Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice

Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice

Soutěž dětí a mládeže se koná každý rok. Koná se jako postupová soutěž, kdy nejlepší soutěžící postupují z okresních kol do krajských a nakonec, jako reprezentanti kraje, do Mistrovství republiky Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice. Soutěž probíhá ve třech kategoriích, Ž1 – mladší žáci, Ž2 – starší žáci a M – mládež. 

Pravidla a metodické pokyny

Text ve formátu PDF lze stáhnout zde.

Technická soutěž mládeže v radiotechnice vznikla na konci sedmdesátých let na podporu stále rostoucího zájmu mládeže o tento moderní obor. Jejím vyhlašovatelem byli radioamatéři, organizovaní v tehdejším Svazarmu. Později se k nim připojila další odbornost, elektronika. Od roku 1991 se k soutěži připojily i DDM v České republice.

Vyhlašovatelem soutěže se stal Český radioklub, občanské sdružení (dále jen o. s.), účastníky jsou děti a mládež. Nová pravidla i metodické pokyny jsou jednotné a závazné pro všechny zúčastněné organizace.

Pravidla soutěže

 1. Cíl soutěže: Cílem soutěže je porovnat výsledky odborných znalostí dětí a mládeže, podnítit zájem účastníků o další rozšíření znalostí a vytvářet tak podmínky k uspokojování individuálních zájmů mladých lidí. V rámci jednotlivých postupových kol představit vyhlašovatele soutěže, Český radioklub, o. s..
 2.  

 3. Soutěžní kategorie:
  Žl - mladší žáci do 12 let
  Ž2 - starší žáci 13 - l6 1et
  M - mládež 17 - 19 let
  Pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození v kalendářním roce konání soutěže.
  Příklad: soutěžící se narodil dne 25. 2. 1994, soutěž se koná v roce 2010 (termíny kol viz bod 4.), soutěžícímu tedy je 16 let a soutěží v kategorii Ž2.
 4.  

 5. Soutěžní disciplíny:
  l. Soutěžní výrobek (stavba zadaného výrobku)
  2. Teoretické znalosti (odborný test)
  3. Dovezený výrobek (předložení výrobku s dokumentací)
 6.  

 7. Stupně soutěže a termíny:
  Okresní soutěž: do konce března
  Krajská soutěž: duben
  Mistrovství ČR: květen - červen
 8.  

 9. Podmínky účasti:
  Každý účastník soutěže předloží svůj osobní průkaz či potvrzení školy a odevzdá vlastní výrobek s dokumentací.
 10.  

 11. Hodnocení soutěžních disciplín
  1. soutěžní výrobek
  funkčnost
  provedení
  30 bodů
  30 bodů
  Celkem
  60 bodů
  2. odborný test 20 otázek po 2 bodech Celkem
  40 bodů
  3. dovezený výrobek
  provedení
  dokumentace
  15 bodů
  5 bodů
  Celkem
  20 bodů

  Maximální možný počet bodů celkem 120 bodů.

 12.  

 13. Upřesnění k jednotlivým disciplinám:

  ad 1 - soutěžní výrobek:
  za funkci:
  0 bodů - nefunkční výrobek
  10 bodů - funkční částečně nebo dokončený po limitu
  30 bodů - funkční výrobek, dokončený v limitu
  za provedení: 0 až 30 bodů podle posouzení rozhodčích, hodnotí se kvalita pájení, orientace součástek atd.

  ad 2 - odborný test:
  Obsahuje 20 otázek hodnocených 2 body. Otázky musí být jednoznačné, odpovídá se na dané odpovědi a, b, c. Jedna otázka musí mít charakter nakreslení schématu - jednoduchého, dle kategorie soutěžících.

  ad 3 - dovezený výrobek:
  za provedení:
  0 až 15 bodů - podle posouzení rozhodčích, hodnotí se kvalita pájení, orientace součástek, praktická použitelnost apod.
  odečítá se 5 bodů - za nedostatky v bezpečnosti provozu

  za dokumentaci: dokumentace by měla obsahovat:
  - schéma
  - výkres plošného spoje
  - výkres osazení součástek
  - seznam součástek
  - popis funkce, účel
  Za další součásti dokumentace, např. měřicí protokol apod. po 1 bodě navíc. Maximálně za provedení dokumentace lze získat 5 bodů.

   

  Pohovor k dovezenému výrobku se neprovádí, pouze ve sporných případech (např. pochyby o autorství) je možné pohovor s autorem výrobku provést.

 14. Další upřesnění:
  1. Při rovnosti součtu bodů z jednotlivých disciplín u více soutěžících rozhoduje o konečném pořadí dosažený počet bodů v testu a potom počet bodů za soutěžní výrobek.
  2. Organizátor republikové soutěže předá otázky testů 2 měsíce před soutěží hlavnímu rozhodčímu. c) Pořadatel soutěže v dostatečném časovém předstihu ověří kompletaci stavebnic a sestaví zadaný soutěžní výrobek v každé kategorii, aby byla ověřena funkčnost výrobku a doba potřebná k jeho sestavení - časový limit. Hlavní rozhodčí může časové limity upravit.
  3. Je-li ve vyšších soutěžích hodnoceno i umístění družstev, je výsledek družstva dán součtem bodů dosažených všemi členy družstva v jednotlivých kategoriích.
  4. Dovezený výrobek včetně dokumentace je od soutěžících přebírán již při prezentaci, je označen startovním číslem a uložen na určeném místě. Po zhodnocení komisí rozhodčích je vhodné uspořádat volně přístupnou výstavku těchto dovezených výrobků.

  Zajištění soutěže a metodické pokyny

  Finanční a materiálové zajištění

  Za finanční a materiálové zajištění odpovídá organizátor postupového kola soutěže nebo mistrovství republiky. Organizátorem jednotlivých postupových kol může být právnická osoba (SVČ, radioklub nebo jiná organizace zabývající se výchovou a vzděláváním). Organizátory krajských postupových kol na základě vzájemné dohody jmenuje Rada Českého radioklubu. V případě nedostatku finančních prostředků je možno stanovit "startovné" soutěžících. Výši startovného určuje organizátor soutěže. Konkrétní rozpočet soutěže a bližší podmínky určí organizátor soutěže.

  Podle místních podmínek zabezpečuje organizátor sponzory.

  Výše nákladů na cestovní náhrady, ceny a ostatní se řídí podle předpisů té organizace, která je organizátorem postupového kola a tím přebírá řízení hospodářských záležitostí. Doporučuje se, aby organizátor soutěž pojistil.

  Organizační a odborné zajištění

  Pro zajištění celé soutěže vytváří organizátor organizační štáb a určuje jeho složení. Štáb je ve všech aspektech (pojištění, financování, vyúčtování, pedagogický dozor, hygienické zásady, pojištění účastníků, BOZP) odpovědný organizátoru soutěže. U Mistrovství ČR se štáb vytváří obdobně, zpravidla po konzultaci se Skupinou pro mládež a začínající radioamatéry ČRK.

  Složení štábu

  Štáb zpravidla tvoří: předseda štábu - ředitel soutěže, tajemník - hospodář, hlavní rozhodčí, vedoucí technického zabezpečení, vedoucí pořadatelů. Složení štábu může být podle místních podmínek a potřeb rozšířeno nebo zúženo. Členové štábu a další organizační pracovníci jsou povinni viditelně nosit označení své funkce.

  • Jednání štábu má právo se zúčastnit člen vyšší složky zúčastněné organizace.
  • Funkci ředitele soutěže (zodpovídá za hladký průběh vlastní soutěže) lze sloučit s funkcí předsedy štábu.

  Úkoly štábu soutěže

  • zajišťuje přípravu a průběh celé soutěže
  • zajišťuje finanční krytí, zpracovává finanční rozpočet
  • zpracovává a vydává propozice soutěže
  • dbá o hospodárné využití svěřených finančních a materiálových prostředků v souladu s platnými předpisy
  • rozhoduje o startovném a jeho výši
  • zajišťuje zpracování testových otázek a přípravu stavebnic soutěžního výrobku
  • zajišťuje prostory pro realizaci soutěže, příp. stravování a ubytování
  • zabezpečuje odpovídající slavnostní zahájení včetně slibu soutěžících a rozhodčích a rovněž důstojný závěr soutěže
  • dbá na dodržování pravidel a propozic soutěže
  • jmenuje komisi rozhodčích
  • organizačně a technicky zajišťuje činnost komise rozhodčích
  • zabezpečuje publicitu soutěže a jejich výsledků
  • při závažném porušení kázně má právo účastníka vyloučit
  • zajišťuje ceny, odměny a diplomy pro soutěžící
  • schvaluje výsledky soutěže
  • nominuje družstvo a vedoucího družstva do vyššího stupně soutěže
  • provádí vyhodnocení celé soutěže a schválí finanční vypořádání

  Štáb ustavuje pro zajištění soutěže sbor pořadatelů, který zabezpečuje zejména prezenci, dozor při testu a stavbě soutěžního výrobku, zpracování podkladů od komise rozhodčích, zveřejňování dílčích výsledků (výpočetní skupina), dozor u vlastních výrobků atp. Rovněž tito organizační pracovníci mají v průběhu soutěže nosit viditelně označení své funkce.

  Štáb musí věnovat náležitou pozornost úkolům propagace. Na soutěž je třeba pozvat co nejvíce zástupců správních orgánů, sdělovacích prostředků, představitelů organizací zabývajících se výchovou mládeže a další.

  Štáb soutěže zodpovídá též za včasné podání přihlášky nominovaného družstva do vyššího stupně soutěže.

  Propozice soutěže obsahují zejména:

  • název soutěže
  • druh a cíle soutěže
  • datum a místo konání
  • složení štábu
  • soutěžní kategorie
  • podmínky účasti v soutěži a nominaci
  • způsob hodnocení výsledků
  • časový plán soutěže
  • informace o přihláškách účastníků, adresu a termín pro předání přihlášek
  • způsob prezence
  • pokyny pro dopravu, stravování a ubytování
  • finanční náhrady
  • údaje o pojištění
  • schvalovací doložku
  • názvy spolupodílejících se organizací (např. SVČ Horní Lhota ve spolupráci s Českým radioklubem)

  Propozice rozesílá štáb soutěže na okresní úrovni všem organizacím a školám, na kterých jsou zájmové kroužky s příslušným zaměřením. U vyšších stupňů soutěže zašle štáb propozice všem nominovaným do příslušného stupně. Při rozesílání je nutno počítat s dostatečným časovým předstihem, u Mistrovství ČR nejméně měsíc před soutěží.

  Práva a povinnosti soutěžících a vedoucích družstev

  Soutěžící má právo:

  • být seznámen s propozicemi a pravidly soutěže
  • být seznámen s výsledkem hodnocení komise rozhodčích
  • podávat protesty v souladu s pravidly soutěže

  Soutěžící je povinen:

  • při prezenci se prokázat osobním průkazem nebo potvrzením školy (při nedodržení tohoto ustanovení se nemůže soutěže zúčastnit)
  • dodržovat propozice a pravidla soutěže
  • dodržovat příkazy organizátorů soutěže a komise rozhodčích
  • dodržovat zásady ochrany majetku a zdraví spoluobčanů
  • dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany
  • nosit po celou dobu soutěže viditelně své startovní číslo
  • chovat se disciplinovaně a ukázněně
  • svou případnou neúčast po přihlášení omluvit nejpozději 3 dny před zahájením soutěže

  Vedoucí družstva

  • odpovídá za seznámení členů družstva s propozicemi a pravidly
  • poučí soutěžící o bezpečnostních a požárních směrnicích a zásadách ochrany majetku a zdraví
  • odpovídá za vybavení členů družstva dle propozic
  • odpovídá za prezenci soutěžících
  • je prostředníkem mezi soutěžícími na straně jedné a štábem a komisi rozhodčích na straně druhé
  • informuje soutěžící o pokynech a rozhodnutích štábu
  • je povinen znát organizaci soutěže a zabezpečit účast soutěžících na činnostech v rámci soutěžní akce
  • zabezpečí účast svého družstva na slavnostním zahájení a vyhlášení výsledků soutěže
  • neovlivňuje rozhodnutí komise rozhodčích, ale vychází jí vstříc při zabezpečení objektivního rozhodování
  • odpovídá za kázeň členů družstva a při závažném porušení má právo odvolat je ze soutěže, což současně oznámí štábu
  • má právo jménem svým i jménem členů svého družstva podávat protesty a stížnosti štábu soutěže
  • je povinen podat informaci o průběhu soutěže vysílající organizaci

  Komise rozhodčích

  Složení komise rozhodčích

  Všechny soutěže hodnotí komise rozhodčích v počtu 3 až 7 členů. Členy komise rozhodčích jsou zpravidla aktivisté, kteří mají k této činnosti potřebnou kvalifikaci (odborné vzdělání, praxi z hodnocení v předchozích soutěžích, vedení kroužku mládeže apod.). Členem komise rozhodčích nesmí být účastník soutěže. Práci komise řídí a za její objektivní posuzování odpovídá hlavní rozhodčí.

  Činnost komise rozhodčích

  • komise rozhodčích hodnotí soutěžní práce podle propozic, pravidel a metodických pokynů
  • jednání komise rozhodčích je neveřejné
  • vyjasnění sporných otázek a výsledků hodnocení projednává hlavní rozhodčí na stupni okresu s účastníky soutěže, u vyšších stupňů pak prostřednictvím vedoucích družstev
  • hlavní rozhodčí předkládá v průběhu hodnocení pověřenému pracovníkovi štábu dílčí výsledky k předběžnému zveřejnění
  • po skončení hodnocení předává hlavní rozhodčí předsedovi štábu výsledkovou listinu jednotlivců a družstev
  • výsledky soutěže jsou vyhlašovány veřejně za přítomnosti účastníků soutěže na závěr celé akce, současně jsou předávány ceny, diplomy atp. (předávání zabezpečuje štáb)

  Protesty

  Protesty proti hodnocení soutěže podávají soutěžící (u soutěží na okresní úrovni) nebo vedoucí družstev (u vyšších stupňů soutěže) písemně hlavnímu rozhodčímu.

  Při podání protestu složí protestující strana štábu 200,- Kč, které v případě zamítnutí protestu propadají ve prospěch akce. Finanční částka se stává příjmovou položkou rozpočtu soutěže. Je-li protest shledán oprávněným, je tento poplatek protestující straně vrácen.

  Protesty je možno podat kdykoliv v průběhu soutěže, nejpozději však do 30 minut po zveřejnění posledního dílčího výsledku v dané kategorii.

  O protestech proti hodnocení rozhoduje hlavní rozhodčí. Protesty proti dalším skutečnostem (např. nedodržení časového programu apod.) řeší ředitel soutěže.

  Zveřejňování výsledků soutěže

  V průběhu soutěže jsou zveřejňovány dosažené dílčí výsledky postupně tak, jak jsou uvolňovány hlavním rozhodčím.

  Výsledky jednotlivců se zveřejňují takto:

  • uvádějí se pouze startovní čísla soutěžících,
  • při zveřejnění posledního dílčího výsledku v kategorii se uvede čas a listina je podepsána hlavním rozhodčím,
  • po uplynutí 30 minut (nejsou-li protesty) nabývají výsledky platnosti,
   - dokončí se propočty, provede se výpočet výsledků družstev a vydá výsledková listina
  • výsledkovou listinu podepisuje hlavní rozhodčí a předseda štábu.

  Pojištění a bezpečnost

  Pojištění není hromadně zajišťováno pořadatelem - není-li v propozicích soutěže uvedeno jinak.

  Všichni účastníci jsou povinni zachovávat bezpečnostní předpisy a dbát pokynů organizačních pracovníků.

  Organizátorem soutěže musí být dodržena bezpečnostní pravidla podle platných norem.

  Důležité upozornění pro pořadatele soutěží mládeže v radioelektronice:

  Veškeré poskytnuté zálohy - ať na oblastní či republikovou soutěž je nutné vyúčtovat nejpozději do 2 měsíců po akci organizaci, která zálohu poskytla, neurčí-li tato jinak.

  Věříme, že nové soutěžní podmínky přispějí k zjednodušení a zkvalitnění soutěží, všem organizátorům přejeme hodně úspěchů.

  Vydáním těchto podmínek se ruší dosud platná pravidla, vydaná v roce 2002.

  Zpracovala skupina pro mládež a začínající radioamatéry Rady ČRK v září 2009.

  Mistrovství ČR Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice 2010
  Plzeň, 14. - 16. května 2010

  Počasí plné deště vítalo účastníky z takřka všech krajů republiky. Dle pokynů pořádající Stanice mladých techniků - Střediska volného času dětí a mládeže v Plzni dorazili do areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. A od okamžiku, kdy dorazili všichni závodníci, vše probíhalo tak, jak bylo nare-žírováno. Prezentace, ubytování, odevzdání soutěžních dovezených výrobků včetně dokumentací, večeře.

  Pak následovalo slavnostní zahájení za přítomnosti představitelů kraje a Českého radioklubu, SVČ Plzeň, SOUE Plzeň, kteří převzali nad tímto mistrovstvím záštitu. Následovala první část soutěže - soutěžní testy. Tyto testy, a následující den pak i praktická stavba zadaných výrobků, probíhaly v luxusním prostředí prak-tických učeben SOUE za upřímného zájmu a mnohdy i závisti přítomných pedagogů i hostů nad množstvím a kvalitou znalostí, zručností závodníků - mladých členů Českého radioklubu.

  Prostory učiliště - speciální učebny - byly nejen členy doprovodu, ale i závodníky zevrubně prohlédnuty. Spojení výpočetní techniky s možností návrhů různých elektronických zadání a jejich finální realizace po všech stránkách bylo vysoce hodnoceno. A také s lítostí, že není takovýchto zařízení dost i v jiných krajích.

  Dychtivě pak byly závodníky sledovány mezivýsledky. Komise rozhodčích vše dle nových propozic vyhodnocovala a kontrolovala. Po ohodnocení dovezených výrobků byly tyto uvolněny pro výstavku. Ta je vždy potřebná pro srovnání úrovně kvality a je ponaučením pro rok příští. V praktické části soutěže stavěli závodníci ze stavebnic elektronickou ruletu (Ž1), digitální teploměr (Ž2) a generátor pulsů (v kategorii M). Zejména ve vyšších kategoriích měli rozhodčí obtížnou práci. Kvalita, jak jinak, se mnohdy blížila u těch nejlepších k profesionalitě. Sečteno a podepsáno, vyhráli nejlepší:

  • Ž 1 - 1. Zdeněk Kolba, 2. Radek Bláha, 3. Ondřej Růžička,
  • Ž 2 - 1. Martin Lelek, 2. Jan Karpíšek, 3. Martin Vítek,
  • M - 1. Jan Chleborád, 2. Martin Sedláček, 3. Jan Kratochvíl.

  V soutěži družstev navzdory atakům pořádajících udrželi prvenství opět moravskoslezští:

  1. Moravskoslezský kraj, 2. Plzeňský kraj, 3. Olomoucký kraj

  Po sobotním obědě pak závodníci odjeli nakouknout pod pokličku a do prostor Českého rozhlasu v Plzni. Po prohlídce studií a technického zázemí se všichni sešli v nádherném technickém prostředí zařízení vzniklého z haly Škodovky: v Regionálním technickém muzeum o.p.s., Techmania science center Plzeň.

  Po prohlídce expozic byly vyhlášeny výsledky, předány ceny od vyhlašovatelů i sponzorů, a po upřímně mí-něných radách z úst rozhodčích a závěrečném slovu pořadatele a zástupce ČRK bylo mistrovství ukončeno.

  Závěrem: jen poděkování. Organizátoři i hostitelé, tedy SOUE a STMT Plzeň, se za pomoci všech zhostili tohoto mistrovství na výbornou. A mladí elektronici získali další znalosti a zkušenosti a navázali profesní přátelství, které se, věřme, do příštího ročníku zhodnotí a vylepší. Všechny informace, výsledky a fotografie jsou na http://www.smtpl.cz/?chapter=souteze, odkud jsou převzaty i ilustrační snímky. Zajímavá jsou zadání testů, možná by si dospělí mohli zkusit, co při soutěži zvládají děti.

  František, OK2LF

  Mistrovství ČR Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice 2010

  Mistrovství České republiky Soutěže detí a mládeže v radioelektronice 2010 se uskuteční v Plzni ve dnech 14. – 16. května 2010. Propozice si můžete stáhnout zde.

  Vojta, OK1ZHV

  Okresní a krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice v Olomouci

  Okresní kolo se uskuteční dne 21. března 2009, krajské kolo 25. dubna 2009, v obou případech v Domě dětí a mládeže v Olomouci.

  Bližší informace u Karla, OK2VNJ, tel. 585 223 233, 776 257 526, email: technika@ddmolomouc.cz.

  Mladí radiotechnici soutěžili v Novém Jičíně

  Pro nejlepší mladé radiotechniky z nižších oblastních soutěží MS kraje pořádalo Středisko volného času FOKUS v Novém Jičíně a Radioklub OK2KYZ oblastní závody. Ze 30 závodníků po ohodnocení dovezeného výrobku, technického testu a zhotovení funkčního radiotechnického výrobku stanovili rozhodčí tyto vítěze:

  v kat.do 12.let: 1.Beier Petr, 2.Suidová Klára, Skurka Šimon, všichni NJ;
  do 16.let: 1.Trutman Pavel NJ, 2.Kuča Pavel OP, Kunc Marek NJ,
  do 19.let: 1.Martin Smolka OP, 2.Daniel Janík NJ, 3. Jirka Sliž OP.

  První z kategorií postupují do republikového kola v Holicích.

  Soutěž potvrdila zvyšující se zájem o získávání praktických znalostí i řemeslných zručností ve velmi žádaném odvětví elektronika. Pro příští školní rok věří pořadatelé ,že počet středisek-kroužků mladých elektroniků vzroste ze současných 7 na nejméně dvojnásobek. A mladým, kteří znalosti získávají, přejí hodně úspěchů ve stavbě a používání elektronických výrobků.

  František Lupač, OK2LF

  Již po třicáté soutěžili mladí radioelektronici

  Jubilejní, již 30. mistrovství České republiky dětí a mládeže v radioelektronice uspořádalo z pověření Českého radioklubu Středisko volného času Opava a radioamatéři opavských vysílacích stanic OK2RGA a OK2KCE.

  Závodníci ze všech krajů republiky se sjeli do nádherného prostředí autokempu DERY u Hradce nad Moravicí. K soutěži dovezli technické výrobky opatřené dokumentací, které si zhotovili v průběhu celého předchozího roku, což byla první část zápolení o titul mistra. V další části prokazovali své znalosti odpověďmi na testové otázky, a pak stavěli zadaný výrobek . Zde pořadatelé udělali výjimku. Nestavěly se tradičně jen stavebnice. Závodníci dostali zadání k součástkám z výrobních prospektů (datasheet) v angličtině a čas na to, připravit si splnění zadání: postavit čítač, generátor kmitů či stereofonní zesilovač. Stavěli na univerzální tištěné spoje - to také není v těchto soutěžích obvyklé a je proto náročnější.

  Místo tradiční exkurze za technikou se chlapci ke sportu dostali na vodu, na raftu a člunech sjeli divokou Moravici. Vynikající zážitek na celý život. Mimo to stihli ještě návštěvu města Opavy i zámku v Raduni.

  Výsledky jsou zde :

  Kategorie do 12 let: 1. Michal VOŘÍŠEK, Karlovy Vary; 2. Martin VRLÍK, Olomouc; 3. Petr KUČA, Moravskoslez.kraj
  Kategorie do 16 let: 1. Martin SMOLKA, Moravskoslez.kraj; 2. Jiří TRUKSA, Olomoucký kraj; 3. Petr BARTOŇ, Královehradecký kr.
  Kategorie do 19 let:1. Tomáš BORDOVSKÝ, Moravskoslez.kraj; 2. Richard VACULA, Zlínský kr.; 3. Martin SEDLÁČEK, Pardubický kraj
  Nejlepším družstvem byl vyhodnocen Moravskoslezský kraj.

  Na hladkém průběhu soutěže se mimo pořadatelů podílela řada firem. Maximálně pomohli TIPA Opava, SEMACH Val.Meziříčí, Elok Opava,TME Ostrava,Phobos Frenštát, HW Praha, Praktická elektronika, FK Technic-Conrad, BEN-Technická nakladatelství, ABEL a mnoho dalších. Bez jejich zájmu a přispění by mladí radiotechnici odjížděli domů jen se vzpomínkami. Takto odjeli vybaveni materiály na stavění dalších výrobků snad pro celý příští rok! I těmto organizacím patří poděkování za úspěšnost této soutěže podněcující praktickou řemeslnou zručnost a rozšiřující užitečné vědomosti potřebné pro život.

  František Lupač, OK2LF

  Již 30.výročí soutěží mladých techniků

  Do těchto okamžiků snad ve všech krajích proběhly soutěže mladých v radioelektronice. A souběžně s tím se ti nejlepší radiotechnici z krajů v kategoriích do 12,do 16 a do 19 let připravují k letošní již 30. jubilejní soutěži mladých v radioelektronice..

  Ta proběhne v péči organizátorů z klubů OK2RGA a OK2KCE a Střediska volného času(DDM) Opava. Místo konání je v autokempu DERY v Hradci nad Moravicí - místní část Kajlovec - v termínu 18. až 20.5.2007.

  Přijedou nejlepší ze všech krajů a budou soutěžit ve třech podsoutěžích - stavbě zadaného výrobku, obhajobě znalostí teoretických formou testu a v předvedení vlastního dovezeného výrobku opatřeného řádnou dokumentací.

  Pravidla těchto soutěží jsou uveřejněna na webu ČRK včetně propozic letošní soutěže. Pokud Vás cesty v tom termínu povedou kolem Oderských vrchů a Opavy, zkuste se zastavit a zjistit, že se dá soutěžit i v těchto - dalo by se říci komorních - domácích disciplinách.

  Budete vítáni!

  František Lupač, OK2LF
  "flupac at quick.cz"

  Pravidla a metodické pokyny

  Text ve formátu PDF lze stáhnout zde.

  Technická soutěž mládeže v radiotechnice vznikla na konci sedmdesátých let na podporu stále rostoucího zájmu mládeže o tento moderní obor. Jejím vyhlašovatelem byli radioamatéři, organizovaní v tehdejším Svazarmu. Později se k nim připojila další odbornost, elektronika. Od roku 1991 se k soutěži připojily i DDM v České republice.

  Vyhlašovatelem soutěže se stal Český radioklub, občanské sdružení (dále jen o. s.), účastníky jsou děti a mládež. Nová pravidla i metodické pokyny jsou jednotné a závazné pro všechny zúčastněné organizace.

  Pravidla soutěže

  1. Cíl soutěže: Cílem soutěže je porovnat výsledky odborných znalostí dětí a mládeže, podnítit zájem účastníků o další rozšíření znalostí a vytvářet tak podmínky k uspokojování individuálních zájmů mladých lidí. V rámci jednotlivých postupových kol představit vyhlašovatele soutěže, Český radioklub, o. s..
  2.  

  3. Soutěžní kategorie:
   Žl - mladší žáci do 12 let
   Ž2 - starší žáci 13 - l6 1et
   M - mládež 17 - 19 let
   Pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození v kalendářním roce konání soutěže.
   Příklad: soutěžící se narodil dne 25. 2. 1994, soutěž se koná v roce 2010 (termíny kol viz bod 4.), soutěžícímu tedy je 16 let a soutěží v kategorii Ž2.
  4.  

  5. Soutěžní disciplíny:
   l. Soutěžní výrobek (stavba zadaného výrobku)
   2. Teoretické znalosti (odborný test)
   3. Dovezený výrobek (předložení výrobku s dokumentací)
  6.  

  7. Stupně soutěže a termíny:
   Okresní soutěž: do konce března
   Krajská soutěž: duben
   Mistrovství ČR: květen - červen
  8.  

  9. Podmínky účasti:
   Každý účastník soutěže předloží svůj osobní průkaz či potvrzení školy a odevzdá vlastní výrobek s dokumentací.
  10.  

  11. Hodnocení soutěžních disciplín
   1. soutěžní výrobek
   funkčnost
   provedení
   30 bodů
   30 bodů
   Celkem
   60 bodů
   2. odborný test 20 otázek po 2 bodech Celkem
   40 bodů
   3. dovezený výrobek
   provedení
   dokumentace
   15 bodů
   5 bodů
   Celkem
   20 bodů

   Maximální možný počet bodů celkem 120 bodů.

  12.  

  13. Upřesnění k jednotlivým disciplinám:

   ad 1 - soutěžní výrobek:
   za funkci:
   0 bodů - nefunkční výrobek
   10 bodů - funkční částečně nebo dokončený po limitu
   30 bodů - funkční výrobek, dokončený v limitu
   za provedení: 0 až 30 bodů podle posouzení rozhodčích, hodnotí se kvalita pájení, orientace součástek atd.

   ad 2 - odborný test:
   Obsahuje 20 otázek hodnocených 2 body. Otázky musí být jednoznačné, odpovídá se na dané odpovědi a, b, c. Jedna otázka musí mít charakter nakreslení schématu - jednoduchého, dle kategorie soutěžících.

   ad 3 - dovezený výrobek:
   za provedení:
   0 až 15 bodů - podle posouzení rozhodčích, hodnotí se kvalita pájení, orientace součástek, praktická použitelnost apod.
   odečítá se 5 bodů - za nedostatky v bezpečnosti provozu

   za dokumentaci: dokumentace by měla obsahovat:
   - schéma
   - výkres plošného spoje
   - výkres osazení součástek
   - seznam součástek
   - popis funkce, účel
   Za další součásti dokumentace, např. měřicí protokol apod. po 1 bodě navíc. Maximálně za provedení dokumentace lze získat 5 bodů.

    

   Pohovor k dovezenému výrobku se neprovádí, pouze ve sporných případech (např. pochyby o autorství) je možné pohovor s autorem výrobku provést.

  14. Další upřesnění:
   1. Při rovnosti součtu bodů z jednotlivých disciplín u více soutěžících rozhoduje o konečném pořadí dosažený počet bodů v testu a potom počet bodů za soutěžní výrobek.
   2. Organizátor republikové soutěže předá otázky testů 2 měsíce před soutěží hlavnímu rozhodčímu. c) Pořadatel soutěže v dostatečném časovém předstihu ověří kompletaci stavebnic a sestaví zadaný soutěžní výrobek v každé kategorii, aby byla ověřena funkčnost výrobku a doba potřebná k jeho sestavení - časový limit. Hlavní rozhodčí může časové limity upravit.
   3. Je-li ve vyšších soutěžích hodnoceno i umístění družstev, je výsledek družstva dán součtem bodů dosažených všemi členy družstva v jednotlivých kategoriích.
   4. Dovezený výrobek včetně dokumentace je od soutěžících přebírán již při prezentaci, je označen startovním číslem a uložen na určeném místě. Po zhodnocení komisí rozhodčích je vhodné uspořádat volně přístupnou výstavku těchto dovezených výrobků.

   Zajištění soutěže a metodické pokyny

   Finanční a materiálové zajištění

   Za finanční a materiálové zajištění odpovídá organizátor postupového kola soutěže nebo mistrovství republiky. Organizátorem jednotlivých postupových kol může být právnická osoba (SVČ, radioklub nebo jiná organizace zabývající se výchovou a vzděláváním). Organizátory krajských postupových kol na základě vzájemné dohody jmenuje Rada Českého radioklubu. V případě nedostatku finančních prostředků je možno stanovit "startovné" soutěžících. Výši startovného určuje organizátor soutěže. Konkrétní rozpočet soutěže a bližší podmínky určí organizátor soutěže.

   Podle místních podmínek zabezpečuje organizátor sponzory.

   Výše nákladů na cestovní náhrady, ceny a ostatní se řídí podle předpisů té organizace, která je organizátorem postupového kola a tím přebírá řízení hospodářských záležitostí. Doporučuje se, aby organizátor soutěž pojistil.

   Organizační a odborné zajištění

   Pro zajištění celé soutěže vytváří organizátor organizační štáb a určuje jeho složení. Štáb je ve všech aspektech (pojištění, financování, vyúčtování, pedagogický dozor, hygienické zásady, pojištění účastníků, BOZP) odpovědný organizátoru soutěže. U Mistrovství ČR se štáb vytváří obdobně, zpravidla po konzultaci se Skupinou pro mládež a začínající radioamatéry ČRK.

   Složení štábu

   Štáb zpravidla tvoří: předseda štábu - ředitel soutěže, tajemník - hospodář, hlavní rozhodčí, vedoucí technického zabezpečení, vedoucí pořadatelů. Složení štábu může být podle místních podmínek a potřeb rozšířeno nebo zúženo. Členové štábu a další organizační pracovníci jsou povinni viditelně nosit označení své funkce.

   • Jednání štábu má právo se zúčastnit člen vyšší složky zúčastněné organizace.
   • Funkci ředitele soutěže (zodpovídá za hladký průběh vlastní soutěže) lze sloučit s funkcí předsedy štábu.

   Úkoly štábu soutěže

   • zajišťuje přípravu a průběh celé soutěže
   • zajišťuje finanční krytí, zpracovává finanční rozpočet
   • zpracovává a vydává propozice soutěže
   • dbá o hospodárné využití svěřených finančních a materiálových prostředků v souladu s platnými předpisy
   • rozhoduje o startovném a jeho výši
   • zajišťuje zpracování testových otázek a přípravu stavebnic soutěžního výrobku
   • zajišťuje prostory pro realizaci soutěže, příp. stravování a ubytování
   • zabezpečuje odpovídající slavnostní zahájení včetně slibu soutěžících a rozhodčích a rovněž důstojný závěr soutěže
   • dbá na dodržování pravidel a propozic soutěže
   • jmenuje komisi rozhodčích
   • organizačně a technicky zajišťuje činnost komise rozhodčích
   • zabezpečuje publicitu soutěže a jejich výsledků
   • při závažném porušení kázně má právo účastníka vyloučit
   • zajišťuje ceny, odměny a diplomy pro soutěžící
   • schvaluje výsledky soutěže
   • nominuje družstvo a vedoucího družstva do vyššího stupně soutěže
   • provádí vyhodnocení celé soutěže a schválí finanční vypořádání

   Štáb ustavuje pro zajištění soutěže sbor pořadatelů, který zabezpečuje zejména prezenci, dozor při testu a stavbě soutěžního výrobku, zpracování podkladů od komise rozhodčích, zveřejňování dílčích výsledků (výpočetní skupina), dozor u vlastních výrobků atp. Rovněž tito organizační pracovníci mají v průběhu soutěže nosit viditelně označení své funkce.

   Štáb musí věnovat náležitou pozornost úkolům propagace. Na soutěž je třeba pozvat co nejvíce zástupců správních orgánů, sdělovacích prostředků, představitelů organizací zabývajících se výchovou mládeže a další.

   Štáb soutěže zodpovídá též za včasné podání přihlášky nominovaného družstva do vyššího stupně soutěže.

   Propozice soutěže obsahují zejména:

   • název soutěže
   • druh a cíle soutěže
   • datum a místo konání
   • složení štábu
   • soutěžní kategorie
   • podmínky účasti v soutěži a nominaci
   • způsob hodnocení výsledků
   • časový plán soutěže
   • informace o přihláškách účastníků, adresu a termín pro předání přihlášek
   • způsob prezence
   • pokyny pro dopravu, stravování a ubytování
   • finanční náhrady
   • údaje o pojištění
   • schvalovací doložku
   • názvy spolupodílejících se organizací (např. SVČ Horní Lhota ve spolupráci s Českým radioklubem)

   Propozice rozesílá štáb soutěže na okresní úrovni všem organizacím a školám, na kterých jsou zájmové kroužky s příslušným zaměřením. U vyšších stupňů soutěže zašle štáb propozice všem nominovaným do příslušného stupně. Při rozesílání je nutno počítat s dostatečným časovým předstihem, u Mistrovství ČR nejméně měsíc před soutěží.

   Práva a povinnosti soutěžících a vedoucích družstev

   Soutěžící má právo:

   • být seznámen s propozicemi a pravidly soutěže
   • být seznámen s výsledkem hodnocení komise rozhodčích
   • podávat protesty v souladu s pravidly soutěže

   Soutěžící je povinen:

   • při prezenci se prokázat osobním průkazem nebo potvrzením školy (při nedodržení tohoto ustanovení se nemůže soutěže zúčastnit)
   • dodržovat propozice a pravidla soutěže
   • dodržovat příkazy organizátorů soutěže a komise rozhodčích
   • dodržovat zásady ochrany majetku a zdraví spoluobčanů
   • dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany
   • nosit po celou dobu soutěže viditelně své startovní číslo
   • chovat se disciplinovaně a ukázněně
   • svou případnou neúčast po přihlášení omluvit nejpozději 3 dny před zahájením soutěže

   Vedoucí družstva

   • odpovídá za seznámení členů družstva s propozicemi a pravidly
   • poučí soutěžící o bezpečnostních a požárních směrnicích a zásadách ochrany majetku a zdraví
   • odpovídá za vybavení členů družstva dle propozic
   • odpovídá za prezenci soutěžících
   • je prostředníkem mezi soutěžícími na straně jedné a štábem a komisi rozhodčích na straně druhé
   • informuje soutěžící o pokynech a rozhodnutích štábu
   • je povinen znát organizaci soutěže a zabezpečit účast soutěžících na činnostech v rámci soutěžní akce
   • zabezpečí účast svého družstva na slavnostním zahájení a vyhlášení výsledků soutěže
   • neovlivňuje rozhodnutí komise rozhodčích, ale vychází jí vstříc při zabezpečení objektivního rozhodování
   • odpovídá za kázeň členů družstva a při závažném porušení má právo odvolat je ze soutěže, což současně oznámí štábu
   • má právo jménem svým i jménem členů svého družstva podávat protesty a stížnosti štábu soutěže
   • je povinen podat informaci o průběhu soutěže vysílající organizaci

   Komise rozhodčích

   Složení komise rozhodčích

   Všechny soutěže hodnotí komise rozhodčích v počtu 3 až 7 členů. Členy komise rozhodčích jsou zpravidla aktivisté, kteří mají k této činnosti potřebnou kvalifikaci (odborné vzdělání, praxi z hodnocení v předchozích soutěžích, vedení kroužku mládeže apod.). Členem komise rozhodčích nesmí být účastník soutěže. Práci komise řídí a za její objektivní posuzování odpovídá hlavní rozhodčí.

   Činnost komise rozhodčích

   • komise rozhodčích hodnotí soutěžní práce podle propozic, pravidel a metodických pokynů
   • jednání komise rozhodčích je neveřejné
   • vyjasnění sporných otázek a výsledků hodnocení projednává hlavní rozhodčí na stupni okresu s účastníky soutěže, u vyšších stupňů pak prostřednictvím vedoucích družstev
   • hlavní rozhodčí předkládá v průběhu hodnocení pověřenému pracovníkovi štábu dílčí výsledky k předběžnému zveřejnění
   • po skončení hodnocení předává hlavní rozhodčí předsedovi štábu výsledkovou listinu jednotlivců a družstev
   • výsledky soutěže jsou vyhlašovány veřejně za přítomnosti účastníků soutěže na závěr celé akce, současně jsou předávány ceny, diplomy atp. (předávání zabezpečuje štáb)

   Protesty

   Protesty proti hodnocení soutěže podávají soutěžící (u soutěží na okresní úrovni) nebo vedoucí družstev (u vyšších stupňů soutěže) písemně hlavnímu rozhodčímu.

   Při podání protestu složí protestující strana štábu 200,- Kč, které v případě zamítnutí protestu propadají ve prospěch akce. Finanční částka se stává příjmovou položkou rozpočtu soutěže. Je-li protest shledán oprávněným, je tento poplatek protestující straně vrácen.

   Protesty je možno podat kdykoliv v průběhu soutěže, nejpozději však do 30 minut po zveřejnění posledního dílčího výsledku v dané kategorii.

   O protestech proti hodnocení rozhoduje hlavní rozhodčí. Protesty proti dalším skutečnostem (např. nedodržení časového programu apod.) řeší ředitel soutěže.

   Zveřejňování výsledků soutěže

   V průběhu soutěže jsou zveřejňovány dosažené dílčí výsledky postupně tak, jak jsou uvolňovány hlavním rozhodčím.

   Výsledky jednotlivců se zveřejňují takto:

   • uvádějí se pouze startovní čísla soutěžících,
   • při zveřejnění posledního dílčího výsledku v kategorii se uvede čas a listina je podepsána hlavním rozhodčím,
   • po uplynutí 30 minut (nejsou-li protesty) nabývají výsledky platnosti,
    - dokončí se propočty, provede se výpočet výsledků družstev a vydá výsledková listina
   • výsledkovou listinu podepisuje hlavní rozhodčí a předseda štábu.

   Pojištění a bezpečnost

   Pojištění není hromadně zajišťováno pořadatelem - není-li v propozicích soutěže uvedeno jinak.

   Všichni účastníci jsou povinni zachovávat bezpečnostní předpisy a dbát pokynů organizačních pracovníků.

   Organizátorem soutěže musí být dodržena bezpečnostní pravidla podle platných norem.

   Důležité upozornění pro pořadatele soutěží mládeže v radioelektronice:

   Veškeré poskytnuté zálohy - ať na oblastní či republikovou soutěž je nutné vyúčtovat nejpozději do 2 měsíců po akci organizaci, která zálohu poskytla, neurčí-li tato jinak.

   Věříme, že nové soutěžní podmínky přispějí k zjednodušení a zkvalitnění soutěží, všem organizátorům přejeme hodně úspěchů.

   Vydáním těchto podmínek se ruší dosud platná pravidla, vydaná v roce 2002.

   Zpracovala skupina pro mládež a začínající radioamatéry Rady ČRK v září 2009.

   Kontaktní adresy:

   Český radioklub,
   občanské sdružení,
   U Pergamenky 3
   170 00 Praha 7
   tel.: 266 722 240
   e-mail: "crk at crk.cz"

   Dům dětí a mládeže
   Vojtěch Horák, OK1ZHV
   Rautenkrancova 1241
   500 03 Hradec Králové
   tel: 495 514 531-3, 777 758 440
   e-mail: "v.horak at barak.cz",
   "ok1zhv at quick.cz"

   Tato pravidla byla schválena Radou ČRK dne 17. 10. 2009.

   © OK1IVZ, 2002