Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

VHF/UHF závody

Přehled závodů

I. subregionální závod II. subregionální závod Mikrovlnný závod
Polní den na VKV
(III. subregionální závod)
IARU Region I.
VHF Contest
IARU Region I.
UHF/Microwave Contest
A1 Contest Mistrovství ČR
v práci na VKV
Polní den mládeže na VKV
Provozní aktiv na VKV Závod mládeže na VKV IARU Region 1.
50 MHz Contest

Závody:

I. subregionální závod,
II. subregionální závod,
Mikrovlnný závod,
Polní den na VKV (III. subregionální závod),
IARU Region I. - VHF Contest,
IARU Region I. - UHF/Microwave Contest a
A1 Contest

probíhají podle Všeobecných podmínek závodů na VKV. Vyhodnocovatelé závodů jsou uvedeni na zvláštní stránce.

Zpět

Mistrovství České republiky v práci na VKV

Český radioklub vyhlašuje od 1.ledna 1997 Mistrovství České republiky v práci na VKV.

Mistrovství bude vyhodnoceno ve dvou kategoriích:

 1. Single Op, stanice s individuální volací značkou, obsluhované po celou dobu mistrovství pouze týmž držitelem koncese jednotlivce bez jakékoliv cizí pomoci.
 2. Multi Op, stanice klubové a všechny ostatní stanice obsluhované více operátory, to jest i stanice jednotlivců s cizí pomocí, pokud to neodporuje povolovacím podmínkám.

Závody hodnocené pro MR:

 • I. subregionální závod (březen)
 • II.subregionální závod (květen)
 • Mikrovlnný závod (červen)
 • III.subregionální závod - Polní den (červenec)
 • IARU - Region I. - VHF Contest (září)
 • IARU - Region I. - UHF / Microwave Contest (říjen)
 • A1 contest (listopad)
 1. Stanici budou započteny body ze 6 závodů pro ni nejvýhodnějších ze všech kategorií, ve kterých byla hodnocena.
 2. V závodech, které se vyhodnocují v evropském pořadí, bude započítáno umístění v pořadí stanic z České republiky. Hodnocená stanice musí mít soutěžní QTH na uzemí České republiky.
 3. Vzorec, podle kterého se počítají body jednotlivým stanicím:
  N x P x [(K - U + 1) : K], přičemž:

  N = pásmový násobič
  P = počet hodnocených stanic na pásmu (kat.SO + kat.MO)
  K = počet hodnocených stanic v kategorii (SO nebo MO)
  U = umístění stanice v kategorii

  Pásmové násobiče pro zhodnocení práce na vyšších pásmech:
  pásmo 144 MHz: N = 1 (kategorie 1 a 2 podle Všeobecných podmínek)
  pásmo 432 MHz: N = 2 (kategorie 3 a 4 podle Všeobecných podmínek)
  pásmo 1,3 GHz: N = 3 (kategorie 5 a 6 podle Všeobecných podmínek)
  pásma 2,3 až 10 GHz N = 4 (kategorie 7 až 14 podle Všeobecných podmínek)
  pásma 24 až 76 GHz N = 5 (kategorie 15 až 20 podle Všeobecných podmínek)
  pásma 122 až 248 GHz N = 6 (kategorie 21 až 26 podle Všeobecných podmínek)

 4. Stanice jednotlivců musí být obsluhována (vedení deníku, směrování antén, vlastní vysílání a poslech) v průběhu celého závodu jenom hodnoceným držitelem koncese jednotlivce. Ve zjištěném případě pomoci cizí osobou se stanice zařadí do kategorie Multi - Op. Pokud stanice v jednom závodě získá body v kategorii SO a v druhém závodě v kategorii Multi Op, bude hodnocena ve dvou kategoriích. Proto je potřeba zařazení do kategorie vyplnit podle pravdivé skutečnosti.
 5. Pokud stanice během roku změní značku, je zapotřebí aby to oznámila vyhodnocovateli písemně a od tohoto data se změní značka v MR včetně započtení bodů, získaných na původní značku.
 6. Stanice na prvních místech obou kategorií obdrží pohár. Diplomy obdrží prvních 10 stanic každé kategorie.
 7. Mistrovství bude z pověření Českého radioklubu vyhodnocovat OK1KPA, radioklub Pardubice. Proto žádáme vyhodnocovatele závodů pořádaných na VKV o zasílání výsledkových listin písemně na OK1DOZ. Pokud bude OK1KPA dostávat včas výsledky, bude podle svých možností zveřejňovat v síti PR průběžně nezávazné výsledky, jen pro informaci, po každém vyhodnoceném závodě. Chceme této možnosti využívat k informování stanic o průběžném pořadí. Rozhodující bude až celoroční vyhodnocení, schválené VKV manažerem a soutěžním manažerem pro VKV.

Zpět

Polní den mládeže na VKV

Polní den mládeže je vnitrostátním závodem, do vyhodnocení výsledků budou ale započítávána spojení se všemi účastníky včetně zahraničních stanic. Závod se koná v sobotu první celý víkend v červenci od 10:00 do 13:00 hodin UTC.

 1. V závodě jsou vyhlášeny tyto kategorie:
  144 MHz - single op. - N
  144 MHz - single op. - A
  144 MHz - multi op. - N
  144 MHz - multi op. - A
  432 MHz - single op. - N
  432 MHz - single op. - A
  432 MHz - multi op. - N
  432 MHz - multi op. - A
 2. Hodnoceny budou pouze stanice obsluhované výhradně operátory, kterým v den konání závodu ještě není 18 a více let.
 3. V kategoriích Single op. - N budou hodnoceni držitelé individuálního povolení libovolné třídy splňující podmínku v bodě 2. a při celkovém výkonu použitého vysílače maximálně 10W dle vyhlášky č. 156/2005Sb..
 4. V kategoriích Multi op. - N budou hodnoceny klubové stanice obsluhované výhradně operátory, splňujícími podmínku v bodě 2. a při celkovém výkonu použitého vysílače maximálně 10W dle vyhlášky č. 156/2005Sb.
 5. V kategoriích Single op. - A budou hodnoceni držitelé individuálního povolení třídy "A" splňující podmínku v bodě 2., pokud použijí vysílací zařízení o celkovém výkonu větším než 10W.
 6. V kategoriích Multi op. - A budou hodnoceny klubové stanice obsluhované výhradně operátory, kteří jsou držiteli individuálního povolení třídy "A" nebo průkazu HAREC třídy A, splňujícími podmínku v bodě 2., pokud použijí vysílací zařízení o celkovém výkonu větším než 10W.
 7. Kategorii je třeba v deníku jednoznačně vyznačit. Součástí deníku ze závodu musí být jméno, příjmení a datum narození operátora. U klubových stanic v kategorii Multi op. - N musí být v deníku uvedena značka a jméno operátora, provádějícího dozor ve smyslu vyhlášky č. 156/2005Sb.
 8. V kategorii Multi op. - A musí být u všech zúčastněných operátoru uvedeny značky případně čísla oprávnění HAREC třídy A, pokud nemají vlastní povolení. Neuvedení těchto informací může být důvodem k nehodnocení stanice v závodě.
 9. Závodí se z libovolného stanoviště a s libovolným napájením zařízení..
 10. Kód: předává se kód složený z RS nebo RST, pořadového čísla spojení počínaje číslem 001 a WW lokátoru. Soutěžícím stanicím se do závodu počítají i spojení se stanicemi, které nesoutěží a nepředávají číslo spojení. V takovém případě zapíše soutěžící stanice do deníku číslo spojení 999. S každou stanicí lze do závodu započítat jen jedno platné spojení.
 11. Pro závod dále platí relevantní ustanovení "Všeobecných podmínek pro závody na VKV"

Zpět

Provozní aktiv na VKV

Tento mezinárodní závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 UTC do 11.00 UTC.

Závodu se mohou zúčastnit i zahraniční stanice za podmínek uvedených na http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE.

Soutěžní kategorie:

SINGLE OP - stanice obsluhované vlastníkem licence pro jednotlivce, bez jakékoliv cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, a podobně.

MULTI OP - stanice s klubovou volací značkou obsluhované jedním nebo více operátory, případně stanice s individuální volací značkou s cizí pomocí v souladu s povolovacími podmínkami.

1 144 MHz - single op. 11 5.7 GHz - single op.
2 144 MHz - multi op. 12 5.7 GHz - multi op.
3 432 MHz - single op. 13 10 GHz - single op.
4 432 MHz - multi op. 14 10 GHz - multi op.
5 1.3 GHz - single op. 15 24 GHz - single op.
6 1.3 GHz - multi op. 16 24 GHz - multi op.
7 2.3 GHz - single op. 17 47 GHz - single op.
8 2.3 GHz - multi op. 18 47 GHz - multi op.
9 3.4 GHz - single op. 19 76 GHz - single op.
10 3.4 GHz - multi op. 20 76 GHz - multi op.

DRUHY PROVOZU: CW a fone (SSB, FM) v segmentech podle předpisů a doporučení IARU Region I. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se nepočítají.

KÓD - předává se RS nebo RST, pořadové číslo spojení počínaje číslem 001 a WW-lokátor. Do tohoto závodu platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí a které nemusí, ale mohou, předávat číslo spojení. Tyto stanice musí soutěžící stanici předat RS nebo RST a WW lokátor. Do závodu lze započítat s každou stanicí na každém soutěžním pásmu jedno platné spojení bez ohledu na druh provozu. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál.

BODOVÁNÍ - za spojení se stanicí ve vlastním velkém čtverci WW lokátoru (prvá dvě písmena a následující dvě čísla) se počítají dva body. V sousedních velkých čtvercích jsou to tři body a v dalších pásech vždy o jeden bod více než v pásech předchozích.

NÁSOBIČE - velké čtverce WW-lokátoru, se kterými bylo během závodu pracováno včetně čtverce vlastního, a to na každém pásmu zvlášť.

VÝSLEDEK - je dán součtem bodů za spojení vynásobený součtem násobičů, a to na každém pásmu zvlášť.

HLÁŠENÍ z jednotlivých kol se posílají nejpozději pátý den po závodě, to jest první pátek po závodě, pouze prostřednictvím robota na adrese vyhodnocovatele: http://ok1kpa.com/pa/hlaseni.htm.

Každé kolo Provozního aktivu bude vyhodnoceno zvlášť a koncem roku bude provedeno vyhodnocení celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii na každém pásmu započteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena.

Průběžné výsledky jsou zveřejňovány na http://ok1kpa.com/pa/vysledky.htm.

DIPLOMY obdrží vítěz každé kategorie na každém pásmu, případně první tři stanice z každé kategorie, ve které bude hodnoceno více než 15 stanic.

Pro Provozní aktiv dále platí relevantní ustanovení bodů 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 25, 26, 27, 28 Všeobecných podmínek pro závody na VKV http://www.crk.cz/VHFUHFGENC.

Provozní aktiv na VKV vyhodnocuje z pověření ČRK Radioklub OK1KPA.

Tyto podmínky schválila Rada Českého radioklubu s účinností od 1. ledna 2011.

Anglický překlad pravidel (TNX OK5TR) zde.

Zpět

Závod mládeže na VKV

 Závod mládeže je vnitrostátním závodem, do vyhodnocení výsledků budou ale započítávána spojení se všemi účastníky i nesoutěžícími stanicemi, včetně zahraničních stanic. Závod se koná v neděli první celý víkend v srpnu od 07:00 do 13:00 hodin UTC.

1. V závodě jsou vyhlášeny tyto kategorie: - Single op. 144 MHz 10 W - Multi op. 144 MHz 10 W

2. V kategorii Single op. budou hodnoceni držitelé individuálního oprávnění, kterým v den konání závodu ještě není 18 a více let a při celkovém výkonu použitého vysílače maximálně 10 W.

3. V kategorii Multi op. budou hodnoceny klubové stanice obsluhované výhradně operátory, kterým v den konání závodu ještě není 18 a více let a při celkovém výkonu použitého vysílače maximálně 10 W.

4. Součástí deníku ze závodu musí být jméno, příjmení a datum narození operátora.

5. U klubových stanic v kategorii Multi. musí být uvedena značka a jméno operátora provádějícího dozor ve smyslu vyhlášky č. 156/2005 Sb. a jméno, příjmení a datum narození všech zúčastněných operátorů.

6. Závodí se z libovolného stanoviště a s libovolným napájením zařízení. 

7. Kód: Předává se kód složený z RS nebo RST, pořadového čísla spojení počínaje číslem 001 a WW lokátoru. Soutěžícím se do závodu počítají i spojení se stanicemi, které nesoutěží a nepředávají číslo spojení. V takovém případě zapíše soutěžící stanice do deníku číslo spojení 999.

S každou stanicí lze do závodu započítat jen jedno platné spojení.

8. Pro závod dále platí relevantní ustanovení ''Všeobecných podmínek pro závody na VKV''

IARU Region 1. - 50 MHz Contest

Pořadatelem tohoto závodu v roce 2002 je Česká republika, kterou v IARU Regionu 1. zastupuje Český radioklub.

 1. Závodu se mohou zúčastnit všichni radioamatéři, kteří mají ve svých zemích povolení k provozu v pásmu 50 MHz. V kategorii MULTI OP musí být po celou dobu závodu používána jen jedna volací značka. Soutěžící stanice musí dodržovat duch a literu podmínek tohoto závodu a nesmí pracovat s vyšším výkonem, než mu dovolují povolovací podmínky jeho země pro pásmo 50 MHz. Stanice pracující se zvláštními výkonnostními licencemi nemohou být zařazeny do výsledkové listiny.
 2. Kategorie:
  i) SINGLE OP - stanice obsluhované jedním operátorem, bez cizí pomoci během závodu, používající vlastní zařízení a antény, pracující z libovolného stanoviště.
  ii) MULTI OP - všechny ostatní stanice
  V jednom daném okamžiku mesmí být vysíláno více vysílači pod jednou volací značkou. Během celého závodu musí jeho účastník pracovat jen z jednoho QTH.
 3. Závod začíná první sobotu v měsíci červnu.
 4. Závod trvá od 14,00 UTC v sobotu 1.června 2002 do 14,00 UTC v neděli 2.června 2002.
 5. S každou stanicí smí být do závodu započteno jenom jedno platné spojení, bez ohledu na to, je-li protistanice ze stálého nebo přechodného QTH, nebo, je-li stanice mobilní. Opakovaná spojení musí být v deníku řádně označena a musí mít nulovou bodovou hodnotu. Spojení navázaná přes aktivní převáděče se nepočítají. Rovněž tak jsou neplatná spojení navázaná provozem FONE v CW podpásmu pásma 50 MHz.
 6. Módy: spojení mohou být navázána v módu A1A, R3A, A3E, nebo F3E (G3E).
 7. Předávaný kód: vyměňuje se kód složený z RS (RST), pořadového čísla spojení počínaje číslem 001 a kompletního WW Lokátoru (6 znaků), nebo zkráceného Lokátoru (4 znaky), např.: 59003JO20DB nebo 579123IN55.
 8. Bodování: jeden km překlenuté vzdálenosti se hodnotí jedním bodem. V případě, že byl přijat zkrácený Lokátor od protistanice je vzdálenost při vyhodnocování zkrácena. Konečný výsledek stanice musí být uveden na titulním listě. Pro výpočet vzdálenosti musí být požit faktor 111,2 při zápočtu opravy zemského zakřivení.
 9. Účastníci závodu musí vyplnit deníky podle odstavce 12). Deník stanice MULTI OP musí být řádně označen jako MULTI OP. Deník musí být odeslán na adresu národního VKV Contest manažera nejpozději druhé pondělí následující po závodě. Účastník závodu musí podpisem stvrdit, že dodržel podmínky závodu.
 10. Hodnocení závodu - rozhodnutí vyhodnocovatele závodu je konečné. Účastník závodu, který nedodržel podmínky závodu, nebo hrubě porušil Bandplan IARU Region 1., bude diskvalifikován. Za jakoukoliv chybu v přijaté značce, kódu a Lokátoru protistanice se škrtnou všechny body za toto spojení. Za opakované a započtené spojení se škrtne desetinásobek takto neoprávněně započtených bodů. Za časovou odchylku více než 10 minut oproti spávnému času UTC se také spojení škrtá.
 11. Diplomy: Za první místo v každé kategorii obdrží stanice diplom.
 12. Deníky: do 10 dnů po závodě na adresu vyhodnocovatele uvedeného na stránce
  Vyhodnocovatelé VKV závodů.
  1. papírové: formát A4 na výšku obsahuje následující sloupce v pořadí:
   datum
   čas v UTC
   značka protistanice
   vyslaný kód
   přijatý kód
   přijatý lokátor
   body za spojení
   Standardní titulní list, obsahující všechny potřebné údaje musí být použit a stvrzeno podpisem operátora, že byly dodrženy podmínky závodu a povolovací podmínky.
  2. elektronické: pouze ve formátu .EDI.
  Deníky z jednotlivých zemí musí být předhodnoceny národními VKV Contest manažery dříve, než budou odeslány do země pořadatele.

Zpět

© OK1MG, 1998