Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Radioamatér - časopis Českého radioklubu

Časopis Radioamatér je základním informačním zdrojem pro členy Českého radioklubu. Narozdíl od jiných, jako jsou WWW stránky ČRK, Bulletin ČRK či vysílání stanice OK1RCR, časopis dochází všem členům domů do jejich poštovních schránek 6 x ročně bez ohledu na to, zda jsou právě aktivní na pásmech či zda mají připojení k internetu. Vedle toho, že je časopisem univerzálního radioamatérského obsahu, je tak Radioamatér i klubovým věstníkem, který zaručuje, že se ke všem členům spolehlivě dostanou všechny zásadní klubové informace, a je tedy klíčovým nástrojem vnitroklubové demokracie. Vedle přání jednoznačně vyjádřeného ve členské anketě je i to jedním z důvodů, proč Radioamatér stále vychází v klasické "papírové" formě, i když volání po úspornější elektronické podobě je rovněž patrné. Dokud nebude mít každý na internetu poštovní schránku, není záruka, že důležité informace dostanou opravdu všichni.

Vydavatelem časopisu je zapsaný spolek Český radioklub, přípravu časopisu na smluvním základě obstarává výkonný redaktor Roman, OM3EI, tisk a distribuci pak další smluvní partneři. Za Český radioklub na projekt jako šéfredaktor dohlíží Jirka, OK1RI, spolu s redakční radou (OK1MCW, OK1MP, OM3JW a OM3LU).

Členové ČRK, kteří mají pro daný rok zaplaceny členské příspěvky, dostávají časopis Radioamatér v rámci členských služeb bez dalších poplatků (stejně, jako např. možnost používat QSL službu), a v časopisu je jim navíc k disposici bezplatná nekomerční řádková inzerce.

 

Ti, kdo chtějí do časopisu zaslat příspěvek, objednat si v něm inzerci (komerční i nekomerční), nebo si časopis objednat v případě, že nejsou členy ČRK, se mohou obrátit na adresu:

Roman Kudláč - HAM Radio Print
Bakošova 16,
841 03 Bratislava,
Slovenská republika
"om3ei at stonline.sk"

Na adresu redakce posílejte veškerou korespondenci související s obsahem časopisu (příspěvky, výsledky závodů, inzeráty, ...) - vše nejlépe v elektronické formě e-mailem.

Seznam členů ČRK, kteří by měli časopis dostávat, však zpracovává Český radioklub. Pokud Vám tedy časopis nedojde, ač by měl (máte uhrazeny členské příspěvky ČRK), obraťte se na Český radioklub - kontakty zde.

Roční předplatné pro nečleny ČRK činí aktuálně 288 Kč. Ostatní informace najdete na http://www.radiozurnal.sk/radioamater/.

Text smlouvy, kterou uzavřel Český radioklub o vydávání časopisu, lze stáhnout zde.

Dřívější časopisy radioamatérských organisací IARU v OK

Základem kteréhokoli radioamatérského spolku je členský časopis. Dávný předchůdce Českého radioklubu, spolek ČAV, vydával za první republiky i po druhé válce časopis Krátké vlny. Po puči v roce 1948 byl tento časopis násilně sloučen s jiným příbuzným titulem a vznikl dodnes známý časopis Amatérské rádio.

Obsah pojmu "radioamatérství" se v běhu doby rozšiřoval, a stejně tak se rozšiřoval i obsah Amatérského rádia. Tématika vysílání se dostávala více a více na okraj obsahu, a když si radioamatéři občas dovolili protestovat, co se s jejich časopisem děje, bylo jim "vysvětleno", že mohou být ještě rádi, neboť procento plochy, které amatérská tématika v Amatérském rádiu zaujímá, je prý daleko větší, než procento, které amatéři tvoří mezi čtenáři časopisu. Logika této argumentace zhruba odpovídala situaci, kdy by si spolek včelařů vytvořil svůj časopis, a ten mu byl postupně "změněn" v titul o zpracování dřeva s odůvodněním, že úly se přeci dělají ze dřeva, a dřevařů je daleko víc, než včelařů ... Tak radioamatéři o svůj časopis prakticky přišli.

Krátkého období kosmetické liberalizace v roce 1968 využili radioamatéři k tomu, že si založili nový, tentokrát opravdu svůj, Radioamatérský zpravodaj. Zpravodaji se podařilo přežít normalizaci a byl vydáván i po roce 1989 jako časopis Československého radioklubu do rozpadu federace, kdy zanikl.

Pak se Český radioklub nakrátko ocitl bez časopisu. Zareagoval na to navázáním spolupráce s vydavatelem úspěšného soukromého periodika AMA, ing.Karlem Karmasinem, OK2FD. AMA byla časopisem ČRK až do konce roku 1999.

Spolkové periodikum však vyžaduje mnohem těsnější vazby na potřeby spolku a jeho členů, než samostatně vydávaná tiskovina. Do roku 2000 se proto Český radioklub rozhodl vykročit opět s vlastním časopisem, který - tentokrát pod názvem Radioamatér - připravoval tým Martina Humla, OK1FUA/OL5Y, a Jirky Škáchy, OK7DM, který spolupracoval s cca stovkou přispěvatelů.

Po uplynutí deseti let skončila platnost smlouvy, podle níž byl Radioamatér vydáván, a bylo třeba najít nového dodavatele. Stal se jím Roman, OM3EI, který dlouhá léta vydává oblíbený slovenský radioamatérský časopis Radiožurnál. Od roku 2010 tak budou mít čeští a slovenští radioamatéři k disposici víceméně stejný časopis, který bude pro členy ČRK v OK doplněn organizačními informacemi ČRK.

Jako ilustraci obsahu dřívějšího spolkového časopisu AMA přinášíme nikoli náhodně vybranou obálku, na níž vidíme navrácení radioamatérské koncese s volací značkou OK7HZ ing. Jiřímu Hanzelkovi, členu známé dvojice československých cestovatelů.

Hanzelka a Zikmund začali své cesty též jako radioamatéři, mnoho radioamatérů na svých cestách ve světě navštívili, avšak k samotnému vysílání se obvykle nedostali pro potíže s dovozem vysílacího zařízení do různých "zdivočelých zemí". Zajímavé zprávy z jejich první cesty najdeme v poválečném časopisu Krátké vlny.

 


 

Vaše informace celostátního a regionálního významu, které by mohly zajímat radioamatéry v OK, rádi zveřejníme. Pošlete e-mail: Oldovi, OK1VUL, "crk at crk.cz", s informacemi pro Radu Českého radioklubu a pro stanici OK1RCR, Romanovi, OM3EI, „om3ei at stonline.sk“, s informacemi pro časopis Radioamatér, Honzovi, OK1NP, „ok1np at centrum.cz“, s informacemi pro WWW stránky ČRK a s informacemi pro Bulletin ČRK.

 

© OK1XU, 1997