Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Pravidla pro provoz QSL služby

Text ve formátu PDF lze stáhnout zde.

PRAVIDLA PRO PROVOZ QSL SLUŽBY ČRK

Prosíme používejte nadále již jen skutečnou adresu ČRK nikoliv poštovní schránku (P.O. Box).

POKYNY PRO UŽIVATELE QSL SLUŽBY ČRK

Rada Českého radioklubu stanoví pro QSL službu ČRK následující provozní pravidla:

1.1. Název: Český radioklub - QSL služba

1.2. Provozovatel: Český radioklub, zapsaný spolek,  člen Mezinárodní radioamatérské unie (IARU), IČO: 00551201

1.3. Sídlo: U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7 - Holešovice

1.4. Vedoucí: předseda ČRK

1.5. Pověřený operativním řízením: Lenka Zabavíková

1.6. Adresa pro zasílání QSL lístků: Český radioklub, QSL služba, U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7, ČR

1.7. Telefon: 266 722 253, E-mail: qsl@crk.cz

1.8. Peněžní styk: č. účtu 107-4969460287/0100  u Komerční banky

2. Přístup ke službě

2.1. QSL služba ČRK je přístupná všem držitelům oprávnění k provozu amatérských rádiových stanic a registrovaným posluchačům (RP) z České republiky po splnění stanovených podmínek.

2.2. Pro členy Českého radioklubu (fyzické a právnické osoby) je používání QSL služby ČRK členskou službou. Nečlenové ČRK mohou QSL službu využívat v plném rozsahu nabízených služeb, případně v rozsahu omezeném (bod 2.8.), za poplatek stanovený Radou ČRK.

2.3. Pro fyzické osoby - členy i nečleny ČRK - je podmínkou užívání QSL služby ČRK udělení vlastnoručního písemného souhlasu Českému radioklubu na dobu neurčitou se zpracováním jejich osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro činnost QSL služby. Souhlas se uděluje na tiskopisech Českého radioklubu "EVIDENCE ČESKÉHO RADIOKLUBU" a "EVIDENCE QSL SLUŽBY". Tiskopisy se doručí osobně nebo poštou. Doručením tiskopisu "EVIDENCE QSL SLUŽBY" se provádějí registrace uživatelů a oznámení změn dle ustanovení 2.8., 2.9. a 3.2. těchto Pravidel.

2.4. Nárok na využití členské služby vzniká u fyzických osob zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok v termínu stanoveném radou Českého radioklubu, zpravidla do konce měsíce ledna pro příslušný kalendářní rok. U radioklubů ČRK vzniká nárok zasláním evidenčních listů pro příslušný rok.

2.5. Člen ČRK může využívat QSL službu ČRK pro všechny volací značky jemu vydané. Podmínkou je registrace těchto značek do evidence ČRK a QSL služby.

2.6. Člen ČRK může využít QSL službu ČRK i pro zahraniční volací značky, pokud jsou vydány na jeho jméno. Aktivita v zahraničí je považována za propagaci OK značky ve světě a je Českým radioklubem podporována formou využití výhod členské služby QSL služby ČRK.

2.7. Členové i nečlenové ČRK, kteří jsou QSL manažery pro značky (OK či zahraniční), jejichž držitelé nejsou členy ČRK, mohou k tomu využívat QSL službu ČRK, jestliže uhradí stanovený poplatek za každou značku, pro kterou použijí QSL službu ČRK.

2.8. Nečlen Českého radioklubu (fyzická i právnická osoba), který hodlá využívat QSL službu ČRK, uhradí pro příslušný kalendářní rok stanovený poplatek v plné výši, v termínu a způsobem stanoveným ČRK. Za poplatek je zprostředkována výměna staničních lístků pro všechny volací značky jemu vydané. Podmínkou je registrace těchto značek do evidence ČRK a QSL služby. Poplatek nekryje zprostředkování výměny lístků pro značky, pro něž nečlen ČRK působí jako QSL manažer; v takovém případě je třeba uhradit poplatek zvlášť za každou značku, pro niž manažer působí.

2.9. Nečlenové ČRK mohou požádat o omezenou QSL službu, kdy jim budou pouze doručovány lístky, které byly na jejich značku QSL službě doručeny, avšak QSL služba od nich nebude přijímat QSL lístky k rozeslání. Zájemce uhradí roční poplatek stanovený pro tento typ služby Radou ČRK a doručí QSL službě poštovní obálky přiměřeného formátu se správnou zpáteční adresou a vylepenými poštovními známkami. Na jedné obálce musí být vylepeny známky v hodnotě odpovídající přinejmenším poštovnému za doručení obyčejného dopisu přinejmenším nejnižší váhy dle sazebníku České pošty a.s. (známka v hodnotě 10 Kč postačí podle váhy pro cca 15 QSL lístků). V poslední obálce, kterou QSL služba uživateli odešle, bude vložena výzva k doručení dalších obálek.V případě, že QSL služba neobdrží další obálky do tří měsíců, budou QSL lístky došlé pro uživatele skartovány. V případě, že uživatel doručí QSL službě obálky s nedodatečným poštovným, budou mu na jeho náklad vráceny poštou.

2.8. Jestliže u téhož uživatele dojde ke změně volací značky, např. ze třípísmenného na dvoupísmenný sufix, změně volací značky při přestěhování, změně z RP čísla na volací značku pro vysílače atp., nepovažuje se tato změna za další značku za předpokladu, že na předcházející značku nebo RP číslo již QSL pouze docházejí.

2.9. QSL služba vede nezbytně nutnou evidenci v souladu s organizačním řádem ČRK a pravidly oběhu dokladů. Eviduje zejména úhradu poplatků uživatelů a náklady na poštovné. Před předáním QSL lístků uživatele do oběhu jsou pracovníci QSL služby povinni provést kontrolu úhrady poplatků uživatelem.

3. Provoz QSL služby ČRK

3.1. QSL služba ČRK zprostředkuje poštovní styk se všemi oficiálními QSL službami zveřejněnými v bulletinu IARU. Přijímá zásilky QSL lístků došlé ze zahraničí. Přímo na adresy QSL manažerů zasílá QSL dle možnosti, výhradně však jen v případech, kdy dotyčný QSL manažer nevyžaduje úhradu zpětného poštovného.

3.2. Každý uživatel QSL služby ČRK oznámí QSL službě adresu (změnu adresy) pro doručování QSL lístků. Nepožaduje-li člen ČRK jinak, zasílají se mu QSL na adresu uvedenou v přihlášce. Adresy uživatelů QSL služby podléhají všeobecně závazným předpisům o ochraně osobních údajů.

3.3. QSL lístky, které jsou nedoručitelné, neboť není známa adresa adresáta proto, že adresát neuhradil členské příspěvky ČRK či poplatek za QSL službu nebo z jiných důvodů, budou skartovány. QSL služba skartuje nedoručitelné lístky nejdříve tři měsíce od jejich doručení od odesilatele.

3.4. QSL lístky jsou OK stanicím zasílány nejméně 4x ročně za předpokladu, že zásilka bude obsahovat nejméně 5 QSL lístků. QSL lístky mohou být zasílány nad tento rámec na základě žádosti uživatele, jestliže uživatel předá QSL službě ČRK vyplacené obálky se zpáteční adresou. QSL lístky je možné předat a vyzvednout osobně v místnostech QSL služby ČRK.

3.5. QSL lístky do zahraničí jsou odesílány nejméně 2x ročně. Pracovníci QSL služby ČRK termín upravují podle množství lístků s ohledem na ekonomické využití poštovních tarifů.

3.6. Odesílatel je povinen svou zásilku dostatečně vyplatit. Nedostatečně vyplacené zásilky QSL služba nepřijme.

3.7. Odesílatel třídí QSL lístky podle následujících zásad:

3.7.1. QSL pro OK stanice:

OK volací značky se roztřídí na dvoupísmenový a třípísmenový sufix bez ohledu na čísla v prefixu. Sufixy se seřadí abecedně, vzestupně, a zařadí se na konec nebo na začátek zásilky.
OL volací značky abecedně, vzestupně.
SWL OK (posluchači) vzestupně bez ohledu na číslo v prefixu.

3.7.2. QSL pro zahraniční stanice:

Řadí se podle prefixů abecedně, vzestupně, počínaje prefixy, které začínají číslicí. Stanice USA, Kanady a Austrálie je dále nutno třídit podle čísla oblasti (1 až 0) bez ohledu na písmena prefixu.

3.7.3. Užívá-li adresát lístku služeb QSL manažera, odesílatel uvede výrazně značku manažera (QSL via.......) a QSL lístek zařadí podle prefixu značky manažera.

3.7.4. Zasílá-li QSL službě ČRK lístky více uživatelů (OK/OL/RP značek) současně, je nutno lístky od každé značky oddělit a třídit samostatně.

3.7.5. Všechny lístky musí být v zásilce uloženy se stejnou orientací rub/líc tak, aby byla bezprostředně patrná značka adresáta. Je vhodné uvést značku adresáta i na opačné straně lístku.

3.8. Jedenkrát ročně bude publikován seznam QSL služeb organizací IARU. Změny v průběhu roku budou publikovány operativně.

4. QSL lístek

4.1. Rozměr QSL lístku:

Pro usnadnění manipulace v QSL službách je stanoven rozměr QSL lístku 90 x 140 mm s přípustnou tolerancí 5 mm. Lístky uživatelů, které nebudou vyhovovat tomuto rozměru, budou vráceny odesílateli.

5. Doporučení

5.1. QSL lístek obsahuje: vlastní volací značku, volací značku příjemce, datum, čas (UTC), pásmo, druh provozu, vyslaný report a podpis. Pokud stanice používá služeb QSL manažera, uvede se také jeho volací značka. Vhodné je uvádět jméno a adresu operátora, adresu QSL služby ČRK a oficiální název naší republiky.

5.2. Volací značka příjemce a jeho QSL manažera se píše výrazně a čitelně tiskacím písmem. Pokud je QSL lístek na rubové straně bez potisku, doporučuje se psát i zde volací značku příjemce a jeho manažera.

5.3. S ohledem na snadnou manipulaci s lístky a na spolehlivé ulpívání barev na povrchu lístků se nedoporučuje lístky laminovat.

6. Závěrečné ustanovení

6.1. Český radioklub provozuje QSL službu jako činnost neobchodní a neziskovou.

6.2. Provozní podmínky vstupují v platnost 1.dubnem 2008.

6.3. Originál je uložen v sekretariátu Českého radioklubu. Kopie bude viditelně umístěna v místnostech QSL služby ČRK. Plný text bude zveřejněn.

Schváleno Radou ČRK v Hradci Králové dne 15. dubna 2005, upraveno Radou ČRK v Holicích dne 25. srpna 2005, v Hradci Králové dne 22. října 2005, v Praze dne 13. ledna 2007, v Ústí nad Labem dne 21. dubna 2007, v Holicích dne 23. srpna 2007 a v Hradci Králové dne 15. března 2008.

Ing. Jaromír VOLEŠ, OK1VJV
předseda Českého radioklubu

Příloha:

Formulář EVIDENCE ČESKÉHO RADIOKLUBU

Formulář EVIDENCE QSL SLUŽBY

© OK1MP, 1999