Přeskočit na obsah

Aktuality EMC

Zprávy jsou řazeny podle data zveřejnění od nejnovější k nejstarší - stránka začíná zprávou, která byla vystavena naposledy. Starší zprávy jsou uloženy v rubrice Archiv.

Odpověď ÚNMZ

• 16. září 2011

V uplynulých dnech obdržel Český radioklub od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví odpověď na dopis z 18. července tohoto roku. Šlo o připomínky k návrhu evropské normy FprEN 50561, která byla ve stadiu finálního hlasování. Norma se týkala zařízení pro přenos dat po elektrovodné síti. Jak uvádí ÚNMZ, na základě našich připomínek, se zdržel hlasování. Toto stanovisko pak přispělo k odmítnutí této normy. Tuto aktivitu pak ocenil ve svém mailu Don, G3BJ. Píše:

Excellent work Milos - thank you very much !
And the CENELEC decision was "no" - so your country's vote was very important !
73
Don

Nebyl to prvý případ, kdy připomínky ČRK přispěly o zamítnutí normy, týkající se PLC zařízení. Bylo to např. v roce 2008, kdy byl zamítnut dokument CISPR/I/257/CD. Tato činnost ČRK pak byla veřejně oceněna na konferenci IARU Region 1 v Cavtatu.

Miloš, OK1MP

 

Dopis ÚNMZ

• 18. červenec 2011

V koordinaci s prvním regionem Mezinárodní radioamatérské unie zaslal dnes Český radioklub dopis Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví:

ÚNMZ
pro TNK 47

Gorazdova 24
128 01 Praha 2

V Praze dne 18. července 2011

Věc: Připomínky k dokumentu FprEN 50561

Český radioklub je národní organizací, která reprezentuje amatérskou a amatérskou družicovou radioamatérskou službu v České republice. Tyto služby jsou definovány ITU Radiokomunikačním řádem, a kmitočtové spektrum, které využívají, je určeno na základě mezinárodních dohod.

Velmi blízce sledujeme vývoj, který se týká otázek vyzařování telekomunikačních systémů po drátových vedeních, zvláště pak PLT nebo BPL. Současné experimenty se systémy PLT/BPL s různých zemích ukázaly, že jsou zde předpoklady pro škodlivé rušení schválených radiokomuni-kačních služeb - nejen služeb amatérských, pokud pro systémy po vedeních nebudou schváleny rozumné limity.

Již v minulosti jsme se na Vás obraceli s připomínkami k standardům, které se týkají zařízení působících rušení v oblasti rádiového spektra. V nejbližší době se má hlasovat o návrhu prEN 50561. Tento návrh byl studován Mezinárodní radioamatérskou unií (International Amateur Radio Union) se závěrem, že navrhovaný standard nedostatečně chrání radiové služby a neměl by být proto přijat!

Zde jsou hlavní důvody, proč by mělo být hlasováno "NO":

 • Úrovně vyzařování jsou příliš vysoké k tomu, aby ochránily rádiové služby a způsobují ne-smyslnost základních požadavků "EMC Directive".
 • Navrhované úrovně vyzařování jsou o 30 až 40 dB vyšší oproti EN55022 (výkonový limit je až 10000 krát vyšší ve srovnání s jinými CISPR/CENELEC standardy na ochranu rádiového spektra).
 • I když amatérská pásma jsou vypuštěna, potlačení vyzařování poblíž ostatních úrovní, kde není ochrana rádiového spektra, je problematické.
 • Navrhované úrovně vyzařování jsou nicméně vysoké a mohou generovat intermodulační produkty v chráněných úsecích (notches).
 • Výběr kmitočtů 1,7 až 30 MHz pro tento standard není logický. Tato část rádiového spektra slouží k specifické dálkové komunikaci, kmitočty 30 až 50 MHz se jeví přijatelnější, jelikož neslouží pro dálkovou komunikaci nebo krátkovlnné komerční služby.
 • I když standard předpokládá zjednodušená měření k snížení interferencí (dynamické řízení výkonu, dynamické a fixní potlačení vyzařování na některých kmitočtech - notching), ná-sledující není dostačující:
  • Neexistuje specifikace pro zjednodušené měření dynamického řízení výkonu, a také nebylo prokázáno, že jeho použití má nějaký užitek.
  • Dynamické potlačení vyzařování nebylo odzkoušeno.
  • Návrh standardu nevyžaduje fixní potlačení na kmitočtech pro zařízení krátkého dosahu a vysílání časových/kmitočtových normálů, čímž tyto služby mohou být nega-tivně ovlivněny nedostatečnou ochranou.
  • Zkušební procedury tak, jak jsou navrhovány, jsou nedostatečné a nemohou být shodně reprodukovány.
  • Úrovně vyzařování v navrhovaném standardu nechrání radiové spektrum jako celkové přírodní bohatství. I když vyzařování v některých částích rádiového spektra má být potlačeno, není zajištěna ochrana vf spektra jako celku.

Za

Český radioklub
občanské sdružení


Ing. Jiří Němec
předseda

EUROCOM Newsletter z května 2011

• 31. květen 2011

 1. EUROCOM initiates parliamentary question on PLT

  The EUROCOM WG introduced a parliamentary question to MEP Birgit Sippel, the sponsor of the exhibition on amateur radio in the European Parliament about a year ago. She forward it to the European Commission to be answered in written form. Just recently the answer (German, English) was published, being rather evasive. EUROCOM plans to stick to the topic, trying to get a more precise answer. The question and the answer can be downloaded on the IARU-R1 web page in the EUROCOM section in German and English

 2. Meeting in Friedrichshafen

  In response to the Single Market Act Initiative [1] of the European Commission the EUROCOM WG responded with a statement, that can be download here [2] in German only. We mainly criticized the low value of the CE-Mark with respect to the EMC-Directive and the loss of market surveillance leading to many products entering the European market without showing sufficient compliance with the general EMC requirements.

 3. Meeting in Friedrichshafen

  This year, in 2011, we have our IARU-R1 conference in Sun-City, South Africa. WG meetings are to take place during the conference. Therefore no working group meetings are allowed besides the big meeting during the conference, unless is very urgent. I do not feel that this is the case for the EUROCOM WG. The EMC WG meeting however will take place, since urgent decisions are in the pipeline on the possible new PLT standard. The EMC WG will take place in Friedrichshafen, Friday, June 24th, 12:00 in the Verwaltungsgebäude 5th floor, Room A (the usual place). The EUROCOM WG would usually be right behind the EMC WG meeting starting at 14:00. This time could now be used for a longer session of the EMC WG. The EUROCOM WG meeting is officially cancelled, but I will be in the EMC WG meeting and stay longer. See also 4.

 4. Station Assessment in Greece

  The President of the Greek national society has recently informed the IARU-R1, that a national regulation in station assessment seems to be in the pipeline to become national law. As there are some countries, where similar regulations are in place the time of the EUROCOM WG in Friedrichshafen could informally be used to discuss different experiences. I invite all interested societies to come together and talk about this.

  As we had the topic station assessment on our agenda rather often in recent years, we always took the decision not to act towards European Commission in the field of radiation protection, but leave it to the member states to decide. In the majority of the member states this has worked effectively, since there is no special regulation in force that radio amateurs need to act on.

vy 73,

Thilo Kootz, DL9KCE
Chairman EUROCOM WG

[1] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/smact_en.htm
[2] http://dl9kce.de/hide/110221_Binnenmarktakte_IARU.pdf

Evropský parlament se činí

• 8. červen 2010

Současný předseda EUROCOM, pracovní skupiny IARU Reg. 1, Thilo, DL9KCE, upozorňuje, že Evropský parlament přijal obsáhlou resoluci k problematice ochrany zdraví před elektromagnetickým vlněním. Resoluce může v budoucnu významně ovlivnit podmínky evropských radioamatérů k práci na pásmech.

Český text najdete zde: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0038:0042:CS:PDF.

EUROCOM Newsletter z 5. ledna 2010

• 5. leden 2010

Newsletter si můžete stáhnout zde. Za pozornost stojí zejména bod 4.

Miloš, OK1MP

© OK1XU, 2005