Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Zákon č.151/2000 Sb. o telekomunikacích

Poskytování veřejných telekomunikačních služeb

§ 81

Všeobecné podmínky veřejné telekomunikační služby

(1) Poskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen vypracovat návrh smlouvy na poskytování veřejné telekomunikační služby a před zahájením poskytování této služby ho uveřejnit v každé své provozovně a v Telekomunikačním věstníku. Součástí návrhu smlouvy jsou Všeobecné podmínky veřejné telekomunikační služby (dále jen "všeobecné podmínky").

(2) Všeobecné podmínky musí obsahovat

 1. vznik a ukončení smlouvy o poskytování veřejné telekomunikační služby,
 2. způsob uplatnění odpovědnosti za vady poskytnuté veřejné telekomunikační služby (dále jen "reklamace"), včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit,
 3. rozsah poskytované veřejné telekomunikační služby, včetně nezbytných specifikací,
 4. způsob vydávání a aktualizace seznamu účastníků veřejné telekomunikační služby, popřípadě jiný způsob informování o účastnických číslech, pokud pro danou službu přichází v úvahu,
 5. vymezení území, na němž se veřejná telekomunikační služba poskytuje,
 6. údaj o způsobu zveřejnění ceny za poskytování veřejné telekomunikační služby, způsob jejího účtování a placení,
 7. způsob hlášení poruch a termíny jejich odstranění,
 8. nároky uživatele veřejné telekomunikační služby, jestliže její poskytovatel přeruší poskytování této služby.

(3) Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telefonní služby musí, kromě náležitostí uvedených v odstavci 2, obsahovat

 1. podmínky zřízení, překládání, přemístění, popřípadě přeměny účastnické stanice, včetně dodací lhůty,
 2. typy čísel, popřípadě číselné řady, jejichž volání musí poskytovatel veřejné telefonní služby na žádost účastníka zablokovat,
 3. nabídku druhů telefonních hovorů,
 4. způsob zajištění přenositelnosti účastnického telefonního čísla,
 5. způsob nastavení předvolby poskytovatele veřejné telefonní služby.

(4) Všeobecné podmínky mohou obsahovat další podmínky, za nichž je telekomunikační služba poskytována. Těmito dalšími podmínkami nesmějí být vyloučeny podmínky podle odstavců 2 a 3.

(5) Poskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen informovat účastníka služby nejméně tři měsíce předem o změně všeobecných podmínek.

(6) Všeobecné podmínky pro poskytování univerzální služby a jejich změny musí být schváleny Úřadem. O návrhu všeobecných podmínek a návrhu jejich změn Úřad rozhodne do 30 dnů, nejpozději však do 60 dnů ode dne doručení návrhu.

(7) Úřad je oprávněn rozhodnout o změně všeobecných podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb, které nejsou součástí univerzální služby, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Odvolání proti rozhodnutí o změně všeobecných podmínek nemá odkladný účinek.


Práva a povinnosti poskytovatelů, účastníků a uživatelů veřejné telekomunikační služby

§ 82

(1) Poskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen poskytnout tuto službu za cenu sjednanou podle zvláštního právního předpisu8) každému, kdo o ní požádá a souhlasí se všeobecnými podmínkami.

(2) Poskytovatel veřejné telefonní služby je ve veřejném zájmu povinen svým uživatelům bezplatně umožnit

 1. tísňová volání včetně případného přepojení (přesměrování) hovorů tísňového volání v rámci integrovaného záchranného systému,
 2. hlášení poruch,
 3. hovory s ohlašovnou meziměstských a mezinárodních hovorů,
 4. hovory s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramu telefonicky,
 5. informace prostřednictvím hlásek, které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel v jeho telefonní síti.

(3) Účastník veřejné telekomunikační služby je povinen uhradit za poskytnutou veřejnou telekomunikační službu cenu ve výši ceny platné v době poskytnutí této služby, pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Poskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen předkládat účastníkovi, popřípadě uživateli přehledné a srozumitelné vyúčtování ceny za jemu poskytnutou službu a po dohodě s účastníkem i v jiné formě než tištěné. Na žádost účastníka je povinen mu vystavit na vlastní náklady vyúčtování za poskytnuté telekomunikační služby, nespecifikované podle jednotlivých položek.

(5) Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen

 1. ve vyúčtování vyznačit zúčtovací období, které nesmí být delší než 35 kalendářních dnů, a zajistit podání vyúčtování tak, aby mohlo být účastníkovi, popřípadě uživateli dodáno do 15 dnů ode dne ukončení zúčtovacího období, a to způsobem stanoveným zvláštním zákonem 15) nebo jiným způsobem, byl-li tento jiný způsob dodání s účastníkem dohodnut,
 2. poskytovat na vlastní náklady základní stupeň vyúčtování, jehož rozsah stanoví Úřad opatřením,
 3. na vyžádání účastníkovi, popřípadě uživateli poskytnout za úhradu podrobný rozpis cen za jednotlivé hovory uskutečněné z jeho telefonní účastnické stanice. Rozsah tohoto rozpisu a jeho cenu stanoví Úřad cenovým rozhodnutím.

(6) Poskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen v případě, že účastník nezaplatí včas vyúčtování ceny za poskytnutou službu nebo neplní další smluvní podmínky, zajistit, aby bylo účastníkovi prokazatelně dodáno upozornění s uvedením náhradního termínu plnění. Pokud účastník v uvedeném termínu nezjedná nápravu, poskytovatel služby má právo omezit poskytování dané služby zamezením aktivního přístupu ke službě. Při opakovaném neplnění smluvních podmínek má poskytovatel právo ukončit poskytování této služby.

(7) Spočívá-li vada veřejné telekomunikační služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou službu, má účastník právo reklamovat vyúčtování ceny za veřejnou telekomunikační službu do 2 měsíců od doručení vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek.

(8) Poskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen vyřídit reklamaci vyúčtované ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení.

(9) Pokud dojde k vyúčtování ceny za službu v neprospěch účastníka, je poskytovatel veřejné telekomunikační služby povinen vrátit mu rozdíl ceny způsobem a ve lhůtách stanovených všeobecnými podmínkami služby, nejpozději však do 30 dnů od vyřízení reklamace.

(10) Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele veřejné telekomunikační služby, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Poskytovatel veřejné telekomunikační služby není povinen uhrazovat jejím uživatelům náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.

(11) Nevyhoví-li poskytovatel veřejné telekomunikační služby podané reklamaci na vyúčtovanou cenu, je účastník oprávněn uplatnit u Úřadu námitky proti vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyřízení reklamace.


§ 83

(1) Poskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen poskytovat tuto službu nepřetržitě, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen zajistit poskytování služby informace o telefonních číslech a operátorské služby všem uživatelům.

(3) Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen na žádost jeho účastníka na jeho náklady mu zablokovat přístup ke službě, jejíž obsah může ohrozit mravní výchovu mládeže, je-li to technicky možné.

(4) Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen na žádost jeho účastníka na jeho náklady zajistit službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání, a to zpětně u konkrétních volání, která účastník označí jako zlomyslná nebo obtěžující, nejpozději však do dvou měsíců ode dne uskutečnění takového volání.

(5) Poskytovatel veřejné telekomunikační služby neodpovídá za obsah přenášených zpráv.

(6) Poskytovatel univerzální služby je povinen zřídit systémy sledování, evidence a kontroly základních ukazatelů kvality poskytování služby. Úřad může rozšířit tuto povinnost i na ostatní poskytovatele veřejné telefonní služby po veřejné pevné telefonní síti nebo provozovatele veřejných pevných telefonních sítí. Údaje z těchto systémů je povinen poskytovatel služby předložit Úřadu na jeho vyžádání. Poskytovatel služby, popřípadě provozovatel veřejné pevné telefonní sítě je povinen předložit Úřadu na jeho vyžádání nezávislé audity plnění této povinnosti podle § 34 odst. 2 písm. c) s cílem zajistit přesnost a srovnatelnost zveřejněných dat.

(7) Poskytovatelé veřejné telefonní služby jsou povinni zajistit poskytování doplňkových služeb, a to:

 1. identifikace volajícího,
 2. provolba,
 3. přesměrování hovorů,
 4. tónová volba,
 5. blokování hovorů do určitých směrů.

(8) Úřad je oprávněn povolit výjimku z povinnosti uvedené v odstavci 3 a z rozsahu doplňkových služeb uvedených v odstavci 7, a to na základě zhodnocení technických možností a ekonomických schopností poskytovatele veřejné telefonní služby tyto služby poskytovat. Při stanovení lhůty trvání výjimky pro zavedení doplňkových služeb Úřad zohlední i celkový stav rozvoje sítě, požadavky trhu a pokrok v technické normalizaci.

(9) Uživatel veřejné telefonní služby nesmí zneužívat zlomyslným způsobem čísla tísňového volání.


Telekomunikační tajemství a ochrana osobních a zprostředkovacích dat

§ 84

(1) Právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti, jejich zaměstnanci a jiné osoby, které se podílejí na vykonávání telekomunikačních činností, nesmějí získávat pro jiné než pracovní účely, vyplývající z jejich telekomunikační činnosti, informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství ve větší míře, než je pro vykonávání telekomunikačních činností nezbytně nutné.

(2) Každý, kdo se dozví informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství, je povinen zachovávat o nich mlčenlivost.

(3) Předmětem telekomunikačního tajemství

 1. je obsah zpráv přepravovaných nebo jinak zprostředkovaných telekomunikačními zařízeními a sítěmi s výjimkou zpráv určených veřejnosti,
 2. jsou provozní doklady, z jejichž obsahu je zjevný obsah přepravovaných zpráv,
 3. jsou data související s poskytováním telekomunikační služby, zejména údaje o účastnících telekomunikačního spojení.

(4) Osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 nesmějí předmět telekomunikačního tajemství sdělovat jiným osobám než odesílateli a adresátu přepravovaných zpráv, popřípadě jimi zmocněnému zástupci. Nesmějí ani umožnit jiným osobám, aby získávaly informace, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství.

(5) Osoby uvedené v odstavci 1 nesmějí získávat, zpracovávat a předávat pro jiné než pracovní účely, vyplývající z jejich telekomunikační činnosti, osobní a zprostředkovací data uživatelů telekomunikačních služeb ani umožnit je získat jiným osobám. Těmito daty jsou jméno a příjmení, popřípadě obchodní jméno, datum narození, rodné číslo, popřípadě identifikační číslo organizace, akademický titul, adresa, popřípadě sídlo.

(6) Ustanovení odstavce 5 se nevztahuje na data potřebná pro vydávání telefonních seznamů a předávání dat podle § 35.

(7) Data podle odstavce 5, jakož i data, která jsou předmětem telekomunikačního tajemství, musí být po uplynutí dvou měsíců od ukončení telekomunikačního spojení vymazána nebo učiněna anonymními. To neplatí pro data, která mají být využita k vyúčtování za telekomunikační služby, k zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování mezi provozovateli veřejných telekomunikačních sítí a poskytovateli veřejných telekomunikačních služeb, pokud slouží k identifikaci zneužívání sítě a služeb sítě a pro data uchovávaná a poskytovaná na základě předchozího vyžádání orgánů oprávněných k tomuto zvláštními právními předpisy. 16)

(8) Pro obchodní účely smí poskytovatel veřejné telekomunikační služby zpracovat data uvedená v odstavci 3 písm. c), pokud k tomu dal písemný souhlas účastník.

(9) Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí a poskytovatelé veřejných telekomunikačních služeb si mohou vzájemně předávat data uvedená v odstavci 3 písm. c), je-li to nezbytné pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k identifikaci zneužívání sítě a služeb.


§ 85

(1) Provozovatel veřejné telekomunikační sítě je povinen umožnit, aby

 1. volající uživatel veřejné telefonní služby měl možnost bezplatně, pomocí jednoduchých prostředků, zamezit zobrazení své identifikace pro jednotlivé hovory; volající účastník musí mít tuto možnost pro konkrétní linku,
 2. při zobrazení identifikace volajícího uživatele měl volaný telefonní účastník možnost pomocí jednoduchých prostředků bezplatně zabránit identifikaci volajícího uživatele,
 3. při zobrazení identifikace volajícího uživatele měl volaný telefonní účastník možnost před uskutečněním hovoru příchozí hovor jednoduchými prostředky odmítnout,
 4. při příchozím hovoru, kdy bylo ze strany volajícího uživatele zabráněno identifikaci hovoru, měl volaný účastník pomocí jednoduchých prostředků možnost odmítnout příchozí hovory,
 5. při zobrazení identifikace volaného účastníka měl tento účastník možnost pomocí jednoduchých prostředků bezplatně zabránit své identifikaci volajícímu uživateli,
 6. každý uživatel měl možnost pomocí jednoduchých prostředků bezplatně zabránit automatickému přenášení hovorů třetí strany na své koncové zařízení,
 7. použití automatických systémů volání bez lidské účasti, popřípadě faksimilních přístrojů pro účely přímého marketingu bylo povoleno pouze ve vztahu k účastníkům, kteří k tomu poskytli svůj předchozí souhlas,
 8. v seznamu účastníků bylo bezplatně a na žádost účastníka uvedeno, že jeho data podle § 84 odst. 5 nesmí být používána pro účely přímého marketingu.

(2) Právnické a fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti, jsou povinny znemožnit postup podle odstavce 1 písm. a) pro tísňová volání.

(3) Osoby uvedené v odstavci 2 jsou oprávněny sdělovat pracovištím pro příjem tísňových volání informace o volající stanici, název a umístění volající stanice a její jméno, popřípadě další informace, je-li to nezbytné v zájmu ochrany života, zdraví a majetku.

(4) Povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 platí pouze v případě, kdy koncové zařízení účastníka je připojeno digitálně v telefonní ústředně. O této skutečnosti musí být uživatelé informováni.


§ 86

(1) Osoby uvedené v § 84 odst. 1 jsou povinny na vlastní náklady sdělit orgánům oprávněným k tomu zvláštními právními předpisy16) informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních a zprostředkovacích dat, zejména údaje o veškeré komunikaci, kteréhokoli uživatele v uplynulých nejméně dvou měsících v rozsahu volané a volající číslo, použitá služba, datum, čas, doba trvání komunikace a místo připojení. U poskytovaných datových celků (databází) jsou tyto osoby povinny provádět jejich aktualizaci podle požadavků orgánů oprávněných k tomu zvláštními právními předpisy, 16) nejméně jednou za 6 měsíců.

(2) Právnické a fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnost, jsou povinny na vlastní náklady zabezpečit v určených bodech orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu 16) připojení zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu. Technické podmínky pro připojení a provoz těchto zařízení stanoví prováděcí předpis.

(3) Pokud právnické a fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnost, zavedou v telekomunikačním provozu kódování, kompresi, šifrování nebo jiný způsob utajení přenosu informací, jsou povinny zajistit, aby v místě rozhraní pro připojení zařízení uvedených v odstavci 2 byly požadované informace a data poskytovány srozumitelným způsobem.


Telekomunikační činnosti v období krizových situací

§ 87

(1) Právnické a fyzické osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti, jsou povinny, je-li to technicky možné a v případech stanovených zvláštním právním předpisem, 17) poskytnout na vlastní náklady orgánům státní správy a samosprávy, ozbrojeným silám, ozbrojeným bezpečnostním sborům a záchranným sborům, popřípadě za cenu sjednanou podle zvláštního právního předpisu 8) právnickým nebo fyzickým osobám určeným zvláštním právním předpisem 17) přednostně telekomunikační služby.

(2) Provozovatelé veřejných telekomunikačních zařízení a sítí a poskytovatelé veřejných telekomunikačních služeb jsou povinni zajistit na území, pro něž je vyhlášen krizový stav, přednostní provoz veřejných telefonních stanic, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních automatů včetně tísňových volání a veřejné rozhlasové službě zajistit přednostní provoz šíření a přenos rozhlasových a televizních signálů provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání na základě zvláštního zákona. 7)


Ochrana telekomunikací

§ 88

(1) Provozovatelé strojů, přístrojů a zařízení (dále jen "zařízení"), jejichž provozováním vzniká vysokofrekvenční energie, jsou povinni zajistit, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení nezpůsobovala rušení provozu telekomunikačních zařízení a sítí, popřípadě poskytování telekomunikačních služeb nebo provozování radiokomunikačních služeb.

(2) Dojde-li k rušení provozu telekomunikačního zařízení nebo sítě, poskytování telekomunikačních služeb nebo provozování radiokomunikačních služeb, je provozovatel rušicího zařízení povinen učinit vhodná ochranná opatření. Neprovede-li provozovatel rušicího zařízení ochranná opatření sám, provede je provozovatel rušeného telekomunikačního zařízení nebo sítě na náklady provozovatele rušicího zařízení.

(3) Pokud rušení vzniklo nedodržením podmínek stanovených pro provoz zařízení, nese náklady na ochranná opatření provozovatel tohoto zařízení, jinak nese náklady provozovatel zařízení později uvedeného do provozu nebo změněného. Pokud rušené zařízení neodpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, 1) ponese náklady na ochranná opatření provozovatel tohoto zařízení. Jinak nese tyto náklady provozovatel zařízení později zřízeného nebo změněného.

(4) Spory o výši ekonomicky oprávněných nákladů na ochranná opatření k odstranění rušení rozhodne soud.

(5) Úřad zjišťuje zdroje rušení provozu telekomunikačních zařízení a sítí, poskytování telekomunikačních služeb nebo provozování radiokomunikačních služeb a vydává rozhodnutí k odstranění zdroje rušení. Úřad v rozhodnutí uvede důvody a lhůtu pro odstranění zdroje rušení. V odůvodněných případech Úřad vydá předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení. Odvolání proti předběžnému opatření nemá odkladný účinek.

(6) Úřad zjišťuje přednostně zdroje rušení provozu telekomunikačních zařízení Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky, Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, zdravotnické záchranné služby, služby pátrání celního úřadu a Vězeňské služby.

(7) Za rušení provozu telekomunikačních zařízení a sítí, poskytování telekomunikačních služeb nebo provozování radiokomunikačních služeb se považuje i rušení způsobené elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami. Na návrh Úřadu rozhoduje o způsobu odstranění tohoto rušení po dohodě s Úřadem příslušný stavební úřad podle zvláštního právního předpisu.18)

(8) Přijímat, využívat nebo přerušit telekomunikační službu či do ní jinak zasahovat je možné pouze se souhlasem jejího provozovatele, pokud tento zákon nestanoví jinak. Toto ustanovení se netýká přímo rozhlasového a televizního vysílání v pásmu rozhlasových služeb, není-li chráněno proti nežádoucímu příjmu systémem podmíněného přístupu.

(9) Stavebníci (investoři) staveb, vodohospodářských děl nebo zařízení, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi, jsou povinni v rámci řízení podle stavebního řádu doložit žádost o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení vyjádřením provozovatele veřejné telekomunikační sítě nebo neveřejné telekomunikační sítě používané pro účely Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany o existenci podzemních vedení telekomunikačních sítí ve staveništi. Stavební úřad příslušný k vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení stanoví v rozhodnutí podmínky k ochraně vedení telekomunikační sítě.

(10) Právnické nebo fyzické osoby, které budou provádět stavební práce podle předchozího odstavce, jsou povinny provést veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení telekomunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích.


Styk telekomunikačních vedení veřejné telekomunikační sítě s okolím

§ 89

(1) Telekomunikační vedení veřejné telekomunikační sítě může ve veřejném zájmu křížit energetická, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zásobárny přírodních vod, území chráněná podle zvláštních právních předpisů, dráhy, pozemní komunikace, vodohospodářská a jiná díla a jejich ochranná pásma nebo se jich jinak dotknout a může být jimi kříženo nebo jinak dotčeno, ato způsobem přiměřeným ochraně životního prostředí tak, aby byly co nejméně dotčeny zájmy zúčastněných vlastníků. Toto ustanovení platí obdobně pro souběh telekomunikačního vedení s uvedenými vedeními, díly nebo územími a jejich ochrannými pásmy. Ustanovení zvláštního právního předpisu není tímto dotčeno. 19)

(2) V obvodu železničních drah 20) a silničním pomocném pozemku 21) může být telekomunikační vedení veřejné telekomunikační sítě umísťováno na základě smlouvy o zřízení věcného břemene k umístění tohoto vedení uzavřené mezi vlastníkem železniční dráhy, popřípadě vlastníkem pozemní komunikace a držitelem telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě nebo držitelem osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení.


§ 90

(1) Držitel telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě a držitel osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení jsou ve veřejném zájmu oprávněni

 1. zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, telefonní budky pro veřejné telefonní automaty, přetínat tyto pozemky vodiči a umísťovat v nich vedení telekomunikační sítě,
 2. po dohodě s vlastníkem budovy zřizovat a provozovat v cizích budovách vnitřní telekomunikační rozvody, 22) koncové body telekomunikační sítě, přípojná telekomunikační vedení pro veřejné telefonní automaty a telekomunikační zařízení veřejné telekomunikační sítě,
 3. v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b) a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačních vedení a zařízení umístěných na cizích nemovitostech v souvislosti s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b),
 4. v nezbytném rozsahu kácet a oklesťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačních vedení a zařízení, a to v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem. 19)

(2) Nadzemním telekomunikačním vedením se rozumí drátová nebo kabelová vedení a telekomunikační zařízení postavená nad zemí a vně budov. Opěrnými body nadzemních telekomunikačních vedení a zařízení jsou konstrukce nesoucí nebo podpírající vodiče nebo kabely nebo anténní systémy nadzemního telekomunikačního vedení a zařízení (stožár, střešník, zední konzola, nosič anténních systémů).

(3) Stavba nadzemního vedení telekomunikační sítě je tvořena konzolami umístěnými na nemovitostech či stožárech, jimiž jsou sloupy či jiné svislé konstrukce upevněné do země, na které se při výstavbě upevňují telekomunikační kabely či dráty a další výstroj.

(4) Podzemním telekomunikačním vedením se rozumí kabelová vedení, včetně kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu. Vytyčovacími body podzemních telekomunikačních vedení jsou kabelové označníky, patníky nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu.

(5) Stavba podzemního vedení telekomunikační sítě je tvořena kabelovou rýhou a bezpečnostní zónou. Kabelová rýha je upravený výkop pro uložení kabelů, jejich chrániček a dalších součástí podzemního vedení. Bezpečnostní zóna je prostor o šíři 0,5 m na každou stranu od vnější hrany rýhy.


§ 91

(1) Držitel telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě a držitel osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení jsou povinni oznámit vlastníkovi, popřípadě uživateli nemovitosti vstup na jeho nemovitost. Při tomto vstupu jsou povinni zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovali vlastníka, popřípadě uživatele nemovitosti nebo jinak ohrožovali výkon jejich práv. Po ukončení činností jsou držitel telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě nebo držitel osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení povinni uvést nemovitost bezodkladně na vlastní náklad do původního, popřípadě náležitého stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti.

(2) Dojde-li mezi vlastníkem nemovitosti a držitelem telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě nebo držitelem osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení ke sporu o rozsahu oprávnění stanovených v § 90 odst. 1, rozhodne obecný stavební úřad.

(3) Pro zajištění výkonu oprávnění podle § 90 odst. 1 písm. a) a b) uzavře držitel telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě nebo držitel osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení s vlastníkem dotčené nemovitosti před zahájením stavby písemnou dohodu o zřízení věcného břemene k dotčené nemovitosti za jednorázovou úhradu. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o zřízení věcného břemene a výši jednorázové úhrady obecný stavební úřad na návrh držitele telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě nebo držitele osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení.

(4) V případě havárie telekomunikačních vedení, popřípadě zařízení veřejné telekomunikační sítě je vlastník nemovitosti, na níž je toto vedení umístěno, povinen umožnit držiteli telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě a držiteli osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení vstup na nemovitost za účelem odstranění havárie bez předchozího projednání s ním. Držitel telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě a držitel osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení je povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené nemovitosti provedení prací, jejich místo zabezpečit a zajistit následně uvedení dotčené nemovitosti do původního, popřípadě náležitého stavu.

(5) Právní vztahy odpovědnosti za škodu způsobenou držitelem telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě nebo držitelem osvědčení o registraci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních signálů po vedení v souvislosti s omezením vlastnického práva vlastníka nemovitosti, na níž je zřízeno a provozováno telekomunikační vedení veřejné telekomunikační sítě, se řídí občanským zákoníkem.

(6) Vlastník domu, bytu nebo nebytových prostor je povinen umožnit uživatelům tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů ze zákona za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Dále je povinen umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytových prostor a uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor ke sporu o rozsahu této povinnosti, rozhodne obecný stavební úřad.

(7) Stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě, nese náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku telekomunikačního vedení, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního vedení telekomunikační sítě nese vlastník tohoto vedení.


§ 92

Ochranná pásma telekomunikačních zařízení

(1) K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma.

(2) Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby.

(3) Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

(4) V ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno

 1. provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce,
 2. zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu,
 3. vysazovat trvalé porosty.

(5) Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu. 23) Účastníkem územního řízení o ochranném pásmu je Úřad.

(6) Ochranné pásmo nadzemních telekomunikačních vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu 23) a je v něm zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.


§ 93

Státní správu ve věcech telekomunikací vykonává podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném a podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, Ministerstvo dopravy a spojů a Úřad.


§ 94

Ministerstvu dopravy a spojů náležejí, kromě působnosti stanovené zvláštním právním předpisem, 24) tyto kompetence:

 1. stanoví principy a hlavní zásady státní regulace v telekomunikacích,
 2. zabezpečuje ve věcech telekomunikací plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, anebo závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
 3. vytváří národní telekomunikační politiku a sleduje její realizaci,
 4. zabezpečuje mezivládní vztahy v oblasti telekomunikací na úrovni vlád, vládních i nevládních organizací,
 5. plní funkci gestora za státní správu v oblasti telekomunikací České republiky v mezinárodních organizacích,
 6. zajišťuje v oblasti telekomunikací integraci do evropských struktur,
 7. schvaluje plán přidělení kmitočtových pásem.

§ 95

Úřad

1. v rámci všeobecné působnosti

 1. ukládá a vybírá, popřípadě vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem, prováděcími předpisy k tomuto zákonu a správním rozhodnutím a předběžným opatřením vydaným Úřadem; za stejných podmínek ukládá nepeněžitá plnění,
 2. rozhoduje o zákazu vykonávání telekomunikačních činností provozovateli nebo poskytovateli, kteří neodstraní zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě, přestože je k tomu Úřad vyzve,
 3. rozhoduje ve sporech, nestanoví-li zákon jinak,
 4. vydává opatření a předběžná opatření, které jsou provozovatelé a poskytovatelé povinni dodržovat,
 5. vydává Telekomunikační věstník jako publikační sbírku odvětví telekomunikací,
 6. připravuje věcné návrhy právních předpisů pro oblast telekomunikací,
 7. zabezpečuje mezinárodní vztahy ve věcech telekomunikací, které nebyly svěřeny Ministerstvu dopravy a spojů nebo jiným orgánům státní správy;

2. v oblasti schvalování telekomunikačních zařízení

 1. schvaluje typy nebo uznává technickou způsobilost vybraných a jednotlivě vyrobených telekomunikačních zařízení,
 2. rozhoduje o použití rádiového zařízení, jehož typ nebyl schválen nebo uznán, pro zkušební účely,
 3. pověřuje právnickou nebo fyzickou osobu prováděním zkoušek k ověření technické způsobilosti začleňovaných zařízení,
 4. stanovuje předpisovou základnu pro účely schvalování telekomunikačních zařízení;

3. v oblasti licenčního řízení

 1. rozhoduje o udělení, změně nebo odnětí telekomunikační licence, včetně povinnosti poskytovat univerzální službu, veřejnou dálnopisnou službu a veřejnou telegrafní službu,
 2. zřizuje a spravuje účet,
 3. rozhoduje o provozních a finančních opatřeních k zajištění nepřetržitého poskytování univerzální služby,
 4. vydává generální licenci a rozhoduje o její změně nebo zrušení,
 5. registruje fyzické a právnické osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti na základě generální licence, a vydává osvědčení o registraci,
 6. vydává oprávnění k poskytování nových telekomunikačních služeb, pro které nebyla dosud vydána generální licence;

4. v oblasti přístupu a propojování veřejných telekomunikačních sítí

 1. rozhoduje spory o propojení sítí nebo o přístupu k síti, popřípadě o změnách smluv o propojení sítí nebo o přístupu k síti,
 2. vydává síťové plány veřejných telekomunikačních sítí a vykonává správu hranic obvodů veřejných telefonních sítí,
 3. stanovuje a zveřejňuje technické specifikace jednotlivých druhů rozhraní v Telekomunikačním věstníku;

5. v oblasti kmitočtového spektra

 1. vykonává správu kmitočtového spektra,
 2. vydává a vyhlašuje plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a změny tohoto plánu,
 3. vydává a vyhlašuje plán využití kmitočtového spektra a změny tohoto plánu,
 4. vydává rozhodnutí o povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení a rozhoduje o jejich změnách a odnětí,
 5. ověřuje zkouškou zvláštní způsobilost k obsluze určených vysílacích rádiových zařízení,
 6. koordinuje kmitočty a kmitočtová pásma,
 7. kontroluje využívání kmitočtového spektra;

6. v oblasti přidělování čísel

 1. vykonává správu čísel,
 2. vydává číslovací plány,
 3. rozhoduje o přidělení čísel,
 4. kontroluje využívání přidělených čísel;

7. v oblasti cen

 1. vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen telekomunikačních služeb acen za propojení,
 2. vydává cenová rozhodnutí,
 3. rozhoduje o sporech v oblasti cen za propojení a přístup k síti;

8. v oblasti telekomunikačních služeb

 1. rozhoduje o změnách všeobecných podmínek v případě, že jsou v rozporu se zákonem nebo prováděcími předpisy k němu, a schvaluje všeobecné podmínky pro poskytování univerzální služby a rozhoduje o jejich změnách,
 2. stanovuje rozsah základního stupně vyúčtování ceny za telekomunikační služby a rozsah podrobného rozpisu cen za jednotlivé hovory,
 3. rozhoduje o námitkách proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za telekomunikační služby,
 4. rozhoduje spory o povinnosti účastníka k finančnímu plnění vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování telekomunikačních služeb,
 5. rozhoduje o rozšíření povinnosti poskytovatele univerzální služby zřídit systémy sledování, evidence a kontroly základních ukazatelů rozvoje a kvality poskytování telekomunikační služby i na ostatní poskytovatele veřejné telefonní služby po veřejné pevné telefonní síti nebo provozovatele veřejných pevných telefonních sítí,
 6. povoluje výjimky podle § 83 odst. 8;

9. stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky.

Úřad je oprávněn vykonávat i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení zákona.


§ 96

Státní inspekce telekomunikací

(1) Státní inspekci telekomunikací vykonávají pověření zaměstnanci Úřadu (dále jen "pověřené osoby"). Při výkonu státní inspekce telekomunikací postupuje pověřená osoba podle zvláštního právního předpisu. 25)

(2) Při výkonu státní inspekce telekomunikací pověřené osoby kontrolují plnění povinností a podmínek stanovených tímto zákonem nebo prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Zjišťují, zda osoby, jimž ukládá tento zákon a prováděcí předpisy povinnosti v oblasti telekomunikací, (dále jen "povinné osoby") plní uložené povinnosti a zda dodržují podmínky stanovené v rozhodnutích vydaných Úřadem.

(3) Práva a povinnosti pověřených osob i povinných osob při výkonu státní inspekce telekomunikací stanoví zvláštní právní předpis. 25)

(4) Výkon státní inspekce telekomunikací se nevztahuje na telekomunikační zařízení uvedená v § 5 odst. 2, s výjimkou rozhraní těchto telekomunikačních zařízení.


§ 97

(1) Úřad uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající podle zvláštního právního předpisu, 14) která

 1. uvádí na trh koncová zařízení nebo rádiová zařízení, jejichž typ nebyl Úřadem schválen nebo uznán,
 2. připojí k veřejné telekomunikační síti přímo nebo nepřímo koncové zařízení, jehož typ nebyl schválen nebo uznán,
 3. použije ke zkušebním účelům vysílací rádiové zařízení, jehož typ nebyl schválen nebo uznán, bez rozhodnutí Úřadu,
 4. veřejně vystavuje na veletrzích, výstavách, předváděcích a obdobných akcích koncové zařízení nebo rádiové zařízení, jehož typ nebyl schválen nebo uznán, bez viditelného upozornění, že zařízení nesmí být uváděno na trh a provozováno před tím, než bude jeho typ schválen nebo uznán,
 5. neoznámila Úřadu ve stanovené lhůtě, že uvede na trh rádiové zařízení využívající kmitočtová pásma v rozporu s plánem přidělení kmitočtových pásem,
 6. neoznačí koncové zařízení nebo rádiové zařízení, jeho obal a návod k obsluze schvalovací značkou podle § 11,
 7. zneužila schvalovací značku podle § 11 odst. 2,
 8. porušuje ustanovení § 88 odst. 8,
 9. provozuje vysílací rádiové zařízení bez platného povolení nebo generálního oprávnění,
 10. vykonává telekomunikační činnosti, k nimž je potřebná telekomunikační licence, povolení nebo generální licence, bez platné telekomunikační licence, platného povolení nebo bez platného osvědčení o registraci,
 11. vykonává telekomunikační činnosti v rozporu s podmínkami stanovenými správním rozhodnutím nebo generální licencí, popřípadě v rozporu s opatřením nebo předběžným opatřením Úřadu,
 12. nedodržuje povinnosti při vydávání nebo plnění všeobecných podmínek k poskytování veřejných telekomunikačních služeb,
 13. neplní povinnosti uložené poskytovateli veřejné telekomunikační služby uvedené v § 82 a 83,
 14. neplní povinnosti stanovené pro poskytování univerzální služby,
 15. předložila nesprávné nebo neúplné údaje pro účtování prokazatelné ztráty,
 16. nepřispívá finančně řádně a včas na účet univerzální služby,
 17. nevede oddělenou evidenci nákladů, tržeb a výnosů, včetně vloženého kapitálu telekomunikačních služeb,
 18. nezřídila systémy sledování, evidence a kontroly základních ukazatelů rozvoje a kvality poskytování telekomunikační služby nebo údaje z těchto systémů nepředložila Úřadu na jeho vyžádání anebo předložila nesprávné nebo neúplné údaje,
 19. neplatí řádně a včas poplatky,
 20. využívá číslo, číselnou řadu, jméno nebo adresu bez rozhodnutí Úřadu o přidělení čísla, číselné řady, jména nebo adresy, popřípadě v rozporu s plánem čísel, jmen nebo adres,
 21. porušila telekomunikační tajemství nebo povinnosti týkající se ochrany osobních nebo zprostředkovacích dat,
 22. neumožnila propojení jiné sítě se svou sítí, přístup ke své síti nebo připojení telekomunikačního zařízení ke své síti, popřípadě znemožnila uzavření smlouvy o propojení, přístupu k síti nebo připojení,
 23. neoprávněně připojí k veřejné telekomunikační síti přímo nebo nepřímo koncové zařízení,
 24. nesplní povinnost zveřejnit potřebné informace vyplývající z tohoto zákona,
 25. provozuje zařízení, které způsobuje rušení,
 26. neumožnila sdílení kapacit podle § 45,
 27. brání výkonu státní inspekce telekomunikací,
 28. porušila zákazy provádět v ochranném pásmu činnosti uvedené v § 92 odst. 4 a 6, nebo uvedené v územním rozhodnutí o ochranném pásmu telekomunikačních zařízení,
 29. nepředloží Úřadu návrh všeobecných podmínek pro poskytování univerzální služby nebo návrh změn těchto podmínek ke schválení,
 30. neoznámí vlastníkovi, popřípadě uživateli nemovitosti vstup na jeho nemovitosti podle § 91 odst. 1 a 4.

(2) Úřad uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě, která

 1. písemně neoznámí datum zahájení vykonávání nebo ukončení telekomunikační činnosti nebo datum zahájení provozování nebo ukončení provozování vysílacího rádiového zařízení nebo změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno správní rozhodnutí nebo provedena registrace,
 2. neposkytne Úřadu doklady a informace o trvání finančního zajištění řádného výkonu telekomunikačních činností, pro které vyžaduje zákon finanční zajištění,
 3. nepředloží Úřadu statistické výkazy o telekomunikačních činnostech, které na základě licence nebo generální licence vykonává,
 4. neumožní Úřadu kontrolu vykonávání telekomunikačních činností,
 5. vykonává obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu zvláštní způsobilosti k obsluze těchto zařízení,
 6. neoznámí ukončení využívání přidělených kmitočtů, čísel, číselných řad, jmen nebo adres,
 7. nepředloží Úřadu zprávu o využívání čísla, číselné řady, jména nebo adresy,
 8. porušuje ustanovení § 88 odst. 8.

(3) Úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která

 1. připojí k veřejné telekomunikační síti přímo nebo nepřímo koncové zařízení, jehož typ nebyl schválen nebo uznán,
 2. provozuje vysílací rádiové zařízení bez platného povolení nebo generální licence,
 3. vykonává obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu zvláštní způsobilosti k obsluze těchto zařízení,
 4. vykonává telekomunikační činnosti, k nimž je potřebná telekomunikační licence, povolení nebo generální licence, bez platné telekomunikační licence, platného povolení nebo bez platného osvědčení o registraci,
 5. uskutečnila zlomyslné volání prostřednictvím tísňového volání,
 6. neplatí řádně a včas poplatky,
 7. využívá číslo, číselnou řadu, jméno nebo adresu bez rozhodnutí Úřadu o přidělení čísla, číselné řady, jména nebo adresy, popřípadě v rozporu s plánem čísel, jmen nebo adres,
 8. porušuje ustanovení § 88 odst. 8,
 9. porušila telekomunikační tajemství nebo povinnosti týkající se ochrany osobních nebo zprostředkovacích dat,
 10. neoprávněně připojí k veřejné telekomunikační síti přímo nebo nepřímo koncové zařízení,
 11. provozuje zařízení, které způsobuje rušení,
 12. brání výkonu státní inspekce telekomunikací,
 13. porušila zákazy provádět v ochranném pásmu činnosti uvedené v § 92 odst. 4 nebo uvedené v územním rozhodnutí o ochranném pásmu telekomunikačních zařízení.

§ 98

Za opětovné porušení povinností může Úřad uložit pokutu až do výše dvojnásobku pokuty uvedené v § 97.


§ 99

Pokud právnická nebo fyzická osoba nesplní povinnosti stanovené rozhodnutím a předběžným opatřením podle § 88 odst. 5, může Úřad rozhodnout o vyřazení rušicího zařízení z provozu. Pokud fyzická osoba opakovaně uskutečňuje zlomyslná volání na linku tísňového volání nebo nelze tuto osobu zjistit, může Úřad rozhodnout o vyřazení koncového zařízení z provozu.


§ 100

(1) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se Úřad o protiprávním jednání dověděl, nejpozději však do pěti let od doby, kdy k němu došlo.

(2) Úřad vybírá a vymáhá pokuty postupem podle zvláštního právního předpisu. 26)

(3) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(4) Pokuty uložené a vybrané podle zákona jsou příjmem státního rozpočtu.