Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Stanovy ČRK platné 2000 - 2009

§ 1 - Všeobecná ustanovení

[1] Český radioklub (zkratkou ČRK) je sdružením činným dle zákona o sdružování občanů. Sdružuje zájemce o všechny radioamatérské činnosti a sporty. Jeho posláním je radioamatérská, sportovní, vzdělávací a kulturní činnost. Český radioklub je sdružením nezávislým a nepolitickým.

[2] Český radioklub je právnickou osobou. Působí v České republice. Jeho sídlem je Praha.

[3] Český radioklub reprezentuje zájmy svých členů vůči orgánům České republiky a dalších zemí i vůči nevládním organizacím domácím, zahraničním i mezinárodním. Jako člen Mezinárodní radioamatérské unie (IARU) zastupuje ČRK odborné zájmy radioamatérů České republiky v zahraničí.

§ 2 - Vznik a zánik členství

[1] Členem se může stát bez rozdílu státní příslušnosti a národnosti každý, kdo bude respektovat stanovy ČRK. K členství se lze přihlásit podáním písemné přihlášky přímo nebo prostřednictvím kteréhokoli radioklubu ČRK. Souhlas s přihláškou zájemce mladšího 15 let musí být na přihlášce doložen podpisem rodiče nebo zákonného zástupce.

[2] Členy ČRK registruje rada ČRK. Rada provede registraci po zaplacení příslušných poplatků. Členství vzniká dnem registrace, o čemž rada ČRK uvědomí žadatele zasláním členského průkazu. Žadatel, jehož registrace byla odmítnuta, má právo odvolat se ke sjezdu ČRK, jehož rozhodnutí je konečné.

[3] Členství zaniká

 1. vzdáním se členství podáním vlastnoručně podepsaného písemného oznámení radě ČRK,
 2. neuhrazením členských příspěvků ČRK za dobu delší než jeden rok,
 3. zrušením členství pro závažné porušení stanov ČRK,
 4. úmrtím.

[4] O zrušení členství rozhoduje rada ČRK. Členu musí být písemně oznámeno v předstihu nejméně dvou týdnů projednání a zdůvodnění návrhu. Jeho případné námitky musí být projednány spolu s návrhem. Člen má právo odvolat se proti rozhodnutí o zrušení členství ke sjezdu ČRK, jehož rozhodnutí je konečné.

§ 3 - Práva a povinnosti členů

[1] Člen ČRK má právo

 1. za stanovených podmínek účastnit se činností pořádaných ČRK a užívat členských služeb ČRK,
 2. předkládat návrhy orgánům ČRK,
 3. volit a být volen do orgánů ČRK, je-li starší 18 roků.

[2] Člen ČRK je povinen

 1. dodržovat stanovy ČRK,
 2. dbát zásad radioamatérského ducha, zejména v radioamatérském provozu,
 3. respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů ČRK,
 4. platit členské příspěvky ve stanovených lhůtách.

[3] Členské příspěvky se uhrazují v penězích. Minimální výši částky a způsob úhrady stanoví rada ČRK. Členové mohou dobrovolně uhradit příspěvek vyšší, případně, nad částku stanovenou radou ČRK, i v nepeněžní formě. Takové zvýšení svého příspěvku sdělí radě ČRK.

[4] Členu, který neuhradí včas a v plné výši členský příspěvek ČRK, nebudou v příslušném roce poskytovány členské služby až do doby uhrazení příspěvku.

[5] Člen ČRK má právo v členských záležitostech a ve věcech týkajících se ČRK jako celku obracet se s podněty a návrhy na orgány ČRK. Sjezd ČRK nemůže rozhodovat o věcech, jež jsou stanovami ČRK vyhrazeny rozhodnutí radioklubů ČRK (dále RK). Členové a funkcionáři orgánů ČRK a RK mohou být odvoláni jen orgánem, který je volil nebo jmenoval.

[6] Členskými službami se rozumí zejména zprostředkování výměny staničních lístků (QSL služba), vydávání časopisu ČRK, organizace radioamatérských závodů a soutěží, kursů, společenských podniků atp.. Rozsah členských služeb určí sjezd ČRK. Rozsah může být upraven radou ČRK dle hospodářské situace ČRK. Za poskytnutí jednotlivých členských služeb uhradí jejich uživatelé vedle členských příspěvků ČRK v případě potřeby další poplatky do výše skutečných nákladů na jejich poskytování.

§ 4 - Složení Českého radioklubu

[1] ČRK tvoří

 1. členové,
 2. rada Českého radioklubu,
 3. radiokluby Českého radioklubu.

[2] Právní subjektivita je delegována takto:

 1. radě ČRK - rada má výhradní oprávnění jednat a zavazovat se jménem ČRK jako celku, ve věcech majetkoprávních však jen svým jménem a jen ve věci majetku, který je v jejím vlastnictví,
 2. radioklubům ČRK - radiokluby jsou oprávněny jednat a zavazovat se ve všech věcech jen svým jménem.

§ 5 - Orgány Českého radioklubu

[1] Orgány ČRK jsou:

 1. sjezd ČRK,
 2. rada ČRK,
 3. revizní komise ČRK.

[2] Činnost orgánů ČRK a vztahy mezi nimi určují stanovy ČRK a organizační řád Českého radioklubu, který schvaluje sjezd ČRK.

§ 6 - Sjezd Českého radioklubu

[1] Sjezd Českého radioklubu je nejvyšším orgánem ČRK. Sjezd tvoří delegáti zvolení členy ČRK dle klíče stanoveného organizačním řádem ČRK.

[2] Sjezd svolává rada ČRK dle organizačního řádu ČRK. Sjezd musí být svolán do dvou měsíců, žádá-li to nejméně 1/3 členů ČRK nebo revizní komise ČRK.

[3] Sjezd ČRK

 1. přijímá stanovy ČRK a organizační řád ČRK,
 2. volí předsedu ČRK, členy rady ČRK a revizní komisi ČRK,
 3. projednává a schvaluje hospodaření ČRK,
 4. řeší zásadní otázky činnosti ČRK,
 5. s konečnou platností rozhoduje o podnětech podaných členy ČRK v členských a jiných záležitostech.

Sjezd ČRK má právo zrušit nebo změnit kterékoli rozhodnutí a jiné úkony rady ČRK, jejích orgánů nebo pracovníků, které bylo učiněno v období od posledního sjezdu ČRK. ČRK tím nemůže zbavit závazků, jež rada ČRK přijala v souladu s těmito stanovami.

§ 7 - Rada Českého radioklubu

[1] Rada ČRK je výkonným orgánem ČRK. Uskutečňuje rozhodnutí sjezdů ČRK a přijímá rozhodnutí v záležitostech, jež nejsou vyhrazeny sjezdu nebo jiným orgánům a složkám ČRK. Radu tvoří předseda ČRK a další členové v počtu stanoveném organizačním řádem ČRK.

[2] Rada ČRK

 1. sestavuje rozpočet a roční závěrečný účet ČRK,
 2. reprezentuje ČRK vůči orgánům státu a dalším subjektům,
 3. řídí a koordinuje systém členských služeb ČRK,
 4. řídí a koordinuje technické, sportovní, organizační a ekonomické záležitosti společné ČRK jako celku a stanoví výši členských příspěvků ČRK,
 5. jmenuje tajemníka ČRK, výkonný výbor ČRK, manažery a další honorované a dobrovolné pracovníky rady ČRK,
 6. zřizuje odborné pracovní skupiny,
 7. koordinuje radioamatérské činnosti a práci odborných pracovních skupin,
 8. dle potřeby zřizuje a řídí další orgány rady ČRK.

Rada se schází nejméně dvakrát ročně, dle potřeby častěji.

[3] V čele rady stojí předseda ČRK. Předseda ČRK

 1. je nejvyšším představitelem ČRK,
 2. řídí práci rady a odpovídá za ni sjezdu ČRK,
 3. spolu s místopředsedou a tajemníkem ČRK je statutárním představitelem ČRK.

Způsob zastupování ČRK statutárními zástupci a rozsah jejich oprávnění určuje organizační řád ČRK.

[4] Rada volí ze svého středu místopředsedu ČRK. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Nemůže-li předseda ČRK vykonávat svoji funkci, může být rozhodnutím rady pověřen výkonem jeho funkce místopředseda.

[5] Jednání rady ČRK mají právo zúčastnit se s hlasem poradním:

 1. člen revizní komise ČRK,
 2. tajemník ČRK,
 3. zástupci odborných pracovních skupin rady, jestliže projednávané otázky souvisí s předmětem jejich práce.

[6] Rada jmenuje tajemníka ČRK. Tajemník ČRK

 1. řídí práci dobrovolných i honorovaných pracovníků rady ČRK a odpovídá za ni, organizuje práci výkonného výboru ČRK.
 2. odpovídá za spisovou agendu, účetní evidenci rady a za vnitroorganizační styk,

Přímým nadřízeným tajemníka ČRK je předseda ČRK nebo jeho zástupce.

[7] Rada jmenuje výkonný výbor ČRK. Výkonný výbor uskutečňuje rozhodnutí rady ČRK a vede běžnou agendu ČRK.

§ 8 - Revizní komise Českého radioklubu

[1] Revizní komise ČRK je nezávislým orgánem kontrolujícím hospodaření rady ČRK. Komise je volena sjezdem ČRK a je mu odpovědna za svoji činnost. Komisi tvoří předseda a další členové v počtu stanoveném organizačním řádem ČRK. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v radě a ve výkonném výboru ČRK.

[2] Revizní komise ČRK

 1. schází se nejméně dvakrát ročně ke kontrole hospodaření rady ČRK,
 2. informuje radu ČRK o výsledcích revizní činnosti,
 3. podává písemnou revizní zprávu sjezdu ČRK za volební období.

§ 9 - Radiokluby Českého radioklubu

[1] Členové ČRK mohou být sdruženi v radioklubech (zkratkou RK). Radioklub ČRK musí tvořit nejméně tři zletilí členové ČRK. Zásady nabytí a pozbytí členství v RK stanoví členská schůze RK; rozhodnutí členské schůze o členství v RK je konečné. Nabytím nebo pozbytím členství v RK není ovlivněno členství v ČRK.

[2] Radiokluby ČRK registruje a eviduje rada ČRK. Radioklub vzniká dnem registrace radou ČRK. Rada zaregistruje radioklub ČRK, jestliže o registraci požádají společně nejméně tři zakládající členové radioklubu. Registrací nabývá radioklub ČRK právní subjektivity delegované Českým radioklubem.

[3] Nejvyšším orgánem RK je členská schůze. Členské schůze mají právo zúčastnit se všichni členové RK. Členskou schůzi svolává výbor RK nejméně jedenkrát ročně. Výbor je povinen oznámit konání schůze stejným způsobem všem členům RK. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů RK nebo revizor RK.

[4] Členská schůze radioklubu řeší otázky práce RK, jež jí přísluší dle těchto stanov nebo které si svým rozhodnutím vyhradí. Nejméně jedenkrát za dva roky volí předsedu RK a členy výboru RK. V RK, které obhospodařují finanční prostředky nebo jakýkoli jiný majetek, je volen též revizor RK.

[5] Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů RK. Rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů RK. Při volbách se uplatní ustanovení § 3 odst.[1] písm. c) těchto stanov.

[6] Členská schůze volí výbor RK, který je výkonným orgánem RK; schůze stanoví počet členů výboru. Výbor rozhoduje o záležitostech RK, jež nejsou vyhrazeny členské schůzi. V čele výboru stojí předseda RK, který je za jeho práci odpovědný členské schůzi.

[7] Revizor RK je nezávislým kontrolním orgánem, který kontroluje hospodaření RK. Je odpovědný členské schůzi, má právo zúčastnit se jednání výboru RK s hlasem poradním.

[8] Radiokluby jsou oprávněny rozhodnutím členské schůze stanovit vlastní členské příspěvky, případně poskytovat vlastní členské služby. V takovém případě se uplatní ustanovení § 3 odst.[3] a [6] těchto stanov.

[9] Radioklub ČRK zaniká rozhodnutím členské schůze nebo zrušením registrace radou ČRK, klesne-li počet členů pod mez určenou odst. [1]. Rozhodnutím rady o zrušení registrace radioklubu pozbývá radioklub právní subjektivity delegované ČRK, o čemž budou radě známí představitelé radioklubu, případně i jiné dotčené osoby či orgány, bez prodlení písemně vyrozuměni.

§ 10 - Součinnost

[1] Český radioklub spolupracuje na základě smluv a dohod s dalšími radioamatérskými sdruženími v České republice a dalšími subjekty sídlícími v ČR i v zahraničí. Smlouvami nesmí být

 1. porušena svrchovanost a nezávislost právnické osoby ČRK,
 2. poškozeni nebo znevýhodněni členové ČRK,
 3. ovlivněna nepolitičnost ČRK,
 4. přijaty závazky neslučitelné s posláním ČRK podle stanov nebo dle zákona.

[2] Smlouvy a dohody jsou oprávněni uzavírat nositelé právní subjektivity delegované ČRK dle § 4 odst.[2] těchto stanov. Rada ČRK ustaví koordinační pracovní skupinu, v níž budou svými zástupci reprezentovány subjekty spolupracující s ČRK jako celkem dlouhodobě nebo trvale.

[3] O členství jiných subjektů v ČRK jako celku a o členství ČRK jako celku v jiných sdruženích občanů rozhoduje sjezd ČRK, neurčují-li stanovy ČRK něco jiného.

§ 11 - Hospodaření Českého radioklubu

[1] Každý z nositelů právní subjektivity delegované ČRK hospodaří k vlastní odpovědnosti a jeho majetek je jeho vlastnictvím, pokud ze způsobu nabytí neplyne něco jiného. Za závazky vzniklé kterémukoli nositeli právní subjektivity neručí bez dalšího jiní nositelé právní subjektivity delegované Českým radioklubem ani členové ČRK.

[2] Každý nositel právní subjektivity delegované ČRK nabývá, obhospodařuje a zcizuje majetek všemi způsoby, které připouští právní řád České republiky. V mezích zákona je oprávněn zřizovat podnikatelské subjekty nebo být jejich společníkem, spoluvlastníkem, podílníkem nebo akcionářem.

[3] Radiokluby ČRK mají právo vystoupit z ČRK i s majetkem, který je jejich vlastnictvím, čímž nejsou dotčeny jejich ostatní závazky vůči ČRK a dalším osobám.

§ 12 - Zánik Českého radioklubu

[1] Český radioklub zaniká:

 1. usnesením sjezdu ČRK,
 2. v souladu se zákonem České republiky.

[2] Zanikne-li ČRK dle odst. [1] písm. a), učiní sjezd rozhodnutí o majetku, které vykoná rada ČRK a výbory RK jako likvidační orgány až do vyrovnání všech majetkových práv a povinností a ostatních úkonů.

[3] Zanikne-li ČRK dle odst. [1] písm. b), budou jeho závazky vypořádány za každého nositele právní subjektivity samostatně do výše hodnoty majetku náležícího tomuto subjektu. Zbylý majetek ČRK náleží rovným dílem všem členům registrovaným radou ČRK ke dni zániku.

[4] Zanikne-li ČRK způsobem neuvedeným v odst. [1], náleží jeho majetek rovným dílem všem členům registrovaným radou ČRK ke dnu zániku.

§ 13 - Závěrečná ustanovení

[1] Členství členů a radioklubů vzniklé dle předchozích stanov ČRK zůstává beze změny v platnosti. Rozhodnutí předchozích sjezdů ČRK a rozhodnutí v minulosti přijatá radou ČRK zůstávají v platnosti. Dnem přijetí těchto stanov se znění těchto rozhodnutí samočinně upravuje v souladu s těmito stanovami.

[2] Tyto stanovy schvaluje sjezd Českého radioklubu s platností ke dni 12.října 1996, současně se ruší stanovy ČRK a jejich dodatky dříve platné.

© OK1XU, 1997