Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Kvalifikační předpis

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
č.202/2000 Sb.
ze dne 30. června 2000

o náležitostech přihlášky ke zkoušce
k prokázání zvláštní způsobilosti
k obsluze vysílacích rádiových zařízení,
o rozsahu znalostí
potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti,
o způsobu provádění zkoušek,
o druzích průkazů způsobilosti
a době jejich platnosti

 

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 109 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 67 odst. 5 zákona:

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

 1. vysílacím rádiovým zařízením (dále jen "stanice") - jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů včetně zařízení jejich příslušenství potřebných k výkonu radiokomunikační služby,
 2. operátorem - fyzická osoba, která zkouškou prokázala zvláštní způsobilost k obsluze stanice,
 3. leteckou pohyblivou službou - radiokomunikační služba mezi letadlovými a leteckými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti leteckého provozu,
 4. letadlovou stanicí - pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,
 5. leteckou stanicí - pozemní stanice letecké pohyblivé služby,
 6. pozemskou stanicí - stanice umístěná buď na povrchu Země nebo v hlavní části zemské atmosféry,
 7. letadlovou pozemskou stanicí - pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,
 8. leteckou pozemskou stanicí - pozemská stanice družicové pevné služby nebo družicové letecké pohyblivé služby umístěná v pevném bodě na souši k realizaci modulačního spoje pro družicovou leteckou pohyblivou službu,
 9. námořní pohyblivou službou - radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu námořní plavby,
 10. radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách - služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitrozemské plavby,
 11. lodní stanicí - pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na palubě plavidla, které není trvale spojené s pevninou,
 12. pobřežní stanicí - pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,
 13. zkratkou GMDSS - globální námořní tísňový a bezpečnostní systém zajišťující rádiové spojení v rámci námořní pohyblivé služby,
 14. amatérskou radiokomunikační službou1) - radiokomunikační služba pro sebevzdělávání, pro vzájemná spojení a technická studia prováděná amatéry, tj. oprávněnými osobami zajímajícími se o radiotechniku výhradně z osobní záliby a nevýdělečně,
 15. zkratkou CEPT - Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ,
 16. radiokomunikačním provozem - navazování, vedení a ukončování rádiového spojení.

§ 2

Obsluhu vysílacích rádiových zařízení mohou vykonávat pouze osoby, které mají platný průkaz zvláštní způsobilosti k obsluze těchto zařízení.

§ 3

Zkušební komise

Ověřování zvláštní způsobilosti provádějí zkušební komise, které jsou nejméně tříčlenné a jejichž předsedu a další členy jmenuje Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") z řad svých zaměstnanců nebo externích odborníků.

§ 4

Náležitosti přihlášky ke zkoušce

(1) Písemná přihláška ke zkoušce obsahuje tyto údaje:

 1. jméno a příjmení uchazeče,
 2. datum a místo narození,
 3. rodné číslo,
 4. státní příslušnost,
 5. bydliště,
 6. zaměstnání,
 7. stupeň vzdělání,
 8. požadovaný druh zkoušky,
 9. dvě fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm pro vysvědčení podle § 10 odst. 1 písm. a) až g).

Osoby mladší osmnácti let k přihlášce ke zkoušce doloží písemný souhlas svých zákonných zástupců.

(2) Povinnou součástí přihlášky ke zkoušce pro uchazeče o průkaz podle § 10 odst. 1 písm. c) a d) je potvrzení o absolvování praktického výcviku v použití komunikační techniky v rámci systému GMDSS, které uchazeči vystaví školicí středisko uznané námořním úřadem členského státu Mezinárodní námořní organizace (IMO).

(3) Předepsaným vzděláním pro uchazeče o průkaz podle § 10 odst. 1 je základní vzdělání s výjimkou písmen c) a d), kde se vyžaduje střední odborné vzdělání. U uchazečů o průkaz podle § 10 odst. 1 písm. h) se od požadavku na vzdělání upouští.

(4) Minimálním potřebným věkem pro získání průkazu podle § 10 odst. 1 písm. c), d), e) a g) je věk 18 let, pro získání průkazu podle písmen a), b) a f) je věk 16 let a pro získání průkazu podle písmena h) je věk 15 let.

(5) Ke zkoušce může být přijat pouze uchazeč, který

 1. podal písemnou přihlášku podle odstavce 1, případně doloženou podle odstavce 2,
 2. v době konání zkoušky dosáhl potřebného vzdělání podle odstavce 3,
 3. v době konání zkoušky dosáhl věku podle odstavce 4.

§ 5

Rozsah znalostí potřebných pro jednotlivé druhy průkazů

(1) Každá zkouška je složena z těchto zkušebních oborů:

 1. radiokomunikační předpisy,
 2. radiokomunikační provoz,
 3. elektrotechnika a radiotechnika,
 4. praktická zkouška z telegrafie, pokud je pro danou způsobilost vyžadována.

(2) Součástí zkoušky z oboru radiokomunikačních předpisů k získání průkazu podle § 10 odst. 1 písm. a), c), d) a e) pro výkon služby u lodních stanic v námořní pohyblivé službě je též zkouška znalosti světového zeměpisu a zkouška v komunikaci v anglickém jazyce.

(3) Pro uchazeče o průkaz podle § 10 odst. 1 písm. a) je součástí zkoušky ověření znalosti letecké frazeologie.

(4) Úřad zveřejňuje v Telekomunikačním věstníku zkušební osnovy a postup zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů v souladu s vývojem platných předpisů, rozvojem techniky a požadavky praxe.

§ 6

Způsob provádění zkoušek

(1) Uchazeč zkoušku koná v době stanovené zkušební komisí zpravidla v sídle zkušební komise. Koná-li zkušební komise zkoušku na žádost uchazečů mimo sídlo zkušební komise, uhradí uchazeči Úřadu cestovní výdaje vzniklé cestou zkušební komise na místo zkoušky a zpět.

(2) Zkušební komise vyrozumí písemně uchazeče o době a místě konání zkoušky nejméně dva týdny před jejím konáním.

(3) Nemůže-li se uchazeč ze závažných důvodů dostavit ke zkoušce, oznámí tuto skutečnost zkušební komisi nejpozději 3 dny před jejím konáním a požádá o stanovení nového termínu, pokud trvá na vykonání zkoušky.

§ 7

Průběh zkoušky

(1) Před zahájením zkoušky tajemník komise ověří totožnost uchazečů a v případech podle § 4 odst. 2 zkontroluje doklady o předepsané praxi.

(2) Předseda zkušební komise řídí zkoušku a sleduje zkoušení z jednotlivých zkušebních oborů, přičemž může klást uchazečům doplňující otázky.

(3) Uchazeč zkoušku koná v českém nebo slovenském jazyce.2)

(4) Kromě členů zkušební komise mohou být zkoušce přítomny jen osoby, jejichž přítomnost předseda zkušební komise v odůvodněných případech povolí.

§ 8

Hodnocení výsledku zkoušky

(1) Zkušební komise používá pro hodnocení v jednotlivých zkušebních oborech i celkové zkoušky dvou stupňů: prospěl, neprospěl.

(2) Uchazeč zkoušku složil, jestliže prokázal znalost látky předepsanou zkušebními osnovami a prospěl ve všech zkušebních oborech.

(3) Uchazeč zkoušku nesložil, byl-li alespoň z jednoho zkušebního oboru hodnocen stupněm neprospěl.

(4) O provedení zkoušky a jejích výsledcích zkušební komise sepíše zápis na jednotném tiskopise, který podepíše předseda a zkušební komisaři. Zápis založí zkušební komise spolu s přihláškou ke zkoušce do spisu, který Úřad uchová nejméně pět let po datu zkoušky.

(5) V případě úspěšného složení zkoušky vydá předseda zkušební komise uchazeči příslušný průkaz podle požadovaného druhu oprávnění, který musí obsahovat zejména:

 1. pro oprávnění podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g)
  1. jméno a datum narození držitele průkazu,
  2. číslo průkazu,
  3. datum vydání a dobu platnosti průkazu,
  4. fotografii držitele průkazu a jeho podpis,
 2. pro oprávnění podle § 3 odst. 1 písm. h)
  1. jméno, rodné číslo,
  2. amatérská třída/třída CEPT.

§ 9

Pokud uchazeč u zkoušky neprospěl, může konat další zkoušku na základě nové přihlášky podle § 4 nejdříve za 1 měsíc.

§ 10

Způsobilost k obsluze stanic

(1) K obsluze stanic jsou oprávněny pouze osoby, které získají průkaz způsobilosti příslušného druhu:

 1. všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby opravňující jeho držitele k výkonu radiotelefonní služby u kterékoli letadlové stanice, letadlové pozemské stanice, letecké stanice nebo letecké pozemské stanice,
 2. omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby opravňující jeho držitele k výkonu radiotelefonní služby u kterékoli letadlové nebo letadlové pozemské stanice pracující na kmitočtech přidělených výhradně letecké pohyblivé nebo letecké pohyblivé družicové službě, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků,
 3. všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby opravňující jeho držitele k výkonu služby u lodních stanic, lodních pozemských stanic a u pobřežních stanic pracujících ve všech kmitočtových pásmech systému GMDSS,
 4. omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby opravňující jeho držitele k výkonu služby u lodních stanic a pobřežních stanic pracujících v pásmech velmi krátkých vln systému GMDSS,
 5. všeobecný průkaz radiotelefonisty opravňující jeho držitele k výkonu radiotelefonní služby u lodních a pobřežních stanic v radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách nebo u lodních stanic v námořní pohyblivé službě,
 6. omezený průkaz radiotelefonisty opravňující držitele k výkonu radiotelefonní služby u lodních stanic a pobřežních stanic v radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách nebo u lodních stanic v námořní pohyblivé službě v příbřežních vodních cestách, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků,
 7. průkaz pozemního radiotelegrafisty opravňující jeho držitele k výkonu radiotelegrafní a radiotelefonní služby u stanic zúčastněných v pozemních radiokomunikačních službách pracujících v pásmech krátkých vln,
 8. průkaz operátora amatérských stanic opravňující jeho držitele k obsluze amatérských vysílacích rádiových stanic odpovídající třídy.1)

(2) Průkazy vydávané podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f) a h) mají mezinárodní platnost.

(3) K zajištění výcviku a školení mohou pod dohledem osoby vlastnící příslušný průkaz obsluhovat stanice i osoby bez zvláštní způsobilosti k jejich obsluze.

§ 11

Platnost průkazu

(1) Průkaz podle § 10 odst. 1 písm. h) má neomezenou platnost.

(2) Průkaz podle § 10 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g) má platnost pět let.

(3) Úřad může platnost průkazu zrušit před uplynutím stanovené doby, jestliže se jeho držitel dopustil hrubého porušení zákona, vyhlášek vydaných k provedení zákona nebo opatření Úřadu zveřejněných v Telekomunikačním věstníku.

(4) Platnost průkazu podle odstavce 2 může Úřad na základě písemné žádosti jeho držitele prodloužit o dalších pět let. Držitel průkazu může podat žádost o prodloužení platnosti průkazu nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

(5) Žadatel o prodloužení platnosti průkazu podle odstavce 2 musí doložit žádost potvrzením, že jeho držitel pracoval v uplynulém období nejméně jeden rok jako operátor u stanic, k jejichž obsluze je uvedený druh průkazu třeba.

(6) V případě ztráty, poškození nebo zničení průkazu může jeho držitel požádat Úřad o vydání duplikátu za stanovený správní poplatek.

§ 12

Přechodná a zrušovací ustanovení

(1) Průkazy vydané před dnem účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

(2) Operátoři podle § 10 odst. 1 písm. h), kteří úspěšně složili zkoušku operátora amatérských rádiových stanic podle dříve platných předpisů, mohou požádat Úřad o vystavení průkazu do jednoho roku od nabytí účinnosti této vyhlášky. Úřad v takovém případě vystaví průkaz bez složení zkoušky a pro operátorskou třídu, již žadatel dosáhl podle dříve platných předpisů.

(3) Zrušují se:

 1. Výnos Federálního ministerstva spojů č. j. 7574/1973-R/1 o zkouškách palubních radiooperatérů, registrovaný v částce 28/1973 Sb.
 2. Výnos Federálního ministerstva spojů č. j. 6002/1977, jímž se mění a doplňuje Předpis o zkouškách palubních radiooperatérů, registrovaný v částce 15/1977 Sb.
 3. >Výnos Federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 8500/89-III-130, kterým se mění Předpis Federálního ministerstva spojů o zkouškách palubních radiooperatérů, opatření Federálního ministerstva dopravy a spojů o úpravě Povolovacích podmínek pro zřízení a provozování vysílacích rádiových stanic pohyblivé pozemní a pevné služby a opatření Federálního ministerstva dopravy a spojů, jímž se uděluje výjimka z Předpisu o zkouškách pozemních radiooperatérů, registrovaný v částce 26/1989 Sb.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:
Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou:

 1. Vyhláška č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikční služby.
 2. § 104 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
© OK1XU, 2000