Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Opatření ČTÚ č.OÚ - 1/R/2000

Následující opatření bylo zveřejněno v Telekomunikačním věstníku 28.srpna 2000. V souladu se zmocněním uvedeným v zákoně o telekomunikacích jím ČTÚ stanoví rozsah údajů v žádostech o udělení povolení k provozu vysílacích zařízení, tedy i radioamatérských. V textu najdeme odkazy na přílohy B - M a na vysvětlivky k nim. Snímky příloh, které se týkají amatérské služby (A, J, M a vysvětlivky), si můžete stáhnout zde. Pozor, soubor má cca 550 kB.


 

Opatření ČTÚ č. OÚ - 1/R/2000
- v již neplatném znění

pro stanovení rozsahu požadovaných údajů o kmitočtech podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona v žádostech o udělení povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení pro jednotlivé druhy radiokomunikačních služeb.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Údaje, které žádost o povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení (dále jen "žádost") musí obsahovat, jsou jednotlivé druhy radiokomunikačních služeb uvedeny na formuláři B až L (obsahují údaje o technických parametrech zařízení podle druhu radiokomunikační služby) a na formuláři M (obsahuje seznam příloh k žádosti).

Čl. 2

Zvláštní ustanovení

 1. Pro sítě pozemní pohyblivé služby určené k hovorovým přenosům, nehovorovým přenosům (data, telemetrie, dálkové ovládání) nebo pagingu se žádost doloží údaji uvedenými ve:
  1. formuláři B "Společné údaje sítě pozemní pohyblivé služby", doplněnými o:
   1. kmitočtové schéma sítě,
   2. tabulku koeficientů X (viz položka 16 formuláře C) všech nepohyblivých zařízení se zvýrazněním nejvyšší hodnoty a tabulku vzájemných vzdáleností všech nepohyblivých zařízení dmax se zvýrazněním nejvyšší hodnoty, tabulky se uvedou pouze u sítí se dvěma a více nepohyblivými zařízeními,
   3. tabulku hodnot intenzit pole na jednotlivých, navzájem korespondujících stanovištích (týká se pouze nehovorových přenosů: data, telemetrie, dálkové ovládání),
  2. formuláři C "Údaje o stacionárním vysílacím rádiovém zařízení pozemní pohyblivé služby" (pro každé stacionární vysílací rádiové zařízení se vyplní samostatný list), doplněnými o:
   1. graf pokrytí rušící intenzitou pro každé zařízení s intenzitou pole překračující na státní hranici hodnotu podle tabulky ve vysvětlivce 7) tak, aby byl patrný další průběh intenzity elektromagnetického pole mimo úze České republiky,
   2. graf efektivních výšek,
  3. formuláři D "Údaje o pohyblivých vysílacích rádiových zařízeních pozemní pohyblivé služby". Pro pohyblivé zařízení, resp. pro jejich každou skupinu (dělení podle kmitočtů, podle provozní oblasti, apod.), se vyplní samostatný list.
 2. Pro pevnou službu se žádost doloží údaji uvedenými ve formuláři E "Údaje o vysílacích rádiových zařízeních pevné služby", doplněnými o výpočet kvality požadovaného rádiového spoje dle stanovené metodiky (Výzkumný ústav spojů Praha, číslo úkolu P 08-1 18-807, DÚ-05, Praha 1990) a návrh provozního kmitočtu.
 3. Pro rozhlasovou službu se žádost doloží údaji uvedenými ve formuláři F "Údaje o vysílacím rádiovém rozhlasové služby", doplněnými o doklad o smluvním vztahu mezi držitelem licence nebo provozovatelem ze zákona a žadatelem (poskytovatelem telekomunikační služby), pokud žadatelem není držitel licence nebo provozovatel ze zákona.
 4. Pro radioamatérskou službu se žádost doloží, pokud jde o:
  1. fyzické osoby (jednotlivce), údaji o požadované třídě, o dalším vysílacím stanovišti a o volací značce,
  2. právnické osoby (klubové stanice), údaji o osobě odpovědného operátora, včetně jeho třídy a volací značky a o volací značce klubové stanice,
  3. převaděče a majáky, údaji uvedenými ve formuláři J "Údaje o vysílacím rádiovém zařízení amatérské radiokomunikační služby".
 5. Pro radiolokační a radionavigační službu se žádost doloží údaji uvedenými ve formuláři K "Údaje o vysílacím rádiovém zařízení radionavigační a radiolokační služby".
 6. Pro družicovou službu se žádost doloží údaji uvedenými ve formuláři L "Údaje o vysílacím rádiovém zařízení družicové služby".
 7. Pro leteckou a námořní pohyblivou službu se žádost doloží údaji uvedenými ve formuláři G "Údaje o letadlovém vysílacím rádiovém zařízení letecké pohyblivé služby" nebo H "Údaje o vysílacím rádiovém zařízení letecké pohyblivé služby" nebo I "Údaje o vysílacím rádiovém zařízení námořní pohyblivé služby" podle požadovaného druhu povolení.
 8. V případě potřeby se žádost doloží přílohami, jejichž seznam se uvede ve formuláři M "Seznam příloh".
Čl. 3

Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing.David Stádník v.r.
předseda
Českého telekomunikačního úřadu

© OK1XU, 2001