Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Návrh nového provozního předpisu dle ČTÚ

Jak známo, poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přehlasovala 16.května 2000 pozměňovací připomínky senátu k novému zákonu o telekomunikacích, a o znění zákona tak bylo rozhodnuto. I když jsme obdrželi různé pracovní varianty textu zákona (TNX OK1VPZ), očekáváme jeho publikaci ve Sbírce zákonů a seznámíme naše čtenáře s autentickým platným zněním.

Schválením zákona se ovšem dramaticky přiblížila doba, kdy musí být schváleny i jeho prováděcí předpisy. Ty mají formu vyhlášek ministerstva dopravy a spojů (MDS), neschvaluje je parlament a legislativní proces je tedy mnohem rychlejší. Texty, které dnes přinášíme, jsou tedy nepochybně závěrečným kolem více než tříleté diskuse, která je různými cestami vedena mezi Českým telekomunikačním úřadem a radioamatérskými spolky.

obdržel od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy text těchto prováděcích předpisů, v tom i nových provozních pravidel (zvykejme si na tento nový název, který nahrazuje dříve užívaný - nepříliš logický - termín "povolovací podmínky") a předpis o zkouškách operátorů. Je smutné, že texty jsme obdrželi 23.5. s požadavkem zpracovat připomínky do 12.00 dne 25.5. - i tak si samozřejmě seriosního postupu MŠMT vážíme. Nebyl tedy dostatek času k diskusi uvnitř ČRK, ani se spolupracujícími radioamatérskými organisacemi, SMSR a SČR.

Proto se snažíme seznámit radioamatérskou veřejnost s texty návrhů obou vyhlášek především co nejrychleji, na závěr připojujeme i text připomínek, které k návrhům zpracoval.

Méně trpělivým čtenářům můžeme nabídnout stažení obou dokumentů a textu připomínek ČRK v jednom zipovaném souboru. Zdrojem našich informací je server Českého telekomunikačního úřadu, kde zájmeci najdou i texty ostatních prováděcích předpisů.


VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

o amatérské radiokomunikační službě

 

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 56 odst. 9 zákona č. …/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen “zákon”):

 

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví provozní a technické podmínky amatérské radiokomunikační služby.

 

§ 2

Základní pojmy

 1. Pro účely této vyhlášky se rozumí:
 1. amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba pro sebevzdělávání, vzájemná spojení a technická studia prováděná amatéry, tj. oprávněnými osobami, zajímajícími se o radiotechniku výhradně z osobní záliby a nevýdělečně,

 2. vysílací rádiovou stanicí amatérské radiokomunikační služby (dále jen “stanicí”)(dále jen “stanicí") telekomunikační zařízení,které tvoří jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení včetně anténních systémů; tato zařízení pracují v pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu a jsou v držení téhož držitele povolení, jímž může být fyzická nebo právnická osoba,

 3. provozováním stanice příjem a vysílání rádiových vln,

 4. volací značkou každé poznávací označení stanice, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání1),

 5. operatérem fyzická osoba, která zkouškou prokázala zvláštní způsobilost2) k  obsluze stanice,

 6. vedoucím operatéátorem operatér, který je zapsán v povolení k provozování stanice vydaném právnické osobě,

 7. amatérským převaděčem vysílací rádiové zařízení pracující v kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, které přijímá vysokofrekvenční signál na určeném kmitočtu a převádí jej na jiný kmitočet, na němž se přijímaný signál znovu vysílá,

 8. paketovým uzlem místo umožňující vstup do sítě pro přenos informací a dat mezi stanicemi.

 1. Provozování stanic nesmí být využíváno přímo nebo nepřímo k činnosti provozované za účelem dosažení zisku ani nesmí být předávány zprávy pro třetí osoby, které přímo nesouvisí s amatérskou radiokomunikační službou.

 

 

ČÁST DRUHÁ

Provozní podmínky amatérské radiokomunikační služby

 

§ 3

Povolení k provozování stanic

 1. Stanice mohou být provozovány jen na základě povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby (dále jen “povolení”), které vydává Český telekomunikační úřad (dále jen “Úřad”)3) na základě písemné žádosti. Toto povolení však neopravňuje jeho držitele k provozování amatérských převaděčů a paketových uzlů využívaných amatérskou radiokomunikační službou, které se povolují samostatně podle zákona4)5).

 2. V žádosti se kromě náležitostí stanovených zákonem4) dále uvede:
 1. u fyzických osob jedno nebo více stanovišť stanice,

 2. u právnických osob jedno nebo více stanovišť stanice, jméno a příjmení vedoucího operátora a jeho volací značka.

 1. Povolení vedle náležitostí stanovených zákonem5) obsahuje:
 1. u právnické osoby jméno, příjmení a volací značku vedoucího operátora,

 2. operatéátorskou třídu, je-li povolení uděleno fyzické osobě,

 3. třídu CEPT6), je-li povolení uděleno fyzické osobě,

 4. stanoviště stanice.

 1. S obsahem povolení a jeho podmínkami musí být seznámen každý operatér obsluhující stanici.

 

§ 4

Provozování stanic

 1. Za provozování stanice v souladu s vydaným povolením a v rozsahu stanovených podmínek odpovídá jeho držitel. Je-li držitelem právnická osoba, odpovídá za provozování stanice vedoucí operatér.

 2. Držitel povolení je odpovědný za zabezpečení stanice proti jejímu poškození, ztrátě, odcizení nebo zneužití. Dojde-li k takové události, podá o ní neprodleně písemné oznámení Úřadu.

 3. V případě poškození, ztráty nebo odcizení povolení může jeho držitel požádat Úřad o vydání duplikátu povolení.

 4. Platné povolení, popř. jeho ověřená kopie, musí být k dispozici na stanovišti stanice.

 5. Obsluhují-li stanici cizí státní příslušníci, kteří jsou držiteli povolení CEPT6), použijí svoji domovskou volací značku předřazenou dvojicí písmen “OK”. Písmena “OK” a domovská volací značka jsou odděleny lomítkem “/”, popř. anglickým slovem “stroke”.

 

Třídy operátorů

§ 5

Operatéátoři jsou na základě úspěšného složení zkoušky zařazeni do jedné z operatéátorských tříd D, C, B a A2). Maximální výstupní výkony a provozní kmitočty povolené jednotlivým třídám jsou následující :

 1. třída D pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 100 W v kmitočtových pásmech uvedených v Příloze č. 1 v tab. č. 1,

 2. třída C pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 100 W v kmitočtových pásmech uvedených v Příloze č. 1 v  tab. č. 2,

 3. třída B pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 300 W v kmitočtových pásmech uvedených v Příloze č. 1 v tab. č. 3,

 4. třída A pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 750 W v kmitočtových pásmech uvedených v Příloze č. 1 v tab. č. 3.

Maximálním výstupním výkonem, zde uvedeným, se rozumí efektivní výkon na výstupních svorkách vysílacího zařízení.

 

§ 6

 1. Vedoucí operatér vede seznam operatéátorů oprávněných obsluhovat stanici právnické osoby, kterými jsou buď držitelé vlastního povolení nebo operatéátoři bez vlastního povolení, jimž vydává trvalý souhlas k obsluze stanice. U všech operatérů uvede operatérské třídy.

 2. Stanici právnické osoby mohou obsluhovat operatéátoři bez vlastního povolení jen pod dozorem vedoucího operatéátora případně držitelů vlastního povolení, kteří jsou zapsáni v seznamu podle odst. 1, nejvýše však v rozsahu operatérské třídy dozírajícího operatéátora. Za obsluhu stanice odpovídá dozírající operatér.

 3. Stanici mohou za přítomnosti držitele povolení a pod jeho dozorem obsluhovat v rozsahu oprávnění operatéátorské třídy C nebo D i osoby bez osvědčení o zkoušce dle zvláštního předpisu2) od 10 let věku. Každá taková osoba musí být zapsána do staničního deníku.

 

 

§ 7

Obsah vysílání

 1. Je dovoleno vysílat jen v otevřené řeči. Otevřenou řečí se rozumí i použití zkratek, mezinárodních kódů a komunikačních protokolů. Obsahem vysílání však nesmí být zprávy, hovory a výzvy sloužící k potlačení lidských práv a porušení dobrých vztahů mezi národy a státy, vulgární výrazy, zprávy a vysílání mající povahu reklamního, rozhlasového nebo jiného komerčního vysílání.

 2. Na začátku a na konci každého spojení musí být použity úplné volací značky obou korespondujících stanic druhem provozu použitým při spojení. Trvá-li spojení déle než pět minut, vyšle operatéátor vlastní volací značku nejdéle po každých pěti minutách trvání spojení. V radioamatérských závodech, soutěžích a při expedičním provozu se uvedení volacích značek obou korespondujících stanic nevyžaduje.

 3. Amatérský převáděč musí po každých pěti minutách trvání spojení automaticky vysílat přidělenou volací značku1).

 4. Při ohrožení lidského života nebo zdraví, ohrožení majetku, případně při jiných krizových situacích živelních pohromách lze stanici použít k předávání zpráv sloužících k odvrácení hrozícího nebezpečí. Podmínky mezinárodního provozu amatérských stanic v případě přírodních katastrof a krizových situací určuje Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační

 5. unie (ITU)7). Pro tento provoz mohou být použita pásma 3,5 až 3,8 MHz, 7,0 až 7,1 MHz, 10,10 až 10,15 MHz, 14,00 až 14,35 MHz, 18,068 až 18,168 MHz, 21,00 až 21,45 MHz, 24,89 až 24,99 MHz a 144,0 až 146,0 MHz.

 6. Vysílačům pro radioamatérský orientační běh (ARDF) se volací značky nepřidělují, musí vysílat pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH, MO5, a to v těchto kmitočtových pásmech :
 1. 3 520 až 3 600 kHz druhem provozu A1A,

 2. 3 600 až 3 750 kHz druhem provozu A1A a A2A,

 3. 144,500 až 144, 800 MHz a 145,200 až 145, 575 MHz druhem provozu A1A, A2A, F1A a F2A.

Význam jednotlivých znaků označení druhu provozu je uveden v Příloze č. 2.

 

§ 8

Staniční deník

 1. Držitel povolení je odpovědný za vedení staničního deníku na stanovišti stanice v písemné nebo elektronické formě.

 2. Do deníku zaznamenává operatéátor obsluhující stanici datum a čas uskutečnění spojení, použité kmitočtové pásmo, druh provozu, volací značku protistanice a případně další údaje.

 3. Staniční deník uchovává držitel povolení nejméně po dobu jednoho roku od data posledního záznamu.

§ 9

Stanoviště stanice

 1. Držitel povolení může stanici trvale provozovat jen na stanovištích uvedených v povolení.

 2. Mimo stanoviště podle odst. 1 může držitel povolení krátkodobě na dobu ne delší než 10 dnů stanici provozovat :
 1. z pevného stanoviště, volací značku pak doplní o údaj “/p” nebo anglické slovo “portable”,

 2. z pohyblivého prostředku nebo za pohybu stanice, volací značku pak doplní o údaj “/m” nebo anglické slovo “mobile”.

V radioamatérských závodech, soutěžích a expedičním provozu nejsou údaje “/p” resp. “portable” nebo “/m” resp. “mobile” povinné.

 1. K provozu stanic na prostředcích lodní a letecké dopravy je nutný souhlas majitele, resp. provozovatele tohoto prostředku.

 

 

§ 10

Zkušební provoz

Veškeré zkušební vysílání musí být prováděno do umělé zátěže s výjimkou nastavení antén a anténních obvodů vysílače.

 

 

ČÁST TŘETÍ

Technické podmínky amatérské radiokomunikační služby

§ 11

Požadavky na stanice

 1. Kmitočtová stabilita stanice musí vyhovovat těmto hodnotám :

  Kmitočet

  Výkon

  Stabilita

  4 – 29,7 MHz

  < 500 W

  20.10-6

  > 500 W

  10.10-6

  pásmo 145 MHz

  < 5 W

  15.10-6

  > 5 W

  7,5.10-6

  pásmo 430 MHz

  < 5 W

  5.10-6

  > 5 W

  2,5.10-6

  470 – 2 450 MHz

   

  20.10-6

  2450 – 10 500 MHz

   

  100.10-6

  10,5 – 40 GHz

   

  300.10-6

  Stabilita kmitočtu je vztažena k době trvání spojení.

 2. Výkon jednotlivých kmitočtových složek nežádoucího vyzařování nesmí překročit tyto hodnoty :

  Kmitočtový rozsah

  Výkon

  Potlačení nežádoucí složky

  9 kHz - 30 MHz

   

  - 40 dB, nejvýše však 50 mW výkonu

  30 MHz - 235 MHz

  >25 W

  - 60 dB, nejvýše však 1 mW výkonu

  <25 W

  - 40 dB, nejvýše však 25 μW výkonu

  235 MHz - 960 MHz

  >25 W

  - 60 dB

  <25 W

  - 40 dB, nejvýše však 25 μW výkonu

  960 MHz – 17,7 GHz

  >10 W

  - 50 dB

  <10 W

  nejvýše 100 μW výkonu

  > 17,7 GHz

   

  co nejnižší podle současného stavu vývoje techniky

   

   

 3. Šířka pásma zabraná vysíláním musí odpovídat minimální šířce pásma potřebné pro přenos informace daným druhem provozu.

 1. Během změny vysílacího kmitočtu nesmí být vyzařována anténou žádná energie s výjimkou družicového provozu.

 2. Vysílací zařízení (s výjimkou zařízení s výstupním výkonem menším než 5 W) musí být zakončeno nesymetrickým výstupem o impedanci 50 W až 100 W. Na stanovišti stanice musí být pro případné použití při měření vysílače kontrolními orgány Úřadu k dispozici další anténní konektor.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná

§ 12

Provoz stanic, jejichž technické a provozní parametry neodpovídají této vyhlášce, je držitel povolení povinen ukončit nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

§ 13

 1. Tato vyhláška ruší vyhlášku FMS a FMV č. 92/1974 Sb., o povolování amatérských vysílacích stanic.

 2. Tato vyhláška ruší vyhlášku FMS č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic, ve znění vyhlášky MH č. 74/1993 Sb.

 

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2000.

 

 

Ministr:

Příloha č. 1 k vyhl. č. …/2000 Sb.

OPERÁTORSKÉ TŘÍDY

Tabulka 1: Operátorská třída D

Kmitočtové pásmo

Status*)

od

do

144 MHz

146 MHz

P

430 MHz

440 MHz

1 240 MHz

1 300 MHz

S

2 300 MHz

2 450 MHz

5 650 MHz

5 850 MHz

10,00 GHz

10,50 GHz

24,00 GHz

24,05 GHz

P

24,05 GHz

24,25 GHz

S

47,00 GHz

47,20 GHz

P

75,50 GHz

76,00 GHz

76,00 GHz

81,00 GHz

S

142 GHz

144 GHz

P

144 GHz

149 GHz

S

241 GHz

248 GHz

248 GHz

250 GHz

P

*) P = přednostní (primární) pásmo,

S = podružné (sekundární) pásmo :

  1. vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb

  2. nemůže být nárokována ochrana před škodlivým rušením stanic přednostní služby,

  3. může být však nárokována ochrana před škodlivým rušením téže nebo jiné podružné služby,

NIB = na neinterferenční bázi :

  1. vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb,

  2. nemůže být nárokována ochrana před škodlivým rušením stanic přednostní služby.

 

Tabulka 2: Operátorská třída C

Kmitočtové pásmo

Status*)

od

do

135,70 kHz

137,80 kHz

S a)

10,10 MHz

10,15 MHz

S b)

1 810 kHz

1 8590 kHz

P

1 850 kHz

2 000 kHz

NIB c)

3 520 kHz

3 800 kHz

P

7 020 kHz

7 100 kHz

21,05 MHz

21,15 MHz

21,35 MHz

21,45 MHz

28,05 MHz

28,15 MHz

28,60 MHz

29,70 MHz

144 MHz

146 MHz

430 MHz

440 MHz

1 240 MHz

1 300 MHz

S

2 300 MHz

2 450 MHz

S

3 400 MHz

3 410 MHz

NIB d)

5 650 MHz

5 850 MHz

S

10,00 GHz

10,50 GHz

24,00 GHz

24,05 GHz

P

24,05 GHz

24,25 GHz

S

47,00 GHz

47,20 GHz

P

75,50 GHz

76,00 GHz

76 GHz

81 GHz

S

142 GHz

144 GHz

P

144 GHz

149 GHz

S

241 GHz

248 GHz

248 GHz

250 GHz

P

*) viz Tabulka 1

  1. pouze druhy provozu A1A, f1a, g1a
  2. pouze druhy provozu A1A, f1a, g1a, J2A
  3. povolený výstupní výkon 10 W
  4. povolený výstupní výkon 20 W

 

Tabulka 3: Operátorské třídy B a A

Kmitočtové pásmo

Status*)

od

do

135,70 kHz

137,80 kHz

S a)

10,10 MHz

10,15 MHz

S b)

1 810 kHz

1 850 kHz

P

1 850 kHz

2 000 kHz

NIB c)

3 500 kHz

3 800 kHz

P

7 000 kHz

7 100 kHz

14 000 kHz

14 350 kHz

18 068 kHz

18 168 kHz

21,00 MHz

21,45 MHz

24,89 MHz

24,99 MHz

28,00 MHz

29,70 MHz

50 MHz

52 MHz

NIB d)

144 MHz

146 MHz

P

430 MHz

440 MHz

1 240 MHz

1 300 MHz

S

2 300 MHz

2 450 MHz

S

3 400 MHz

3 410 MHz

NIB d)

5 650 MHz

5 850 MHz

S

10,00 GHz

10,50 GHz

24,00 GHz

24,05 GHz

P

24,05 GHz

24,25 GHz

S

47,00 GHz

47,20 GHz

P

75,50 GHz

76,00 GHz

76 GHz

81 GHz

S

142 GHz

144 GHz

P

144 GHz

149 GHz

S

241 GHz

248 GHz

248 GHz

250 GHz

P

*) viz Tabulka 1

  1. pouze druhy provozu A1A, f1a, g1a
  2. pouze druhy provozu A1A, f1a, g1a, J2A
  3. povolený výstupní výkon 10 W
  4. povolený výstupní výkon 20 W

Příloha č. 2 k vyhl. č. …/2000 Sb.

DRUH PROVOZU

 1. Druh provozu vysílacího rádiového zařízení je určen :
 • potřebnou šířkou pásma a

 • třídou vysílání.

 1. Potřebná šířka pásma se vyjadřuje čtyřmi znaky, z nichž jsou tři číslice vyjadřující zaokrouhlenou hodnotu potřebné šířky pásma a jedno písmeno. Písmeno zaujímá postavení desetinné čárky a zastupuje použitou jednotku, přičemž potřebná šířka pásma :
 1. mezi 0,001 Hz a 999 Hz se vyjádří v Hertzech (písmeno H),

 2. mezi 1 kHz a 999 kHz se vyjádří v kilohertzech (písmeno K),

 3. mezi 1 MHz a 999 MHz se vyjádří v megahertzech (písmeno M) a

 4. mezi 1 GHz a 999 GHz se vyjádří v gigahertzech (písmeno G).

Při označení druhu provozu amatérské radiokomunikační služby není údaj o potřebné šířce pásma povinný.

 1. Třída vysílání je povinný údaj a vyjadřuje se třemi za sebou jdoucími znaky, jejichž význam je :

 1. první znak udává druh modulace hlavní nosné, přičemž je označeno :

  1.

  Vysílání nemodulované vlny

  N

  2.

  Vysílání, kde je hlavní vlna amplitudově modulována (včetně případů, kde jsou subnosné modulovány úhlovou modulací)

   
   

  a

  Dvojí postranní pásmo

  A

   

  b

  Jedno postranní pásmo, plná nosná vlna

  H

   

  c

  Jedno postranní pásmo, nosná vlna omezená nebo s proměnlivou úrovní

  R

   

  d

  Jedno postranní pásmo, potlačená nosná vlna

  J

   

  e

  Nezávislé postranní pásmo

  B

   

  f

  Zbytkové postranní pásmo

  C

  3.

  Vysílání, jehož hlavní nosná vlna je modulována úhlovou modulací

   
   

  a

  Kmitočtová modulace

  F

   

  b

  Fázová modulace

  G

  4.

  Vysílání, jehož hlavní nosná vlna je modulována amplitudově a úhlovou modulací, buď současně, nebo v předem stanoveném pořadí

  D

  5.

  Impulsní vysílání

   
   

  a

  Sled nemodulovaných impulsů

  P

   

  b

  Sled impulsů

   
     

  i.

  Modulovaných amplitudově

  K

     

  ii.

  Modulovaných v šířce / trvání

  L

     

  iii.

  Modulovaných v poloze / fázi

  M

     

  iv.

  Ve kterých je nosná vlna během periody impulsu modulována úhlovou modulací

  Q

     

  v.

  Sestávající v kombinaci předcházejících nebo vytvořený jinými prostředky

  V

  6.

  Případy nezahrnuté mezi výše uvedené, ve kterých se vysílání skládá z hlavní nosné modulované buď současně nebo v předem stanoveném pořadí kombinací těchto způsobů : amplitudově, úhlovou modulací nebo impulsně

  W

  7.

  Ostatní případy

  X

 2. druhý znak udává povahu signálu modulujícího hlavní nosnou, přičemž je označeno :

  1.

  Bez modulujícího signálu

  0

  2.

  Jediný kanál obsahující kvantovanou nebo digitální informaci bez použití modulující subnosné

  1

  3.

  Jediný kanál obsahující kvantovanou nebo digitální informaci s použitím modulující subnosné

  2

  4.

  Jediný kanál obsahující analogovou informaci

  3

  5.

  Dva nebo více kanálů obsahujících kvantovanou nebo digitální informaci

  7

  6.

  Dva nebo více kanálů obsahujících analogovou informaci

  8

  7.

  Složená soustava zahrnující jeden nebo více kanálů obsahujících kvantovanou nebo digitální informaci a jeden nebo více kanálů obsahujících analogovou informaci

  9

  8.

  Ostatní případy

  X

 3. třetí znak označuje druh informace určené k přenesení, přičemž je označeno :

1.

Žádná informace

N

2.

Telegrafie (pro příjem sluchem)

A

3.

Telegrafie (pro automatický příjem)

B

4.

Faksimile

C

5.

Přenos dat, dálkové měření, dálkové ovládání

D

6.

Telefonie (včetně zvukového rozhlasu)

E

7.

Televize (obraz)

F

8.

Kombinace předchozích případů

W

9.

Ostatní případy

X


Kvalifikační předpis

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

o zvláštní způsobilosti k  obsluze vysílacích rádiových zařízení

 

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 67 odst. 5 zákona č…./ 2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen zákon):

 

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví druhy průkazů zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení (dále jen “průkaz”), dobu jejich platnosti, rozsah znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, náležitosti přihlášky ke zkoušce pro ověření zvláštní způsobilosti (dále jen “zkouška”) a způsob provádění zkoušky.

 

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 1. vysílacím rádiovým zařízením (dále jen “stanicí”) jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů včetně zařízení jejich příslušenství potřebných k výkonu radiokomunikační služby,

 2. operatérem fyzická osoba obsluhující v rozsahu svého oprávnění stanici,

 3. leteckou pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi letadlovými a leteckými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem, sloužící k zajištění bezpečnosti leteckého provozu,

 4. letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla,

 5. leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby,

 6. pozemskou stanicí stanice umístěná buď na povrchu Země nebo v hlavní části zemské atmosféry,

 7. letadlovou pozemskou stanicí pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby, umístěna na palubě letadla,

 8. leteckou pozemskou stanicí pozemská stanice družicové pevné služby nebo družicové letecké pohyblivé služby, umístěná v pevném bodě na souši k realizaci modulačního spoje pro družicovou leteckou pohyblivou službu,

 9. námořní pohyblivou službou radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem, sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu námořní plavby,

 10. radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem, sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitrozemské plavby,

 11. lodní stanicí pohyblivá stanice  námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na palubě plavidla, které není trvale spojeno s pevninou,

 12. pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,

 13. zkratkou GMDSS globální námořní tísňový a bezpečnostní systém zajišťující rádiové spojení v rámci námořní pohyblivé služby,

 14. amatérskou radiokomunikační službou1) radiokomunikační služba pro sebevzdělávání, vzájemná spojení a technická studia prováděná amatéry, tj. oprávněnými osobami, zajímajícími se o radiotechniku výhradně z osobní záliby a nevýdělečně,

 15. zkratkou CEPT Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ,

 16. radiokomunikačními předpisy zákon, vyhlášky vydané k provedení dílu 8 zákona a opatření Úřadu týkající se radiokomunikační služby zveřejňovaná v Telekomunikačním věstníku,

 17. radiokomunikačním provozem navazování, vedení a ukončování rádiového spojení.

 

§ 3

Druhy průkazů

 1. K obsluze stanic jsou oprávněny pouze osoby, které mají platný průkaz příslušného druhu :
 1. všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby opravňující jeho držitele k výkonu radiotelefonní služby u kterékoli letadlové stanice, letadlové pozemské stanice, letecké stanice nebo letecké pozemské stanice,

 2. omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby opravňující jeho držitele k výkonu radiotelefonní služby u kterékoli letadlové nebo letadlové pozemské stanice pracující na kmitočtech přidělených výhradně letecké pohyblivé nebo letecké pohyblivé družicové službě, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků,

 3. všeobecný průkaz operatéra námořní pohyblivé služby opravňující jeho držitele k výkonu služby u lodních stanic, lodních pozemských stanic a u pobřežních stanic, pracujících ve všech kmitočtových pásmech systému GMDSS,

 4. omezený průkaz operatéra námořní pohyblivé služby opravňující držitele k výkonu služby u lodních stanic a pobřežních stanic, pracujících v pásmech velmi krátkých vln systému GMDSS,

 5. všeobecný průkaz radiotelefonisty opravňující jeho držitele k výkonu radiotelefonní služby u lodních a pobřežních stanic v radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách nebo u lodních stanic v námořní pohyblivé službě,

 6. omezený průkaz radiotelefonisty opravňující držitele k výkonu radiotelefonní služby u lodních stanic a pobřežních stanic v radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách nebo u lodních stanic v námořní pohyblivé služby v příbřežních vodních cestách, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků,

 7. průkaz pozemního radiotelegrafisty opravňující jeho držitele k výkonu radiotelegrafní a radiotelefonní služby u stanic zúčastněných v pozemních radiokomunikačních službách pracujících v pásmech krátkých vln,

 8. průkaz operatéra amatérských stanic opravňující jeho držitele k obsluze amatérských vysílacích rádiových stanic odpovídající třídy1).

 1. Průkazy vydávané podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f) a h) mají mezinárodní platnost.

 2. K zajištění výcviku a školení mohou pod dohledem osoby vlastnící příslušný průkaz obsluhovat stanice i osoby bez zvláštní způsobilosti k jejich obsluze.

 

§ 4

Zkušební komise

 1. Český telekomunikační úřad (dále jen “Úřad”) pro ověření zvláštní způsobilosti zřizuje zkušební komise, jmenuje jejich předsedy a zkušební komisaře, kteří jsou členy komisí a stanoví sídla komisí. Jeden nebo dva z  členů komise mohou být jmenováni zástupci předsedy a jeden ze členů komise vykonává funkci tajemníka.

 2. Tajemník vede agendu komise, podává informace o zkouškách, svolává zkušební komisi a zve uchazeče ke zkouškám.

 3. Pro uchazeče o průkaz dle § 3 odst. 1 písm. a) je členem zkušební komise nejméně jeden pracovník Úřadu pro civilní letectví.


§ 5
Náležitosti přihlášky ke zkoušce

 1. Písemná přihláška ke zkoušce obsahuje tyto údaje :
 1. jméno a příjmení uchazeče,
 2. datum a místo narození,
 3. rodné číslo,
 4. státní příslušnost,
 5. bydliště,
 6. zaměstnání,
 7. stupeň vzdělání,
 8. požadovaný druh zkoušky,
 9. dvě fotografie pasového formátu pro vysvědčení podle § 3 odst. 1 písm. a) až g).

U osob mladších osmnácti let se k přihlášce ke zkoušce doloží písemný souhlas jejich zákonných zástupců.

 1. Povinnou součástí přihlášky ke zkoušce pro uchazeče o průkaz podle § 3 odst. 1 písm. c) a d) je potvrzení o absolvování praktického výcviku v použití komunikační techniky v rámci systému GMDSS, které uchazeči vystaví školící středisko uznané státní správou.

 2. Předepsaným vzděláním pro uchazeče o průkaz podle § 3 odst. 1 je základní vzdělání s výjimkou písm. c) a d), kde se vyžaduje střední odborné vzdělání. U uchazečů o průkaz podle § 3  odst. 1 písm. h) se od požadavku na vzdělání upouští.

 3. Potřebným věkem pro získání průkazu podle § 3 odst.1 písm. c), d), e) a g) je věk 18 let, pro získání průkazu podle písm. a), b) a f) je věk16 let a pro získání průkazu podle písm. h) je věk15 let.

 4. Ke zkoušce může být přijat pouze uchazeč, který
 1. podal písemnou přihlášku podle odst. 1, případně doloženou podle odst. 2,
 2. v době konání zkoušky dosáhl potřebného vzdělání podle odst. 3,
 3. v době konání zkoušky dosáhl věku podle odst. 4,
 4. zaplatil předepsaný správní poplatek2).

§ 6

Rozsah znalostí potřebných pro jednotlivé druhy průkazů

 1. Každá zkouška se skládá z těchto zkušebních oborů :
 1. radiokomunikační předpisy,

 2. radiokomunikační provoz,

 3. elektrotechnika a radiotechnika,

 4. praktická zkouška z telegrafie, pokud je pro danou způsobilost vyžadována.
 1. Rozsah potřebných znalostí k získání průkazu podle § 3 odst. 1 písm. c) a d) je dán mezinárodními dokumenty3).

 2. Součástí zkoušky z oboru radiokomunikačních předpisů k získání průkazu podle § 3 odst. 1 písm. a), c), d) a u e) pro výkon služby u lodních stanic v námořní pohyblivé službě je též zkouška znalosti světového zeměpisu a zkouška v komunikaci v anglickém jazyce.

 3. Pro uchazeče o průkaz podle § 3 odst. 1 písm. a) je součásti zkoušky ověření znalosti letecké frazeologie

 4. V souladu s vývojem platných předpisů, rozvojem techniky a požadavky praxe zveřejňuje Úřad v Telekomunikačním věstníku zkušební osnovy a postup zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů.

 

§ 7

Způsob provádění zkoušek

 1. Zkouška se koná v době stanovené zkušební komisí zpravidla v sídle zkušební komise. Koná-li se zkouška na žádost uchazečů mimo sídlo zkušební komise, uhradí uchazeči cestovní výdaje vzniklé cestou zkušební komise na místo zkoušky a zpět.

 2. Zkušební komise vyrozumí písemně uchazeče o době a místě konání zkoušky nejméně dva týdny před jejím konáním.

 3. Nemůže-li se uchazeč ze závažných důvodů dostavit ke zkoušce, oznámí tuto skutečnost zkušební komisi nejpozději 3 dny před jejím konáním a požádá o stanovení nového termínu, pokud trvá na vykonání zkoušky.

 

§ 8

Průběh zkoušky

 1. Před zahájením zkoušky tajemník komise ověří totožnost uchazečů a v případech podle § 5 odst. 2 zkontroluje doklady o předepsané praxi.

 2. Předseda zkušební komise řídí zkoušku a sleduje zkoušení z jednotlivých zkušebních oborů, přičemž může klást uchazečům doplňující otázky.

 3. Zkouška se koná v českém jazyce.

 4. Zkouška je neveřejná. Kromě členů zkušební komise mohou být zkoušce přítomny jen osoby, jejichž přítomnost předseda zkušební komise v odůvodněných případech povolí.

§ 9

Hodnocení výsledku zkoušky

 1. Pro hodnocení v jednotlivých zkušebních oborech i celkové zkoušky se používá dvou stupňů: prospěl, neprospěl.

 2. Uchazeč zkoušku složil, jestliže prokázal znalost látky předepsanou zkušebními osnovami a prospěl ve všech zkušebních oborech.

 3. Uchazeč zkoušku nesložil, byl-li alespoň z jednoho zkušebního oboru hodnocen stupněm neprospěl.

 4. O provedení zkoušky a jejích výsledcích zkušební komise sepíše zápis na jednotném tiskopise, který podepíše předseda a zkušební komisaři. Zápis založí zkušební komise spolu s přihláškou ke zkoušce do spisu, který se uchová nejméně pět let po datu zkoušky.

 5. V případě úspěšného složení zkoušky vydá předseda zkušební komise uchazeči příslušný průkaz podle požadovaného druhu oprávnění, který musí obsahovat zejména:
  a) pro oprávnění podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g):
 • jméno a datum narození držitele průkazu,

 • číslo průkazu,
 • datum vydání a dobu platnosti průkazu,

 • fotografii držitele průkazu a jeho podpis
 1. pro oprávnění podle § 3 odst. 1 písm. h):
  - jméno,
  - rodné číslo,
  - amatérská třída/třída CEPT.
 1. Průkazy, které mají mezinárodní platnost, musí mít překlad textu do angličtiny nebo francouzštiny.

 

§ 10

Opakování zkoušky

Pokud uchazeč u zkoušky neprospěl, může zkoušku opakovat na základě nové přihlášky podle § 5. Při opakování zkoušky je nutno vykonat zkoušku v plném rozsahu.

§ 11

Platnost průkazu

 1. Průkaz podle § 3 odst. 1 písm. h) má neomezenou platnost.

 2. Průkaz podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g) má platnost pět let.

 3. Úřad může platnost průkazu zrušit před uplynutím stanovené doby, jestliže se jeho držitel dopustil hrubého porušení zákona, vyhlášek vydaných k provedení zákona nebo opatření Úřadu zveřejněných v Telekomunikačním věstníku.

 4. Platnost průkazu podle odst. 2 může Úřad na základě písemné žádosti jeho držitele prodloužit o dalších pět let. Žádost o prodloužení platnosti průkazu může být podána nejdříve 6 měsíců před uplynutím jeho doby platnosti.

 5. Žádost o prodloužení platnosti průkazu podle § 3 odst. 1 musí být doložena potvrzením, že jeho držitel pracoval v uplynulém období nejméně jeden rok jako operátor u stanic, k jejichž obsluze je uvedený druh průkazu třeba.

 6. V případě ztráty, poškození nebo zničení průkazu může jeho držitel požádat Úřad o vydání duplikátu za stanovený správní poplatek2).

 

§ 12

Přechodná a zrušovací ustanovení

 1. Průkazy vydané před dnem účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

 2. Tato vyhláška ruší výnos FMS č.j. 7574/1973-R/1 (opatření č. 183/73) o zkouškách palubních radiooperátorů, registrovaný v částce 28/1973 Sb., ve znění výnosu FMS č.j. 6002/1977 (opatření č. 159/77), registrovaného v částce 15/1977 Sb., a výnosu FMDS č.j. 8500/89-III-130 (opatření č. 157/89), registrovaného v částce 26/1989 Sb., a dále výnos FMS č. 15900/80-R/1 (opatření č. 216/80) o zkouškách pozemních radiooperatérů, registrovaný v částce 43/1980 Sb., ve znění výnosu FMDS č. 8500/89-III-130 (opatření č. 157/89), registrovaného v částce 26/1989 Sb.

 

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2000.

 

Ministr :


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Věc: Připomínky občanského sdružení Český radioklub k návrhům prováděcích předpisů k zákonu o telekomunikacích

 

S poděkováním za poskytnutí textů návrhů předmětných předpisů k připomínkování dovolujeme si sdělit Vám tyto své náměty:

A. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o amatérské radiokomunikační službě

§ 2, odst. 1:

Je účelné doplnit definici vysílače pro ARDF, který je dále v textu zmíněn v § 7, odst. 5), např.:

”i) – vysílačem ARDF vysílací rádiové zařízení omezeného výkonu pracující na vyhrazených kmitočtech, které je určeno k vysílání majákových signálů pro soutěže a trénink v radioamatérském orientačním běhu.”

§ 2, odst. 1, písm. f:

Považujeme za nutné jednoznačně formulovat pravomoci a postup při ustavení vedoucího operatéra právnické osoby, proto doporučujeme tuto formulaci:

”f) vedoucím operatérem operatér, který je ustaven oprávněnými orgány právnické osoby a zapsán Úřadem v povolení …”

§ 3, odst. 1:

Ve druhé větě doporučujeme vypustit nadbytečné slovo však.

§ 4, odst. 2:

Z oznamovací povinnosti nutno vyjmout poškození stanice. Takto široce formulovaný pojem by mohl vyvolat zavalení Úřadu zcela zbytečnou agendou a zatížit držitele povolení nezdůvodnitelnými závazky.

§ 4, odst. 3:

Jak plyne z textu odstavce 4) téhož paragrafu, mělo by být vyžádání duplikátu povolení závazné.

§ 4, odst. 5:

Doporučujeme vypustit popis užívání složené značky a učinit odkaz na mezinárodní předpis/doporučení.

§ 5:

Doplnit tzv. ”novické” třídy pro mládež ve věku 10-15roků ve smyslu mnoha písemných návrhů, které jsme doručili ČTÚ.

§ 7, odst. 1:

Ve třetí větě doporučujeme vypustit nadbytečné slovo však. Nikde nedefinované slovo hovory doporučujeme nahradit slovem informace. V poslední větě závěrečnou tečku nahradit čárkou a navázat formulací nebo rasové, národnostní, politické, náboženské či jiné ideové agitace.

§ 7. odst .5:

V písm. c) úsek 144,500 – 144,800 rozšířit na 144,500 – 144,900 MHz.

§ 8:

Požadavek na vedení staničního deníku nemá oporu v mezinárodní legislativě, je nezdůvodnitelný, zejména při porovnání s povinnostmi uloženými jiným radiokomunikačním službám včetně operátorů tzv. občanského pásma. Doporučujeme vypustit, následující paragrafy přečíslovat, v § 6, odst. 3 poslední větu ukončit slovy ”do zvláštního seznamu”.

§ 9, odst. 2:

Stanovená lhůta nejvýše 10 dnů pro krátkodobý provoz mimo trvalá stanoviště je nedostatečná a neodůvodnitelná. Formulace nepostihuje eventuální kumulaci takových period v běhu času. Opatření neodpovídá např. ani běžné době trvání dovolené na zotavenou, jakou připouští zákoník práce, přitom právě provoz stanice mimo trvalé stanoviště v době dovolené je velmi častý. Obecně nemá časové omezení takového provozu praktický význam: je-li již jednou připuštěno (a to je s ohledem na mezinárodní zvyklosti a praktickou potřebu nutné), nelze dodržení lhůty prakticky kontrolovat a tedy ani vynutit. Proto doporučujeme slova na dobu ne delší než 10 dnů vypustit. Výčet definic pod písmeny a) a b) je účelné rozšířit o definice pro údaje /am a /mm – obojí přichází pro amatérské operátory z ČR v úvahu.

§ 11, odst. 5:

Druhou větu doporučujeme vypustit nebo upravit. Formulace ”další anténní konektor” je nejasná, nepřesná, nedostačující. Navrhovatel má pravděpodobně na mysli požadavek, aby držitel povolení disponoval další kabelovou koncovkou, avšak použitou formulaci lze interpretovat např. též jako požadavek na další anténní výstup vysílače, což – zejména u komerčně dodaných zařízení – lze jen těžko spravedlivě vynucovat, již např. s ohledem na obchodní garanční podmínky. Domníváme se, že lépe by bylo přesně definovat, co Úřad považuje za standardní konektory, a jen v případě nestandardního konektoru požadovat odpovídající kabelovou koncovku nebo redukci.

§ 12, případně § 13:

Nutno doplnit vyjádřením o platnosti dosud dosažených tříd operatérů. Také v souvislosti s novým předpisem o odborné způsobilosti operatérů, který předpokládá existenci průkazu o odborné způsobilosti operatéra, je to nezbytné. V případě amatérské služby nebyly takové průkazy několik roků vystavovány.

V textu návrhu obecně postrádáme ustanovení o případných odůvodněných výjimkách, která obsahují předpisy dosud platné. Máme na mysli především otevření cesty k experimentálnímu ověřování nových druhů modulace, zvláštních kmitočtů atp. S ohledem na výrazně experimentální charakter amatérské služby by zachování možných výjimek na základě rozhodnutí Úřadu bylo nanejvýš opodstatněné.

Přílohy vyhlášky:

Nutno sjednotit názvosloví s textem vyhlášky: operatér a operátor.

Příloha 1, Tabulka 2:

U úseku 1810 – 18590 kHz je zjevně chyba v přepisu textu.

B. Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení

§ 5, odst. 4:

a) požadovaný věk by měl být definován jako minimální: použitá formulace, stejně jako ostatní text předpisu, nevylučují interpretaci, že uvedený věk je výhradní podmínkou,

b) požadovaný minimální věk pro získání průkazu u operatérů amatérské služby požadujeme snížit na 10 roků, a v textu Vyhlášky MDS o amatérské radiokomunikační službě doplnit v § 5 novické třídy ve smyslu našich dřívějších písemných návrhů.

§ 10:

Přinejmenším v případě operatérů amatérské služby považujeme za nezdůvodnitelné, aby uchazeč opakoval celou zkoušku, pokud neuspěl jen v jednom předmětu. Jde o zvyšování nákladů na činnost zkušební komise i o – v jiných případech – nezvyklé zatěžování uchazečů. Domníváme se, že neuspěje-li uchazeč jen v jednom zkušebním oboru a bude-li zkoušku opakovat do (např.) 6 měsíců, mělo by být přípustné opakování zkoušky jen v tomto oboru.

§ 11, odst. 5:

Bylo by účelné učinit odkaz na odst. 1 téhož paragrafu.

§ 12:

Podobně, jako v případě vyhlášky MDS o amatérské radiokomunikační službě, nutno dořešit problém neexistence operatérských průkazů dle dosavadních předpisů o amatérské službě. Domníváme se, že možným řešením je vložení tohoto odstavce:

”(2) Operatéři dle § 3, odst. 1), písm. h), kteří úspěšně složili zkoušku operátora amatérských rádiových stanic dle dříve platných předpisů, mohou požádat Úřad o vystavení průkazu. Průkaz bude v takovém případě vystaven bez složení zkoušky a pro operatérskou třídu, jíž žadatel dosáhl dle dříve platných předpisů. Za vystavení průkazu uhradí žadatel správní poplatek dle zvláštního předpisu.”

- následující odstavec se přečísluje.

C. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a přidělená čísla

V Sazebníku poplatků za přidělené kmitočty a přidělená čísla uvést jako novou položku v části E – Ostatní radiokomunikační služby

Ed) Amatérská služba a Amatérská družicová služba, včetně amatérského převaděče, majáku a paketového uzlu – bez poplatku

Za

Český radioklub

Jan L i t o m i s k ý
místopředseda

Jindřich G ü n t h e r
tajemník

V Praze dne 25.května 2000

© OK1XU, 2000