Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Závodění na krátkých vlnách

Text by vás měl seznámit s problematikou závodění na KV. Je rozdělen na několik částí. V první části se seznámíme s kategoriemi, ve kterých se závody vyhlašují. V další části probereme problematiku deníků a vysvětlíme další důležité pojmy. Poté si rozebereme nejvýznamnější závody na KV, včetně jejich zvláštností a vhodné taktiky. Déle se budu věnovat technickému vybavení podle jednotlivých kategorií (antény, TRX, PA, pomocná zařízení…) a nakonec několika strategickým otázkám.   

Kategorie

 

V některých závodech jsou specifické kategorie. Proto tato kapitola odkazuje na tyto závody bez dalšího vysvětlení – informace k těmto závodům najdete na jiném místě tohoto pojednání.

Způsob obsluhy stanice (počet operátorů)

SO (Single Operator) - jeden operátor. V této kategorii není povoleno využívat jakoukoliv pomoc dalších osob související s provozem stanice během závodu. Není tedy možno používat ani DX cluster. Výjimku tvoří OK-OM DX Contest a WAEDC, kde je použití DX clusteru povoleno. V jednu chvíli může být vysílán pouze jediný signál. Operátor může měnit pásma kdykoliv, kromě WAEDC.

SOA (Single Operator Assisted) - jeden operátor s pomocí. V této kategorii je možné využít jak DX cluster, tak pasivní pomoc jiných amatérů, ovšem mimo vaše QTH. Je tedy možné, aby vám kamarád sděloval, že na určitém kmitočtu je ta a ta stanice. Není ale možné, aby volal pro vás zajímavou stanici a žádal jí, aby vás zavolala na vašem kmitočtu. V každém případě ve vašem QTH musíte být jediný, kdo vysílá, poslouchá a obsluhuje veškerá zařízení včetně PC. Je zakázáno sama sebe dávat do DX clusteru (tzv. self spotting). V jednu chvíli může být vysílán pouze jediný signál, kromě vysílání spojeného s provozem DX clusteru.

MO (Multi Operators) - více operátorů. Stanici může obsluhovat libovolný počet osob.

SWL (Short Wave Listeners) – posluchači

Jeden operátor (SO)

SB (Single Band) - jedno pásmo. Závodník přihlásí do hodnocení pouze jedno z pásem, na kterých se závod koná. Může samozřejmě navazovat spojení i na jiných pásmech a za tato pásma poslat deník pro kontrolu. Existují výjimky (např. OK-OM DX Contest), kde je možné přihlásit do hodnocení více pásem.

AB (All Band) - všechna pásma. Závodník přihlásí do hodnocení spojení ze všech pásem, na kterých se závod koná. Všechny zde uvedené závody jsou vypsány pro pásma 1,8-28 MHz (mimo WARC pásem), kromě WAEDC, kde se nezávodí na 160 m. Není samozřejmě povinností dělat spojení na všech pásmech - např. pokud stanice nemá antény na některé pásmo nebo pokud je nepoužití některého pásma z taktických důvodů výhodnější.

2R (2 Radios) - dva „přijímače“. Tato relativně nová kategorie znamená, že operátor obsluhuje dvě zařízení současně, v jednu chvíli ale vysílá pouze na jediné. Např. na jednom zařízení prohledává pásmo a na druhém dává výzvu. Tato kategorie v době vzniku článku nebývá vyhodnocována samostatně, bývá podmnožinou kategorie AB.

Více operátorů (MO)

ST (Single Transmitter) - jeden vysílač. V závodech CQ WW DX a OK-OM DX Contest tato kategorie připouští za splnění určitých podmínek druhý vysílač (viz podmínky těchto závodů).

2T (2 Transmitters) - dva vysílače. Tato kategorie existuje pouze závodech CQ WW DX, CQ WPX a ARRL International DX. Je možné pracovat současně maximálně na dvou různých pásmech s výjimkou navazování spojení pro získání násobiče – viz podmínky jednotlivých závodů.

MT (Multi Transmitters) - více vysílačů. Je možné použít libovolný počet vysílačů. Na každém pásmu v jednu chvíli může být vysílán pouze jediný signál.

Výkon

HP (High Power ) - výkon nad 100 W, v ARRL DX a IARU HF Championship nad 150 W. Ve většině závodů je shora omezen na např. 1500 W.

LP (Low Power) - výkon do 100 W, v ARRL DX a IARU HF Championship do 150 W.

QRP (Q-kód pro „snižte výkon“) - výkon do 5 W.

Poznámka: stanice MO bývají téměř ve všech závodech automaticky HP.

Reálné kategorie (kombinace)

Jednotlivé „subkategorie“ se kombinují a dávají dohromady skutečné kategorie dle jednotlivých závodů. Např. SO AB HP, SO SB 15M LP, MO ST a podobně. Lze se setkat i se zkráceným označením jednotlivých kombinací, např. M/S (MO ST), M/M(MO MT), SO 160 LP (SO SB 160M LP) a podobně.

Deníky

Zasílání deníků v elektronické podobě e-mailem je všemi organizátory závodů silně podporováno, většina z nich elektronický deník vyžaduje jako podmínku pro hodnocení, případně pro získání jakéhokoli ocenění (diplom, plaketa). Je to podmínka zcela pochopitelná - stanice, které posílají elektronický deník a jsou podrobeny nekompromisní kontrole a penalizaci, by byly v nevýhodě v porovnání s těmi, kteří pošlou deník na papíře, jenž není v možnostech pořadatele tak důkladně zkontrolovat. Díky elektronické kontrole máte po vyhodnocení většiny závodů možnost získat soubory obsahující vaše vlastní chyby, čímž získáte ideální prostředek k závodnickému seberozvoji a například také k porovnání přesnosti jednotlivých operátorů.

Zásady a doporučení pro elektronické deníky

Formát deníku by měl být tzv. Cabrillo. Téměř všichni pořadatelé se shodli na používání tohoto formátu deníků, kde veškeré informace pro vyhodnocení obsahuje jediný soubor. Formát Cabrillo je čistě textový (snadno prohlédnutelný a editovatelný jakýmkoli editorem) ASCII soubor, v úvodu obsahuje všechny potřebné údaje o stanici a následuje soupis spojení, kde každé spojení je na jednom řádku. Popis formátu se postupně vyvíjí, jeho „domovskou stránkou“ je http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/. Bohužel vznik formátu byl příliš rychlý a tak snad každý program pro vedení soutěžního deníku generuje mírně odlišný výstup. Rozsah problematiky je velmi široký, její rozbor není účelem tohoto pojednání. Naštěstí vše se stále vyvíjí a tak pokud budete mít poslední verzi svého programu, je velmi pravděpodobné, že i váš deník bude pořadatelem v pořádku přijat.

Zasílaný soubor k vyhodnocení musí být vždy ve tvaru CALL.CBR, případně CALL.CAB, kde CALL je značka použité v závodě (lomítko se vynechává nebo nahrazuje „_“ či „-“). Předmět e-mailu by měl vždy obsahovat značku použitou v závodě, někteří pořadatelé vyžadují rovněž uvedení kategorie či druhu provozu (CW, SSB).

Sumář (Sumary Sheet), což je část souboru týkající se popisu stanice, by měl obsahovat základní údaje o stanici a o soutěžícím: použitá značka, značka operátora(operátorů), přihlašovaná kategorie, jméno, poštovní adresa, e-mail. Kromě toho může obsahovat popis zařízení, různé komentáře a připomínky (tzv. Soapbox) a členství v teamu či klubu. U některých závodů je možno soubory před odesláním „zabalit“ (komprimovat) do formátu ZIP či RAR.

Programy pro vedení deníků ze závodů

Existuje několik desítek programů pro vedení staničních deníků. Některé jsou specializované na vedení běžných QSO a závody mají jako doplněk, u některých je tomu právě naopak, jsou napsány právě pro soutěžní provoz (běžná QSO zapisovat umožňují samozřejmě také). Nejoblíbenější programy s dobrou podporou jsou tyto(tento výběr byl udělán na základě konzultací s významnými závodníky):

WriteLog - K5DJ, http://www.writelog.com,
Super Duper - EI5DI, http://www.ei5di.com (freeware)
N1MM - http://www.n1mm.com (freeware)
Win-Test - F5MZN, http://www.win-test.com
TRLog - N6TR, http://www.qth.com/tr/
CT - K1EA, http://www.k1ea.com (freeware)

Další programy pro vedení závodů naleznete např. zde: http://www.dxzone.com/catalog/Software/Contesting/. Programů pro OS Linux je mnohem méně:

TLF - PA0R http://home.iae.nl/users/reinc/TLF-0.2.html GPL(GNU/Linux)
Xlog - PG4I http://www.qsl.net/pg4i/linux/xlog.html GPL (GNU/Linux)
jLog - LA3HM http://http://jlog.org log in Java for Linux/MacOS/Win

Základní pojmy

Prefix WPX. Prefix je definován jako „všechny znaky od počátku značky až po poslední číslici ve znaku. V případě značek s lomítkem platí ten prefix, který určuje QTH, kde je stanice umístěna. Pokud toto určení neobsahuje číslici, doplní se 0 (nula). Prefix značky neobsahující číslice se určí tak, že se oddělí první dva znaky a přidá se 0 (nula). Označení /P, /M, /A, /E, /J, /MM, /AM a pod. nemá na prefix vliv. Nejlépe je vše vidět na příkladech (v závorce je uveden prefix): OK1CRA (OK1), OK1CRA/P (OK1), FBC5NQL (FBC5), CS98NH (CS98), 3DA5A (3DA5), 4K80ADR (4K80), IH9/OK1CRA (IH9), OK1CRA/ZS6 (ZS6), G/OK1CRA (G0), KT0R/9 (KT9), XEFTJW (XE0).

Run, Pile Up. Jde o způsob provozu, kdy operátor na „svém“ kmitočtu dává výzvu a protistanice jej volají.

S&P, S/P (Search and Pounce). Způsob provozu, kdy operátor hledá protistanice a volá je na jejich kmitočtu.

Rate. Jde o počet spojení či bodů za hodinu, které by byly navázány, kdyby se QSO uskutečňovala danou rychlostí. Běžně se používá několik typů „rejtů“: desetiminutový rate (počet QSO nebo bodů za posledních 10 minut vynásobený šesti, hodinový (počet QSO/bodů za posledních 60 minut, „last 10 QSO“ (doba za kterou bylo navázáno posledních 10 QSO je použita pro výpočet teoretického počtu QSO navázaných za hodinu stejnou rychlostí, „last 100 QSO“ (stejně jako předchozí, pro výpočet se použije posledních 100 QSO). Je pochopitelné, že při stejné rychlosti provozu udává každý „rate“ jiné číslo a každý se různě rychle mění.

Split (doslova „rozdělit ) je způsob provozu, kdy operátor jedoucí Pile Up se nechává volat na jiném kmitočtu, než sám vysílá. V závodech se tento způsob používá skoro výhradně jen v těchto případech: SSB na 40 m na spojení se stanicemi z USA, které nemohou vysílat v našem SSB pásmu; SSB na 80 m (některé země vč. USA mohou vysílat i nad 3,8 MHz; CW na 160 m pro spojení se stanicemi z JA, které nemohou vysílat pod 1,9 MHz). V těchto případech se při volání výzvy uvádí přímo kmitočet, kde chceme být voláni.

Závody

V následujícím textu naleznete podmínky vybraných nejvýznamnějších KV závodů. Musím zdůraznit, že podmínky se čas od času různě obměňují a doplňují a je tedy důležité před každým závodem projít web pořadatele a podmínky si ověřit či zopakovat.

ARRL International DX Contest

Pořadatel: ARRL

Termín: třetí celý víkend v únoru (CW) a první celý víkend v březnu (SSB), sobota 00:00 až neděle 24:00.

Kategorie

 • SO AB. Tato kategorie je dále rozdělena na HP, LP a QRP.
 • SO SB. Jeden operátor může přihlásit do hodnocení pouze jedno pásmo, ostatní pásma, pokud na nich pracoval, slouží pro kontrolu. Nerozlišují se výkonové kategorie.
 • SOA AB. Nerozlišují se výkonové kategorie.
 • MO ST. V jeden okamžik může být vysílán pouze jediný signál. V jedné hodině(od 0. do 59. minuty) je možno uskutečnit maximálně 6 změn pásma. Pro upřesnění: navázání QSO na 20 m, pak na 40 m a poté opět na 20 m se počítá jako dvě změny pásma.
 • MO 2T. V jeden okamžik mohou být vysílány maximálně dva signály, každý na jiném pásmu. Každý vysílač může uskutečnit změnu pásma maximálně 6× za hodinu, tak jako v kategorii MO ST. Oba vysílače mohou navazovat jakákoliv spojení (tedy nikoli jen násobiče). · Každý vysílač vede samostatný deník (v jednom deníku musí být označeno, které spojení navázal který z vysílačů).
 • MO MT. V jeden okamžik může být vysílán na každém pásmu maximálně jeden signál.

Podmínky

Stanice USA a Kanady navazují spojení pouze se stanicemi mimo tyto dvě DXCC země. Ostatní stanice (vč. KH6, KL7, CY9, CY0 ale také vč. všech /MM a /AM) navazují spojení jen se stanicemi z USA a Kanady (dále jen W/VE). Stanice W/VE předávají RS/RST a název či zkratku státu/provincie, ostatní předávají RS/RST a přibližný výkon stanice (přesné podmínky uvádějí třímístné číslo, pokud však máte 1 kW, běžně se bez následků předává KW či K). Za každé spojení se počítají 3 body.

Násobiče pro W/VE jsou země DXCC na každém pásmu zvlášť, pro ostatní jsou to státy USA (včetně DC, samozřejmě mimo KH6/KL7 -celkem tedy 49) a kanadské provincie na každém pásmu zvlášť. Celkový výsledek se spočítá vynásobením součtu bodů ze všech pásem součtem násobičů ze všech pásem. Diplomy obdrží kromě vítězů všech kategorií v každé zemi také všechny stanice, které navážou alespoň 500 spojení.

Technické podmínky

Všechny vysílače a přijímače musí být umístěny v kruhu o průměru 500 m, kromě antén. Není tedy např. dovoleno, aby pro účastníka v kterékoliv kategorii vyhledával stanice jiný operátor, jehož stanoviště bude mimo tento kruh.

 

Seznam USA států a kanadských provincií

USA

OblastOfic. zkratkaV závoděNázev
0 Co CO Colorado
0 Ia IA, IO Iowa
0 Ks KA, KS Kansas
0 Mn MN, MIN Minnesota
0 Mo MO, MISSO Missouri
0 Nd ND North Dakota
0 Ne NE Nebraska
0 Sd SD South Dakota
1 Ct CT, CON Connecticut
1 Ma MA Massachusetts
1 Me MAI, ME Maine
1 Nh NH New Hampshire
1 Ri R Rhode Island
1 Vt VT, VER Vermont
2 Nj NJ New Jersey
2 Ny NY New York
3 Dc DC District of Columbia
3 De DE Delaware
3 Md MD, MARY Maryland
3 Pa P Pennsylvania
4 Fl F Florida
4 Ga G Georgia
4 Ky KE, KY Kentucky
4 Nc NC North Carolina
4 Sc SC South Carolina
4 Tn TN, TEN Tennessee
4 Va VA, VI Virginia
5 Al AL Alabama
5 Ar AR Arkansas
5 La L Louisiana
5 Ms MS, MIS Mississippi
5 Nm NM New Mexico
5 Ok OK Oklahoma
5 Tx TX, TEX Texas
6 Ca CA California
7 Az AZ, ARI Arizona
7 Id ID Idaho
7 Mt MT, MON Montana
7 NV NV, NEV Nevada
7 Or OR Oregon
7 Ut U Utah
7 Wa WA Washington
7 Wy WY Wyoming
8 Mi MI Michigan
8 Oh OH Ohio
8 Wv WV West Virginia
9 Il IL Illinois
9 In IN Indiana
9 Wi WI Wisconsin

Kanada

PrefixV závoděNázev
VE1 VE1, NS Nova Scotia
VE2 VE2, QU, PQ, QC Québec
VE3 VE3, ON Ontario
VE4 VE4, MB, MAN Manitoba
VE5 VE5, SK, SAS Saskatchewan
VE6 VE6, AB, ALT, ALB Alberta
VE7 VE7, BC British Columbia
VE8 VE8, NW, NT Northwest Territories
VE9 VE9, NB New Brunswick
VO1 VO1, NF Newfoundland
VO2 VO2, LAB Labrador
VY0 VY0, NU, NV Nunavut
VY1 VY1, YU, YK Yukon
VY2 VY2, PEI Prince Edward Island

 

Deníky

Do 30 dnů po závodě ve formátu Cabrillo na e-mail: DXCW@arrl.org, resp. DXPHONE@arrl.org, případně na 3,5" disketě na adresu: ARRL, 225 Main St., Newington, CT 06111, USA. V kategorii MO 2T je nutno označit u každého spojení, který ze dvou vysílačů ho navázal.

Internet: http://www.arrl.org/contests/

Taktika, doporučení

Popularita závodů ARRL vyplývá z faktu, že během závodu navazujete spojení výhradně se stanicemi z jednoho směru (s USA a Kanadou) a vašimi partnery jsou vesměs velmi ukáznění operátoři s dobře vybavenými stanicemi. Jde o závody, kde lze dlouhodobě dosahovat velmi vysokých „rejtů“, nejen díky kvalitě a síle protistanic, ale i díky délce jejich značek. Při spojení s „top guns“ si můžete ověřit, s jak malým výkonem se dá navázat DX spojení. Můžete experimentovat s provizorními drátovými fixními anténami na dolních pásmech. Zkrátka pokud si chcete skutečně zazávodit, ARRL je ideální příležitostí.

Připomínám, že stanice v USA mohou vysílat z jiného státu, aniž by dávaly /P nebo /číslo. Proto v některých případech nemusí souhlasit číslo oblasti v prefixu a stát, ze kterého stanice vysílá. Pokud nejsi dobrý znalec angličtiny, doporučuji v SSB části chvíli poslouchat, jak americké stanice vyslovují názvy států. Vyhneš se tak trapným situacím, kdy se několikrát musíš ptát silné stanice na její stát. Dej si pozor při zadávání státu do deníku. Při CW je to snadné - zapíšeš, co předává stanice, ovšem při SSB to může být pěkný zmatek. Některé státy mají podobné názvy a zkratky a po zapsání pouze prvních písmen se může stát proměnit v jiný. Nejčastější problémy jsou s MA-MDME, AR-OR, MI-MN-MO-MS. Doporučuji věnovat týden před závodem naučení či zopakování států a jejich zkratek nazpaměť.

IARU HF World Championship

Pořadatel: ARRL

Termín: druhý celý víkend v červenci, sobota 12:00 až neděle 12:00 UTC.

Kategorie

 • SO. Nejsou hodnocena jednotlivá pásma. SO AB CW, SO AB SSB, SO AB MIX, každá rozdělená na kategorie HP, LP, QRP.
 • MO ST MIX. V jeden okamžik může být vysílán pouze jediný signál. Platí tzv. 10-minutové pravidlo pro přechod z pásma na jiné pásmo jako v závodech pořádaných CQ.
 • HQ Stations. Speciální kategorie pro reprezentace členských zemí IARU. Takřka vždy je jedna značka použita pro všechna pásma. V jeden okamžik může být na každém pásmu a každém druhu provozu vysílán maximálně jeden signál (celkem tedy max. 12 signálů).

Podmínky

Navazují se spojení se všemi stanicemi na světě. S každou stanicí může být na každém pásmu každým druhem provozu navázáno jedno platné spojení (tedy maximálně 12 QSO). V úsecích pásem pro SSB není dovoleno navazovat CW spojení. Předává se RS/RST a číslo ITU zóny (v OK 28), HQ stanice předávají RS/RST a oficiální zkratku jejich národní organizace. Za spojení mezi kontinenty se počítá 5 bodů, za spojení s cizí zónou na vlastním kontinentu se počítají 3 body, za spojení s vlastní zónou se počítá 1 bod.

Spojení se stanicemi HQ, členy správní rady IARU a členy regionálních výkonných výborů, jež jsou násobiči, se hodnotí 1 bodem. Násobiče jsou zóny ITU plus HQ stanice plus členové správní rady IARU (Administrative Council, předávají AC) plus členové regionálních výkonných výborů (Regional Executive Committee members, předávají R1, R2 nebo R3 podle oblasti IARU) na každém pásmu zvlášť bez ohledu na druh provozu. Pro upřesnění - QSO se dvěma (nebo více) různými stanicemi na jednom pásmu předávajícími např. R1 se počítají jako jeden násobič R1.

Celkový výsledek se spočítá vynásobením součtu bodů ze všech pásem a druhů provozu celkovým součtem násobičů ze všech pásem. Diplomy obdrží kromě vítězů všech kategorií v každé zemi také všechny stanice, které navážou alespoň 250 spojení nebo získají alespoň 25 násobičů.

Technické podmínky

Shodné s ARRL DX Contesty

Aktivní HQ stanice (zkratka, v závorce prefix členské země): AARC (P40), ARAI (TU), ARI (I), ARM (ER), ARRL (W), ARSI (VU), BFRA (LZ), CF (CO), CRC (OK), CTARL (BV), DARC (DL), EDR (OZ), ERAU (ES), FMRE (XE), FRA (OY), FRC (CO), FRR (YO), GRC (HC), GRF (4L), HARTS (VR), HRS (9A), IARU (NU1AW), IRA (TF), IRTS (EI), JARL (JA), LABRE (PY), LRMD (LY), MRASZ (HA), NARS (5N), NZART (ZL), OVSV (OE), PRAC (HP), PZK (SP), RAAG (SV), RAC (VE), RAST (HS), RCA (LU), RCH (HR), RCV (YV), REF (F), REP (CT), RL (LX), RSGB (G), RSM (XE), SARA (OM), SRAL (OH), SRJ (YU), SRR (UA), SSA (SM), TRAC (TA), UARK (UN), UARL (EM), UARS (5X), UBA (ON), UFT (F), URE (EA), VERON (PA), WIA (VK), ZRS (S5).

Deníky

Deníky do 30 dnů v elektronické podobě v Cabrillo formátu na e-mail: IARUHF@IARU.org, případně na 3.5" disketě na adresu: IARU HF Championship, IARU International Secretariat, Box 310905, Newington, CT 06111, USA. Pro poslání logu je možné s výhodou použít rovněž http://www.b4h.net/cabforms.

Internet: http://www.arrl.org/contests/

Taktika, doporučení

Tento závod je velmi zajímavý z několika důvodů. Jednak je to jeden z mála velkých závodů (dalším je EU HF Championship), kde probíhá současně CW a SSB provoz a je tedy širší možnost volby kategorie. Druhou zvláštností je to, že přestože jde o velký celosvětový závod, trvá „pouze“ 24 hodin a není tedy problém ani pro jednotlivce vydržet po celou dobu závodu. Když vezmete v úvahu tyto fakta, nebudete se v žádný okamžik závodu nudit, vždy je co dělat. Závod má však i určitou nepříjemnou vlastnost - díky velkému množství HQ stanic, které mohou být na každém pásmu a každém módu, jsou především spodní pásma dost zaplněná stanicemi, které pouze„cékví.

EU HF Championship

Pořadatel: Slovenian Contest Club

Termín: první sobota v srpnu, 12:00 až 23:59 UTC.

Kategorie

Pouze SO, nejsou hodnocena jednotlivá pásma. SO AB CW, SO AB SSB, SO AB MIX, každá rozdělená na kategorie HP a LP.

Podmínky

Navazují se spojení pouze se stanicemi pracujícími v EU. S každou stanicí může být na každém pásmu každým druhem provozu navázáno jedno platné spojení (tedy maximálně 12 QSO). V úsecích pásem pro SSB není dovoleno navazovat CW spojení. Předává se RS/RST a dvoumístné číslo udávající rok, kdy operátor získal své první radioamatérské oprávnění.

Za každé QSO je 1 bod, každý různý přijatý kód na každém pásmu (bez ohledu na druh provozu) je jeden násobič. Celkový výsledek se spočítá vynásobením součtu bodů ze všech pásem a druhů provozu celkovým součtem násobičů ze všech pásem. V každé hodině (tedy od XX:00 do XX:59) je možné provést maximálně 10 změn pásma/módu. Použití DX clusteru či jiné pomoci není povoleno. Vítězové všech kategorií obdrží plakety.

Deníky

Deníky do 31. 8. v Cabrillo formátu (příp. i jiný textový) na e-mail: euhfc@hamradio.si, případně na 3.5" disketě na adresu: Slovenia Contest Club, Saveljska 50, 1000 Ljubljana, SLOVENIA. V deníku musí být uvedené přesné kmitočty u všech QSO, jinak soutěžící neobdrží případnou plaketu.

Internet: http://lea.hamradio.si/~scc/euhfc.html

Taktika, doporučení

EU HF Championship je jedním z nejmladších KV závodů. Jeho popularita rychle stoupá, a to především z těchto důvodů:

 • probíhá současně CW a SSB provoz,
 • navazují se „blízká“ spojení (nejsou nutné veliké antény – naopak, na pohled horší antény mohou být výhodou),
 • trvá jen 12 hodin, je tedy velmi svižný, přední stanice navazují hodně přes 1000 QSO.

Co se týká taktiky, je třeba vzít především v úvahu čas konání – tedy začít na horních pásmech a postupně se přesouvat na nižší. Omezení počtu přeladění nám to na první pohled trochu komplikuje, ale musím říci, že se mi nikdy nestalo, že bych se potřeboval přeladit a už to díky tomuto omezení nešlo.

CQ WW WPX Contest

Pořadatel: CQ Magazine

Termín: poslední celý víkend v březnu (SSB) a poslední celý víkend v květnu (CW), sobota 00:00 až neděle 24:00.

Kategorie

 • SO: Operátor může pracovat maximálně 36 hodin z celkové délky závodu 48 hodin. Přestávky musí být dlouhé minimálně 1 hodinu a musí být vyznačeny v deníku. Poslouchání na pásmu se počítá, jako kdyby stanice navazovala spojení (nejde tedy o přestávku).
 • SO SB: Jeden operátor může přihlásit do hodnocení pouze jedno pásmo, ostatní pásma, pokud na nich pracoval, slouží pro kontrolu. Platí časové omezení jako v SO AB.
 • SO HP: výkon max. 1500 W
 • SO LP: výkon max. 100 W
 • SO QRP: výkon max. 5 W
 • SOA HP, SOA LP: Nehodnotí se pásmové kategorie.
 • SO T/S (Tribander/Single element). Závodník může používat během závodu pouze tribander (jednu anténu pro tři pásma 10, 15, 20 m, libovolný typ) a jednoprvkovou anténu (pro pásma 40, 80 a 160 m). Nerozlišují se výkonové kategorie.
 • SO R (Rookie). Tato kategorie je pro závodníky, kteří mají radioamatérskou koncesi 3 roky a méně. Nerozlišují se výkonové kategorie.
 • MO ST. V jeden okamžik může být vysílán pouze jediný signál. Platí tzv. 10-minutové pravidlo pro přechod z pásma na jiné pásmo. To znamená, že přechod na jiné pásmo je možný až po 10 minutách od navázání spojení na tomto pásmu. Např. pracujete na 80m, poslední QSO uděláte v 17:33. Přejdete na 40m a první spojení navážete v 17:35. Na libovolné jiné pásmo (samozřejmě vč. 80 m) můžete přejít až v 17:45.
 • MO 2T. V každém okamžiku je možné vysílat maximálně 2 signály, každý na jiném pásmu. Každá ze dvou stanic může v průběhu jedné hodiny (XX00 do XX59) změnit pásmo maximálně 8x.
 • MO MT. V jeden okamžik může být vysílán na každém pásmu maximálně jeden signál.

Podmínky

Navazují se spojení se všemi stanicemi na světě. Předává se RS/RST a třímístné pořadové číslo spojení počínaje 001 (a dále čtyřmístné, pokud počet QSO překročí 999). Stanice v kategoriích MO číslují spojení na každém pásmu zvlášť. Za spojení mezi kontinenty se počítají 3 body na pásmech 10, 15 a 20 m a 6 bodů na 40, 80 a 160 m. Za spojení na vlastním kontinentu se počítá 1 bod na pásmech 10, 15 a 20 m a 2 body na 40, 80 a 160 m. Za spojení s vlastní zemí DXCC se počítá 1 bod na všech pásmech. Násobiče jsou prefixy WPX bez ohledu na pásma. Celkový výsledek se spočítá vynásobením součtu bodů ze všech pásem celkovým počtem násobičů ze všech pásem. Diplomy obdrží vítězové všech kategorií v každé zemi.

Technické podmínky

Všechny vysílače a přijímače musí být umístěny v kruhu o průměru 500 m nebo na pozemku ve vlastnictví stanice, která se závodu účastní - podle toho, které území je větší. Všechny antény musí být fyzicky připojeny do vysílačů a přijímačů, jež účastník používá. Ke zvyšování celkového skóre může být použita jedině značka, pod kterou se závodník účastní.

Deníky

Do 1. 5. (SSB) a do 1. 7. (CW) ve formátu Cabrillo na e-mail: resp. cw@cqwpx.com, případně na 3,5" disketě na adresu: CQ Magazine, WPX Contest, 76 N. Broadway, Hicksville NY 11801, USA.

Internet: http://www.cqwpx.com

Taktika, doporučení

Závod CQ WW WPX je v mnoha ohledech výjimečný. Především tím, že se od běžných závodů odlišuje systémem počítání násobičů (bez ohledu na pásma), a že díky předávanému číslu mám jako soutěžící možnost sledovat, „jak na tom asi jsem“. Je pravda, že právě díky tomuto číslu se nedá dosahovat tak vysokých „rejtů“ jako v CQ WW DX či jiných závodech, ale s tím se nedá nic dělat. Základem co nejlepšího výsledku je maximální počet bodů za spojení a maximum násobičů. Nejprve se podívejme na to, jak získat co největší počet bodů za spojení. Jedním z dalších specifik tohoto závodu je skutečnost, že spojení na dolních pásmech (160, 80, 40 m) jsou hodnocena dvojnásobně, než na horních pásmech. Znamená to tedy, že je třeba se hodně soustředit na 40 m a 80 m. Pásmo 160 m stačí většinou navštívit pouze několikrát na pár desítek minut a „vyzobat“ stanice, které jedou v kategorii SB nebo MM a chvíli zkusit výzvu. Z mých zkušeností „rejt“ na tomto pásmu klesá velmi rychle a mnoho nových násobičů zde také nebývá. V době otevření 160 m jsou plně otevřena i pásma 80 m a 40 m, kde je počet stanic výrazně vyšší. Tím ale rozhodně nechci říci, že byste měli toto pásmo zcela vypustit, naopak. Také bych chtěl upozornit na jeden taktický omyl, kterého se občas stanice dopouštějí. Na první pohled by se mohlo zdát, že je třeba být co nejdéle na spodních pásmech - říká se, že když dělám „rejt“ 130 na 14 MHz a 80 na 7 MHz, je 7 MHz lepší. To ovšem často nebývá pravda, neboť v době, kdy jsou otevřena obě pásma, je na 14 MHz výrazná většina spojení DX (tedy za 3 body), kdežto na 40 m (o 80 m ani nemluvě) se dělá převážně Evropa (tedy za 2 body). Když toto vynásobíte vyšším „rejtem“ na 14 MHz, je vše zcela jasné. Pro vysvětlení taktiky v oblasti násobičů použiji analýzu jednoho mého deníku z pásma 15 m.

Násobiče (prefixy) jsou v největší míře koncentrovány ve třech geografických oblastech: Evropa, USA a Japonsko. Z toho výrazně nejvíce násobičů je v Evropě (v mém případě 317), pak v USA (u mne 230) a nakonec v JA (61 - podotýkám, že otevření na JA bylo v době závodu velmi krátké). Mimo tyto oblasti jsem udělal pouze 82 prefixů. Nejvíce evropských násobičů uděláte nejspíše na 40 m a 80 m, DX naproti tomu na horních pásmech. A jaký zvolit způsob provozu - jet na výzvu (Run) nebo vyhledávat (S/P)? Toto rozhodnutí je vždy individuální a je třeba přihlížet k mnoha faktorům. Nejdůležitějším je, jaký jste schopni udržet „rejt“ v režimu Run. Vezmeme-li v úvahu, že průměrný „rejt“ při S/P bývá kolem 40 a poměr násobičů k počtu spojení je zhruba dvojnásobný než Run, dojdeme k přibližnému závěru, že pokud nejsme schopni udržet „rejt“ nad 80, je lepší S/P a naopak. Jedno z dalších taktických rozhodnutí, které musíte dělat v kategorii jeden operátor, je určování přestávek (v tomto závodě smíte pracovat pouze 36 hodin). Základní představu (a přitom poměrně přesnou) vám pomůže udělat band-plán, ve kterém ke každé hodině (případně půlhodině) odhadnete ze zkušeností či jiných deníků „rejt“, který je možno udělat. Pozor, důležitý je „rejt bodů, nikoli spojení. Těch dvanáct hodin, ve kterých je nejnižší počet bodů, pak bude zřejmě nejvhodnějších k relaxování. Nezapomeňte však, že je třeba také dělat Evropu, která je sice bodově nezajímavá, ale je zde nejvíce násobičů.

WAEDC (European DX Contest)

Pořadatel: DARC

Termín: druhý celý víkend v srpnu (CW) a druhý celý víkend v září (SSB), sobota 00:00 až neděle 24:00.

Kategorie

Nejsou hodnocena jednotlivá pásma.

 • SO AB HP, SO AB LP: Nejsou hodnocena jednotlivá pásma. Je povoleno využití DX clusteru. Operátor může pracovat maximálně 36 hodin z celkové délky závodu 48 hodin. Přestávky mohou být maximálně tři a musí být vyznačeny v deníku (sumáři). Pokud je provoz přerušen na více než 12 hodin, součet tří nejdelších přestávek musí být minimálně 12 hodin.
 • MO ST: Platí 10-minutové pravidlo pro změnu pásma (stejné jako v závodech CQ), zahrnuje i předávání QTC. V jeden okamžik může být vysílán pouze jediný signál, kromě navazování spojení na jiném pásmu za účelem získání násobiče. Je zakázáno vysílat či přijímat QTC paralelně s navazováním běžných QSO.
 • SWL (posluchači)

Podmínky

Soutěží se na pásmech 80 až 10 m. Evropské stanice navazují spojení pouze s mimoevropskými a naopak. Předává se RS/RST a třímístné pořadové číslo spojení počínaje 001 (a dále čtyřmístné, pokud počet QSO překročí 999). Kromě běžných spojení se v závodě předávají tzv. QTC. QTC předávají mimoevropské stanice evropským. Každý QTC sestává z času, značky a přijatého čísla spojení uskutečněného stanicí, která QTC předává. Např. 0123 OK1CRA 001 znamená, že v 0123 UTC navázal QSO s OK1CRA a obdržel od něj číslo 001. Vysílající stanice může každé spojení předat jako QTC pouze jednou (může tedy předat maximálně tolik QTC, kolik má navázáno spojení). Mezi dvěma stanicemi může být předáno celkem maximálně 10 QTC bez ohledu na pásma a to v libovolnou dobu - všechny najednou nebo po libovolných částech. Za účelem získání všech deseti QTC je možné s jednou stanicí navázat více QSO. Během předávání každé skupiny QTC se předává zlomek, sestávající z pořadového čísla skupiny QTC a počtu QTC v předávané skupině - tedy například 4/8 znamená, že stanice předává svou čtvrtou skupinu, ve které bude 8 QTC.

Za každé QSO a každý přijatý či vyslaný QTC je jeden bod. Násobiče jsou země DXCC, přičemž počet zemí na 80 m se násobí čtyřmi, na 40 m třemi a na ostatních pásmech dvěma. Celkový výsledek se spočítá vynásobením součtu bodů za QSO a QTC ze všech pásem celkovým součtem násobičů ze všech pásem. Diplomy obdrží vítězové všech kategorií v každé zemi.

Deníky

Elektronické deníky do 15. 9. (CW) a do 15. 10. (SSB) nejlépe ve formátu Cabrillo na e-mail waedc@dxhf.darc.de, případně na 3,5" disketě na adresu: WAEDC Contest Manager, Bernhard Buettner, DL6RAI, Schmidweg 17, D-85609 Dornach, GERMANY

Internet: http://www.darc.de/referate/dx/fedcw.htm

Taktika, doporučení

Tento závod je některými účastníky milován, některými zavrhován. Já osobně se řadím k té první skupině. Je to zkrátka něco jiného. Zde jsou mé zkušenosti a názory:

 • Pamatujte, že QTC je nejsnazší způsob získání bodů. Navazovat běžná spojení se vám nebude nikdy dařit tak rychle, jako přijímat QTC.
 • Vyžadujte QTC pouze od stanic, které dobře slyšíte a jejich signál je pro vás čitelný. Přijímat QTC od některých JA stanic na SSB je masochismus.
 • Snažte se získávat QTC již od počátku závodu. Počítejte však s tím, že některé stanice rozdávají QTC až druhý den. Mnoho stanic QTC nerozdává vůbec.
 • Velmi doporučuji věnovat čas dokonalému seznámení s používaným programem pro vedení deníku. Zapisování QTC není zcela standardní a je potřeba si je zažít. Pokud budete psát QTC na papír a nikoli do PC, ztratíte možnost kontroly počtu přijatých QTC od jednotlivých stanic.
 • Pokud se chcete co nejlépe umístit a nejste dokonalý operátor, doporučuji si QTC nahrávat. Jednak tím získáte zajímavý „studijní materiál a jednak máte možnost si sporné QTC v klidu zkontrolovat.

OK-OM DX Contest

Pořadatel: Český radioklub

Termín: druhý celý víkend v listopadu, sobota 12:00 až neděle 12:00 UTC.

Kategorie

 • SO AB, SO SB, je možné se přihlásit současně do více kategorií.
 • SO HP: výkon max. 1500 W
 • SO LP: výkon max. 100 W
 • SO QRP: výkon max. 5
 • MO ST
 • SWL - posluchači.

Podmínky

Soutěží se výhradně provozem CW. Využití DX clusteru je povoleno ve všech kategoriích. Jeden operátor se může přihlásit do více kategorií SO (tedy např. současně SOAB, SO SB 20m a SO SB 80m). Pro kategorii MS: nejkratší doba práce na jednom pásmu je 10 minut. Rychlá změna pásma za účelem získání nového násobiče je dovolena (tzn. při navazování spojení na pásmu A je možné udělat násobič na pásmu B a vrátit se zpět na pásmo A).

Navazování QSO: OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi mimo OK/OL/OM. Stanice mimo OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi OK/OL/OM. Spojení s jednou stanicí je platné pouze jednou na každém pásmu.

Předávaný kód: OK/OL/OM: RST + okresní znak (např. 599 BPZ). Stanice mimo OK/OL/OM: RST + pořadové číslo spojení počínaje 001.

Násobiče: OK/OL/OM - prefixy podle zásad WPX na každém pásmu zvlášť. Stanice mimo OK/OL/OM - okresy na každém pásmu zvlášť.

Body za QSO: OK/OL/OM - EU = 1 bod, mimo EU = 3 body, EU stanice - 1 bod, stanice mimo EU - 3 body.

Výsledek: Celkový výsledek je součin celkového počtu bodů a celkového počtu násobičů.

Penalizace: Všechna QSO, která obsahují chybu (chybné značky, špatné přijaté kódy) a QSO, která nejsou v deníku protistanice, nebudou započítána. Za každé spojení obsahující chybu ve značce nebo které se nevyskytuje v deníku protistanice bude odečteno stejné množství bodů získaných započtením chybného QSO (nikoli násobiče). 10% a více chybných spojení může být důvodem k tomu, že stanice nebude zařazena do hodnocení.

Pořadí, diplomy a ceny: Účastníci jsou hodnoceni ve třech divizích - OK/OM, EU, DX. V každé divizi bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií. Diplom obdrží všechny stanice umístěné v první polovině každé kategorie. Ze všech stanic bude navíc vylosováno 10 účastníků, kteří obdrží tričko s motivem závodu. Kromě toho mohou obdržet vítězové různých kategorií plaketu, pokud naváží alespoň 73 QSO v jednopásmové kategorii, 200 QSO v QRP nebo 400 QSO ve všepásmové kategorii. Jedna stanice může v daném ročníku získat maximálně jednu plaketu, a to za kategorii, ve které dosáhla nejvíce bodů.
Seznam plaket a příslušných sponzorů je uveden v příloze podmínek závodu a je průběžně aktualizován na http://okomdx.crk.cz. Stále je mnoho kategorií, které hledají své sponzory! V případě zájmu pomoci podpořit tento závod se obraťte na soutěžní komisi (e-mail: okomdxc@crk.cz).

Diskvalifikace: Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro diskvalifikaci.

Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná.

Pravidla pro posluchače:
Posluchači mohou každou stanici na každém pásmu započítat pouze jednou. Za každé řádně zaznamenané QSO (datum, UTC, pásmo, značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice) na každém pásmu se počítá 1 bod (poslouchaná stanice je na stejném kontinentu, jako posluchač), resp. 3 body (poslouchaná stanice je na jiném kontinentu, než posluchač). Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i vyznačení případného násobiče - v daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení získat až 4 body (3+1) a až 2 násobiče. SWL z území OK a OM si započítávají body za poslech všech stanic, ostatní SWL pouze body za poslech stanic OK/OL/OM. Násobiče pro SWL z území OK a OM jsou prefixy stanic mimo OK/OL/OM a okresy stanic OK/OL/OM bez ohledu na pásma. Násobiče pro SWL mimo území OK a OM jsou okresy OK/OL/OM stanic na každém pásmu zvlášť.

Deníky

Všechny deníky mají obsahovat tyto informace: datum, UTC, pásmo, značka protistanice, vyslaný kód, přijatý kód, nový násobič, body za každé QSO. Posluchači zapisují datum, UTC, pásmo, značka poslouchané stanice, odeslaný kód, značka protistanice, body, nový násobič. Pokud je deník posílán v elektronické podobě, není třeba mít v deníku vyznačená opakovaná QSO, body a násobiče, ani spočítaný celkový výsledek. Spojení by měla být seřazena chronologicky, bez ohledu na pásma. U všepásmové kategorie se posílá jeden deník ze všech pásem. Jednopásmové kategorie posílají pro každé pásmo samostatný deník. Pokud je deník posílán v elektronické podobě, posílá se vždy jen jeden deník se všemi QSO ze všech pásem a v sumáři se zřetelně vyjádří, do kterých kategorií se účastník přihlašuje. V denících formátu Cabrillo se kategorie píší do jednoho řádku a oddělují čárkou (např. "CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH, SINGLE-OP 10M HIGH") - podrobné instrukce naleznete na webu závodu.

Sumář by měl být součástí každého deníku a obsahovat všechny odpovídající údaje potřebné pro výpočet konečného výsledku (není nutné u elektronických deníků), popis zařízení, použitý výkon, jméno, adresu pro korespondenci (nestačí jen e-mail) a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu. Pokud je deník posílán na disketě, přikládá se i papírový sumář.
Všichni účastníci, kteří použijí pro vytvoření deníku počítač, zašlou deník jako datový soubor. Deník by měl být ve standardizovaném formátu Cabrillo, je však možné poslat i deník v jiném ASCII formátu. Soubory je třeba pojmenovat podle značky požité v závodě, např. OL5Y.CBR (Cabrillo), OL5Y.DAT (N6TR), OL5Y.ALL (CT), OL5Y.PRN (NA), OL5Y.LOG (SD) a podobně. Sumář (není třeba při použití formátu Cabrillo) se pojmenuje např. OL5Y.SUM. Elektronický deník v jakémkoli formátu je vždy lepší, než papírový!
Adresa pro zasílání: OK-OM DX Contest, ČRK, P.O. Box 69, 113 27 Praha 1. E-mail: okomdx@crk.cz. Velmi doporučujeme poslání deníků elektronickou poštou - došlé emaily budou automaticky potvrzovány, odesílatelé budou průběžně informováni o průběhu vyhodnocování a obdrží výsledek kontroly svého deníku. Před odesláním zkontrolujte, zda váš deník obsahuje všechny potřebné údaje (často chybí přijatý kód) a nezapomeňte uvést použitou volací značku v „Předmětu“ zprávy! Uzávěrka: Všechny deníky musí být odeslány do 1. 12. daného roku.

Programy přímo podporující OK-OM DX Contest:

N1MM - http://www.n1mm.com
WriteLog - K5DJ, Windows, http://www.writelog.com
TRLog - N6TR, http://www.qth.com/tr/
CT - K1EA, http://www.k1ea.com
NA - K8CC, http://datom.contesting.com
YPLOG - VE6YP, http://members.shaw.ca/ve6yp
Super Duper - EI5DI, http://www.ei5di.com, free
RCKLog - DL4RCK, Windows, http://www.rcklog.de
LA0FX - http://www.qsl.net/la0fx, free
AALog - RZ4AG, http://www.aalog.com
GENLog - W3KM, http://www.qsl.net/w3km/gen_log.htm
Lux-Log - LX1NO,http:// www.qsl.net/lx1no
HAM System - OH2GI, http://www.kolumbus.fi/jukka.kallio
Wincontest - I8VKB, http://digilander.libero.it/wincontest
Win-Test - F5MZN, http://www.win-test.com
TLF - PA0R http://home.iae.nl/users/reinc/TLF-0.2.html GPL (GNU/Linux)
Xlog - PG4Ihttp:// www.qsl.net/pg4i/linux/xlog.html GPL (GNU/Linux)
jLog - LA3HM http://jlog.org log in Java for Linux/MacOS/Win

Lze použít případně i jiné programy a použít nastavení pro WPX (pro OK/OL/OM stanice) nebo IARU HF Championship (mimo OK/OL/OM) - elektronický deník NEMUSÍ mít vyznačené body a násobiče, ani spočítaný celkový výsledek.

Internet: http://okomdx.crk.cz

CQ WW DX

Pořadatel: CQ Magazine

Termín: poslední celý víkend v říjnu (SSB) a poslední celý víkend v listopadu (CW), sobota 00:00 až neděle 24:00.

Kategorie

 • SO AB
 • SO SB: Jeden operátor může přihlásit do hodnocení pouze jedno pásmo, ostatní pásma, pokud na nich pracoval, slouží pro kontrolu.
 • SO HP: výkon max. 1500 W
 • SO LP: výkon max. 100 W
 • SO QRP: výkon max. 5 W
 • SOA: nerozlišuje se výkon a nehodnotí se pásmové kategorie.
 • MO ST. V jeden okamžik může být vysílán pouze jediný signál. Platí tzv. 10-minutové pravidlo pro přechod z pásma na jiné pásmo. To znamená, že přechod na jiné pásmo je možný až po 10 minutách od navázání spojení na tomto pásmu. Např. pracujete na 80m, poslední QSO uděláte v 17:33. Přejdete na 40m a první spojení navážete v 17:35. Na libovolné jiné pásmo (samozřejmě vč. 80 m) můžete přejít až v 17:45.
 • MO 2T. V každém okamžiku je možné vysílat maximálně 2 signály, každý na jiném pásmu. Každá ze dvou stanic může v průběhu jedné hodiny (XX00 do XX59) změnit pásmo maximálně 8x.
 • MO MT. V jeden okamžik může být vysílán na každém pásmu maximálně jeden signál.

Podmínky

Navazují se spojení se všemi stanicemi na světě. Předává se RS/RST a číslo WAZ zóny (v OK/OM 15). Za spojení mezi kontinenty se počítají 3 body, za spojení na vlastním kontinentu se počítá 1 bod. Spojení s vlastní zemí DXCC se bodově nehodnotí (počítá se nula), ale navazuje se pouze za účelem získání násobiče. Násobiče jsou země DXCC vč. tzv. WAE a zóny WAZ na každém pásmu zvlášť. Spojení se stanicemi /MM lze uplatnit pouze jako „zónový“ násobič. Pro upřesnění - jedno spojení může představovat dva násobiče: jeden jako země a druhý jako zóna. Celkový výsledek se spočítá vynásobením součtu bodů ze všech pásem celkovým součtem násobičů (země + zóny) ze všech pásem. Diplomy obdrží vítězové všech kategorií v každé zemi, pokud budou pracovat minimálně 12 (SO) resp. 24 (MO) hodin.

Technické podmínky

Stejné jako u CQ WW WPX Contestu.

Deníky

Do 1. 5. (SSB) a do 1. 7. (CW) ve formátu Cabrillo na e-mail: ssb@cqww.com, resp. cw@cqww.com, případně na 3,5" disketě na adresu: CQ Magazine, WPX Contest, 76 N. Broadway, Hicksville NY 11801, USA.

Internet: http://www.cqww.com

Taktika, doporučení

CQ WW DX jsou nejprestižnějšími závody na KV. Odpovídá tomu jak fyzická náročnost (jednotlivci mohou využít celých 48 hodin) a potřeba dobrého technického vybavení, tak nutnost propracované taktiky. Pokud se chcete co nejlépe umístit, doporučuji se držet následujících bodů:

 • Musíte mít co nejlepší vybavení jak pro navazování DX spojení (za DX je třikrát více bodů než za EU), tak pro EU (v EU je podstatná část násobičů).
 • Násobiče jsou téměř rovnoměrně rozloženy po celém světě - musíte být tedy schopni pracovat se všemi směry.
 • Pro kategorii MO ST je nutné mít alespoň tři pracoviště pro příjem a minimálně dvě pro vysílání, DX cluster a počítačová síť je samozřejmostí. Pokud nevyužijete možnosti dělat násobiče paralelně s hlavním provozem, nemáte v této kategorii šanci. Vybavení stanic · na předních místech v této kategorii je spíše rázu kategorie M/M.
 • Pro kategorii SO AB a SOA AB je dobré mít vybavení s možností okamžité změny pásma s plným výkonem (dle kategorie). Pamatujte, že měnit pásma můžete kdykoliv a libovolně často.
 • Pokud používáte DX cluster (MO či SOA) a nemáte špičkové vybavení, počítejte s tím, že na násobiče z DX clusteru budete jen velmi obtížně prorážet pile-up.
 • Pokud jedete všechna pásma, udělejte si band-plán a druhý den pokud možno pozměňte časové obsazení jednotlivých pásem. Zvýšíte tím pravděpodobnost získání více násobičů.

Vnitrostátní závody

Závody, ve kterých se navazují spojení pouze mezi stanicemi z ČR (a z historických důvodů i se stanicemi ze Slovenska), jsou velmi vhodné pro trénink a upevňování závodních návyků. Jde o krátké závody s dobou trvání 1-2 hodiny, některé z nich se konají pravidelně každý měsíc, některé ve všední dny a z některých se neposílají deníky, nýbrž pouze tzv. hlášení.

Pořadatelem většiny vnitrostátních závodů je Český radioklub, jiné jsou vyhlašovány různými soukromými radiokluby či jinými spolky. Díky použitým pásmům (většinou 80m, některé jsou i na 160m) a vzdálenosti protistanic je možné dosáhnout dobrého umístění i s použitím zcela jednoduchých drátových antén. Utvořit ucelený přehled (a hlavně udržovat aktuální) všech vnitrostátních závodů je velmi náročné, neboť řada pořadatelů podmínky svých závodů často mění. Toto ostatně platí o všech závodech. Proto zde uvádím pouze jejich výčet – ke zjištění čerstvých podmínek je vhodné použít internet a nějaký šikovný vyhledávač (např. Google).

 • OK CW závod (3. sobota v dubnu),
 • OK SSB závod (3. sobota v září),
 • Aktivita 160m(SSB prvé pondělí v měsíci, CW druhé pondělí v měsíci),
 • KV Provozní aktiv (první neděle v měsíci),
 • SSB liga (první sobota v měsíci),
 • OK QRP závod (únor),
 • Závod VRK (březen),
 • Holický Pohár (duben),
 • Závod ČAV (28. září),
 • Plzeňský pohár(říjen).
Závěr

Doufám, že tento popis několika významných závodů pomůže vysvětlit jejich problematiku a odstranit případné nejasnosti či obavy. Jsem si vědom toho, že o každém ze závodů by se dal napsat samostatný článek, který by navíc mohl obsahovat zajímavé výsledky z historie účasti OK stanic, současné rekordy (jak světové, tak Evropské či OK), podrobné rozbory deníků nejlepších stanic a mnoho dalšího. Vzhledem k charakteru této publikace jsem dal přednost většímu záběru.

Technické vybavení

Smyslem této části je přiblížit vám problematiku budování nadprůměrné KV stanice. Pojmem „nadprůměrná KV stanice“ myslím to, že taková stanice je schopná umísťovat se ve velkých celosvětových závodech zhruba v první čtvrtině hodnocených stanic v absolutním pořadí. V menších mezinárodních a vnitrostátních závodech má pak šanci bojovat o vítězství. Takováto stanice nebude mít v běžném provozu problém dovolat se na kohokoliv (v případě velkých expedic samozřejmě s odpovídající trpělivostí).

Úvod

V první řadě je třeba zopakovat, že to co se zde dočtete je orientováno především na provoz v KV závodech.

Důležitá otázka, kterou je dobré si hned v počátku položit, je jakým směrem se chcete specializovat – zda na jednopásmové závodění či na provoz v kategoriích All Band. Těm, kteří se závoděním začínají, doporučuji tento postup: Postavte jednoduchou drátovou anténu na 80 m (například Inv. V) a zkuste se účastnit závodů na tomto pásmu. Zjistíte, zda vás závodění vůbec baví, baví hodně či dokonce fascinuje. Poté se vybavte základními anténami na všechna (nebo skoro všechna) pásma a začněte v úplně jiné „kvalitě“ v kategorii AB. Jiná kvalita spočívá v tom, že vám přibude další rozměr pro rozhodování, co v závodě dělat. Až více poznáte závodní provoz na jednotlivých pásmech, přijde čas na již zmíněné rozhodnutí – SB či AB? A proč právě začínat na 80 m? Mám pro toto doporučení dva hlavní důvody: jednak se můžete účastnit mnoha vnitrostátních závodů (kromě Aktivity 160 jsou všechny na 80 m) a slušně výkonnou a přitom jednoduchou anténu pro spojení po EU na tomto pásmu je poměrně snadné postavit i v obtížných podmínkách.

Základ všeho - antény

Je známou skutečností, že největší rozdíly ve výkonnosti stanic dělají antény. Je to především proto, že antény zabírají velký prostor, jsou nejvíce zranitelné a jejich budování je časově i fyzicky nejnáročnější. Dobré antény lze jak zakoupit (výrobou antén pro radioamatéry se zabývá dostatečně široký okruh výrobců), tak postavit.

Podívejme se na jednotlivá pásma:

Horní pásma

Tzv. horní pásma (10, 15 a 20 m) je nutno mít obsazena otočnou směrovkou. Špičkové stanice mají téměř výhradně jednopásmové antény, dobře použitelné jsou však i vícepásmové směrovky, tzv. „tribandery“. Prakticky jsem měl možnost porovnat s řadou továrních antén, např. 2-el Yagi C3S od Force12 (bez trapů, pro každé pásmo dva prvky plných rozměrů), 3-el Yagi Zach (klasický tribander s trapy), 4-el Quad Cubex (na jednom ráhně 4 rozpěrné kříže, každý se smyčkami pro jednotlivá pásma), 3/4-el Yagi Spiderbeam (sklolaminátový kříž, do nějž jsou vypnuty drátové prvky na jednotlivá pásma). Nejlepší zkušenost mám s tříprvkovým tribanderem od firmy ECO, který používám dosud. Má velmi robustní konstrukci, funguje skvěle „na první postavení“ a je cenově velmi přijatelný. Navíc je velmi vhodný na expediční provoz (jeho montáž či demontáž nezabere více jak 30 minut). Mé zkušenosti s ostatními uvedenými anténami: 4-el Quad je vynikající anténa. Je poměrně rozměrná a těžká a sestavení zabere zhruba 10 člověkohodin. Vyžaduje bytelný stožár s výkonným rotátorem (typu Yaesu G-1000). Je poměrně citlivá na správné délky prvků, obtížně se ladí. 2-el Yagi C3S Force12 je zajímavá anténa malých rozměrů a hmotnosti. Její stavba zabere zhruba 3 člověkohodiny. Výkonnost je srovnatelná s tříprvkovými trapovanými Yagi. Velké problémy jsem však měl ve větru – prvky jsou velmi tenké, různě kmitají a tyto změny vzdáleností mají velký vliv na PSV. 3-el Yagi Zach je dobrá anténa, pokud dodržíte při montáži přesně rozměry dle manuálu. Její nevýhodou je, že není určena pro maximální povolené výkony. Já jsem tuto anténu opustil, když nevydržela silný vítr. Zajímavá je anténa Spiderbeam. Je velmi lehká (cca 7 kg) a skladná, větru klade malý odpor. Její montáž je však velmi pracná a zdlouhavá, navíc v původním provedení není vhodná pro provoz s QRO. Nicméně je velmi výkonná, znatelně převyšuje tribandery s trapy. Rád bych se zmínil ještě o vertikálních anténách. V reálném provozu jsme ověřili, že čtvrtvlnný vertikál umístěný u moře je pouze o 1 S horší, než 3-el tribander ve směru svého maximálního zisku. Naproti tomu, pokud je tento vertikál umístěn na špatné zemi (bez zemního systému), je rozdíl více jak 20 dB. V CQ WW WPX 98 jsem na 15 m používal 4-el Quada a zmíněný čtvrtvlnný vertikál „nad špatnou zemí s 20 radiály. Za běžných podmínek během dne byl vertikál výrazně horší, než Quad ve směru svého maxima - pomáhal mi však číst slabé stanice, které volaly z boku (nemusel jsem dotáčet velkou anténu a ztrácet čas). Během zavírání pásma, kdy chodila už jen Jižní Amerika, byly signály z vertikálu silnější, než z Quada.

Pásmo 40 m

Pásmo 40 m je specifické, především díky své šířce a způsobu provozu s USA na SSB. Používal jsem zde několik různých antén.

Inverted V

Jde o klasickou anténu, která je velmi jednoduchá na stavbu a vyladění. Zde uvedu několik pravidel při stavbě Inv.V na jakékoliv pásmo, která se mi maximálně osvědčila. Vždy použijte v bodě napájení balun – jednak se vyhnete „záhadám“ při ladění a jednak zásadně omezíte možné pronikání VF k zařízení. Většinou jsem používal Inv. V jako dvoupásmové (40/80 m nebo 80/160 m) nebo třípásmové (20/40/80 nebo 40/80/160). Je to velmi jednoduché - prvky připojíte paralelně k balunu a ramene natáhnete do 4 (6) různých směrů. Naladění jednotlivých pásem je zcela nezávislé - uskutečňuje se pouze ve dvou krocích. Ustřihnete prvky o něco delší než polovina vlnové délky. Změříte rezonanci (např. zjednodušeně podle toho, kde je nejmenší PSV) a jednoduchým výpočtem (přímá úměrnost) spočítáte, kolik musíte z každé strany ustřihnout. Pokud dobře počítáte a dobře měříte, je PSV tam kde chcete max. 1 : 1,5. Výška antény by měla být co nejvýše, pro 40/80 je rozumné minimum výšky středu 12-15 m, pro 160 m alespoň 20 m. Podobně to platí i pro konce ramen, určitě se snažte, aby konce ramen byly alespoň v poloviční výšce, jako je střed.

Vertikál 1/4 lambda

Vertikál pro 40 m vychází pouze cca 10 m vysoký, čili ho lze velmi snadno realizovat. To platí i pro zemní systém (radiály). V období, kdy jsem se zabýval jednopásmovým závoděním na 40 m, jsem porovnával v reálném provozu inv. V se středem ve 13 m a jeden vertikál, oboje několik desítek metrů od moře na volném prostranství. Zjistil jsem, že inv. V je znatelně lepší pro spojení s blízkými stanicemi (řádově do 500 km), rozdíl pro spojení s DX stanicemi jsem nepozoroval. Z toho jsem učinil jeden závěr – pokud je k dispozici dostatek prostoru pro Inv. V, vždy dávám přednost této anténě před jedním vertikálem.

4 Square

Anténa 4 Square sestává ze 4 vertikálů umístěných do čtverce a vzájemně vhodně sfázovaných. Běžně se používají čtvrtvlnné vertikály a vzdálenost mezi nimi rovněž 1/4 lambda. Tato anténa je to nejlepší, co jsem na 40 m poznal (rovněž i pro 80 m - viz dále). Neměl jsem možnost pracovat s vysoko umístěnými 3 a víceprvkovými Yagi, případně s jejich stacky – což je už ovšem zcela jiná technická kategorie. 4 Square se pomocí přepínání fázování jednotlivých vertikálů „otáčí“ do 4 směrů, čímž je dána velká výhoda této antény – okamžitá změna směru maxima vyzařování. Rozdíl mezi 4 Square a jedním vertikálem či inv. V., který jsem v praxi pozoroval, je zcela zásadní – otevře se vám další „vrstva“ stanic, to co na všesměrovou anténu jen tušíte je snadno „dělatelné“, nehledě na znatelně nižší úroveň QRM i dalšího šumu“. Povídání na toto téma je na samostatný článek, který přesahuje rámec určení tohoto pojednání.

2-el směrovka Yagi či Quad

Tento typ antény, který je rovněž relativně snadno realizovatelný, jsem měl možnost zkoušet pouze několikrát. Vzhledem k tomu, že je přeci jen konstrukčně složitější a nikdy nepřinesla nic lepšího, než výše zmíněný 4 Square, jsem jí přestal používat. Nicméně věřím, že tam kde je k dispozici vhodný stožár (alespoň 20 m), rotátor a málo volného prostoru na zemi (4 Square vyžaduje plochu minimálně 35 x 35 m), určitě svou práci dobře odvede.

Pásma 80 a 160 m

Obě tato pásma jsou si relativně podobná. Běžný amatér na ně nepostaví otočnou směrovku a chceme-li se držet záměru tohoto materiálu, budeme uvažovat jen o několika variantách. To však neznamená, že na těchto pásmech není co vymýšlet – právě naopak! Jde o velmi rozsáhlou oblast a pro případné zájemce doporučuji jednu z nejlepších knih na toto téma: Low Band DXing od ON4UN. V každém případě časem dojdeme k závěru, že nejvíce úsilí na těchto pásmech musíme věnovat anténám pro příjem.

Inverted V

Jak už bylo napsáno, tyto antény fungují vždy, tedy i na těchto pásmech. Jejich stavba je relativně snadná, i když budeme mít problém především s výškou. Na 80 m můžeme dosáhnout uspokojivých výsledků i s výškou řádově 15 m, na 160 m je to však již příliš málo. Na druhou stranu – pokud máme možnost natáhnout inv. V (či jiný typ půlvlnného dipólu) mezi vysoké budovy či na komín do výšky kolem 40 m a více, budeme produkovat velmi nadprůměrný, silný signál i s takto jednoduchou anténou.

Vertikál

Jak již bylo uvedeno, vertikál je velmi dobrá anténa, ale potřebuje ke své činnosti dobrou zem. U moře bude fungovat skvěle i s pouze dvěma laděnými radiály, nad běžnou půdou musíme vybudovat mnohem lepší zemní rovinu, alespoň do čtvrtvlnné vzdálenosti. To pro běžné radioamatéry může být na 80 m či 160 m už neřešitelný problém. Výška kolem 20 m, která je vynikající pro 80 m a bude uspokojivě fungovat i na 160 m (s příslušným přizpůsobením), není konstrukčně příliš složitá. U vertikálních antén je třeba si rovněž uvědomit, že mají nízký vyzařovací úhel a tedy fungují dobře na DX stanice. Pro světové (či národní a evropské) závody budete potřebovat i jinou anténu s vyššími vyzařovacími úhly.

Přijímací antény

Jak jsem již naznačil, brzy zjistíte, že pro seriózní práci na 80/160 m se bez speciálních přijímacích antén neobejdete. Jsou v zásadě 2 možnosti – buď použijete klasické antény Beverage (drát dlouhý několik vlnových délek těsně nad zemí) nebo nějaký druh smyčkové antény (svisle umístěná smyčka o obvodu řádově 10 m, např. dnes populární K9AY). Více se zde tomuto tématu věnovat nemohu – je však důležité o tom vědět pro zvažování, čemu se hodláte věnovat a kterým směrem se ubírat.

Transceiver

V současné době používají snad všichni mně známí závodníci tovární zařízení - to je realita, se kterou se musí domácí konstruktéři smířit. Myslím, že se dá říci, že nejdůležitějším parametrem TRXu vhodného pro závody je odolnost přijímače proti rušení. Na druhou stranu důležitých parametrů je mnoho. Jejich priorita je poměrně hodně individuální, proto je zde nebudu vyjmenovávat. Když se budete ptát různých závodníků, který TRX je ten nejlepší, tak zjistíte, že tím nejlepším je ten co mají oni (vynecháme-li TRXy v cenách nových osobních automobilů). Osobně nepovažuji volbu TRXu za podstatnou – mnohem důležitější je, jak s daným zařízením pracuje operátor. Já osobně používám přes 10 let IC-756, jsem maximálně spokojený a o změně neuvažuji. Co je důležité, především u klasických analogových transceiverů, je osazení vhodnými filtry, především pro CW provoz. Říká se, že optimum pro CW je mezi 250 a 500 Hz.

Koncový stupeň

Pro první kroky v závodění rozhodně doporučuji postavit otázku PA na druhou kolej. Dovolím si použít analogii s automobily – jistě si dovedete představit, jak by dopadl řidič s čerstvým řidičákem, který se chce věnovat závodění a hned v počátku by sedl za volant Formule 1, byť té nejslabší stáje. Pokud se rozhodnete, že využití maximálního povoleného výkonu je cesta, kterou chcete v oblasti závodění postupovat, je dobré si být jist, že „přijímací schopnosti vaší stanice jsou lepší, než její vysílací. Dále doporučuji na této investici nešetřit. Pokud totiž nebudete mít snadno ovladatelný a především spolehlivý zesilovač, bude vás to spíše stresovat, než zlepšovat prožitek ze závodění - není rozhodující, zda jde o PA tovární či amatérsky vyráběný, zda má výkon 400 W či 2,5 kW. Při výběru doporučuji se zaměřit na tyto otázky:

 • Hlučnost. PA by neměl zvyšovat úroveň šumu v místnosti, ve které pracujete. Každý hluk vám snižuje schopnost číst slabé signály.
 • Potřebný budicí výkon. Je dobré mít určitou rezervu – tak, abyste mohli vaším TRXem bezpečně vybudit PA na plný výkon.
 • Dostupnost a cena elektronek. Elektronky stárnou a tak byste měli mít jistotu, že pro váš PA budou vždy za rozumnou cenu k dispozici.
 • Schopnost pracovat QSK. Pokud jste na CW podlehli kouzlu QSK (možnost poslechu „mezi značkami), určitě oceníte tuto schopnost i u PA.
 • Snadnost přelaďování. Jestli se chcete věnovat vícepásmovému závodění, je tato vlastnost jednou z nejdůležitějších. PA bez přesných ovládacích prvků vám sebere drahocenné sekundy a spoustu energie. Pokud to myslíte se závoděním vážně, doporučuji sáhnout hlouběji do kapsy (či déle šetřit) a pořídit si zesilovač s automatickým přelaďováním.

Pomocná zařízení

Podpůrná a pomocná technika je velmi široký pojem. Následuje přehled několika zařízení, které považuji za přínosné a někdy i nutné. Opět připomínám, že zde mluvíme o nadprůměrné stanici.

PC

Bez počítače to zkrátka nejde. Problematika počítačů pro vedení deníku a ovládání TRXu je opět poměrně široká, uvedu zde pouze několik okruhů, nad kterými je dobré se zamyslet.

Notebook či stolní PC?

Mezi špičkovými závodníky se setkáte s oběma variantami. Stolní PC má několik výhod – nejste omezeni s umístěním displeje (a samozřejmě i klávesnice – nicméně notebooku si seriozní ovládání TRXu a klávesnice bez její externí varianty nedovedu představit), můžete mít vše napevno nainstalováno (a tedy mnohem lépe prověřeno), vybavenost a instalace rozšiřujících prvků je snazší.

Klíčování CW a přenos kmitočtů do PC považuji v dnešní době již za nutnost. Vlastnímu programu věnujte maximální prioritu. Existuje řada velmi dobrých programů a každému vyhovuje něco jiného. Podstatné je, jak zvolený program budete umět ovládat. V tom osobně vidím jednu z podmínek úspěšné účasti v závodě.

Používejte během závodu zálohování na jiné médium, než s jakým běžně pracujete(USB flash-RAM, druhý hard-disk, disketu...)

DX Cluster

Jeho použití v závodě je nutností v kategoriích s více operátory – pro začínající jednotlivce jej nepovažuji za přínosný, neboť se tím ochudíte o jednu z dovedností, ve které můžete být lepší než konkurence – totiž vyhledávání a volání stanic. Nezapomeňte také, že při použití DX clusteru je nutné se přihlásit do kategorie Assissted – pokud tak neučiníte, podvádíte nejen ostatní, ale i sebe.

Voice Keyer (generování hlasové modulace z pamětí)

Toto zařízení, pokud je umíte efektivně používat, vám zásadně usnadní SSB závody. Umožní vám pít či jíst, aniž byste přerušili provoz. Rovněž zásadně sníží fyzickou náročnost závodu. V dnešní době se používají jak specielní doplňková zařízení k TRXům, tak stále populárnější generování signálu ve zvukové kartě PC. Externí „cékvítka mají výhodu snadného propojení s TRXem bez nutnosti používat PC(některé TRXy už přímo obsahují potřebné obvody), na druhou stranu možnost ovládání „klíčování“ přímo programem je velká výhoda, nehledě na takřka neomezené možnosti v různorodosti vysílaných textů.

Přepínače antén

Antény lze přepínat buď ručním přepínačem (do kterého vedou koaxiální kabely) nebo přepínačem, který je ovládán elektricky (koaxiály mohou zůstat tam kde nepřekáží, ovládací skříňka se snadno umístí do optimální polohy). Elektricky ovládaný přepínač je také jedna ze základních věcí, kterou potřebujete, pokud chcete používat poslechové antény. V oblasti přepínání antén (především pro příjem) leží podle mého názoru další velké možnosti, jak pracovat efektivněji, než soupeři. Ve chvíli, kdy máte k dispozici více jak 3 antény, existuje mnoho způsobů, jak v průběhu fyzicky i psychicky náročného závodu dojít z neustálého přemýšlení o tom, co a jak kam přepíná, až k šílenství. Doporučuji přemýšlet o otázkách:

 • co lze přepínat čistě automaticky a co je na volbě operátora,
 • jaký druh přepínačů vám z hlediska ergonomie vyhovuje a kde budou optimálně přístupné,
 • velikost a tuhost ovládacích knoflíků,
 • způsob zapojení, aby v případě poruchy bylo vůbec možné pokračovat v závodě.

Měřicí přístroje

Nebudu zde vyjmenovávat vše, jaké potřebuje radioamatér nástroje a pomůcky. Záleží to na tom, do jaké míry je „kamarád“ s elektrotechnikou jako takovou, na co si troufne a co raději ponechá na profesionálech. Rád bych zde ale zmínil měřicí přístroj, který je pro radioamatéra jakékoli technické úrovně nesmírně užitečný – jde o anténní analyzátor („anténoskop“). Bez něj si nedovedu představit stavbu žádné antény. Cenově se sice pohybuje v řádu kolem 10 000 Kč, ale tato investice se rozhodně vyplatí. Osobně používám nesmrtelný a zřejmě nejrozšířenější MFJ-259.

Závěr

Doufám, že jsem vás příliš neodradil. Závodění je posedlost s nesmírně širokým záběrem využitelných znalostí a zkušeností. Nelze si dělat iluzi, že špičkový operátor dožene velký technický rozdíl. Platí to i naopak - špičkové technické vybavení bez operátorských schopností také nestačí. Zcela jistě platí pravidlo, které kdysi napsal Jirka, OK2RZ - závodníkem Formule 1 se člověk nikdy nestane, když bude stále trénovat s Trabantem.

© OL5Y/OK1FUA, 2006