Přeskočit na obsah

Bulletin ČRK č.9/2005

Milí přátelé,

dovoluji si upozornit, že 30.10. dochází k přechodu z letního času na zimní, z čehož plyne, že pravidelné středeční zpravodajství OK1CRA bude vysíláno již od 17.00 hodin našeho času.

A. Hlavní události měsíce září

 1. V Praze se dne 27.9. konalo zasedání VV ČRK, na kterém se jednalo o nájemních smlouvách s ČRa a.s., byly podány aktuální informace o nemovitostech ČRK, o proběhlé konferenci IARU Region 1 a informace ze zasedání Sdružení sportovních svazů ČR.

   

 2. Dne 26.září navštívili zástupci ČRK Ministerstvo informatiky ČR. Jednali zde s ředitelkou odboru elektronických komunikací JUDr.Mackovou a s několika odbornými pracovníky útvaru. Tématem schůzky byla problematika PLC. Zástupci ČRK požádali o informaci, v jakém stadiu je v ČR příprava norem pro tento typ datových přenosů, a jak u nás postupuje implementace příslušných norem a doporučení Evropské komise. Jednání ukázalo, že obojí je v samotných počátcích, a není dosud ani určeno, které ministerstvo bude mít problematiku v gesci. Je též zatím nejasné, zda stávající legislativa (včetně ZoEK) umožňuje se s problémy, které PLC přinese, efektivně vypořádat, nebo bude nutná její novelizace. V návaznosti na to seznámili zástupci ČRK paní ředitelku JUDr.Mackovou se záměrem zpracovat pro zainteresované orgány státní správy memorandum, ve kterém by poukázali na negativní dopady PLC na amatérskou radiokomunikační službu a další uživatele spektra krátkých vln. Představitelé MI ČR závěrem přislíbili problematiku trvale sledovat, a vyjádřili i připravenost k dalším konsultacím, stejně tak zástupci ČRK nabídli účast v odborných grémiích připravujících specifické normy.

   

 3. 11. až 16.září se ve švýcarském Davosu konala 20.řádná konference IARU Region 1. Po schválení agendy zasedání představili zástupci chorvatské a libanonské organizace kandidátská místa na uspořádání příští konference. Poté volební komise vybrala volební lístky. Následovalo prověření a schválení doporučení jednotlivých komisí. Výsledky, které přijalo závěrečné plenární zasedání, jsou zveřejněny v 44 stránkovém dokumentu DV05_Final Plenary.pdf, který zájemci naleznou na webu ČRK na adrese http://www.crk.cz/FILES/PLEN_2005_RES.ZIP. Zprávu vedoucího delegace ČRK z konference najdete na http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM a jako přílohu tohoto bulletinu.

B. Upozornění

 1. Prvním říjnem vstoupila v platnost změna zákona o elektronických komunikacích a změna zákona o správních poplatcích, což mimo jiné znamená konec období, kdy jsme mohli prodlužovat individuální oprávnění k používání kmitočtů (koncese) zdarma. Od 1.10. je prodloužení platnosti nebo provedení změn zpoplatněno částkou 200,- Kč. Novelu ZoEK si mužete stáhnout například zde: http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb124-05.pdf.

   

 2. Důležité upozornění pro uživatele převaděčů OK0C a OK0BC. Vedoucí operátoři OK1MS za OK0C a OK1DJR za převaděč OK0BC oznamují , že vzhledem k havarijnímu stavu objektu Sokolské boudy na Černé Hoře budou výše jmenované převaděče delší dobu mimo provoz. Rekonstrukce Sokolské boudy je plánována na min. 2 roky. Bude se hledat alespoň nouzové řešení pro zprovoznění obou převaděčů. Další informace budou zveřejněny.

   

 3. Standa, OK1WN, oznamuje, že na "chodském" převaděči OK0BLR, který pracuje na kótě Čerchov u Domažlic ve výšce 1044 m, byl spuštěn Echolink. Převaděč má dosah až 150 km pro mobilní provoz, spolehlivě s ním lze pracovat z auta z Prahy - Strahova, Zličína. Na převaděči je zatím velmi slabý provoz, takže je možné si echolink v klidu odzkoušet. Bližší údaje k echolinkovému provozu jsou uvedeny na serveru www.hamradio.cz (v adresáři Echolink).

   

 4. Plzeňský pohár 2005 - závod se koná vždy třetí sobotu v měsíci říjnu, v roce 2005 je to 15.10., od 05.00 do 06.30 UTC (07.00 - 08.30 místního času). Závod je zařazen do hodnocení OK Poháru - nezapomeňte na to!
  Pásmo: 80 m CW (3520-3560 kHz) a SSB (3700-3760 kHz).
  Kategorie: MIX, CW, SWL a pokud bude alespoň 5 účastníků, tak nově bude zavedena kategorie Novice.
  Kód: RS nebo RST + libovolné dvojčíslí, které nelze během závodu měnit. Stanice OK1OFM bude předávat spec. kód (tři znaky).
  Bodování: za CW QSO 2 body, za SSB QSO 1 bod. S každou stanicí lze navázat jedno spojení CW a jedno spojení SSB, spojení se stanicí OK1OFM - pořadatel - se hodnotí dvojnásobně. Posluchači si započítávají každou stanici jen jednou na CW a jednou na SSB. Jako protistanice může být uvedena stanice libovolněkrát. Násobiče nejsou, celkový výsledek se rovná prostému součtu bodů za spojení. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet bodů v prvních 30 resp. 60 minutách.
  Deníky zasílejte do 31.října 2005 na adresu: OK1DRQ Pavel POK, Sokolovská 59, 323 12 Plzeň. Samozřejmě je možné využít PR via OK0PPL nebo e-mail:ok1drq@quick.cz - nejlepší je deník v elektronické podobě - stačí jakýkoliv textový soubor. Ale papírový deník je mnohokrát lepší než žádný!!!!
  Stanice s největším počtem bodů (pozor - může to být i posluchač, který nevlastní povolení k vysílání a toto uvede v čestném prohlášení) získá hlavní cenu - pohár. Další ceny získají vylosovaní účastníci závodu, kteří zašlou deník k vyhodnocení. Diplom v barevném provedení obdrží vítěz každé kategorie. Letos se bohužel finančně nepodílí Krajský úřad Plzeňského kraje - všechny finance "věnoval" na Světovou turistickou olympiádu. Ale protože loňská účast byla opravdu pěkná, vítězové v kategoriích dostanou věcné ceny - staronový sponzor dodržel slovo. Pro všechny účastníky jsou připraveny speciální ceny za QSL, a to po celý rok (do dalšího ročníku). Na jednobarevné QSL sleva 100,- Kč, na dvoubarevné QSL sleva 150,- Kč, na plnobarevné QSL sleva 250,- Kč.
  Poznámka:
  1. V kategorii posluchačů mohou samozřejmě závodit i koncesovaní radioamatéři a mohou vyhrát kategorii SWL, ale nemohou se stát absolutními vítězi poháru !!
  2. V závodě jsou platná spojení se všemi stanicemi (nejen OK a OM), které se účastní závodu.
  3. Pokud se nepřihodí nic nepředvídatelného, závod bude vyhodnocen do 15.11.2005 a do Vánoc vítězové budou mít ceny doma jako v předcházejících letech.
  4. Svoji hojnou účastí pomůžete udržet sponzory, kterými jsou letos opět Tiskárna Bílý slon Plzeň, Mogul OK, a po několikaleté odmlce Plzeňský Prazdroj (svou loňskou účastí jste se o to velkou měrou zasloužili, a pevně doufám, že i letos ukážete, že to nebyla náhoda).

  Za radioklub OK1OFM Pavel, OK1DRQ

   

 5. Na setkání radioamatérů v Holicích byla svolána diskuse na téma péče o radioamatérské nováčky po radikální změně systému tříd v OK. Oficiální část diskuze proběhla 27.8.2005 mezi 11. a 12. hod. za přítomnosti až 50 účastníků. Po zahájení moderátorem OK1AOZ podali úvodní informace o záměrech, jak využít změny povolovacích podmínek k renesanci zájmu o naše hobby, OK8YD a OK1PD. Přednesené myšlenky vyvolaly zájem a odezvu zvláště u těch, kteří se zabývají výchovou mládeže resp. výchovou nových zájemců. Těžiště diskuze bylo v úzkých kroužcích pokračujících po ukončení oficiální části. Pokud Vás toto téma zaujalo, přečtěte si zprávu z proběhlé diskuze, jak ji zpracoval Pepa, OK1PD, na http://www.crk.cz/CZ/AKTDC.HTM. Pokud máte zájem se otázkou péče o radioamatérské nováčky aktivně zabývat, kontaktujte sekretariát ČRK nebo pošlete email přímo Pepovi, OK1PD, na ok1pd@quick.cz.

   

 6. Vážení radioamatéři, 15. a 16. října 2005 proběhne další ročník skautského setkání v éteru Jamboree On The Air - JOTA. Při té příležitosti skautské skupiny navštíví své partnery - radioamatéry, a s jejich pomocí a odborným dohledem si na pásmech vyměňují pozdravy s jinými skautskými skupinami. Jde o vynikající příležitost ukázat mladým lidem kouzla amatérského vysílání a získat tak jejich pozornost a zájem. Dnes je tato příležitost o to hodnotnější, že díky dlouholetému usilování se i u nás konečně podařilo prosadit novickou operátorskou třídu, která naplnění touhy po amatérském vysílání umožňuje i mladým zájemcům.
  Velmi Vás prosíme: obrátí-li se na Vás v těchto dnech skautské skupiny s žádostí o umožnění účasti v JOTA, neoslyšte je! Otevřete tak pro potenciální nováčky nejen cestu k našemu koníčku, ale také ke smysluplnému naplnění volného času našich dětí.
  Podrobnosti najdete na: http://www.czech-jota-joti.info/, http://www.crk.cz/CZ/SCOUTC.HTM.
  a rád Vám je sdělí i sekretariát ČRK na telefonu 266 722 240.
  Svou pomocí skautům při JOTA pomůžete celému radioamatérskému hobby! A pokud Vám čas nedovolí pomoci právě při jamboree, prostor k péči o nováčky je otevřen po celý rok. Vaši ochotu a vstřícnost potřebuje radioamatérství velmi naléhavě!

   

 7. Rada Českého radioklubu dne 25.srpna 2005 v souladu s § 7, odstavec (2), článek 4. platných stanov ČRK, stanoví výši členských příspěvků pro rok 2006 takto:
  • řádný členský příspěvek ve výši 600,- Kč ročně,
  • snížený členský příspěvek ve výši 400,- Kč ročně pro členy, kteří nemají jiné příjmy, než dále uvedené, nebo příjmy z kapitálového majetku, a kteří jsou:
   • ve věku od 16 do 18 let včetně,
   • ve věku od 19 do 26 let včetně, pokud se připravují v řádném denním studiu na budoucí povolání,
   • poživatelé starobního nebo invalidního důchodu,
  • zvláštní snížený členský příspěvek ve výši 50,- Kč ročně pro členy ve věku do 15 let včetně.

  Rada dále v souladu s § 7, odstavec (2), článek 4. platných stanov ČRK, stanoví, že v letech 2007 a 2008 dojde každoročně ke zvýšení řádného a sníženého členského příspěvku o roční inflaci (index růstu spotřebitelských cen) s tím, že výsledná částka bude zaokrouhlena na celé desetikoruny směrem nahoru. V souladu s § 7, odstavec (2), článek 4., stanoví splatnost všech druhů členských příspěvků na 28.února 2006,

  Rada též schválila výši poplatku za roční užívání QSL služby nečleny ČRK na 800,- Kč bez DPH, a to s účinností od 01.01.2006.

  Podrobnosti k těmto změnám budou uvedeny ve zvláštním článku předsedy ČRK v nejbližším čísle časopisu Radioamatér.

   

 8. Sekce Sala Consilina (SA) italské radioamatérské organisace ARI vydává diplom "THE FATHERS OF THE RADIO". Posláním diplomu je připomenout jména a práci těch, kdo jako předchůdci, současníci a následovníci Guglielma Marconiho přispěli objevu a rozvoji radia. Týž vydavatel s cílem připomenout a oslavit Karola Wojtylu - papeže Jana Pavla II. - založil i diplom "JEAN PAUL II - DXPEDITIONER OF PEACE". Podmínky obou diplomů najdete na http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM.

C. Z dotazů mluvčímu ČRK

Otázka:

"Dobrý den, omlouvám se za triviální dotaz, ale vypadá to, že byste mi mohl pomoci. Chtěli bychom používat několik přenosných starých vojenských RF-10 na spojení při braně orientačních hrách. Vysílačky je možné obstarat z přebytku AČR. Operují v pásmu 44-54 MHz. Zjistil jsem, že pro radioamatéry je určené pásmo 50-52 MHz, což by vyhovovalo. Ztratil jsem se ovšem v tom, jestli je možné toto pásmo využívat volně, nebo je nutné mít koncesi. V praxi se jedná o radiostanice s poměrně malým dosahem (řádově kilometry) o výkonu 1W. Vzhledem k tomu, že hodláme používat výhradně krátké prutové antény, a to v lesích poměrně vzdálených od civilizace, neměl by být problém s interferencemi. Další věcí je homologace - pokud vysílačky používala AČR (a ještě je zřejmě používá), měly by být již homologovány. Nebo se mýlím? Díky za pomoc a přeji hezký den".

Odpověď:

"Také dobrý den. Pásmo 50-52 MHz je určeno pro amatérskou radiokomunikační službu (a třeba i pro vysílání TV v prvním TV pásmu), a už proto není "volné". Obsah sdělení, která lze předávat na radioamatérských pásmech, je navíc dost citelně omezen, a "braně orientační hry" do takto vymezeného rozsahu určitě nespadají. Uvedené radiostanice v tomto pásmu bez držení koncese provozovat nelze. Pokud jde o použitelnost v jiných částech kmitočtového rozsahu, v němž stanice může pracovat, je nejlépe podívat se na WWW stránky Českého telekomunikačního úřadu - http://www.ctu.cz/ . Jednak do tzv. národní kmitočtové tabulky, kde lze nalézt, které službě je ten který kmitočtový segment určen, jednak do přehledu vydaných tzv. "všeobecných oprávnění" k provozu rádiových zařízení (dříve se používal pojem "generální licence"), jimiž ČTÚ autorizuje provoz radiostanic v některých kmitočtových segmentech bez indviduálního povolení (typicky: pásma CB, PMR a další). I nový zákon o elektronických komunikacích (viz třeba zde: http://www.crk.cz/CZ/ZOEKC.HTM) umožňuje státu trestat nedovolený provoz rádiových zařízení dost citelnými sankcemi, a experimenty tohoto typu proto rozhodně nelze nikomu doporučit. Tím méně u stanic, které pracují na kmitočtech určených i pro TV vysílání (na území ČR je několik oblastí, kde jsou diváci při příjmu některých programů odkázáni právě jen na I. TV pásmo), kde pravděpodobnost vzniku rušení je výrazně vyšší. K otázce "homologace". Shoda daného zařízení s předepsanými či schválenými standardy je nutná u zařízení nabízených na trhu, jde tedy o otázku dopadající hlavně na dovozce a obchodníky. Jen u zařízení, která mají být kompatibilní s funkcí nějakého veřejného systému založeného na nějakém standardu, leží odpovědnost přímo na provozovateli daného zařízení. Za taková zařízení se považují i radiostanice (s výjimkou stanic provozovaných držiteli radioamatérské koncese při provozu v radioamatérských pásmech). Přehled zařízení, jejichž provoz byl schválen našimi úřady, lze najít opět na WWW stránkách CTÚ, uznávají se ovšem i zařízení schválená v jiných zemích EU. V daném případě by potvrzení o shodě (alespoň jeho kopii, či alespoň odkaz na konkrétní rozhodnutí oprávněné autority) měl zákazníkovi vydat ten, kdo zařízení veřejně nabídl ke koupi, a od nějž byly stanice opravdu nakoupeny. Pokud takový doklad poskytnout nemůže, třeba pro jeho neexistenci, je naopak povinen zákazníka na omezenou použitelnost zboží upozornit, neboť použitelnost zboží (či jeho podmíněná použitelnost) pro ten který účel je nepochybně podstatnou vlastností zboží. Nákup radiostanic RF10 s cílem užívat je při branně sportovních hrách nejspíše nebyl optimálním rozhodnutím, a za situace, kdy na trhu je spousta docela levných stanic pro pásma CB a PMR, které lze provozovat bez individuálního povolení a bez omezení obsahu sdělení, se jeví i jako zbytečný.

Otázka:

"Zdravím, pročítal jsem Vaše stránky a již delší dobu uvažuji o koncesi. Morzeovka mě nezajímá, ale měl jsem možnost vyzkoušet provoz SSTV a to mě moc zaujalo. Můj dotaz je, na jakých pásmech je tento druh provozu povolen pro nováčky. Za odpověď děkuji."

Odpověď:

"Porovnáme-li kmitočtové plány pro jednotlivé druhy provozu s tabulkou pro třídu N ve vyhlášce, pak pouze na VKV pásmech."

D. Události nadcházejícího měsíce

1. Závody:

DatumČas UTCZávodDruh provozu
8.10. 04.00-06.00 OM Activity Contest 80m CW/SSB
8.-9.10. 08.00-08.00 Oceania DX Contest 160-10m CW
8.10. 15.00-19.00 EU Sprint Autumn Contest 80-20m CW
10.10. 19.30-20.30 Aktivita 160m CW CW
11.10. 17.00-21.00 NAC 70cm CW/SSB/FM
12.10. 18.00-20.00 Moon Contest 432MHz FONE/CW/DIGI
13.10. 17.00-21.00 NAC 6m Contest CW/SSB/FM
15.-16. 10. 00.00-24.00 JARTS WW RTTY Contest 80-10m RTTY
15.10. 05.00-06.30 Plzeňský pohár 80m CW/SSB
15.-16.10. 15.00-15.00 Worked All Germany Contest 80-10m CW/SSB
16.10. 07.00-19.00 RSGB 21/28 MHz Contest 15 a 10m CW
16.10. 07.00-12.00 9A Activity Contest 2m CW/SSB/FM
16.10. 07.00-12.00 ZRS Maraton 6, 2m a 70cm CW/SSB/FM
16.10. 08.00-11.00 VKV provozní aktiv 144MHz a výše CW/SSB/FM
16.10. 08.00-11.00 MČR dětí a mládeže 144MHz a výše CW/SSB/FM
19.10. 18.00-20.00 Moon Contest 3,5MHz FONE/CW/DIGI
22.-23.10. 00.00-24.00 ARRL EME Competition 6m až 23cm CW/SSB/DIGI
25.10. 17.00-21.00 NAC microwave contest MW CW/SSB/FM
29.-30.10. 00.00-24.00 CQ WW DX SSB Contest 160-10m SSB

2. Setkání:

 1. Radioklub OK1OEA (OL7M) zve všechny k tradičnímu přátelskému posezení. Akce se koná v sobotu dne 8.října 2005 v 9.00 h v kuželně v Solnici (Pozor, změna místa konání). Dobré jídlo a pití je zajištěno v příjemném prostředí restaurace v kuželně. Součástí akce může být miniburza a tak pokud máte něco zajímavého, vezměte to s sebou.
  Program:
  - požár OL7M a následné "znovuzrození",
  - nízkošumový předzesilovač 144Mhz pro EME a contesty,
  - slučování tranzistorových koncových stupňů,
  - EME v pásmu 2m-nic jednoduššího,
  a další.
  Cesta k solnické kuželně: Při příjezdu od Rychnova do Solnice zahnete na konci náměstí vlevo (kolem potravin "Kubík"). Po cca 100 metrech na křižovatce tvaru písmene "V" odbočíte do prava - tam již uvidíte označení a šipky OL7M.

   

 2. Podzimní setkání jihočeských radioamatérů se bude konat v sobotu 15.října od 9 do cca 12 hodin v Domě dětí a mládeže České Budějovice, U zimního stadionu 1 (lze se též doptat jako na Hardtmuthovu vilu). Je to v centru asi 200 m od stadionu (Budvar Aréna). Na programu je přátelské popovídání, bleší trh a zařadili jsme též přednášku (nebo spíše besedu) zaměřenou na použití SMD součástek v radioamatétské činnosti. Je určena hlavně pro ty, kteří se těchto součástek zatím trochu obávají, ale chtěli by to zkusit. Budou probrány výhody a nevýhody této technologie, návrh plošných spojů, vhodné nářadí, identifikace součástek, jejich nákup a získávání ze starých desek. A abychom jenom nepovídali, budou si zájemci moci i osadit menší desku - klíčovač TRXu použitelný například pro VKV deník LOCATOR. Doufáme, že se to vejde cca do jedné hodiny.

   

 3. Setkání amatérů v Černé Studnici u Jablonce n/Nisou se koná 8.října od 9 hodin.

   

 4. Tradiční setkání radioamatérů v Liberci - Pilínkově se uskuteční dne 29.10. od 9.00hod v restauraci Pivní pohotovost.

   

 5. Setkání radioamatérů a CBčkářů se uskuteční dne 15.října 2005 od 8.00 do 12.00 hodin v Přerově, konkrétně v závodním klubu SME Přerov, Nábřeží Dr. E.Beneše.

Za Radu Českého radioklubu

Petr Čepelák, OK1CMU,
tajemník ČRK

Vaše informace celostátního a regionálního významu, které by mohly zajímat radioamatéry v OK, rádi zveřejníme. Pošlete e-mail:
Petrovi, OK1CMU, crk@crk.cz, s informacemi pro radu Českého radioklubu, pro stanici OK1CRA a Bulletin ČRK,
Martinovi, OK1FUA, casopis@crk.cz, s informacemi pro časopis Radioamatér,
Honzovi, OK1XU, webmaster@crk.cz, s informacemi pro WWW stránky ČRK,
všem současně s informacemi pro všechna uvedená media.

 

Příloha:

Konference IARU Region 1
Davos, 11. - 16.září 2005

20.řádná konference IARU Region 1 se konala 11. až 16. září v Davosu. Výsledky, které přijalo závěrečné plenární zasedání, jsou zveřejněny v 44 stránkovém dokumentu DV05_Final Plenary.pdf, který zájemci naleznou na webu ČRK na adrese http://www.crk.cz/FILES/PLEN_2005_RES.ZIP.

Po schválení agendy zasedání představili zástupci chorvatské a libanonské organizace kandidátská místa na uspořádání příští konference. Poté volební komise vybrala volební lístky.

Následovalo prověření a schválení doporučení jednotlivých komisí. V tomto dokumentu uvádím jen některá doporučení.

Doporučení Komise C2 - finanční a pověřovací

DV05_C2_Rec 01

Že organizace, které jsou vyjmenovány v dodatku (příloha: Annex to Recommendation DV05_C2_Rec_01), obsahujícím 47 organizací plus devět organizací zastoupených proxy, mohou volit na Konferenci IARU Region 1 2005 v Davosu.

Tím bylo potvrzeno, že konference není schopna schvalovat změny "IARU Region 1 Constitution " a "By-Laws".

Doporučení Komise C3 - administrativní a organizační

Všechna doporučení komise C3 v češtině jsou na webu ČRK http://www.crk.cz/FILES/C3_2005_RES.ZIP.

Poznámka: Doporučení, která se týkala schválení vedoucích pracovních skupin a koordinátorů, byla projednána v příslušné části programu.

DV05_C3_Rec_17

Že Konference pověřuje EC zřídit v duchu dokumentu DV05_C3_50 projekt, a požádat Boba Whelana, G3PJT, aby se stal jeho vedoucím.

DV05_C3_Rec_19
Konference doporučuje vytvoření "IARU Region 1 Spectrum Defence Fund ", který bude sloužit k případným akcím v rámci amatérského spektra. Fond bude sloužit především na podporu prácí specielních komisí Regionu a národních organizací, schválených EC nebo IARU Region 1 Konferencí. Příspěvky do tohoto fondu jsou dobrovolné a doplněné přepracovaným rozpočtem tak, aby fungoval. Rozpočet fondu bude každý rok upravován a bude součástí navrhovaného ročního rozpočtu.

DV05_C3_Rec_20
Aby úzká alokace alespoň na sdílené bázi byla hledána v oblasti 5 MHz, s cílem získat v této oblasti úsek 100 kHz.

DV05_C3_Rec_21
Komise doporučuje národním organizacím, aby podnikly akce, aby byly zahrnuty do národních přípravných orgánů pro WRC07.

DV05_C3_Rec_22

Konference doporučuje, aby principy pro akce doporučené v dokumentu DV05_C3_48 byly postoupeny EMC WG a Eurocom WG, a aby byly zahrnuty do jejich práce v příštích třech letech.

DV05_C3_Rec_24 (paper DV05_C3_26)
Že Konference schvaluje pracovní program RRWG směrem k CEPT TR 6101 a 6102, programu "Entry Level Licence" a vydávání generální radioamatérské licence.

Doporučení Komise C4 - KV komise

DV05_C4_Rec_03
Je doporučováno, aby následující kmitočty byly používány jako centra aktivity při nouzovém provozu:
Celosvětová centra aktivity:
15m 21,360kHz
17m 18,160kHz
20m 14,300kHz
Region 1 centra aktivity:
40m 7,060kHz
80m 3,760kHz
A následně doporučuje, aby komise C4 přijala pro tyto kmitočty název "Emergency Centre-of-Activity".

DV05_C4_Rec_04
Doporučuje se, aby IARU Region 1 se usnesla požádat IARU, aby na základě dat IARU Monitoringu ze všech regionů zvýšilo tlak na národní a vojenské orgány a aliance, které provozují KV radary " HF Over-The-Horizon (OTH) radars", s cílem nastavit jejich programy tak, aby tak moc nezasahovaly do exkluzivních radioamatérských pásem.

DV05_C4_Rec_07
>Radioamatérům, kteří nezávodí se doporučuje během velkých závodů využívat KV pásma bez závodů (30, 17 a 12 m).

DV05_C4_Rec_08
Aby konference bránila provozu neobsluhovaných stanic v pásmech 7 a 10MHz.

DV05_C4_Rec_10
Doporučuje se, aby u digitálních provozů na kmitočtech nižších než 30 MHz byl používán systém reportů RSQ.
Viz dokument DV05_C4_28

DV05_C4_Rec_13
Je doporučeno, aby byly přijaty následující principy při tvorbě nového IARU Region 1 KV bandplánu a tyto principy byly zahrnuty do IARU Region 1 HF Manager's Handbook:
- CW provoz je přípustný v celých pásmech, s výjimkou úseků pro majáky.
- Telefonie (včetně AM je omezena na příslušné telefonní úseky.
- Digitální datové provozy jsou omezeny na příslušné digitální úseky.
- Digitalizovaná řeč je z hlediska bandplánu považována za digitální datový provoz.
Současný IARU Region 1 bandplán je velmi dobře znám a má velký respekt a dodržování v IARU Region 1; proto zásadní změny v současné době nejsou potřebné.

DV05_C4_Rec_14

Aby bandplán vypracovaný "Bandplan Working Group" byl schválen. (Viz dodatek k doporučení DV05_C4_Rec_14)

Diskuse se zaměřila na uskutečněné změny a zda odpovídají přijatým principům v doporučení DV05_C4_Rec_13. Island poukázal na to, že dokument DV05_C4_13 není zcela shodný s dokumentem DV05_C4_11. Bylo však dohodnuto, že bandplán může být považován za navrhovaný.
Jako DX okno v pásmu 14 MHz nechť je upřednostněn úsek 14195 +/- 5 kHz.
Bylo poznamenáno, že stále existuje několik bodů, které vyžadují upřesnění, i když v podstatě jsou kompletní. Toto bylo předáno KV komisi, která pomocí e-mailů dané věci upřesní v co nejkratší době.
Originální znění bandplánu je na webu ČRK http://www.crk.cz/FILES/HFBP2005.ZIP.

DV05_C4_Rec_17
Nový KV bandplán (jak byl diskutován a schválen KV komisí) je schválen a je doporučeno jeho používání od 1.ledna 2006.

Doporučení Komise C5 - VKV/UKV/Mikrovlnná

DV05_C5_Rec_01

Aby následující doporučení zasedání VIENNA 2004 VKV/UKV/Mikrovlnné komise IARU Region 1, již schválená EC, byla potvrzena:
a. Doplnit 435 MHz bandplán zavedením FM převaděčů s odstupem vstup-výstup 2 MHz ( podrobnosti jsou v příloze k doporučení DV05_C5_Rec_01(A)).
b. Změnit kmitočty digitálních kanálů v pásmu 435 MHz band v souladu s návrhem EDR v příloze k doporučení DV05_C5_Rec_01(B).
c. Doplnit 433.800 MHz jako kmitočet pro APRS ( s poznámkou, že platí pouze v těch případech, kdy se nedá použít 144.800 MHz).
d. Doplnit v rubrice použití v 1.3 GHz bandplánu 1272-1291 MHz pro DATV kromě ATV.
e. Doplnit v 47 GHz bandplánu, že NB segment se nachází mezi 47088 a 47090 MHz s 47088.200 MHz jako centrem aktivity.
f. Doplnit v podmínkách pro všechny VKV výše IARU Region 1 závody podmínku: "Všechna zařízení stanice (vysílače, přijímač, antény atd.) se musí nacházet v kruhu o průměru ne větším, než je 500 m. "
g. Rozšířit kmitočty, pro které platí, že úroveň S9 je -93 dBm z 144 MHz dolů na 30 MHz v IARU technických doporučeních R1.

DV05_C5_Rec_07
V 145 MHz bandplánu úsek pro MGM 144.135 - 144.165 MHz nechť je rozšířen na 144.110 - 144.180 MHz. Příslušná část 145 MHz bandplánu je v příloze Rec 07-A.

DV05_C5_Rec_09

Text [uvedený v příloze k doporučení DV05_C5_Rec09] nahradí současný text v podmínkách závodů IARU Region 1 VKV, UKV/Mikrovlnných a 50 MHz.

DV05_C5_Rec_11
Region 1 posluchačský závod na VKV/UKV/Mikrovlnnách se přerušuje.

V následující části plenárního zasedání byly schváleni navržení vedoucí pracovních skupin a koordinátoři.

DV05_C3_Rec_01
Aby Wolfgang Hadel, DK2OM, byl jmenován koordinátoremf IARU MS.

DV05_C3_Rec_03
Aby Christian Verholt, OZ8CY, byl jmenován vedoucím EMC WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_05
Aby Gaston Bertels, ON4WF, byl jmenován vedoucím EUROCOM WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_07
Aby Rizkallah Azrak, OD5RI, byl jmenován koordinátorem IPHA.

DV05_C3_Rec_23
Aby Rainer Floesser, DL5NBZ, byl jmenován vedoucím ARDF WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_26
Aby G3PJT byl jmenován vedoucím RRWG na příští tříleté období.

DV05_C3_Rec_29
Aby Oliver Tabakovski byl jmenován vedoucím HST WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_30 (part)
Aby Hans Welens, ON6WQ, byl jmenován vedoucím STARS WG na dobu příštích tří let.

DV05_C3_Rec_34
Aby Dr.Seppo Sisatto, OH1VR, byl jmenován IARU Region 1 Emergency Communications Coordinator.

DV05_C4_Rec_40
Aby Colin Thomas, G3PSM. byl jmenovám vedoucím KV komise.

Ostatní doporučení (nečíslovaná v závěrečném reportu komise)

Aby Michael Kastelic, OE1MCU, byl jmenován vedoucím VHF/UHF/Microwave komise.
Aby Hans Blondeel Timmerman, PB2T, byl jmenován vedoucím ERC.
Aby Martin Harrison, G3USF, byl jmenován koordinátorem KV majáků.

Výsledky voleb

EC na příští tříleté období tvoří:

Ole Garpetsdad, LA2RR, President
Tafa Diop, 6W1KI, Vice-President
Don Beattie, G3BJ, Secretary
Andreas Thiemann, HB9JOE, Treasurer

Členové:
Hans Blondeel Timmerman, PB2T
Panayot Danev, LZ1US
Hans-H Ehlers, DF5UG
Nicola Percin, 9A5W
DR (Max) Raicha, 5Z4MR

Do EC dále kandidovali: Faisal Nahar Al Ajmi, 9K2RR, Hamed Nassar, SU1HN, Graham Hartlett, ZS6GJH.

V průběhu jednání udělil President IARU Region 1 "Region 1 Medal" a pamětní diplom Arie Dogteromi, PA0EZ, který ukončil dlouholetou činnost jako vedoucí komise VHF/UHF/Microwave.

V závěru plenárního zasedání vedoucí volební komise oznámil, že příští regionální konference se bude konat v roce 2008 v Cavtatu, v Chorvatsku, které 39 hlasy zvítězilo nad Beirutem (získal 15 hlasů). Přesné datum bude potvrzeno později (říjen 2008).

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP
vedoucí delegace ČRK

V Praze 25.září 2005

© OK1CMU, 2001