Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Doporučení CEPT T/R 61-02

Doporučení T/R 61-02 (Chester 1990, revize v Nicosii 1994, The Hague 01, Vilnius 04)

HARMONIZOVANÉ RADIOAMATÉRSKÉ VYSVĚDČENÍ (HAREC)

Text Doporučení přijatého komisí pro elektronické komunikace (ECC)

ÚVOD

Doporučení, tak jak bylo přijato v roce 1990, umožnilo povolovacím orgánům zemí CEPT udělovat vysvědčení HAREC. Dokument HAREC dokumentuje úspěšné složení radioamatérské zkoušky na základě zkušebního sylabu pro HAREC. Usnadňuje vydání individuálního radioamatérského povolení při delším pobytu v zemi, než je stanoveno v Doporučení CEPT T/R 61-01. Též usnadňuje vydání radioamatérského povolení při návratu do mateřské země při vlastnění vysvědčení HAREC.

Doporučení upravené v roce 1994 umožnilo přístup i zemím mimo CEPT. Tato úprava je srovnatelná s rozšířením Doporučení T/R 61-01 i na země, které nejsou členy CEPT.

Revize v roce 2001 snížila požadavky na příjem a vysílání Morseových značek z 60 značek za minutu na 25 značek za minutu.

Revize v roce 2003 požadavky na příjem a vysílání Morseových značek zrušila.

"Evropská konference administrací pošt a telekomunikací,

uvažujíc

 1. že amatérská služba je službou podle článku 1 Radiokomunikačního řádu ITU a řízena Radiokomunikačním řádem ITU a národními předpisy,
 2. že povolovací orgány jsou oprávněny v souladu s článkem 25 Radiokomunikačního řádu ITU ověřit provozní a technickou kvalifikaci libovolné osoby, která má zájem obsluhovat radioamatérskou stanici,
 3. že podstatné rozdíly v existujících národních podmínkách a předpisech brání radiokomunikačním aktivitám mimo vlastní zemi,
 4. že v mezinárodním kontextu IARU podporuje harmonizaci zkušebních úrovní pro amatérskou službu,
 5. že Doporučení CEPT T/T 61-01 se vztahuje pouze na dočasné použití amatérské stanice v zemích CEPT i mimo ně,
 6. že země CEPT i nečlenské země CEPT vzájemně usilují o harmonizaci předpisů a záležitostí též vzhledem k nekomerčním a rekreačním aktivitám svých občanů,

poznamenávajíc

 1. že je vysoce žádoucí stanovit společné úpravy pro radioamatéry, kteří chtějí používat radioamatérskou stanici mimo vlastní zemi,
 2. že může být nalezena společná úprava ve spleti různých tříd radioamatérských povolení a zkoušek, které v zemích CEPT i mimo ně převažují,
 3. že na základě častosti je možno stanovit, které národní třídy amatérských povolení a zkoušek jsou stejných vlastností,
 4. že dobrá zkušenost byla získána při zavádění Doporučení T/R 61-01 při začlenění různých národních tříd do CEPT povolení, což vzhledem minimálním zkušebním standardům přinášelo potíže,
 5. že přes praktiky tohoto doporučení mají povolovací orgány právo uzavírat dvoustranné dohody při uznávání zahraničních radioamatérských vysvědčení,

doporučuje

 1. aby povolovací orgány CEPT vydávaly vzájemně uznávaná vysvědčení HAREC těm, kteří složí příslušné národní zkoušky, které odpovídají zkušebním standardům CEPT ( viz Příloha 1),
 2. aby povolovací orgány zemí, které nejsou členy CEPT při akceptování tohoto Doporučení, mohly požádat v souladu s podmínkami v Příloze 3 a 4 o přistoupení k tomuto Doporučení,
 3. aby povolovací orgány podílející se na tomto systému souhlasily, vzhledem k národním zákonům a předpisům, s vydáváním národních povolení, která odpovídají standardům zkoušek CEPT, cizincům, kteří vlastní vysvědčení HAREC vydané zahraničním povolovacím orgánem, na dobu delší než tři měsíce,
 4. aby libovolná osoba, která získá vysvědčení HAREC v zemi podílející se na tomto systému, měla právo po návratu do vlasti získat radioamatérské povolení bez následné zkoušky,
 5. aby povolovací orgány zabezpečily, aby informace uvedené v Přílohách 2 a 4 (třídy povolení ekvivalentní úrovni zkoušky CEPT) byly aktuální při změnách národních legislativ."

Prosíme, ověřte si webovou stránku úřadu www.ecodocdb.dk pro aktualizaci implementace tohoto i ostatních doporučení ECC a ERC.


PŘÍLOHA 1

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ HAREC

1.a Vysvědčení HAREC bude vydáno povolovacím orgánem členské země CEPT osobám, které složily národní zkoušku pro amatérské stanice v souladu s kritérii v bodě 2. (Národní povolení, které odpovídá zkoušce ve uvedeno v Příloze 2).

1.b Vysvědčení HAREC bude vydáno povolovacím orgánem nečlenské země CEPT osobám, které složily národní zkoušku pro amatérské stanice v souladu s kritérii v bodě 2. (Národní povolení, které odpovídá zkoušce ve uvedeno v Příloze 4).

1.c Vysvědčení HAREC bude vydáno povolovacím orgánem členské země CEPT na požádání osobám, které složily národní zkoušku pro amatérské stanice v souladu v souladu s harmonizovaným zkušebním sylabem.

1.d Povolení vydané na základě vysvědčení HAREC opravňuje k použití všech pásem přidělených amatérské službě a amatérské družicové službě a povolených v zemi, ve které je stanice provozována.

1.e Třídy národních povolení, které odpovídají HARECu a povolení, která udělují povolovací orgány držitelům vysvědčení HAREC jiných zemí, jsou uvedeny v Přílohách 2 a 4.

2. Kriteria pro národní zkoušky

Národní zkoušky, které kvalifikují zkoušeného k získání vysvědčení HAREC, musí zahrnovat v předložených testech oblasti, se kterými se radioamatér může setkat u stanice a během její obsluhy. Musí zahrnovat nejméně oblasti technické, provozní a předpisů (viz zkušební sylabus - Příloha 6).

3. Vysvědčení HAREC

Vysvědčení HAREC musí obsahovat nejméně následující informace v v jazyce země, která ho vydala, dále angličtině, francouzštině a němčině:

 1. konstatování že držitel složil zkoušku, která splňuje požadavky tohoto doporučení,
 2. jméno držitele a datum narození,
 3. datum vydání,
 4. kdo vydal.

Tyto údaje mohou být v národním osvědčení nebo ve zvláštním dokument, jak je uvedeno v Příloze 5.


PŘÍLOHA 2

TABULKA EKVIVALENCE NÁRODNÍCH POVOLENÍ A ÚROVNĚ ZKOUŠKY CEPT V ZEMÍCH CEPT

Země, které chtějí změnit údaje, nechť toto písemně sdělí vedoucímu ECC a kopii zašlou ERO.

Země CEPTNárodní povolení
odpovídající HAREC
Třída povolení, které bude
vydáno držiteli HAREC z jiné země
123
Albánie CEPT CEPT
Belgie A A
Bělorusko A a B A1 a B
Bulharsko Class 1 Class 1
Česká republika A A
Dánsko A A
Farské ostr. A A
Grónsko A A
Estonsko A, B A2, B
Finsko Y, T Y
Francie HAREC, class 1 a 23 HAREC, class 1 a 23
Holandsko F F
Chorvatsko A A
Irsko 1 a 2 11 a 2
Island G G
Itálie A A
Kypr Radioamatérské oprávnění Radioamatérské oprávnění
Litva A4 A
Lotyšsko A A
Lucembursko CEPT CEPT
Maďarsko CEOT, old RB, RC, UB, UC
Makedonie (FYROM) A A
Malta A, B A, B
Moldávie A, B A, B
Monako Class 1 Class 1
Německo 1, 2 a A A
Norsko A A
Polsko 1 1
Portugalsko 1, A5 a B 1
Rakousko 1 (staré též 2) 1
Rumunsko I a II I
Ruská federace 1, 2 11, 2
Řecko 1 1
Slovensko E (staré A, B, C) E
Slovinsko A (staré 1, 2,3) A
Spojené království FULL FULL (reciproční)
Srbsko 1 1
Španělsko CEPT CEPT
Švédsko 1 1
Švýcarsko 1, 2, CEPT CEPT
Turecko B B

1 Potvrzení o zkoušce Morse (min. 60 znaků za minutu) se vyžaduje.

2 Potvrzení o ruční zkoušce Morse (min. 25 znaků za minutu) se vyžaduje.

3 Od 23. dubna 2012 je ve Francii pouze třída “HAREC”. Držitelé starých tříd 1 a 2 mají výhodu ve svých   

  osobních volacích značkách. 

Postupy pro přiznání práv při radioamatérkých aktivitách  a podmíky této činnosti jsou  uvedeny v nařízení  

  No. 1V-1070 ředitele Regulačního komunikačního úřadu (Communications Regulatory Authority) z 2. prosince   

 2006 (Official Gazette Valstybės Žinios, 2005, No. 144-5273).

 

5 Potvrzení o zkoušce Morse (min. 50 znaků za minutu) se vyžaduje

PŘÍLOHA 3

Tato příloha určuje postup přistoupení zemí, které nejsou členy CEPT k tomuto doporučení.


PŘÍLOHA 4

TABULKA EKVIVALENCE NÁRODNÍCH POVOLENÍ A ÚROVNĚ ZKOUŠKY CEPT V ZEMÍCH, KTERÉ NEJSOU ČLENY CEPT

ZeměNárodní povolení
odpovídající HAREC
Třída povolení, které bude
vydáno držiteli HAREC z jiné země
123
Austrálie AOCP(A)6 AOCP(A)
HongKong Amateur Station Licence Amateur Station Licence
Israel A, B B (General)
Jižní Afrika Omezená a neomezená licence Neomezená licence
Nový Zéland Obecné vysvědčení amatérského operátora Obecné vysvědčení amatérského operátora

6  Předcházející australské certifikáty AOCP a AOLCP jsou též považovány za ekvivalentní CEPT.

 7 Požadavek na znalost Morseovy abecedy byl v roce 2004 zaměněn za jiné požadavky. Administrace upravuje

   požadavky, ty se projeví v roce 2010.


PŘÍLOHA 5

Tato příloha uvádí vzor vysvědčení HAREC.

HARMONISED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC)
based on CEPT Recommendation T/R 61-02

CERTIFICAT D'EXAMEN RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC)
délivré sur la base de la Recommandation de la CEPT T/R 61-02

HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC)
nach CEPT Empfehlung T/R 61-02

1. The issuing Administration or responsible issuing Authority
_______________________________________________________________________________________________
of the country ___________________________________________________________________________________
declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC).

2. L'Administration ou l'Autorité compétente
_______________________________________________________________________________________________
du pays ________________________________________________________________________________________
certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au reglement de l'Union internationale des télécommunications (UIT). L'épreuve en question correspond a l'examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC).

3. Die ausstellende Verwaltung oder zuständige Behörde
_______________________________________________________________________________________________
des Landes _____________________________________________________________________________________
erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) beschriebenen Prüfung.

4. Holders name Nom du titulaire Name des Inhabers

Date of birth Date de naissance Geburtsdatum

5. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration indicated below.

Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes a l'Administration ou a l'Autorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.

Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde oder die ausstellende Verwaltung richten.

Address/Adresse/Anschrift
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Telephone/Téléphone/Telefon: ________________________________________________________________________
:__________________________________________________________________________________

Telefax/Téléfax/Telefax: _____________________________________________________________________________

Signature/Signature/Unterschrift Official stamp/Cachet Officiel/Offizieller Stempel

(Place and date of issue/Lieu et date d'émission/Ort und Ausstelldatum)


PŘÍLOHA 6

ZKUŠEBNÍ SYLABUS A POŽADAVKY PRO HAREC

Tento sylabus byl vypracován jako vodítko pro národní povolovací orgány pro přípravu zkoušek pro získání CEPT Harmonized Amateur Radio Examination Certificate (HAREC).

Účelem zkoušky je ověření přijatelné úrovně znalostí požadovaných na kandidátovi, který žádá o povolení k obsluze radioamatérské stanice.

Obsah zkoušky se omezuje na věci, které odpovídají testům a experimentům s amatérskou stanicí a obsluhovanou amatéry. Zahrnuje popisy obvodů a jejich diagramy, otázky se mohou vztahovat k obvodům, které sestávají z integrovaných obvodů i diskrétních součástek..

Otázky, kladené v průběhu zkoušky, jsou založeny na praktických aplikacích témat, uvedených v těchto požadavcích.

 1. V případě fyzikálních veličin, kandidát musí znát jednotky, ve kterých jsou tyto veličiny vyjádřeny. Musí znát obecně používané násobky a podíly těchto jednotek.
 2. Kandidát musí znát skladbu symbolů.
 3. Kandidát musí znát následující matematické pojmy a operace:
  • sčítání, odčítání, násobení a dělení;
  • zlomky;
  • mocniny deseti, exponenty, logaritmy;
  • umocnit na druhou;
  • druhé odmocniny;
  • převrácené hodnoty;
  • výklad lineárních a nelineárních grafů;
  • systém binárních čísel.
 4. Kandidát musí znát vzorce uvedené v těchto požadavcích a musí je umět vysvětlit.

DETAILNÍ ZKUŠEBNÍ SYLABUS

 1. POŽADAVKY Z TECHNIKY
  1. ELEKTRICKÁ, ELEKTROMAGNETICKÁ A RÁDIOVÁ TEORIE

   1.1 Vodivost

   Vodič, polovodič a izolátor
   Proud, napětí a odpor
   Jednotky ampér, volt a ohm
   Ohmův zákon [E=I.R]
   Kirchhoffovy zákony
   elektrický výkon [P=E.I]
   jednotka watt
   elektrická energie [W=P.t]
   kapacita baterie [ampérhodina]

   1.2 Zdroje (elektřiny)

   zdroj napětí, elektromotorická síla [EMS], proud obvodu nakrátko, vnitřní odpor a svorkové napětí
   sériové a paralelní spojení

   1.3 Elektrické pole

   síla elektrického pole
   jednotka volt/metr
   stínění elektrického pole

   1.4 Magnetické pole

   magnetické pole podél nekonečného vodiče, protékaného stejnosměrným proudem
   stínění magnetického pole

   1.5 Elektromagnetické pole

   rádiové vlny jako vlny elektromagnetické
   rychlost šíření a její vztah s kmitočtem a vlnovou délkou [ v = f.? ]
   polarizace

   1.6 Sinusové signály

   grafické znázornění v závislosti na čase

   okamžitá hodnota, amplituda [Emax], efektivní hodnota a střední hodnota

   perioda a doba trvání periody
   kmitočet
   jednotka hertz
   fázový rozdíl
   šum [ PN = k.T.B ] (tepelný šum přijímače, hustota šumu, šumový výkon v šíři pásma přijímače)

   1.7 Nesinusové signály

   zvukové signály
   obdélníkové vlny
   grafické znázornění v závislosti na čase
   stejnosměrná složka, základní vlna a harmonické kmitočty

   1.8 Modulované signály

   CW
   amplitudová modulace
   fázová modulace, kmitočtová modulace a modulace s jedním postranním pásmem (SSB)

   kmitočtový zdvih a modulační index

   nosná vlna, postranní pásma a šíře pásma
   tvar vlny CW, AM, SSB a FM signálů (grafické znázornění)
   spektrum CW, AM a SSB signálů (grafické znázornění)
   digitální modulace: FSK, 2-PSK, 4-PSK, QAM
   digitální modulace: rychlost přenosu, přenosová rychlost a šíře pásma
   CRC (cyklická kontrola přebytečnosti) a převysílání (paket rádio), dopředná oprava chyb (FEC u Amtoru)

   1.9 Výkon a energie

   výkon sinusových signálů

   poměr výkonů v dB pro následující hodnoty: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB a 20 dB [kladné i záporné]
   poměr vstupního a výstupního výkonu v dB při zesilovačích a/nebo útlumech zapojených v sérii
   přizpůsobení (maximální přenesený výkon)

  2. vztah mezi vstupním a výstupním výkonem a účinností

   špičkový výkon obálky [PEP]

   1.10 Digitální zpracování signálů (DSP)

   vzorkování a kvantování
   minimální míra vzorkování (Nyquistův kmitočet)
   konvoluce (časová oblast / kmitočtová oblast, grafické znázornění)
   "anti-aliasing" a "reconstruction" filtrování
   převodníky ADC / DAC

  3. SOUČÁSTKY

   2.1 Rezistor

   odpor
   jednotka ohm
   voltampérová charakteristika
   výkonová ztráta

   2.2 Kondenzátor

   kapacita
   jednotka farad
   vztah mezi kapacitou, rozměry a dielektrikem

   reaktance

   fázové poměry mezi napětím a proudem
   charakteristiky pevných a proměnných kondenzátorů: vzduchové, slídové, plastové, keramické a elektrolytické

   2.3 Cívka

   vlastní indukčnost
   jednotka Henry
   vliv počtu závitů, průměru, délky a materiálu jádra na indukčnost
   reaktance [ XL = 2?FL ]
   fázové poměry mezi napětím a proudem
   jakost (Q)

   2.4 Transformátor

   ideální transformátor [ Pprim = Psec ]
   vztah mezi počtem závitů a:

   poměrem napětí

   poměrem proudů

   poměr impedancí
   transformátory

   2.5 Dioda

   použití a aplikace diod:
   usměrňovací dioda, Zenerova dioda, LED [light emitting diode], varikap
   napětí v závěrném směru a závěrný proud

   2.6 Tranzistor

   PNP a NPN transistor
   Zesilovací činitel
   Tranzistor řízený polem ve srovnání s bipolárním tranzistorem (řízení napětím vs. proudem)
   Tranzistor v obvodu se:
   společným emitorem [source]
   společnou bází [gate]
   společným kolektorem [drain]
   vstupní a výstupní impedance uvedených obvodů

   2.7 Ostatní

   jednoduché prostředky se žhavenou katodou (elektronky)
   napětí a impedance u výkonových elektronkových stupňů, impedanční transformace
   jednoduché digitální obvody (včetně operačních zesilovačů)

  4. OBVODY

   3.1 Kombinace součástek

   sériově a paralelně zapojené rezistory, cívky, kondenzátory, transformátory a diody
   proud a napětí v těchto obvodech
   chování reálných (neideálních) odporů, kondenzátorů a indukčností na vysokých kmitočtech

   3.2 Filtry

   sériově a paralelně laděný obvod:
   impedance
   kmitočtová charakteristika

   rezonanční kmitočet

   jakost laděného obvodu

   šířka pásma
   pásmový filtr
   dolnofrekvenční filtr, hornofrekvenční filtr a pásmová zádrž, sestavené z pasivních součástek
   kmitočtové charakteristiky
   ? a T článek
   křemenný krystal
   vliv reálných (neideálních) součástek
   digitální filtry (viz 1.10 a 3.8)

   3.3 Napájecí zdroje

   obvody pro půlvlnné a celovlnné usměrnění, můstkový usměrňovač
   zhášecí obvody
   stabilizační obvody ve zdrojích nízkého napětí
   spínací zdroje, izolace a EMC

   3.4 Zesilovač

   nf a vf zesilovače
   zesilovací činitel
   kmitočtová charakteristika a šíře pásma
   třídy A, A/B, B a C
   harmonické (nelineární zkreslení)

   3.5 Detektor

   AM detektory
   Diodový detektor
   "product" detektor a záznějový oscilátor
   FM detektory

   3.6 Oscilátor

   Zpětná vazba (úmyslné a neúmyslné oscilace)
   Veličiny ovlivňující kmitočet, jeho stabilitu a podmínky pro vznik oscilací
   LC oscilátor
   krystalový oscilátor, "overtónový" oscilátor
   napětím řízený oscilátor (VCO)
   fázový šum

   3.7 Fázová smyčka [PLL]

   řízení smyčky obvodem pro porovnávání fáze
   kmitočtová syntéza s programovatelným děličem v zpětnovazební smyčce

   3.8 Digitální zpracování signálu (DSP systémy)

   topologie filtrů FIR a IIR
   Fourierova transformace (DFT, FFT - grafické znázornění)
   přímá digitální syntéza

  5. PŘIJÍMAČE

   4.1 Typy

   superhet s jedním nebo dvojím směšováním
   přijímače s přímým směšováním

   4.2 Blokové diagramy

   CW přijímač [A1A]
   AM přijímač [A3E]
   SSB přijímač pro telefonii s potlačenou nosnou vlnou [J3E]
   FM přijímač [F3E]

   4.3 Činnost a funkce následujících stupňů (pouze blokové diagramy)

   Vf zesilovač [s laděnou nebo fixní šíří pásma]
   oscilátor [pevný a laděný]
   směšovač
   mezifrekvenční zesilovač
   limiter
   detektor včetně product detektoru
   nf zesilovač
   automatické řízení zesílení
   S meter
   squelch

   4.4 Vlastnosti přijímačů (jednoduchý popis)

   sousední kanál
   selektivita
   citlivost,šum přijímače, šumové číslo
   stabilita
   zrcadlový kmitočet
   znecitlivění / blokování
   intermodulace; křížová modulace
   vzájemné směšování [fázový šum]

  6. VYSÍLAČE

   5.1 Typy

   vysílač s a bez směšování

   5.2 Blokové diagramy

   CW vysílač [A1A]
   SSB vysílač pro telefonii s potlačenou nosnou vlnou [J3E]
   FM vysílač s modulováním VCO v PLL [F3E]

   5.3 Činnost a funkce následujících stupňů (pouze blokové diagramy)

   směšovač
   oscilátor
   oddělovací stupeň
   budič
   násobič kmitočtu
   zesilovač výkonu
   přizpůsobení výstupu
   výstupní filtr
   kmitočtový modulátor
   SSB modulátor
   fázový modulátor
   krystalový filtr

   5.4 Vlastnosti vysílačů (jednoduchý popis)

   kmitočtová stabilita
   vf šíře pásma
   postranní pásma
   nf rozsah
   nelinearita (harmonické a intermodulační zkreslení)
   výstupní impedance
   výstupní výkon
   účinnost
   kmitočtový zdvih
   modulační index
   kliksy a zákmity při CW klíčování
   přemodulování, SSB splattery
   nežádoucí vf vyzařování
   vyzařování ze zařízení
   fázový šum

  7. ANTÉNY A NAPÁJECÍ VEDENÍ

   6.1 Typy antén

   půlvlnný dipól, napájený uprostřed
   půlvlnný dipól, napájený na konci
   skládaný dipól
   čtvrtvlnná vertikální anténa [ground plane]
   anténa s parazitními prvky [Yagi]
   aperturové antény (parabolická anténa, trychtýř)
   trapovaný dipól

   6.2 Charakteristiky antén

   rozdělení proudu a napětí podél antény
   impedance v napájecím bodě
   impedance s kapacitní nebo induktivní složkou u nerezonančních antén
   polarizace
   směrovost, účinnost a zisk antény
   záchytná oblast
   efektivní vyzářený výkon [e.r.p.]
   předozadní poměr
   horizontální a vertikální vyzařovací diagramy

   6.3 Napájecí vedení

   symetrické vedení, tvořené paralelními vodiči
   souosý kabel
   vlnovod
   charakteristická impedance [Z0]
   činitel zkrácení
   činitel stojatých vln
   ztráty
   balun
   anténní ladící členy (pouze ? a T článek)

  8. ŠÍŘENÍ

   útlum signálu, poměr signál / šum
   přímočaré šíření ve volném prostoru, pokles intenzity signálu
   ionosférické vrstvy
   kritický kmitočet
   vliv Slunce na ionosféru
   maximální použitelný kmitočet [MUF]
   přízemní a prostorová vlna, vliv úhlu vyzařování na délku skoku
   vícecestné ionosférické šíření
   únik
   troposféra (vlnovodný kanál, rozptyl)
   vliv výšky antén na vzdálenost pokrytí signálem [rádiový horizont]
   teplotní inverze
   sporadická vrstva E
   odraz od polární záře
   odraz od meteoritů
   odraz od Měsíce
   atmosférický šum (vzdálené bouřky)
   galaktický šum
   tepelný šum země
   základní výpočet šíření (rozbor spoje):
   hlavní zdroj šumu (pásmový šum vs. šum přijímače)
   minimální poměr signál / šum
   minimální úroveň přijímaného signálu
   útlum trasy
   zisk antény a útlum napáječe
   minimální vysílaný výkon

  9. MĚŘENÍ

   8.1 Praktická měření

   Měření:
   stejnosměrného a střídavého napětí a proudu
   chyby měření:
   vliv kmitočtu
   vliv tvaru vlny
   vliv vnitřního odporu měřícího přístroje
   odporu
   stejnosměrného a vysokofrekvenčního výkonu (středního výkonu, špičkového výkonu obálky - PEP)
   tvaru obálky vysokofrekvenčních signálů
   poměru stojatých vln (PSV)
   kmitočtu
   rezonančního kmitočtu

   8.2 Měřící přístroje

   Měření pomocí:
   vícerozsahového přístroje (digitální a analogové)
   vf výkonového metru
   reflektometrického můstku
   signálního generátoru
   čítače
   osciloskopu
   spektrálního analyzátoru

  10. RUŠENÍ A ODOLNOST PROTI RUŠENÍ

   9.1 Rušení elektronických zařízení

   zablokování (posuv pracovního bodu)
   interference se žádaným signálem
   intermodulace
   detekce v nf obvodech

   9.2 Příčiny rušení elektronických zařízení

   síla pole od vysílače
   nežádoucí vyzařování vysílače [parazitní vyzařování, harmonické]
   nežádoucí vliv zařízení:
   prostřednictvím anténního vstupu [napětí na anténě, vstupní selektivita]
   prostřednictvím ostatních připojených vodičů
   přímým vyzařováním

   9.3 Opatření proti rušení

   Způsoby,jak omezit příčiny rušení:
   filtrace
   omezení vazby
   stínění

    

  11. BEZPEČNOST

   lidské tělo
   rozvodná síť
   vysoké napětí
   blesk

 2. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA A PROCEDURY

   

  1. HLÁSKOVACÍ TABULKY

   česká a mezinárodní

  2. Q-KÓDY - otázky a odpovědi:

   QRK Jaká je čitelnost mých značek? Čitelnost vašich značek je ... (1 špatná, 2 střední, 3 dosti dobrá, 4 dobrá, 5 výborná).
   QRM Jste rušen interferencí? Jsem rušen interferencí (1 nejsem, 2 slabě, 3 mírně, 4 silně, 5 velmi silně).
   QRN Jste rušen atmosférickým rušením? Jsem rušen atmosférickým rušením (viz QRM)
   QRO Mám zvýšit výkon? Zvyšte výkon.
   QRP Mám snížit výkon? Snižte výkon.
   QRT Mám přestat vysílat? Přestaňte vysílat.
   QRV Jste připraven? Jsem připraven.
   QRX Kdy budete volat znovu? Zavolám Vás znovu ... (v … hodin na ... kHz nebo MHz).
   QRZ Kdo mě volá? Volá vás ... (na ... kHz nebo MHz).
   QSB Kolísá síla mých značek? Síla vašich značek kolísá.
   QSL Můžete mi potvrdit příjem? Potvrzuji vám příjem.
   QSO Můžete pracovat s ... přímo nebo prostřednictvím jiné stanice? Mohu pracovat s ... přímo (prostřednictvím ...).
   QSY Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet? Přejděte k vysílání na jiném kmitočtu (nebo na kmitočtu ... kHz).
   QTH Jaká je vaše poloha? Moje poloha je ...

  3. ZKRATKY POUŽÍVANÉ AMATÉRSKOU SLUŽBOU

   BK přerušení přijímaného signálu vysíláním
   CQ všeobecná výzva
   CW netlumená vlna
   DE od - užívané k oddělení značky volané stanice od vlastní značky
   K výzva k vysílání (přecházím na příjem)
   MSG zpráva
   PSE prosím
   RST report - čitelnost, síla signálu, tón
   R správně přijato
   RX přijímač
   TX vysílač
   UR váš, tvůj

  4. MEZINÁRODNÍ TÍSŇOVÉ SIGNÁLY, TÍSŇOVÝ PROVOZ A KOMUNIKACE

   nouzové signály:
   nouzové radiotelegrafně ...---... [SOS]
   radiotelefonně "MAYDAY"
   mezinárodní použití amatérské stanice v případě přírodních katastrof
   kmitočtová pásma přidělená amatérské službě a amatérské družicové službě

  5. VOLACÍ ZNAČKY

   identifikace amatérské stanice
   použití volacích značek
   skladba volací značky
   národní prefixy

  6. KMITOČTOVÉ PLÁNY IARU

   kmitočtové plány IARU
   účel

  7. PROVOZNÍ PRAXE

   7.1 Sociální odpovědnost amatérského vysílání

   7.2 Provozní postupy

 3. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ PŘEDPISY PRO AMATÉRSKOU A AMATÉRSKOU DRUŽICOVOU SLUŽBU
  1. PŘEDPISY ITU

   definice amatérské a amatérské družicové služby
   definice amatérské stanice
   článek 25 Radiokomunikačního řádu
   statut amatérské a amatérské satelitní služby
   regiony ITU

  2. PŘEDPISY CEPT

   Doporučení T/R 61-01
   přechodné použití amatérské stanice v zemích CEPT
   přechodné použití amatérské stanice v zemích, které přistoupily k Doporučení CEPT T/R 61-01

  3. NÁRODNÍ ZÁKONY, PŘEDPISY

   národní zákony
   předpisy, které se týkají amatérské radiokomunikační služby
   základní znalosti o vedení staničního deníku:
   průběžné vedení deníku
   účel
   zapisované údaje

© OK1MP, 2005