Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Důležitá a nezbytná informace pro naše pobočné spolky - kluby

V Praze 1.8.2016

Vážení přátelé,

sdělujeme Vám, že termín do kdy je podání bezplatné byl zrušen - je to tedy bezplatné i nadále, ale termín pro zápis je konec tohoto roku a dosud nás kontaktovala pouze jedna polovina našich pobočných spolků. Prosím neváhejte, kontaktujte nás co nejdříve a to i vpřípadě, že chcete pobočný spolek zrušit. Do konce roku to lze provést rozumně snadno, potom to bude mnohem větší problém.

           Díky + 73 !
           Jirka - OK1RI


V Praze 4.5.2016

Vážení přátelé,

blíží se konec termínu, do kdy můžeme zapisovat pobočné spolky ČRK do spolkového rejstříku bez placení poplatku 1000,- Kč. Rozhodné datum je 30.6.2016.

Jsou spolky, které již začaly situaci řešit a potřebné doklady zaslaly, ale stále ještě je velká část těch, kteří se nastalou situací nezačaly zabývat.

Kompletně zpracované návrhy se všemi správně doloženými doklady (potvrzenými formuláři) se posílají na soud v pořadí, ve kterém jsou doručovány na sekretariát ČRK. Vzhledem k omezené kapacitě sekretariátu, doporučujeme zaslat podklady co nejdříve, neboť se může stát, že Návrh na rejstříkový soud bude soudu zaslán po rozhodném datu a daný pobočný spolek bude muset výše uvedený poplatek uhradit. Zkušenost dosud je ta, že pouze několik spolků poslalo všechny doklady správně, ostatní museli něco doplňovat, opravovat a to vše trvá nějakou dobu. Zpracování jedné žádosti pro soud trvá cca 2-3 hodiny čisté práce, dále musí předseda + místopředseda vytvořené podklady ověřeně podepsat v CzechPointu městské části (ti jediní to pro nás dělají zadarmo) a je nutno doručit k soudu. To vše trvá několik dnů. Dále si prosím, uvědomte, že poslední weekend v červnu je setkání ve Friedrichshafenu, kterého se spolu s předsedou budeme účastnit.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemné dny

Libuše Kociánová

tajemnice ČRK


Vážení přátelé – členové a rady našich pobočných spolků.

 

Možná jste si všimli, ale jen málokdo z Vás si uvědomil, že schválením a uváděním do života nového občanského zákona nás postihla nemilá ŽIVELNÁ POHROMA, které nelze uniknout a s kterou se musíme všichni popasovat co nejlépe.

Prosím uvědomte si, že z toho není úniku a pod postihy to musí všechny naše pobočné spolky ve spolupráci s radou a naší novou tajemnicí vyřešit.

Termín do kdy to lze řešit ZDARMA končí 30.6.2016 !!!

Komu se to nepodaří do cca 25.6. s námi dořešit, nechť prosím počítá s poplatkem minimálně 1000,- Kč soudu.

Český radioklub již novou registraci získal a tudíž můžeme řešit naše pobočné spolky. První – jediný který se ozval sám bez speciální výzvy – OK1KKI - jehož žádost o zápis již leží u soudu a je tedy jakýmsi „předskokanem“, na kterém jsme si vyzkoušeli všechny náležitosti. Celý postup není úplně jednoduchý a musíte pořídit několik ověřených i neověřených dokumentům. Prosím věnujte pozornost následujícím informacím.

Podrobný návod jak postupovat a co je třeba následuje. Prosím všichni se probuďte a nutné doklady dodejte co nejdříve – „včera bylo pozdě“. My musíme doklady zpracovat a zadat do systému ministerstva spravedlnosti, vytisknout, pořídit ověřený podpis dvou statutárních zástupců a doručit k soudu – to nelze provést ze dne na den, pár dní to trvá. Oba statutární zástupci vše vykonávají zdarma a ve volném čase a musí to nějak stíhat.

Ještě informace pro Vás – městské a obecní úřady – respektive jejich „checkpointy“ ověřují podpisy pro spolky zdarma !

 

Následuje dopis tak jak jej napsala naše nová tajemnice – paní Líba Kociánová.

 

73 !

Jirka OK1RI

Předseda ČRK – z.s.

 


                         

  V Praze 12.2.2016

 

Dobrý den,

 

zasíláme informace k zápisu pobočných spolků.

Od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), jímž byl mimo jiné zrušen zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, právní řád nepřipouští právní formu občanského sdružení; občanská sdružení vzniklá podle dosavadních právních předpisů se považují za spolky podle NOZ (§ 3045 odst. 1 NOZ).

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem i Český radioklub musí přistoupit k zapsání jednotlivých pobočných spolků do spolkového rejstříku. Sekretariát ČRK bude všem spolkům ve věci zápisu nápomocen, nicméně bude nutností, aby se jednotlivé pobočné spolky aktivně zapojily do procesu přepisu.

Hlavní spolek Českého radioklubu je již ve spolkovém rejstříku zapsán.

Návrhy jednotlivých spolků musí být na soud podány nejpozději do 30.6.2016. Po této lhůtě bude soud účtovat poplatek 1000,- Kč za každý návrh (spolek). Abychom předešli placení těchto poplatků, je potřeba konat s co možná největším časovým předstihem, ideálně ihned. Vzhledem k velkému množství pobočných spolků a nutnosti vyčlenit kapacity sekretariátu na tuto činnost, Vás žádáme o účinnou spolupráci.

V přílohách najdete formuláře, které je potřeba vyplnit a potvrzené originály odeslat  na sekretariát ČRK. Po obdržení potvrzených formulářů sekretariát ČRK vyplní - Návrh na změny (interaktivní  formulář)  a spolu s podklady od daného pobočného spolku podá na soud. Rejstříkový soud by měl zapsat změnu do 5ti dnů, pravděpodobně se to prakticky děje o něco déle. O zapsání změny do rejstříku soud zašle písemné rozhodnutí.

Níže uvádíme stručný přehled a návod na vyplnění jednotlivých formulářů.  Není třeba mít obavy, pokud byste si nevěděli s vyplněním formulářů rady, obraťte se na sekretariát ČRK - email crk@crk.cz.

Věříme, že vzájemná spolupráce přispěje k plynulému a včasnému zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku.                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                        73!

Libuše Kociánová

tajemnice hlavního spolku

Český radioklub, zapsaný spolek


Soupis dokladů – vyplní pobočné spolky

 

1.  

1.     Zápis z jednání  členské schůze + Prezenční listina

 

Je potřeba svolat členskou schůzi z důvodu zápisu pobočného spolku do spolkového rejstříku+ vyhotovit Prezenční listinu

V zápisu by měly být uvedeny tyto body:

(kurzívou jsou vepsány pouze orientační texty, rozšířit a doplnit text lze dle zvyklosti a uvážení)

Název radioklubu (současný)…………..

IČ:………………………

Sídlo……………..

 

Svolání členské schůze

Členskou schůzi svolal výbor radioklubu v souladu se Stanovami Českého Radioklubu:

den, čas, kde, adresa…………

Usnášeníschopnost

členskou schůzi zahájil v (čas)….kdo…. počet členů, potvrzení usnášeníschopnosti

Prezentační listina – bude se přikládat k návrhu na soud

Volba orgánů schůze

zvolení předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu, hlasování

Název pobočného spolku

usnesení - v názvu je nutné uvést doslovně „pobočný spolek“ např.

Český radioklub, Radioklub OK…  město, pobočný spolek.

Statutární orgán pobočného spolku

Členská schůze počtem xxx hlasů ( výsledek hlasování) zvolila  s účinky k dnešnímu dni výbor radioklubu jako jeho statutární orgán v tomto složení např.:

předseda –místopředseda –člen

U všech je nutné uvést: jméno, rodné číslo, narozen dne, místo narození, trvalé  bydliště, datum nástupu do funkce

Dle stanov musí být určení jako statutární orgán minimálně dva členové spolku.

 

Sídlo pobočného spolku

Členská schůze odhlasovala, že sídlo pobočného spolku je/bude xxxxxxx  přesná adresa

Identifikační číslo spolku:

Členská chůze bere na vědomí, že pobočný spolek užívá IČ:………

Zápis  pobočného spolku do spolkového rejstříku

Členská schůze se rozhodla požádat Radu českého radioklubu, aby v souladu s tímto usnesením podala rejstříkovému soudu Návrh na zapsání uvedených údajů……..

 

Datum, místo konání

jména min. dvou statutárních orgánů, rodná čísla, podpisy musí být úředně ověřeny


 

2.     Formulář - Souhlas statutárního zástupce se zápisem do spolkového rejstříku 

Každý statutární zástupce musí vyplnit   formulář  -  Souhlas statutárního zástupce se   zápisem do spolkového rejstříku  – podpis musí být úředně ověřený

3.     Souhlas s umístěním sídla

 

Přikládáme dva formuláře, vyberte jen jeden, podle toho - zda je majitelem nemovitosti fyzická či právnická osoba. Formulář potvrdí majitel nemovitosti. V případě, že majitelem nemovitosti je pobočný spolek sám, souhlas  potvrdí statutární zástupci.

(v případě, že ze zápisu členské schůze vyplývá, že došlo ke změně statutárních zástupců, potvrdí tento formulář původní statutární zástupci.), podpisy musí být úředně ověřeny

 

 

Souhlas s umístěním sídla spolku - právnická osoba

Souhlas s umístěním sídla spolku - fyzická osoba

Souhlas statutárního zástupce - Předseda

Souhlas statutárního zástupce - Místopředseda

Souhlas statutárního zástupce - Člen