Přeskočit na obsah

Bulletin ČRK č.4/2003

Vážení přátelé,

pokud jste u příležitosti Světového dne amatérského radia, který jsme oslavili 18.dubna, navázali alespoň 10 spojení na KV nebo 5 spojení na VKV, můžete požádat o diplom World Amateur Radio Day 2003 Award, který vydává redakce MK QTC ve spolupráci s polskou radioamatérskou organizací PZK. O bližší informace o podmínkách diplomu si můžete napsat na qtc@post.pl.

A. Hlavní události měsíce dubna

 1. * Ve dnech 25.-26.4. se konalo výjezdní zasedání Rady ČRK v Hradci Králové, na kterém:
  • OK1MP předložil zprávu o plnění rozpočtu ČRK v roce 2002. Příjmy činily 5.058.535 Kč, výdaje (bez odpisů) 4.891.590 Kč. OK1MP occenil, že díky systematickému přístupu OK1DVK došlo ke snížení nákladů na poštovné u QSL služby. OK1UDN informoval o výsledcích revizí. Nebyly při nich nalezeny žádné faktické chyby, jedinou byl nesprávně vyplněný cestovní příkaz. Revizní komise doporučila zprávu o plnění rozpočtu za rok 2002 ke schválení. Rada zprávu bez výhrad schválila.
  • Setkání ve Friedrichshafenu se za ČRK zúčastní OK1VEY, OK2ZI (náhradník OK1CDJ), OK1ADM, OK1CMU a OK1UDN (dle možností).
  • OK1VEY informoval o stavu příprav setkání v Holicích. Navrhnul, aby ČRK vyvolal jednání mezi starostou Holic, předsedou AMK Holice a zástupci ČRK, které by se týkalo příprav a organizace setkání. Za ČRK se jednání zúčastní OK1MP, OK1XU a OK1VJV.
  • OK1XU informoval o stavu nemovitostí ČRK. Rada souhlasila s následujícími výdaji: v Ústí nad Labem s výměnou vstupních dveří ve výši cca 38 tis. Kč, ve Žďáru nad Sázavou s opravami terénu a elektroinstalace ve výši cca 30 tis. Kč. K jednání s nájemcem ve Svitavách, které zprostředkuje agentura Garant, byl stanoven časový limit 20.srpen 2003.
  • Rada poděkovala za třicetiletou práci VKV contest managera Antonínu Křížovi, OK1MG, a předala mu pamětní plaketu. Novým VKV managerem je Ondřej Koloničný, OK1CDJ.
  • Rada diskutovala o poklesu členské základny. OK1XU navrhl ustavit pracovní skupinu, která se problematikou bude zabývat. Přihlásili se OK2ON a OK1FLM. Rada požádala o rozbor, ve kterých skupinách členů dochází k poklesu (věk, operátorská třída atp.)
  • OK1MP informoval o odpovědi ČTÚ na dopis ČRK týkající se volacích značek. Rada uložila OK1XU připravit další dopis pro ČTÚ.
  • OK1MP informoval o pozvání na radioamatérské setkání od starosty Laa (Rakousko). Rada delegovala OK1UDN.
  • Rada projednala stížnost OK1ARN na formu a chyby v publikování podmínek KV závodů.
  • Rada zřídila pracovní skupinu pro EMC (elektromagnetická kompatibilita) a jejím vedením pověřila ing.Vladimíra Maška, OK1DAK .
  • OK1FUA navrhl, aby ČRK uznával pro diplomy, které vydává, elektronické QSL systému eQSL. Rada problematiku diskutovala s protichůdnými stanovisky. Uložila OK1FUA, aby se pokusil zísakat spolupráci radioamatéra, který by se touto problematiku za ČRK zabýval a na příští jednání rady předložil zprávu, obsahující také přehled diplomů, které vydávají jiné členské organizace IARU na základě eQSL.
  • OK1FUA navrhl, aby se v časopise Radioamatér otiskl článek o aktivitě zesnulého Jiřího Hanzelky, OK7HZ. OK2ON navrhl, aby byl požádán Josef Bartoš, OK2PO, který jeho činnost znal, aby podobný článek napsal.
  • OK1XU informoval o diskusi o kategoriích QRP v závodech pořádaných ČRK. Bylo vedeno jednání s OK QRP klubem, a dle sdělení jeho představitelů OK QRP klub prověří zájem o tyto kategorie tím, že vyhodnotí 1-2 závody.
  • Na základě podnětu OK1VPZ projednán návrh na možnost nehodnocení stanic v Mistrovství ČR na VKV, které o to požádají. Rada s návrhem souhlasila. Stanice, které o to písemně požádají sekretariát ČRK (crk@crk.cz), nebudou hodnoceny v Mistrovství ČR na VKV.
  • OK1IVZ informoval o schůzce pracovní skupiny ČRK pro mládež. Hlavním tématem byla příprava TSM. Dále byla projednávána problematika Provozních soutěží pro mládež a získávání peněz na soutěže pomocí sponzoringu.
 2. 26.4. se v rámci výjezdního zasedání Rady ČRK uskutečnila panelová diskuse s představiteli jednotlivých pracovních skupin ČRK a zástupci dalších radioamatérských organizací a klubů v ČR, na které:
  • Byla diskutována problematika financování zájmové činnosti a příprava stanovisek radioamatérů k předpokládané novelisaci předpisů pro HAM Radio.
  • OK1AGE zdůraznil zájem ČRK na spolupráci s dalšími radioamatérskými organizacemi a kluby v ČR (například OK VHF Club). ČRK nabízí těmto spolkům zázemí a služby související s jeho činností a členstvím v IARU, například časopis Radioamatér a podobně.
  • OK1GB sdělila náměty Rady sysopů k upřesnění bandplánů na VKV a požadavek na zahrnutí zkoušek znalostí NETikety u zkoušek OK. Dle RSYS většina amatérů a naprostá většina kvalifikovaných operátorů je pro zachování požadavku CW a zejména pro třídu A s důrazem na prokázání praktické znalosti cizího jazyka. Měla by se též zkoušet znalost alespoň principů všech druhů provozu a též užívání sítě PR. OK1XU informoval o reakcích ČTÚ na předchozí náměty a požádal OK1GB, aby RSYS formulovala pravidla NETikety ke zveřejnění a k projednání s ČTÚ. Konstatováno, že trvá ujednání z poslední společné schůzky, dle nejž bude OK1GB spolu s OK1VUM zvažovat případné potřeby změn předpisů z pohledu provozu neobsluhovaných stanic.
  • OK1CA hovořil o problémech na VKV pásmech 70 cm, 23 cm a 3 cm, kde se začíná stále vážněji uplatňovat rušení od komerčních služeb. Sdělil připomínky ke složení pracovní skupiny ČRK pro VKV, kde díky nezapojení širšího okruhu špičkových stanic v oboru, případně stanic, které mají vazby na profesionální služby nebo ČTÚ, nejsou využity všechny možnosti radioamatérů z OK na ovlivňování domácích i mezinárodních předpisů. Přislíbil, že se na mikrovlnném setkání sejde s OK1CDJ a OK2ZI za účelem projednání možností rozšíření pracovní skupiny VKV právě o tyto radioamatéry. OK1XU k tomu doplnil, že ČRK je naprosto otevřen spolupráci se všemi radioamatéry a organisacemi, a upozornil, že stanovy ČRK výslovně umožňují práci v pracovních skupinách ČRK též nečlenům ČRK. Jako příklad uvedl součinnost s RSYS, jejíž vedení je zároveň pracovní skupinou ČRK pro PR, čímž bylo dosaženo operativní spolupráce bez tříštění sil i zájmů.
  • OK1MCW poděkoval ČRK za podporu aktivit HST a požádal, aby podpora pokračovala. Přislíbil propagaci HST v Radioamatéru. OK1GB navrhla možnost zavedení pravidelného vysílání CW kurzů na amatérských pásmech. OK1IVZ informoval o aktivitách pracovní skupiny pro mládež v oblasti CW. Zdůraznil, že jednou z klíčových možností propagace CW je setkání v Holicích - nabídl spolupráci při vytvoření ukázkového provozu. Rada žádá pracovní skupinu pro mládež o zvážení možností pořádání CW kurzů na amatérských pásmech.
 3. * V sobotu 26.4. se v blízkosti Ústí nad Orlicí uskutečnil meeting OL3HQ, který s velkou pečlivostí připravil Jarda OK1DUO. Přizván byl i Franta OK1HH, který přednášel o předpokládaných podmínkách v následujících měsících, zvláště pak v polovině července.
  Jednotlivci i kolektivy se představili se svým vybavením a uvedli nejvhodnější pásma a módy, kde by měli dobré vlastní podmínky. Dlouho se vybíralo, než se optimálně obsadila všechna pásma a módy. Složení týmu je následující:
  Team manager: Jarda, OK1DUO
  QSL manager: Martin, OK1FLM

  BandModeTeamQTH
  160 CW OK5DX Poděbrady
  160 SSB OL5K Lysá nad Labem
  80 CW OL7R Stříbro
  80 SSB OL5T Holice
  40 CW OK1KSO Výsluní
  40 SSB OL7W Mladá Boleslav
  20 CW OL7W Mladá Boleslav
  20 SSB OK1RI/OK1RF Březina
  15 CW OL5Q Louny
  15 SSB OK1KSO Výsluní
  10 CW OL7N Džbánov
  10 SSB OL7R Stříbro
  Backup All OK1AVY Chotěboř
  Podrobnější informace a několik fotografií z meetingu je zveřejněno na webu http://olhq.crk.cz.
 4. * ČRK obdržel odpověď na dopis adresovaný řediteli odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ, ve kterém bylo žádáno o přijetí opatření, jímž by byly formulovány (a zveřejněny) podrobnější podmínky pro přidělení volacích značek včetně značek zvláštních a soutěžních. V odpovědi ing. Duchač píše zhruba toto: "Vážený pane předsedo, k Vašemu podnětu ze dne 26. března t.r. na změnu způsobu přidělování volacích značek stanicím amatérské radiokomunikační služby Vám musím sdělit, že Vámi navrhovaný postup nelze uplatnit. Dle mého názoru je možno stanovit nová pravidla pro přidělování volacích značek pouze změnou uvedené vyhlášky č. 200/2000 Sb., která se předpokládá v návaznosti na přijetí zákona o elektronických komunikacích. Domnívám se proto, že Vámi uváděné požadavky je třeba uplatnit v rámci připomínkového řízení při očekávané změně uvedené vyhlášky."

B. Upozornění

 1. Volbou současných členských národních organizací Mezinárodní radioamatérské unie (IARU) byli přijati s účinností od 4.4.2003 tři noví členové, a to: National Association Radioamateurs of Georgia (NARG), Federation of Radiosport of the Republic of Armenia (FRRA) a Vietnam Amateur Radio Club (VARC). V celosvětovém členění IARU se stanou NARG a FRRA členy IARU Region 1 a VARC členem IARU Region 3.
 2. QSL služba opět upozorňuje, že se vracejí zásilky QSL lístků pro následující stanice: OK1AJA, OK1FMS, OK1FXK, OK1IBE, OK1MGT, OK1UHU, OK2AA, OK2MVQ, OK2TAJ, OK2TKE, OK2VCR, OK2VJC a OK2XDU. Prosíme tedy tyto stanice, aby QSL službě ČRK sdělily aktuální adresy.
 3. Ve dnech 10.-11.5.2003 se uskuteční soutěž v závodění na KV nazvaná CRIC (Czech Radio Individual Championship, aneb WRTC po česku). Podrobné informace naleznete na http://cric.radioamater.cz/. I přesto, že se nezúčastníte, můžete se zapojit do závodu CQ-M a rozdat soutěžícím body. 73! Martin, OK1FUA/OL5Y
 4. * Radioklub OK1KHL opět připravuje Radioamatérskou školu (dále jen RŠ) jako přípravu ke složení zkoušek pro vydání průkazu operátora amatérských stanic - vysvědčení HAREC. Letošek RŠ proběhne vcelku od čtvrtka 8. 5. 2003 (to je svátek) do pondělí 12. 5. Závěrem v úterý 13. 5. proběhnou zkoušky před komisí Českého telekomunikačního úřadu - termín je již ze strany ČTÚ potvrzen.
  RŠ je umístěna do areálu Autocampingu Holice, který nabízí i možnost ubytování a stravování. Přednášet budou zkušení a osvědčení lektoři z řad radioamatérů.
  Cena "školného" je 800,- Kč. V této částce není zahrnut správní poplatek za zkoušky a koncesi.
  Poplatek za vydání mezinárodně platného průkazu operátora amatérských stanic (vysvědčení HAREC) je 400,- Kč. Po úspěšném složení zkoušky je dále třeba zaplatit správní poplatek za vydání radioamatérského povolení, který činí 500,- Kč
  Český radioklub svým členům mladším 18 let přispívá na RŠ částkou 400,- Kč.
  Přednášet se bude po okruzích - povolovací podmínky, zkratky, provoz, technika a telegrafie. Přednášející rádi odpoví na všechny dotazy týkající se radioamatérského sportu i zkoušek. Žadatelé o povolení skupiny C musí znát alespoň základy telegrafie, tj. všechny telegrafní značky.
  Ve vysílacím středisku bude trvale umístěno vysílací pracoviště, kde bude prováděn nácvik práce na stanici. Podle možnosti vybudujeme portablové KV pracoviště přímo v areálu Autokempinku.
  RŠ není pro úplné začátečníky a předpokládá se základní znalost radioamatérského provozu. Jako pomůcka pro uchazeče o zkoušky je Českým radioklubem vydána příručka Požadavky ke zkouškám operátorů radioamatérských stanic, ve které jsou přehledně zpracována témata pro všechny operátorské třídy. Knihu lze zakoupit první den RŠ.
  Pořadatel zprostředkuje ubytování v autocampingu na základě závazné přihlášky. V této době platí ještě mimosezónní ceny 100,- Kč za lůžko, 120,- Kč za topení, 30,- Kč za osobní auto a 5,- Kč poplatek MÚ - vše za den.
  Stravování je taktéž zprostředkováno pořadatelem pouze na základě závazné přihlášky.
  Formulář přihlášky získáte na stránkách www.ok1khl.cz, nebo může být zaslán poštou.
  Přihlášky zasílejte na adresu Radioklubu OK1KHL při AMK Holice, Nádražní 675, 534 01 Holice v Čechách, nebo ještě lépe na e-mail klub@ok1khl.cz. Informace můžete též získat na telefonu +420 606 202 647 u Svety, OK1VEY.

C. Z dotazů mluvčímu ČRK

- v tomto měsíci nepřišel žádný dotaz.

D. Události nadcházejícího měsíce

1. Závody: 

DatumZávodČas UTCDruh provozu
1.5. 13.00-19.00 AGCW QRP/QRP Party CW
3.5. 00.00-23.59 IPA Contest CW
3.-4.5. 00.00-24.00 MARAC County Hunters CW Contest CW
3.-4.5. 00.01-24.00 Ten-Ten Int. Spring QSO Party CW/RTTY
3.5. 04.00-06.00 SSB liga, 80m SSB
3.-4.5. 13.00-05.00 Indiana QSO Party CW/Phone
3.-4.5. 14.00-14.00 II.Subregionální závod 144MHz-76GHz CW/SSB/FM
3.-4.5. 20.00-20.00 ARI Int. DX Contest CW/SSB/DIGI
3.-4.5. 20.00-05.00 New England QSO Party (1) All
4.-10.5. 00.00-24.00 Danish SSTV Contest SSTV
4.5. 00.00-23.59 IPA Contest SSB
4.5. 04.00-06.00 KV provozní aktiv, 80m CW
4.5. 13.00-24.00 New England QSO Party (2) All
5.5. 19.00-21.00 Aktivita 160m SSB
10.-11.5. 00.00-06.00 Nevada QSO Party All
10.5. 04.00-06.00 OM Activity Contest CW/SSB
10.5. 11.00-12.00 SL Contest CW
10.5. 10.00-12.00* FM Contest 145MHz, 432 MHz FM
10.-11.5. 12.00-12.00 A. Volta RTTY DX Contest RTTY
10.5. 12.30-13.30 SL Contest SSB
10.-11.5. 14.00-02.00 Oregon QSO Party All
10.5. 17.00-21.00 FISTS Spring Sprint CW
10.-11.5. 21.00-21.00 CQ-M Int. DX Contest CW/SSB/SSTV
12.5. 19.00-21.00 Aktivita 160m CW
17.5. 15.00-17.00 CW Honor Sprint #3 CW
17.-18.5. 15.00-24.00 Manchester Mineira CW Contest CW
17.-18.5. 18.00-21.00 Anatolian WW RTTY Contest RTTY
17.-18.5. 18.00-18.00 H. M. The King of Spain Contest CW
17.-18.5. 21.00-02.00 Baltic Contest CW/SSB
18.5. 07.00-11.00 SSA Portabeltest Varomg. CW
18.5. 08.00-11.00 Provozní aktiv VKV 144MHz-10GHz CW/SSB/FM
18.5. 14.00-15.00 SSA Manadstest nr 5 CW
18.5. 15.15-16.15 SSA Manadstest nr 5 SSB
24.-25.5. 00.00-24.00 CQ WW WPX Contest CW
26.-27.5 23.00-03.00 MI-QRP Club Mem. Day CW Sprint CW
31.4.-1.5. 00.00-23.59 Great Lakes QSO Party CW/Phone/RTTY/PSK31

* Pozn.: U FM Contestu 145 MHz, 432 MHz se jedná o místní čas, nikoli o čas v UTC.

2. Radioamatérská setkání:

 1. V sobotu 3. května 2003 se v areálu vysílacího střediska radioklubu OK1KHL v Holicích na Kamenci koná opět jarní setkání uživatelů CB stanic a radioamatérů. Předpokládá se rozsáhlá burza i přítomnost všech významných prodejců radioamatérského vybavení. Každoroční účast bývá více než 500 účastníků, z toho asi polovina radioamatérů.
 2. XII. setkání radioamatérů a CB se koná od 30.května do 1.června 2003 v ATC na Pražáku u Vodňan. Bližší informace podá Jaroslav Muchl - denně přítomen na OK0C v 8.15 h SEČ (delta kroužek). Telefon: 383 382 753.
 3. Bleší trh v Neumarktu se koná v sobotu 24.května v Jurahalle, kde je k dispozici přes 4.000 m2 prodejní plochy. Neumarkt leží mezi Norimberkem a Regensburgem. Bližší info na www.p-krauser.de.

Za Radu Českého radioklubu

Petr Čepelák, OK1CMU,
tajemník ČRK

Poznámka: U položek označených * naleznete kompletní znění na internetových stránkách ČRK http://www.crk.cz.

Vaše informace celostátního a regionálního významu, které by mohly zajímat radioamatéry v OK, rádi zveřejníme. Pošlete e-mail:
Petrovi, OK1CMU, crk@crk.cz, s informacemi pro radu Českého radioklubu, pro stanici OK1CRA a Bulletin ČRK,
Martinovi, OK1FUA, casopis@crk.cz, s informacemi pro časopis Radioamatér,
Honzovi, OK1XU, webmaster@crk.cz, s informacemi pro WWW stránky ČRK,
všem současně s informacemi pro všechna uvedená media.

© OK1CMU, 2001