jako KH8/vlastní značka. UA ops pracovali od 30.3. z Fiji pod značkou 3D2UU (QSL na RA3AUU). Hrane YT1AD a další ops přiletí do Pago Pago 1.4. z KH6.

Ohlášené frekvence:


Pásmo CW SSB RTTY SSTV PSK31
160 1825 1835 1835 1835
80 3505 3795 3582 3723 3582
60 5403.5
40 7005 7082 7035 7035 7035
30 10105 10145 10145
20 14020 14200
14265
14081 14230 14081
17 18075 18150 18100 18100
15 21020 21295 21081 21230 21081
12 24895 24950 24920 24920
10 28020 28495 28081 28680 28081

Technické vybavení: 6xIC-756PROIII, 6xPA ACOM 1010, 3xyagi TW-33-XL (WARC), 3xyagi TA-33-M, soustava vertikálů na 40 a 30m, vertikály na 80 a 160m. QSL na YT1AD. Aktuální info jsou na webové stránce www.yt1ad.info/n8s/index.html.

(Převzato z IDXP)

Předpověď pro směr Praha - Swains Isl. na den 10.4.07 a pro SSN = 15:

Josef, OK1PD1.duben 2007

NOVÁ ZEMĚ DXCC NA OBZORU?

Jak je známo, snem mnohého radioamatéra je zavysílat si ze vzácné země, a to nejlépe z dané lokality jako úplně první. Mnozí neváhají k tomuto cíli vynaložit všechny své síly a samozřejmě i velké množství finančních prostředků. Médii nedávno proskočila zpráva, podle které se jeden radioamatér chystá vysílat - z Mezinárodní kosmické stanice! Samozřejmě, žádná novinka, z tohoto vesmírného objektu se již v minulosti vysílalo vícekrát (viz níže uvedené reference), ale doposud se jednalo o aktivity zaměřené čistě technicky či se vzdělávacími cíli. Nyní se ale má jednat o typickou expediční aktivitu, která aby dosáhla svého cíle v plném rozsahu - předpokládá uznání tohoto objektu coby samostatné země DXCC.

Což znamená, aby splňoval poměrně ostrá kriteria - podaná žádost o zařazení do seznamu vychází z bodu 2B - island areas (zde je diskutabilní orbitální výška, která při perigeu nesplňuje požadovaných 350 km) , popř. 1C - political entity, jež vychází z mezinárodního charakteru objektu (nenáleží jednomu státu). Pokud ani toto neprojde, je loby připravena prosazovat zařazení dle článku 3 - speciální oblasti, vzhledem ke značné specifice objektu.

Za celou akcí stojí skupina HAMů z USA a Finska; z pochopitelných důvodů - nejedná se o malou věc, je potřebné široké jak technické, tak především finanční zabezpečení akce. Takzvaní kosmičtí turisté stanici občas navštěvují (nyní se blíží návštěva již páté osoby), ale částka za soukromý pobyt jednotlivce je v řádu desítek milionů amerických dolarů, což je pro většinu amatérů (již tak vyčerpaných budováním vlastního QTH) neskutečný sen. I tak je nereálné, aby se akce zúčastnilo více lidí, operátor bude pouze jeden. Dle dohody účastníci akce složí každý předepsaný obnos, a teprve los určí, který z nich bude tím šťastlivcem - operátorem expedice.

Akce má ale i jiná úskalí, především technická. Akivity doposud prováděné se odehrávaly především v pásmu VKV, nicméně zájem protistanic je především na krátkých vlnách, a to pokud možno na co nejvíce pásmech. V dnešní době není problém s jedním transceiverem obsáhnout všechny požadované kmitočty (hlavní a záložní transceiver vhodného malého provedení již sponzorsky přislíbila firma Yaesu), problém jsou antény a koncové stupně. Z pochopitelných důvodů nelze antény umístit v objektu uvnitř (špatná účinnost, rušení příjmu, interference s přístroji na palubě), je třeba mimo. K tomu je nezbytné vystoupit do volného prostoru (takzvaná EVA - Extra-vehicular activity), což je věc značně nebezpečná, a která doposud vesmírným turistům nebyla umožněna. NASA odmítl se na EVA podílet (i přes nabídnutý finanční obnos) , a tak tedy jako i jindy nezbude, než aby si amatér natáhl svoje antény sám.

Poměrně bezproblémová jsou horní krátkovlnná pásma, kde se předpokládá instalace vertikálů (od směrovek bylo upuštěno; jednak kvůli hmotnosti, a potom díky rotaci stanice by každou chvíli směrovaly úplně jinam). Daleko zajímavější jsou dolní KV pásma. V úvahu připadají pouze drátové antény. Vzhledem k rozměrů objektu bude možné instalovat dipol na 7 MHz, ale na 160 a 80m již není kam přivázat konce. Nicméně řešení se našlo - nechat konce nepřivázané! Totiž - ve vesmíru vám drát jen tak nespadne na zem, díky beztížnému stavu zůstane tam, kde je. Čili je pouze třeba drát "vystřelit" správným směrem, on se rozvine a již v pozici zůstane. Navíc rotace stanice vytvoří jistou slabou odstředivou sílu, jež zajistí jeho trvalé napnutí. Vhodný koncový stupeň je rovněž bodem intenzivně diskutovaným ve zmíněné skupině. Jsou zde především 2 limitující faktory - možný příkon, aby nedošlo k překročení kapacity palubní energetické sítě komplexu (variantu vlastního benzínového agregátu NASA smetla ihned ze stolu), a uvolněné teplo, které by mohlo způsobit nadměrné zvýšení teploty ve stanici. Proto volba padla na tranzistorovou variantu v malé 500 W verzi. Nelze tedy očekávat, že signály budou v takových silách, na které jsme doposud zvyklí.

Další velkou specifikou této expedice je provozní styl, především vliv podmínek šíření - ionosféry. Doposud se expediční lokality nacházely na povrchu Země, a tedy ve většině případů docházelo k odrazu od ionosféry. Nicméně, co se stane, když bude protistanice sama uprostřed F vrstvy? Nastěstí současné období nízké sluneční aktivity nám přeje a tedy na horních pásmech budou optimální podmínky tehdy, když bude pásmo úplně zavřené. Což znamená vrstvu ve stavu nízké ionizace, kdy vlny bezproblémově prochází bez výrazné absorpce a reflexe. Vzhledem k tomu se také předpokládá, že nebude nutné používat split provoz - protože stanice na Zemi stejně nic jiného než expedici neuslyší a nebudou se vzájemně rušit. Pouze se předpokládá, že pozemní stanice nebudou všechny volat na jednom kmitočtu, aby si operátor mohl nerušeně v pileupu vybírat. Problémem jsou ale spodní pásma, kde se zdá bude problémem absorpce D a E vrstvy.

Nicméně se zdá že optimální časy budou zvoleny na základě experimentů (zde se také očekává vědecký přínos akce). Předpokládá se, že log bude online k dispozici na stávající paket radio BBS (145.800 MHz, 1200Bd AFSK) - očekává se, že toto povede k celosvětovému oživení zájmu o tento stárnoucí digitální mód; zvažována je i varianta použití staničního web serveru na palubě komplexu - ale nejspíše k realizaci nedojde z obavy z jeho přetížení a zhroucení. Samozřejmě po ukončení aktivity bude kompletní deník uploadován na Logbook of the World (což má napomoci k uznání statusu samostatné země).

Na tuto expedici se připravuje i jedna technická zajímavost - komplet celý provoz expedice bude kontinuálně nahráván a ukládán spolu s provozní frekvencí jako MP3 data. Po ukončení akce bude tedy průkazný materiál, kdy které QSO bylo, počítá se i s tím, že pokud s QSL zašle amatér i patřičný manipulační poplatek, bude mu na jeho email adresu odeslána ta část audio záznamu, kde je jeho signál.

Jelikož se předpokládá enormní zájem nejen amatérské veřejnosti o celou věc, a po zkušenostech několika nedávných expedic s opakovaným zveřejňováním a odsouváním termínu akce které nepřispívá spokojenosti amatérské populace a snižuje zájem možných sponzorů, bylo rozhodnuto detaily zatím nezveřejňovat, dokud nebude vše jasné a nebude stanoven termín startu. Nicméně přípravy vrcholí, máme se na co těšit!

Reference:

http://www.nasa.gov/missions/shuttle/f_hamradio.html
http://spaceflight.nasa.gov/station/reference/radio/
http://edmall.gsfc.nasa.gov/aacps/news/Ham_Radio.html

73, Pavel, OK1DX23.březen 2007

E-mailem se na mne obrátil John, ON4UN, a požádal mne o jeho zveřejnění. John píše:

"Projekt COLUMBUS, který můj přítel a bývalý prezident UBA, Gaston Bertels, ON4WF, v roce 2004 inicializoval, se blíží ke svému konci. Columbus Bude připojen k Mezinárodní vesmírné stanici koncem tohoto roku. Naším cílem je mít radioamatérskou stanici na palubě Vesmírné laboratoře Columbus, prvním evropským územím ve vesmíru. Gaston Bertels, vedoucí ARISS Europe (a též vedoucí pracovní skupiny IARU/EUROCOM) získal sponzory z celého světa.

Prvý projekt se soustředil na umístění antén na modulu Kolumbus pro pásma VHF, L a S. Vzhledem k řadě omezení (hlavně rozpočtových) byly umístěny na modulu antény pro 23 a 12 cm. Tyto antény otevřou cestu k novým možnostem na palubě ISS, včetně tranponderu pásem L/S a DATV.

ESA (Evropská vesmírná agentura) se zavázala zaplatit všechny výdaje spojené s instalací (> 100.000 Euro). Všechny přípravné instalační práce, které sestávaly z instalace kanálků pro anténní a souosé kabely byly vyčleněny a zaplaceny ESA ještě před odesláním modulu do Spojených států v loňském roce.

Vývoj a výroba antén je podporována amatérskou službou. V uplynulých letech bylo pomocí různých médií požádáno mnohokrát o dary. Stovky darů od radioamatérů jednotlivců z celého světa (v částce přibližně 13.000 Euro), a radioamatérských organizací, stejně jako Belgické federální služby pro vědu, techniku a kulturu darovaly celkovou sumu přibližně 43.000 Euro. Podrobnosti o darech se naleznou na http://www.ariss-eu.org/donations.htm. Rádi bychom velmi srdečně všem poděkovali.

V roce 2005 byla podepsána smlouva s Technickou universitou ve Wroclavi na vývoj "patch" antén pro L/S-pásmo, které by splňovaly vysoká omezení daná letem ve vesmíru. Byla to UBA, která jednala jako smluvní strana pro tento projekt, zatímco font byl soustřeďován ve spolupráci s AMSAT Belgium a ARISS Europe, opět s Gastonem Bertelsem, ON4WF. Tato část projektu byla úspěšně zakončena koncem roku 2006.

Nyní se dostáváme do konečné fáze tohoto projektu, která zahrnuje výrobu antén, jejich konečné zkoušky a oprávnění. Požadované fondy pro dokončení této poslední části projektu vyžadují částku kolem 18.000 Euro. K dnešnímu dni chybí tomuto projektu pro zaplacení konečných výdajů přibližně 13.000 Euro. UBA tyto peníze poukázala a podepsala smlouvu s Technickou universitou ve Wroclavi s přesvědčením, že chybějících 13.000 Euro bude v několika příštích měsících shromážděno.

Zde si dovolím apelovat zvláště na organizace IARU Region 1, jejichž jména chybějí na seznamu dárců, stejně jako na vedení IARU R1, aby pozvedly a pomohly ukončit tento jedinečný projekt. Věřím, že IARU R1 nám pomůže zdůraznit jedinečnost tohoto projektu všem členským organizacím, které nám mohou pomoci.

Máme pouze několik měsíců na soustředění potřebného fondu, fondu, který v celku obnáší méně než 10 Eurocentů na jednoho koncesovaného radioamatéra v Evropě

Zvláštní finanční účet otevřený v roce 2005 AMSATem Belgium je stále dostupný a čeká na váš příspěvek. Dárci uvnitř Evropské unie neplatí žádné dodatečné bankovní poplatky (s výjimkou poplatků za převod měn), pokud použijí následující mezinárodní bankovní číslo (IBAN) a uvedou mezinárodní identifikační kód (BIC):

Jméno: AMSAT Belgium
Číslo účtu: 001-2306592-08
IBAN: BE63 0012 3065 9208
BIC: GEBABEBB

Krátký popis projektu a značky dárců lze nalézt na webu ARISS: http://www.ariss-eu.org/columbus.htm V případě otázek neváhejte kontaktovat mne (ON4UN@uba.be nebo +32 9 362 64 55 nebo via Skype: jdevoldere ) nebo Gastona Bertelse ON4WF@uba.be, +32 2 771 67 74 nebo via skype: gastonon4wf).

Děkuji za vaši podporu amatérskému rádiu ve vesmíru!

John Devoldere, ON4UN
President UBA"

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP22.březen 2007

ROSTOV REGIONAL DISTRICT AWARD - RRDA

Diplom je vydáván radioamatérům a SWL z celého světa amatéry z Rostova na Donu. Osvědčuje, že držitel navázal spojení s 25 různými distrikty Rostova na Donu(na QSL označeny RO-01...RO-66 ). Platí spojení, která byla navázána po 12.6.1991 na všech KV a VKV pásmech všemi druhy provozu. Poplatek je 5 € ($6, 6 IRC). Žádosti (QSL nejsou nutné) zasílejte managerovi: VLAD STRELKOV, Box 892, Rostov-on-Don, 344002 Russia. Více informací via ua6lam@mail.ru a na www.qrz.ru/awards/detail/2228.html.

RRDA Award18.březen 2007

ARRL Letter informuje o přípravě IARU na konferenci WRC-07:

Agenda Item (AI) 1.13 addresses the allocation of HF spectrum between 4 and 10 MHz, including the possibility of allocation changes in the 40 and 60 meter bands, while AI 1.15 opens the possibility of a secondary ham radio allocation in the vicinity of 136 kHz. IARU Secretary David Sumner, K1ZZ, concedes that AI 1.13 is "one of the most complex and controversial items" on the WRC-07 agenda.

"It's anyone's guess as to how the dust might settle come November," he commented. The CPM Report presents eight methods to satisfy specific parts of AI 1.13. Methods 6 and 7 are favorable to the Amateur Radio Service.

Method 6 would provide a worldwide secondary amateur allocation of 5.260 to 5.410 MHz "to allow communications at times when propagation conditions do not permit the use of the presently allocated bands at 3.5 and 7 MHz." On the down side, the CPM Report said, such a 5 MHz amateur allocation could impact spectrum available for the Fixed and Mobile and the Broadcasting services.

Method 7 provides a primary allocation at 7.200 to 7.300 MHz in Regions 1 and 3 "to globally harmonize the Amateur Service allocations." Among Method 7's disadvantages, the CPM Report said it could reduce spectrum now allocated to HF broadcasting in Regions 1 and 3 and "significantly complicates the problem of identifying" additional Broadcasting Service spectrum.

Adoption of Method 7 at WRC-07 would achieve the IARU's goal of a worldwide, 300-kHz Amateur Radio allocation at 7 MHz, however. It essentially implements the second phase of the work begun at WRC-03, which expanded the Amateur Radio allocation at 7 MHz by 100 kHz (7.100 to 7.200 MHz) by March 2009. It would have no impact on the current 7.000 to 7.300 MHz 40-meter allocation in Region 2 (the Americas).

AI 1.15 Method A would establish a secondary amateur allocation at 135.7 to 137.8 kHz in all three Regions "with footnotes ensuring protection of other services operating in the same band." One alternative footnote would set a maximum radiated power limit of 1 W EIRP and would require that stations not cause harmful interference to radionavigation stations in certain countries.

A second alternative footnote doesn't include the 1 W EIRP power limit.

Method B would make no changes to the allocations table. The CPM Report lists no "foreseen" disadvantages to Method A.

The CPM Report notes that more than 20 countries have established either domestic amateur allocations or authorized experimental and amateur communication in the low-frequency range, including 135.7 to 137.8 kHz.

"We were able to achieve at CPM-07 the methods that would result in the allocations we seek," Sumner explains. "However, it remains for administrations to propose them if they are to be considered this fall at WRC-07."

Radio amateurs served on some national delegations to CPM-07. Jon Siverling, WB3ERA, and Walt Ireland, WB7CSL -- both of the ARRL's Technical Relations Office near Washington, DC -- represented the League on the US delegation to CPM-07. Jim Dean, VE3IQ, represented Radio Amateurs of Canada (RAC) on Canada's delegation, while Jay Oka, JA1TRC represented the Japan Amateur Radio League (JARL) on Japan's delegation.

73, Miloš, OK1MP15.březen 2007

Zápisy z jednání KV a VKV pracovních skupin IARU Reg.1 ve Vídni lze stáhnout zde: KV a VKV.15.březen 2007

Amateur Radio in Iraq has been suspended until further notice

Yesterday Iraq Amateur Radio Society (IARS) President YI1DZ, Diya Sayah, reported a letter was sent from the Iraq's Minister of Defense to Prime Minister Nouri al-Maliki agreeing to halt issuing Amateur Radio licenses and to cease all current licensed activity from Amateur Radio operators in Iraq. This would include both nationals and any and all visitors (YI9). This is apparently in an effort to increase security. Diya is hoping someone can convince the Ministry of Defense that Amateur Radio will not cause interference with the military communications.

73, 1MP6.únor 2007

Ve Vídni se ve dnech 24.-25.2.2007 sejdou pracovní skupiny KV a VKV IARU Reg.1. ČRK bude zastoupen KV a VKV managery, OK1PI a OK2ZI.

Podklady pro jednání KV pracovní skupiny si můžete stáhnout zde.

Podklady pro jednání VKV pracovní skupiny v posledním znění jsou zveřejněny v IARU Reg.1 VHF/UHF/MW Newsletter No.44 - zde (750 kB), stanovisko ČRK k těmto návrhům si můžete přečíst zde. Případné komentáře k tomuto stanovisku či k návrhům z oblasti VKV zašlete OK VHF Managerovi Karlovi, OK2ZI - ok2zi@atlas.cz.11.leden 2007

The IARU E-Letter
Number 5 - January 2007

WRC-07, REGION 2 CONFERENCE HIGHLIGHT IARU'S NEW YEAR

The IARU activity calendar for 2007 is dominated by the continuing preparations for the 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07) of the International Telecommunication Union (ITU), culminating at the WRC itself in Geneva October 22 - November 16.

The next major world event associated with the WRC is the Conference Preparatory Meeting (CPM) in Geneva, February 19 - March 2. The CPM will finalize the technical report that will guide the WRC delegates' work. The CPM Report, the drafting of which has occupied several of the Working Parties of the ITU's Radiocommunication Sector for the past three years, sets out background information on each WRC agenda item, various methods of addressing the agenda items, and the advantages and disadvantages of each. The inclusion or exclusion of single words in the draft CPM Report has been the topic of spirited debate, which no doubt will continue at the CPM.

The IARU will be represented at the CPM by President Larry Price, W4RA and Technical Representative Ken Pulfer, VE3PU. Other Amateur Radio representatives will be present on national delegations.

Additionally, regional and national preparatory meetings leading up to WRC-07 are continuing. The three regional organizations of the IARU are responsible for participating in the work of the regional telecommunications organizations, including but not limited to CEPT (Europe), ATU (Africa), CITEL (the Americas), and APT (Asia-Pacific). Domestic preparations are the responsibility of the IARU member-societies in the respective countries.

The agenda items of particular interest to the amateur services involve allocations in the 4-10 MHz range, a possible secondary allocation to the amateur service at 136 kHz, the modification of footnotes to the Table of Frequency Allocations, and the selection of agenda items for future WRCs, the next of which is tentatively slated for 2011.

Another major event for the IARU in 2007 is the triennial conference of IARU Region 2 in Brasilia, September 9-14. The 16th General Assembly of IARU Region 2 will bring together representatives of IARU member-societies from throughout the Americas to discuss matters of mutual interest and to elect officers for the next three years. Information about the conference will be posted at the Region 2 Web site, as it becomes available.

NEW IARU REGION 3 DIRECTORS MEET

The IARU Region 3 Directors newly appointed at the Bangalore Conference in August 2006 met for two intensive days of meetings in Tokyo on December 5-6, hosted by the Japan Amateur Radio League. The Directors are Chairman Michael Owen VK3KI, Shizuo Endo, JE1MUI, Peter Lake, ZL2AZ, Gopal Madhavan, VU2GMN and Joong-Guen Rhee, HL1AQQ.

WRC-07 was the most important immediate issue addressed by the Directors. While the IARU can only have observer status because it is not an administration, the importance of IARU Region 3 participating in the preparation activities of the Asia- Pacific Telecommunity (APT) was recognized.

The Directors decided to submit a further Information Paper and to send two Directors, Peter Lake and Shizuo Endo, to the next APT Conference Preparatory Group Meeting for WRC-07 in Bangkok in January 2007. In the longer run, it was decided to explore the means by which IARU Region 3 could achieve an ongoing status in the APT similar to the IARU's status in the ITU.

Among many other decisions taken by the Directors was one that individual Directors would take particular responsibility for particular activities of the Region. The budget was revised, and the working procedures of the Region were reviewed. Participation in the IARU Administrative Council, particularly the next meeting in May 2007, was reviewed and attendance agreed. Better methods of communicating with member- societies and amateurs generally were explored in depth.

In closing the meeting the Chairman acknowledged the meaningful contributions that had been made by all of the Directors, the Secretary and Assistant to the Secretary to the work of the meeting, and the harmonious and constructive way the various issues had been addressed.

(From IARU Region 3 News Release by Michael Owen, VK3KI)

GAREC-07 SCHEDULED

The Global Amateur Radio Emergency Communications Conference (GAREC) started as an initiative of IARU Region 1. In 2005, Seppo Sisatto, OH1VR, now IARU Region 1 Emergency Communications Coordinator, organized the first meeting in Tampere, Finland - the "Capital of Emergency Telecommunications." It was here that in 1998 the United Nations and the International Telecommunication Union convened an intergovernmental conference, ICET-98, which adopted the "Tampere Convention." This international treaty facilitates the use of telecommunications in humanitarian assistance, and made "Tampere" known throughout the telecommunications community. Conferences on the same subject were held in the following years. In 2006 GAREC met in Tampere for the second time, now in connection with the International Conference on Emergency Communications, ICEC-2006 and the UN Working Group on Emergency Telecommunications.

Right from the beginning, GAREC was an ambitious project - as the "G" in its acronym indicates. And the "global" expectations were not too high: In both years, all three IARU Regions were represented. Following the suggestions made in 2005 and 2006, we therefore looked for possibilities to rotate the event between the IARU Regions. Reviewing the various proposals we received for 2007 and 2008, the participants of the first two events agreed to accept the offer from Region 2.

We are therefore glad to announce that GAREC-07 will take place in Huntsville, Alabama, USA on August 16-17, the Thursday and Friday just before the annual Huntsville Hamfest and of this year's ARRL National Convention, both on the weekend of August 18-19. This combination of date and venue will for many participants facilitate the participation, just as in Region 1 the annual "HamRadio" in Friedrichshafen, Germany gave an additional incentive at least for most of the participants from outside Europe.

The agenda of GAREC-07 will focus mainly on the topics discussed in Tampere. Most of all, GAREC wants to be a forum for the exchange of information. Many IARU member-societies and specialized emergency communications groups have developed and implemented emergency concepts. Many others want to benefit from their technical, operational and, not the least, their administrative or even "political" experiences when establishing the necessary cooperation with partners in emergency and disaster response. GAREC also developed new concepts, such as the "Center of Activity Frequencies," meanwhile adopted by IARU Region 1 and 3 conferences.

The review of advanced, digital technologies and their applications to emergency telecommunications will be an additional element for GAREC-07. The ARRL Alabama Section is the leader in respect to D-STAR repeater systems, activities and users, and has offered to share this know-how with us. APRS is another capability of the Amateur Radio Services, and a demonstration of this system's capabilities found much interest among the delegates of the ITU Plenipotentiary Conference in Turkey last November. Echolink and e-QSO are yet more such tools, and specialized groups have developed emergency applications for these modes. More technologies are being developed or have become available already. The two days in August will be packed with practical information, and experts will arrange demonstrations of the capabilities of 21st century ham radio!

Details for GAREC-2007 are now being worked out. First information, also about its venue and the related events, is available at http://www.arrl-al.org/GAREC07.htm and on the links from there to the sites of the Huntsville Hamfest and the ARRL National Convention sites. Another place to start is www.iaru.org/emergency/ from where links also give access to the presentations and the proceedings of GAREC-05 and GAREC-06. The sites will be updated as more information also about registration becomes available.

See you in Huntsville in August! - Hans Zimmermann, F5VKP / HB9AQS
IARU International Coordinator for Emergency Communications

AMATEUR RADIO SHOWCASED AT TELECOM WORLD 2006

With considerable and invaluable assistance provided by members of the Hong Kong Amateur Radio Transmitting Society (HARTS), the IARU organized an exhibit stand at Telecom World 2006 in Hong Kong, December 4-8. ARRL Technical Relations Specialist Walt Ireland, WB7CSL managed the stand, which was also manned by IARU Vice President Tim Ellam, VE6SH, on behalf of the IARU International Secretariat.

Tim Ellam reports, "Our attendance at ITU Telecom World 2006 is very beneficial to IARU. It allows us to have a presence at the largest event for Information and Communication Technology (ICT) companies at minimal cost. We have the ability to liaise with many top ITU officials, members of various governmental administrations, as well as some of the leading ICT players. It also provides an opportunity to explain the Amateur Radio Service to the attendees and to connect with amateurs who are involved in ICT in some capacity.

"I cannot personally say enough good things about the assistance we had from HARTS. This IARU member-society provided yeoman service to IARU and they are to be commended for making our presence at ITU Telecom World 2006 a success. I was also impressed with the young, vibrant membership of HARTS (almost 200 members) and their role in providing communications for public service events throughout the region."

Until next month,

Sincere 73,

David Sumner, K1ZZ
Secretary, IARU

The IARU E-Letter is published on behalf on the Administrative Council of the International Amateur Radio Union by the IARU International Secretariat. Editor: David Sumner, K1ZZ, IARU Secretary.

Material from The IARU E-Letter may be republished or reproduced in whole or in part in any form without additional permission. Credit must be given to The IARU E-Letter and The International Amateur Radio Union.2.leden 2007

Global Amateur Radio Emergency Communications (GAREC-07) Conference, Huntsville, AL., 16-17 August 2007. Continuing the work of GAREC-05 and GAREC-06, the Conference will focus on how the amateur radio service can apply 21st century technologies to emergency communications in the service of early warning, emergency response and disaster relief. Details are available at URL http://www.arrl-al.org/GAREC07.htm, contact hans.zimmermann@ties.itu.int.

GAREC-07 will take place just before to the National Convention of the American Radio Relay League, ARRL at the same location on 18-19 August.2.leden 2007

Hello all.

Finally, international results for Alpe Adria VHF and Alpe Adria UHF/SHF contest are ready. They are attached. Please check them and report any obvious mistakes (if they are any) as soon as possible. Please inform all participants ranged between 1. and 10. place (any category) in your country that presentation of awards will be in Novo Mesto on 13.01.2007 at RIS meeting (RIS - radioamateur educational seminar) beginning at 10:00.

Arrival of participants at 09:30. All information about RIS you can find on http://ris.hamradio.si/ . They are in Slovene language, but you can find map and agenda useful.

73 and HNY 2007

ZRS VHF manager

Sine - S53RM20.prosinec 2006

V únoru příštího roku se ve Vídni uskuteční zasedání pracovních skupin KV a VKV IARU Reg.I. Materiály připravované k jednání si můžete stáhnout zde:

C4 (300kB)
C5 (500kB)

Karel, OK2ZI, k tomu upozorňuje:

"ČRK obdržel předběžnou verzi materiálů k projednání na zasedání pracovní skupiny C5 - VKV jež se uskuteční v únoru 2007 ve Vídni. Upozorňujeme, že materiály označené jako B01 a B02 jsou pouze materiály diskusní, nebude se o nich hlasovat a tudíž není možné na jejich základě udělat jakékoliv změny v bandplánech (týká se to zejména kontroverzního dokumentu B01). Jako protinávrh je však podán dokument B22, který návrh v B01 přímo popírá, navrhuje jiné řešení a hlasovat se o něm bude. Stanovisko ČRK ke všem návrhům bude zveřejněno k diskusi do konce ledna 2007."12.prosinec 2006

Setkání Tatry 2006

Ve dnech 17. a 18. listopadu se v Tatranských Matlárech konalo tradiční setkání slovenských radioamatérů. Na pozvání SZR se jej zúčastnili i zástupci ČRK, místopředseda Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, a tajemník Petr Čepelák, OK1CMU.

Český radioklub zde měl zajištěnu prezentaci stánkem zřízeným členy radioklubu OK1KHL, jehož provoz zajišťoval Petr, OK1CMU. Kromě přátelských setkání se slovenskými i českými radioamatéry, proběhla zde i diskuze s členy ostatních zahraničních delegací na téma povolovacích podmínek, zvláště pak pro třídu N, problémech QSL-služeb a dalších.

Na základě usnesení našeho sjezdu a z pověření Rady ČRK, proběhlo zde také jednání o možnostech případného sloučení vydávání našich časopisů Radioamatér a Radiožurnál. Potěšující je, že byly nalezeny body vzájemné shody a o dalším bude možno dále jednat.

Příjemné prostředí setkání bylo provázeno pěkným počasím v těchto velehorách, které mnozí účastníci využili k rodinným výletům do okolí.

Organizátorům setkání patří dik za jeho program, průběh i péči o účastníky.

Jirka, OK1AOZ4.prosinec 2006

ČRK obdržel od vyhodnocovatele výsledky IARU VHF contestu 2004. Ke stažení zde.30.listopad 2006

The IARU E-Letter
Number 4 - December 2006

ITU ELECTS NEW LEADERSHIP TEAM

After a spirited campaign and three ballots, the Member States of the International Telecommunication Union (ITU) attending the 17th ITU Plenipotentiary Conference (Plenipot) in Antalya, Turkey, have elected Dr. Hamadoun I. Touré of Mali as Secretary-General of ITU for a four-year term. Dr. Touré topped a field of six candidates to succeed Japan's Yoshio Utsumi, who was not eligible for re-election.

The ultimate authority in the ITU, the Plenipot, held every four years, is the occasion for representatives of ITU Member States to consider proposed changes to the organization's constitution and convention, adopt strategic and financial plans and elect senior management.

International Amateur Radio Union (IARU) President Larry Price, W4RA, says the ITU member states chose wisely. "Hamadoun Touré is someone with whom IARU has worked for the past eight years," Price said, "and he has a proven record of understanding the importance of the Amateur Services, especially their importance in emergency and disaster communications." Touré has served two terms as director of the ITU Telecommunication Development Bureau.

IARU Vice President Tim Ellam, VE6SH, who attended the first half of the conference, congratulated Touré in person on behalf of IARU and its member-societies. Ellam says Touré told him that it's important for IARU to "continue its good work in the ITU," adding that the IARU "has an important role to play in the future."

Addressing the conference after the vote, Touré told the 1500 delegates from around the world that he would work with transparency, objectivity and vigor to realize the two main objectives that were central to his campaign: to eliminate the digital divide and to ensure that cyberspace would become more secure.

Houlin Zhao of China, who has served two terms as Director of the Telecommunication Standardization Bureau, was elected Deputy Secretary-General. He said that he would do his best to assist the Secretary-General elect and the three directors as well as the membership to make ITU a more dynamic organization that would contribute to the emerging global Information Society.

ITU Radiocommunication Bureau Director Valery Timofeev of the Russian Federation was eligible for re-election and ran unopposed. Sami Al Basheer of Saudi Arabia was elected Director of the Telecommunication Development Bureau and Malcolm Johnson of the United Kingdom was elected Director of the Telecommunication Standardization Bureau. The new team of elected officials will take office on January 1, 2007.

One of the successful candidates for the 12 seats on the part-time Radio Regulations Board was Robert W. Jones, VE7RWJ. Bob served two terms as Director of the Radiocommunication Bureau and following his retirement from that post was a consultant to the IARU at the 2003 World Radiocommunication Conference.

While many delegates recognize that the word "telecommunication" is insufficient to encompass the entire scope of the organization's responsibilities, the name of the ITU remains unchanged. However, ITU-watchers can expect to see and hear more references to the abbreviation for "information and communication technologies" (ICT). As Conference Chairman Dr. Tanju Çataltepe of Turkey observed at its conclusion on November 24, "The ITU Plenipotentiary Conference noted the many developments that have occurred in a rapidly changing telecommunication and ICT environment that will have significant implications for ITU. It set the guidelines for ITU, as the pre-eminent intergovernmental organization in ICT, to foster the sustained development of telecommunications and ICT networks so that people everywhere can participate in the emerging Information Society and benefit from its vast potential."

IARU International Coordinator for Emergency Communications Hans Zimmermann, HB9AQS/F5VKP, attended the second half of the conference. Hans reports that the conference adopted a resolution in support of the Tampere Convention on the provision of telecommunication resources for disaster mitigation and relief operations. See for information on how the Tampere Convention relates to Amateur Radio.

PLENIPOT DELEGATES SEE AMATEUR RADIO EMERGENCY COMMUNICATIONS DEMONSTRATED

The IARU member-society for Turkey, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), organized a demonstration station and exhibit of Amateur Radio emergency communications capabilities for participants in the ITU Plenipotentiary Conference. TRAC's well-equipped emergency communications van was brought to Antalya and parked on the hotel grounds adjacent to the conference site. Operating under the special call sign TC4PP, the station made contacts worldwide with just 100 watts and a wire antenna. ITU Secretary-General Elect Touré and other newly elected officials visited the station, along with many delegates from all over the world.

IARU International Coordinator for Emergency Communications Hans Zimmermann, HB9AQS/F5VKP, reports that TC4PP was active in the IARU Region 1 Emergency Communications "Get-together Party on the Air" on November 18, contacting 18 of the participating Region 1 member-societies' headquarters stations.

This is the third time since 2000 that TRAC has been called upon to organize such a display station at a major ITU event held in Turkey. Congratulations to TRAC on another job well done!

IARU READIES DISPLAY AT TELECOM WORLD 2006

Amateur Radio also will be on display at ITU Telecom World 2006. Hong Kong is the host of this major telecommunications exhibition, December 4-8. With assistance from IARU Region 3 and the Hong Kong Amateur Radio Transmitting Society, the IARU International Secretariat has organized an exhibit in space provided by the ITU.

100 YEARS OF VOICE OVER RADIO

December 2006 marks the 100th anniversary of what is generally regarded as the first transmission of voice over radio, achieved by Canadian experimenter Reginald A. Fessenden. The Fessenden station, located at Brant Rock, Massachusetts, USA, is said to have operated on a frequency of about 88 kHz using an alternator with a maximum power output of about 300 watts.

A century ago, radio - then called wireless - was amazing the world. A century later, radio - once again being called wireless - is still amazing the world in new ways. Surely Fessenden, who later in life was an active radio amateur from his station VP9F in Bermuda, would marvel at the progress that continues to be made in digital voice and other technologies that could hardly have been imagined in 1906.

What new breakthroughs will 2007 bring?

Until next month (and next year),

Sincere 73,

David Sumner, K1ZZ
Secretary, IARU

_____

The IARU E-Letter is published on behalf on the Administrative Council of the International Amateur Radio Union by the IARU International Secretariat. Editor: David Sumner, K1ZZ, IARU Secretary.

Material from The IARU E-Letter may be republished or reproduced in whole or in part in any form without additional permission. Credit must be given to The IARU E-Letter and The International Amateur Radio Union.28.listopad 2006

During the CQWW CW contest this last weekend a LARGE number of Region 1 stations were heard below the band-edge of 1810 kHz. Of particular concern was the pile-up for A71EM which spread across 1807 to 1810 kHz.

This also happened to a lesser extent during the CQWW SSB contest when stations within Region 1 were heard calling U.S. stations above 3800 kHz.

The flexibility of the bandplans is often discussed both in Conference and on the Internet but what cannot be condoned is the blatant disregard for the band limits agreed in the Radio Regulations. Such actions can only harm the image of the Amateur Radio Service when your IARU Officers are busy trying to justify possible new bands or the extension of existing bands.

Member Societies are asked to remind members, and non-members where possible, to take care when operating near the band edges. I am not sure if the FCC still issues 'pink slips' but I would not be surprised if a number of stations received these over the next few weeks!

73

Colin, G3PSM
IARU Region 1 HF Committee Chairman2.listopad 2006

The IARU E-Letter
Number 3 - November 2006

ALL EYES ON ANTALYA

The top event in the world of telecommunications this month is the Plenipotentiary Conference of the International Telecommunication Union (ITU), opening in Antalya, Turkey on November 6 and scheduled to conclude on the 24th. As the name implies, the "Plenipot" is the ultimate authority in the ITU. Every four years, representatives of the Member States of the ITU meet to consider proposed changes to the organization's Constitution and Convention, adopt strategic and financial plans, and elect the senior management of the organization. Approximately 2,000 attendees are expected.

Incumbent Secretary-General Yoshio Utsumi is not eligible to run for another term. A new Secretary-General will be elected from a field of six candidates including the current Deputy Secretary-General, Roberto Blois of Brazil, and the Director of the Telecommunication Development Bureau, Hamadoun Touré of Mali. They are also term-limited in their present positions and so must move "up or out." The other candidates are Marc Furrer of Switzerland, Matthias Kurth of Germany, Montasser Ouaili of Tunisia, and Muna Nijem of Jordan.

The Director of the Radiocommunication Bureau, Valery Timofeev of the Russian Federation, is eligible for re-election and is unopposed. There are four candidates for each of the other three senior posts: Deputy Secretary-General, Director of the Telecommunication Standardization Bureau, and Director of the Telecommunication Development Bureau.

Among the candidates for the 12 seats on the part-time Radio Regulations Board is Robert W. Jones, VE7RWJ. Bob served two terms as Director of the Radiocommunication Bureau and subsequently served as a consultant to the IARU at the 2003 World Radiocommunication Conference.

In addition to the election of these individuals, 46 Member States will be elected to the ITU Council. The Council meets annually and supervises the overall management and administration of the ITU between Plenipots.

The delegates in Antalya, and those whom they elect to carry out the work of the ITU over the next four years, face great challenges. In recent years the Member States have been unwilling to increase their financial contributions to the ITU. Coupled with normal increases in expenses and with the costs associated with simultaneous interpretation and the translation of documents into the six official languages of the ITU, this has limited the ability of the ITU to keep up with the rapid pace of developments in telecommunications and has led to staff reductions and depressed morale among those who remain. The outgoing Secretary-General has complained of having responsibility without authority as a result of the Bureau Directors being elected by the Member States rather than appointed by the Secretary-General.

The delegates will even be called upon to consider changing the name of the ITU! A Common Proposal submitted by several Arab States would make it the "International Telecommunication and Information Technology Union." Whatever the fate of this specific proposal in Antalya, it does reflect a growing belief among the Member States that "telecommunication" no longer adequately encompasses the scope of the ITU's responsibilities.

Among the observers at the Plenipot will be IARU Vice President Tim Ellam, VE6SH and International Coordinator for Emergency Communications Hans Zimmermann, HB9AQS/F5VKP, each of whom will be present for half of the Conference. The IARU member-society for Turkey, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), has organized a demonstration station and exhibit of Amateur Radio emergency communications capabilities adjacent to the conference site.

ITU-R STUDY GROUP 1 WORKING PARTIES MEET IN MUNICH

Volunteer IARU Technical Representative Ken Pulfer, VE3PU represented the IARU at meetings of the ITU Radiocommunication Sector's Working Parties (WP) 1A and 1B in Munich, Germany October 9-13. (WP 1C also met, but its agenda did not require IARU participation.)

WP 1A dealt with two topics of direct interest to the Amateur Service: Interference from Power Line Telecommunication Systems (variously known as BPL, PLC or PLT) and a study of possible allocations above 275 GHz. Topics considered by WP 1B included Software Defined Radio and Cognitive Radio.

All of these topics may be described as "works in progress" within Study Group 1. With regard to BPL, Ken reports: "The updated Working Document towards a Preliminary Draft New Recommendation is a definite improvement over what was produced last year, but still requires more work. It attempts to provide guidance to administrations dealing with domestic BPL installations that may cause interference to radiocommunications services, and at the same time notes the Report (below) that gives examples of such interference. The current (still very rough) version of the Draft Report is a compendium of input documents, or extracts from input documents, including examples of interference measurements provided by Brazil, the North American Broadcasters Association, and CBS."

Work on the Draft Report will continue in a Correspondence Group, which has been asked to produce an updated version of the report for the next meeting of WP 1A next June. The IARU will be participating actively in the Correspondence Group in order to ensure that the document includes the protection requirements for the Amateur Service.

IARU REPRESENTED AT ANNUAL CISPR MEETING

As usual, the IARU was represented by IARU EMC Adviser Christian M. Verholt, OZ8CY, at the annual meeting of CISPR: The International Special Committee on Radio Interference. This year's meeting was held in Stockholm, Sweden September 11-20. CISPR develops electromagnetic compatibility (EMC) standards and as one might expect, voices representing industry are heard more frequently than are voices representing radio spectrum users. IARU participation is important to ensure that CISPR standards are adequate to protect the interests of the Amateur and Amateur-Satellite Services.

IARU concerns at CISPR include:

 • Interference from broadband emitters, including but not limited to BPL/PLC/PLT
 • Interference from electronic lighting equipment
 • Immunity standards for multimedia and information technology equipment (ITE)
 • Interference from larger LCD and Plasma video screens

Christian notes a lack of appreciation for the unique nature of the radio spectrum below 30 MHz among CISPR participants. Radio amateurs - indeed, everyone who relies on the wonderful phenomenon of ionospheric propagation for long-distance communication - face a never-ending challenge to educate others regarding the need to protect this irreplaceable natural resource.

Until next month,

73,

David Sumner, K1ZZ
Secretary, IARU24.říjen 2006

Členská sdružení IARU Reg.1 obdržela následující e-mail:

I have been listening to the recent behaviour during the recent ZL8R and the current XF4 operations and it prompts me to ask Member Societies to publicise the attached document either in the Society magazine, the Society website, or even both. The document is part of the HF Managers Handbook but is also part of Amateur Radio past and present.

Please help spread the word.

73

Colin, G3PSM
IARU Region 1 HF Committee Chairman

THE RADIO AMATEUR'S CODE

The radio amateur is:

CONSIDERATE .....
never knowingly uses the air in a manner such as to lessen the enjoyment of others.

LOYAL .......
offers loyalty, encouragement and support to fellow amateurs, local club and national society through which amateur radio is represented to government, the International Amateur Radio Union and the International Telecommunication Union.

PROGRESSIVE ......
with knowledge abreast of science, a well built and efficient station and operation above reproach.

FRIENDLY ......
slow and patient sending when requested; friendly advice and counsel to the beginner; kindly assistance, co operation and consideration for the interests of others. These are the hallmarks of the amateur spirit.

BALANCED .......
radio is a hobby never interfering with duties owed to home, job, school or community.

PATRIOTIC ......
station and skill always ready for service to community and country.

(Modified from the work of Paul M Segal reproduced in the ARRL Radio Amateur's Handbook)21.říjen 2006

Subregionální setkání představitelů radioamatérských organizací v Záhřebu

Ve dnech 14. a 15. října se v chorvatském Záhřebu uskutečnila informativní schůzka představitelů radioamatérských organizací Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. ČRK na něm zastupovali místopředseda Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, a IARU Liaison Ing. Miloš Prostecký, OK1MP. Zástupce San Marina se omluvil.

 1. V úvodu jednání člen EC IARU R1 Nikola Perčin, 9A5W, osvětlil přítomným, proč byli do Zábřehu pozváni zástupci právě uvedených organizací. Vychází to z rozhodnutí EC o tom, o které organizace se jednotliví členové EC starají. Během diskuze bylo konstatováno, že tato skupina se neuzavírá dalším organizacím, pokud bude v budoucnu zájem dalších zástupců účastnit se obdobného jednání.
 2. Dlouhá diskuze proběhla okolo právě projednávaného návrhu "CEPT Entry Level licence report (Draft ECC)". Vyplynulo z ní, že jde o návrh podporovaný RSGB, který v rámci IARU R1 nebyl s jednotlivými organizacemi konzultován. Pokud by vůbec měla tato třída být zavedena, pak by její platnost měla být omezena (např. na 3 roky) a měl by být omezen i přístup k jednotlivým pásmům (např. jak to bylo u naší třídy D). Účastníci se shodli na tom, že stále musí převládat kvalita nad kvantitou.
 3. Zástupce OEVSV Ron Eisenwagner, OE3REB, na řadě videozáznamů seznámil účastníky s problémy PLC. Hlavní problém je v tom, že do dnešního dne neexistuje evropský dokument, který by stanovil požadavky na parametry těchto zařízení. Všeobecně, jako hlavní problém, se v současné době jeví přístroje, které umožňují propojení jednotlivých počítačů přes elektrovodnou síť a jsou již v některých zemích v prodeji. Zde je zapotřebí, aby jednotliví radioamatéři sledovali, zda tato zařízení jsou používána, na tyto případy, dojde-li k rušení, upozorňovali státní orgány. Též sledovali, co se prodává, a prostřednictvím organizací žádali "Obchodní inspekci", aby zakázala dovoz těchto zařízení. Je zapotřebí o tom informovat i Evropskou komisi!

Na programu druhého dne pak bylo:

 1. Národní a regionální nouzová komunikace uskutečňovaná amatérskou službou. V tomto bodu programu jsme byly seznámeni s činností v jednotlivých zemích. Existuje řada zemí (na rozdíl od České republiky), ve kterých jsou radioamatéři začleněni přímo do záchranných systémů. V rámci těchto systémů mají zpracovány postupy pro tuto komunikaci a pravidelně provozují trénují tento provoz za účasti těchto složek. Též byla diskutována možnost vysílání zástupců organizací na konference o tomto způsobu komunikace, které se pravidelně konají ve finském Tampere. Vzhledem k tomu, že náklady na účast jsou vysoké, bude vhodné vyslat tam společného zástupce, který by pak ostatní informoval o této konferenci (např. ve Vídni).
 2. Předseda HRS Petar Miličič, 9A6A, seznámil přítomné s přípravami na další konferenci IARU R1, která se uskuteční ve dnech 14. až 22. listopadu 2008 v Cavtatu. Bližší informace jsou již na webu HRS http://www.hamradio.hr. V této souvislosti se předpokládá pořádání pravidelných subregionálních porad, kde je možno si vyměnit názory na jednotlivé problémy. Příští rok se toto setkání uskuteční v italském Pordenone, kam pozval účastníky předseda ARI Luigi Belvederi, I4AWX.
 3. Nikola Perčin, 9A5W, informoval přítomné o průběhu projektu "Foresight", který schválila Konference IARU R1 v Davosu. V této souvislosti jsme představili (věnovali zástupcům organizací) naše propagační CD "RADIOAMATÉŘI pomáhají na cestě k informační společnosti 21. století". Tato naše aktivita byla kladně hodnocena.
 4. Posledním bodem programu byla problematika sdílení amatérských pásem s bezdrátovými systémy v pásmech , jako je např. 2,4 GHz. 9A6A seznámil s tím, jak se to HRS snaží řešit v Záhřebu - snaží se, aby uživatelé se stali radioamatéry. Zda je to ale reálná možnost je otázkou!

Závěrem je nutno poděkovat představitelům HRS za pohostinnost, včetně hrazení výdajů za ubytování v Záhřebu.

OK1MP, ok1mp@volny.cz18.říjen 2006

AMSAT DL buduje družici P3E, která by měla navázat na projekty AO-10, AO-13 a AO-40. Jsou plánovány transpondéry na 145, 435, 1268 a 2400 MHz. Satelit by měl být připraven ke startu v polovině roku 2007.

Propagační WEB je zde: http://www.p3e-satellite.org. Najdete tam také poměrně vtipný způsob, jak projekt podpořit.12.říjen 2006

V řadě zemí jsou připravovány nové začátečnické třídy podle modelu založeného na myšlence, že je třeba zkrátit dobu mezi prvotním vznikem zájmu o HAM Radio a jeho naplněním. Někde se projekt nazývá "Foundation Licence", v Evropě je připravován jako "Entry Level Licence". Koncept materiálu, který k této záležitosti připravuje CEPT, lze stáhnout zde.29.září 2006

The IARU E-Letter

Number 2 - October 2006

WRC-07 PREPARATIONS REACH IMPORTANT MILESTONE

September 15 was the deadline for the submission of draft text for the Conference Preparatory Meeting (CPM) Report to the 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07). The CPM will take place in Geneva from February 19 to March 2, 2007 to complete a report of several hundred pages concerning the regulatory, technical, operational and procedural matters to be considered at WRC-07, which in turn will be held in Geneva from October 22 to November 16.

Working Parties of the ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) have been hard at work drafting the text for which they are responsible. One of the more complex tasks has been the preparation of text for Agenda Item 1.13, concerning spectrum between 4 and 10 MHz, because -- as noted in IARU E-Letter Issue 1 http://www.iaru.org/e-letter/1.html -- four different Working Parties were responsible for various parts of the task.

The four Working Parties -- 6E, 8A, 8B, and 9C -- held overlapping meetings in Geneva during the period of September 5-15. This enabled the drafting work to be completed by a joint group chaired by Pekka Länsman of Finland. IARU representatives in the joint group were Ken Pulfer, VE3PU and David Sumner, K1ZZ.

During the meeting of WP 8A, its Working Group 1 chaired by Paul Rinaldo, W4RI (representing the ARRL on the US delegation) worked on several matters related to the amateur services. Draft CPM text was completed for Agenda Item 1.15, concerning a possible secondary allocation to the amateur service at 135.7-137.8 kHz. A Draft New Report on the role of the amateur and amateur-satellite services in disaster mitigation and relief was completed, approved by WP 8A and then adopted by Study Group 8 at its meeting September 20-21. Its temporary designation is Report ITU-R M.[AM-DISCO]. Some work also was done on a new ITU Handbook for the amateur services; it is hoped that work on the Handbook can be completed at the next meeting of WP 8A in June 2007.

IARU PARTICIPATES IN ITU DEVELOPMENT SECTOR

Another significant ITU meeting held in September was that of Study Group 2 of the ITU Telecommunication Development Sector (ITU-D). There is ongoing work in ITU-D SG 2 on communications in the event of disasters, including alerting and notification as well as mitigation after the fact. The IARU is recognized as a partner with the ITU in providing disaster communications; for example, see the brochure "Telecommunications Save Lives" at http://www.itu.int/ITU-D/emergencytelecoms/publications.html.

IARU Vice President Tim Ellam, VE6SH/G4HUA represented the IARU at this year's meeting of SG 2. He notes, "The opportunity to participate in studies relating to disaster communication and to liaise with ITU staff made this a worthwhile meeting to attend."

IARU REGION 2 EC VISITS BUENOS AIRES

Over the years, the members of the IARU Region 2 Executive Committee have found it useful to hold their annual meetings in different countries in order to see for themselves how Amateur Radio is faring throughout The Americas. On September 4-5 the Region 2 EC met in Buenos Aires, Argentina and took the opportunity to meet with officials of Radio Club Argentino. The EC heard that problems with the Argentine economy in recent years have affected everyone in the country, but they also saw that enthusiasm among active radio amateurs remains high.

Support for IARU participation in WRC-07 occupied much of the EC's attention during the meeting. Region 2 has been active in CITEL's preparations for WRC-07 and will provide financial support for a member of the IARU WRC-07 team from Region 2. IARU President Larry Price, W4RA, attended the EC meeting on behalf of the IARU officers and International Secretariat, and thanked Region 2 for its support.

Plans for the next IARU Region 2 General Assembly, to be held in Brasilia on September 10-14, 2007, also were reviewed. More information will be forthcoming from Region 2 as the event approaches, but in the meantime all member-societies in Region 2 should "save the dates" and plan to attend this important regional conference!

ADMINISTRATIVE COUNCIL SUMMARY RECORD AVAILABLE

The IARU Administrative Council meets annually to coordinate the representation of the interests of amateur radio, provide liaison between the three IARU regional organizations and the International Secretariat, and conduct long-range planning. In 2006 the Council met in Bangalore, India right after the Region 3 Conference held there.

The Summary Record of the meeting is now available at http://www.iaru.org/ac-0608min.html.

The Summary Records of all Administrative Council meetings since 1996 are available at http://www.iaru.org/admin-council-summaries.html.

ITU MARKS 100 YEARS OF INTERNATIONAL RADIO REGULATIONS

In 1906, the first International Radiotelegraph Conference gathered 29 maritime states in Berlin to sign the "International Radiotelegraph Convention" establishing the principle of compulsory intercommunication between vessels at sea and the land. The annex to that Convention contained the first regulations governing wireless telegraphy. Those regulations, which since have been expanded and revised by numerous radio conferences, are now known as the Radio Regulations of the International Telecommunication Union (ITU), or simply as the Radio Regulations.

Originally occupying just 12 pages, the Radio Regulations now apply to frequencies ranging from 9 kHz to 400 GHz and incorporate more than 1,000 pages of information describing how the radio spectrum may be used and shared around the globe. The ITU notes that some 40 different radio services now compete for spectrum allocations to provide the bandwidth needed to extend services or support larger numbers of users.

In a release announcing celebrations in honor of the 100th anniversary of the Radio Regulations, to take place in Geneva on October 30, the ITU Radiocommunication Bureau observed: "In 2006, the ITU membership has good reason to celebrate the centenary of the Radio Regulations. The World Radiocommunication Conference (WRC) process has been instrumental in providing for timely and effective international regulatory frameworks for the establishment of advanced new wireless services and applications, while safeguarding the interests and rights of existing radiocommunication users. One hundred years after 1906 we are witnessing innovative technological solutions using radio transmission setting the grounds for a wireless world."

Editorial comment: Even in those early days, the delegates recognized that the radio spectrum was a unique international resource and that the privilege of access carried with it great responsibilities. Radio - then known as wireless telegraphy - was a technological marvel at the beginning of the 20th Century and in new forms continues to amaze at the beginning of the 21st. The fact that the radio spectrum remains so useful is testimony to the success of the international regulatory regime that was inaugurated in Berlin. It didn't just happen; without the original guiding vision and the dedicated stewardship of subsequent generations of delegates to innumerable ITU conferences, the radio spectrum today might well be chaotic, polluted, and practically useless. The ITU and its Member States, and especially the Radiocommunication Bureau, are well deserving of accolades on this important anniversary.

More information on this historic observance may be found at http://www.itu.int/ITU-R/information/promotion/100-years/index.html.

Until next month,

73,

David Sumner, K1ZZ
Secretary, IARU

The IARU E-Letter is published on behalf on the Administrative Council of the International Amateur Radio Union by the IARU International Secretariat. Editor: David Sumner, K1ZZ, IARU Secretary.
Material from The IARU E-Letter may be republished or reproduced in whole or in part in any form without additional permission. Credit must be given to The IARU E-Letter and The International Amateur Radio Union.4.září 2006

Členové Ćeského radioklubu ve spolupráci se Společností přátel Mongolska připravují první českou radioamatérskou expedici do Mongolska. Tato expedice by se měla konat na základě jednání mezinárodní konference, která se konala v roce 2005 v Praze ( 50let od navázání vzájemných diplomatických vztahů) a měla by dále navázat na oslavy 800letého výročí založení jednotného mongolského státu v roce 2006.

Jedná se o putovní expedici po stopách účasti československých odborníků v různých oblastech Mongolska, kde se podíleli na jeho hospodářském rozvoji. Z těchto míst budou navazována radioamatérská spojení, za která budou zasílány QSL lístky. Během měsíčního působení expedice předpokládáme, že bude navázáno minimálně dvacettisíc spojení, a tudíž jak o hospodářských, tak i kulturních stycích budou informováni lidé na všech kontinentech. V současné době spolupracujeme s mongolskou radioamatérskou organizací í a s velvyslanectvím Mongolska v ČR, kteří nám byli nápomocni při získání licence se specielním volacím znakem JT800OK, který by podtrhl důležitost tohoto výročí.

Celkově se expedice zúčastní 4 radiomatéři z ČR, z tohoto počtu pak budou dva z jižních Čech, a to konkrétně Josef Mikšátko a Zdeněk Malkovský z Dráchova. V programu expedice jsou naplánované i možné vstupy do Radia Faktor, aby tak mohla být posluchačská veřejnost informována o průběhu a dílčích výsledcích této expedice. Expedice odlétá z Prahy 7. září a bude pobývat v Mongolsku 1 měsíc. Po jejím ukončení bude na základě zpracovaných podkladových materiálů informovat o jejím celkovém výsledku.

OK1XC

Expedice bude mít vlastní WWW stránky: http://www.shop73.com/jt800ok/.2.září 2006

The IARU E-Letter
Number 1 - September 2006

IARU INAUGURATES ELECTRONIC NEWSLETTER

At our mid-August meeting in Bangalore, the members of the IARU Administrative Council discussed ways to improve communications with IARU member-societies and individual radio amateurs. We agreed that a monthly electronic newsletter describing IARU activities would be a good investment of time. The IARU E-Letter will be distributed to the iaru-news email list that is maintained by the IARU International Secretariat. Anyone wishing to be added to this distribution list should email their request to iaru@iaru.org.

So without further ado, let's begin!

REGION 3 CONFERENCE IN BANGALORE ELECTS NEW LEADERSHIP

The 13th Conference of IARU Region 3 was held in Bangalore, India August 7-11. IARU Region 3 consists of the member-societies of the International Amateur Radio Union (IARU) in the Asia-Pacific area. Conference arrangements were made by an outstanding team of volunteers of the Amateur Radio Society of India (ARSI), the IARU member-society for India.

There were 13 IARU member-societies represented in person with another five represented by proxy. The conference considered more than 60 input documents containing reports and proposals from Region 3 member-societies, coordinators and committee chairmen, as well as from IARU Regions 1 and 2. The conference documents are available on the Web at http://www.jarl.or.jp/iaru-r3.

Two Working Groups dealing with policy and operational issues met in parallel. A third Working Group to consider constitutional issues met when the other two Working Groups were not in session. Proposals to amend the Constitution that had been proposed in advance by member-societies were considered, and modest amendments were adopted. Recommendations were adopted addressing a wide range of Amateur Radio issues, including the 2007 World Radiocommunication Conference, BPL/PLC interference, international licensing, development of Amateur Radio in the Pacific Islands, interference from unauthorized non-amateur stations operating in the amateur bands, emergency communications preparedness, and signal reporting for digital modes.

A new slate of Directors was elected to manage the affairs of the Region between conferences. They are Michael Owen, VK3KI, who also was elected Chairman of Directors; Shizuo Endo, JE1MUI; Gopal Madhavan, VU2GMN; Peter B. Lake, ZL2AZ; and Prof. Rhee-Joong Guen, HL1AQQ. The new Directors assume their duties on September 15. The contributions of retiring Directors Y. S. Park, HL1IFM, Chandru Ramchandra, VU2RCR, Yoshiji Sekido, JJ1OEY, and K. C. Selvadurai, 9V1UV were noted with great appreciation. Keigo Komuro, JA1KAB, continues as Secretary of Region 3.

The 14th Region 3 Conference is planned for Christchurch, New Zealand in 2009.

IARU ADMINISTRATIVE COUNCIL ALSO MEETS IN BANGALORE

The Administrative Council of the International Amateur Radio Union (IARU) held its annual meeting on August 12-14 in Bangalore following the IARU Region 3 Conference.

A news release summarizing the results of the meeting was distributed to the iaru-news mailing list at the conclusion of the meeting and need not be repeated here. The news release is available at http://www.iaru.org/rel060814.html.

IARU PREPARES FOR NEXT ROUND OF ITU WORKING PARTY MEETINGS

One of the most important functions of the IARU is to ensure that the amateur and amateur-satellite services are properly represented whenever decisions are made that affect our frequency allocations. The next major international event of this kind is the World Radiocommunication Conference (WRC-07) that will be held in Geneva next October and November.

Delegates do not just show up at a WRC and make up their minds on the spot. Years of preparation are behind every WRC decision. Most of this work is done within the framework of the Working Parties of the ITU Radiocommunication Sector. For example, Working Party 8A is responsible for studies related to the land mobile service (excluding IMT-2000) and to the amateur and amateur-satellite services.

Working Party 8A will meet at ITU Headquarters in Geneva September 6-14. Other Working Party meetings will be taking place in the same general time frame, including 8B (maritime and aeronautical mobile), 9C (fixed service below 30 MHz), and 6E (terrestrial broadcasting). The timing of these meetings is not coincidental. All four of these Working Parties have a stake in WRC-07 Agenda Item 1.13, which deals with spectrum between 4 and 10 MHz. Delegates with an interest in this issue will hold a joint meeting during the week of September 11.

The IARU will be represented at these meetings by Ken Pulfer, VE3PU, and Secretary David Sumner, K1ZZ. Other amateur service representatives will be present as members of their national delegations.

More information about the ITU Radiocommunication Sector is available on-line at: http://www.itu.int/ITU-R/. For information on individual Working Parties, go to "Study Groups" and then to "Structure." Access to some documents is restricted, but there is a wealth of information available to the public.

IARU RESOURCES ON-LINE

Many IARU member-societies maintain excellent Web sites for the benefit of their members, other radio amateurs around the world, and anyone else who is interested in amateur radio. Did you know that each of three IARU regional organizations has its own Web site? They are:

Region 1: http://www.iaru-r1.org
Region 2: http://www.iaru-regionii.org/
Region 3: http://www.jarl.or.jp/iaru-r3

The IARU Web site is at http://www.iaru.org. We plan significant improvements to this site in the coming months.

Until next time,

73,

David Sumner, K1ZZ
Secretary, IARU

The IARU E-Letter is published on behalf on the Administrative Council of the International Amateur Radio Union by the IARU International Secretariat. Editor: David Sumner, K1ZZ, IARU Secretary.
Material from The IARU E-Letter may be republished or reproduced in whole or in part in any form without additional permission. Credit must be given to The IARU E-Letter and The International Amateur Radio Union.20.srpen 2006

For a number of years, it has been accepted practice to post DXpedition QSO information on a DXpedition Web site. Although this information is generally limited to callsign, band and mode, it has been useful in reducing the number of duplicate contacts in the DXpedition log. Publishing complete QSO information, or information from which full QSO information can be derived, on the other hand, threatens the integrity of the QSLing process, and is unacceptable. There must be some information that the station claiming the QSO provides based solely on actually being there when the QSO was made. If complete QSO information can be derived from information based on the DXpedition log, the QSL manager's job can be much more difficult if busted calls are involved. To help minimize potential difficulties, therefore, the following restriction has been approved by the Programs and Services Committee, and added to the DXCC Accreditation Criteria, Section III.

Section III Accreditation Criteria Rule 5 states:

"The presentation in any public forum of logs or other representations of station operation showing details of station activity or other information from which all essential QSO elements (time, date, band, mode and callsign) for individual contacts can be derived creates a question as to the integrity of the claimed QSOs with that station during the period encompassed by the log. Presentation of such information in any public forum by the station operator, operators or associated parties is not allowed and may be considered sufficient reason to deny ARRL award credit for contacts with any station for which such presentations have been made. Persistent violation of this provision may result in disqualification from the DXCC program."

It has become commonplace for DXpeditions to publish the band and mode for selected callsigns. While this reduces the overall integrity of the QSLing process slightly, it's a reasonable compromise. In almost every case, the new accreditation rule will change nothing. Publishing band and mode information for each callsign (as is now done) is be perfectly acceptable. It is only the rare case where complete QSO information is published or can be derived for the published data that we are concerned about.

73 es DX!

Bill Moore, NC1L
DXCC Branch Manager
http://www.arrl.org/awards/dxcc20.srpen 2006

NEWS RELEASE

International Amateur Radio Union
P.O. Box 310905
Newington, CT 06131-0905 USA
FAX: +1 860 594 0259
E-Mail: iaru@iaru.org

14 August 2006

For immediate release

IARU Administrative Council Reviews Role and Structure of the IARU

The Administrative Council of the International Amateur Radio Union (IARU) held its annual meeting on 12-14 August 2006 in Bangalore, India, following the IARU Region 3 Conference. The Council took the following actions:


 1. A progress report was received from an ad hoc committee that is investigating the future role and structure of the IARU. Council confirmed that it desires the committee to continue its work and to provide a recommendation by the end of 2006 addressing the feasibility, budget and possible timetable for the implementation of a revised structure.
 2. A study of improving coordination on electromagnetic compatibility (EMC) matters prepared by the International Secretariat was reviewed and its conclusions and recommendations were tentatively agreed subject to receiving additional input from the IARU EMC Adviser. The study includes several suggestions for improving the flow of information among radio amateurs worldwide who are working on this important topic.
 3. Continuing the strategic planning initiative begun in 2003, progress on a three-year plan for the development of support for amateur radio frequency allocations was reviewed. The plan includes maintaining and increasing contact with regional telecommunications organizations by the IARU through its regional organizations.
 4. The International Telecommunication Union (ITU) meetings at which IARU representation will be required for the coming year were identified, and plans for representation were reviewed. The principal focus continues to be on preparations for the 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07).
 5. Three humanitarian aid workers were named as the initial honorees for inclusion in the IARU Memorial for Amateurs Killed in Humanitarian Service. They are Pero Simundza, 9A4SP, Carlos Luis Caceres, KD4SYB, and Nadisha Yassari Ranmuthu, 4S7NR.
 6. Plans for IARU participation in Telecom World 2006 and the accompanying Forum were reviewed. Telecom World 2006 is being held in Hong Kong, 4-8 December.
 7. The budget for 2007-2009 as presented by the International Secretariat (ARRL) was reviewed. The budget includes provision for financial contributions from the three regional organizations to defray a portion of the expenses, in accordance with previously adopted policy.
 8. An IARU exploratory committee was created to investigate ways to progress a commonly adopted amateur license that would permit amateurs to operate in countries other than their own without the need for a permit issued by the Administration of the country visited.
 9. Problems facing the QSL bureaus operated by IARU member-societies were discussed. It is recognized that the forwarding of QSL cards represents a significant financial burden for some member-societies.
 10. Reports from each of the three IARU regional organizations were received and discussed. The Council recognized that member-societies in all regions face financial challenges.
 11. A report on the 2006 Global Amateur Radio Emergency Conference, held in June in Tampere, Finland, was reviewed. It was agreed to publish the Statement of GAREC-06 on behalf of the Conference in order to bring it to the attention of IARU member-societies. International Coordinator for Emergency Communications Hans Zimmermann, F5VKP/HB9AQS, was thanked for his continuing work in this important field, including preparation of an IARU Emergency Communications Handbook.
 12. Reports of the other IARU international coordinators and advisers were received. They are International Beacon Project Coordinator Peter Jennings, AB6WM/VE3SUN; Satellite Adviser Hans van de Groenendaal, ZS6AKV; EMC Adviser Christian Verholt, OZ8CY; and Interim Monitoring System International Coordinator Chuck Skolaut, K0BOG.
 13. A working document describing the requirements for radio spectrum allocations to the amateur and amateur-satellite services was reviewed. References to the need for an amateur allocation in the vicinity of 5 MHz were strengthened.
 14. The International Secretariat agreed to undertake efforts to increase the visibility of IARU activities within the Amateur Radio community worldwide.

The next scheduled meeting of the Council will be held in Boston, Massachusetts, USA in May 2007.

Attending the Bangalore meeting were IARU President Larry Price, W4RA; Vice President Tim Ellam, VE6SH/G4HUA; Secretary David Sumner, K1ZZ; regional representatives Ole Garpestad, LA2RR, Don Beattie, G3BJ, Rod Stafford, W6ROD, Reinaldo Leandro, YV5AMH, Chandru Ramchandra, VU2RCR, K. C. Selvadurai, 9V1UV, and Peter Lake, ZL2AZ; and recording secretary Paul Rinaldo, W4RI.9.srpen 2006

Ham Radio Friedrichshafen 2006

Ve dnech 23.-25.června 2006 se v německém Friedrichshafenu konal již 31.ročník Mezinárodního radioamatérského setkání, které je cílem vyznavačů tohoto hobby z celé Evropy i jiných kontinentů.

Český radioklub se na něm prezentoval svým stánkem a delegací tvořenou Jirkou, OK1AOZ, Milošem, OK1MP, Ivanem , OK1PI, Ondrou, OK1CDJ, a Milanem OK1UDN.

Na stánku, jehož konstrukci poskytl Milan, OK1VHF, (díky) a smontovali ho členové Radioklubu Holice, byly k dispozici písemné materiály informující o činnosti ČRK, podmínkách závodů jím pořádaných i informace, jak a kde mohou cizinci žádat o značku OK8. To vše doplňovaly turistické prospekty o naší zemi a videoprojekce zvoucí na mezinárodní setkání v Holicích. Další informace poskytovali ústně členové ČRK, na stánku se pravidelně střídající.

Důležitou součástí setkání byla i jednání odborných skupin 1.regionu IARU s naší účastí.

Přes znatelně nižší účast návštěvníků proti minulým ročníkům(celé Německo v té době žilo mistrovstvím světa ve fotbalu) se "HAM RADIO" vydařilo, a jsem přesvědčen, že naše účast k tomu přispěla.

Jirka, OK1AOZ

Friedrichshafen 2006

Informativní KV schůzka IARU Region 1

V průběhu setkání ve Friedrichshafenu se 24. června uskutečnila informativní KV schůzka. Této schůzky se za Český radioklub účastnili KV manažer Ivan, OK1PI a IARU Liaison Officer, Miloš, OK1MP.

Prvním bodem programu byla otázka "Monitoring systému". Opět bylo konstatováno, že do tohoto systému je zapojeno pouze 5 zemí, což při počtu členů IARU Region 1 je zcela nedostatečné. Opět bylo konstatováno, že tento systém není zaměřen na radioamatérské praktiky, ale na sledování narušitelů amatérských pásem.

Akce: všechny členské organizace

V dalším bodě John, G3WKL, upozornil na doporučení DV05 C4 Rec. 8, které se týká neobsluhovaných majáků ve všech pásmech pod 14 MHz. Zde bylo poukázáno na některé problémy, neboť povolení k provozu těchto majáků mají soukromé osoby a bude záviset na legislativě jednotlivých zemí, jak se podaří s touto problematikou vyrovnat. V této souvislosti Hans, PB2T, poukázal na skutečnost, že v pásmu 10 MHz, kde amatérská služba má sekundární statut, může provoz neobsluhovaných majáků působit rušení primárním uživatelům. A to pro zachování pásma 10 MHz není dobré. V této věci se účastníci shodli na tom, že provoz všech majáků má být koordinován "IARU Region 1 HF Beacon Coordinatorem". Zásady, které předložil G3WKL ve svém návrhu, budou dopracovány a projednány na zasedání KV pracovní skupiny IARU Region 1.

Akce: G3WKL

Následně Hans, PB2T, přednesl informaci o přípravě WRC07. Amatérské služby se týká následující:


 1. Vyškrtnutí některých poznámek z Radiokomunikačního řádu (České republiky se to netýká).
 2. Celosvětová alokace 7000 až 7300 kHz, která však naráží na profesionální zájmy.
 3. Nový požadavek na alokaci v oblasti 5 MHz, který byl předán CEPT. Byl však odmítnut NATO a Ruskou federací! Zde je nutno upozornit, že nejde o náhradu za rozšíření o 7200 až 7300 kHz. To má prioritu.
 4. Dále jsou to návrhy na začlenění pásma 50 MHz v 1. regionu do Radiokomunikačního řádu a pásma nad 275 GHz.

Akce: všechny členské organizace

Na programu byla i problematika závodů, kterou uvedl Tom, LA4LN. Ukazuje se, že závodů je mnoho a mnohé z nich zabírají celé pásmo, bez ohledu na existující doporučení. Vyskytují se i problémy, když ve stejném termínu se koná více závodů. Byly diskutovány možnosti sloučení některých závodů. Jako příklad byla dána baltická a skandinávská oblast. Také není nutné fone a cw část závodu uspořádat v rozdílné dny. Byla otevřena i otázka koordinace závodů. Při té příležitosti bylo konstatováno, že pracovní podskupinu pro závody se nepodařilo ustavit a od konference v Davidu trvá status quo. V průběhu diskuse požádal vedoucí KV komise Colin, G3PSM Mauricette, F8BPN, aby se této problematice věnovala.

Akce: G3PSM/F8BPN

V závěru John, ON4UN, informoval o tom, že v Belgii, po vzoru RSGB "foundation license", byla zavedena nová třída. Výsledkem je zvýšený počet ON3 o 15%.

Dále pak upozornil na vzrůstající počet případů rušení na kmitočtech expedic. Zmínil web ON4WW (www.on4ww.be ), který se problematice věnuje v " OPERATING PRACTICE : A practical guide on operational procedures ".

John, G3WKL, informoval o aktivitách směrem k CEPTu, které se týkají "spread-spektrum" technologií společnosti Euroloop pro železniční komunikaci. Dále informoval o snahách k přístupu k 500 kHz.

Přítomní byly informováni o tom, že v Řecku mohou nyní návštěvníci pracovat i na 6 a 4 metrech.

Příští řádné zasedání KV skupiny se uskuteční 24. a 25. února 2007 ve Vídni.

Friedrichshafen 2006

Informativní KV schůzka představitelů národních organizací

V průběhu setkání se uskutečnila i tato již pravidelná schůzka. Po úvodním slovu Oleho, LA2RR, informoval Larry, W4RA o činnosti IARU, zvláště pak přípravách na WRC07.

Po té přednesl krátkou informaci o novinkách v 2. Regionu jeho president Rod, W6ROD.

Krátkou informaci přednesl i mezinárodní koordinátor pro nouzovou komunikaci Hans, F/HB9HQS, který vyzval účastníky, aby mu národní organizace poskytly informace o jejich aktivitách v této oblasti.

Po té Hans, PB2T informoval o přípravách na WRC07 v Regionu 1. Tyto body zde neuvádím, jsou podrobně uvedeny v informaci o zasedání KV skupiny.

Následovaly krátké informace o činnosti pracovních skupin, z nichž uvádím informaci Gastona, ON4WF o chystané výstavě v sídle Evropské komise (2007).

Bob, G3PJT, vedoucí pracovní skupiny "Radio Regulation" pak informoval o tom, že ECC (Electronic Communication Committee) již projednává návrh IARU Region 1 "Radio Amateur Entry Level Examination and Licence" (Draft ECC Report 89).

Přítomní byly též informováni o tom, že příští konference IARU Region 1 se uskuteční v roce 2008 až v říjnu, což je dáno nižšími cenami v tomto období.

Představitel rakouské organizace informoval o tom, že řádná zasedání pracovních skupin KV a VKV/UKV/mikrovlnné se uskuteční ve Vídni 24. a 25. února 2007.

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP
ok1mp@volny.cz

Friedrichshafen 20069.srpen 2006

Na základě podnětu ČRK a urgence předsedy pracovní skupiny C5 IARU, OE1MCU, uznal vyhodnocovatel IARU UHF Contestu 2005 svoji chybu a závod bude vyhodnocen znovu v souladu s pravidly IARU.

Viz přiložený dopis.

Karel, OK2ZI,
VKV manažer ČRK24.červenec 2006

Další nová země DXCC!!!

July 22, 2006

For Immediate Release

With the addition of Section II, Criteria Rule 1c) to the Political Entity criteria, certain former separation entities may now qualify as Political Entities. One such entity has been determined to be American Samoa. American Samoa is now a Political Entity for DXCC purposes.

As a result of the reclassification of American Samoa, and upon the filing of a request and substantiating evidence, and with the concurrence of the DXAC and the Awards Committee, Swain's Island has been added to the DXCC List.

Swain's Island entity number 337 qualifies as the first separation entity from American Samoa, now a Political Entity. The distance between American Samoa and Swain's Island has been determined to be in excess of 350 km as required by DXCC Rules Section II, Paragraph 2, Section b). QSOs made with Swain's Island on or after 0001Z, July 22, 2006 will count for DXCC credit.

For additional information, including the DXCC Reference Number for Swain's Island, contact Bill Moore at the DXCC Desk, dxcc@arrl.org.

....

New DXCC Entity -- Swain's Island

Newington, Connecticut
July 22, 2006

For Immediate Release

With the addition of Section II, Criteria Rule 1c) to the Political Entity criteria, certain former separation entities may now qualify as Political Entities. One such entity has been determined to be American Samoa. American Samoa is now a Political Entity for DXCC purposes.

As a result of the reclassification of American Samoa, and upon the filing of a request and substantiating evidence, and with the concurrence of the DXAC and the Awards Committee, Swain's Island has been added to the DXCC List.

Swain's Island, entity number 337, qualifies as the first separation entity from American Samoa, now a Political Entity. The distance between American Samoa and Swain's Island has been determined to be in excess of 350 km as required by DXCC Rules Section II, Paragraph 2, Section b). QSOs made with Swain's Island on or after 0001Z, July 22, 2006 will count for DXCC credit.

For additional information, including the DXCC Reference Number for Swain's Island, contact Bill Moore at the DXCC Desk, dxcc@arrl.org.

As expected, the UN General Assembly, after last week's recommendation by the Security Council, decided today to admit The Republic of Montenegro to the United Nations, adding this entity to the United Nations List of Member States.

According to the ARRL DXCC List Criteria, Entities listed on the UN List of Member States qualify as Political Entities on the List. Therefore, effective June 28, 2006 (UTC, ARRL has added The Republic of Montenegro to the DXCC List.

QSOs made on or after this date will count for DXCC credit. Claims for DXCC credit will be accepted immediately. See http://www.arrl.org for additional details.

Wayne Mills, N7NG/1, Manager
Membership Services Department17.červenec 2006

MONTENEGRO INTERNATIONAL DX FESTIVAL READY TO PROCEED

Several vehicles have left various European locations including Bulgaria, Poland, Germany and Holland taking radio equipment and additional antennas to an already impressive multi-multi site on the Adriatic coast, the latest addition - the Republic of Montenegro - to the DXCC List. Operations will commence July 20 and will run until August 13, 2006. The callsign will be 4O3NT.

While the DX activation is the most visible part of the festival, the group will conduct meetings with the local telecom authorities and also help the Amateur Radio Union of Montenegro work toward membership in the International Amateur Radio Union (IARU).

The following operator roster has been released:

9A6AA, A61M, DJ7EO, DJ9ZB, DL3DXX, DL6LAU, DL8OBQ, DL5NAM, DL3PS, DL7AJA, DF3TJ, G3TXF, G3UML, I8NHJ, IK1PMR, IZ0BTV, K1ZZ, KA1ZD, K2LEO, K2WR, N6OX, W6OSP, LZ1JY, LZ1UQ, LZ2UU, OH2BH, OH2RF, OH2TA, ON4IA, ON4ATW, ON5TN, PA0R, PB2T, S50R, SM0W, SP5XVY, T95A, UA3AB, UA4HBW, YL2KF, YU1AA, YT3T, YT6A, YT6Y and Z35G plus several others.

Participation is still open specifically for the second and third weeks. Please email yt6a@cg.yu cc:oh2bh@sral.fi

The 4O3NT operation will launch Yaesu's new FT2000 transceiver and will also employ several SteppIR beams, courtesy of the Northern California DX Foundation (NCDXF) and SteppIR. Also Acom is providing several amps for this operation. QSL via YT6A.

CW- 1826.5, 3522, 7022, 10106, 14022, 18072, 21022, 24892 and 28022 kHz
SSB- 3795, 7055, 14190, 18145, 21290, 24945 and 28490 kHz
RTTY- 7035, 10135, 14085, 18105, 21085 and 28085 kHz
6 Meters- 50106 kHz CW/SSB15.červenec 2006

Zajímavá poznámka k vyhodnocení WRTC 2006 - zdá se, že ze soutěže se opravdu začínají stávat "olympijské hry":

Dear WRTC 2006 Friends:

This report is also available on our page for download as Release 059/06

This memorandum is to record an anomaly discovered by the Judging and Log-Checking Committees in the course of adjudication of the WRTC 2006 competition and the action taken as a result, and to offer a recommendation for future WRTCs.

Immediately after the end of the competition at 1200 UTC on 9 July, electronic logs began arriving from participants in the IARU HF World Championship from all over the world for inclusion in the master database. Thanks to the extraordinary cooperation of the international contesting community, in a matter of hours we received more than 1,000 logs for use in adjudication of the 46 WRTC logs.

When initial trial discrepancy reports for the 46 WRTC stations were run, four logs were found to have unusually high numbers of "unique" QSOs. (A "unique" QSO is one with a station that appears in few other logs - it is not literally unique and the appropriate threshold for labeling a QSO as "unique" may vary from one contest to another. In the case of WRTC 2006 there were, as noted above, more than 1,000 logs used to determine "uniques" - that is, we did not limit our comparison only to other WRTC logs.)

In three of the four cases the reason for the high number of "uniques" was clearly that the nationality of the WRTC station had been identified and communicated within the home country of the team. The three logs in this category were PW5B (SP7GIQ and SP2FAX), PT5P (DL6FBL and DL2CC), and PT5N (9A8A and 9A5K). In some cases, multiple QSOs clearly had been made by the same station under different call signs. This is contrary to the spirit of WRTC, which is to provide a level playing field for all. QSOs that are available to one team but not to any of the others tilt the playing field. The purpose of WRTC is to determine the best operators, not who has the most friends back home. At the same time, it must be said that the WRTC competitors do not do anything wrong unless they do something that is intended to identify themselves. They are not expected to disguise their voices or their accents. So, in past WRTCs these "national uniques" have not been deleted from competitors' logs.

The fourth case, PT5L (YT6A and YT6T), was quite different. In this case there were hundreds of "uniques" with call signs from many countries, nearly all of them in Europe, beginning about two hours into the event. Not only that, but many of these "uniques" showed up on several bands, in some cases on both CW and SSB. Only rarely did these "uniques" show up in any other logs. The referee, G3XTT, confirmed that he had heard nothing suspicious or unusual. Most of the call signs were not familiar to the judges as appearing in CW contests, but this was apparent only when the "uniques" were identified as such and this was not especially noticeable when they were scattered among valid QSOs.

The audio from this station had been recorded, so it was possible to confirm that the QSOs had in fact taken place. It appeared to the judges, from listening to the recording while examining annotated log extracts identifying the "uniques," that there was a small number of stations, probably more than one, feeding "phantom QSOs" to PT5L. Again, however, this was apparent only in retrospect.

The motive for feeding these "phantom QSOs" was and is unknown. PT5L had only operated CW up to the time the "uniques" began to appear; we have no evidence that the identity of the operators had been communicated to anyone prior to that time, either by the operators themselves or by anyone else.

Identifying "uniques" is a standard part of the adjudication of any contest. Detecting QSOs added to a log "from the Callbook" was one of the very first objectives when computer analysis was first performed on contest logs. Anyone familiar with UBN or LCR reports - in other words, any active contester - would realize that adding such QSOs to the PT5L log was bound to come to the attention of the judges. Therefore, in the absence of any evidence to the contrary, the judges could not conclude that the operators of PT5L were implicated in any way. They had to know that such manipulation would be detected and that there could be no acceptable explanation for so many people choosing, independently of one another, to work only PT5L from among more than 1,000 stations active on the bands during the contest.

It seems much more likely that the "phantom QSOs" were intended to be sabotage, either of the PT5L operators specifically (although this would have required knowing who they were) or of a WRTC station selected at random. Such behavior, by amateur operators outside the WRTC event itself, is both reprehensible and illegal and deserves to be thoroughly investigated. However, doing so within the time frame of the WRTC event was impossible.

Thus, the problem facing the judges was how to deal appropriately with the situation within the context of WRTC itself. It was decided to reduce the threshold for labeling a QSO as "unique" to a relatively low number of logs and to delete from all 46 logs, without penalty, all "unique" QSOs. Doing so resulted in the deletion of, at one extreme, just 3 QSOs from a log containing more than 1,900 QSOs to, at the other extreme, the deletion of 240 QSOs from the PT5L log of more than 2,300 QSOs. Most logs lost about 15 QSOs. No doubt a few of these were valid QSOs (others are busted calls where there is insufficient evidence to label them as busted). However, deleting them is very unlikely to change the relative positions of any teams with "normal" logs and definitely did not affect the top three positions, which is the principal concern of the judges, other than to move PT5L out of 3rd place. PT5L moved from 3rd to 11th place, some of this movement the consequence of error rate. (If the intent of the "phantoms" was to hurt the PT5L entry they certainly succeeded; the operators spent more than two hours working stations for which they received no credit.)

The impact was much greater on the three logs with significant numbers of "national uniques" (which were also a very minor factor in the PT5L log - among the 240 "uniques" are just 9 "national uniques" that showed up very late in the contest after the operators were identified on the BalkanDX Yahoo forum at 1024 UTC). PW5B lost 125 "uniques" and moved down five positions, from 11th to 16th, some of this movement the consequence of error rate. PT5P lost 76 "unique" QSOs but actually moved up one position in the final results because their error rate was lower than average. PT5N lost 67 "uniques" and moved down one position.

While it is unfortunate that the operators of these four stations all spent time making QSOs for which they received no credit, the judges and log-checkers firmly believe that the appropriate remedy was applied to correct an unanticipated situation. Disqualification would have been inappropriate in that there is no proof - indeed, there is no evidence at all - that any of the operators were at fault. On the other hand, allowing "phantom QSOs," once detected as such, to be credited also would be inappropriate and would make the whole WRTC event pointless. The same standard was applied to all 46 logs.

The judges and log-checkers recommend that in future WRTCs, all "uniques" should be removed from logs without penalty and that this policy should be announced in advance. All stations operating in the IARU HF World Championship should be encouraged to work all WRTC stations, without favoritism and without using more than one call sign from any station (unless family members share a station).

We also recommend that "unique" not be precisely defined in advance. The judges must be allowed discretion to determine the appropriate threshold for "uniques" for a given event, as this will depend upon the number of logs available for crosschecking and other factors.

While we regret that this attempt to manipulate the WRTC results occurred - for whatever reason the perpetrators may have had - we are pleased to have detected it and to have been able to take appropriate corrective action.

The judges would especially like to thank Larry "Tree" Tyree, N6TR, for his analysis and Phil Goetz, N6ZZ for his invaluable contribution in uploading the WRTC logs and maintaining the communication link between the judges in Florianopolis and Tree at his home in Oregon. Trey Garlough, N5KO, also contributed significantly to the log-checking process from his home in California, as did Larry Hammel, K5OT, on-site.

Respectfully submitted,

Judges:
Log-Checking Committee:
David Sumner, K1ZZ
Larry "Tree" Tyree, N6TR
Roger Western, G3SXW
Phil Goetz, N6ZZ

WRTC2006 Steering Committee
Atilano de Oms PY5EG13.červenec 2006

Přišly výsledky WRTC 2006.28.červen 2006

Černá Hora - nová země DXCC

Dvě zprávy z dnešního dne:

At 1512Z today the United Nations admitted Montenegro as its 192nd member. Early today I spoke with YT6A, Ranko Boca. He reminds everyone the "Montenegro International DX Festival" will take place between July 20th and August 12th. There may be some minor activity by some of the local Montenegrin Amateur Radio operators before that big event. Boca said it was perfectly legal for the current national hams to use their YU/YT/YZ/4O calls until the new callsign block is released to Montenegro. He also reminds everyone that Montenegro is not a member of CEPT and so any portable operations by outsiders would not be authorized. So be aware right up front that any YU6/callsign would not be legal. Beginning in mid July international operators will join forces with the local Montenegrin Amateur Radio operators for a three week operation from at least three different stations using one callsign in an effort to meet the DX communities need for working the newest DXCC Entity. QRX for more details.

Bernie McClenny, W3UR

Jun 28, 2006 14:56 ET

As expected, the UN General Assembly, after last week's recommendation by the Security Council, decided today to admit The Republic of Montenegro to the United Nations, adding this entity to the United Nations List of Member States.
According to the ARRL DXCC List Criteria, Entities listed on the UN List of Member States qualify as Political Entities on the List. Therefore, effective June 28, 2006 (UTC), ARRL has added The Republic of Montenegro to the DXCC List.
QSOs made on or after this date will count for DXCC credit. Claims for DXCC credit will be accepted immediately. See http://www.arrl.org for additional details.

Wayne Mills, N7NG/1, Manager
Membership Services Department18.červen 2006

Ceny a tombola pro účastníky IARU HF Contestu

Závod WRTC 2006 bude pořádán jako součást IARU HF Contestu, což umožní práci s množstvím brazilských stanic. Výsledky WRTC 2006 musí být zpracovány do 35 hodin po skončení IARU HF Contestu. Abychom mohli ověřit deníky soutěžících z WRTC 2006, potřebujeme co nejrychleji co nejvíce deníků z IARU HF Contestu.

Pořadatel proto nabízí několik cen pro účastníky IARU HF Contestu, kteří do 6 hodin po závodě zašlou deníky ve formátu Cabrillo na adresu logs@wrtc2006.com nebo iaruhf@iaru.org.

Přečtěte si laskavě naši tiskovou zprávu č. 052/06 na našich stránkách http://www.wrtc2006.com/release52.html.

Díky za podporu WRTC 2006!

PY5EG14.červen 2006

DXCC Rule Change

Upon request of the Programs and Services Committee (PSC), the DXAC has studied the impact of a change to the DXCC Rules. The DXAC, the Awards Committee and the PSC have concurred in this rule change, which will become effective June 15, 2006 at 0001Z.

New text replaces the previously removed DXCC Rule, Section II, 1. Political Entities, Paragraph c). The new text shall read:

c) The Entity contains a permanent population, is administered by a local government, and is located at least 800 km from its parent. To satisfy the "permanent population" and "administered by a local government" criteria of this sub-section, an Entity must be listed on either

(a) the U.S. Department of State's list of "Dependencies and Areas of Special Sovereignty" as having a local "Administrative Center," or
(b) the United Nations list of "Non-Self-Governing Territories."

Rule 1c) is intended to recognize entities that are sufficiently separate from their parent for DXCC purposes but do not qualify under Rule 1a) or 1b). The new rule will cause a change to Point 1 status for certain entities. This in turn will reduce the mileage for a first separation for these entities from 800 km to 350 km.

The lists referenced in the text of the rule can be viewed at the following Web sites: the DOS list of Dependencies and Areas of Special Sovereignty at http://www.state.gov/s/inr/rls/10543.htm, and the U.N. list of Non-Self-Governing Territories at http://www.un.org/depts/dpi/decolonization/trust3.htm.

QSOs with any new entity resulting from this rule change will count for credit for the new entity only if the QSOs are made on or after the Start Date for the entity. In no case will QSOs made prior to the date of this notice be considered for credit for any new entity created under this rule. Applications for DXCC award credits resulting from this change will be accepted on or after October 1, 2006.9.červen 2006

Od 10.června 2006 mohou holandští amatéři používat na sekundární bázi kmitočtový úsek 7100 - 7200 kHz s maximálním výkonem 250 W.

Rovněž od 10.června 2006 platí ve Španělsku nové předpisy. Nejvýznamnější změny:

 • zrušení tří španělských operátorských tříd (General-EA, Restricted-EB and Novice-EC). Všichni koncesionáři mají nyní stejná práva, takže na všech pásmech uslyšíte nejen EA, ale i EB a EC stanice,
 • všichni amatéři, včetně návštěvníků ze zemí CEPT a jiných cizích amatérů s časově omezenou koncesí, mohou používat pásmo 50-51 MHz, kvůli TVI ovšem existují místní omezení ve středu Španělska.
Plné znění předpisů lze najít zde: http://www.ure.es/ureinforma/Reglamento_Radioaficionados.pdf.4.červen 2006

Jak jsme již upozornili zprávou v OK Listu, 31.12.2006 končí platnost IRC kuponů v podobě, v níž jsou vydávány od roku 2002. Od 1.června letošního roku mají být vydávány kupony v novém provedení. Předpokládá se u nich platnost do konce roku 2009. Zobrazení vzoru přikládáme, o jejich dostupnosti na poštách v ČR zatím nemáme informace.

IRC 20071.červen 2006

Během setkání ve Friedrichshafenu, které se uskuteční ve dnech 23. až 25. června, je možno podat u stánku ARRL žádosti o DXCC. Při této příležitosti je možno si nechat ověřit i spojení starší 10-ti let, v pásmu 160 m a se zrušenými zeměmi. Pokud sami nepojedete na setkání, můžete využít služby ČRK.

Od 1. července 2006 platí nové poplatky za DXCC, viz předchozí zpráva z 31.5.2006. Se zvýšenými poplatky musíte počítat i v tomto případě, neboť ARRL bude zpracovávat žádosti až po tomto termínu. O způsobu a výši platby se dohodněte s OK1MP (check point pro DXCC), který bude tuto službu zajišťovat, na adrese ok1mp@volny.cz.

Informaci o tom, jak vyplňovat žádosti, naleznete i na http://www.crk.cz/CZ/DXCCCHECKC.HTM.

OK1MP31.květen 2006

Poplatky DXCC
platné od 1.července 2006

Poplatky za žádosti


Druh Členové ARRL Ostatní
Úplně první DXCC (zahrnuje diplom a odznak DXCC) $12.00 $22.00
Základní poplatek za žádost (první v kalendářním roce) $12.00 $22.00
Druhá a další žádosti (každý rok) $22.00 $32.00
Nové diplomy $12.00 $12.00
Poplatek při podání během setkání (navíc) $7.00 $7.00
Osobní podání v ARRL HQ "na počkání" (navíc) $9.00 $9.00

Poznámka: Omezení na 120 zápočtů. Každý další zápočet - $0.15.
Poplatek při podání během setkání se týká např. Friedrichstafenu, kde provádí kontrolu přímo ARRL.
Poplatky nezahrnují poštovné.

Plakety


Druh Poplatek
#1 Honor Roll $55.00 plus poštovné
Honor Roll $40.00 plus poštovné
5 Band DXCC $40.00 plus poštovné
DXCC Challenge $79.00 plus poštovné

Doplňkové položky


Druh Poplatek
Odznaky DXCC $6.00 (včetně poštovného)
5 Band DXCC doplňkové destičky $8.50 plus poštovné
Duplikát diplomu $12.00 plus poštovné
Odznaky DXCC Challenge $9.50 plus poštovné
DXCC Challenge Medallion $9.50 plus poštovné
DXCC Challenge 3000 Medallion $15.00 plus poštovné

S výjimkou úplně prvé žádosti o DXCC nejsou v poplatku za plakety a diplomy zahrnuty odznaky.23.květen 2006

Zajímavou informaci o hamfestu na VU4 si můžete stáhnout zde:
http://www.niar.org/hamnews/Newslettermay2006.pdf (4 MB).15.květen 2006

Karel, OK1XKH, k předchozí zprávě sděluje, že maják DI2BO přijímal už 7.5., viz obrázek:

DI2BO

RX: AOR AR-7030
ANT: LW, 80 m
QTH: Plzeň14.květen 2006

Zajímavost z Německa:

German experimental stations on 440 kHz

German experimental stations on 440 kHz: Geri Holger, DK8KW/W1KW, in Peine near Hannover, reports that German telecommunication authorities have issued him an experimental license to operate on the "medium wave" frequency of 440 kHz using the call sign DI2BO.

He joins Walter Staubach, DJ2LF, in Dormitz near Nuernberg, who's been operating experimental station DI2AG on 440 kHz.

Tests have been under way on that frequency since January 2005, Holger says, "to study the special propagation conditions on medium wave." Holger says CW beacon transmissions (which include call sign and grid square) will be sent on 440 kHz (+100 Hz), maximum 200 Hz bandwidth at a maximum power of 9 W ERP. "Both beacon transmissions will be coordinated in a way so that they can be observed simultaneously to study the propagation from both locations at the same time," Holger explained. "Also, two-way contacts between both experimental stations are planned."

Further information is on the DK8KW Longwave Information Web site http://www.qru.de/di2bo.html

From ARRL Letter Vol. 25 No.19 May 12 2006

K tomu z WEBu doplňujeme: "DI2BO will transmit on 440.040 kHz in QRSS between Friday, May 12, 16.00 UTC and Monday, May 15, 2003, 04.00 UTC." Je tedy ten pravý okamžik pokusit se o příjem jeho vysílání.29.duben 2006

Kmitočtové příděly v pásmu 160 m v zemích IARU Reg.I najdete v přiložené tabulce.18.duben 2006

Josef, OK1PD, posílá předpovědi šíření pro expedice Andamany (vyjeli včera) a Aves Is. (vyjedou 20.4.) zpracované programem VOACAP. Jsou pro aktuální sluneční činnost (r = 40, což se může rychle změnit k horšímu).

Podle předpovědi by okna pro Andamany mohla být:

40m 17 - 01 Z
30m 15 - 05 Z
20m (03 - 04), 12 - 19 Z
17m 09 - 15 Z
15m (09 - 16 Z)
13m ((09 - 12))
Východ Slunce: 23,30 Z
Západ Slunce: 12 Z
Leg.: (.....) menší pravděpodobnost, ((....)) nízká pravděpodobnost

Aves:16.duben 2006

E-mail z Řecka:

Hello everyone

here are the new frequency allocations for Greece after the new law of 3/4/2006. Further details can be obtained at http://www.raag.org Please feel free to ask for clarifications if needed,

73 Manos SV1IW
RAAG President

Radio Amateur allocations for Greece


135.7-137.8 LF (*) 2200 m Temporary
1810-1850 HF 160 m Primary
3500-3800 HF 80 Primary
7000-7100 HF 80 Primary
7100-7200 (**) HF 40 Primary
10100-10150 HF 30 Secondary
14000-14350 HF 20 Primary
18068-18168 HF 18 Primary
21000-21450 HF 15 Primary
24890-24990 HF 12 Primary
28000-29700 KHZ HF 10 Primary
50.00-52.00 MHZ VHF(*) 6 Temporary
70.20-70.25 MHZ VHF 4 Temporary
144-146 MHZ VHF 2 m Primary
430-440 UHF(*) 70 cm Secondary
1240-1260 UHF 3 Secondary
1260-1300 UHF 3 Secondary (***)
2300-2450 UHF 13 Secondary
5650-5850 MHZ SHF(*) 6 Secondary (****)
10.0-10.5 GHZ SHF 3 cm Secondary (****)
24.00-24.05 SHF 13 mm Primary
24.05-24.25 SHF 13 Secondary
47.0-47.2 EHF(*) 6 Primary (****)
76.0-77.5 EHF 4 Secondary(****)
77.5-78.0 EHF 4 Primary (****)
78.0-81.0 EHF 4 Secondary(****)
122.25-123.00 EHF 3 Secondary
134-136 EHF 2 Primary
136-141 EHF 2 Secondary
241-248 EHF 1 Secondary
248-250 GHZ EHF 1 mm Primary

Notes
(*):
LF: Low Frequencies
HF: High Frequencies
VHF: Very High Freq.
UHF: Ultra High Freq
SHF: Super High Freq.
EHF: Extra High Freq.
(**): Only after 30 Mar 2009.
(***): Needs special permit from MOC.
(****): Needs special permit from MOC.

CEPT LICENSE CLASS 1 SV/home call HF + VHF CEPT LICENSE CLASS 2 SW/home call VHF and up CEPT LICENSE CLASS 3 (novice) Not supported - cannot operate14.duben 2006

Český radioklub se po shlédnutí výsledků UHF contestu 2005 vyhodnocených španělskou organizací URE v rámci regionu I IARU rozhodl podat proti způsobu vyhodnocení protest. Vyhodnocovatel se při vyhodnocení nedržel pravidel, jež jsou v rámci IARU definována, a vyškrtal všem stanicím jedinečná spojení (označeny jako UNIQUE). Jsou to ta spojení, jenž se vyskytují pouze v jednom deníku a vyhodnocovatel nemá k dispozici deník od příslušné jedinečné stanice. Tato spojení mohou být sice diskutabilní, ale podmínky IARU Region I pro VKV závody tuto penalizaci neumožňují. Proto se domníváme, že došlo k poškození řady stanic, zejména pak na µW pásmech. Řada OK stanic útočí na čelná místa na různých pásmech i v kategorii multi bands, a byla by škoda nechat je penalizovat v rozporu s podmínkami. S protestem vyslovila souhlas i dánská organizace EDR.

Protest

Czech Radio Club, member of IARU protests against final results of IARU Region I UHF/Microwave contest 2005 as were judged and presented by URE and published here http://www.ure.es/vhf/concursos/resultados2005/iaruuhf/totales/ .

The logs were not judged according to the IARU R1 UHF/Microwave contest rules (see VHF Managers handbook http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Handbook/3c.pdf).

URE penalized (deleted) all contacts which are UNIQUE (e.g. which can be found only in one log). This is not allowed in IARU contest rules so therefore we can not accept those results as the final and the official.

We strongly request URE to make a new results judged according to the IARU R1 UHF/Microwave contest rules and publish them again.

At the end we want to point out that in the results are missing logs from Slovakia (OM), Slovenia (S5) and perhaps from others countries too.

Best regards Karel Odehnal, OK2ZI
OK VHF/UHF/uW manager
Corespondence address:
Karel Odehnal, OK2ZI
Gen. Svobody 623/21
67401 Třebíč
Czech Republic

Copies: LA2RR, IARU-R1 President
OE1MCU, IARU-R1 C5 VHF/UHF/Microwave committee Chairman

Třebíč 13.4.200611.duben 2006

Inspirace ze Španělska:

AMATEUR RADIO MULTIMEDIA 2006 COMPETITION

The Union de Radioaficionados Espanoles (URE) and the Union de Radioaficionados de Estella (URDE) present the 1st Amateur Radio Multimedia Contest.

Aim of the competition: The sponsors of this award want to promote amateur radio through audiovisual artistic works. This event is also to encourage the promotion of this kind of art amongst the hams and to bring our hobby closer to any multimedia creator interested in it.

Entrants: The competition is open to any worldwide amateur or professional multimedia creator. Amateur radio and radioclubs are especially encouraged to participate. URDE members may not participate in the contest. The organizers have the right to reject any entry if they consider it does not meet these rules. This rejection will not generate any monetary or other kind of compensation.

Topic: Amateur Radio.

Categories:

 • Documental: Showing any amateur radio activity or event or any amateur radio investigation activity.
 • Fiction: Showing any story in which amateur radio is the main subject or any situation happened to a ham or group of hams.

Lengths and formats of the entries: The length will be from 5 minutes (minimum) to 25 min (maximum).

Formats: The supports will be DVD-Video, miniDV, CD , VCD or any other digital format. All entries must enclose their video codecs to be properly reproduced.

Language: Spanish (preferred) and English. If the work is in another language it must be subtitled in any of the two referred before. The work must be original and not previously published nor submitted to any other competition.

Any entry must be sent in two sealed envelopes, one of them named "envelope A" containing the work presented for the competition and the other one named "envelope B" containing the following contestant information:

 • Name of the creator
 • Title of the work
 • Length
 • Telephone number and E-mail address
This information must be shown also on the cover of the electronic support. If the applicant is requires his entry to be returned, an SASE must be enclosed.

Deadline for submission: All entries must arrive between April 14 and September 1, 2006. They should be sent to the following address:

Unión de Radioaficionados Espanoles-URE
Av. Monte Igueldo 102
28053 Madrid
Spain

Prizes:

 • Trophy and award for the best entry of the competition. Sponsored by URE.
 • Trophy and award for the best documental story. Sponsored by GPA (Grupo Puertas Abiertas).
 • Trophy and award for the best fiction story. Sponsored by URDE.

Contest Committee: The selection of the works and prizing will be considered by a Contest Committee comprised of the following:

EA2ANW - Eduardo Henríquez, Contest Committee President
EA7MK - Diego Trujillo, URE President.
EA1TCR - Javier Huertas, GPA Coordinator
EB2GXC - Ramón Osés, Audiovisual Advisor
EA4BPJ - José Díaz, URE Secretary
EB2BOF - José Ignacio Ganuza, Audivisual Advisor

Criteria for evaluating the works will be amongs others:

 • The quality of the documentary and its suitability for performance to the general public,
 • Originality of the audiovisual aesthetics.
 • Originality of the story.

Results and prize delivery: The results will be published after 25-10-2006 at the URDE and GPA web pages at: http://usuarios.lycos.es/urde_estella/URE/index/, http://www.ure.es/gpa Prizes will be officially given during the URE Congress 2006 to be celebrated in Asturias in December.

Use of the works: Contestants agree that if their entry is selected as a winning entry, as a condition of receiving a prize, the contestant grants URE/ URDE a royalty-free, non-exclusive, perpetual, worldwide license to use, reproduce, distribute, publicly perform, and/or publicly display Contestant's entry and derivative works based upon the Contestant's entry, for the purposes of advertising and promoting URE/URDE products, and for inclusion in and distribution with URDE/URE products. Contestants allow URE and URDE to copy, distribute, display and obtain intellectual property protection for, or otherwise use such information at the URE and URDE's sole discretion, with the obligation of acknowledging the authorship or source.

To find out the latest news about the contest you can visit the URDE and GPA web pages.28.březen 2006

Informace z Maďarska:

Subject: [IARUR1HF] RE: [Fwd: [spectrum] Hungary - new 50MHz and 7MHz allocations {01}]

Yes, we finally crossed the threshold concerning 6 m. The information you received is mostly correct. The Govt. decree on the National Table of Frequency Allocations (FNFT) and the Decree of the minister of informatics and communications on the rules of the use of frequency bands (RAT) were published in the Official Gazette (Magyar Közlöny) on March 21st. No confirmation is needed from the Communications Authority. We can use the new frequencies from March 29. The new ministry decree on the radio amateur service will expectedly come out in April. It will abolish the Morse code requirement and consequently aligns itself with the CEPT license and exam regulations end will introduce an entry level license category. That is, there will be 3 license categories: entry, CEPT Novice and CEPT. The RAT reflects the present license system, which will soon be obsolete and will be amended by a paragraph in the "radio amateur decree". Some further details:

 • In the present license system the permitted output power in the 7100 - 7200 kHz segment is 150 W for the HF Class B licensees and 250 W for the HF Class C licensees. The segment is on secondary basis, shared use.
 • In the present license system the 50 - 52 MHz segment can be used by all Class B and C licensees.
 • The new ministry decree on the radio amateur service will put an end to the tradition of assigning HG prefixes to the VHF licenses and HA prefixes to the HF licenses. There have been exceptions so far as well, mostly for contest call signs. The valid call signs remain intact and cannot be withdrawn, unless the license expires and is not renewed in time.
 • The usage conditions of both bands will follow the IARU Region 1 band plan recommendations.

73's

Laci, HA5EA20.leden 2006

Project Ionosfera

Ionosfera is a project made with Ham Spirit by and for Radioamateurs (in particular HF DXers). It is a study/service provision on ionospheric propagation and "Space Weather". Please have a look at the project's website: http://esa-spaceweather.net/sda/ionosfera/index2.htm

Primary goals of the project are :

 1. correlating HF ionospheric propagation with Space Weather (indexes),
 2. provide tools to HF Dxers in order to assess current propagation conditions and analyse radio-links,
 3. gather Radioamateur info on achieved contacts (log files), analyse them, derive operational conclusions, and discuss these with the Scientific Community.

We are proud to say that we succeded in reaching these objectives! The European Space Agency (ESA) and the Scientific Community (in particular the UK Rutterford Appleton Laboratory - RAL) also appreciated our work!

What we now would like from you is the following :

 1. continue "advertise" the project (everything there is free of charge and will continue to be so) within the Radioamateur Community via HF IARU links,
 2. help us contact the HF IARU Region 2 and 3 to expand the awareness about the project,
 3. help us asking additional log files to analyse.

About this last point, we already received and analysed about 110,000 QSL (in log files) which led to the definition of our "Propagation Predictor" tool (see http://esa-spaceweather.net/swenet/ionosfera/service_2_entrance.jsp). What we would like is to reach at least the 200,000 threshold for statistical reasons. The analysis of these data will be done in collaboration with RAL.

We do sincerely believe, we are doing an excellent work for Radioamateurs and their relationship with the Scientific Community. We want now Dxers appreciate, comment (and use) our project and would be pleased to receive other log files (from all over the World)

Do you think you can help us? It would be great! Many TNX to you!

My best 73s de IW2NMB, Florio
[AMSAT-Italia President]28.prosinec 2005


EUROCOM Newsletter
27.12.2005
 1. JWG drafts Standards

  As reported repeatedly, August 2001 the European Commission issued Mandate M313, charging the CENELEC/ETSI Joint Working Group with drafting a standard for telecommunications networks.

  In June 2005 the joint working group of the two bodies concerned - ETSI, the European Telecommunications Standards Institute and CENELEC, the Comité European de Normalisation Electronique - produced a pair of (almost) identical drafts (prEN302262 and prEN50471 respectively) for the consideration of their national members.

  The responses of eleven member-countries to ETSI show a general feeling that the area is still too immature to be standardised, a feeling that radiated field limits should have been included for frequencies below 30MHz, and an inability to agree on appropriate limits.

  The drafts provide radiated field limits above 30MHz, but below 30MHz they contain only conducted limits. The radiated limits that had been included in earlier drafts have been removed at the last minute - apparently in the hope that this would aid consensus. It also appeared that common-mode conducted current would be much easier to measure than radiated field. However, discussion revealed many difficulties in making and interpreting common-mode current measurements and in the future radiated field limits will have to be reconsidered.

  The conversion factor between conducted and radiated emission from network cables - that is the antenna factor - is a matter of considerable uncertainty for many reasons - some theoretical and some practical. These uncertainties are so large, so difficult to assess, so dependent on network structure and implementation, and so crucial to the magnitude of interference effects that absolute values should be put on one side and these uncertainties considered in their own right.

  If a network emission Standard defines common-mode current then all these uncertainties fall upon the victim. If the Standard were to specify radiated field then the uncertainties would fall upon the network owner.

  CENELEC has addressed an enquiry to their national members about the draft Telecommunications Network Standard prEN50471. 16 out of the 28 countries consulted supported the document - so there is a real chance of approval in the next round. Of the 16 countries who said YES, 11 made no comments - almost certainly they did not consider the issues at all, and just assumed that the JWG was doing the right thing. These countries are:

  BE, Belgium
  CY, Cyprus
  HU, Hungary
  IE, Ireland
  IS, Iceland
  LT, Lithuania
  LV, Latvia
  MT, Malta
  PT, Portugal
  SE, Sweden
  SI, Slovenia

  The draft prEN50471 will be finalized and again submitted to national voting mid-2006. Therefore we urge the IARU/EUROCOM member societies to lobby their national CENELEC members and make them aware of the shortcomings of the draft standard. Radiated field limits shall be included also below 30MHz. THIS IS ESPECIALLY IMPORTANT FOR POWERLINE TELECOMMUNICATION NETWORKS (broadband PLT).

  A balanced survey of the EMC problems related to broadband PLT can be found at: http://www.elmac.co.uk/pdfs/whyPLTisbadforemc.pdf

  This contribution can be used as a reference when approaching national CENELEC members.

  Many thanks to Richard Marshall G3SBA, member of the UK Institution of Electrical Engineers (IEE) and EMC expert, for providing information on these issues.

   

 2. Amateur Radio Service Exhibition in the European Parliament

  The IARU Region 1 General Conference, Davos 2005, decided to undertake steps for the setting up of an Exhibition in the European Parliament, Brussels. The purpose is to present the Amateur Radio Service to the Members of the European Parliament and promote the image of our service as a valuable European resource.

  Members of the European Parliament have the possibility to set up exhibitions in the Brussels EU Parliament. We have good connections with several MEP who are willing to help us.

  The EUROCOM WG is in charge of organizing this undertaking. We are presently collecting suggestions for the contents of such an exhibition. Your contributions are welcome.

  The Ham Radio Exhibition would be scheduled end 2006 or early 2007.

   

 3. EUROCOM WG Vice-Chairman

  The Davos General Conference adopted a recommendation to introduce the appointment of a Vice-Chairman to Working Groups and Committees. The Vice-Chairman will be appointed by the Working Group or Committee.

  The EUROCOM WG nominated Peter Kirby, G0TWW as Vice-Chairman. Peter, who is RSGB's General Manager, has a long standing experience of IARU affairs. We welcome Peter who's assistance will be a precious asset to EUROCOM.

   

 4. Action points

  National Societies are invited to urgently consider:

  • To lobby their national CENELEC members and make them aware of the shortcomings of the draft prEN50471 standard. Radiated field limits shall be included below 30MHz. The present draft is immature.
  • To submit suggestions for the Ham Exhibition in the European Parliament.

Happy New Year !

73

Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM WG chairman12.říjen 2005

Mediterraneo DX Club připravuje 2.vydání diplomu Members Trophy 2006 za spojení se členy klubu a speciálními stanicemi ve dnech aktivity, jimiž budou 3.-5.únor 2006.

Spojení s MDXC platí 1 bod, spojení s příležitostnými stanicemi 3 body, spojení s IR8M (MDXC H.Q.) 5 bodů. S každou stanicí lze týž den navázat na každém pásmu jen jedno spojení. Platí spojení všemi druhy provozu a na všech KV pásmech včetně WARC. Deník musí být manažeru diplomu doručen do 15.3.2006 emailem na it9daa@mdxc.org nebo poštou.

Další podrobnosti na http://www.mdxc.org/memberstrophy.asp.

Members Trophy 200612.říjen 2005

O zveřejnění podmínek dvou nových zahraničních diplomů nás požádali jejich vydavatelé:

SSA Activity Award 2005 - A-2005

Diplom je určen všem radioamatérům i SWL s cílem povzbudit jejich provozní aktivity v radioamatérských pásmech.
Úkolem je navázání 365 spojení (nebo jejich odposlech) v období 1.1.2005 - 31.12.2005. Platí spojení na všech pásmech a všemi druhy provozu. Spojení s toutéž stanicí lze opakovat.
Poplatky činí $5 nebo 5€. Žádejte jednoduchou formou, např. "I have made at least 365 radio contacts during 2005."
Žádosti zasílejte na adresu: SSA Awards Manager, Bengt Hogkvist, SM6DEC, Ostbygatan 24 C, SE-53137 Lidkoping Sweden.
V příštích letech bude diplom vydáván s aktualisovaným názvem (např. A-2006) a novým obrázkem z dalších švédských okresů.

A-2005

Republic of Kazakhstan 15th Anniversary

Vydává UN1II (Sergey N. Borissov) a radioamatéři z Aktobe (Kazachstán).

Podmínky:

Diplom oslavuje 15.výročí Kazachstánu dne 25.října 2005. Vydává se za spojení s radioamatéry Kazachstánu v období 22. - 25.10.2005.
5 bodů za každé spojení z 22., 23. a 24.10.,
10 bodů za každé spojení z 25.10.
Zvláštní stanice UO15I:
10 bodů za každé spojení s UO15I z 22., 23. a 24.10.,
15 bodů za každé spojení s with UO15I z 25.10..
Celkem je třeba získat nejméně 15 bodů.
Opakovaná spojení jdou započtena, jsou-li navázána na jiném pásmu či jiným druhem provozu.
Za stejných podmínek je diplom vydáván i posluchačům.
Pro OK činí poplatek $3.
Žádost doplněná výpisem z deníku se zasílá managerovi: 030000, Kazakhstan, Aktobe, PO Box 113, to Sergey N. Borissov. Přijaty budou žádosti zaslané e-mailem: un1ii@qrz.ru. Potvrzení žádosti se nevyžaduje. Diplom je vydáván v anglické a ruské mutaci. Doba pro podání žádosti je omezena do 31.12.2005! Při zájmu o rychlé dodání via DHL nebo FedEx lze podmínky dohodnout e-mailem.

Sergey N. Borissov, UN1II, ex. UN7IKK, e-mail: un1ii@qrz.ru,

Diplom v ruské mutaci25.září 2005

Konference IARU Region 1
Davos, 11. - 16. září 2005

20.řádná konference IARU Region 1 se konala 11. až 16. září v Davosu. Výsledky, které přijalo závěrečné plenární zasedání, jsou zveřejněny v 44 stránkovém dokumentu DV05_Final Plenary.pdf, který zájemci naleznou na webu ČRK na adrese http://www.crk.cz/FILES/PLEN_2005_RES.ZIP.

Po schválení agendy zasedání představili zástupci chorvatské a libanonské organizace kandidátská místa na uspořádání příští konference. Poté volební komise vybrala volební lístky.

Následovalo prověření a schválení doporučení jednotlivých komisí. V tomto dokumentu uvádím jen některá doporučení.

Doporučení Komise C2 - finanční a pověřovací

DV05_C2_Rec 01
Že organizace, které jsou vyjmenovány v dodatku (příloha: Annex to Recommendation DV05_C2_Rec_01), obsahujícím 47 organizací plus devět organizací zastoupených proxy, mohou volit na Konferenci IARU Region 1 2005 v Davosu.

Tím bylo potvrzeno, že konference není schopna schvalovat změny "IARU Region 1 Constitution " a "By-Laws".

Doporučení Komise C3 - administrativní a organizační

Všechna doporučení komise C3 v češtině jsou na webu ČRK http://www.crk.cz/FILES/C3_2005_RES.ZIP.

Poznámka: Doporučení, která se týkala schválení vedoucích pracovních skupin a koordinátorů, byla projednána v příslušné části programu.

DV05_C3_Rec_17
Že Konference pověřuje EC zřídit v duchu dokumentu DV05_C3_50 projekt, a požádat Boba Whelana, G3PJT, aby se stal jeho vedoucím.

DV05_C3_Rec_19
Konference doporučuje vytvoření "IARU Region 1 Spectrum Defence Fund ", který bude sloužit k případným akcím v rámci amatérského spektra. Fond bude sloužit především na podporu prácí specielních komisí Regionu a národních organizací, schválených EC nebo IARU Region 1 Konferencí. Příspěvky do tohoto fondu jsou dobrovolné a doplněné přepracovaným rozpočtem tak, aby fungoval. Rozpočet fondu bude každý rok upravován a bude součástí navrhovaného ročního rozpočtu.

DV05_C3_Rec_20
Aby úzká alokace alespoň na sdílené bázi byla hledána v oblasti 5 MHz, s cílem získat v této oblasti úsek 100 kHz.

DV05_C3_Rec_21
Komise doporučuje národním organizacím, aby podnikly akce, aby byly zahrnuty do národních přípravných orgánů pro WRC07.

DV05_C3_Rec_22
Konference doporučuje, aby principy pro akce doporučené v dokumentu DV05_C3_48 byly postoupeny EMC WG a Eurocom WG, a aby byly zahrnuty do jejich práce v příštích třech letech.

DV05_C3_Rec_24 (paper DV05_C3_26)
Že Konference schvaluje pracovní program RRWG směrem k CEPT TR 6101 a 6102, programu "Entry Level Licence" a vydávání generální radioamatérské licence.

Doporučení Komise C4 - KV komise

DV05_C4_Rec_03
Je doporučováno, aby následující kmitočty byly používány jako centra aktivity při nouzovém provozu:
Celosvětová centra aktivity:
15m 21,360kHz
17m 18,160kHz
20m 14,300kHz
Region 1 centra aktivity:
40m 7,060kHz
80m 3,760kHz
A následně doporučuje, aby komise C4 přijala pro tyto kmitočty název "Emergency Centre-of-Activity".

DV05_C4_Rec_04
Doporučuje se, aby IARU Region 1 se usnesla požádat IARU, aby na základě dat IARU Monitoringu ze všech regionů zvýšilo tlak na národní a vojenské orgány a aliance, které provozují KV radary " HF Over-The-Horizon (OTH) radars", s cílem nastavit jejich programy tak, aby tak moc nezasahovaly do exkluzivních radioamatérských pásem.

DV05_C4_Rec_07
>Radioamatérům, kteří nezávodí se doporučuje během velkých závodů využívat KV pásma bez závodů (30, 17 a 12 m).

DV05_C4_Rec_08
Aby konference bránila provozu neobsluhovaných stanic v pásmech 7 a 10MHz.

DV05_C4_Rec_10
Doporučuje se, aby u digitálních provozů na kmitočtech nižších než 30 MHz byl používán systém reportů RSQ.

Viz dokument DV05_C4_28

DV05_C4_Rec_13
Je doporučeno, aby byly přijaty následující principy při tvorbě nového IARU Region 1 KV bandplánu a tyto principy byly zahrnuty do IARU Region 1 HF Manager's Handbook:
- CW provoz je přípustný v celých pásmech, s výjimkou úseků pro majáky.
- Telefonie (včetně AM je omezena na příslušné telefonní úseky.
- Digitální datové provozy jsou omezeny na příslušné digitální úseky.
- Digitalizovaná řeč je z hlediska bandplánu považována za digitální datový provoz.
Současný IARU Region 1 bandplán je velmi dobře znám a má velký respekt a dodržování v IARU Region 1; proto zásadní změny v současné době nejsou potřebné.

DV05_C4_Rec_14
Aby bandplán vypracovaný "Bandplan Working Group" byl schválen. (Viz dodatek k doporučení DV05_C4_Rec_14)

Diskuse se zaměřila na uskutečněné změny a zda odpovídají přijatým principům v doporučení DV05_C4_Rec_13. Island poukázal na to, že dokument DV05_C4_13 není zcela shodný s dokumentem DV05_C4_11. Bylo však dohodnuto, že bandplán může být považován za navrhovaný.
Jako DX okno v pásmu 14 MHz nechť je upřednostněn úsek 14195 +/- 5 kHz.
Bylo poznamenáno, že stále existuje několik bodů, které vyžadují upřesnění, i když v podstatě jsou kompletní. Toto bylo předáno KV komisi, která pomocí e-mailů dané věci upřesní v co nejkratší době.
Originální znění bandplánu je na webu ČRK http://www.crk.cz/FILES/HFBP2005.ZIP.

DV05_C4_Rec_17
Nový KV bandplán (jak byl diskutován a schválen KV komisí) je schválen a je doporučeno jeho používání od 1.ledna 2006.

Doporučení Komise C5 - VKV/UKV/Mikrovlnná

DV05_C5_Rec_01
Aby následující doporučení zasedání VIENNA 2004 VKV/UKV/Mikrovlnné komise IARU Region 1, již schválená EC, byla potvrzena:
a. Doplnit 435 MHz bandplán zavedením FM převaděčů s odstupem vstup-výstup 2 MHz ( podrobnosti jsou v příloze k doporučení DV05_C5_Rec_01(A)).
b. Změnit kmitočty digitálních kanálů v pásmu 435 MHz band v souladu s návrhem EDR v příloze k doporučení DV05_C5_Rec_01(B).
c. Doplnit 433.800 MHz jako kmitočet pro APRS ( s poznámkou, že platí pouze v těch případech, kdy se nedá použít 144.800 MHz).
d. Doplnit v rubrice použití v 1.3 GHz bandplánu 1272-1291 MHz pro DATV kromě ATV.
e. Doplnit v 47 GHz bandplánu, že NB segment se nachází mezi 47088 a 47090 MHz s 47088.200 MHz jako centrem aktivity.
f. Doplnit v podmínkách pro všechny VKV výše IARU Region 1 závody podmínku: "Všechna zařízení stanice (vysílače, přijímač, antény atd.) se musí nacházet v kruhu o průměru ne větším, než je 500 m. "
g. Rozšířit kmitočty, pro které platí, že úroveň S9 je -93 dBm z 144 MHz dolů na 30 MHz v IARU technických doporučeních R1.

DV05_C5_Rec_07
V 145 MHz bandplánu úsek pro MGM 144.135 - 144.165 MHz nechť je rozšířen na 144.110 - 144.180 MHz. Příslušná část 145 MHz bandplánu je v příloze Rec 07-A.

DV05_C5_Rec_09
Text [uvedený v příloze k doporučení DV05_C5_Rec09] nahradí současný text v podmínkách závodů IARU Region 1 VKV, UKV/Mikrovlnných a 50 MHz.

DV05_C5_Rec_11
Region 1 posluchačský závod na VKV/UKV/Mikrovlnnách se přerušuje.

V následující části plenárního zasedání byly schváleni navržení vedoucí pracovních skupin a koordinátoři.

DV05_C3_Rec_01
Aby Wolfgang Hadel, DK2OM, byl jmenován koordinátoremf IARU MS.

DV05_C3_Rec_03
Aby Christian Verholt, OZ8CY, byl jmenován vedoucím EMC WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_05
Aby Gaston Bertels, ON4WF, byl jmenován vedoucím EUROCOM WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_07
Aby Rizkallah Azrak, OD5RI, byl jmenován koordinátorem IPHA.

DV05_C3_Rec_23
Aby Rainer Floesser, DL5NBZ, byl jmenován vedoucím ARDF WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_26
Aby G3PJT byl jmenován vedoucím RRWG na příští tříleté období.

DV05_C3_Rec_29
Aby Oliver Tabakovski byl jmenován vedoucím HST WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_30 (part)
Aby Hans Welens, ON6WQ, byl jmenován vedoucím STARS WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_34
Aby Dr.Seppo Sisatto, OH1VR, byl jmenován IARU Region 1 Emergency Communications Coordinator.

DV05_C4_Rec_40
Aby Colin Thomas, G3PSM. byl jmenovám vedoucím KV komise.

Ostatní doporučení (nečíslovaná v závěrečném reportu komise)

Aby Michael Kastelic, OE1MCU, byl jmenován vedoucím VHF/UHF/Microwave komise.
Aby Hans Blondeel Timmerman, PB2T, byl jmenován vedoucím ERC.
Aby Martin Harrison, G3USF, byl jmenován koordinátorem KV majáků.

Výsledky voleb

EC na příští tříleté období tvoří:

Ole Garpetsdad, LA2RR, President
Tafa Diop, 6W1KI, Vice-President
Don Beattie, G3BJ, Secretary
Andreas Thiemann, HB9JOE, Treasurer

Členové:
Hans Blondeel Timmerman, PB2T
Panayot Danev, LZ1US
Hans-H Ehlers, DF5UG
Nicola Percin, 9A5W
DR (Max) Raicha, 5Z4MR

Do EC dále kandidovali: Faisal Nahar Al Ajmi, 9K2RR, Hamed Nassar, SU1HN, Graham Hartlett, ZS6GJH.

V průběhu jednání udělil President IARU Region 1 "Region 1 Medal" a pamětní diplom Arie Dogteromi, PA0EZ, který ukončil dlouholetou činnost jako vedoucí komise VHF/UHF/Microwave.

V závěru plenárního zasedání vedoucí volební komise oznámil, že příští regionální konference se bude konat v roce 2008 v Cavtatu, v Chorvatsku, které 39 hlasy zvítězilo nad Beirutem (získal 15 hlasů). Přesné datum bude potvrzeno později (říjen 2008).

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP
vedoucí delegace ČRK

V Praze 25.září 200525.září 2005

Ostatní výsledky jednání konference IARU Reg.1 v Davosu:

Závěrečná doporučení komise C2 (150 kB),
závěrečná doporučení komise C4,
závěrečná doporučení komise C5 (350 kB),
závěrečné usnesení plenárního zasedání (530 kB).

V krátké době přineseme v češtině souhrn nejpodstatnějších výsledků konference, které se týkají radioamatérů v OK.23.září 2005

První výsledky jednání konference IARU Reg.1 v Davosu:

V příloze najdete závěry z jednání komise C3 tak, jak byly předány plenárnímu zasedání. Tam již nedošlo k podstatným úpravám. Řadu věcí je nutno řešit poštovním hlasováním, neboť když se přijímala Konstituce, nepočítalo se s problémy s dostatečnou účastí a mandátem volit!

Představiteli IARU R1 jsou:

President: LA2RR
Vice President: 6W1KI
Secretary: G3BJ
Treasurer: HB9JOE
Členové EC: PB2T, LZ1US, DF5UG, 9A5W, 5Z4MR

Konference v roce 2008 se uskuteční v Chorvatsku.

V další příloze je KV band plán, který byl přijat na plenárním zasedání.

K tomuto plánu několik poznámek. Tento dokument byl schválen po dlouhé diskusi, neboť nejdříve byly schváleny zásady pro tvorbu bandplánu, které hned v předloženém a nakonec schváleném dokumentu nejsou dodrženy. Nikdo ho však nechtěl zamítnout a odložit na další konferenci. Nakonec byl schválen s dodatkem, jehož přesné znění zatím nemám.

Stálá KV komise IARU Region 1 má upřesnit některé podrobnosti. Pravděpodobně bude formulace "all modes" nahrazena výrazem "general modes", který lépe vyhovuje. Viz např. vysvětlení, které druhy provozu "all modes" zahrnují.

Miloš, OK1MP19.září 2005

NEWS RELEASE
International Amateur Radio Union
P.O. Box 310905
Newington, CT 06131-0905 USA
FAX: +1 860 594 0259
E-Mail: iaru@iaru.org

18 September 2005

For immediate release

IARU Administrative Council Plans for WRC-07 and Beyond

The Administrative Council of the International Amateur Radio Union (IARU) held its annual meeting on 17-18 September 2005 in Zurich, Switzerland, following the IARU Region 1 Conference held in Davos. The Council took the following actions:

 1. A discussion paper was received from the officers describing the anticipated future environment and a vision of the long-term future role and structure of the IARU. To continue this work, the President announced the appointment of an ad hoc committee chaired by Vice President Ellam and comprised of Secretary Sumner and the presidents/chairmen of the three regional organizations. The committee will work primarily by correspondence including electronic means and is to provide a preliminary report next year.
 2. Prompted mainly by concerns about interference from broadband power line communications (PLC/BPL), the International Secretariat, in conjunction with the EMC Adviser, was requested to undertake a study to improve coordination of amateur radio representation on electromagnetic compatibility (EMC) matters at national, regional and global forums, to be completed by the end of 2005. The objective is to put in place such measures as may be agreed by the Council to improve such coordination and maintain a favorable EMC environment for radio services.
 3. Continuing the strategic planning initiative begun in 2003, progress on a three-year plan for the development of support for amateur radio frequency allocations was reviewed. The plan includes maintaining and increasing contact with regional telecommunications organizations by the IARU through its regional organizations.
 4. The International Telecommunication Union (ITU) meetings at which IARU representation will be required for the coming year were identified, and plans for representation were reviewed. The principal focus is on preparations for the 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07). IARU positions on agenda items for WRC-07 were affirmed.
 5. A small working group was established to develop an international emergency communications handbook for radio amateurs based on existing texts. The International Secretariat was requested to produce a brochure on amateur radio response to emergencies.
 6. It was agreed to establish a suitable Web site honoring radio amateurs who have died while providing humanitarian service. IARU regional executive committees may propose those to be included in the memorial.
 7. The Council heard a report from IARU Region 2 on planned participation on behalf of the IARU in an ITU regional telecommunications exhibition, Telecom Americas 2005, to be held in Salvador da Bahia, Brazil, 3-6 October. Region 2 President Rod Stafford, W6ROD, has been invited to participate in a panel discussion on "The Changing Face of Spectrum Management" at the Forum held in conjunction with Telecom Americas 2005.
 8. The budget for 2006-2008 was approved as presented by the International Secretariat (ARRL). The budget includes provision for financial contributions from the three regional organizations to defray a portion of the expenses, in accordance with previously adopted policy.
 9. Themes were adopted for the next two World Amateur Radio Days, an annual event observed on April 18, the anniversary of the founding of the IARU in 1925. The themes are (2006) "Amateur Radio: A gateway to information and communications technologies (ICT) for today's youth" and (2007) "Amateur Radio: Allowing youth to connect the world."
 10. The Council thanked Bob Knowles, ZL1BAD, for his more than 20 years of volunteer service as IARU Monitoring System International Coordinator on the occasion of his stepping down from the position that he has occupied since its inception. The International Secretariat (ARRL) was asked to designate an appropriate staff member to fulfill, as a temporary measure, the responsibilities of the position until a qualified volunteer replacement can be found.
 11. Reports of the IARU international coordinators and advisers were received. In addition to Mr. Knowles they are International Beacon Project Coordinator Peter Jennings, AB6WM/VE3SUN; Satellite Adviser Hans van de Groenendaal, ZS6AKV; EMC Adviser ChristianVerholt, OZ8CY; and International Coordinator for Emergency Communications Hans Zimmermann, F5VKP/HB9AQS.
 12. A working document describing the requirements for radio spectrum allocations to the amateur and amateur-satellite services was reviewed and updated.

The next scheduled meeting of the Council will be held in or near Bangalore, India immediately after the IARU Region 3 Conference to be held there in August 2006.

Attending the Zurich meeting were IARU President Larry Price, W4RA; Vice President Tim Ellam, VE6SH/G4HUA; Secretary David Sumner, K1ZZ; regional representatives Ole Garpestad, LA2RR, Don Beattie, G3BJ, Hans Blondeel Timmerman, PB2T, Rod Stafford, W6ROD, Dario Jurado, HP1DJ, Y. S. Park, HL1IFM, Chandru Ramchandra, VU2RCR, and Yoshi Sekido, JJ1OEY; and recording secretary Paul Rinaldo, W4RI.6.září 2005

Diplom "THE FATHERS OF THE RADIO"

Sekce Sala Consilina (SA) italské radioamatérské organisace ARI vydává diplom "THE FATHERS OF THE RADIO". Posláním diplomu je připomenout jména a práci těch, kdo jako předchůdci, současníci a následovníci Guglielma Marconiho přispěli objevu a rozvoji radia.

Základní podmínky: Diplom mohou získat všichni radioamatéři a SWL, kteří navázali (odposlechli) spojení se všemi jedenácti zeměmi dle následujícího seznamu, kde se narodili vědci/vynálezci, kteří přispěli objevu a rozvoji radia. Pro diplom lze započíst spojení navázaná počínaje rokem 1970.

Pásma a druhy provozu: Lze započíst spojení ze všech pásem povolených pro amatérskou službu a všechny druhy provozu, včetně spojení přes družice a v pásmech WARC.

Kategorie:

 1. HF (je nutno navázat spojení se všemi 11 zeměmi),
 2. 50MHZ/VHF/UHF (stačí spojení se 6 zeměmi),
 3. SATELLITE (stačí spojení se 6 zeměmi).

Seznam zemí:

Canada VE (Reginald Fessenden)
Croazia 9A (Nikola Tesla)
Denmark OZ (Hans Christian Orsted)
France F (Edouard Branly)
Germany DF-DK-DL-DM (Heinrich Rudolf Hertz - Karl Ferdinand Braun - Adolf Slaby)
India VU (Jagdish Chandra Bose)
England G-M (Michael Faraday - Oliver Lodge)
Italy I (Guglielmo Marconi - Augusto Righi - Temistocle Calzecchi Onesti - Luigi Galvani)
Russia RA-RZ UA-UZ (Aleksandr Popov)
Scotland GM (James Clerk Maxwell)
USA A-K-N-W (Samuel Morse - David E. Hughes - Lee De Forest - Nathan Stubblefield)

K žádosti o diplom není třeba přikládat QSL lístky, ty však musí být v držení žadatele, který může být kdykoli požádán o jejich předložení ke kontrole.

Pravidla a formuláře žádosti lze najít na http://iz8ajq.altervista.org/padriradio.htm, další informace lze získat u manažera diplomu, Erminia, IZ8AJQ: iz8ajq@amsat.org.

Poplatek za diplom je 10 € nebo 12 $. Za příplatek 3 € nebo 4 $ lze požádat o zaslání diplomu jako doporučené zásilky.

Žádost se posílá na adresu:

ARI SEZIONE SALA CONSILINA
CASELLA POSTALE N.11
CAP 84036 SALA CONSILINA (SA)
ITALY

Diplom THE FATHERS OF THE RADIO

Diplom "POPE JEAN PAUL II - DXPEDITIONER OF PEACE"

Sekce Sala Consilina (SA) italské radioamatérské organisace ARI s cílem připomenout a oslavit Karola Wojtylu - papeže Jana Pavla II. - založila diplom "JEAN PAUL II - DXPEDITIONER OF PEACE".

Základní podmínky: Diplom mohou získat všichni radioamatéři a SWL, kteří navázali (odposlechli) spojení: pro třídu BASE s nejméně 40 zeměmi ze 131 zemí navštívěných Janem Pavlem II. během jeho pontifikátu, pro třídu SILVER s 80 zeměmi a pro třídu GOLD se 131 zeměmi. Lze započíst spojení ze všech pásem povolených pro amatérskou službu a všechny druhy provozu, včetně spojení přes družice.

Diplom je vydáván ve čtyřech versích:

1) MIXED
2) PHONE
3) CW
4) DIGITAL MODES

K žádosti o diplom není třeba přikládat QSL lístky, ty však musí být v držení žadatele, který může být kdykoli požádán o jejich předložení ke kontrole.

Formuláře žádosti a podmínky diplomu lze najít na http://iz8ajq.altervista.org/padriradio.htm, formuláře žádostí, seznam všech 131 zemí navštívěných Janem Pavlem II. a další informace lze získat u manažera diplomu, Erminia, IZ8AJQ: iz8ajq@amsat.org.

Poplatek za diplom je 10 € nebo 12 $. Za příplatek 3 € nebo 4 $ lze požádat o zaslání diplomu jako doporučené zásilky.

Žádost se posílá na adresu:

ARI SEZIONE SALA CONSILINA
CASELLA POSTALE N.11
CAP 84036 SALA CONSILINA (SA)
ITALY

Diplom POPE JEAN PAUL II - DXPEDITIONER OF PEACE31.srpen 2005

Patrně poslední aktualisace balíku dokumentů pro Davos, a to v agendě C3:

C3 (13 MB)13.srpen 2005

Ke konferenci IARU Reg.1 v Davosu přišly některé další návrhy do balíku agendy komise C3. Nejaktuálnější soubory (včetně adminsitrátorů, kteří je v ČRK spravují) jsou tedy tyto:

C3 (13 MB) - OK1MP - ok1mp@volny.cz,
C4 (3,7 MB) - OK1AU - ok1au@crk.cz,
C5 (4,7 MB) - OK2ZI - ok2zi@atlas.cz.

Pro úplnost i zde přinášíme stručný český přehled agend, který vyšel také v Bulletinu ČRK č.7/2005:

Konference IARU Region I.
Davos 11. až 16.září 2005

Zástupcem radioamatérů na mezinárodní úrovni je Mezinárodní radioamatérská unie (IARU). Unie jako celek ovlivňuje dění celosvětové, především při příležitosti mezinárodních radiokomunikačních konferencí pořádaných Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) - poslední takovou konferencí byla WRC 2003 v Ženevě.

IARU je rozdělena do tří regionů (stejně, jako ITU). Právě regionům IARU příslušejí rozhodnutí, která každodenní život radioamatérů ovlivňují velmi bezprostředně, neboť regiony jsou blízko jejich problémům i vlivu, a také blíže regionálním a národním telekomunikačním administrativám. Proto je úkolem regionálních orgánů IARU koordinovat největší objem mezinárodních radioamatérských agend. Pro příklad uveďme bandplány v rámci mezinárodních přídělů kmitočtů, alokaci a ochranu kmitočtů speciálních druhů provozu, kmitočtovou koordinaci neobsluhovaných zařízení, podmínky mezinárodních závodů, politiku vůči EU a CEPT atp.

Informace o IARU najde zájemce na WWW stránkách ČRK (http://www.crk.cz/CZ/VIARUC.HTM).

Česká republika spadá jako člen ITU i IARU do I. Regionu. Spolu s ní tam náleží země Evropy, Afriky, blízkého Východu, asijská část Ruské federace i asijské země bývalého SSSR a Mongolsko. Místem přijímání vrcholných rozhodnutí jsou konference I. Regionu IARU, které se scházejí obvykle jednou za tři roky. Poslední konference se konala v roce 2002 v San Marinu, aktuálně se připravuje konference svolaná na letošní září do švýcarského Davosu. Rozhodnutí přijímají plenární zasedání konferencí.

Radioamatéři z OK mají často mnoho námětů, jak změnit nebo obohatit mezinárodní radioamatérské dění. Typicky třeba v oblasti VKV/UKV závodů a dalších aktivit, kde patří značka OK k těm s nejdelší a nejsilnější tradicí v Evropě. V převážné většině případů takové náměty spadají právě do kompetence regionálních konferencí IARU.

Správná cesta pro takový návrh by měla začít tím, že ho autor předá příslušnému odbornému manažerovi ČRK (typicky: KV či VKV manažerovi). Manažer věc projedná v odpovídající odborné pracovní skupině ČRK, a v případě souhlasného stanoviska dále postoupí radě ČRK. Rada pak návrh vtělí (nebo nevtělí) do konečného souboru návrhů a stanovisek, která bude ČRK na konferenci obhajovat. Se svými návrhy pro konference ovšem přicházejí také radioamatéři jiných zemí. A jejich návrhy našim amatérům vyhovovat mohou, ale také třeba vůbec nemusejí. Proto je neméně podstatné sledovat i návrhy vzcházející z jiných národních organizací a z regionálních pracovních skupin IARU.

ČRK již před poslední konferencí vystavil připravené agendy a návrhy k veřejné diskusi na svých internetových stránkách. Stalo se tak i letos. Dokumenty byly zpřístupněny, jakmile je ČRK obdržel, a zájemce je najde v třech obsáhlých souborech (roztříděné do agend C3, C4 a C5 tak, jak budou projednávány) na adrese http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM spolu s adresami manažerů, jimž lze k agendám zaslat podnět. Výkonný výbor ČRK dne 26.7. také rozhodl, že jako další prostor pro uplatnění názorů radioamatérské veřejnosti uspořádá ke konferenci v Davosu panelovou diskusi na celostátním setkání radioamatérů v Holicích v sobotu 27.8. od 10.00 hod.

Český radioklub se na práci konferencí (i orgánů a pracovních skupin I. Reg.IARU) podílí na velmi solidní úrovni, máme-li na mysli tradiční radioamatérské agendy - KV, VKV, ARDF či HST. O dost horší je situace v agendách speciálnějších či aktuálnějších. Typickým příkladem je monitoring - monitorovací služba IARU. Služba má za úkol sledovat, dokumentovat a oznamovat zneužívání amatérských pásem profesionálními službami i neautorizovanými uživateli, a je tedy pro radioamatérskou komunitu nesmírně potřebná. Najít vhodného manažera v OK se však radám ČRK posledních několika volebních období - vzdor dost intenzivní snaze - nezdařilo. Neméně naléhavé jsou otázky elektromagnetické slučitelnosti, která má pro nás v poslední době zejména podobu celosvětového souboje s prosazováním datových přenosů po energetických sítích (PLC). Ani zde jsme zatím s nalezením funkčního koordinátora neuspěli.

Že se u nás nedaří najít manažery těchto agend, není až tak překvapivé. Předpokládají důkladnou orientaci v oboru, která přesahuje kvalifikaci jen amatérskou, solidní aktivní znalost angličtiny slovem i písmem, zkušenosti se zápasem s tuzemskou byrokratickou hydrou, strategickou obratnost odpovídající reálné sile jednací pozice zájmového spolku i potřebnou míru loajality vůči tomuto spolku. Po lidech takových kvalit je v naší - stále ještě se transformující - společnosti největší poptávka, a tak se nelze divit, že i ti z nich, o jejichž silném vztahu k radioamatérskému koníčku nelze pochybovat, dají nakonec přednost profesionálnímu nasazení. Přesto v hledání nesmíme ustat, a i tento bulletin je výzvou a prosbou o spolupráci.

Právě pracovní skupina I.Reg.IARU pro elektromagnetickou slučitelnost, EUROCOM, je příkladem dobré a efektivní práce IARU pro radioamatéry. S bulletiny EUROCOM naše čtenáře ostatně pravidelně seznamujeme na WWW stránkách ČRK (http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM). Daří se jí navazovat kontakty v Evropském parlamentu i v Evropské komisi, a pozici národních organizaci IARU při vyvíjení tlaku na národní telekomunikační administrativy velmi usnadňuje tím, že paralelně podněcuje srovnatelné přístupy unijních orgánů. Bylo by skvělé, kdyby se radioamatérské komunitě v OK podařilo demonstrovat svou hrdost a ambice tím, že se doma i na mezinárodním poli dokáže na této práci podílet.Komise C3 - Administrativní a organizační

Přehled projednávané agendy je uveden v dokumentu DV05_C3_01. Jde především o zprávy o činnosti jednotlivých pracovních skupin a návrhy jejich nových vedoucích. Dále bude projednávat některé drobné úpravy stanov, včetně výše příspěvků. Dokumenty označené "I" mají informativní charakter. V následujícím jsou uvedeny některé z těchto dokumentů.

 • Zpráva o aktivitách a činnosti IARU R1 jako celku je obsažena v dokumentu DV05_C3_02.
 • Zpráva o činnosti IARUMS WG je obsažena v dokumentu DV05_C3_15. Bohužel do činnosti této pracovní skupiny je zapojeno jen 6 organizací z 87, které v regionu 1 jsou. ČRK pak, v mnohých případech pro zcela negativní postoj k této činnosti, se nepodařilo do její práce zapojit.
 • Zpráva o činnosti pracovní skupiny EMC je obsažena v dokumentu DV05_C3_04. Činnost této skupiny je důležitá pro ochranu amatérských kmitočtů. Činnost směřovala především do standardizace EMC, ochrany před PLT a revize směrnic EMC. Práce probíhaly především v CISPR, kde je IARU přidruženým členem. IARU se též stala členem ETSI. V tomto směru je nutná i spolupráce na národních úrovních. Je nutno najít cesty, jak ukázat praktické EMC problémy povolovacím orgánům, výrobcům i ostatním. Dokument obsahuje i předběžnou agendu pro zasedání této pracovní skupiny během konference.
 • Zpráva o činnosti pracovní skupiny EUROCOM je obsažena v dokumentu DV05_C3_06. Činnost této pracovní skupiny se v uplynulých třech letech zaměřila na dvě věci: komunikaci po elektrovodní síti (PLT) a novou směrnici EMC a je směrována především k Evropské komisi. Dokument uvádí historii činností v těchto oblastech. Je nutno si uvědomit, že z PLT se stala ryze politicko obchodní záležitost, kterou podporuje Evropská komise. Dále jsou uvedeny texty dokumentů, které se podařilo do různých norem či dokumentů prosadit. Další činnost pak směřovala k WRC-07, k harmonizaci 300 kHz úseku pro amatérskou službu v pásmu 40 m.
 • K stěžejním dokumentům patří návrh USKA - dokument DV05_C3_48. USKA navrhuje ustavení 5 - 7 členné skupiny, která by sledovala vývoj širokopásmových systémů, jako je PLT a navrhovala účinné postupy pro jednotlivé členské organizace IARU R1, které by přispívaly k účinné obraně amatérských pásem.

Komise bude též doporučovat, kde se bude konat konference v roce 2008. Jsou dvě pozvání:

 1. od chorvatské organizace - dokument DV05_C3_39, a
 2. od libanonské organizace - dokument DV05_C3_46.Komise C4 - HF

Přehled projednávané agendy je uveden v dokumentu DV05_C4_01. Jde především o zprávu současného vedoucího pracovní skupiny a úpravu současného bandplánu.

Základem je zpráva prozatímního vedoucího KV komise DV05_C4_04. Tato zpráva se především opírá o zprávu ze zasedání KV komise ve Friedrichshafenu v červnu 2004. Stěžejním bodem je přijetí nové verze KV bandplánu, založeného na šíři spektra. Tato problematika se vleče již řadu let. Konference v San Marinu v roce 2002 pak přijala tyto nové principy. Na zasedání ve Friedrichshafenu skupina, která na nové variantě pracovala, předložila nový návrh. Bylo konstatováno, že nebylo splněno základní zadání a byly stanoveny základní principy:

 • CW spojení jsou možná v celém pásmu s výjimkou IPB segmentů.
 • Telefonie je omezena na konkrétní fone úseky.
 • Digitální módy jsou omezeny na konkrétní úseky pro digitální módy.

V bodě 6 zápisu z Friedrichshafenu je pak uvedeno, proč to tak má být. Z tohoto pohledu je pak nutno posuzovat návrhy, které bude komise posuzovat. Tyto a další principy jsou obsaženy v dokumentu, který předkládá NRRL, DV05_C4_11, a měl by být výchozí pro případné schválení úpravy bandplánu!

Z výše uvedeného pohledu opět neobstojí bandplán, který předkládá pracovní skupina pro bandplán v dokumentu DV05_C4_13.

Základní principy pak splňuje návrh, který předkládá NRRL v dokumentu DV05_C4_12.

K výhledovým plánům patří dokument DV05_C4_19 syrské organizace. Jde o rozšíření kmitočtového přídělu v pásmu 10 MHz a získání přídělu v pásmu 5 MHz. (V některých zemích je v této kmitočtové oblasti povoleno několik kanálů.)

Ochrany amatérských pásem se týká dokument DV05_C4_10 norské organizace. V dokumentu se poukazuje na to, že vojenské organizace a seskupení používají tzv. "Over The horizont Radars", které pracují i v exkluzivních radioamatérských pásmech. Je zapotřebí, aby IARU na tyto organizace působilo, aby se amatérským pásmům vyhnuly.

Ostatní dokumenty KV komise již nejsou tak zásadní.Komise C5 - VHF-UHF-Microwave

Většinu dokumentů lze zařadit do tří skupin: závody a soutěže, kmitočtové plány, ochrana amatérských pásem.

Závody a soutěže

V dokumentu DV05_C5_03 navrhuje EDR, aby u VKV závodů platilo pravidlo, že deníky je nutno zaslat ve formátu EDI, nebo, pokud jsou v papírové formě, pak pouze psané ručně.

V dokumentu DV05_C5_08 navrhuje EDR, aby při vyhodnocování závodů na VKV nebylo hodnoceno za chybu, pokud u protistanice není /p, neboť není jisté, zda to stanice skutečně dávala, Dále navrhuje, aby bylo možno zasílat deníky v elektronické formě přímo vyhodnocovateli.

V dokumentu DV05_C5_11 navrhuje EDR sjednocení podmínek pro závody ve 2 a 6 m a doplnění všeobecných podmínek např. o pravidlo, že pokud bude stanice udávat reporty pouze 59(9), bude diskvalifikována.

Zde je nutno poukázat na skutečnost, že návrhy ohledně deníků předkládal ČRK na minulé konferenci, a i delegátem EDR byly zamítnuty.

V dokumentu DV05_C5_37 navrhuje ZSR drobné úpravy pravidel závodů IARU R1 a způsobu jejich vyhodnocování. Doporučuje bodové zvýhodnění za spojení v pásmech 47 GHz a vyšších.

Kmitočtové plány

Pokud jde o kmitočtové plány, jde většinou o drobné úpravy (alokace) pro jednotlivé druhy činností.

V dokumentu DV05_C5_38 doporučuje DARC, aby nebyly činěny žádné změny v úsecích pro aktivitu v pásmech 76 a 242 GHz, neboť současní uživatelé nemají žádné problémy.

Naproti tomu vedoucí komise, PA0EZ, v dokumentu DV05_C5_25 navrhuje změnu v pásmu 76 GHz.

Ochrana amatérských pásem

V dokumentu DV05_C5_06 RSGB uvádí, že ve většině mikrovlnných pásem má amatérská služba příděl na sekundární bázi. A i tam, kde je na tom lépe, musí trpět rušení od prostředků ISM. To vede k nebezpečí omezení amatérského vysílání v pásmech 420 MHz až 10 GHz. V poslední době je pak tlak i na pásma 24 nebo 76 GHz. RSGB navrhuje postupy, které by vedly k vzájemné informovanosti v rámci IARU a společné obraně radioamatérských pásem.

V dokumentu DV05_C5_13 RSGB podává obsáhlou informaci o potenciálním nebezpečí od chystaného evropského radionavigačního systému Galileo, který má pracovat v pásmu 1,2 GHz. Uvádí se historie celého projektu.Zájemci, kteří mají problémy se stahováním velkých souborů ze stránek ČRK, mohou se s některými dokumenty seznámit v ČRK Fóru (http://forum.crk.cz/viewforum.php?f=1), kam je uložil Jára, OK8YD.2.srpen 2005

Z dokumentů připravených pro jednání konference IARU Reg.1 v Davosu přinášíme předklad jednoho z nejdůležitějších, dokumentu DV05_3_48 - návrhu USKA, švýcarské organisace IARU, k tématice PLC a BBC:

Dokument DV05_3_48
PLC a BBC

 1. Úvod

  PLC a širokopásmová komunikace, které jsou nyní vyvíjeny a navrhovány v mnoha zemích, jsou jednou z největších záležitostí a nebezpečím pro amatérské rádio. Je proto důležité, aby amatérské organizace učinily vše, co mohou, aby potíraly tyto potenciální rušící služby.

   

 2. Pozadí

  IARU Region 1 pořádá každý rok schůzky EUROCOMu a EC a probírá postupy, jak ochránit amatérskou službu před negativními vlivy komunikace po silových vedeních a širokopásmové komunikace. Bohužel, mnoho členů nenachází podporu pro své aktivity ve vlastní zemi.

   

 3. Klíčové body a návrhy

  IARU Region 1 nechť ustaví stálou komisi sestávající z pěti až sedmi členů, která bude studovat vývoj těchto služeb a navrhovat příslušná opatření, která se ve členských zemích budou uplatňovat vůči autoritám.

   

 4. Doporučení

  USKA doporučuje:

  • ustavit komisi o 5 až 7 členech,
  • zřídit fond pro eventuelní procesy a experimenty IARU a/nebo členských organizací proti širokopásmovým komunikačním službám.

  Cíle komise jsou:

  • monitorovat a studovat vývoj širokopásmových komunikací v IARU Region 1,
  • připravovat doporučení pro členské organizace jak jednat se svými autoritami k zajištění svých zákonných práv,
  • v rámci rozpočtu uskutečňovat všechny akce na obranu HAM RADIA proti reálným a možným škodlivým vlivům širokopásmových komunikací.19.červenec 2005

Byly updatovány soubory dokumentů C3, C4 a C5 pro konferenci Regionu I. IARU v Davosu. Náměty k těmto návrhům laskavě sdělte dále uvedeným kolegům:

C3 (12,6 MB) - OK1MP - ok1mp@volny.cz,
C4 (3,7 MB) - OK1AU - ok1au@crk.cz,
C5 (4,7 MB) - OK2ZI - ok2zi@atlas.cz.13.červenec 2005

Pohlednice z Friedrichshafenu

Ve dnech 24.-26.června se uskutečnilo jubilejní, již 30.Mezinárodní setkání radioamatérů v německém Friedrichshafenu, kterého se každoročně zúčastní vystavovatelé z přibližně 40 zemí světa a okolo 17000 návštěvníků.

Na setkání se tradičně se svým stánkem reprezentoval i Český radioklub, který byl spolu s dalšími zástupci národních radioamatérských organizací umístěn v hale A1.

Velké pozornosti návštěvníků se samozřejmě těšil i "Ham Flea Market" neboli bleší trh, který se tento rok rozprostíral na ploše tří velkých hal. Součástí setkání byly ovšem i různé přednášky zabírající široké spektrum radioamatérské činnosti a jednání pracovních skupin IARU Region I. Za pozornost určitě stála účast Devulapalli Bharathi Prasad VU2RBI, která zde potvrzovala QSL lístky z expedice na Andamanské ostrovy.

73, Petr, OK1CMU

Jménem ČRK chci poděkovat za materiály a pomoc poskytnuté pro modernizaci prezentace českých HAMS a ČRK ve světě, jmenovitě pak zejména OK1JB, OK1DDV, OK1AUP, OK1DOZ, OK1SAT, OK1DUO, OK1FUA, OK2ZI a OK1CDJ. Pokud jestě někdo může a chce se pochlubit a přispět, ozvěte se!

73, Beda, OK1FXX12.červenec 2005

EUROCOM Newsletter
02.07.2005
Informal EUROCOM meeting 24 June 2005 Friedrichshafen
Report

1. Informal EUROCOM meeting

Seventeen representatives from member societies participated to the informal EUROCOM WG meeting in Friedrichshafen during Ham Radio 2005.

This was an informal meeting, for the IARU ByeLaws have no provision for official workinggroup meetings during the year of a triennial conference.

2. Agenda

 • Koen Vermeersch, ON4CCP accepted to act as secretary to the meeting. Thank you Koen for taking the minutes.
 • EUROCOM activity review (action points - see meeting 2004):
  • Notches in PLC systems (Comments by OE3MZC):
   • A standard cannot include notches because they are not technically neutral.
   • Technical issue : notches always activated or only in case of problems?
  • Fund raising by IARU Region 1 for defence against PLC (Comment by ON4WF):
   • To be discussed at Davos Conference.
  • Contacts with MEP - DARC delegation (Comments by DL9KCE):
   • Problem for Amateur Radio : no ITU level of defense against PLC. Only solution are notches.
   • Erika Mann (MEP) accepted to submit a Parliamentary Question; no feedback so far.
   • MEP asked why not a European Amateur Radio Society.
 • EMC Directive - Guidelines (see EUROCOM Newsletter 06.06.2005 and Annex)
  • German authorities allready published categorized lists of products
  • ETSI edited a standard for commercial Amateur Radio equipment
  • EMC directive : concept has been changed, i.e. describes only what to do in case of interference.
  • No need of Competent Bodies involves more relaxed EMC testing. However, in case of a technical court, there will be a need to have a clear evaluation by a Competent Body.
 • PLC - political issues
  • European Commission is supporting research on PLC (Opera).
  • Presentation by ON4UN on inhouse PLC trials. Major Belgian telephony provider could use inhouse PLC for transport of Digital TV signals (presentation available on CD).
  • General presentation by DJ1BD on the PLC issue in Germany.

73

Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM WG chairman30.červen 2005

Worked HQ Stations Award

- diplom pro účastníky IARU HF Championship Contest

 1. Vydavatel: Polish Telegraphy Club (SP-CW-C); sponsor - polský radioamatérský časopis QTC.
 2. Mezi 9. a 10.červencem 2005 navažte spojení (odposlechněte) HQ stanice representující národní radioamatérské organisace, stanici sekretariátu IARU a/nebo činovníky IARU podle pravidel IARU HF Championship Contest.
 3. Žadatelé o diplom musí odeslat deník ze závodu. Deníky pro kontrolu neopravňují k žádosti o diplom.
 4. Základní W-HQ-S lze získat za 10 spojení/poslechů s HQ stanicemi ze všech tří regionů IARU. Na diplomu bude zvlášť uvedeno každých dalších 10 spojení/poslechů.
 5. Žádosti o diplom spolu s výpisem ze soutěžního deníku, který zachycuje spojení/poslechy HQ stanic, odešlete do 31.čevence 2005 na adresu: The Polish Radio Amateur's Journal QTC, Suchacz-Zamek, ul. Wielmozy 5b, 82-340 Tolkmicko; e-mail: qtc@post.pl
 6. Poplatek za vydání diplomu je 5 €, $5 nebo 7 IRC.

http://WHQS2005Award.prv.pl

W-HQ-S29.červen 2005

GAREC 2005

Ve finském Tampere se ve dnech 13.-14.června uskutečnila první Global Amateur Radio Emergency Communications Conference, GAREC-2005. Účastníci ze 17 zemí a představitelé všech tří regionů IARU si vyměnili a prodebatovali informace o roli radioamatérů v tísňové komunikaci.

Hlavními body debaty byla spolupráce mezi radioamatéry a institucionalisovanými poskytovateli záchranných služeb na národní úrovni, a výměna zkušeností nabytých při posledních událostech. Presentace předložené na těchto jednáních budou zpřístupněny na WEBu SRAL, finské národní organisace IARU. Presentace doložily, jak radioamatéři přispívají záchranným službám, buď jako zkušení dobrovolní operátoři komunikačních sítí oficiálních záchranných systémů, nebo využitím svých vlastních celosvětových sítí.

Konference také diskutovala možnosti zlepšení a usnadnění práce tísňových telekomunikačních sítí. To vyústilo v závěr, že je žádoucí definovat kmitočtový "střed aktivity" pro tísňový provoz. Bandplány IARU již nyní zahrnují podobné kmitočty pro řadu jiných aktivit. Vycházeje ze skutečnosti, že dynamické přerozdělování a využívání kmitočtů uvnitř amatérských pásem je klíčovým prvkem přizpůsobivosti amatérské služby a tím i její hodnoty pro tísňovou komunikaci, jeví se takové opatření i pro tísňový provoz jako nejvíce přiměřené a nejsnáze proveditelné. Proto byl zformulován odpovídající návrh, a SRAL jako hostitel GAREC 2005 ho předloží IARU k projednání nejbližšími regionálními konferencemi, z nichž první bude konference Regionu I ve švýcarském Davosu v září 2005.

Samotná konference GAREC 2005 konkrétní kmitočty středu aktivity nenavrhla, neboť takový návrh předpokládá pečlivé zvážení odborníky pro plánování kmitočtových přídělů. Mají-li být kmitočty využitelné pro celosvětové tísňové sítě, musí být přijatelné pro všechny tři regiony IARU. Kmitočty zvažované již tento rok v Regionu I budou proto posouzeny ve všech třech regionech, avšak konference regionů II. a III., které návrh posoudí, se uskuteční až během následujících dvou let.

Konference shrnula ve zvláštním prohlášení význam radioamatérských služeb pro tísňovou komunikaci. Prohlášení bude předloženo jako vstupní dokument pro World Summit of the Information Society (WSIS), který se uskuteční v listopadu 2005 v Tunisu.

Účastníci GAREC 2005 ocenili pohostinnost finských radioamatérů i města Tampere, jehož jméno se během let stalo pro tísňové komunikace synonymem. Tampere bylo místem přijetí nejzásadnějších rozhodnutí v tomto oboru, počínaje odbornou konferencí v roce 1991, která přijala Tampere Declaration, až po mezivládní konferenci ICET-98, která v roce 1998 přijala Tampere Convention, a stejně tak i místem konání řady dalších konferencí na toto téma. Konference v roce 2006 je plánována jak v návaznosti na tyto události, tak i na GAREC-2005.

Další informace na http://www.iaru.org/emergency/.3.červen 2005

Pracovní skupina IARU Reg.I pro elektromagnetickou slučitelnost, EUROCOM, vydala souhrn dokumentů zpracovaných za deset roků své činnosti, EUROCOM Booklet. I když jde především o ohlédnutí za deseti roky pilné a úspěšné práce, je dokument současně i dobrým námětem k úvahám o společném řešení radioamatérských problémů v prostoru Evropské unie.

Soubor PDF lze stáhnout zde (8,6 MB).30.duben 2005

DARC Delegation meets European Commission representatives
and Members of the European Parliament in Brussels

1. Venue

Mechtild Rothe, SPD representative at the European Parliament, has invited a delegation of the Deutscher Amateur Radio Club (DARC) to visit the European Parliament in Brussels. The venue was on 26.04.2005 and offered the opportunity for interesting discussions and exchanges of vues on Amateur Radio, the EMC Directive and Powerline Telecommunications (PLC).

The DARC delegation comprised board members Dr. Walter Schlink, DL3OAP, Heinz-Günter Böttcher, DK2NH and Hans-Jürgen Bartels, DL1YFF as well as technical counsellor Thilo Kootz, DL9KCE, and legal adviser Christina Hildebrandt, DO1JUR. The delegation was assisted by EUROCOM chairman Gaston Bertels, ON4WF.

2. Discussion with Commission representatives

The PLC issue has been discussed with Mark Bogers and Thierry Bréfort, rpresentatives of Directorate Enterprise and Industry of the European Commission.

When questioned on the recent Commission Recommendation of 06.04.2005 on broadband electronic communications through powerlines, Bogers and Brefort first of all insisted that they are nor supporters nor opponents of PLC. But new technologies shall be given fair chances to develop in Europe for the benefit of the economy. Therefore the European Union has to warrant that new technologies develop in Europe also and not only abroad.

DARC objected that the Recommendation clearly advantages the economic aspects to the detriment of the spectrum users and that in interference cases the latter will be the losers. The EMC Directive does not offer satisfactory protection to the radio services against PLC either. On the other hand, the protection of the radio services is guaranteed by the International Telecommunications Treaty which is compulsory for the ITU Member States.

Bogers and Brefort rejected DARC's position that the EMC Directive does not provide proper treatment of PLC interference cases. Article 4 of the new EMC Directive can be used by the Member States for taking special measures to solve an existing or expected issue related to electromagnetic compatibility in a given location. These measures shall be declared to the Commission.

Interestingly no such declarations have been submitted so far to the Commission. Instead of following this way, Germany has chosen for the NB 30 solution. To Bogers and Brefort's opinion, NB 30 is a problem, for interference shall be harmonized at the European level.

PLC solutions in other countries have also been reviewed. The DARC delegation declared that the german radioamateurs could live with a solution consisting of "notching" their frequencies, the way it is done in the USA (Homeplug-Standard). They put forward the role of amateur radio as a tool for technical education and as emergency support. Amateur radio needs special care because it has no guaranteed minimum signal levels whereas all other radio services do.

The DARC delegates agreed that limiting PLC regulation to cases of interference is acceptable in principle. But the danger is great, that in practice the control authorities will not be able to guarantee protection of the radio services since the provisions in the EMC Directive and in the national regulations are so vague that the regulator cannot provide rapid and adequate interference treatment.

3. Conversations with Members of the Parliament

The DARC delegates had the opportunity to appreciate the parliamentary work when discussing with Mechtild Rothe and with other Members of the European Parliament: Dr Peter Liese (PPE/CDU) and Erika Mann (PSE/SPD). Notably interesting was the hint to create a European amateur radio society for the defence of the amateur radio service.

The issues related to amateur radio, EMC and PLC were also submitted to the parliamentarian. The point was made that the EMC Directive does not compel the Member States to regulate interference cases related to incompatibility. In Germany there are no efficient interference regulations, and no regulations at all to protect radio services against harmful interference from PLC devices.

On the recommendation of the parliamentarian DARC will, in cooperation with the Amateur Radio Round Table, urge the Federal Ministry of Economy and Labour to take up a position in the implementation of the EMC Directive, the protection of radio services and the Commission Recommendation on PLC.

On the European level, Mrs Erika Mann, who is a member of the parliamentary committee for Industry, External Trade, Research and Energy (ITRE), has promised to look for solutions to the issues we will submit in written form. Moreover the parliamentarian have accepted to address a letter to the Commisioner for Information Society and Media Viviane Reding, signitory of the Commission Recommendation on broadband electronic communications through powerlines of 06.04.2005, and to prepare a parliamentary question on this subject in cooperation with us.

Report prepared by DARC

73

Gaston Bertels
EUROCOM WG chairman28.duben 2005

Ve dnech 11. až 16.září se v Davosu sejde konference Regionu I. IARU. K profilovým předmětům jednání přinášíme soubory podstatných dokumentů a současně uvádíme, které členy rady ČRK lze oslovit s podněty a náměty k těmto dokumentům:

C3 (4,9 MB) - OK1MP - ok1mp@volny.cz,
C4 (2,7 MB) - OK1AU - ok1au@crk.cz,
C5 (4,3 MB) - OK2ZI - ok2zi@atlas.cz.20.duben 2005

EUROCOM Newsletter
15.04.2005
Guide on the application of Directive 2004/108/EC
(the "new" EMC Directive)

1. Introduction

The European Commission has developed in the past a document to clarify the content of "Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility ", amended by Directives 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC and 93/97/EEC.

This explanatory document is called: "Guidelines on the Application of Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility".

These Guidelines remain valid till 20 July 2007 when the new Directive will come into force.

Meanwhile the European Commission has drafted new Guidelines accordingly to the new EMC Directive 2004/108/EC. These Guidelines will become applicable 20 July 2007.

I have offered to EMC Directive Manager Thierry Brefort the contribution of IARU Region 1 to finalise the new Guidelines, which he has accepted.

2. Draft Guidelines - Comments

The draft Guidelines and an accompanying note are appended to this Newsletter. See pdf file Annex 1.

The European Commission accepts comments till 30/06/2005.

I feel the amateur radio service should prepare comments - if needed - and present their contribution in one document.

73
Gaston Bertels, ON4WF

EUROCOM Chairman

Dokument je ke stažení zde (375 kB).7.duben 2005

EUCW/FISTS QRS PARTY

K povzbuzení zájmu radioamatérských nováčků o CW provoz a jako příspěvek k aktivitám EUCW zve FISTS CW klub všechny koncesované radioamatéry, zejména členy EUCW klubu, k účasti na výroční EUCW/ FISTS QSO Party.

Party je pro členy i nečleny EUCW příležitostí se neuspěchaně potkat a vyměnit pozdravy na pásmu. Současně je příležitostí navázat spojení do renomovaného diplomu "Worked EUCW". Ač se nejedná o závod v pravém slova smyslu, dostanou ti, kdo získají nejvíce bodů, diplomy. Navíc bude na základě hlasování účastníků vydána zvláštní cena za "Most Readable Morse Heard" (volně: "Nejlépe znějící CW provoz").

Zúčastnit se je důležitější, než vyhrát. Cílem je nabídnout začátečníkům možnost si bez stresu "přivonět" k závodění, a těm zkušenějším dát možnost pomoci a podpořit méně zkušené CW operátory.

Odezvu je možné získat jenom na základě vašich zpráv o účasti. Bez ohledu na vaší úroveň a lhostejno, zda jste měli čas udělat jenom pár spojení, prosíme, v každém případě pošlete svůj deník.

Datum / čas: Od 00.01 UTC každou čtvrtou neděli v dubnu, po dobu jednoho týdne do následující soboty 23.59 UTC. V roce 2005 to bude od neděle 24.dubna do soboty 30.dubna 2005.

Druh provozu: pouze CW

Kmitočty: Všechna KV pásma mimo WARC. Žádáme, aby stanice, které nejsou QRP, nevolaly CQ na QRP kmitočtech.

Klíče / rychlost: Je povoleno použít jakýkoli druh klíče s výjimkou klíčováni z PC přes klávesnici. Používání naprogramovaných textů z PC nebo z paměti klíče je zakázáno. Maximální rychlost 70 zn./min. (14 WPM). Rychlost při spojení se řídí podle rychlosti pomalejší stanice.

Vyzva: CQ QRS/EUCW. Se stanicí lze pracovat (odposlechnout) jednou za den na každém z používaných pásem.

EUCW kluby: Hledejte členy následujících klubů účastnících se "EUCW/ FISTS QRS Party":

AGCW-DL (Germany); Benelux-QRPC; BTC (Belgium); CFT (Belgium); CTC (Croatia); CT-CWC (Portugal); EACW (Spain); EA-QRPC (Spain); EHSC (Extremely High Speed Club); FISTS; FOC (First Class Operators Club); G-QRPC; GTC (Greece); HACWG (Hungary); HCC (Spain); HSC (High Speed Club); HTC (Switzerland); INORC (Italy); I-QRPC (Italy); ITC (Italy); LZCWC (Bulgaria); MCWG (Macedonia); OE-CWG (Austria); OHTC (Finland); OK-QRPC (Czech Republic); RTC (Germany); RU-QRP (Russia); SCAG (Scandinavia); SHSC (Super High Speed Club); SP-CWC (Poland); UCWC (C.I.S.); UFT (France); U-QRQC (C.I.S.); VHSC (Very High Speed Club); YL-CW-GP (Germany); 3A-CW-G (Monaco); 9A-CWG (Croatia).

Členové klubu: Účastníci, kteří jsou členy ve více než jednom z EUCW klubu, by se měli "QRS Party"zúčastnit pouze za jeden z těchto klubů.

Třídy:

 1. členové EUCW klubu s příkonem nad 10 W nebo výstupním výkonem nad 5 W,
 2. členové EUCW klubu s QRP (max 10 W input / max 5 W output, nebo méně),
 3. nečlenové EUCW klubu s jakýmkoli výkonem,
 4. posluchači.

Vyměňuje se:

Třída A a B: RST/QTH/NAME/KLUB/členské číslo,
Třída C: RST/QTH/NAME/NM (NM = not member),
Třída D: údaje obou stanic.

Bodování:

Třídy A, B, C - 1 bod za každé spojení s vlastní zemí, 3 body za spojení s ostatními evropskými zeměmi, 2 body za neevropské země,
Třída D: 3 body za každé kompletní spojení v deníku.

Násobiče (všechny třídy): 1 násobič za každý EUCW klub, s nímž bylo pracováno (byl přijat) za den a pásmo.

Deníky: Datum, UTC, pásmo, značka protistanice, vyslaná informace, přijatá informace, body za spojení.

Shrnutí: Plné jméno účastníka, značka, adresa, EUCW klub, třída, počet násobičů, celkový počet bodů, údaje o zařízení s popisem použitého klíče, použitý výkon, připomínky/poznámky ke "QRS Party", maximálně tři doporučení do soutěže o "Most Readable Morse Heard" (jen jeden hlas pro jednu značku).

Deník a shrnutí se zasílají poštou na:

FISTS/EUCW Contest Manager,
R. Kimpton, M5AGL,
15a Buckden Road,
Brampton, Huntingdon,
Cambs. PE28 4PR. England.

nebo via e-mail na: bobm5agl@btopenworld.com

Deníky musí být doručeny nejpozději do 31.05.2005.

Diplomy:

A/ Za první tři místa v každé kategorii,

B/ Čestný diplom obdrží účastník, který dostal nejvyšší počet hlasů jako " Most Readable Morse Heard" za předpokladu, že zaslal deník ze závodu, jinak bude diplom udělen dalšímu v pořadí. Jestliže více stanic získá stejný počet hlasů, bude tento diplom vydán každé z těchto stanic jako "Shared Award". Rozhodnutí vyhodnocovatele závodu při vydávání všech diplomů je konečné.

http://www.agcw.de/eucw/euqrs.html4.duben 2005

World Amateur Radio Day 2005 Award

Motto: Radio Amateurs Expanding the World of Wireless Communications.

Diplom WARD 2005 Award byl vyhlášen k oslavě Mezinárodního dne amatérského radia (World Amateur Radio Day), který slaví IARU 18.dubna každého roku.

Je vydáván MK QTC, polským radioamatérským časopisem s podporou PZK, polské organisace IARU.

WARD 2005 bude udělen za nejméně 10 QSO v pásmech KV nebo nejméně 5 QSO v pásmech VKV, všechna spojení musí být navázána mezi 00:00 a 24:00 UTC dne 18.dubna 2005.

WARD 2005

Standardní žádost s výpisem z deníku obsahujícím seznam spojení zašlete na adresu:

MK QTC, The Radio Amateurs' Journal
Suchacz-Zamek, Wielmozy 5b
82-340 Tolkmicko, Poland

do 31.května 2005. Cena WARD 2005 Award je 5 USD nebo 5 EURO. WARD 2005 Award je vydáván i posluchačům za shodný počet odposlechů.

qtc@post.pl13.březen 2005


EUROCOM Newsletter
12.03.2005

Consultation meeting on WRC-07
ECC (CEPT) and the European Commission

 1. Venue

  In the same way it had been done for WRC-03, a joint meeting was convened by CEPT and the European Commission to prepare WRC-07. The venue was in Brussels, 11 March 2005. It was co-chaired by:

  - Anders Frederich, CEPT/CPG Chairman
  - Ruprecht Niepold, Head of Unit, Radio Spectrum Policy, DG Information Society and Media, EC

  The objective of the consultation meeting was to gather inputs that will be used to formulate the policy objectives of the Community in the context of WRC-07. IARU/EUROCOM was invited to participate.

   

 2. Participants

  140 representatives of all concerned parties participated to the meeting:

  - administrations
  - military (including NATO)
  - aeronautical (including Eurocontrol)
  - maritime
  - satellites
  - broadcast
  - industry
  - operators
  - consultants
  - amateur radio service

   

 3. Agenda

  Four sessions were on the one day agenda:
  - Session 1 : Information society:
  o Discussion on IMT-2000 and beyond, Broadcasting, Satellite
  (note: International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) is the global standard for third generation (3G) wireless communications)
  - Session 2 : Science Services and Environmental Issues:
  o Discussion on Meteorological Services, Earth Exploration Satellite Services, Space Research Services
  - Session 3 : Transport:
  o Discussion on Aviation and Maritime issues
  - Session 4 : Other Matters:
  o Discussion on Security & Defence aspects including HF bands

   

 4. Presentation

  EUROCOM chairman had asked DG (Directorate General) Information Society permission to present a written document to the meeting, presenting the Amateur Radio Service's action points for WRC-07.

  This was granted and Hans Blondeel-Timmerman, PB2T, IARU R1 EC member, prepared an Information paper on the Amateur Radio Service, highlighting the main agenda point on the WRC-07 agenda relative to amateur radio : the still unsatisfied requirement for a globally harmonised allocation of 300 kHz around 7 MHz.

  The IARU R1 paper was included in the binder for the meeting.

  When the HF bands came under discussion in Session 4, EUROCOM chairman was invited to introduce the paper.

  In my brief presentation, I recalled the fact that Region 1 has not yet completely recovered the frequency segment lost in the 7 MHz band seventy years ago. I thanked CEPT and the European Commission for their support which has led to the recovery of 100 kHz at WRC-03. I aknowledged the difficulty to achieve the recovery of the remaining 100 kHz but stated, in French, that "Nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer", which I translated as "No hope is needed to undertake, nor is success to persevere".

  This introduction was received extremely well. ERO representative Fatih Mehmet Yurdal took the floor to support our request, insisting on the importance of the Amateur Radio Service in many aspects.

  We won a lot of sympathy today which is what we need most to support our case.

73

Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM Chairman26.únor 2005

ČRK obdržel následující dopis:

Dear Colleagues,

ECC (CEPT) is considering the regulatory issues surrounding Short Range Devices in the frequency range below 30 MHz. These issues include emission limits. The proposal is to establish a new generic limit of -5dBuA/m at 10 metres in a 10 kHz bandwidth. As users of the frequencies below 30 MHz, IARU objects to such a limit.

IARU Region 1 Member Societies are therefore encouraged to contact their national administrations to support the Swedish Administration proposal that:

In the band 1.6 - 30 Mhz, the PSD given in 10 kHz should not exceed -25 dBµA/m as a generic limit

You will also note on page 16 of the enclosed document that additional measures may be needed in military, NATO and Broadcast bands on a national basis. IARU believes that the Amateur Service should also be included in this list.

ACTION NEEDED:

 1. Please read the attached document (960 kB)
 2. Please contact your national administration and ask it to support the Swedish Administration proposal on emission limits
 3. Please suggest the inclusion of the Amateur Service in the section relating to additional measures

73

Christian Verholt, OZ8CY
Chairman, EMC WG15.leden 2005

Diplom 800 let Heidenreichsteinu

K oslavě výročí 800 let založení Heidenreichsteinu vydávají radioamatéři z tohoto města pamětní diplom.

O diplom mohou požádat všichni radioamatéři a krátkovlnní posluchači. Potřebné body získají za spojení se stanicemi zapojenými do diplomu v době mezi 1.lednem 2005 a 31.prosincem 2005. Podmínkou pro získání diplomu je, aby seznam navázaných spojení obsahoval alespoň jedno spojení se stanicí z města Heidenreichstein.

Stanice v městě Heidenreichstein: OE3BHB, OE3FPA, OE3HIU, OE3RGB, OE3PGW: 300 bodů za každého.
Stanice při městě Heidenreichstein: OE3EOW, OE3FRU, OE3GOS, OE3SOA, OE3PLW, OE3SER: 200 bodů za každého
Všechny shora uvedené stanice budou mít suffix /H800 za svým volacím znakem; každá stanice může být v žádosti o diplom započtena pouze jednou. Platí spojení na všech pásmech a všemi druhy provozu s vyjímkou spojení via Internet (Echolink).
Spojení s následujícími stanicemi z Waldviertelu se počítají za 20 bodů: OE3ABA, OE3ACA, OE3AJC, OE3ARW, OE3BJM, OE3BSS, OE3CT, OE3CRB, OE3DBB, OE3DFW, OE3DJB, OE3DMA, OE3DPA, OE3DSB, OE3DZW, OE3ECU, OE3EHC, OE3EMC, OE3ERS, OE3EZU, OE3FJB, OE3FPW, OE3FZA, OE3GRB, OE3HIA, OE3HIS, OE3HQB, OE3IGW, OE3IWS, OE3JRA, OE3JKA, OE3JLC, OE3JSC, OE3JZA, OE3JZW, OE3KMA, OE3KMW, OE3KUS, OE3KZW, OE3MWA, OE3NCW, OE3NHA, OE3NMW, OE3NOA, OE3OU, OE3PRC, OE3PU, OE1PMC/3, OE3RUA, OE3SHW, OE3TFU, OE3TRW, OE3WAW, OE3WBB, OE3WKS, OE3WXC, OE3YTM.

Body potřebné k získání diplomu:

Rakouské stanice: 800 bodů.
Ostatní evropské stanice: 500 bodů.
Stanice mimo Evropu: 300 bodů.

Žádost o diplom zašlete spolu s výpisem staničního deníku a poplatkem 10 Euro.

Případný zbytek peněz po ukončení termínu vydání diplomu bude předán do Denního centra v Heidenreichsteinu, které pomáhá lidem vyžadujícím zvláštní péči.

Diplomový manažer:

OE3RGB
Rainer GANGL
Anton Ullrich - Gasse 4
A-3860 HEIDENREICHSTEIN
Austria

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Oberes Waldviertel, BLZ:32415, číslo účtu: 115.808

Pořadatel: OE3RGB, Rainer, e-mail: rainer.gangl@aon.at3.leden 2005

Velmi zajímavý materiál, návrh koncepce novických tříd v I.regionu IARU, si můžete stáhnout zde.3.leden 2005

EUROCOM Newsletter
31.12.2004
EMC Directive 2004/108/EC

1. Publication

The new EMC Directive 2004/108/EC has been published in the Official Journal of the European Union of 31.12.2004.

The Directive will enter into force on 20 January 2005.

The text of the Directive is hereto appended. See Annex in pdf format (580 kB).

2. Comments

The IARU/EUROCOM working group has suggested several amendments to the original text proposed by the Commission. These amendments have been submitted to the Parliamentary Committee on Industry, External Trade, Research and Energy (ITRE) by several Members of the European Parliament.

Most of these amendments have been adopted by ITRE as well as by the plenum of the European Parliament. See EUROCOM Newsletter of 17.03.2004.

The text of the new EMC Directive, adopted by the European Council and published today in the Official Journal, maintains these amendments which are now European Law.

Here are these important texts:

Recital (2)

Member States are responsible for ensuring that radiocommunications,including radio broadcast reception and the amateur radio service operating in accordance with International Telecommunication Union (ITU) radio regulations, electrical supply networks and telecommunications networks, as well as equipment connected thereto, are protected against electromagnetic disturbance.

Article 1.2

This Directive shall not apply to:(c) radio equipment used by radio amateurs within the meaning of the Radio Regulations adopted in the framework of the Constitution and Convention of the ITU, unless the equipment is available commercially. Kits of components to be assembled by radio amateurs and commercial equipment modified by and for the use of radio amateurs are not regarded as commercially available equipment.

Article 2

For the purposes of the Directive, the following definitions shall apply:(c) 'fixed installation' means a particular combination ofseveral types of apparatus and, where applicable, other devices, which are assembled, installed and intended to be used permanently at a predefined location;

(d) 'electromagnetic compatibility' means the ability of equipment to function satisfactorily in its electromagnetic environmen without introducing intolerable electromagnetic disturbances to other equipment in that environment;

(e) 'electromagnetic disturbance' means any electromagnetic phenomenon which may degrade the performance of equipment. An electromagnetic disturbance may be electromagnetic noise, an unwanted signal or a change in the propagation medium itself;

(f) 'immunity' means the ability of equipment to perform as intended without degradation in the presence of an electromagnetic disturbance;

(g) 'safety purposes' means the purposes of safeguarding human life or property;

(h) 'electromagnetic environment' means all electromagnetic phenomena observable in a given location.

3. Thanks

The original Commission proposal for a new Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility was published in the Official Journal on 23.12.2002.

Exactly two years later the new Directive has been published.

This is the end of a legislative process which called for considerable involvement of the IARU/EUROCOM working group.

We extend thanks to all the parties that actively participated in this process, more precisely several members of the EMC working groups of the IARU societies and particularly the Members of the European Parliament who submitted the amendments we suggested:

- MEP Fernando Fernandez-Martin (EA8AK)
- MEP Dr. Peter Liese
- MEP Helmut Kuhne.

73

Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM Chairman

Best wishes for a Happy New Year!5.listopad 2004

EUROCOM Newsletter
04.11.2004

Parliamentary Question on PLC - Answer from the Commission

 1. Parliamentary Question

  As reported in EUROCOM Newsletter of 02.09.2004, MEP Fernando Fernandez-Martin (EA8AK) has addressed a written Parliamentary Question to the European Commission. The question concerns a conflict between the text of the draft Commission Recommendation on PLC and the ITU Radio Regulations.

  The parliamentary question is in Spanish. It translates like this:

  The Commission intends to approve a recommendation relative to PLC technology and possible interference to the radio spectrum users. The draft refers to article 6 of the EMC Directive 336/89/CEE, amended by the Directive 68/93/CEE and states: "when resolving interference, the Member States should take into account the importance of the services, as well as technical and economic aspects".

  By adopting this text, the Commission would recommend a regulation much more relaxed than the present national and international regulations regarding the reduction of interference produced by " electrical apparatus or installations of any kind, including power distribution networks".

  Is the Commission aware that, if the text of its Recommendation is maintained, as approved by COCOM July 7th, it would constitute a breach of the Radio Regulations of the ITU (International Telecommunications Union), which have the force and effect of a treaty committing the responsible public administrations?

   

 2. Answer of the Commission

  MEP Fernando Fernandez-Martin has received an answer from the Commission. Here is a translation of the original Spanish text of the answer.

  E-2000/04ES
  Answer of Mr Rehn
  On behalf of the Commission
  26.10.2004)

  As stated by your excellency, the Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (the EMC Directive) applies to communication systems on the mains (PLC). This Directive compels the Member States to protect adequately radiocommunications. All commercialised electrical and electronic appliances, in particular telecommunications networks, shall comply with the requirements of the Directive, including those regarding the protection of radiocommunications. Member States are obliged to take adequate measures with regard to apparatus and networks failing to satisfy the requirements.

  The EMC Directive also recognises that, under local circumstances, it may happen that a system compliant with the Directive causes interference to a radiocommunications service. In such a case, article 6 of the Directive allows the Member States to take special measures to solve the problem. These measures shall be proportionate, non discriminatory and transparent, in accordance with the general legislation of the EU, but may be more restrictive than the requirements of the Directive, under provision of the obligations of notification. To evaluate the proportionality of the measures, the Member States shall take into account the importance of the service and the technical, social and economic aspects, including the possibility to create obstacles to the free circulation of goods in the common market.

  Whereas the rules of the International Telecommunications Union (ITU) prescribe a unique solution to the interference problems in situations under consideration, the community legislation permits the adoption of specific measures in function of the problem, thus offering more flexibility. The Commission does not consider that the community norms, including the recommendation under preparation, are therefore incompatible with the ITU, in as far as the objective of the normative measures is to protect radiocommunications by solving interference problems.

  The Commission's intention is to prepare a recommendation which provides the regulatory security needed by the enterprises of public services to support the deployment of competitive networks, thus developing an important tool for the pursuit of the Lisbon objectives.

   

 3. Comments

  The answer to the parliamentary question is in line with the well known Commission's position.

  The Commission confirms its view that the measures to protect radiocommunications services against harmful interference have to "take into account the importance of the service and the technical, social and economic aspects, ". In practice, this means that some services don't need to be protected as much as others.

  Thus the Commission rejects the ITU position that ALL radiocommunications services require adequate protection against harmful interference.

  Nevertheless the Commission considers that its position is in accordance with the ITU RR, "in as far as the objective of the normative measures is to protect radiocommunications by solving interference problems".

  The fact remains that if there is no technical solution to the interference, the national regulators would have to take into account the Commission's Recommendation and sacrifice a radiocommunications service when "the importance of the service" is considered to be less than the "social and economic aspects" of a "competitive network".

  It seems highly questionable that this kind of "flexibility" is in accordance with the ITU Radio Regulations.

73

Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM Chairman12.říjen 2004

Z Daruvaru:
Další dětské knihy pro Burianovu knihovnu

Delegace Radioklubu Holice z České republiky vedená jejím předsedou Svetozarem Majce, která se zúčastnila setkání chorvatských radioamatérů v Záhřebu, navštívila v neděli 19.září Radioklub Jan Hus v Daruvaru, s nímž už delší dobu spolupracuje.

Delegace zavítala také do knihovny Franty Buriana, kam přivezla další várku dětských knih, které byly shromážděny v Holicích při nedávném mezinárodním setkání radioamatérů. Prošli se tzv. českým areálem, zvenku si prohlédli školu, školku a budovu Svazu a Jednoty, vyjádřili potěšení z toho, že tak daleko od domova slyší češtinu a dozvídají se o dlouholeté české tradici. Zmínili se také o přání navázané kontakty s radioamatéry doplnit spoluprací na kulturním poli.

Daruvar

Knihovna Franty Buriana je nyní bohatší o velké množství krásných obrázkových knih pro děti, kterých v této knihovně bylo poskrovnu. Nyní je jeihc tolik, že některé knihovna věnuje i jiným školním či besedním knihovnám.

Ls/AS

Z krajanského časopisu Jednota7.říjen 2004

IARU Administrative Council Adopts Three-Year Plan

The Administrative Council of the International Amateur Radio Union (IARU) held its annual meeting on 2-4 October 2004 in Port of Spain, Trinidad & Tobago, following the IARU Region 2 Conference held in the same location. The Council took the following actions:

 1. Continuing the strategic planning initiative begun in 2003, a three-year plan for the development of support for amateur radio frequency allocations was adopted. The plan includes maintaining and increasing contact with regional telecommunications organizations by the IARU through its regional organizations.
 2. IARU positions on agenda items for the 2007 World Radiocommunication Conference (WRC-07) were adopted. The IARU will seek an agenda item for a future conference looking toward a worldwide amateur allocation at 50 MHz, which is not presently available in all parts of the world.
 3. The International Telecommunication Union (ITU) meetings at which IARU representation will be required for the coming year were identified, and plans for representation were reviewed. The principal focus is on preparations for WRC-07.
 4. The IARU officers were tasked with drafting a white paper to scope the environment and develop options for the long-term future role and structure of IARU.
 5. Issues relating to the constitutions of the IARU and its regional organizations were also discussed, and it was agreed that these matters would be further considered when the work program initiated under item 4 is further advanced.
 6. A resolution was adopted calling attention to the obligation of telecommunication administrations to take all practicable and necessary steps to avoid harmful interference to radiocommunication services from power and telecommunication distribution networks, including so-called Broadband over Power Line (BPL) systems that use the HF spectrum.
 7. A working document describing the requirements for radio spectrum allocations to the amateur and amateur-satellite services was reviewed and updated.
 8. A report was received on a recent meeting of Study Group 2 of the ITU Development Sector, where progress was made toward the revision of a Recommendation concerning the effective utilization of the amateur services in disaster mitigation and relief operations. Additional emphasis was placed on this role by amendments to the international Radio Regulations at the 2003 World Radiocommunication Conference.
 9. Council selected the 2005 theme for World Amateur Radio Day, celebrated each year on 18 April. The theme will be "Radio Amateurs Expanding the World of Wireless Communications." World Amateur Radio Day marks the anniversary of the founding of the IARU in 1925 and provides an opportunity to present a positive image of Amateur Radio to the general public.
 10. Reports were received on successful IARU participation in ITU Telecom World 2003 (Geneva), Africa Telecom 2004 (Cairo), and Asia Telecom 2004 (Busan, Republic of Korea). Initial preparations by IARU Region 2 to participate in the upcoming Americas Telecom (Salvador da Bahia, Brazil, 3-6 October 2005) were noted. Telecoms offer opportunities to demonstrate the benefits of amateur radio to telecommunications administrators and other important officials.
 11. The position of IARU Disaster Communications Adviser, created in 2003, was renamed IARU International Coordinator for Emergency Communications and the terms of reference were revised accordingly. Hans Zimmermann, HB9AQS, serves the IARU in this capacity.
 12. Reports of the other volunteer IARU international coordinators and advisers were received, and the incumbents were reappointed for three-year terms. They are Monitoring System International Coordinator R. E. Knowles, ZL1BAD, who has indicated his desire to retire in 2005; International Beacon Project Coordinator Peter Jennings, AB6WM/VE3SUN; Satellite Adviser Hans van de Groenendaal, ZS6AKV; and EMC Adviser ChristianVerholt, OZ8CY.
 13. The budget for 2005-2007 was presented by the International Secretariat (ARRL). The budget includes provision for financial contributions from the three regional organizations to defray a portion of the expenses, in accordance with previously adopted policy.
 14. An interim report was received on development of a suitable memorial for radio amateurs who lost their lives while performing humanitarian service.

The next scheduled meeting of the Council will be held in Switzerland on 17-18 September 2005, following the Conference of IARU Region 1.

Attending the Port of Spain meeting were IARU President Larry Price, W4RA; Vice President Tim Ellam, VE6SH/G4HUA; Secretary David Sumner, K1ZZ; regional representatives Ole Garpestad, LA2RR, Don Beattie, G3BJ, Panayot Danev, LZ1US, Pedro Seidemann, YV5BPG, Rod Stafford, W6ROD, Noel Donawa, 9Y4NED, Peter Naish, VK2BPN, and Yoshi Sekido, JJ1OEY; and recording secretary Paul Rinaldo, W4RI.14.září 2004

Obdrželi jsme následující e-mail:

OKOMDX Contest Organisation

Thank you all for your beautiful work you have done!

I participate in the contest every year. In the meantime i belonging also to a group which are organizing a contest, our National Mountain Day, short NMD. This is a very typical contest in the mountains in HB9 on 3.5 on the mountain tops. (rules see below).

As a truth, i always mentioned the OKOMDX way of organisation as a good example for us, how to do things. I feel that you putting quite a lot of energy and know how in it. Congratulations to all of you!

I would appriciate to know a bit more about how your are organized and what your technical instruments are . Is it possible that you can present once this kind of background information in your Contest result booklet ?

Besides, can you send one resultbook to me, i would like to pay compensation for it, or give you a balance latestet at the hamradio in Friedrichshaven.

Greetings form the NMD-Kommitte USKA/HTC Hugo HB9AFH20.srpen 2004

Informace o zasedání stálé KV komise IARU Region I

V návaznosti na setkání ve Friedrichshafenu se uskutečnilo ve dnech 27. a 28. června zasedání této pracovní skupiny, kterého jsem se zúčastnil místo Martina, OK1FUA.

Zasedání zahájila vedoucí pracovní skupiny Carine Ramon, ON7LX. Po představení se účastníků zasedání, seznámil Hartmut, DL1VDL zasedání s novým KV manažérem DARC Ulrichem Muellerem, DK4VW.

V dalším byl schválen navržený program i zpráva , Doc. C4.2. Příslušné dokumenty zájemce nalezne na http://www.iaru-r1.org/news-25may2004.html.

Hlavním bodem programu byl KV bandplán Regionu 1. K této problematice byly předloženy dokumenty C4.3, který byl výsledkem práce ad-hoc pracovní skupiny vytvořené na konferenci v San Marinu v roce 2002. Úkolem této skupiny bylo přepracovat bandplán tak, aby odpovídal zásadám přijatým na této konferenci, tj. dělení druhů provozu podle šíře pásma. V rozsáhlé diskusi, která mimo krátkou přestávku probíhala až do večerních hodin, jsem spolu s dalšími poukázal na fakt, že nebylo dodrženo základní zadání konference. Poukázal jsem na to, že např. hned v pásmu 80 m není zachována ochrana analogových provozů (např. SSB) před digitálními módy. Bylo poukázáno na vzájemnou neslučitelnost z hlediska rušení.

Z diskuse vyplynulo:

 1. Pracovní skupina pro úpravu bandplánu byla ustavena na konferenci v Lillehammeru. Návrh vychází od G3PSM, OM3LU a DL1VDL. Motivací byl plán předložený v roce 1992 DARC, ale s problémy se zařazením nových digitálních způsobů provozu.
 2. Konference v San Marinu přijala nové principy pro bandplán, který by vycházel ze zabrané šíře spektra.
 3. Dále byla diskutována úloha poznámek a jejich nutné množství.
 4. Bylo doporučeno, aby tato pracovní skupina pokračovala ve své práci. Návrh zpracují G3PSM, OM3LU, LA4LN a DK4VW. G3PLX pak bude k práci přispívat s pohledu uživatelů digi módů.
 5. Bylo dohodnuto, že nový návrh bude diskutován během příští konference v roce 2005. Nové návrhy obdrží členové KV pracovní skupiny během října 2004. Cílem je zpracování návrhu do konce roku 2004.
 6. Všechny návrhy vzniklé během diskuse budou předány pracovní skupině pro KV bandplán.

Návrhy pro pracovní skupinu pro KV bandplán:

Většina účastníků se shodla na tom, že bandplán musí vycházet z principů uvedených v dokumentu C4.3.1:

 • CW spojení jsou možná v celých pásmech, s výjimkou segmentů pro majáky - IBP.
 • Fone provoz je omezen na příslušné fone úseky pásem.
 • Digitální provozy jsou omezeny na příslušné úseky pásem.

Bandplán musí být jednoduchý a názorný, včetně příslušných poznámek.

Zároveň bylo konstatováno, že přenos zdigitalizovaného zvuku odpovídá širokopásmovým digitálním módům.

Ve snaze najít společný bandplán bylo navrženo kontaktovat ostatní oblasti IARU. Také bylo poukázáno na případné problémy při přechodu na nové principy.

Dalším bodem bylo projednání dokumentu C4.4 (Předčasný přístup k 7 MHz). Bylo doporučeno, aby pokud bude pásmo 7,1 - 7,2 MHz uvolněno bylo využíváno pro CW a SSB.

Na základě uvolnění tohoto úseku v některých zemích, předloží IARU Region 1 návrh CEPT, týkající se uvolnění 7.1 - 7,2 MHz dříve než v roce 2009.

K dokumentu C4.5 bylo konstatováno, že vzhledem k tomu, že v pásmu 10 MHz má amatérská služba příděl na sekundární bázi, je vhodné používat jen úzkopásmové provozy (CW a digimódy). Tento dokument byl většinou zamítnut.

Dokument C4.6 byl přijat jako informační. Týkal se 5 MHz, kde v některých zemích se umožněn přístup k několika kanálům. Bylo konstatováno, že IARU R1 se v současné době touto problematikou nehodlá zabývat, neboť důležitější je otázka 7 MHz, případně získání pásma 70 MHz.

V dalším Hans, PB2T seznámil účastníky s dokumentem C4.7 - poohlédnutím za WRC-2003.

Z všeobecného názoru je nutno věnovat pozornost bodům 25.3 a 25.9 Rádiokomunikačního řádu, které upravují "Third Party Traffic" a komunikaci v případě katastrof. Bylo zdůrazněno, že nouzová komunikace je důležitou částí národních obranných programů, ve kterých amatérská služba může sehrát důležitou roli.

Byla diskutována otázka vlivu zrušení požadavku na zkoušku z CW a konstatováno, že stále existují aktivity, aby se amatéři Morse učili.

Dále byla diskutována otázka výkonů. Po krátké diskusi bylo konstatováno, že maximální výkon je věc národních povolovacích orgánů, ale měl by záviset na kvalifikaci.

Následně byli účastníci seznámeni s dokumentem C4.8, týkajícím se konference WRC-2007. V této souvislosti bylo konstatováno, že 13 z 28 CEPT zemí má v národních dokumentech příděl pro amatérskou službu v pásmu 50 MHz.

Ingo, DK9MD, informoval o politice Evropského parlamentu vzhledem k rádiovému spektru. Žádal, aby byla věnována problematice PLC a nutnosti akcí přímo v Bruselu. Je též nutno, aby Gaston, ON4WF, který vede pracovní skupinu EUROCOM, měl svého zástupce, který by se postupně s danou problematikou seznámil.

V závěru Colin, G3PSM, uvedl dokument C4.9 týkající se "vstupní" neboli novické třídy tak, jak je tomu ve Velké Britanii. DF5UG navrhl, aby IARU pracovní skupina zaslala příslušný návrh CEPT. Nejnižší věk by závisel na národních zákonech. Po vzájemné výměně informací bylo doporučeno pokračovat v těchto aktivitách, které podporují rozvoj amatérského rádia. I zde je možno dosáhnout určité kompatibility. Pro začátek např. výkonový limit 10 W.

Originál zápisu je možno získat zde.

OK1MP25.červenec 2004

HAM RADIO 2004

Ve dnech 25. - 27.června 2004 se ve Friedrichshafenu uskutečnilo již 55.setkání DARC na Bodamském jezeře. Součástí tohoto setkání je i prodejní výstava HAM RADIO, a v posledních letech i HAMtronic. Již druhým rokem se tato akce odehrávala na novém výstavišti. Na celkové ploše okolo 23 000 m2 se nacházelo v hale A1 okolo 180 stánků firem a národních radioamatérských organizací z 35 zemí. V halách B1 a B2 se pak uskutečnil bleší trh.

Na tomto setkání měl pravidelný stánek i Český radioklub. Převoz materiálu i těch, kteří se podíleli na jeho provozu, zajistil radioklub Holice, OK1KHL.


Exposice ČRK

Exposice ČRK

TNX foto OK1CDJ

Ve stánku ARRL bylo možno podat žádosti o DXCC. Mezi kontrolory QSL byl i OK1MP.

Z řady dalších akcí je možno uvést např. informace o expedicích T33C nebo 3B9C.

Mimo tyto aktivity bylo toto setkání využito k zasedáním řady pracovních skupin IARU Region I i Mezinárodní informační schůzky zástupců organizací IARU.

Mezinárodní informační schůzka se za předsednictví Hanse-H. Ehlerse, DF5UG, konala v pátek 25. června. Po přivítání účastníků a jejich představení seznámil president IARU, W4RA, účastníky s vzrůstající rolí amatérské služby s pohledu Radiokomunikačního řádu při komunikacích v případě živelných katastrof.

Dále byly účastníci seznámeni s problémy v jednotlivých regionech. Vzhledem k SARS se konference Region 3 konala až v únoru tohoto roku. V Regionu 2 je, vzhledem ke dvěma úředním jazykům, nutno vydávat dokumenty dvoujazyčně. V poslední době je zvýšená pozornost věnována PCL/BPL.

Jak informoval sekretář Region 1, G3BJ, přes problémy spojené s tím, že zhruba 20 organizací Regionu 1 je neaktivních nebo neexistuje, se nakonec podařilo dálkovým hlasováním změnit "Region 1 Constitution". Efektivním využíváním e-mailu se podařilo zlevnit a zkvalitnit práci uvnitř regionu. Dále informoval o tom, že příští konference, která se uskuteční 11. - 15.7.2005 v Davosu, bude o 1 až 2 dny kratší oproti zvyklostem.

V dalším informoval PB2T, vedoucí skupiny pro vnější vztahy, o tom, že na základě výsledků WRC-03, 24 členských zemí CEPT alespoň zčásti tyto výsledky implementovalo. Pokud jde o Českou republiku, orgány CEPT neobdržely žádné stanovisko. Proto se Český radioklub v této věci obrátil dopisem na ČTÚ.

Pokud jde o připravovanou konferenci WRC-07, pak z radioamatérského hlediska půjde o zrušení poznámky 5.98, která v některých zemích omezuje použití úseku 1,81 - 1,83 MHz amatérskou službou. Dále má řešit kmitočtové příděly v úseku 4 až 10 MHz. Stanovisko IARU, co se má do této agendy zařadit, bude zpracováno v tomto roce. Jako bod 1.15 bude projednáván příděl v oblasti 136 kHz pro amatérskou službu.

PB2T upozornil na to, že z 189 členů ITU je 119 v 1. regionu. Je na národních organizacích, aby se u svých povolovacích orgánů snažily prosadit příděly v 5, 50 a 70 MHz.

V dalším byly předneseny informace z pracovních skupin.

 • ON7LX informovala o tom, že zasedání KV pracovní skupiny se uskuteční 27. a 28. června v Seehotelu. V souvislosti s projednávaným bandplánem bude projednány připomínky LA4LN.
 • Za EMC pracovní skupinu informoval G4JKS o tom, že bude distribuován dotazník, žádající informaci o šumovém pozadí na jednotlivých pásmech. Evropská komise totiž iniciovala vypracování doporučení zahrnující i technické požadavky na vyzařování systémů PLT. V této souvislosti informoval 4X6KJ o tom, že v Islaeli jsou PLT zařízení zakázána!
 • Za EUROCOM řekl ON4WF, že PLT je hlavní téma, hlavně politické. Může vyvolat nutné kroky přímo ve Strasbourgu. Upozornil na důležitost, aby každá organizace měla osobu plně seznámenou s touto problematikou, která by se do tohoto problému mohla zapojit. Upozornil na svoji zprávu z 19.června. ON4WF uvedl, že EUROCOM byl úspěšný při prosazení tří dodatků k EU EMC směrnici, která uvádí amatérskou službu jako službu chráněnou. Tato nová směrnice bude zveřejněna po překladu do 20-ti oficiálních jazyků EU.

V poslední části informovali zástupci o dění v mateřských organizacích. Za zmínku stojí informace RSGB o tom, že nový systém tří tříd přinesl v uplynulém roce nárůst povolení o 3000 a poprvé po 12 letech vzrostl i počet členů RSGB. Výcvik je prováděn v klubech a tam se odehrávají i zkoušky.

ON4WF informoval o tom, že UBA spolupracuje s povolovacím orgánem na zkouškách, které jsou nyní uskutečňovány na počítačích každý týden.

OK1MP, ok1mp@volny.cz9.květen 2004

DIPLOM "ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES"

ATHENS 2004 OLYMPIC GAMES

Diplom se vydává radioamatérům a posluchačům na základě potvrzeného spojení nebo poslechu s různými řeckými stanicemi v období od 15.května do 30.září 2004. Zvláštní prefixy J4, SX, SY platí za 10 bodů, prefixy SV 5 bodů a stanice RAAG - SZ1SV - 50 bodů. Diplom se vydává za provoz CW, SSB, RTTY nebo smíšený.

Diplom se vydává ve 3 kategoriích:

 1. zlatá - za 500 bodů, diplom zobrazuje relief ze sochy z Kouros z roku 510 př.n.l. zachycující hru - předchůdce hokeje,
 2. stříbrná - za 350 bodů, diplom zobrazuje relief ze sochy z Kouros z roku 510 př.n.l. zachycující zápas,
 3. bronzová - za 250 bodů, diplom zobrazuje relief ze sochy z Kouros z roku 510 př.n.l. zachycující běh.

Seznam spojení se všemi údaji musí být potvrzen národním diplomovým managerem IARU nebo dvěma koncesionáři. Cena je 10 IRC nebo 10 €. Potvrzený seznam (nebo QSL) zašlete ma adresu:

RAAG, AWARD MANAGER
P.O. BOX 3564
102 10 ATHENS
GREECE10.duben 2003

Naši čtenáři vládnoucí angličtinou si mohou přečíst další materiál ("written in simple language by non-English person for non-English reader") k usilování IARU kolem konference WARC 2003 a pásma 7 MHz.

Autorem je Wojciech Nietyksza, SP5FM.9.duben 2003

Podle nejnovějších zpráv se blíží dobré řešení letitých problémů pásma 7 MHz na nadcházející konferenci WARC 2003. Úvodník dubnového čísla QST, měsíčníku americké ARRL, uvádí, že více než 30 států podporuje jeden ze dvou modelů přídělů v tomto pásmu.

Model B předpokládá postup přerozdělení přídělů ve třech etapách. Od 1.ledna 2005 by amatérské stanice I. a III.Regionu IARU mohly používat na sekundární bázi příděl v rozsahu 7.100 - 7.200 kHz. Rozhlasové stanice by měly tento úsek užívat do 1.dubna 2007, a potom se přesunout do úseku 7.350-7.450; takto uvolněný úsek by pak byl přidělen na primární bázi amatérské, pevné a některým mobilním službám. V posledním kroku, k 25.říjnu 2009, by se rozhlasové stanice měly z úseku 7.200 - 7.300 kHz přesunout do úseku 7.450 - 7.550 kHz, a úsek 7.200 - 7.300 kHz by byl opět přidělen na primární bázi amatérské, pevné a některým mobilním službám. Výsledkem by byl celosvětový příděl 300 kHz v pásmu 7 MHz amatérské službě, i když částečně sdílený s jinými službami. Tento model je společným návrhem 17 státních administrativ zemí CEPT včetně České republiky a podporují ho ještě tři země z jiných kontinentů.

Model D předpokládá rovněž tři etapy realokace, a jeho cílem je výhradní příděl úseku 7.000 - 7.300 kHz amatérské službě s tím, že rozhlasové stanice by v I. a III.Regionu užívaly pásmo 7.300 - 7.550 kHz, a ve II.Regionu pásmo 7.300 - 7.350 kHz. Tento model podporuje 12 zemí Regionu II.ITU.

V současnosti pracují týmy IARU k tomu, aby v I. a III.Regionu získaly podporu dalších zemí pro model B, případně pro model A (který je podobný modelu B s tím rozdílem, že nepředpokládá sdílení přídělu s pevnou a mobilní službou), a ve II.Regionu k získání podpory dalších zemí pro model D.

Názorná tabulka je ke stažení zde.

Tyto zatímní výsledky jsou velmi dobrou ukázkou úspěšného lobbingu Mezinárodní radioamatérské unie, a nepochybně příjemný je i přístup státní adminsitrativy České republiky.28.březen 2003

Po konferenci v San Marinu řídí záležitosti IARU Reg.1 výkonný výbor s týmem odborných činovníků v tomto složení:

Výkonný výbor:

předseda:
Ole Garpestad, LA2RR,
Brages vei 14, NO-1540 Vestby, NORWAY
Tel: +47 9082 0972, Fax: +47 6495 1556, e-mail: olgarpes@c2i.net

místopředseda:
Tafa Diop, 6W1KI,
Sacre Coeur 2 Villa 8594E, PO Box 2276, DAKAR, Senegal,
Tel:+221 864 1137, +221 822 1643, Fax:+221 822 9726, e-mail: tafa.diop@sentoo.sn

tajemník a vedoucí sekretariátu IARU Region 1:
Don Beattie, G3BJ,
Hares Cottage, Woolston, Church Stretton, England SY6 6QD
Tel: +44 1694 731 345, Fax: +44 1694 731 467, Mobile: +44 7802 922 219, e-mail: g3ozf@btinternet.com

pokladník:
Andreas Thiemann, HB9JOE,
Laegernstrasse 7a, CH-8304, Wallisellen, Switzerland
Tel: +41 1 831 1874, e-mail: thiemann.hyposervices@bluewin.ch

členové:

Abdi Razak A.Al-Shahwarzi, A41JT
P.O.Box 933, Seeb, Code 121, Sultanate of Oman
Tel(H): +968 537 777, Fax(H): +968 53 999, Tel(W): +968 621708, Fax(W): +968 621 882, e-mail: shawarzi@omantel.net.om

Hans-Heinrich Ehlers, DF5UG
Sr-Egidi-Strasse 8A, D-82205 GILCHING, Germany
Tel: +49 173 376 0170, Fax: +49 8105 24381, e-mail: df5ug@t-online.de

Panayot Danev, LZ1US
Complex Mladost, Block 328-8-65, BG 1712 SOFIA, Bulgaria
Tel: +359 2 771233, e-mail: panayot_ec@yahoo.com

Hans Blondeel Timmerman, PA7BT,
Nieuwe weg 21, 4031 MN Ingen, Netherlands
Tel: +31 344 604107, Fax: +31 346 335 330, e-mail: pa7bt@amsat.org

D. R. Raicha, 5Z4MR,
PO Box 1641, Kisumu - 40100, KENYA
Tel: +254 35 23501, Fax: +254 35 23654, e-mail: max@raicha.com

Předsedové a koordinátoři komisí a pracovních skupin:

předseda C4 - KV komise:
Carine Ramon, ON7LX,
Bruggesteenweg 77B, 8755 Ruiselede, Belgium
Tel:+32 51 686225, 688127, e-mail: ON7TK-ON7LX@amsat.org

předseda C5 - VHF/UHF/MV komise:
Arie Dogterom, PA0EZ, Eikenlaan11, 1213 SG Hilversum, Netherlands
Tel/fax: +31 35 624 1408, e-mail: pa0ez@amsat.org

předseda komise pro vnější vztahy:
Hans Blondeel Timmerman, PA7BT,
Nieuwe weg 21, 4031 MN Ingen, Netherlands
Tel: +31 344 604107, Fax: +31 346 335 330, e-mail: pa7bt@amsat.org

předseda subkomise pro KV závody:
- bude doplněn

předseda pracovní skupiny pro ARDF:
Rainer Flosser, DL5NBZ,
Flensburger Str. 6, 90427 Nuernberg, Germany
Tel: +49 911 311 995, Fax: +49 911 325 418, e-mail: dl5nbz@ardf-r1.org

předseda pracovní skupiny pro elektromagnetickou slučitelnost:
Christian Verholt, OZ8CY,
Lerkebakken 6, DK 2400 Copenhagen NV, Denmark
Tel: +4538806100, e-mail: cmv@verholt.dk nebo cmv@ds.dk

předseda pracovní skupiny EUROCOM:
Gaston Bertels, ON4WF,
Av. Paul Hymans 117 B29, 1200 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 771 67 74, Fax: +32 2 771 49 89, e-mail: gaston.bertels@skynet.be

předseda pracovní skupiny pro legislativu:
Bob Whelan, G3PJT, 36 Green End, Comberton, Cambridge, CB3 7DY, England
Tel: +44 1223 263 137, e-mail: g3pjt@whsmithnet.co.uk

předseda pracovní skupiny STARS:
Hans Welens, ON6WQ,
Mechelsesteenweg 45, B-2500 Lier, Belgium
Tel: +32 3 489 1333, Fax: +32 3 488 1357, e-mail: on6wq@glo.be

předseda pracovní skupiny pro tísňový provoz:
Gordon Adams, G3LEQ,
- údaje budou doplněny

koordinátor IARUMS:
Hani Raad, OD5TE,
P.O.Box 14/6115, Beirut, Lebanon
Tel: +961 3 566 546, Fax: +1 360 397 7201, e-mail: hani@od5te.com, URL: http://iarums.com/

koordinátor mezinárodního majákového programu:
Martin Harrison, G3USF,
- údaje budou doplněny

koordinátor HST:
Oliver Tabakovski, Z32TO,
- údaje budou doplněny18.leden 2003

Podle pravidel IARU se koná každé tři roky v každém regionu IARU výroční konference. V roce 2002 se tato konference konala v republice San Marino ve dnech 10.-15.11. Na této konferenci jsem se jako OK VKV manažer zúčastnil jednání ve výboru C5 jenž se zabývá právě problematikou VKV (dle IARU 50MHz a výše).

Veškeré podmínky provozu a závodů na VKV, bandplány, technické požadavky a další záležitosti týkající se VKV v Regionu 1 jsou dohodnuty mezi členskými organizacemi IARU a jsou popsány v tzv. "VHF Manager handbook". Tato příručka je pak závazná (nebo se domnívám, že by měla být respektována) členskými organizacemi IARU a její ustanovení by měla být aplikována do národních podmínek a předpisů tam, kde to je možné. VHF Manager's Handbook najdete na naší stránce s Dokumenty IARU.

Pro všechny, kdo neznají organizaci jednání jednotlivých výborů na konferenci IARU, považuji za nutné popsat alespoň základní proceduru, neboť se často potkávám s názorem, že něco prosadit v rámci IARU je velice snadné.

 1. Má-li být něco závazně doporučené v rámci IARU, musí být toto projednáno nejprve v příslušném výboru (KV, VKV apod.). Výbory se schází zpravidla 2x v období tří let (zasedání a konference). V roce 2000 se zasedání výboru C5 nekonalo.
 2. Pokud dojde k dohodě v příslušném výboru (ať na zasedání výboru nebo na konferenci), je vydáno doporučení pro plenární zasedání konference, které musí toto doporučení schválit. Pak teprve vstupuje v platnost (tzn. doporučení přijaté na zasedání výboru de facto vstupuje v platnost až po přijetí plenárním zasedáním konference).
 3. Každý návrh, který chce členská organizace v rámci IARU prosadit, musí být podán písemně v předem definovaném čase, který je zpravidla 6 měsíců před zasedáním výboru nebo konferencí. Představy o tom, že je možno přijet na konferenci a předložit řadu návrhů a dokonce je prosadit, jsou naprosto liché. Tento postup odporuje organizaci těchto jednání definované stanovami IARU.

Na zasedání výboru C5 se fyzicky prezentovali zástupci těchto členských zemí IARU: C3, DL, EA, EI, F, G, HA, HB9, I, LA, OE, OH, OK, OM, ON, OZ, PA, S5, SM, SP, T9, Z3 (tučně jsou označeny země, jejichž zástupci byli trvale přítomni na jednání výboru C5).

Někteří zástupci dostali tzv. proxy hlasy pro hlasování od jiných členských zemí, které nebyly na konferenci přítomny, nebo neměly dostatečný počet zástupců tak, aby obsadily trvale všechny výbory. Proxy hlasy byly drženy takto: OZ od OY, OK od OM, PA od 4X, DL od UR, Z3 od YU.

Během úvodního jednání byly ustanoveny ad hoc pracovní skupiny pro předjednání některých rozsáhlejších problémů. Společně s Tonem OM3LU jsem byl členem pracovní skupiny pro úpravy a změny podmínek vyhodnocování závodů. Tyto pracovní skupiny se schází mimo řádnou jednací dobu výboru C5 a připravují zprávu pro vlastní zasedání výboru.

Zasedání řídí stávající předseda výboru C5, jímž byl Arie Dogterom, PA0EZ. Předseda má povinnost chovat se zcela nestranně a nemá právo hlasování. Z průběhu celého jednání pořizuje zápis. Originál tohoto zápisu naleznete na adrese http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Marino/C5_Report_final.PDF v anglickém znění. Vzhledem k rozsahu a informační hodnotě některých bodů nepovažuji za účelné tento zápis celý překládat. Nejzajímavější, nejdůležitější body a doporučení se pokusím popsat na následujících řádcích.

Alokace radioamatérských kmitočtů

V tomto bloku prezentoval SP5FM, zástupce IARU v ITU, problematiku kmitočtového plánování v rámci ITU a její dopady do radioamatérských pásem.

40 MHz / 70 MHz
Žádné z těchto pásem není zatím v kmitočtových tabulkách ITU. Poslední report DSI2 však zmiňuje možnost přidělení části pásma 70MHz radioamatérské službě. Tato možnost však zatím není zakotvena v tabulce ECA. Přesto se zdá, že v budoucnu bude možno tato pásma využívat. Národní organizace jsou vyzývány k tlaku na příslušné orgány administrace, což jsme udělali již v roce 2002 s negativním výsledkem (pozn. autora). ZRS (S5) toto povolení již získal.

50 MHz
Stále více zemí získalo přístup k tomuto pásmu. V DL budou TV vysílače vypnuty během příštích 10 let. Itálie nyní získala alokaci 2MHz na sekundární bázi.

145 MHz
Beze změn, však je třeba si chránit toto pásmo před neoprávněnými uživateli.

435 MHz
V současné době se začíná objevovat problém se satelity pro sledování zemského povrchu, které by chtěly používat radary SAR (radar se syntetickou aperturou) v tomto pásmu. Začínají probíhat jednání mezi ITU a CEPT o této problematice, která by měla být také na programu jednání na WRC2004. Pokud se nám podaří sehnat další upřesňující materiály, budeme Vás informovat (pozn. autora).
SRDs (Short Range Devices - zařízení krátkého dosahu)
Hlavní problém je nyní trvalá nosná, kterou produkuje tento typ zařízení (zejména bezdrátová sluchátka a mikrofony). SP5FM prezentoval svůj názor, že SRD jsou pravděpodobně největší nebezpečí pro pásmo 435MHz, protože se jedná o nelicencovaná zařízení, která se mohou šířit po světě bez větší kontroly.

1.3 GHz
Pro evropský satelitní navigační systém Galileo je navrhováno použití kmitočtů mezi 1270 a 1298 MHz.
Předpokládá se ovšem, že to nebude možné z důvodu existence pozemních radarů a rovněž z důvodu konfliktu mezi USA a Evropou v této kmitočtové oblasti.

2.3 GHz
V tomto pásmu jsou problémy "pouze" s SRDs v oblasti 2400 - 2450 MHz, která je sdílena rovněž s ISM zařízeními.

3.4 GHz
Díky práci ITU je již toto pásmo zahrnuto do ECA (European common allocations).

5.6 GHz
Pro amatérskou službu je přiděleno celých 200 MHz, ale tento rozsah není využíván. Existuje zde však také alokace pro SRD.

10 GHz
Toto pásmo je pod velkým komerčním tlakem. Jsou zde snahy přesunout do části pásma frekvenční příděl pro radioastronomii.

24 GHz
Největším problémem jsou silniční radary, přestože mají alokaci na 76GHz.

Nad 70 GHz
I zde pokračuje standardizace rozdělení frekvenčního spektra. Může zde dojít ke změnám, které budou zřejmě pomalé. Přesto je třeba s nimi počítat. Všechny členské organizace jsou vyzývány k tlaku na administrace aby, implementovaly změny definované na WRC2000. Tyto změny se projevily ve změnách bandplánů na 24 GHz a výše (pozn. autora).

Nad 250 GHz
ARRL a DARC jsou aktivní v této oblasti.

Bandplány

V této části byla předložena řada dokumentů a očekávala se bouřlivá diskuse zejména nad pásmem 435MHz. Výsledky změn v bandplánech najdete v části doporučení.

Chtěl bych se zmínit jen o dokumentu C5.30 který předložila EDR.

Ve Skandinávii mají velký problém s pásmem 435MHz, protože mají přístup pouze k 6MHz segmentu, tj. 432-438MHz. Z tohoto segmentu jsou horní 3 MHz vyhrazeny pro družicový provoz. Segment 433.000-434.800 MHz je určen i pro provoz SRD, LPD a ISM zařízení. Z tohoto důvodu je zde značné rušení, které vadí zejména vstupům převaděčů, které jsou podle stávajícího bandplánu umístěny mezi 433.000-433.600 MHz. Proto zde byla velká snaha přesunout tyto vstupy pod 433 MHz, samozřejmě na úkor segmentu pro úzkopásmový provoz. Ačkoliv se o tomto dokumentu hlasovalo (pro: OZ, OY, LA, OH, SM, PA, HB9, proti: I, DL, OK, OM, OE, F, ON, EA, S5, zdrželi se: EI, SP, G, UR) a dokument nebyl jako celek přijat, byla druhý den již bez hlasování přijata alespoň část tohoto návrhu, tj. změna bandplánu a přesun majáků do segmentu 432.400-432.500 MHz. Lobby severských zemí byla příliš silná a vzdálenost od Evropy je na 70cm je příliš veliká. Tito manažeři bohužel nechápou naše specifika a zřejmě asi vůbec netuší, jaká je aktivita během závodů v tomto segmentu. Obávám se, že i přes podstatně užší směrové diagramy antény pro 432 MHz nebude při závodech na 70cm pásmu místo tak, jak tomu je již dnes na 2 m. Bohužel to není příliš povzbudivé pro amatéry z centrální části Evropy. Na příští konferenci lze tedy čekat, že dojde i k přesunu vstupů FM převaděčů pod 433 MHz.

Závody

V této části nedošlo k výrazným změnám. I když jsme zde měli podaný návrh, nepodařilo se nám ho prosadit. V diskusi vystoupili proti zejména manažeři z DL a OE. Samozřejmě se ozval také italský kolega, neboť právě praxe těchto stanic byla zmíněna v našem návrhu. Většina přítomných se potom shodla na názoru, že značka je značka a musí být přijata kompletní. Tím strhla na svoji stranu i ty nerozhodné, kteří by se v prvním okamžiku přiklonili k našemu návrhu. (Hlasování - pro: EA, SP, SM, OK, S5, proti: I, PA, EI, HA, DL, ON, G, HB9, OE, OZ, LA, zdrželi se: 4X, UR, F, OY, OM)

Drobné změny ve vyhodnocování závodů jsou zachyceny v doporučeních a budou zapracovány do Handbooku.

Pokoušeli jsme se prosadit myšlenku na zavedení povinnosti zasílat elektronický deník ze závodů, ale bohužel jsme se setkali s poměrně silným odporem. Diskuse s ostatními VKV manažery ukázala, že elektronické vyhodnocení deníků je v řadě zemí teprve v plenkách, a podobně, jako je tomu u nás, mají velký strach direktivně nařídit povinnost zasílání deníku pouze v elektronické podobě. Osobně zde spíše cítím nechuť učit se nové věci a používat počítače během závodu. Kolegové z OM se nabídli, že zřídí automatického robota pro paralelní vyhodnocování VKV závodů v rámci Regionu 1, a pokud se tento systém osvědčí, předloží na příští konferenci návrh na přechod na kompletní elektronické vyhodnocování. Tato nabídka se setkala s pozitivní odezvou, a nám nezbývá, než popřát kolegům hodně zdaru a pevné nervy. Řada VKV manažerů měla o toto vyhodnocování zájem, takže věřím, že se brzy dočkáme následovníků.

Na závěr této sekce předal italský manažer plakety pro stanice jež zvítězili v VHF/UHF/uW závodech v roce 2002. Jedná se o stanice OK1IA, OK1KIR, OK1VAM a OK1KIM. Tyto plakety budou oficiálně předány vítězům na Mikrovlnném setkání 2003.

Provoz

Byla přijata tzv. "Pravidla chování na 50MHz". Jejich překlad bude publikován později. Byla upravena procedura pro MS spojení tak, aby brala v úvahu i provoz FSK441 (WSJT). Zájemcům o tento druh provozu doporučuji přečíst si originální text v závěrečné zprávě z konference nebo v Handbooku. Byla upravena definice kompletního spojení viz doporučení C5.12.

Doporučení výboru C5

Doporučení C5.1
Aktuální doporučení o výměně časopisů mezi VKV manažery členských organizací (Lausanne 1953) bude změněno takto:
Výměna časopisů národních organizaci mezi VKV manažery je doporučena na bilaterání bázi.

Doporučení C5.2
Základy pro vytváření bandplánů na VHF/UHF/uW pásmech budou:

 1. Šířka pásma. Aktuálně budou v pásmech 50 a 145MHz použity tyto šířky pásma: 500Hz, 2700Hz, 12 kHz a 20 kHz.
 2. Mód ( telegrafie, SSB apod.) . Nový mód nazvaný M(achine) G(enerated) M(odulation) bude použit pro ty systémy, kde počítačové zpracování je nezbytnou součástí příjmu a vysílání (PSK31, FSK441 a další).

Doporučení C5.3
Bandplán pro 50 MHz je změněn následovně.

Doporučení C5.4
70MHz bandplán definovaný RSGB bude přijat jako IARU R1 70MHz bandplán.

Doporučení C5.5
Poznámka i v 145 MHz bandplánu bude přepsána takto:
V Evropě není povoleno umístění vstupů nebo výstupů převaděčů pro telefonii v segmentu 144.000 až 144.990 MHz.

Doporučení C5.6
Bandplán pro 145 MHz je změněn následovně.

Doporučení C5.7
Bandplán pro 435MHz je změněn následovně.
Změna v segmentu 432 - 433 MHz bude prvním krokem pro vytvoření nového standardu pro převaděče, jenž splní požadavky zemí, jež mají přístup pouze k 6 MHz segmentu tohoto pásma.

Doporučení C5.8
Provoz na pásmech od 20 GHz a výše se bude soustřeďovat zejména do těch částí kmitočtových přídělů, které má amatérská a amatérská družicová služba přiděleny na primární bázi. Mimoto bude vzato v úvahu rozhodnutí z WRC 2000. V nejbližší době bude nejvážnější změnou odstranění úzkopásmového segmentu 24192-24194 MHz.
Úzkopásmové segmenty na mikrovlnných pásmech by měly být v těchto úsecích, které jsou amatérské službě přiděleny na primární bázi:

24.00 - 24.05 GHz
47.00 - 47.20 GHz
77.50 - 78.00 GHz
122.25 - 123.0 GHz
134.0 - 136 GHz
248 - 250 GHz

V pásmech nad 71 GHz je úzkopásmový segment vždy definován jako první 1 MHz daného kmitočtového úseku. Konkrétně se jedná o tyto segmenty:
24.048 - 24.049 GHz !!!! platí až od 1.1.2004
47.000 - 47.001 GHz
77.500 - 77.501 GHz
122.250 - 122.251 GHz !!!! platí až od 1.1.2004
134.000 - 134.001 GHz !!!! platí až od 1.1.2004
248.000 - 248.001 GHz !!!! platí až od 1.1.2004

Takže nezapomeňte, od 1.1.2004 je třeba přeladit transvertory na 24 GHz do nového segmentu.

Doporučení C5.9
V sekci 7 pravidel pro IARU Region 1 50 MHz Contest (Handbook IIIf) bude eliminována možnost výměny pouze prvních 4 znaků lokátoru. Tato změna vstupuje v platnost počínaje rokem 2003.

Doporučení C5.10
IARU R1 50 MHz se bude konat třetí sobotu v červnu počínaje rokem 2003 tak, aby se odstranila kolize s regionálně koordinovaným mikrovlnným závodem a HF CW polním dnem organizovaným první víkend v červnu.

Doporučení C5.11
Pravidla pro vyhodnocování IARU R1 VHF and UHF/Microwave závodu v září a říjnu budou mírně změněna tak, aby byly výsledky těchto závodů publikovány včas.
Základní změny budou:
Vyhodnocení zářijového a říjnového závodu bude provedeno dvěma různými členskými organizacemi.
Výsledky budou publikovány pouze v elektronické podobě.

Doporučení C5.12
Spojení mezi stanicemi na VHF/UHF/uW pásmech je platné a kompletní, když byly předány:

 • obě značky
 • oba reporty
 • potvrzení o příjmu výše předaných informací

Závěr

Tento text není zajisté vyčerpávající a ani jsem si tento cíl nekladl, proto, pokud budete mít jakékoliv dotazy k uvedené problematice, rád Vám odpovím. Dále předpokládám, že se zúčastním Mikrovlnného setkání 2003, které je pravidelně organizováno OK VHF klubem, kde by měl být samostatný blok věnovaný právě závěrům z této konference.

Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI,
OK VKV manažer11.leden 2003

Podle výsledků konference v San Marinu byl updatován IARU Region 1 VHV Manager's Handbook, který obsahuje mnoho informací podstatných pro provoz ve VHV/UHF a mikrovlnných pásmech. Zájemci mohou tento obsáhlý dokument (1,31 MB) najít na naší stránce Dokumenty IARU, je umístěn v dolní části stránky v části Ostatní dokumenty.30.prosinec 2002

Informace Miloše, OK1MP, o jednání konference I.Regionu IARU v San Marinu zakončeny Závěrečnou zprávou z jednání, která byla doplněna do zipovaného souboru ke stažení zde.26.listopad 2002

Miloš, OK1MP, poslal první část materiálů z jednání konference I.Regionu IARU v San Marinu, které došly od pořadatele. V zipovaném souboru ke stažení zde.

Připojeny jsou i snímky hotelu, kde konference jednala, a QSL speciální stanice T7IARU.

Hotel

T7IARU24.listopad 2002

Jak jsme vícekrát informovali, ve dnech 10. až 15.listopadu 2002 se uskutečnila v San Marinu Konference IARU Region 1. Materiály, které byly připraveny pro jednání konference, jsme vystavili na našich stránkách. Šlo o materiály těchto komisí:

Committee C2 - 0,65 MB
Committee C3 - 2,2 MB
Committee C4 - 1,6 MB
Committee C5 - 4,4 MB

Stanoviska Českého radioklubu k těmto dokumentům podle návrhů vedoucích pracovních skupin ČRK formulovala rada ČRK dne 12.října 2002 a zveřejnila jako součást zápisu jednání.

Jednání proběhlo za účasti delegátů 39 organizací. Čtyři organizace měly proxy hlasy. Hlasovat tedy mohlo celkem 43 organizací, což je méně než 50 %. Proto nemohla konference učinit zásadní rozhodnutí týkající se "Bye-law" a "Constitution" (organizační pravidla a stanovy). K tomu přispívá i to, že členy, i když bez možnosti volit, jsou i ty organizace, které neplatí příspěvky IARU, o nichž se v mnohých případech ani neví, zda existují. V záležitostech týkajících se "Bye-law" a "Constitution" mohla Konference přijmout pouze doporučení pro EC (výkonný výbor), aby uspořádal hlasování písemnou formou.

Na konferenci byli přítomni i zástupci Mezinárodního sekretariátu a Region 2 a 3 a zástupce ITU.

Konference zvolila nové vedení 1.oblasti IARU:

Předseda: Ole Garpestad, LA2RR
místopředseda:Tafa Diop, 6W1KI
sekretář: Don Beattie, G3BJ
pokladník: Andreas Thiemann, HB9JOE
Členové EC: A. Razak Al Shahwarzi, A41JT, Hans H. Ehlers, DF5UG, Panayot Danev, LZ1US, Hans Blondeel Timmerman, PA7BT, Max Raicha, 5Z4MR.

Konference schválila finanční zprávu za léta 1999 až 2001.

Dokument C 2.3 předložený DARC nemohl být řešen a byla požádána EC, aby se jím zabývala.

Konference schválila členské příspěvky na léta 2003, 2004 a 2005 ve výši 1,80 CHF společně s příspěvkem 0,10 CHF pro Fond 4, tj. ve stejné výši, jako tomu bylo v uplynulých třech letech.

Konference potvrdila platnost Doporučení C2.5, C2.8, C2.11, C2.12, C2.15.5 a C2.18 z Lillehammeru.

Na doporučení pracovních skupin schválila konference jejich vedoucí.

Konference schválila Doporučení 02/SM/C3.25: "IARU Region 1 podporuje vypuštění požadavku na zkoušku z Morseovy abecedy pro získání amatérského povolení". Proti tomuto doporučení hlasovalo 6 organizací (včetně ČRK), 4 organizace se zdržely hlasování. Rozsáhlá diskuse se pak týkala zavedení "novických tříd" a tím i většího zájmu mládeže o amatérské vysílání.

Konference schválila místo konání příští konference v roce 2005. Příští konference se uskuteční pravděpodobně v září 2005 ve švýcarském Davosu.

Konference schválila řadu dalších materiálů a doporučení.

Zprávy z jednání komisí C4 (KV) a C5 (VKV) budou zpracovány a zveřejněny příslušnými manažery.

Všechny schválené dokumenty budou vystaveny na našich stránkách po jejich obdržení v elektronické formě.

Miloš, OK1MP12.duben 2002

Z věstníku č.53 stálé pracovní skupiny IARU Reg.I. pro krátké vlny přinášíme několik zajímavostí. Prvé dvě, které jsou uvedeny pod písmeny A. a B., jsou návrhy, které KV pracovní skupině dosud došly k projednání na letošní konferenci IARU v San Marinu. Tedy pozor: jde o návrhy, nikoli o platná, přijatá řešení!

 1. Český radioklub navrhl z podnětu OK VKV managera úpravu VHF Managers Handbooku, části 3b, jejíž podstatou je, že při vyhodnocování VKV závodů nebude považován za chybu nepřijatý nebo chybně přijatý údaj, kterým je lomítko a další znaky, doplňující volací značku zprava (např. OK1XXX/P, I1XXX/5 apod.).
 2. DARC předkládá další, inovovanou versi svého návrhu nové formulace a obsahu rozdělení využití krátkovlnných pásem (bandplan).

   

  SOURCE

   

   

  USAGE

  BAND

  FREQUENCY

  BANDWITH

   

  1,8 MHz

  1810-1838

  NB

  CW

   

  1838-1842

  NB

  all NB-MODES

   

  1842-2000

  WB

  PHONE

   

   

   

   

  3,5 MHz

  3500-3510

  NB

  CW-DX

   

  3510-3560

  NB

  CW-Contest Preferred

   

  3560-3620

  NB

  all NB-MODES

   

  3620-3650

  WB

  PHONE-Contest Preferred

   

  3650-3775

  WB

  all WB-MODES

   

  3775-3800

  WB

  PHONE-DX

   

   

   

   

  7 MHz

  7000-7035

  NB

  CW

   

  7035-7045

  NB

  all NB-MODES

   

  7045-7100

  WB

  all WB-MODES

   

   

   

   

  10 MHz

  10100-10140

  NB

  CW

   

  10140-10150

  NB

  all NB-MODES

   

   

   

   

  14 MHz

  14000-14060

  NB

  CW-Contest Preferred

   

  14060-14099

  NB

  all NB-MODES

   

  14099-14101

  NB

  IBP

   

  14101-14112

  NB

  all NB-MODES

   

  14112-14125

  WB

  PHONE

   

  14125-14300

  WB

  PHONE-Contest Preferred

   

  14300-14350

  WB

  all WB-MODES

   

   

   

   

  18 MHz

  18068-18100

  NB

  CW

   

  18100-18109

  NB

  all NB-MODES

   

  18109-18111

  NB

  IBP

   

  18111-18168

  WB

  PHONE

   

   

   

   

  21 MHz

  21000-21070

  NB

  CW

   

  21070-21149+ B70

  NB

  all NB-MODES

   

  21149-21151

  NB

  IBP

   

  21150-21350

  WB

  PHONE

   

  21350-21450

  WB

  all WB-MODES

   

   

   

   

  24 MHz

  24890-24920

  NB

  CW

   

  24920-24929

  NB

  all NB-MODES

   

  24929-24931

  NB

  IBP

   

  24930-24990

  WB

  PHONE

   

   

   

   

  28 MHz

  28000-28050

  NB

  CW

   

  28050-28190

  NB

  all NB-MODES

   

  28190-28199

  NB

  IBP regional time shared

   

  28199-28201

  NB

  IBP world wide time shared

   

  28201-28225

  NB

  IBP continuous-duty

   

  28225-29200

  WB

  PHONE

   

  29200-29300

  WB

  all WB-MODES

   

  29300-29510

  WB

  Satellite down-link

   

  29510-29700

  WB

  all WB-MODES

  Význam zkratek:

  1. NB: úzkopásmové druhy provozu, šíře pásma menší než 500 Hz,
  2. WB: širokopásmové druhy provozu, šíře pásma větší něž 500 Hz a měnší než 33 kHz,
  3. CW: telegrafie
  4. PHONE: SSB a další druhy provozu s přenosem hlasu se šíří pásma menší než 3 kHz,
  5. All NB-Modes: všechny analogové a digitální úzkopásmové druhy provozu se šíří pásma menší než 500 Hz,
  6. .All WB_Modes: všechny analogové a digitální širokopásmové druhy provozu s šíří pásma víče než 500 Hz a méně než 3 kHz,
  7. IBP: Intl. Beacon Project - chráněné kmitočty s ochranným pásmem ± 1 kHz.

  Bandplan vychází z dále uvedených středů aktivity, které jsou dnes celosvětově uznávány, i když nejde o vysloveně vyhrazené (chráněné) kmitočtové segmenty. Užití kmitočtů je na neinterferenční bázi, to znamená, že před obsazením kmitočtu je třeba ověřit, není-li již užíván jiným operátorem.

   

  MODE

  AMTOR ARQ

  FAX/SSTV

  FELDHELL

  HF-PACKET

  MT63-1K

  PACTOR

  PSK 31

  RTTY 45/170

  CW/QRP

  Bandwith/Hz

  300

  3000

  360

  500

  1000

  300

  60

  300

   

  Bandplan-Category

  NB

  WB

  NB

  NB

  WB

  NB

  NB

  NB

  CW

   

  F1B

  J3C

  A1B

  F1B

  G2B

  F1B

  G2A

  F1B

  A1A

  1.8 MHz-Band

   

  not

  -

   

   

   

  1838.15

  all NB-MODE

  1810

  3.5 MHz-Band

   

  3730

  3577

   

   

  3583.7

  3580.15

  all NB-MODE

  3560

  7 MHz-Band

   

  7040

  7035

   

   

   

  7035.15

  all NB-MODE

  7030

  10 MHz-Band

   

  not

  -

   

   

   

  10142.15

  all NB-MODE

  10106

  14 MHz-Band

  14095

  14230

  14115

  14089-14099

  14347

  14079

  14070.15

  all NB-MODE

  14060

  18 MHz-Band

  18102.5

  18110

  -

  18101-18112

   

   

  18100.15

  all NB-MODE

  18096

  21 MHz-Band

  21095

  21340

  -

   

   

   

  21080.15

  all NB-MODE

  21060

  24 MHz-Band

   

  24930

  -

   

   

   

  24920.15

  all NB-MODE

  24906

  28 MHz-Band

  28095

  28680

  -

  29210-29290

   

  28079

  28120.15

  all NB-MODE

  28060

 3. G3PSM provedl průzkum zpřístupnění pásma 160 m v zemích IARU Reg.I. Výsledky jsu uvedeny v této (převzaté) tabulce:

   

  Updated Region 1 160 Metre information as at 7th December 2001

   

   

   

   

   

   

  Country

  Society

  Allocation (kHz) & class

  Power

  Remarks

  Belgium

  UBA

  1810-1830

  1000 Watts

  Available on the basis of non-interference  to other services

   

   

  1830-1850

  1000 Watts

  Primary (from 9th January 2001)

  Bulgaria

  BFRA

  1810-1850

  1500 Watts

   

   

   

  1850-1880

  1500 Watts

  Extended for CQWW, CQWPX and CQ160 contests only

  Croatia

  HRS

  1810-1850

  150 Watts PEP

  Secondary

  Cyprus