Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Rubrika: Z krajských odboček ČRK

Kraj: Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký
Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský
Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský

Krajské odbočky jsou v životě Českého radioklubu novým jevem. Snaha o jejich vytvoření byla už v minulosti, protože ale jejich existence nepodmiňovala naplňování aktuálních každodenních potřeb radioamatérů, ke skutečnému ustavování dlouho nedocházelo. Důrazným impulsem se stalo až zavedení krajského zřízení v České republice.

Vznik krajů přinese nové směrování toků veřejné podpory zájmových aktivit - mnohé z toho, co lze nyní získat ze zdrojů celostátních, bude k disposici jen v regionech, zatímco celostátní podpora se o totéž umenší. Musíme proto mít připraveny ve všech krajích partnery vznikajících krajských samospráv, kteří budou pečovat o radioamatérské zájmy.

Hmotná stránka ovšem není jedinou, ba ani hlavní pobídkou ke vzniku odboček.

Organisační uspořádání Českého radioklubu, totiž členové individuální či sdružení do místních klubů na straně jedné, a rada ČRK na straně druhé, bez jakýchkoli mezičlánků, není dostačující pro obousměrný tok informací, námětů a požadavků. Část radioamatérů na to právem poukazuje, a odbočky ČRK by mohly nedostatek odstranit.

Lokálně působící kluby či neformální skupiny radioamatérů mají opravdu jen lokálně omezené působení, a jejich kapacity nemohou stačit na pořádání náročnějších radioamatérských podniků. Leckde jsou pravidelně pořádána setkání, která mají naši radioamatéři velmi rádi, proč by však nemohla být všude? Prvky sítě packet radia a FM převaděče slouží potřebám všech, existují však jen díky ochotě nemnoha nesmírně obětavých jedinců či malých týmů: proč by se alespoň částečně nemohly opřít o příspěvky těch, kdo je v regionu využívají? Kursy pro radioamatéry - začátečníky jsou ve většině regionů naprosto nedostupné, a několik málo týmů, které je nabízejí soustavně a dlouhodobě, problém doopravdy nevyřeší. Neboť krátkodobé internátní kursy neumožňují kohokoli naučit telegrafii, přičemž právě tato příležitost je pro další rozvoj radioamatérství u nás zásadně potřebná. Podobných příkladů lze vyjmenovat bezpočet.

Toto vše bychom měli očekávat od odboček ČRK. Komu záleží na budoucnosti radioamatérství tak, že je ochoten pro ni obětovat ze svého volného času, a třeba i ze hmotných prostředků, by proto měl věnovat pozornost právě ustavování a rozebíhání chodu krajských odboček ČRK.


Účinnou cestu k ustavování odboček otevřel sjezd Českého radioklubu v říjnu 2000. S vědomím, že existence krajských representanů ČRK je zásadně potřebná, přičemž výzvy předchozích sjezdů k zakládání odboček nevzbudily valnou odezvu, rozhodl sjezd, že rada ČRK nejprve jmenuje krajské managery ČRK, kteří budou působit jako zmocněnci rady ČRK, a jedním z prvních jejich úkolů bude svolat volební shromáždění radioamatérů ČRK v jednotlivých krajích, která ustaví definitivní krajské managery, a rozhodnou případně o ustavení odbočky ČRK v kraji.

Členové tedy mají prostor ustavit a kontrolovat svého krajského představitele naprosto demokraticky. Pokud této možnosti nevyužijí, bude manager ustaven radou ČRK. Táž pojistka je k disposici i pro případ, kdy by manager přestal být činný a nebyl zvolen jiný.

Podstatné je, že krajští manageři jsou současně i členy regionální pracovní skupiny ČRK, jsou tedy jedním s odborných týmů rady ČRK. A to znamená další prostor k ovlivnění práce rady autentickými názory členů ČRK z úst jejich legitimních představitelů.


Rádi bychom práci krajských managerů a odboček usnadnili tím, že jim otevřeme prostor WWW stránek Českého radioklubu k vystavení informací. Posloužíme tak samozřejmě i našim stávajícím čtenářům, kteří získají aktuální a autentické informace o radioamatérském dění ve svém kraji.

Formální stránku existence odboček ČRK a krajských managerů ČRK upravuje Organisační řád ČRK. Přehled krajských managerů lze najít na stránce ČRK a jeho lidé. Bližší informace může poskytnout také Beda, OK1FXX, sigmund@elli.cz, který o celý projekt pečuje.

© OK1XU, 2002