Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Jak zlikvidovat HAM Radio dle Mobil serveru

Kdo má přístup na Internet a zajímají ho mobilní telefony, určitě už rok - dva sleduje Mobil Server. Jde o graficky hezky udělané stránky, které na spotřebitelské úrovni informují o mnoha zajímavostech kolem mobilních telefonů. Obsahově jsou dělány s amatérským entusiasmem, který budil sympatie, jež umožňily přehlédnout lecjaký nedostatek.

Během doby udělaly četné reklamy na stránkách Mobil Serveru z amatérské zábavy nepochybně výnosný podnik. Vydavatel se raduje, že v roce 1997 hlasovalo o mobilním telefonu roku pár set čtenářů, letos už přes sedmnáct tisíc. Rostoucí záběr se ale nijak zvlášť neprojevuje na růstu kvality. Na stopy amatérismu stále narážíme prakticky všude: řada stránek se hemží hrubými pravopisnými chybami, autoři se čtenářům představují dětinskými (neřekneme-li pubertálními) přezdívkami, "recenze" telefonů jsou i nadále vedeny v duchu "líbí-nelíbí", citlivost telefonů je ověřována jízdou po schodech metra, po objektivním měření ani potuchy.

Vzdor retardované kvalitě má Mobil Server ambice zasahovat do stále širších oblastí konsumentské zábavy, a tak se logicky zabývá i Internetem. Skvělou příležitostí k získání čtenářů byl podíl na barnumské akci "Internet proti monopolu", z níž se snažil finanční a politický kapitál vytřískat kde kdo, avšak běžnému uživateli Internetu nepřinesla prakticky nic. Patrně jako náhrada za tento neúspěch je čtenářům nabízen přehled alternativních cest k připojení na Internet. Ve třetím pokračování přehledu, které se objevilo 9.prosince 1998 pod názvem "Reálné internetové alternativy III. Packet Radio", je čtenářům jako cesta k pomalému ale levnému připojení na Internet doporučováno packet radio, a to jak na CB, tak na radioamatérských pásmech.

Autor, pan Patrick Zandl, který si říká "Tangero", zevrubně - i když ne moc zasvěceně, právě tak asi na úrovni jím užitého příkladu:

"1.stanice: bzzzbzzz,
  2.stanice: nerozumím, opakuj"

- probírá různé technické aspekty věci, velmi důkladně však před čtenáři tají, že většina toho, co radí, je ve značném rozporu s radiokomunikačními předpisy mezinárodními i tuzemskými. Např. fakt, že na CB nejsou datové přenosy povoleny, tají zcela, a nezbytnost koncese k provozu na radioamatérských pásmech kryje cudnou formulací "Zde ovšem je vhodné mít koncesi a trochu zmapovaný terén, nebo se vám snadno stane, že vám pár radioamatérů přijde strhnout anténu, kterou jim rušíte kanál.". Již obrat o "pár radioamatérech&quot dává tušit osobní přístup pana autora k našemu hobby.

Právní nihilismus autora snad nejlépe dokumentuje věta: "Je samozřejmě možný posun mimo povolená pásma – pod a nad vymezenou frekvenci, ale ČTÚ to nerado vidí.".

Radiokomunikační řád? Nezájem.
Zákon o telekomunikacích? Nezájem.
Povolovací podmínky pro radioamatéry? Nezájem.
Generální povolení pro CB? Nezájem.
Jakákoli novinářská a lidská odpovědnost? Nezájem.
Že se síť packet radia zhroutí, pokud se "radami" bude řídit i jen zlomek čtenářů Mobil Serveru? Absolutní nezájem!

- hlavně, že se korunky kutálí ...

Panu Zandlovi jsme poslali k jeho dílku své poznámky (viz níže) s výzvou, aby text odstranil nebo opravil. Vám radíme, abyste se se spiskem na výše uvedeném linku seznámili v úplnosti a panu Zandlovi sdělili své dojmy. My jsme byli jako představitelé seriosně pracujícího spolku bohužel nuceni volit suché neutrální formulace, naši čtenáři však jistě najdou vhodné věty, jež kvalitu jeho práce ocení výstižněji.


Co je uvedeno "nad čarou", jsme napsali 12.12.. Následující den pan Zandl vyhověl našemu dopisu potud, že doplnil svou stránku odstavcem citujícím Povolovací podmínky a navázal upozorněním, že užívání většiny kmitočtového spektra je podmíněno povolením. Čtenářům je tak sice i nadále navrhována nezákonná činnost, ale na tuto nezákonnost je alespoň upozorněno, což je nepochybně o stupeň seriosnější.

Stránky Mobil Serveru jsou doplněny prostorem pro diskusi čtenářů, čehož jsme využili k umístění odkazu na tuto naši stránku.

Čtenářům Mobil Serveru, kteří nás tu navštíví, chceme říci toto:

  1. Packet radio není reálnou alternativou připojení na Internet, přinejmenším pokud je tím míněna síť packet radia na radioamatérských pásmech. Plnohodnotnému využití Internetu prostřednictvím této sítě brání jak technické okolnosti (uživatelské vstupy s rychlostí nejvýše 9k6, ne o mnoho rychlejší linky mezi nódy, celková kapacita sítě i její stávající zatížení), tak právní podmínky (velmi úzce omezená náplň zpráv, jež mohou být na radioamatérských pásmech předávány). Leckoho to možná překvapí, ale radioamatérům toto omezení témat korespondence vyhovuje, neboť kmitočtové segmenty amatérské služby jsou velmi úzké, již dnes přeplněné, a pro ty, kdo by na nich chtěli provozovat neradioamatérskou konsumentskou zábavu (a těch je mnoho), prostě není místo.
  2. Síť packet radia není veřejná síť, vybudovali si ji radioamatéři sami z vlastních prostředků, vlastní dobrovolnou nehonorovanou prací a pro vlastní účely. Mezi tyto účely nepatří neomezený přístup k Internetu, a to ani pro radioamatéry samé, tím méně pro neamatérskou veřejnost. Existují velmi jednoduché technické prostředky, které umožňují sysopům sítě zabránit v connectu všem, kdo by se v síti chovali nenáležitě. Pokud by podle rad Mobil Serveru někdo investoval čas a peníze do technických zařízení nebo i získání koncese jen k tomu, aby si prostřednictvím sítě vyřizoval neradioamatérský e-mail nebo se i pokoušel surfovat Internetem, bude mu takové počínání rychle znemožněno, a jeho prostředky i úsilí přijdou vniveč.
  3. Radioamatéři sami velmi pečlivě střeží, aby na radioamatérská pásma nevstupoval nikdo bez oprávnění - mají k tomu mezinárodně koordinovanou službu, monitoring, a několik tisíc z nich je dostatečně technicky vybaveno tak, aby nelegální stanici dokázali rychle a přesně zaměřit. Pak se obvykle nenamáhají lezením po střechách a strháváním cizích antén, nýbrž účinně spolupracují s orgány státu tak, aby byl nekoncesovaný pirát přistižen a důkladně sankcionován. To se zdařilo již mnohokrát, a v tom budou radioamatéři pilně pokračovat.
  4. Na radioamatérských pásmech je vítán každý, kdo se zde bude chovat v souladu se zákonem a s obecnými radioamatérskými zvyklostmi tak, aby nebyl na překážku zájmům druhých. Pokud někdo ze čtenářů Mobil Serveru složí zkoušky, získá koncesi a bude chtít využít síť packet radia k tomu, k čemu byla zřízena, může. Najde na ní: BBS s množstvím rubrik s informacemi s radioamatérskou tématikou, s radioamatérskými programy, najde zde prostředky pro elektronickou poštu s radioamatérskou náplní, síť rychlého zpravodajství o zajímavých radioamatérských stanicích, informace o podmínkáách šíření radiových vln pro radioamatéry, a mnoho dalších věcí, které zajímají radioamatéry. Pokud tedy toto zaujme i některého čtenáře Mobil Serveru, proč ne. Stal se radioamatérem a je mezi námi vítán.

Pan Zandl nám 13.12. poslal odpověď na náš dopis. Líbila se nám, protože dokonale koresponduje se vším, co jsme zatím v celé této cause poznali. S jeho výslovným svolením ji v úplnosti, bez úprav a komentářů uvádíme na konci této stránky. Audietur et altera pars ...

Protože nechceme sklouznout na úroveň pavlačové diskuse, tvorbu této stránky tím končíme. Stránka však bude mezi stránkami Českého radioklubu vystavena tak dlouho, dokud bude Mobil Server uvádět packet radio jako reálnou internetovskou alternativu v jakékoli souvislosti s radioamatérskými pásmy.


Vážený pan
Patrick Z a n d l
Mobil server, s.r.o.
Bellušova 1861/38, Praha 5

V Praze dne 12.prosince 1998

Vážený pane,

obracíme se na Vás jako občanské sdružení Český radioklub, členské sdružení Mezinárodní radioamatérské unie a největší organisace radioamatérů v České republice. Vede nás k tomu text "Reálné internetové alternativy III. – Packet Radio", který jste v nedávné době vystavil na Mobil Serveru a učinil tak přístupným veřejnosti – z údajů na Vašem serveru uváděných lze předpokládat, že ho budou číst nejméně desítky tisíc osob.

Cítíme potřebu Vás upozornit, že text bez upozornění na protiprávnost takového počínání navádí čtenáře k jednání, jež by bylo porušením mezinárodního práva i domácích předpisů, což by pro ně mohlo znamenat postih podle správního nebo i trestního práva. Je návodem k porušování radiokomunikačních předpisů i k poškozování oprávněných zájmů provozovatelů radiokomunikačních služeb, jež by případně mohlo vyvolat bezpečnostní risika, a konečně i návodem ke zneužívání soukromých zařízení k účelům, pro něž nejsou určena, a na účet osob, které k tomu nedaly souhlas.

Obor kmitočtového spektra, které je využitelné radiokomunikačními službami, je přírodním bohatstvím, jež náleží celému lidstvu, zájemců o jeho užití je však tolik, že nezbytně vyžaduje mezinárodní koordinaci. Jejím nositelem je Mezinárodní telekomunikační unie - ITU, která sdružuje většinu zemí světa včetně ČR. ITU různými opatřeními, zejména Radiokomunikačním řádem, s mezinárodní závazností koordinuje kmitočtové příděly a způsob jejich užití, a současně vymezuje národním administrativám prostor pro úpravu radiokomunikačního provozu dle vlastních potřeb. Z toho pohledu je nerušené užívání kmitočtů či kmitočtových segmentů službami, jimž jsou tyto kmitočty/segmenty určeny, oprávněným zájmem chráněným zákonem, a naopak jejich neautorisované užívání je nedovoleným porušením výkonu těchto práv.

Text uvádí jako "reálnou internetovou alternativu" užití kmitočtů vyhrazených amatérské radiokomunikační službě. Radiokomunikační řád ITU definuje amatérskou službu jako "službu, která slouží k vlastnímu vzdělávání, vzájemné komunikaci a technickému zkoumání uskutečňovanému amatéry, to je plně autorizovanými osobami, které se zajímají o radiotechniku jedině z osobního snažení a bez peněžních zájmů." Požadavkem autorisace je dáno, že v oboru kmitočtů určených amatérské radiokomunikační službě mohou pracovat jen osoby vybavené souhlasem národní administrace, v ČR konkrétně povolením dle vyhlášky FMS č.390/1992 Sb. o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic. Tuto podstatnou okolnost text přechází nezávaznou formulací "je vhodné mít koncesi", a o něco dále zkresluje slovy "vřele doporučuji udělat si radioamatérské zkoušky" – samotné složení zkoušek nikoho k ničemu neopravňuje.

Povolovací podmínky pro amatérské vysílací rádiové stanice, vydané jako Příloha k opatření č.173/1992 Věstníku spojů,

  1. dovolují jen tento telekomunikační styk: "Držitelé povolení a operátoři stanic právnických osob mohou navazovat spojení s jinými amatérskými stanicemi nebo stanicemi, které mají styk s amatérskými stanicemi povolen.",
  2. stanoví: "Amatérských stanic je dovoleno používat jen k vysílání zpráv, které se vzhledem k jejich významu zpravidla nedopravují po jednotné telekomunikační síti a týkají se radioamatérské činnosti a radioamatérů.",
  3. zakazují: "zprávy a pořady mající povahu reklamního nebo rozhlasového vysílání, … zprávy a sdělení pro třetí osoby nesouvisející s radioamatérskou činností, … bez uvedení volací značky.".
Z toho plyne, že z téměř nekonečného množství informací, jež Internet nabízí, by na kmitočtech amatérské radiokomunikační služby mohla být přenášena nanejvýš elektronická pošta, a to jen s radioamatérskou tématikou a jen mezi osobami, jež mají radioamatérské povolení. Volné surfování sítí nepřichází v úvahu. Na tento právní aspekt text jakýmkoli způsobem neupozorňuje.

Píšete: "Patrně nejlépe uděláte, když si nód uděláte sami pro sebe, nebo s pár přáteli". Nejen neupozorňujete, že provozovatel nódu by musel být držitelem radioamatérského povolení, ale zcela pomíjíte i nezbytnost mezinárodní kmitočtové koordinace, která je řízena Mezinárodní radioamatérskou unií (IARU) a respektuje ji i ČTÚ.

Mezinárodní síť packet radia je budována, udržována a provozována samotnými radioamatéry pro jejich potřeby, z jejich vlastních prostředků, v jejich volném čase, z nadšení a bez odměny. Nejde o síť veřejnou nebo pořízenou z veřejných prostředků. Text však vyvolává chybný dojem, že radioamatéři investují miliony z vlastních kapes a vynakládají desetitisíce hodin volného času na to, aby si přes jejich soukromá zařízení mohli nezúčastnění surfaři zadarmo stahovat megabyty stránek a souborů a přivést tak celou síť ke kolapsu. Tento "drobný problém" je odbyt dehonestující výstrahou, že "pár radioamatérů přijde strhnout anténu" – ve skutečnosti nabádáte k porušení práv několika milionů lidí na celém světě.

Vedle rozsáhlého poškozování zájmů radioamatérů radí Váš text také k porušení předpisů pro provoz v tzv. CB pásmu. Ten je regulován generálním povolením ČTÚ GP 09/1995 ke zřízení a provozování vysílacích rádiových stanic malého výkonu určených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob, dle nějž je zde povolen jen přenos mluvené řeči, nejvýše tónová volba. I v tomto případě jsou tedy čtenáři bez výstrahy naváděni k protiprávnímu jednání.

"Je samozřejmě možný posun mimo povolená pásma – pod a nad vymezenou frekvenci, ale ČTÚ to nerado vidí." Samozřejmost, s níž se jako možné surfařům radí, aby umístili kmitočty radiomodemů mimo povolená pásma (a proč tedy ne také třeba na kmitočty leteckých majáků, kde v krajnějším případě mohou poslat k zemi letadlo se stovkami lidí na palubě, proč tedy ne také na tísňové kmitočty záchranných služeb atd.), je nesmírně zarážející, pro celý text však příznačná stejně, jako Váš pojem "licencovaná volná pásma", s nímž jsme se zatím ještě opravdu nesetkali

Ze všech uvedených důvodů Vás vyzýváme, abyste již citovaný text "Reálné internetové alternativy III. – Packet Radio" odstranil, přepracoval nebo doplnil textem tohoto dopisu.

I radioamatéři mají některé negativní zkušenosti s radiokomunikační legislativou, zejména s jejím pomalým přizpůsobováním se novým společenským a technickým okolnostem. Tato legislativa je ale také významným nástrojem ochrany jejich zájmů, a tohoto nástroje hodlají v plném rozsahu a s plným důrazem využít vždy, kdy budou ohroženy jejich zájmy. Na radioamatérských pásmech je velmi vítán každý, kdo se zde bude chovat v souladu se zákonem a s obecnými radioamatérskými zvyklostmi tak, aby nebyl na překážku zájmům druhých. "Škodná" však bude vykázána všemi dovolenými prostředky, účinnou spolupráci s orgány státu a justice v to počítaje. Toto by mělo být známo i tvůrcům a čtenářům Mobil Serveru. Právní a mravní nihilismus nepomohou nikomu a ničemu.

Za Český radioklub
Jan L i t o m i s k ý
místopředseda ČRK

Vazeny pane,

zde je v kratkosti moje soukroma odpoved a nazor coby autora clanku - neztotoznujte jej s nazorem redakce, o kteryzto jste nepozadal.

Vzhledem k tomu, ze Vas dopis ma reagovat na nepresnosti a poskozovani zajmu tretich stran, je mi lito, ze Vy sam jste se dopusit velmi hrubeho zkresleni skutecnosti a faktu na Vasich internetovych strankach: http://crk.mlp.cz/cgi/cp1250/cz/Mobil.HTM

Je krajne neprijemne, ze v okamziku, kdy sam nas napadate, manipulujete s udaji dle Vasi libosti.

1) Testovani mobilnich telefonu na jezdicich schodech jsme vyzkouseli jednou a to pred dvemi lety, v dobe, kdy jsme si nemohli dovolit zaplatit jejich testovani ve specializovane laboratori. Jak vidite sam, komercializace naseho serveru, nad kterou vyjadrujete tolik znechuceni, nam umoznila odklonit se od techto amaterskych aktivit a zaplatit cca. 6-8000 Kc za jeden test mobilniho telefonu laboratorim. O duchu libi/nelibi se asi nemusime bavit, vzhledem k tomu, ze jste patrne zadnou recenzi necetl a nevidel jste srovnavaci tabulky.

2) autoři se čtenářům představují dětinskými (neřekneme-li pubertálními) přezdívkami - tento hezky bonmot jasne ukazuje, ze v prostredi internetu se budto neorientujete, nebo umyslne podsouvate ctenarum jiny obsah. Tyto - jak jste se racil vyjadrit "pubertalni prezdivky" maji stejny smysl, jako OK1XU a je mi lito, ze i o techto volacich znackach se takto hezky nevyjadrujete.

3) Internet proti monopolu - jak oblibene je si do nej kopnout v okamziku, kdy vase vlastni snaha cokoliv posunout ci zmenit, byla nulova. Odstavec o IPM mne utvrdil o Vasich znalostech a povedomi o internetu.

4) Pravopisne hrubky - spocitejte jejich pocet ve Vasem dopisu a zjistite, ze nejsme sami, kdo je dela. Nas omlouva kazdodenni vydani a nedostatek financnich prostredku na korektury. Co omlouva vas?

Takto by se dalo pokracovat o dalsich vasich tvrzenich.

Vyse uvedene mne prilis nepresvedcilo o tom, ze byste hloubeji pochopil smysl, ke kteremu je internet, natoz pak Mobil server urcen. To doklada i zaslany soubor ve formatu Word o delce 139 KB...

Patrne jste prehledl, ze vetsina ctenaru Mobil serveru ma znalosti o telekomunikacich a tudiz i vi, ze pro radioamaterske vysilani je treba koncese. Proto ona cudna formulace neni zastiraci manevr, jak se mylne domnivate, ale konstatovani skutecnosti, jiz jsou si nasi ctenari vedomi.

S Vasim dopisem lze ovsem temer bez vyhrad souhlasit v posledni pasazi, kde se zminujete o pomalem prizpusobovani se legislativy novym pomerum v radiokomunikacich. Zde pouze nesouhlasim v tom, ze pasivni upozornovani na existenci problemu k necemu povede. Jak vidite, obraz pozadavku zmen je maly, pokud nejaky - o packet radiu na CB se hovori a nekde se i pouziva dosti dlouho, ja sam jej pamatuji od roku 1992. Dodnes nebylo legislativne PR CB zakotveno.

Je podle mne nesporne, ze s nastupem novych technologii dojde k dalsim konfliktum mezi radioamatery, legislativou a mezi beznymi uzivateli. Zejmena v okamziku, kdy technologie packet radia a radioveho propojeni zacnou byt komercne/bezne dostupne a lide je budou chtit vyuzivat.

Nicmene k tomu podstatnemu: clanek mel za ukol ve strucnosti ctenare seznamit s ekonomickymi vyhodami packet radia a nejdulezitejsimi technickymi aspekty. Jeho hlavnim ukolem bylo zduraznit, ze existuje lacina alternativa pripojeni k siti, ktera ma vyrazne nevyhody, at jiz technicke, nebo prakticke.

Podstatnou casti clanku byly odkazy na relevantni internetove stranky. Zde vsichni zajemci o problematiku mohli najit materialy jak technicke, tak koncesni. Vzhledem k tomu, ze sam clanek neobsahoval podstatne technicke detaily, musel kazdy z ctenaru s hlubsim zajmem tyto stranky navstivit, coz dle meho soudu dostatecne resi problem.

Shrnuto a podtrzeno - vyjadril jste krajne nevybiravym a nactiutrhacnym zpusobem svoje mineni. Verim, ze se tak dalo ucinit kulturneji, bez lzivych a nepravdivych tvrzeni z Vasi strany a to ackoliv do jiste miry chapu Vase emocni pohnuti. Dovoluji si Vas upozornit, ze spoluprace s justici a s organy statu neni jen Vasi vyhradni moznosti, ale ze ji muze vyuzit i nase spolecnost v okamziku, kdy ji budete nepravem napadat.

Na zaklade Vasi zadosti jsem do textu clanku doplnil Vami uvedene citace zakonu - pokladam to za vice nez adekvatni upozorneni ctenare na to, ze je zde legislativni problem.

V pripade, ze byste chtel i nadale prispivat postredhy a namety predevsim technickeho charakteru, verim ze by lide z HAM serveru ham.mobil.cz uvitali Vasi spolupraci. Mozna by stalo za zminku, ze i tento server je dotovan z vynosu www.mobil.cz, nebot na jeho samostatny provoz by penize nebyly. To podotykam pro pripad, kdybyste nas chtel obvinovat z toho, kolik penez nam prinasi psani o HAM radiu - ona ta komerce neni tak spatna, jak ji ve svem entusiasmu vidite.

hezky den,

Patrick Zandl

© OK1XU, 1998