Přeskočit na obsah

Anketa

Nový web se mi líbí:

Stanovy Českého radioklubu

Dokument ve formátu PDF lze stáhnout zde.

§ 1 - Všeobecná ustanovení

 1. Český radioklub (zkratkou ČRK) je sdružením činným dle zákona o sdružování občanů. Sdružuje zájemce o všechny radioamatérské činnosti a sporty. Jeho posláním je radioamatérská, sportovní, vzdělávací a kulturní činnost a příspěvek celoživotnímu vzdělávání členů i veřejnosti. Český radioklub je sdružením nezávislým a nepolitickým.

   

 2. Český radioklub je právnickou osobou. Působí v České republice. Jeho sídlo je na adrese U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

   

 3. Český radioklub reprezentuje společné zájmy svých členů vůči orgánům České republiky a dalších zemí i vůči nevládním organizacím domácím, zahraničním i mezinárodním. Jako člen Mezinárodní radioamatérské unie (IARU) zastupuje ČRK společné odborné zájmy radioamatérů České republiky v zahraničí.

§ 2 - Vznik a zánik členství

 1. Členem ČRK se může stát bez rozdílu státní příslušnosti a národnosti každý, kdo bude respektovat Stanovy ČRK. K členství se lze přihlásit podáním písemné přihlášky přímo nebo prostřednictvím kteréhokoli radioklubu ČRK. Souhlas s přihláškou zájemce mladšího 15 let musí být na přihlášce doložen podpisem rodiče nebo zákonného zástupce. Přihlášku podanou prostřednictvím radioklubu ČRK doručí Radě ČRK výbor tohoto radioklubu.

   

 2. Členy ČRK registruje Rada ČRK. Rada provede registraci po zaplacení příslušných poplatků. Členství vzniká dnem registrace, o čemž Rada ČRK uvědomí žadatele zasláním členského průkazu. Žadatel, jehož registrace byla odmítnuta, má právo odvolat se ke sjezdu ČRK, jehož rozhodnutí je konečné.

   

 3. Členství zaniká
  1. vzdáním se členství podáním vlastnoručně podepsaného písemného oznámení Radě ČRK,
  2. neuhrazením členských příspěvků ČRK za dobu delší než jeden rok,
  3. zrušením členství pro závažné porušení Stanov ČRK,
  4. úmrtím.

   

 4. O zrušení členství rozhoduje Rada ČRK. Členu musí být písemně oznámeno v předstihu nejméně dvou týdnů projednání a zdůvodnění návrhu. Jeho případné námitky musí být projednány spolu s návrhem. Člen má právo odvolat se proti rozhodnutí o zrušení členství ke sjezdu ČRK, jehož rozhodnutí je konečné.

§ 3 - Práva a povinnosti členů

 1. Člen ČRK má právo
  1. za stanovených podmínek účastnit se činností pořádaných ČRK a užívat členských služeb ČRK,
  2. předkládat návrhy orgánům ČRK,
  3. volit a být volen do orgánů ČRK, je-li starší 18 roků.

   

 2. Člen ČRK je povinen
  1. dodržovat stanovy ČRK,
  2. dbát zásad radioamatérského ducha, zejména v radioamatérském provozu,
  3. respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů ČRK,
  4. platit členské příspěvky ve stanovených lhůtách.

   

 3. Členské příspěvky se uhrazují v penězích. Minimální výši částky a způsob úhrady stanoví Rada ČRK. Členové mohou dobrovolně uhradit příspěvek vyšší, případně, nad částku stanovenou Radou ČRK, i v nepeněžní formě. Takové zvýšení svého příspěvku sdělí Radě ČRK.

   

 4. Členu, který neuhradí včas a v plné výši členský příspěvek ČRK, nebudou v příslušném roce poskytovány členské služby až do doby uhrazení příspěvku.

   

 5. Člen ČRK má právo v členských záležitostech a ve věcech týkajících se ČRK jako celku obracet se s podněty a návrhy na orgány ČRK. Sjezd ČRK nemůže rozhodovat o věcech, jež jsou Stanovami ČRK vyhrazeny rozhodnutí radioklubů ČRK (dále RK). Členové a funkcionáři orgánů ČRK a RK mohou být odvoláni jen orgánem, který je volil nebo jmenoval.

   

 6. Členskými službami se rozumí zejména zprostředkování výměny staničních lístků (QSL služba), vydávání časopisu ČRK, organizace radioamatérských závodů a soutěží, kursů, společenských podniků atp. Rozsah členských služeb, které jsou pro členy bezplatné v rámci úhrady členského příspěvku, určí sjezd ČRK. Rozsah může být upraven Radou ČRK dle hospodářské situace ČRK. Za poskytnutí jednotlivých členských služeb uhradí jejich uživatelé vedle členských příspěvků ČRK v případě potřeby další poplatky do výše skutečných nákladů na jejich poskytování.

§ 4 - Přidružení členové

 1. Přidruženým členem ČRK se může stát bez rozdílu státní příslušnosti a národnosti každý, kdo chce tímto způsobem vyjádřit podporu cílům a činnosti ČRK a bude respektovat Stanovy ČRK.

   

 2. Přidružení členové mají v přiměřeném rozsahu práva a povinnosti členů ČRK s následujícími výjimkami:
  1. hradí snížený členský příspěvek,
  2. členské služby jim nejsou poskytovány bezplatně,
  3. nemají právo zúčastnit se sjezdu ČRK a volit a být voleni za členy orgánů ČRK a radioklubů ČRK,
  4. mají právo zúčastnit se schůzí radioklubů ČRK s hlasem poradním.

§ 5 - Složení Českého radioklubu

 1. ČRK tvoří
  1. členové,
  2. radiokluby Českého radioklubu.

   

 2. Představitelem právnické osoby Českého radioklubu je Rada Českého radioklubu. Rada má výhradní oprávnění jednat a zavazovat se jménem ČRK jako celku, ve věcech majetkoprávních však jen ve věci majetku, který je ve vlastnictví ČRK jako celku, pokud ze zákona nebo z pravomocného rozhodnutí soudu či správního orgánu neplyne něco jiného.

   

 3. Členové ČRK se mohou dle vlastního rozhodnutí sdružovat v radioklubech ČRK (zkratkou RK). Rada ČRK není vůči radioklubům ČRK v postavení zřizovatele.

   

 4. Radioklubům ČRK je právnickou osobou Českého radioklubu delegována právní subjektivita. Radiokluby jsou oprávněny jednat a zavazovat se jen svým jménem a jen v rozsahu zavazujícím je samotné. Úkon radioklubu ČRK, jímž by vznikl závazek Českému radioklubu jako celku, jeho členům nebo jinému radioklubu ČRK, je neplatný od samého počátku, pokud ze zákona nebo z pravomocného rozhodnutí soudu či správního orgánu neplyne něco jiného.

§ 6 - Orgány Českého radioklubu

 1. Orgány ČRK jsou:
  1. sjezd ČRK,
  2. Rada ČRK,
  3. Výkonný výbor ČRK,
  4. Revizní komise ČRK.

   

 2. Činnost orgánů ČRK a vztahy mezi nimi určují Stanovy ČRK a Organizační řád Českého radioklubu, jež schvaluje sjezd ČRK.

   

 3. Orgány ČRK jsou povinny přistupovat ke všem členům a radioklubům ČRK na principu rovnosti a nediskriminace.

   

 4. O jednání všech orgánů ČRK je vždy veden zápis obsahující místo a den jednání, program jednání a nejméně závěry učiněné k jednotlivým bodům jednání. S výjimkou sjezdu ČRK zápis obsahuje též jmenovitý seznam účastníků s jejich podpisy. S výjimkou sjezdu ČRK má člen, jehož stanovisko bylo odlišné od rozhodnutí orgánu, právo na uvedení svého stanoviska v zápisu jednání se stručným zdůvodněním.

   

 5. Funkční období Rady ČRK, předsedy ČRK, Revizní komise ČRK a jejího předsedy, výborů radioklubů ČRK a jejich předsedů a revizorů radioklubů počíná okamžikem vyhlášení výsledků jejich platné volby a končí okamžikem vyhlášení výsledků další platné volby téhož orgánu. Funkční období orgánů ustavených na určitou dobu končí uplynutím této doby. S koncem funkčního období orgánu končí funkční období a platnost jmenování nebo zmocnění orgánů, organizací a osob, které orgán ustavil, jmenoval nebo zmocnil, pokud zákon nebo platně uzavřené smlouvy nestanoví jinak.

§ 7 - Sjezd Českého radioklubu

 1. Sjezd Českého radioklubu je nejvyšším orgánem ČRK.

   

 2. Sjezd ČRK je svoláván pravidelně jedenkrát za čtyři roky. Sjezd musí být svolán do dvou měsíců, žádá-li to nejméně 1/3 členů ČRK nebo Revizní komise ČRK.

   

 3. Sjezd svolává Rada ČRK veřejným vyhlášením v předstihu nejméně dvou měsíců měsíce před konáním sjezdu. Zároveň navrhne jednací řád a program sjezdu.

   

 4. Každý člen ČRK má právo se zúčastnit sjezdu ČRK za podmínek určených Stanovami ČRK. Sjezdu se zúčastní s hlasem rozhodujícím:
  1. členové ČRK, kteří se k účasti písemně přihlásili nejméně 30 dnů před konáním sjezdu,
  2. delegáti radioklubů ČRK, kteří byli příslušným radioklubem k účasti písemně přihlášeni nejméně 30 dnů před konáním sjezdu, jestliže byli zvolení členskými schůzemi radioklubů v počtu jeden delegát na každou, i započatou desítku členů příslušného radioklubu,
  3. členové Rady ČRK, Revizní komise ČRK a krajští manažeři ČRK.
  Členové přihlášení dle písm. a) a b), případně oprávnění dle písm. c), se sjezdu zúčastní výhradně osobně. Zastoupení zmocněncem je nepřípustné.
  Delegát radioklubu ČRK je povinen respektovat pokyny, které mu případně udělila členská schůze radioklubu.
  Každý z účastníků sjezdu dle písm. a) - c) má při hlasování a volbách jeden hlas.

   

 5. Sjezd ČRK
  1. přijímá Stanovy ČRK a Organizační řád ČRK,
  2. volí předsedu ČRK, čtrnáct členů Rady ČRK a tři členy Revizní komise ČRK,
  3. projednává a schvaluje hospodaření ČRK,
  4. řeší zásadní otázky činnosti ČRK,
  5. s konečnou platností rozhoduje o podnětech podaných členy ČRK v členských a jiných záležitostech.

   

 6. Volba předsedy ČRK a členů Rady ČRK je tajná. Návrhy na kandidáty je oprávněn předkládat kterýkoli účastník sjezdu s právem hlasovat včetně kandidatury vlastní. Navržený musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas. Do rady jsou zvoleni kandidáti v pořadí podle počtu obdržených hlasů až do naplnění celkového počtu. Do funkce předsedy je zvolen kandidát ze samostatné kandidátky, který obdrží největší počet hlasů, nejméně však polovinu hlasů prezentovaných na sjezdu.

   

 7. Sjezd ČRK má právo zrušit nebo změnit kterékoli rozhodnutí a jiné úkony Rady ČRK, jejích orgánů nebo pracovníků, které bylo učiněno v období od posledního sjezdu ČRK. ČRK tím nemůže zbavit závazků, jež Rada ČRK přijala v souladu s těmito stanovami.

§ 8 - Rada Českého radioklubu

 1. Rada ČRK je výkonným orgánem ČRK. Uskutečňuje rozhodnutí sjezdů ČRK a přijímá rozhodnutí v záležitostech, jež nejsou vyhrazeny sjezdu nebo jiným orgánům a složkám ČRK. Radu tvoří předseda ČRK a čtrnáct členů rady.

   

 2. Rada ČRK
  1. sestavuje rozpočet a roční závěrečný účet ČRK,
  2. reprezentuje ČRK vůči orgánům státu a dalším subjektům,
  3. řídí a koordinuje systém členských služeb ČRK,
  4. řídí a koordinuje technické, sportovní, organizační a ekonomické záležitosti společné ČRK jako celku a stanoví výši členských příspěvků ČRK,
  5. volí ze svého středu jednoho nebo více místopředsedů ČRK, jmenuje tajemníka ČRK, Výkonný výbor ČRK, manažery a další honorované a dobrovolné pracovníky Rady ČRK,
  6. zřizuje odborné pracovní skupiny, jmenuje jejich vedoucí a členy,
  7. koordinuje radioamatérské činnosti a práci odborných pracovních skupin,
  8. dle potřeby zřizuje a řídí další orgány Rady ČRK,
  9. schvaluje vnitroorganizační předpisy a směrnice ČRK v souladu se zákonem nebo na základě rozhodnutí sjezdu ČRK.

   

 3. Rada se schází nejméně dvakrát ročně, dle potřeby častěji. Zasedání rady svolává tajemník ČRK na pokyn předsedy ČRK nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů rady.

   

 4. Zasedání rady se zúčastňuje též tajemník ČRK a dle vlastního uvážení i členové revizní komise, všichni s hlasem poradním.

   

 5. Rada je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nejméně polovina jejích členů. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy (při jeho nepřítomnosti místopředsedy řídícího jednání).

   

 6. Jednání Rady ČRK mají právo zúčastnit se s hlasem poradním:
  1. člen Revizní komise ČRK,
  2. tajemník ČRK,
  3. zástupci odborných pracovních skupin rady, jestliže projednávané otázky souvisí s předmětem jejich práce.

   

 7. Sníží-li se během volebního období počet členů rady, doplní se rada vlastním rozhodnutím koopcí. Jestliže by počet kooptovaných členů převýšil jednu polovinu počtu členů rady, bude svolán sjezd ČRK.

   

 8. V čele rady stojí předseda ČRK. Předseda ČRK
  1. je nejvyšším představitelem ČRK,
  2. řídí práci Rady ČRK a Výkonného výboru ČRK a odpovídá za ni sjezdu ČRK,
  3. spolu s místopředsedy ČRK a tajemníkem ČRK je statutárním představitelem ČRK.

   

 9. Místopředseda, kterého určí předseda ČRK (při nepřítomnosti předsedy Rada ČRK) zastupuje předsedu ČRK v jeho nepřítomnosti. Nemůže-li předseda ČRK vykonávat svoji funkci, může být rozhodnutím Rady ČRK pověřen výkonem jeho funkce jeden z místopředsedů.

   

 10. Rada jmenuje tajemníka ČRK. Tajemník ČRK
  1. řídí práci dobrovolných i honorovaných pracovníků Rady ČRK a odpovídá za ni,
  2. odpovídá za spisovou agendu, účetní evidenci rady a za vnitroorganizační styk,
  Přímým nadřízeným tajemníka ČRK je předseda ČRK nebo jeho zástupce.

   

 11. Radu zastupují a jejím jménem podepisují vždy společně dva statutární představitelé ČRK dle stanov, není-li dále uvedeno jinak. Jde-li o styk se stáními orgány ČR, styk mezinárodní nebo o pracovně právní vztahy, musí být jedním z těchto představitelů předseda ČRK (v jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů ČRK). V jednotlivých jmenovitých případech může rada ČRK zmocnit další zástupce.

   

 12. Výdaje a jiné závazky Rady ČRK schvaluje Rada ČRK každoročně rozpočtem ČRK. Rada schvaluje též změny rozpočtu a jakékoli výdaje a jiné závazky mimo rozpočet, vždy před jejich uskutečněním.

   

 13. Rada ČRK a Výkonný výbor ČRK mohou jednat a přijímat usnesení též s využitím technických prostředků. Podrobnosti upraví Rada ČRK vnitřním předpisem.

§ 9 - Výkonný výbor ČRK

 1. Výkonný výbor uskutečňuje rozhodnutí Rady ČRK a vede běžnou agendu ČRK.

   

 2. Výkonný výbor ČRK jmenuje Rada ČRK. Za členy jmenuje předsedu ČRK a nejméně čtyři další členy rady. Rada stanoví náplň činnosti, kompetence a odpovědnost výkonného výboru a jeho jednotlivých členů.

   

 3. Výkonný výbor zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně. Zasedání svolává tajemník ČRK na pokyn předsedy ČRK nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů rady. Svolání se oznamuje všem členům rady a Revizní komise ČRK. Hlasování při zasedání výboru se mohou zúčastnit všichni členové rady, a jeho jednání s hlasem poradním tajemník ČRK, členové Revizní komise ČRK a vedoucí odborných pracovních skupin rady.

   

 4. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Rady ČRK. Při rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy ČRK nebo místopředsedy řídícího jednání.

§ 10 - Odborné pracovní skupiny Rady ČRK

 1. Odborné pracovní skupiny zřizuje Rada ČRK jako své poradní orgány. Jejich členy jmenuje Rada ČRK a mohou jimi být i nečlenové ČRK.

   

 2. Skupinu vede a za její činnost odpovídá vedoucí pracovní skupiny jmenovaný Radou ČRK.

   

 3. Skupina se schází dle potřeby, dle rozhodnutí vedoucího nebo na pokyn Rady ČRK nebo Výkonného výboru ČRK.

   

 4. Rada ČRK nebo z jejího pověření Výkonný výbor ČRK mohou pracovní skupinu zmocnit k jednání s mezinárodními organizacemi nebo státními orgány ČR v odborných záležitostech, jež jsou předmětem její činnosti. Vedoucí skupiny je v takovém případě povinen jednání průběžně konsultovat s předsedou ČRK a řídit se jeho pokyny. Závěry a písemná dokumentace jednání budou bez prodlení předloženy pověřujícímu orgánu ČRK.

§ 11 - Revizní komise Českého radioklubu

 1. Revizní komise ČRK je nezávislým orgánem kontrolujícím hospodaření Rady ČRK.

   

 2. Komise je volena sjezdem ČRK a je mu odpovědna za svoji činnost. Způsob volby Revizní komise ČRK je shodný se způsobem volby Rady ČRK. Komisi tvoří předseda a dva členové. Předsedu revizní komise volí komise ze svého středu. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě ČRK. Počet členů komise může být doplněn koopcí o nejvýše jednoho člena. Koopci provádí Rada ČRK.

   

 3. Revizní komise ČRK
  1. schází se nejméně dvakrát ročně ke kontrole hospodaření Rady ČRK,
  2. informuje Radu ČRK o výsledcích revizní činnosti,
  3. podává písemnou revizní zprávu sjezdu ČRK za volební období.

   

 4. Revizní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

   

 5. Závěry provedených revizí musí být zpracovány písemně a předloženy všem členům Rady ČRK.

§ 12 - Radiokluby Českého radioklubu

 1. Radioklub ČRK musí tvořit nejméně tři zletilí členové ČRK. Zásady nabytí a pozbytí členství v RK stanoví členská schůze RK; rozhodnutí členské schůze o členství v RK je konečné. Nabytím nebo pozbytím členství v radioklubu ČRK není ovlivněno členství člena v ČRK.

   

 2. Radiokluby ČRK registruje a eviduje Rada ČRK. Radioklub vzniká dnem registrace Radou ČRK. Rada zaregistruje radioklub ČRK, jestliže o registraci požádají společně nejméně tři zakládající členové radioklubu. Registrací nabývá radioklub ČRK právní subjektivity delegované Českým radioklubem.

   

 3. Nejvyšším orgánem RK je členská schůze. Členské schůze mají právo zúčastnit se všichni členové RK. Členskou schůzi svolává výbor RK nejméně jedenkrát ročně. Výbor je povinen oznámit konání schůze stejným způsobem všem členům RK. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů RK nebo revizor RK.

   

 4. Členská schůze radioklubu řeší otázky práce RK, jež jí přísluší dle těchto stanov nebo které si svým rozhodnutím vyhradí. Nejméně jedenkrát za dva roky volí předsedu RK a členy výboru RK. V RK, které obhospodařují finanční prostředky nebo jakýkoli jiný majetek, je volen též revizor RK.

   

 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů RK. Rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů RK. Při volbách se uplatní ustanovení § 3 odst.1) písm. c) těchto stanov.

   

 6. Členská schůze volí výbor RK, který je výkonným orgánem RK; schůze stanoví počet členů výboru. Výbor rozhoduje o záležitostech RK, jež nejsou vyhrazeny členské schůzi. V čele výboru stojí předseda RK, který je za jeho práci odpovědný členské schůzi.

   

 7. Revizor RK je nezávislým kontrolním orgánem, který kontroluje hospodaření RK. Je odpovědný členské schůzi, má právo zúčastnit se jednání výboru RK s hlasem poradním.

   

 8. Radiokluby jsou oprávněny rozhodnutím členské schůze stanovit vlastní členské příspěvky, případně poskytovat vlastní členské služby. V takovém případě se uplatní ustanovení § 3 odst.3) a 6) těchto stanov.

   

 9. Radioklub ČRK zaniká rozhodnutím členské schůze nebo zrušením registrace radou ČRK, klesne-li počet členů pod mez určenou odst. 1). Rozhodnutím rady o zrušení registrace radioklubu pozbývá radioklub právní subjektivity delegované ČRK, o čemž budou radě známí představitelé radioklubu, případně i jiné dotčené osoby či orgány, bez prodlení písemně vyrozuměni.

§ 13 - Součinnost

 1. Český radioklub spolupracuje na základě smluv a dohod s dalšími radioamatérskými sdruženími v České republice a dalšími subjekty sídlícími v ČR i v zahraničí. Smlouvami nesmí být
  1. porušena svrchovanost a nezávislost právnické osoby ČRK,
  2. poškozeni nebo znevýhodněni členové ČRK,
  3. ovlivněna nepolitičnost ČRK,
  4. přijaty závazky neslučitelné s posláním ČRK podle stanov nebo dle zákona.

   

 2. O členství jiných subjektů v ČRK jako celku a o členství ČRK jako celku v jiných sdruženích občanů rozhoduje sjezd ČRK, neurčují-li stanovy ČRK něco jiného.

§ 14 - Hospodaření Českého radioklubu

 1. Každý z radioklubů ČRK hospodaří samostatně k vlastní odpovědnosti a jeho majetek je jeho vlastnictvím, pokud ze způsobu nabytí neplyne něco jiného. Český radioklub jako celek ani členové ČRK neodpovídají za závazky vzniklé jednotlivým radioklubům ČRK, pokud rozhodnutí sjezdu ČRK nebo Rady ČRK nestanoví v jednotlivých případech jinak.

   

 2. Český radioklub jako celek a jednotlivé radiokluby ČRK
  1. nabývají, obhospodařují a zcizují majetek všemi způsoby, které připouští právní řád České republiky,
  2. v mezích zákona mohou zřizovat podnikatelské subjekty nebo být jejich společníky, spoluvlastníky, podílníky nebo akcionáři.

   

 3. Radiokluby ČRK mají právo vystoupit z ČRK i s majetkem, který je jejich vlastnictvím, čímž nejsou dotčeny jejich ostatní závazky vůči ČRK a dalším osobám.

   

 4. Každý člen kteréhokoli orgánu ČRK při hlasování orgánu o výdajích, zakázkách, zástavách, zárukách a závazcích, nebo o převodech, nájmech, půjčkách nebo výpůjčkách majetku, který orgán spravuje, je povinen před hlasováním orgánu oznámit případnou skutečnost, že je v jakémkoli vztahu k subjektu, v jehož prospěch nebo k jehož tíži hlasování směřuje. Takový člen je povinen zdržet se příslušného hlasování. V pochybnostech rozhodne o jeho právu hlasovat orgán hlasováním, z nějž je takový člen vyloučen, a při němž rovnost hlasů znamená zamítnutí práva hlasovat. O splnění oznamovací povinnosti a o zdržení se hlasování bude proveden záznam v zápisu jednání. Při porušení uvedené oznamovací povinnosti je orgán oprávněn zrušit usnesení dosažené příslušným hlasováním od samého počátku. Je-li do výsledků hlasování započten jinak, než jako zdržení se hlasování, hlas osoby, která byla povinna se hlasování zdržet, je hlasování neplatné od samého počátku.

§ 15 - Zánik Českého radioklubu

 1. Český radioklub zaniká:
  1. usnesením sjezdu ČRK,
  2. v souladu se zákonem České republiky.

   

 2. Zanikne-li ČRK dle odst. 1) písm. a), učiní sjezd rozhodnutí o majetku, které vykoná Rada ČRK a výbory RK jako likvidační orgány až do vyrovnání všech majetkových práv a povinností a ostatních úkonů.

   

 3. Zanikne-li ČRK dle odst.1) písm. b), budou jeho závazky vypořádány za každého nositele právní subjektivity samostatně do výše hodnoty majetku náležícího tomuto subjektu. Zbylý majetek ČRK náleží rovným dílem všem členům registrovaným Radou ČRK ke dnu zániku.

   

 4. Zanikne-li ČRK způsobem neuvedeným v odst. 1), náleží jeho majetek rovným dílem všem členům registrovaným Radou ČRK ke dnu zániku.

§ 16 - Závěrečná ustanovení

 1. Členství členů a radioklubů vzniklé dle předchozích stanov ČRK zůstává beze změny v platnosti. Rozhodnutí předchozích sjezdů ČRK a rozhodnutí v minulosti přijatá Radou ČRK zůstávají v platnosti. Dnem přijetí těchto stanov se znění těchto rozhodnutí samočinně upravuje v souladu s těmito stanovami.

   

 2. Tyto stanovy schvaluje sjezd Českého radioklubu s platností ke dnu 14.března 2009, současně se ruší stanovy ČRK a jejich dodatky dříve platné.
© OK1XU, 1997