Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Organisační řád Českého radioklubu (v již neplatném znění)

§ 1 - Volba delegátů sjezdu ČRK

[1] Sjezd ČRK je svoláván pravidelně jedenkrát za čtyři roky.

[2] Sjezd svolává rada ČRK v předstihu nejméně dvou měsíců měsíce před jeho konáním.

[3] Pravidla pro volbu delegátů stanoví rada ČRK nejpozději současně se svoláním sjezdu. Zároveň navrhne jednací řád a program sjezdu.

§ 2 - Rada ČRK

[1] Sjezd ČRK volí předsedu a čtrnáct členů rady ČRK.

[2] Volba je tajná. Návrhy na kandidáty je oprávněn předkládat kterýkoli delegát sjezdu včetně kandidatury vlastní. Navržený musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas. Do rady jsou zvoleni kandidáti v pořadí podle počtu obdržených hlasů až do naplnění celkového počtu. Do funkce předsedy je zvolen kandidát ze samostatné kandidátky, který obdrží největší počet hlasů, nejméně však polovinu hlasů zaprezentovaných na sjezdu.

[3] Sníží-li se během volebního období počet členů rady, doplní se rada vlastním rozhodnutím koopcí. Jestliže by počet kooptovaných členů převýšil jednu třetinu počtu členů rady, bude svolán sjezd ČRK.

[4] Zasedání rady svolává tajemník ČRK na pokyn předsedy ČRK.

[5] Zasedání rady se též zúčastňuje tajemník ČRK a dle vlastního uvážení i členové revizní komise, všichni s hlasem poradním.

[6] Rada je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nejméně polovina jejích členů. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy (při jeho nepřítomnosti místopředsedy).

§ 3 - Výkonný výbor ČRK

[1] Za členy výkonného výboru ČRK jmenuje rada předsedu ČRK a nejméně čtyři další členy rady. Rada stanoví náplň činnosti, kompetence a odpovědnost výkonného výboru a jeho jednotlivých členů.

[2] Výkonný výbor zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně. Zasedání svolává tajemník ČRK na pokyn předsedy ČRK. Svolání se oznamuje všem členům rady a revizní komise ČRK. Zasedání výboru se s hlasem poradním zúčastňuje tajemník ČRK. Zasedání se s hlasem poradním mohou dle vlastní úvahy zúčastnit členové revisní komise ČRK a vedoucí odborných pracovních skupin rady.

[3] Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů rady ČRK.

§ 4 - Odborné pracovní skupiny Rady ČRK

[1] Odborné pracovní skupiny zřizuje rada ČRK jako své poradní orgány. Jejich členy mohou být i nečlenové ČRK.

[2] Skupinu vede a za její činnost odpovídá vedoucí pracovní skupiny zvolený členy a schválený radou ČRK.

[3] Skupina se schází dle potřeby, dle rozhodnutí vedoucího nebo na pokyn výkonného výboru ČRK.

[4] Rada ČRK nebo z jejího pověření výkonný výbor ČRK mohou pracovní skupinu zmocnit k jednání s mezinárodními organizacemi nebo státními orgány ČR v odborných záležitostech, jež jsou předmětem její činnosti. Vedoucí skupiny je v takovém případě povinen jednání průběžně konsultovat s předsedou ČRK a řídit se jeho pokyny. Závěry a písemná dokumentace jednání budou bez prodlení předloženy pověřujícímu orgánu ČRK.

§ 5 - Revizní komise ČRK

[1] Revizní komise ČRK je složena z předsedy revizní komise a dvou členů. Způsob volby revizní komise ČRK je shodný se způsobem volby rady ČRK. Předsedu revizní komise volí komise ze svého středu. Počet členů komise může být doplněn koopcí o nejvýše jednoho člena . Koopci provádí rada ČRK.

[2] Revizní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

[3] Závěry provedených revizí musí být zpracovány písemně a předloženy všem členům rady ČRK.

§ 6 - Zastupování ČRK

[1] Radu zastupují a jejím jménem podepisují vždy společně dva statutární představitelé ČRK dle stanov, není-li dále uvedeno jinak. Jde-li o styk se stáními orgány ČR, styk mezinárodní nebo o pracovně právní vztahy, musí být jedním z těchto představitelů předseda ČRK (v jeho nepřítomnosti místopředseda ČRK). V jednotlivých jmenovitých případech může rada ČRK zmocnit další zástupce.

[2] Výdaje a jiné závazky rady ČRK schvaluje rada ČRK každoročně rozpočtem ČRK. Rada schvaluje též změny rozpočtu a jakékoli výdaje a jiné závazky mimo rozpočet, a to před jejich realisací.

[3] V rámci radou schváleného rozpočtu schvalují výdaje v jednotlivých případech:

  1. do 5.000,- Kč osoby pověřené radou samostatně,
  2. do 50.000,- Kč statutární představitelé samostatně,
  3. do 100.000,- Kč dva statutární představitelé společně,
  4. nad 100.000,- Kč dva statutární představitelé společně na základě jmenovitého usnesení rady.

[4] V peněžním styku po schválení výdaje dle výše uvedených zásad podepisují: předseda ČRK, místopředseda ČRK, hospodář ČRK a tajemník ČRK, vždy tak, že k otisku razítka ČRK připojí své podpisy nejméně dvě z uvedených osob.

[5] Vnitroorganizační předpisy a směrnice ČRK schvaluje rada ČRK v souladu se zákonem nebo na základě rozhodnutí sjezdu ČRK.

[6] Pracovně právní vztahy projednává a schvaluje rada ČRK. Rada schvaluje též popis pracovní náplně zaměstnanců a způsob a výši jejich odměňování. Předseda ČRK schvaluje v rámci radou schváleného způsobu odměňování výši proměnných složek mezd a případné mimořádné odměny zaměstnancům, nejvýše však do částky určené k tomu v příslušné kapitole rozpočtu ČRK.

[7] Vedle uzavřených pracovních smluv a radou ČRK schváleného popisu práce jsou pro všechny zaměstnance rady ČRK závazné úkoly uložené usneseními rady a výkonného výboru ČRK. Přímým nadřízeným zaměstnanců je předseda ČRK. V operativních záležitostech řídí další zaměstnance tajemník ČRK. V případě nehonorovaných spolupracovníků rady se tato ustanovení uplatní analogicky.

§ 8 - Spisová agenda a archivace

[1] O jednání všech orgánů ČRK uvedených ve stanovách ČRK nebo v tomto organizačním řádu je vždy veden zápis obsahující místo a den jednání, jmenovitý seznam účastníků s jejich podpisy, program jednání a nejméně závěry učiněné k jednotlivým bodům jednání. Člen, jehož stanovisko bylo odlišné od rozhodnutí orgánu, má právo na uvedení svého stanoviska v zápisu jednání se stručným zdůvodněním.

[2] Archivují se:

  1. zápisy jednání, závěry jednání a přijaté dokumenty všech jednání všech orgánů ČRK, i orgánů, jichž je ČRK členem nebo je s nimi v součinnosti,
  2. všechna došlá i odeslaná korespondence orgánů ČRK,
  3. hospodářská a daňová dokumentace dle zákona,
  4. pracovně právní dokumentace dle zákona,
  5. další materiály stanovené zákonem.

Místem archivace je sekretariát ČRK. Archivované materiály jsou k disposici členům rady ČRK k nahlédnutí bezprostředně, ostatním členům ČRK k nahlédnutí po předchozím písemném vyžádání, orgánům státu dle zákona.

§ 9 - Závěrečná ustanovení

[1] Tento organizační řád přijal sjezd ČRK dne 12.října 1996 a současně zrušil organizační řád ČRK dříve platný. Úkony provedené dle dříve platného organizačního řádu zůstávají v platnosti, pokud nejsou v rozporu se zákony ČR nebo stanovami ČRK.

[2] Znění organizačního řádu může být měněno jen usnesením sjezdu ČRK.

© OK1XU, 1997