Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Návrh nového provozního předpisu dle radioamatérů

ustavil tj. pro harmonisaci předpisů ČR pro amatérské vysílání s předpisy zemí EU. Současně vyhlásil anketu, která nejširší amatérské veřejnosti umožnila upozornit na vše, co pociťuje jako překážku radioamatérského hobby v OK.

Pracovní skupina je složena ze zástupců všech významných radioamatérských spolků v OK. Jejími členy jsou OK2FD (ČRK) jako vedoucí, a dále OK1AVI (ČRK), OK1MP (ČRK), OK1PG (ČRK), OK1XU (ČRK), OK1RR (SČR) a OK2WW (SMSR).

Prvním výsledkem práce skupiny byl návrh nového znění stávajících Povolovacích podmínek, který reagoval na změny vyvolané jednáním IARU v Tel Avivu. Text zde byl několik měsíců vystaven. ČTÚ zareagoval tím, že předložil vlastní návrh Povolovacích podmínek, který byl kompilátem různých dřívějších znění tohoto předpisu. Pracovní skupina návrh připomínkovala, současně ovšem konstatovala, že materiál, který nepřináší nic nového, nemá význam přijímat.

V závěru roku 1998 dostala pracovní skupina z ČTÚ podnět k přípravě dalšího návrhu, což vyvolala potřeba přijmout nový zákon o telekomunikacích do konce letošního roku. Návrh má zahrnovat jak stávající vyhlášku, tak i povolovací podmínky (tyto s dnes používaným názvem "jednotná pravidla"). Výsledek zde vystavujeme.

Text vychází ze stávajících předpisů s tím, že usiluje o:

 • - chápání amatérské radiostanice jako nástroje ke komunikaci a nikoli jako pomůcky diverstanta k ohrožení bezpečnosti státu na úrovni tuny Semtexu, tj. celkové "zcivilnění" textu,
  - všestranné zahrnutí účinnosti doporučení Mezinárodní radioamatérské unie,
  - zavedení začátečnických tříd typu "novice" a odpovídající úprava tříd vyšších,
  - akcentace potřeby lepší připravenosti operátorů vyšších tříd,
  - odstranění zbytné dokumentace u stanice, např. povinného vedení staničního deníku,
  - příznivější přístup k problematice rušení příjmu RTV a jiných služeb včetně ochrany osobních dat koncesionáře ze strany kontrolních orgánů,
  - rozšíření možností použití amatérských stanic při ohrožení života, zdraví a majetku,
  - zpřesnění zákazu použití amatérských stanic ke komerčním účelům,
  - zohlednění současného stavu techniky (včetně povolených výkonů) a dnes používaných druhů provozu při formulaci technických podmínek,
  - zahrnutí informativních dodatků tak, aby s předpisem získali radioamatéři také přehled o vztazích amatérské služby k ostatním službám,
  - otevření prostoru k propagačním aktivitám, např. při skautských setkáních JOTA apod.

Je nutno zdůrazit, že jde o předložený Českému telekomunikačnímu úřadu, a ČTÚ i MDS mohou mít na řadu navržených změn jiný názor.

Zipovaný soubor ve formátu Word 6 pro W95 lze stáhnout zde.


* * * N Á V R H * * *
VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů


č. …/…. Sb.
ze dne ……
o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § … odst. … zákona č. …/.. Sb., o telekomunikacích:

Č Á S T    P R V N Í

Účel a základní pojmy

§ 1

 1. Amatérské vysílací rádiové stanice (dále jen "amatérské stanice") slouží k sebevzdělání, vzájemnému spojení, technickému studiu a radioamatérské sportovní činnosti.
 2. Provoz amatérských stanic nesmí být zdrojem zisku.
 3. Pro účely této vyhlášky se rozumí:
  1. "amatérskou stanicí" telekomunikační zařízení dle odst. 1), které tvoří jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení včetně anténních systémů pracujících v pásmech vyhrazených pro radioamatérský provoz, jež jsou v držení téhož držitele povolení,
  2. "zřízením" amatérské stanice její připravení k provozování včetně jejího sestrojení nebo pořízení; zřízením není hromadná výroba nebo hromadný dovoz,
  3. "provozováním" amatérské stanice její držení a užívání k rádiovému příjmu nebo vysílání,
  4. "přechováváním" pouhé držení stanice; podmínky přechovávání stanoví zvláštní předpis,
  5. "operátorem" fyzická osoba, která zkouškou prokázala způsobilost k provozování amatérské stanice,
  6. "jednotnými pravidly" Jednotná pravidla pro amatérské rádiové stanice 1),
  7. "povolovacím orgánem" Český telekomunikační úřad.
 4. Povolovací řízení a další řízení související s amatérskými stanicemi se řídí správním řádem ČR. 2)
 5. Není-li předpisy ČR pro provoz amatérských stanic stanoveno jinak, řídí se Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a doporučeními Mezinárodní radioamatérské unie (IARU).

Č Á S T    D R U H Á

Povolení ke zřízení a provozování amatérských stanic

§ 2

Obsah povolení

Amatérské stanice mohou být zřizovány a provozovány jen na základě povolení. Povolení ke zřizování a provozování amatérské stanice (dále jen "povolení") opravňuje fyzické i právnické osoby zřizovat a provozovat amatérskou stanici.

§ 3

Podmínky pro vydání povolení

 1. Povolovací orgán vydá povolení:
  1. fyzické osobě, která dosáhla věku nejméně 10 roků, nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo její způsobilost nebyla omezena, a prokázala odbornou způsobilost podle této vyhlášky (§ 10 a násl.);
  2. právnické osobě, která má sídlo na území České republiky; oprávněné orgány právnické osoby jsou povinny ustavit vedoucího operátora (VO), který je povolovacím orgánem zapsán do povolení; vedoucí operátor musí mít vlastní platné povolení a zastupuje držitele povolení vůči povolovacímu orgánu.
 2. Povolovací orgán může odmítnout vydat povolení:
  1. fyzické nebo právnické osobě, jíž bylo povolení odňato (§ 9), jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení uplynuly méně než dva roky,
  2. fyzické osobě, jíž bylo povolení odňato (§ 9) pro spáchání úmyslného trestného činu s použitím amatérské stanice, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení uplynulo méně než pět roků, neuložil-li soud delší dobu zákazu činnosti.

§ 4

Žádost o povolení

Povolení se vydává na základě žádosti, která obsahuje:

 1. u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo žadatele a trvalé stanoviště amatérské stanice,
 2. u právnických osob název, sídlo, identifikační číslo organizace (IČO), trvalé stanoviště amatérské stanice, jméno a příjmení vedoucího operátora a jeho volací značku.

§ 5

Náležitosti povolení

 1. Rozhodnutí o povolení amatérská stanice obsahuje zejména:
  1. číslo povolení,
  2. u fyzické osoby její jméno a příjmení, bydliště a rodné číslo, u právnické osoby její název, sídlo, IČO, jméno, příjmení a volací značku vedoucího operátora,
  3. u tříd N1 a N2 (§ 15) jméno a značku komisaře, který provedl zkoušku,
  4. přidělenou volací značku,
  5. operátorskou třídu,
  6. třídu podle doporučení CEPT T/R 61-01, je-li povolení udělováno fyzické osobě a třídu CEPT lze přidělit,
  7. trvalé stanoviště amatérské stanice,
  8. tuto vyhlášku a jednotná pravidla.
 2. Držitel povolení seznámí osoby, jež mají stanici obsluhovat, s obsahem povolení a s jednotnými pravidly, a dbá dodržování těchto ustanovení.

§ 6

Platnost povolení

 1. Povolení platí deset roků ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho vydání. Platnost povolení lze prodloužit na základě písemné žádosti podané nejméně jeden, nejdříve však šest měsíců před skončením jeho platnosti.
 2. U tříd N1 a N2 pět roků, během nichž je držitel povolení buď na základě zkoušek přeřazen do třídy V1 nebo V2 nebo je po uplynutí pěti roků znovu přezkoušen dle požadavků pro třídu N1 nebo N2.
 3. Před uplynutím doby platnosti podle odstavců (1) a (2) povolení zaniká dnem, kdy fyzická nebo právnická osoba:
  1. se oprávnění vzdala,
  2. fyzická osoba zemřela nebo byla zbavena způsobilosti k právním úkonům,
  3. právnická osoba zanikla bez právního nástupce,
  4. pro právnickou osobu přestal být činný vedoucí operátor s vlastním povolením a nebyl současně ustaven nový vedoucí operátor,
  5. nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí povolení.

§ 7

Povinnosti při zániku povolení

Při zániku povolení podle § 6 je vlastník amatérské stanice povinen ukončit její provoz a do 15 dnů povolovacímu orgánu:

 1. vrátit rozhodnutí o povolení,
 2. oznámit, jak bylo naloženo s vysílacím zařízením.

§ 8

Odpovědnost

 1. Za zřízení a provozování stanice v souladu se zněním povolení, této vyhlášky a jednotných pravidel odpovídá držitel povolení. Je-li držitelem právnická osoba, nese odpovědnost vedoucí operátor (VO) (§ 3, odst. 1, písm. b).
 2. Držitel stanice učiní přiměřená opatření k zabezpečení stanice proti neoprávněnému držení a provozování.
 3. Držitel povolení učiní přiměřená opatření, aby povolení bylo zabezpečeno proti poškození, ztrátě, odcizení a zneužití. Dojde-li k takové události, podá o ní neprodleně písemné oznámení povolovacímu orgánu, v případě poškození, ztráty nebo odcizení povolení současně i žádost o vydání duplikátu.

§ 9

Opatření při porušení této vyhlášky nebo Jednotných pravidel

 1. Poruší-li fyzická nebo právnická osoba, které bylo povolení vydáno, závažným způsobem ustanovení této vyhlášky nebo jednotných pravidel, uloží jí povolovací orgán některé z těchto opatření:
  1. pozastavení povolení k provozování na dobu nejdéle jednoho roku,
  2. odnětí povolení.
 2. Poruší-li ustanovení této vyhlášky nebo jednotných pravidel operátor, může mu povolovací orgán uložit, aby se podrobil přezkoušení s tím, že podle výsledků může být přeřazen do nižší operátorské třídy. Přezkoušení se provede přiměřeně podle části třetí této vyhlášky.

Č Á S T    T Ř E T Í

Třídy operátorů amatérských stanic

§ 10

Třídy operátorů

 1. Podle rozsahu znalostí a praxe se stanoví odborná způsobilost operátora jeho zařazením do jedné z následujících tříd operátorů amatérských stanic:
  1. novické třídy: N1 a N2,
  2. všeobecné třídy: V1 a V2,
  3. extra třídy: E1 a E2.
 2. Zařazení do tříd N1, V1 a E1 opravňuje k provozu na kmitočtech amatérské radiokomunikační služby dle jednotných pravidel a je podmíněno úspěšným složením zkoušky z telegrafní abecedy (§ 15). Zařazení do tříd N2, V2 a E2 opravňuje k provozu na kmitočtech amatérské radiokomunikační služby dle jednotných pravidel, které jsou vyšší, než 30 MHz.
 3. Předpokladem zařazení do operátorské třídy je splnění požadavků stanovených touto vyhláškou.
 4. Nebrání-li tomu zvláštní důvody, může povolovací orgán povolit provoz:
  1. vyšším výkonem,
  2. jinými druhy provozu,
  3. v jiných pásmech nebo kmitočtech.

§ 11

Zkoušky

 1. Zkouška se vykoná na žádost uchazeče, která může být spojena se žádostí o povolení amatérská stanice.
 2. Uchazeč je povinen uhradit povolovacímu orgánu poplatek …,- Kč.

§ 12

Zkušební komise

 1. Povolovací orgán zřizuje zkušební komisi a jmenuje její předsedu a zkušební komisaře. Jako komisaři pro zkušební obor "Radioamatérský provoz" mohou být jmenováni jen držitelé povolení třídy E1, kteří mají v této třídě praxi alespoň pět roků.
 2. Předseda komise určí ze členů komise jednoho až dva své zástupce.
 3. Zkušební komise určuje zkušební otázky z jednotlivých předmětů, které jsou závazné i pro dobrovolné zkušební komisaře (viz dále).
 4. Zkoušky operátorů tříd N1 a N2 mohou provádět i dobrovolní samostatní zkušební komisaři jmenovaní povolovacím orgánem. Mohou jimi být jmenováni jen držitelé povolení třídy E1, kteří mají v této třídě praxi alespoň pět roků. Samostatní komisaři mají při zkouškách práva a povinnosti předsedy zkušební komise dle následujících ustanovení. Řídí se touto vyhláškou a závaznými pokyny povolovacího orgánu.
 5. Sídlem zkušební komise je Praha.

§ 13

Doba a místo konání zkoušky

 1. Zkouška se koná v době do tří měsíců od doručení žádosti zpravidla v sídle zkušební komise. O době a místě zkoušky bude uchazeč vyrozuměn v předstihu nejméně jednoho týdne.
 2. Nemůže-li se uchazeč dostavit ke zkoušce, je povinen to v předstihu oznámit zkušební komisi a požádat o stanovení nového termínu.

Průběh zkoušky

§ 14

 1. Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svou totožnost a předložit doklad o zaplacení poplatku.
 2. Zkouška je neveřejná a probíhá zpravidla formou testů. Kromě členů zkušební komise mohou být zkoušce přítomny jen osoby, jejichž přítomnost předseda zkušební komise v odůvodněných případech dovolí.
 3. Předseda zkušební komise řídí zkoušky a sleduje zkoušení z jednotlivých zkušebních oborů, přičemž může klást uchazečům doplňující otázky.

Požadavky pro zařazení do operátorských tříd

§ 15

 1. Třída N1:

 2. Věk nejméně 10 roků a prokázání základních znalostí v těchto zkušebních oborech:
  1. předpisy o povolování a provozu amatérských stanic,
  2. základy elektrotechniky a radiotechniky a bezpečnostní předpisy,
  3. radioamatérský provoz,
  4. zkouška z telegrafie tempem 30 znaků za minutu.
 3. Třída N2

 4. Věk nejméně 10 roků a prokázání základních znalostí v těchto zkušebních oborech:
  1. předpisy o povolování a provozu amatérských stanic,
  2. základy elektrotechniky a radiotechniky a bezpečnostní předpisy,
  3. radioamatérský provoz.
 5. Třída V1

 6. Věk nejméně 15 roků, ukončené základní vzdělání, praxe ve třídě N1, navázání nejméně 1.500 spojení mimo převaděče, potvrzení (QSL) o navázání spojení s nejméně 30 zeměmi dle podmínek diplomu DXCC (ARRL) a prokázání znalostí v těchto zkušebních oborech:
  1. předpisy o povolování a provozu amatérských stanic,
  2. základy elektrotechniky a radiotechniky a bezpečnostní předpisy,
  3. radioamatérský provoz,
  4. zkouška z telegrafie tempem 60 znaků za minutu.
 7. Třída V2

 8. Věk nejméně 15 roků, ukončené základní vzdělání, praxe ve třídě N1 nebo N2, navázání nejméně 1.500 spojení mimo převaděče a prokázání znalostí v těchto zkušebních oborech:
  1. předpisy o povolování a provozu amatérských stanic,
  2. základy elektrotechniky a radiotechniky a bezpečnostní předpisy,
  3. radioamatérský provoz.
 9. Třída E1

 10. Pět roků praxe ve třídě V1, navázání nejméně 5.000 spojení mimo převaděče a velmi dobrých prokázání znalostí v těchto zkušebních oborech:
  1. předpisy o povolování a provozu amatérských stanic,
  2. Základy elektrotechniky a radiotechniky a bezpečnostní předpisy,
  3. radioamatérský provoz,
  4. zkouška z telegrafie tempem 90 znaků za minutu nebo potvrzení (QSL) o navázání spojení s nejméně 200 zeměmi dle podmínek diplomu DXCC (ARRL).
 11. Třída E2

 12. Pět roků praxe ve třídě V2, navázání nejméně 5.000 spojení mimo převaděče a prokázání velmi dobrých znalostí v těchto zkušebních oborech:
  1. předpisy o povolování a provozu amatérských stanic,
  2. základy elektrotechniky a radiotechniky a bezpečnostní předpisy,
  3. radioamatérský provoz,
  4. zkouška z telegrafie tempem 60 znaků za minutu, nebo potvrzení (QSL) o navázání spojení s nejméně 30 zeměmi dle podmínek diplomu DXCC (ARRL) na libovolných VKV pásmech.

§ 16

 1. Zkouška z telegrafie se skládá z příjmu a vysílání textů v mezinárodní telegrafní abecedě č.1 (Morse) v trvání tří minut. Tempo je uvedeno v počtu skutečných znaků vyslaných za 60 sekund.
 2. Mezinárodní telegrafní abeceda č. 1 je definována v doporučení ITU - T F.1, díl B. I. Morse code.
 3. Uchazeč při zkoušce neuspěl, jestliže přijal nebo vyslal více než 5 % počtu znaků každého textu chybně. Chybou se rozumí znak nepřijatý nebo nevyslaný a znak přijatý nebo vyslaný chybně, navíc nebo na nesprávném místě ve slově.

§ 17

 1. Uchazeč skládá zkoušku ze všech předepsaných zkušebních oborů.
 2. Od zkoušky z některých oborů může být upuštěno rozhodnutím předsedy zkušební komise, prokáže-li uchazeč požadované znalosti jiným způsobem.
 3. Na žádost uchazeče je předseda zkušební komise ve výjimečných a doložených případech, např. u tělesně postižených osob, oprávněn upustit od zkoušky z některého oboru.

§ 18

Hodnocení výsledku zkoušky

 1. Pro hodnocení se používá dvou stupňů: prospěl, neprospěl.
 2. Uchazeč zkoušku složil, jestliže prokázal znalost látky předepsanou zkušebními osnovami.
 3. Uchazeč zkoušku nesložil, byl-li z jednoho nebo více zkušebních oborů hodnocen stupněm neprospěl.
 4. Úspěšný uchazeč obdrží vysvědčení o zkoušce, které bude odpovídat doporučení CEPT T/R 61-02 (HAREC).

§ 19

Oprava a opakování zkoušky

 1. Neprospěl-li uchazeč jen z jednoho zkušebního oboru, může požádat předsedu zkušební komise o složení opravné zkoušky z tohoto oboru. Opravnou zkoušku lze skládat pouze jednou a musí být složena v termínu určeném předsedou zkušební komise, nejpozději však do šesti měsíců. Opravná zkouška nepodléhá dalšímu poplatku a není třeba o ni žádat povolovací orgán.
 2. Neprospěl-li uchazeč z více než jednoho oboru, nebo neprospěl-li při opravné zkoušce, může podat novou žádost až po uplynutí lhůty stanovené předsedou zkušební komise.

§ 20

Slib zachování telekomunikačního tajemství

 1. Uchazeč, který úspěšně složil zkoušku, musí před vydáním vysvědčení složit slib zachování telekomunikačního tajemství.
 2. Slib zní: "Slibuji, že jako operátor budu vždy dodržovat platné předpisy a zachovávat telekomunikační tajemství podle platných zákonných ustanovení."
 3. Uchazeč skládá slib do rukou předsedy zkušební komise nebo jeho zástupce. Složení slibu potvrdí uchazeč podpisem v zápisu o zkoušce.

Č Á S T    Č T V R T Á

Provoz amatérských stanic

§ 21


Doklady amatérské stanice

U stanice musí být k disposici:

 1. povolení (při práci mimo trvalé stanoviště alespoň úředně ověřená kopie),
 2. seznam operátorů, provozuje-li stanici trvale více operátorů (§§ 22 a 23) .

§ 22

 1. Vedoucí operátor stanice právnické osoby vede seznam operátorů, kde uvede operátory s vlastním povolením a další operátory, jimž vydává trvalý souhlas k obsluze stanice. U všech operátorů uvede operátorské třídy.
 2. Stanici právnické osoby mohou provozovat operátoři bez vlastního povolení zapsaní v seznamu operátorů dle odst. 1) v rozsahu operátorských tříd N1 nebo N2. Třídu jim přiznává VO na základě přezkoušení, které provede v souladu s předmětem zkoušek operátorů. Tito operátoři mohou stanici provozovat jen pod dozorem vedoucího operátora nebo zapsaných držitelů povolení v rozsahu získané operátorské třídy, nejvýše však v rozsahu operátorské třídy dozírajícího operátora. Za jejich provoz odpovídá dozírající operátor.

§ 23

 1. Stanice mohu se souhlasem držitele povolení a za jeho dozoru provozovat začínající operátoři od deseti let věku v rozsahu operátorských tříd N1 nebo N2. Třídu jim přiznává držitel povolení na základě přezkoušení, které provede v souladu s předmětem zkoušek operátorů. Za jejich provoz odpovídá držitel povolení.
 2. Stanice mohou se souhlasem držitele povolení a k vlastní odpovědnosti obsluhovat i jiní držitelé povolení amatérské stanice včetně držitelů povolení jiných států v rozsahu své operátorské třídy, nejvýše však v rozsahu operátorské třídy držitele povolení.
 3. Cizí státní příslušníci, kteří jsou držiteli povolení CEPT, použijí volací značku v souladu s doporučením CEPT T/R 61-01.
 4. Vedle oprávněných operátorů mohou prostřednictvím amatérských stanic sdělit krátký pozdravný text i další osoby, jestliže
  1. stanici při navazování spojení a vysílání textu obsluhuje kvalifikovaný a oprávněný operátor,
  2. trvání vysílání textu nepřesáhne 2 minuty a obsah bude odpovídat ustanovením §§ 24-26,
  3. každá taková osoba vyšle během jednoho spojení stanici, se kterou bylo navázáno spojení, jen jeden pozdravný text.

Obsah vysílání

§ 24

 1. Stanic je dovoleno používat jen k vysílání zpráv, které se vzhledem k jejich významu zpravidla nedopravují po jednotné telekomunikační síti a týkají se radioamatérské činnosti a radioamatérů.
 2. Je dovoleno vysílat jen v otevřené řeči. Tím se rozumí i použití zkratek, mezinárodních kódů a komunikačních protokolů. Na začátku a na konci každého spojení musí být použity úplné volací značky obou korespondujících stanic druhem provozu použitým při spojení. Trvá-li spojení déle než pět minut, zařadí operátor alespoň vlastní volací značku nejdéle po pěti minutách. V radioamatérských závodech, soutěžích a expedičním provozu není nutné uvádět obě značky.
 3. Při ohrožení lidského života nebo zdraví, ohrožení významných hmotných a nehmotných hodnot, při živelních pohromách a z jiných naléhavých důvodů lze amatérských stanic použít k předávání zpráv sloužících k odvrácení nebezpečí.
 4. Podmínky mezinárodního provozu amatérských stanic v případě přírodních katastrof určuje Resoluce 640 Radiokomunikačního řádu ITU. Pro tento provoz mohou být použita pásma: 3,5 až 3,8 MHz, 7,0 až 7,1 MHz, 10,10 až 10,15 MHz, 14,00 až 14,35 MHz, 18,068 až 18,168 MHz, 21,00 až 21,45 MHz, 24,89 až 24,99 MHz a 144,0 až 146,0 MHz.
 5. Vysílače pro radioamatérský orientační běh (ARDF) mohou vysílat pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH, MO5 v pásmech určených jednotnými pravidly. Může je provozovat i osoba poučená držitelem povolení. Za provoz odpovídá držitel povolení.

§ 25

Je zakázáno vysílat:

 • zprávy obsahující skutečnosti, které jsou předmětem státního, hospodářského a služebního tajemství, popř. porušující jinou zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti,
 • zprávy a pořady mající povahu reklamního, rozhlasového a jiného komerčního vysílání,
 • vulgární a obscénní výrazy,
 • zprávy a sdělení pro třetí osoby nesouvisející s radioamatérskou činností s výjimkou pozdravného textu vyslaného dle § 23 odst. 4,
 • bez uvedení volací značky.

§ 26

Operátoři jsou povinni zachovávat telekomunikační tajemství podle platných zákonných ustanovení. Tím se rozumí mlčenlivost o zprávách, které zachytili a nejsou pro ně určeny.

§ 27

Staniční deník

 1. U stanic je účelné vést staniční deník v písemné nebo elektronické formě.
 2. Do deníku se obvykle zaznamenává datum, čas, použité kmitočtové pásmo, značka protistanice, případně další údaje.

§ 28

Stanoviště

 1. Držitel povolení může stanici trvale provozovat jen na stanovištích uvedených v povolovací listině. Při trvalé změně stanoviště je držitel povolení povinen do třiceti dnů požádat povolovací orgán o vyznačení změny v povolovací listině.
 2. Mimo stanovišť dle odst. 1) může držitel povolení přechodně stanici provozovat:
  1. z přechodného pevného stanoviště, volací znak pak doplní o údaj "/p" nebo "portable",
  2. z pohyblivého prostředku nebo za pohybu stanice, volací znak pak doplní o údaj "/m" nebo "mobil".
 3. V radioamatérských závodech, soutěžích a expedičním provozu nejsou údaje "/p" nebo "/m" povinné.
 4. K provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy je nutný souhlas jejich provozovatele.

Č Á S T    P Á T Á

Technické podmínky

§ 29

Technické podmínky provozu amatérských stanic stanoví jednotná pravidla.

§ 30

Elektromagnetická slučitelnost

 1. Dojde-li v přímé a prokazatelné souvislosti s provozem amatérské stanice k rušení:
  1. jiných řádně povolených a řádně provozovaných radiokomunikačních služeb, nebo
  2. příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání na přijímačích vybavených řádnou venkovní anténou, jejichž provozovatel řádně uhrazuje zákonem stanovené poplatky,

  a rušené zařízení bude splňovat technické předpisy ČR, bude v řádném technickém stavu, případně schváleno pro provoz v ČR, učiní držitel povolení přiměřené kroky k omezení rušení. Sporné případy řeší povolovací orgán.

§ 31

 1. Veškeré zkušební vysílání musí být prováděno do umělé zátěže s výjimkou nastavení antén a anténních obvodů vysílače.
 2. Během změny vysílacího kmitočtu nesmí být vyzařována anténou žádná energie s výjimkou družicového provozu.

§ 32

U vysílacích zařízení a jejich příslušenství musí být zabráněno úrazu elektrickým proudem.

§ 33

Pracovníci a spolupracovníci orgánů provádějících kontrolu stanice ve smyslu zákona č…. /.. Sb. o telekomunikacích jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při provádění kontroly včetně existence stanice, a o osobních, majetkových a jiných poměrech držitele povolení.

Č Á ST    Š E S T Á

Ustanovení přechodná a závěrečná

§34

 1. Povolení jednotlivců vydaná do dne nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
 2. Držitelé operátorských tříd přiznaných podle Povolovacích podmínek ze dne 1.července 1992 se dnem nabytí platnosti této vyhlášky zařazují do následujících tříd:
  1. operátoři třídy A do třídy E1,
  2. operátoři tříd B a C do třídy V1,
  3. operátoři třídy D do třídy V2.
 3. Provoz zařízení, jejichž technické parametry neodpovídají ustanovením této vyhlášky, je držitel povolení povinen zastavit do ..........
 4. V případě změn této vyhlášky a navazujících předpisů provedou držitelé povolení případné změny na zařízení stanic vlastním nákladem.

§ 35

Zrušují se:

 1. Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb.ze dne 23.června 1992 o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic,
 2. Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 74/1993 Sb., kterou se doplňuje vyhláška č. 390/1992 Sb.,
 3. Povolovací podmínky pro amatérské vysílací rádiové stanice vydané jako Příloha k opatření č. 173/1992 VS.

§ 36

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

……………….v. r.


Poznámky pod čarou:

 1. Jednotná provozní pravidla pro amatérské rádiové stanice vydaná Českým telekomunikačním úřadem pod číslem …. dne …..,
 2. Zákon č. 71/67 Sb. o správním řízení (správní řád) v platném znění.

Jednotná provozní pravidla
pro amatérské vysílací rádiové stanice

§ 1
Účel a rozsah platnosti

 1. Tato jednotná provozní pravidla pro amatérské vysílací stanice (dále jen "provozní pravidla") jsou vydána v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č…../… Sb.
 2. Provozní pravidla stanoví operátorům amatérských rádiových stanic:
  1. povolený výkon,
  2. povolené kmitočty,
  3. technické podmínky.

Operátorské třídy
§ 2

 1. Operátoři jsou na základě zkoušky zařazeni do jedné z operátorských tříd E1, V1, N1, E2, V2 nebo N2. Výkony a kmitočty povolené jednotlivým třídám jsou následující:

Třída

Výkon [W]

Kmitočty a druhy provozu dle tabulek v Příloze

E1

1500

Tabulka 1

E2

1500

Tabulka 2

V1

300

Tabulka 1

V2

100

Tabulka 2

N1

10

Tabulka 3

N2

10

Tabulka 4

 1. Výkonem zde uvedeným se rozumí výkon efektivní.
 2. V mezích kmitočtových pásem uvedených v Tab.1 - Tab.5 jsou operátoři povinni používat druhy provozu a jejich technické parametry v souladu s Národní kmitočtovou tabulkou ČR a s doporučeními Mezinárodní radioamatérské unie (IARU), pokud tato doporučení nejsou v rozporu s předpisy ČR.

§ 4

Povolený výkon, kmitočtová pásma, jejich statut a druhy vysílání pro jednotlivé operátorské třídy

 1. Držitelé povolení a operátoři mohou provozovat amatérskou stanici pouze v souladu s následujícími tabulkami odpovídajícími jejich operátorské třídě.
 2. V kmitočtových pásmech pod 430 MHz není povolena amatérská televize. V pásmu 430 až 440 MHz je pro tento druh provozu povolen pouze druh vysílání C3F.

Tabulka 1: Třídy E1 a V1

Povolený

Kmitočtové pásmo

 

Statut *)

Druhy vysílání

výkon

[MHz]

     

[W]

od

do

   

viz § 2

135,7 kHz

137,8 kHz

S

A1A, F1A, G1A

 

10,100

10,150

 

A1A, F1A, G1A, J2A

 

1,810

1,850

P

viz § 2 odst. 3)

 

3,500

3,800

   
 

7,000

7,100

   
 

14,000

14,350

   
 

18,068

18,168

   
 

21,000

21,450

   
 

24,890

24,990

   
 

28,000

29,700

   
 

144,000

146,000

   
 

430,000

440,000

   
 

1240

1300

S

 
 

2300

2450

   
 

5650

5850

   
 

10000

10500

   
 

24000

24050

P

 
 

24050

24250

S

 
 

47000

47200

P

 
 

75500

76000

   
 

76000

81000

S

 
 

142000

144000

P

 
 

144000

149000

S

 
 

241000

248000

   
 

248000

250000

P

 

10

1,850

2,000

NIB

 

20

50

52

NIB

 

50

3400

3410

   

*) P = primární, S = sekundární, NIB = na neinterferenční bázi

Tabulka 2: Třída E2 a V2

Povolený

Kmitočtové pásmo

 

Statut *)

Druhy vysílání

výkon

[MHz]

     

[W]

od

do

   

viz § 2

144,000

146,000

P

viz § 2 odst. 3).

 

430,000

440,000

 
 

1240

1300

S

 

2300

2450

 
 

5650

5850

 
 

10000

10500

 
 

24000

24050

P

 

24050

24250

S

 

47000

47200

P

 

75500

76000

 
 

76000

81000

S

 

142000

144000

P

 

144000

149000

S

 

241000

248000

 
 

248000

250000

P

50

3400

3410

NIB

*) P = primární, S = sekundární, NIB = na neinterferenční bázi

Povolený

Kmitočtové pásmo

Statut *)

Druhy vysílání

výkon

[MHz]

   

[W]

od

do

   
 

10,130

10,140

S

A1A

viz § 2

3,560

3,585

P

viz § 2 odst. 3)

 

21,100

21,150

   
 

28,060

28,190

   
 

28,300

28,400

   
 

144,050

144,140

   
 

144,310

144,400

   
 

144,800

145,590

   
 

430,000

438,000

   
 

1240,000

1300,000

S

 
 

1,950

2,000

NIB

 

*) P = primární, S = sekundární, NIB = na neinterferenční bázi

Tabulka 4: Třída N2

Povolený

Kmitočtové pásmo

Statut *)

Druhy vysílání

výkon

[MHz]

   

[W]

od

do

   

viz § 2

144,050

144,140

P

viz § 2 odst. 3)

 

144,310

144,400

   
 

144,800

145,590

   
 

430,000

438,000

   
 

1240,000

1300,000

S

 

*) P = primární, S = sekundární, NIB = na neinterferenční bázi

Tabulka 5: ARDF

3520 - 3600 kHz provozem A1A,
3600 - 3750 kHz provozem A1A a A2A,
145,200 - 145, 575 MHz provozem A1A, A2A, F1A a F2A.

§ 5

Technická podmínky provozu amatérských stanic

Vysílač amatérské stanice musí vyhovovat těmto podmínkám:

 1. Kmitočtová stabilita musí odpovídat současnému stavu techniky. Držitel povolení musí zajistit, aby v žádném případě ani částí vyzařovaného spektra nepřekročil hranice amatérských pásem (s výjimkou složek nežádoucího vyzařování - viz bod 9). Kmitočtová stabilita musí splňovat alespoň hodnoty uvedené v následující tabulce:

Kmitočet

Výkon

Stabilita

Poznámky

< 470 MHz

< 200 W

100.10-6

u SSB max. 50 Hz < 500 W

 

> 200 W

50.10-6

20 Hz > 500 W

4 až 29,7 MHz

< 500 W

20.10-6

 
 

> 500 W

10.10-6

 

Pásmo 145 MHz

< 5 W

15.10-6

 
 

> 5 W

7,5.10-6

 

pásmo 430 MHz

> 5 W

5.10-6

 
 

< 5 W

2,5.10-6

 

470 - 2450 MHz

 

20.10-6

 

2450 - 10500 MHz

 

100.10-6

 

10,5 - 40 GHz

 

300.10-6

 
 1. Radiotelefonní provozy - jsou povoleny druhy vysílání: A3E, H3E, J3E, R3E, F3E a G3E.
 2. Radiotelegrafní provoz abecedou MTA č.1 (Morseova abeceda) - jsou povoleny druhy vysílání: A1A, A2A, F1A, F2A, J2A, G1A a G2A.
 3. Automatická telegrafie
  1. jsou povoleny druhy vysílání: A1B, A2B, F1B, F2B a J2B.
  2. kódování a rychlost vysílání - mohou byt používány následující systémy:
   • dálnopis: 5-ti bitový start-stop systém používající abecedu MTA č.2 (Baudot) o rychlostech 45.45, 50, 75, 100 a 200 Bd.
   • dálnopis: 7-mi bitový start-stop systém používající abecedu MTA č.5 (ASCII) o rychlostech 110, 300 a 1200 Bd.
   • AMTOR: 7-mi bitový synchronní systém s korekcí chyb s telegrafní abecedou podle doporučení ITU -R č.625 o rychlosti 100 Bd.
   • Data - jsou povoleny druhy vysílání: A1B, A2B, F1B, F2B a J2B.
 4. Facsimile a SSTV - jsou povoleny druhy vysílání: A1C, A2C, A3C, J2C, J3C, F1C, F2C, F3C, G1C, G2C a G3C.
 5. Amatérská televize
  1. jsou povoleny druhy vysílání: A3F, C3F a F3F,
  2. doporučuje se, aby obrazový signál byl takový, aby byla možná jeho detekce a zobrazení pomocí části televizních přijímačů podle normy ITU - R G,
  3. řádkový kmitočet: 15625 Hz,
  4. obrazový kmitočet: 25 Hz,
  5. počet půlsnímků: 50,
  6. směr snímkování obrazu: zleva doprava a shora dolů,
 6. Šířka pásma zabraná vysíláním musí odpovídat minimální šířce pásma potřebné pro přenos informace daným druhem provozu.
 7. Nežádoucí vyzařování: výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování nesmí překročit hodnoty uvedené v následující tabulce:

Kmitočtový rozsah

Výkon

Potlačení nežádoucí složky (dB)

9 kHz - 30 MHz

 

- 40 dB, nejvýše však 50 mW

30 MHz - 235 MHz

>25 W

- 60 dB, nejvýše však 1 mW

<25 W

- 40 dB, nejvýše však 25 mW

235 MHz - 960 MHz

>25 W

- 60 dB

<25 W

- 40 dB, nejvýše však 25 mW

960 MHz - 17.7 GHz

>10 W

- 50 dB

>10 W

nejvýše 100 mW

Příloha:

Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech dle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie z konference v Tel Avivu v roce 1997

Pásma krátkých vln

1,8 MHz
1.810 - 1.838 - pouze CW
1.838 - 1.840 - digitální komunikace s výjimkou Packet Radia, CW
1.840 - 1.842 - digitální komunikace s výjimkou Packet Radia, FONE, CW
1.842 - 2.000 - FONE, CW

3,5 MHz
3.500 - 3.510 - mezikontinentální DX CW
3.500 - 3.560 - pouze CW, preferovaný úsek pro CW závody
3.560 - 3.580 - pouze CW
3.580 - 3.590 - digitální komunikace, CW
3.590 - 3.600 - digitální komunikace (preferované Packet Radio), CW
3.600 - 3.620 - FONE, digitální komunikace, CW
3.600 - 3.650 - FONE, preferovaný úsek pro FONE závody, CW
3.650 - 3.775 - FONE, CW
3.700 - 3.800 - FONE, preferovaný úsek pro FONE závody, CW
3.730 - 3.740 - SSTV a FAX, FONE, CW
3.775 - 3.800 - mezikontinentální DX FONE, CW

7 MHz
7.000 - 7.035 - pouze CW
7.035 - 7.040 - digitální komunikace s výjimkou Packet Radia, SSTV, FAX, CW
7.040 - 7.045 - digitální komunikace s výjimkou Packet Radia, SSTV, FAX, FONE, CW
7.045 - 7.100 - FONE, CW

10 MHz
10.100 - 10.140 - pouze CW
10.140 - 10.150 - digitální komunikace s výjimkou Packet Radia, CW

14 MHz
14.000 - 14.070 - pouze CW
14.000.- 14.060 - pouze CW, preferovaný úsek pro CW závody
14.070 - 14.089 - digitální komunikace, CW
14.089 - 14.099 - digitální komunikace (preferované Packet Radio), CW
14.099 - 14.101 - IBP
14.101 - 14.112 - digitální komunikace (preferované), FONE, CW
14.112 - 14.125 - FONE, CW
14.125 - 14.300 - FONE, preferovaný úsek pro FONE závody, CW
14.230 - SSTV a FAX volací kmitočet
14.300 - 14.350 - FONE, CW

18 MHz
18.068 - 18.100 - pouze CW
18.100 - 18.109 - digitální komunikace, CW
18.109 - 18.111 - IBP
18.111 - 18.168 - FONE, CW

21 MHz
21.000 - 21.080 - pouze CW
21.080 - 21.100 - digitální komunikace, CW
21.100 - 21.120 - digitální komunikace (preferované Packet Radio),CW
21.120 - 21.149 - pouze CW
21.149 - 21.151 - IBP
21.151 - 21.450 - FONE, CW
21.340 - SSTV a FAX volací kmitočet

24 MHz
24.890 - 24.920 - pouze CW
24.920 - 24.929 - digitální komunikace, CW
24.929 - 24.931 - IBP
24.931 - 24.990 - FONE, CW

28 MHz
28.000 - 28.050 - pouze CW
28.050 - 28.120 - digitální komunikace, CW
28.120 - 28.150 - digitální komunikace (preferované Packet Radio), CW
¨28.150 - 28.190 - pouze CW
28.190 - 28.199 - IBP regionální časově sdílený
28.199 - 28.201 - IBP celosvětový časově sdílený
28.201 - 28.225 - IBP trvale běžící
28.225 - 29.200 - FONE, CW
28.680 - SSTV a FAX volací kmitočet
29.200 - 29.300 - digitální komunikace (Packet Radio, NBFM), FONE, CW
29.300 - 29.510 - družicové sestupné linky
29.510 - 29.700 - FONE, CW

Pásma velmi krátkých vln

Pásmo 50 - 52 MHz

Rozvrh

Použití

50.000

POUZE CW

50.100

50.020 - 50.080 - Majáky
50.090 - Střed CW aktivity

50.100

VŠECHNY ÚZKOPÁSMOVÉ DRUHY PROVOZU
(CW, SSB, RTTY, SSTV atp.)

50.500

50.110 - DX volací kmitočet
50.150 - Střed SSB aktivity
50.185 - Střed Crossband aktivity
50.200 - Střed MS aktivity

50.500

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

52.000

50.510 – SSTV (AFSK)
50.550 - FAX
50.600 – RTTY (FSK)
50.620 - 50.750 - Digitální komunikace
51.210 - 51.390 - Vstupy FM převaděčů, kanálová rozteč 20 kHz
51.410 - 51.590 - FM
51.510 - FM volací kmitočet
51.810 - 51.990 - Výstupy FM převaděčů, kanálová rozteč 20 kHz

Pásmo 144 - 146 MHz

Rozvrh

Použití

   

144.000

E.M.E. (SSB a CW)

144.035

 

144.035

POUZE CW

144.150

144.050 - CW volací kmitočet
144.100 - Random MS CW referenční kmitočet
144.140 - 144.150 - FAI CW aktivita

144.150

SSB

144.400

144.150 - 144.160 - FAI SSB aktivita
144.195 - 144.205 - Random MS SSB
144.300 - SSB volací kmitočet
144.390 - 144.400 - Random MS SSB

144.400

MAJÁKY

144.490

Ochranné pásmo

144.500

144.490 - SAREX vzestupná linka

144.500

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

144.800

144.500 - SSTV volací kmitočet
144.525 - ATV SSB střed aktivity zpětného volání
144.600 - RTTY volací kmitočet
144.700 - FAX volací kmitočet
144.750 - ATV volací kmitočet / zpětné volání

144.800

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE

144.990

 

144.994

VSTUP NBFM PŘEVADĚČU
Kanálová rozteč 12,5 kHz
(145.000 - 145.1875 MHz)

145.1935

 

145.194

NBFM SIMPLEX
Kanálová rozteč 12,5 kHz
(145.200 - 145.5875 MHz)

145.5935

145.200 - SAREX
145.300 - RTTY místní
145.500 - mobilní volací kmitočet

145.500

VÝSTUP NBFM PŘEVADĚČU
Kanálová rozteč 12,5 kHz
(145.600 - 145.7875 MHz)

145.7935

 

145.800

AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ SLUŽBA

146.000

145.800 - SAREX

Pásmo 430 - 440 MHz

Rozvrh

Použití

430.000

NÁRODNÍ KMITOČTOVÝ ROZVRH
A
NBFM SIMPLEXNÍ KANÁLY

431.981

430.400 - 430.575 - Linky pro digitální komunikaci
430.600 - 430.925 - Kanály převaděčů pro digitální komunikaci
430.925 - 431.025 - Multimode převaděče
431.050 - 431.825 - Vstupy NBFM převaděčů, kanálová rozteč 25 kHz

432.000

POUZE CW

432.150

432.000 - 432.025 - E.M.E.
432.050 - Střed CW aktivity

432.150

SSB/CW

432.500

432.200 - Střed SSB aktivity
432.350 - SHF volací kmitočet
432.500 - SSTV

432.500

VSTUP LINEÁRNÍCH TRANSPONDÉRU

432.600

432.600 - RTTY (FSK, PSK)

432.600

VÝSTUP LINEÁRNÍCH TRANSPONDÉRU

432.800

432.700 - FAX (FSK)

432.800

MAJÁKY

432.990

 

433.394

NBFM SIMPLEXNÍ KANÁLY
Kanálová rozteč 25 kHz
(433.400 - 433.575 MHz)

433.581

433.400 - SSTV (FM/AFSK)
433.500 - Mobilní volací kmitočet

433.600

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

434.000

433.600 - RTTY (AFSK/FM)
433.625 - 433.775 - Digitální komunikace
433.700 - FAX (FM/AFSK)
434.000 - Střední kmitočet pro experimentování se širokopásmovými způsoby digitální komunikace

434.000

ATV (obraz)

435.000

 

435.981

ATV
A
AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ SLUŽBA

438.000

 

438.000

ATV
A
NÁRODNÍ KMITOČTOVÝ ROZVRH

440.000

438.025 - 438.175 - Digitální komunikace
438.200 - 438.525 - Kanály převaděčů pro digitální komunikaci
438.550 - 438.625 - Multimode převaděče
438.650 - 439.425 - Výstupy NBFM převaděčů, kanálová rozteč 25 kHz
439.700 - 439.800 - ATV - zvuk
439.800 - 439.975 - Linky pro digitální komunikaci

Pásmo 1240 - 1300 MHz

Rozvrh

Použití

1240.000

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

1243.250

1240.000 - 1241.000 - Digitální komunikace
1242.025 - 1242.250 - Výstupy převaděčů, kanály RS1-RS10

1243.250

ATV

1260.000

1242.250 - 1242.700 - Výstup převaděčů, kanály RS11-RS28
1242.725 - 1243.250 - Packet Radio, duplexní kanály RS29-RS50
1258.150 - 1259.350 - Výstup převaděčů, kanály R20-R68

1260.000

AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ SLUŽBA

1270.000

 

1270.000

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

1272.000

1270.025 - 1270.700 - Vstup převaděčů, kanály RS1-RS28
1270.725 - 1271.250 - Packet Radio, duplexní kanály RS29-RS50

1272.000

ATV

1290.994

 

1290.994

VSTUP NBFM PŘEVADĚČU
Kanálová rozteč 25 kHz
Kanály RM0 (1291.000) - RM19 (1291.475)

1291.481

 

1296.000

POUZE CW

1296.150

1296.000 - 1296.025 - Vstup převaděčů, kanály R20-R68

1296.150

CW/SSB

1296.800

1296.200 - Střed aktivity
1296.400 - 1296.600 - Vstup lineárních transponderů
1296.500 - SSTV
1296.600 - RTTY
1296.700 - FAX
1296.600 - 1296.800 - Výstup lineárních transponderů

1296.800

MAJÁKY

1296.9875

 

1296.994

VÝSTUP NBFM PŘEVADĚČU
Kanálová rozteč 25 kHz
Kanály RM0-RM19

1297.481

 

1297.494

SIMPLEXNÍ NBFM
Kanály SM20-SM39

1297.981

1297.500 - Střed NBFM aktivity

1298.000

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

1300.000

1298.025 - 1298.500 - Výstup převaděčů, kanály RS1-RS28
1298.500 - 1300.000 - Digitální komunikace
1298.725 - 1299.000 - Packet Radio, duplexní kanály RS29-RS40

Pásmo 2300 - 2450 MHz

Rozvrh

Použití

2300.000

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

2320.000

 

2320.000

POUZE CW

2320.150

2320.000 - 2320.025 - E.M.E.

2320.150

CW/SSB

2320.800

2320.200 - Střed SSB aktivity

2320.800

MAJÁKY

2321.000

 

2321.000

NBFM SIMPLEXNÍ A PŘEVADĚČOVÉ KANÁLY

2322.000

 

2322.000

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

2400.000

2322.000 - 2355.000 - ATV
2355.000 - 2365.000 - Digitální komunikace
2365.000 - 2370.000 - Převaděče
2370.000 - 2392.000 - ATV
2392.000 - 2400.000 - Digitální komunikace

2400.000

AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ SLUŽBA

2450.000

 

Pásmo 3400 - 3410 MHz

Rozvrh

Použití

3400.000

ÚZKOPÁSMOVÉ DRUHY PROVOZU

34022.000

3400.100 - Střed aktivity

3402.000

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

3410.000

 

Pásmo 5650 - 5850 MHz

Rozvrh

Použití

5650.000

AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ SLUŽBA
(vzestupné linky)

5668.000

 

5668.000

AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ SLUŽBA
(vzestupné linky)
A
ÚZKOPÁSMOVÉ DRUHY PROVOZU

5670.000

5668.200 - Střed aktivity úzkopásmových druhů provozu

5670.000

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE

5700.000

 

5700.000

ATV

5720.000

 

5720.000

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

5760.000

 

5760.000

ÚZOPÁSMOVÉ DRUHY PROVOZU

5762.000

5860.200 - Střed aktivity úzkopásmových druhů provozu

5762.000

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

5790.000

 

5790.000

AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ SLUŽBA
(sestupné linky)

5850.000

 

Pásmo 10000 - 10500 MHz

Rozvrh

Použití

10.000

DIGITÁLNÍ DRUHY PROVOZU

10.150

 

10.150

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

10.250

 

10.250

DIGITÁLNÍ DRUHY PROVOZU

10.350

 

10.350

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

10.368

 

10.368

ÚZKOPÁSMOVÉ DRUHY PROVOZU

10.370

10.3682 - Střed aktivity úzkopásmových druhů provozu

10.370

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

10.450

 

10.450

AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ SLUŽBA
A
VŠECHNY DRUHY PROVOZU

10.500

 

Pásmo 24000 - 24250 MHz

Rozvrh

Použití

24.000

AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ SLUŽBA

24.048

 

24.048

ÚZKOPÁSMOVÉ DRUHY PROVOZU

24.050

24.0482 - Střed aktivity úskopásmových druhů provozu

24.050

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

24.250

24.125 - Přednostní kmitočet pro širokopásmová zařízení

Pásmo 47000 - 47200 MHz

Rozvrh

Použití

47.000

VŠECHNY DRUHY PROVOZU

47.200

47.088 - Střed aktivity úzkopásmových druhů provozu

Poznámky:

V případě, že je v subpásmu uvedeno více druhů provozu, má prioritu druh uvedený na prvém místě. Tomu je nutno na základě Radiokomunikačního řádu rozumět tak, že nesmí být rušen jiným druhem provozu. Druh uvedený v závorkách je v daném kmitočtovém úseku upřednostněn.
Výraz "FONE" zahrnuje všechny druhy této formy vysílání. Doporučuje se LSB na kmitočtech pod 10 MHz a USB na kmitočtech vyšších na KV pásmech.
Výraz "digitální komunikace" zahrnuje všechny druhy této formy vysílání, např. Baudot/RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, Packet Radio.
IBP - mezinárodní síť majáků s časovým sdílením.
NBFM - úzkopásmová kmitočtová modulace.

Informativní příloha:
Výňatky z Radiokomunikačního řádu

Výňatek 1:
Klasifikace druhů vysílání

1. symbol (typ modulace nosné vlny)
N = nemodulovaná nosná vlna
A = dvě postranní pásma *
B = nezávislá postranní pásma *
C = částečně potlačené postranní pásmo *
H = jedno postranní pásmo, plná nosná vlna *
R = jedno postranní pásmo, redukovaná nebo proměnna nosná vlna *
J = jedno postranní pásmo, potlačená nosná vlna *
F = kmitočtová modulace **
G = fázová modulace **
D = vysílání s amplitudově a kmitočtově/fázově modulovanou nosnou vlnou, buď současně nebo v přednastavených časových úsecích
P = řada nemodulovaných pulsů
K = řada pulsů amplitudově modulovaných
L = řada pulsů šířkově modulovaných
M = řada pulsů fázově modulovaných
Q = řada pulsů, u kterých je nosná vlna kmitočtově/fázově modulována během periody pulsu
V = řada pulsů, která je kombinací výše uvedených možností, nebo je tvořena jiným způsobem
W = případy, které nebyly uvedeny, kde vysílání sestává ze základní nosné vlny, modulované dvěma nebo více následujícími způsoby: amplitudově, kmitočtově, fázově a pulsně, a to buď současně nebo v přednastavených časových úsecích
X = ostatní neuvedené případy

* Tyto kódy se týkají vysílání s amplitudově modulovanou nosnou vlnou včetně vysílání s pomocnou nosnou, která může být modulována kmitočtově nebo fázově.
** Není-li známo, jde-li o fázovou nebo kmitočtovou modulaci, používá se symbol F.

2. symbol (typ signálu, který moduluje nosnou vlnu)
0 = nemodulovaný signál
1 = jeden kanál obsahující neanalogovou informaci bez použití pomocné nosné
2 = jeden kanál obsahující neanalogovou informaci s použitím modulační pomocné nosné
3 = jeden kanál obsahující analogovou informaci
7 = dva nebo více kanálů obsahujících neanalogovou informaci
8 = dva nebo více kanálů obsahujících analogovou informaci
9 = systém, který obsahuje alespoň jeden kanál s neanalogovou informací a alespoň jeden kanál s analogovou informací
X = ostatní neuvedené případy

3. symbol (typ vysílané informace)
N = není vysílána žádná informace (včetně konstantní informace, jako je kmitočtový normál a pod.)
A = telegrafie - příjem sluchem
B = telegrafie - automatický příjem
C = facsimile
D = přenos dat, telemetrie, dálkové ovládání
E = telefonie včetně rozhlasu
F = televize (obraz)
W = kombinace uvedených druhů
X = ostatní neuvedené případy

Výňatek 2:
Mezinárodní statut amatérské služby

Následující tabulka uvádí pásma, která byla přidělena amatérské službě. Zároveň je uveden i mezinárodní statut ostatních služeb, které mají v těchto pásmech kmitočtové příděly. Národní statut může být poněkud rozdílný a závisí na příslušných ustanoveních Radiokomunikačního řádu.

MHz

až MHz

Příděl a statut

Pozn.

0,1375

0,1378

PEVNÁ, NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ

9

1.81

1.85

AMATÉRSKÁ (v ČR PEVNÁ a POHYBLIVÁ (bez letecké pohyblivé))

2

1.85

2.0

PEVNÁ, POHYBLIVÁ (bez letecké pohyblivé)

3

3.5

3.8

PEVNÁ, POHYBLIVÁ, AMATÉRSKÁ

1

7.0

7.1

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

1, 4

10.1

10.15

PEVNÁ, amatérská

1

14.0

14.25

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

1

14.25

14.35

AMATÉRSKÁ

1, 5

18.068

18.168

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

1, 17

21.0

21.45

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

1

24.89

24.99

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

1

28.0

29.7

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

 

50.0

52.0

ROZHLASOVÁ

9

144.0

146.0

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

1

430.0

440.0

AMATÉRSKÁ, RADIOLOKACE (v ČR pevná)

6, 7, 16

1240.0

1260.0

RADIOLOKACE, RADIONAVIGACE, DRUŽICOVÁ RADIONAVIGACE, amatérská

 

1260.0

1300.0

RADIOLOKACE, RADIONAVIGACE, amatérská

7

2300.0

2450.0

PEVNÁ, pohyblivá, radiolokace, amatérská

7, 8

3400.0

3410.0

PEVNÁ

9

5650.0

5725.0

RADIOLOKACE, výzkum vesmíru, amatérská

7

5725.0

5850.0

PEVNÁ DRUŽICOVÁ, RADIOLOKACE, amatérská

10

10000.0

10450.0

PEVNÁ, POHYBLIVÁ, RADIOLOKACE, amatérská

11

10450.0

10500.0

RADIOLOKACE, amatérská, amatérská družicová

 

24000.0

24050.0

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

12

24050.0

24250.0

RADIOLOKACE, amatérská, výzkum Země pomocí družic

12

47000.0

47200.0

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

 

75500.0

76000.0

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

 

76000.0

81000.0

RADIOLOKACE, amatérská, amatérská družicová

13

142000.0

144000.0

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

 

144000.0

149000.0

RADIOLOKACE, amatérská, amatérská družicová

14

241000.0

248000.0

RADIOLOKACE, amatérská, amatérská družicová

15

248000.0

250000.0

AMATÉRSKÁ, AMATÉRSKÁ DRUŽICOVÁ

 

*) Poznámky ke sloupci "Příděl a statut"

Sloupec "Příděl a statut" obsahuje seznam všech služeb, které mohou využívat kmitočtové pásmo uvedené ve sloupci "Kmitočtové pásmo v MHz". Rozdíl je mezi službou, která má pásmo přiděleno na primární nebo sekundární bázi. Primární služby jsou vytištěny velkými písmeny, sekundární služby malými písmeny. Primární služba má přednost před sekundární. V případě vzájemného rušení se sekundární služba musí okamžitě přeladit na jiný kmitočet nebo ukončit vysílání. Primární služby mají vzájemně stejná práva a předpokládá se, že se vzájemně neruší. Totéž platí o vzájemném vztahu sekundárních služeb. Služby, které nejsou v daném pásmu uvedeny, nesmí působit rušení ostatním službám. V případě, že působí rušení primární nebo sekundární službě, musí okamžitě zastavit vysílání. Opačně mohou být rušeny od těchto služeb.

**) Vysvětlivky ke sloupci "Poznámky"

1 - V případě přírodních katastrof mohou byt tato pásma dočasně využita pro nouzový provoz, viz Radiokomunikační řád - Rezoluce 640.
2 - V České republice má pevná a mobilní služba s výjimkou letecké mobilní služby dodatečný příděl na primární bázi v pásmu 1810 až 1830 kHz.
3 - V České republice může po dohodě se sousedními státy administrace povolit amatérské službě až 200 kHz v pásmech 1715 až 1800 kHz a 1850 až 2000 kHz. Výkon libovolné amatérské stanice nesmí překročit 10 W, aby se zabránilo rušení pevné a mobilní služby v okolních státech.
4 - V některých afrických státech má pevná služba dodatečný i příděl v pásmu 7000 až 7050 kHz na primární bázi.
5 - V Arménii, Azerbajdžánu, Bělorusku, Číně, na Pobřeží Slonoviny, v Gruzínsku, Íránu, Kazachstánu, Moldávii, Uzbekistánu, Kirgizstánu, Rusku, Tádžikistánu, Turkmenistánu a na Ukrajině je pásmo 14250-14350 kHz přiděleno navíc na primární bázi pevné službě.
6 - V České republice má pevná služba dodatečný příděl v pásmu 430 až 440 MHz na primární bázi.
7 - Amatérská družicová služba může používat pásma 435 až 438 MHz, 1260 až 1270 MHz, 2400 až 2450 MHz a 5650 až 5670 MHz za předpokladu, že neruší ostatní služby. V pásmech 1260 až 1270 MHz a 5650 až 5670 MHz je použití omezeno na směr Země - družice.
8 - Pásmo 2450 +/- 50 MHz je určeno pro průmyslové, vědecké a lékařské využití (ISM). Se vzájemným rušením zařízení pracujících v pásmu ISM je nutno počítat.
9 - Použití je možné na neinterferenční bázi.
10 - 5800 +/- 75 MHz je ISM pásmo, viz 8.
11 - Pásmo do 10025 MHz může být využito povětrnostními radary na družicích na sekundární bázi.
12 - 24125 +/- 125 MHz je ISM pásmo, viz 8.
13 - Pásmo 78 až 79 GHz může být využito radary na družicích na sekundární bázi.
14 - Pásmo 144,68 až 144,98 GHz je též přiděleno pro radiovou astronomii na primární bázi.
15 - Pásmo 244 až 246 GHz může být využito pro ISM, pokud se o tom administrace dohodne se sousedními státy, viz 8.
16 - Pásmo 433,05 až 434,79 může být využito pro ISM, pokud na základě dohod se zainteresovanými administracemi o tom národní administrace rozhodne, viz 8.
17 - Pásmo 18068-18168 kHz je v Arménii, Azerbajdžánu, Bělorusku, Gruzínsku, Kazachstánu, Moldávii, Uzbekistánu, Kirgizstánu, Rusku, Tádžikistánu, Turkmenistánu a na Ukrajině přiděleno navíc na primární bázi pevné službě.

© OK1XU, 1997