Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

O pátém sjezdu Českého radioklubu

 

I. Diskusi před sjezdem otevřel článek v časopisu Radioamatér

 

Zase jednou se rozdávají karty

Tak už ho tu máme zase: další, už pátý sjezd Českého radioklubu, a tedy příležitost k pohledu do minulosti i budoucnosti.

V roce 2000 popsal Český radioklub v časopisu Radioamatér spolupráci se státními orgány na přípravě předpisů pro radioamatéry hořkým článkem "Malý Čech se dočkal", který nebyl ani tak o spolupráci, jako o jednostranné nespolupráci státu. Můžeme-li si na uplynulých čtyřech letech něco opravdu pochválit, pak je to fakt, že zašmodrchaný dialog se podařilo obnovit. Jmenovitě s vedením odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ jsme nalezli prostor k osobnímu projednávání a osvětlování věcí nejasných i sporných. Samozřejmě to neznamená, že by všechny naše návrhy byly samočinně akceptovány, avšak můžeme o nich s plnou vážností jednat, argumentovat i poznávat autentické přístupy protistrany. Spolupráci na neméně dobré úrovni navázal Český radioklub i s novým ministerstvem informatiky. Podařilo se tak nalézt nejen pro radioamatéry schůdná řešení rozličných administrativních problémů, ale i reálnou naději na zavedení tzv. novických tříd pro začínající radioamatéry, a také racionální řešení přístupu operátorů neznalých telegrafie na krátkovlnná pásma, s nímž si některé evropské státy po konferenci WRC 2003 spíše neporadily.

Zavedení krajského zřízení v ČR přineslo oživení naděje na lepší financování regionálních a místních zájmů radioamatérů. Po roce 1989 převládaly především pramálo dostačující toky peněz z centrálních úřadů. Krajské zřízení vede k postupnému přenášení těchto toků do regionů. Všichni asi vnímáme, že tento vývoj je velmi pomalý a na straně státní správy i samosprávy trvale provázený mnoha nejasnostmi. Poslední sjezd ČRK jmenováním tzv. krajských manažerů ČRK pomohl ustavit representanty zájmů radioamatérů vůči nově vznikajícím krajským orgánům. Výsledky jejich práce jsou někde dobré (hlavně v kraji středočeském a jihomoravském), jinde nulové. Samozřejmě, prosadit se v mnohohlasém sboru zájemců o podpory a granty krajů a obcí je nesnadné, a nemá-li sám kraj ujasněno, co a jak financovat, nejsou to nepočetní radioamatéři, kdo by ho na rozumnou cestu mohli navést. Prvotní - byť zatím nemnohé - zkušenosti ale ukazují, že tato cesta je schůdná, a výsledky závisí zejména na úsilí těch, kdo v regionech jménem radioamatérů jednají. Podmínky samozřejmě ovlivní ještě vstup ČR do Evropské unie, takže potřebné "usazení" každodenní praxe ještě nějakou dobu potrvá, zatímní zkušenosti však opravňují ke střízlivému optimismu. ČRK učinil v dostatečném předstihu kroky k tomu, aby radioamatéři mohli být úspěšní.

Poslední sjezd rozhodl o zdvojnásobení členských příspěvků z nepřiměřeně malé částky 200,- Kč na jen o něco méně nepřiměřených 400,- Kč ročně základního příspěvku. Nepochybně i díky tomu poklesl do roku 2003 počet členů z cca 4.100 na 3.100. O odpovídající počet však nestoupl počet těch, kdo si hradí QSL službu samostatně či prostřednictvím jiné radioamatérské organisace. ČRK tedy neopustili aktivní radioamatéři, ale skupina sympatisantů, pro něž členské služby ČRK nemají praktický význam. Samozřejmě, jako každé kladně nakloněné duše, i této skupiny členů je škoda. Bude dobře, aby sjezd posoudil, zda nezřídit statut "přidruženého členství", které by sympatisantům umožnilo vyjádřit vztah k ČRK symbolickým příspěvkem, s nímž by nebyla spojena plná členská práva a členské služby.

Jakkoli řeč o nepřiměřeně nízkém členském příspěvku je nepopulární, je třeba znovu a znovu připomínat, že ČRK různými cestami podporuje zájmy svých členů ročně částkou cca 1.300,- Kč na hlavu, v čemž nejsou zahrnuty vlastní organizační výdaje ČRK. To je možné jednak díky příspěvkům státu (stále klesajícím) či výnosům a.s. Sazka, ve větší míře však hlavně díky dobrému hospodaření s majetkem získaným po bývalém Svazarmu. Tento majetek naši organisaci nejen přiměřeně stabilizuje, ale umožňuje zejména, aby přizpůsobování výše členských příspěvků všeobecnému růstu nákladů probíhalo daleko pomaleji, než odpovídá vnější ekonomické realitě. Již jen dubnový zákon o DPH znamená zdražení řady zboží a služeb, růst cen i mezd na úroveň obvyklou v Evropě brzy vyvolá vstup do EU, v běhu času nás potkává růst mnoha jiných výdajů, třeba klesající vstřícnost velkých privátních firem při umisťování našich převaděčů, nódů a majáků v jejich objektech za nekomerční nájemné. Mají-li být zachovány stávající kvalita a objem členských služeb a nemá-li být základní kapitál ČRK nadměrně spotřebováván, je třeba v dalších letech počítat se stálým postupným zvyšováním členských příspěvků, samozřejmě při zachování rozumného ohledu na možnosti kolegů s nižšími příjmy.

V hospodaření se společnými prostředky se radě ČRK končícího volebního období dařilo při dodržení pokynu posledního sjezdu neztenčovat kapitálové reservy. Rozpočty i uzávěrky každého roku jsou členům k disposici spolu se zápisy jednání a dalšími podstatnými dokumenty na internetových stránkách ČRK (http://www.crk.cz/CZ/ZAPISYC.HTM). Organizační řád ČRK navíc umožňuje každému členu, aby po předchozí dohodě navštívil sekretariát a seznámil se s archivovanými dokumenty včetně hospodářských. V různých diskusních fórech sice občas najdeme argumentačně pramálo podložené úvahy o špatném hospodaření ČRK, jen velmi zřídka ale dostane rada ČRK přímé dotazy k objasnění některých detailů ve zveřejněných dokumentech, a možnosti podívat se na reálné hospodářské doklady zatím nevyužil nikdo. Kvalitě sjezdového jednání by velmi prospělo, kdyby ti, kdo se chystají debatovat o hospodaření, všech uvedených možností opravdu předem využili, aby jednání bylo věcné.

Sjezd by měl dost jistě určit, zda si přeje sledovat pouze udržení stávající úrovně služeb při jen menší míře růstu příspěvků, nebo se pustit do ambiciosnějších projektů, za tu cenu ovšem, že členské příspěvky porostou rychleji. Nápady na nové projekty tu jsou: padly třeba již dva návrhy na zřízení vysílacího střediska ČRK, před několika roky se začalo hovořit o možnosti vypuštění OK radioamatérské družice, řada námětů zaznívá k edičnímu programu. Možné je vše, pro co se najdou lidské a finanční zdroje.

Před posledním sjezdem ČRK jsme v časopisu Radioamatér věnovali dost prostoru lidským zdrojům jako faktoru nejpodstatnějšímu (http://www.crk.cz/CZ/4_SJEZDC.HTM). Přiměřená obměna členů rady, vedoucích i členů pracovních skupin, koordinátorů a managerů, krajských managerů i výborů radioklubů ČRK je v zájmu nás všech. Je k ní ovšem nutné hledat ty, kdo jsou zároveň kompetentní a zároveň schopní a ochotní věnovat práci dostatek volného času. Volit kohokoli, kdo je ochoten vyslechnout na schůzi zprávy o práci jiných, ne ale si sám nějakou najít a chopit se jí, je k ničemu. Volit do rady ČRK a jejích orgánů representanty jednotlivých radioklubů, kteří za své jediné poslání považují pití kávy při schůzích a čekání, až se budou rozdělovat peníze a transceivery, je rovněž úplně k ničemu, neboť čekání je marné a "delegát" jen zabírá místo jiným, pracovitějším.

Zúčastnit se sjezdu může kterýkoli člen ČRK, před sjezdem navíc vyjdou v časopisu Radioamatér všechny zásadní zprávy - o činnosti, o hospodaření, revisní, takže i ti, kdo nepřijdou osobně, mohou své názory sdělit svým zástupcům. Rozličné podrobnosti o tom, co se v ČRK dělo v uplynulém období, rád sdělí tajemník a současně tiskový mluvčí ČRK, Petr, OK1CMU, na adrese crk@crk.cz, stejně tak jednotliví členové rady a vedoucí pracovních skupin - http://www.crk.cz/CZ/LIDEC.HTM. Velmi podrobný obraz o činnosti rady poskytují WWW stránky ČRK - http://www.crk.cz/. Na sjezd tak lze přijít se znalostí věci a s dobře formulovanými náměty i konkrétními návrhy.

O účast prosíme všechny: starší radioamatéry, kteří mohou kvalitě jednání přispět svými zkušenostmi, zejména ale radioamatéry mladé, přinášející nové impulsy a pohled do budoucna; vždyť sjezd se pořádá hlavně kvůli nim.

Zpět  

II. Sjezdu předcházela diskuse i organisační informace ...

 

Mimořádný předsjezdový bulletin ČRK č.1

Mimořádný předsjezdový bulletin ČRK č.2

Mimořádný předsjezdový bulletin ČRK č.3

Mimořádný předsjezdový bulletin ČRK č.4

k disposici byl přehled přihlášených

i přehled kandidátů, kteří požádali, aby do něj byli zařazeni.

Zpět

III. Navázala zpráva předsedy ČRK...

 

Zpráva o činnosti Českého radioklubu za období od posledního sjezdu

Vážení přátelé,

po čtyřech letech Vám opět předkládám zprávu o činnosti Českého radioklubu, abychom mohli posoudit, co jsme za uplynulé období dělali správně, co se nám nedařilo, ale hlavně jak dál v našem radioamatérském hnutí.

Sekretariát ČRK

V období od minulého sjezdu sekretariát průběžně zabezpečoval organizačně i administrativně chod naší organizace včetně hospodářské agendy. Má sídlo v Praze 7, U Pergamentky 3. V letošním září byla přijata nová pracovnice pí Nedvídková, která po zapracování nahradí od 1. ledna 2005 účetní paní Ermlovou, která odchází do důchodu. Nesporným faktem zůstává, že pí Ermlová svým přístupem ke své práci byla v uplynu-lých letech velkým přínosem ČRK.

Práce tajemníka ČRK a tím i částečně chod sekretariátu byl poznamenán do konce roku 2001 vážným onemocněním tajemníka Jindry Güntera, OK1AGA. Proto již v srpnu 2001 jmenovala Rada tajemníkem s platností od 1. ledna 2002 jeho asistenta Petra Čepeláka, OK1CMU, který prakticky již tuto funkci vykonával.

Sekretariát zabezpečoval každoroční účastí stánku ČRK kontakt s nejširší radioamatérskou veřejností na největším setkání v ČR v Holicích. Stánek ČRK byl rovněž na zahraničních setkáních v německém Friedrichshafenu.

Každoročně je sekretariátem zpracovávána náplň tématických programů vyhlášených MŠMT s cílem zabezpečit jejich plněním alespoň část financí pro činnost naší organizace ze státních prostředků. V plné míře se nedaří získávat prostředky na státní reprezentaci. I když máme mistrovství světa v práci na KV, není možno splnit jednu z podmínek předložit MŠMT výsledky do jednoho měsíce po konání soutěže. Státními odbornými orgány je jako disciplina se státní finanční podporou na reprezentaci uznána jediná radioamatérská disciplina sálová telegrafie (HST).

Sekretariát též pomáhá krajským manažérům, kteří o to požádají, při zajišťování a uzavírání smluv na granty. Podle Organizačního řádu nemají krajské články právní subjektivitu, proto také účetní záležitosti musí zajišťovat sekretariát ČRK.

Organizační, vzdělávací a informační aktivity

Každým rokem se podílíme na zabezpečení soutěží dětí a mládeže v radioelektronice, včetně mistrovství ČR, a to jak finančně, tak také po organizační stránce. Od roku 2001 jsou tyto soutěže výhradně řízeny pracovní skupinou ČRK pro mládež a začínající. Institut dětí a mládeže MŠMT od podílu na těchto soutěžích zejména z finančních důvodů odstoupil.

Až do roku 2002 ČRK každoročně prostřednictvím svého největšího klubu, radioklubu OK2OZL, organizoval kurs operátorů amatérských rádiových stanic v Otrokovicích, který sloužil ke kvalitní přípravě ke zkouškám na OK. V poslední době si však řada účastníků tyto kurzy pletla s dovolenou, proto bylo od nich ustoupeno. ČRK však i nadále finančními příspěvky pro mládež podporuje Radioamatérské školy, které pravidelně pořádá radioklub OK1KHL v Holicích.

Prostřednictvím vysílače OK1CRA jsou vyjma letních prázdnin prakticky každý týden předávány nejrůznější informace celé naší radioamatérské veřejnosti. Nové vybavení vysílací místnosti zajišťuje kvalitnější signál OK1CRA.

WWW stránky ČRK vznikly v roce 1997 jako jedny z prvních v členských sdruženích IARU. Slouží jako informační zdroj o radioamatérském hobby pro veřejnost, jako on-line základní kompendium znalostí o radioamatérství a jako organizační věstník ČRK. Jsou zde vystavovány zápisy jednání rady i výkonného výboru, podstatná korespondence a jiné dokumenty, rozpočty i uzávěrky. Na WWW stránky navazuje měsíční Bulletin ČRK, který je šířen také do sítě PR - v této souvislosti je třeba poděkovat OK1IVU, který se šířením do sítě PR pomáhal. Porovnáním s jinými organizacemi IARU, se státními, obecními a jinými veřejnými subjekty i s jinými zájmovými organizacemi v ČR je ČRK informačně jednou z nejotevřenějších organizací vůbec, což je možné také díky jeho internetovým stránkám. Tyto stránky byly mnohokrát oceněny i ze zahraničí. Za vzhled těchto stránek se nemalou měrou zasloužil OK1XU, za což je mu nutno poděkovat.

Další z informačních médií je členský časopis. Je to klubový časopis RADIOAMATÉR, který na základě výběrového řízení zajišťuje od roku 2000 firma Cassiopeia Consulting a.s. s výkonným redaktorem Martinem Humlem, OK1FUA. V současné době je tato činnost některými členy zpochybňována. Zde je nutno podotknout, že delegáti minulého sjezdu i ostatní členové ČRK byly o tom v roce 2000 informováni a přesto OK1FUA do Rady zvolili. I když i v tomto časopise občas zařádí tiskařský šotek, což je dáno nedostatkem spolupracovníků, kteří by se dané problematice věnovali, je časopis pro radioamatérskou veřejnost přínosem.

Krajské uspořádání ČR a struktura ČRK

Minulý sjezd ČRK přijal nový organizační řád, který připravil situaci pro možnou decentralizaci struktury ČRK. Proto v roce 2001 proběhlo několik akcí, které měly organizačně zabezpečit vytvoření nového uspořádání ČRK tak, aby byly vytvořeny samostatné krajské pobočky či sekce v čele s krajskými manažery. Tyto organizační složky měly být partnery nově vznikajícím sportovním komisím při krajských úřadech. Hlavní důvod byl ten, abychom byli připraveni na změny financování při rozdělování státních dotací.

Proto Rada ČRK jmenovala zatímní krajské zmocněnce ČRK s úkolem zabezpečit v průběhu roku 2001 krajská shromáždění, která by zvolila řádné krajské manažery. To se prakticky ve všech krajích (až na výjimku - Plzeňský kraj) podařilo, i když někde byl tento proces provázen obtížemi. Úkolem krajských manažerů bylo navázat spolupráci zejména se zástupci SSS ČR (dříve STSČ) v krajských orgánech.

Díváme-li se na to tyto aktivity s delším odstupem, je zřejmé, že předpoklady nebyly naplněny. Rada ČRK se snažila oživit činnost krajských manažerů ČRK tím, že při výjezdním zasedání v Hradci Králové v roce 2003 a 2004 svolala poradu krajských zástupců. Těchto porad se zúčastnil vždy jen zlomek zástupců (5 ze 14 krajů), přičemž ostatní se ani neomluvili. Přitom se zde nabízela možnost výměny zkušeností se získáváním dotačních peněz v jednotlivých krajích.

Situace je totiž případ od případu velmi odlišná. Na úrovni krajů existují různé organizace, se kterými je nutno komunikovat. Komplikací je i to, že kraje opustily systém "jednoduchých" příspěvků a vypisují různé programy, na které potom poskytují granty. Problém je v tom, že se málo programů týká naší činnosti a navíc kraje přecházejí na model udělování grantů s finanční spoluúčastí, kde tato spoluúčast může dosahovat desítek procent. Zde může pomoci ČRK, který by toto po předchozí dohodě se žadatelem mohl zabezpečit.

Také předpoklad vytvoření krajských poboček ČRK nevyšel. Členská základna tuto myšlenku neakceptovala. Do jaké míry je to dáno celkovou situací, ukáže teprve budoucnost.

Z těchto důvodů Rada ČRK rozhodla o volbě delegátů na sjezd podle předchozího vyzkoušeného systému a problém změny organizační struktury bude posuzován v delším časovém úseku. Další vývoj ukáže, jak tento problém optimálně řešit. Zároveň předpokládáme diskusi k tomuto tématu na sjezdu ČRK.

Členská základna a členské příspěvky

Poslední sjezd rozhodl o zdvojnásobení členských příspěvků z nepřiměřeně malé částky 200 Kč na jen o něco méně nepřiměřených 400 Kč ročně základního příspěvku. Nepochybně i díky tomu poklesl do roku 2003 počet členů z cca 4100 na 3100 a vrátil se tak na přibližný počet v roce 1996. O odpovídající počet však nestoupl počet těch, kdo si hradí QSL službu samostatně či prostřednictvím jiné radioamatérské organizace. ČRK tedy neopustili aktivní radioamatéři, ale skupina sympatizantů, pro něž členské služby ČRK nemají praktický význam. Samozřejmě i této skupiny členů je škoda. Naopak nárůst počtu členů, jak ukazuje následující tabulka, je u těch věkových skupin, které z členství v ČRK mají větší výhody.

Počty členů v letech 2000 až 2004

Tabulka vyjadřuje konečné počty členů, kteří zaplatili příspěvky, podle věkových kategorií

 20002001200220032004
plné příspěvky 2748 2262 2128 1827 1703
důchodci 991 1060 1036 1033 1077
do 26 let věku 293 230 185 150 209
do 15 let věku 61 65 73 70 71
celkem 4093 3617 3422 3080 3060

Jakkoli řeč o nepřiměřeně nízkém členském příspěvku je nepopulární, je třeba znovu a znovu připomínat, že ČRK různými cestami podporuje zájmy svých členů ročně částkou vyšší než 1000 Kč na hlavu, v čemž nejsou zahrnuty vlastní organizační výdaje ČRK. To je možné jednak díky (stále klesajícím) příspěvkům státu či výnosům a.s. Sazka, ve větší míře však hlavně díky dobrému hospodaření s majetkem získaným po bývalém Svazarmu. Tento majetek naši organizaci nejen přiměřeně stabilizuje, ale umožňuje zejména, aby přizpůsobování výše členských příspěvků všeobecnému růstu nákladů probíhalo daleko pomaleji, než odpovídá vnější ekonomické realitě. Již jen dubnový zákon o DPH znamenal zdražení řady zboží a služeb. K tomu pak přistupuje i nutnost přihlásit se za plátce DPH pro organizace, jako je ČRK.

QSL služba ČRK

Na činnosti QSL služby se v současné době podílejí tři pracovníci: Dr. Vojtěch Krob, OK1DVK, pí Ludmila Procházková, OK1VAY, a pí Lenka Zabavíková. Rostoucí množství QSL lístků, které bylo třeba třídit a rozesílat, vyvolalo již před posledním sjezdem potřebu přijmout zásady pro činnost QSL služby. QSL služba zajišťuje rozesílání QSL lístků do přibližně 200 QSL služeb celého světa. Pokud jde o QSL manažery, pak pouze těm, u kterých se v minulosti prokázalo, že QSL lístky potvrzují, aniž požadují zaslání IRC nebo USD. Adresy QSL služeb vydává IARU. Pokud se tedy z nějaké adresy zásilka vrátí, pak buď QSL služba zanikla, nebo si zásilku ve stanoveném termínu nevyzvedla. V žádném případě to není vinou pracovníků naší QSL služby.

QSL služba v průměru zpracovává týdně cca 55 kg QSL lístků dovezených z poštovní schránky a zhruba 60 kg předává poště k rozeslání adresátům - ročně tedy přes 5 tun. QSL službu využívá více než 4000 radioamatérů České republiky, z nichž mnozí mají více než jednu značku. Vzhledem k tomu, že lístky jsou v průměru rozesílány čtyřikrát do roka, QSL služba pak během roku musí vyexpedovat přibližně 15 tisíc tuzemských zásilek. Vzhledem k výhodnějším cenám těžších zásilek jsou QSL lístky do zahraničí zasílány až po dosažení určité hmotnosti, která je stanovena podle průměrného množství lístků odesílaných do dané lokality.

QSL služba ČRK, na rozdíl od většiny zahraničních služeb, je přístupná všem radioamatérům České republiky. Jako každou službu je však nutné i v případě služby QSL - danou činnost zaplatit. Členové ČRK mají posílání lístků zdarma jako členskou výhodu této organizace. Ostatní radioamatéři mohou využívat QSL službu za paušální poplatek, který se každoročně stanovuje na základě průměrných nákladů na jednoho uživatele QSL služby za uplynulý rok. Na tomto místě je nutno upozornit, že v souvislosti s novým zněním Zákona o DPH bude pravděpodobně nutno k poplatkům za tuto službu účtovat i DPH.

Existují i jiné principy, než na kterých je postavena QSL služba ČRK. Například model DARC je postaven na tom, že QSL jsou odesílány na určené radiokluby v jednotlivých DOK a tam si je radioamatéři vyzvedávají.

Diplomová služba

ČRK vydává tradiční diplomy S6S a P75P. Dále je vydáván diplom 100-ČS, který je vydáván v několika variantách, mimo jiné i za spojení pouze na VKV. Další diplom je ČS-DX. Diplomová služba zajišťuje i kontrolu QSL pro zahraniční diplomy a zprostředkovává žádosti o diplomy WAC, které jsou vydávány pro členy členských organizací IARU. Po přibližně dvouletém vyjednávání s ARRL jsem pak v červnu tohoto roku získal akreditaci ARRL pro "check point" ČRK pro kontrolu QSL lístků pro diplom DXCC.

Podíváme-li se nyní na webové stránky ARRL, je evidentní, že počet žádostí od OK stanic o tento diplom velice vzrostl.

Nyní bych se chtěl věnovat dalším specifickým problémům nebo činnostem:

K nemovitostem

Rada pokračovala v kultivaci nemovitého majetku, kterým ČRK disponuje. Postupně byly dokončeny rozhodující opravy budovy v Ústí nad Labem, kde lze nyní provádět jen udržovací práce, v Jablonci nad Nisou byla opravena střecha a částečně též fasáda, ve Žďáru nad Sázavou terén dvora, oplechování střechy a dílčí porušení střešní krytiny, v Holicích generálně opravena střecha, ve Svitavách má proběhnout výměna topných kotlů a opravy střech. Ve Svitavách se také podařilo dosáhnout nápravy dřívějších nevýhodných smluvních vztahů a z budovy nyní plyne přiměřené nájemné.

Ačkoli v současné době s rostoucí nabídkou obecně klesá nájemné z nebytových prostor, podařilo se ČRK při prolongaci nájemních smluv, které v některých objektech vypršely, dosáhnout zvýšení nájemného zhruba odpovídajícího inflaci.

I když údržba, správa a pojištění nemovitostí znamenají pro ČRK samozřejmě i výdaje, celkový výnos je podstatně převažuje a je stálým a spolehlivým zdrojem příjmů.

Rada

Na minulém sjezdu byla zvolena patnáctičlenná Rada ČRK, která se scházela třikrát ročně. Výkonný výbor se scházel minimálně jednou za dva měsíce, většinou za účasti dalších členů Rady. Během celého volebního období se vzdali funkce S. Endler, OK2ISZ, za nějž byl do Rady ČRK již 27. 3. 2001 kooptován D. Müller, OK2MDW, kterého v půli funkčního období nahradil ing. Milan Gregor. Funkce v Radě pro zaneprázdnění se vzdal i P. Slavíček, OK1WWJ, kterého nahradil Ondřej Koloničný, OK1CDJ.

Celému kolektivu Rady i revizní komise bych touto cestou chtěl poděkovat za čas věnovaný ve prospěch celého Českého radioklubu. Zápisy z jednotlivých zasedání byly pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách Českého radioklubu

SSS ČR (dříve STSČ) a ČRK

Český radioklub se významnou měrou podílel na činnosti Sdružení sportovních svazů ČR (dříve STSČ).

Výkonným orgánem SSS ČR je Rada sdružení, ve které ČRK zastupoval ing. Miloš Prostecký, OK1MP, předseda ČRK, v případech jeho nepřítomnosti pak ing. Jaromír Voleš, OK1VJV.

SSS ČR zastřešuje 17 členských svazů a profiluje se vůči státní správě a vůči dalším organizacím zejména v tělovýchově a sportu.

Význam účasti ČRK v Radě SSS ČR:

1. V rámci SSS ČR jsme napojeni na financování ze státního rozpočtu. Jedná se zejména o dotace z MŠMT, které formou příspěvků na provoz a investice umožňují realizovat v ČRK některé zajímavé projekty (údržba FM převaděčů a sítě Packet Radia), technické soutěže mládeže a pod.

2. V rámci STSČ získáváme další finanční zdroje z hospodářských výsledků SAZKY a.s. Tyto finance jsou zajímavé tím, že je můžeme volně použít - jejich použití není přesně určeno (jako u peněz z MŠMT).

Finanční zdroje v bodě 1. a 2. jsou tzv. obnovitelné zdroje, které jsou k využití každoročně.

3. Peníze získané z aktivit STSČ, zejména prodej majetku, nájemné apod. Jde o jednorázové příspěvky, jejich objem se nedá předem určit a mají klesající tendenci.

Zhodnocení účasti ČRK v SSS ČR:

Důležitým aspektem členství ČRK v SSS ČR je spolupráce se státní správou a dalšími občanskými sdruženími v tělovýchově a sportu. Tato činnost bude v příštích letech svůj význam stále zvyšovat. V minulém období se jednoznačně prokázalo, že jen větší celek může účinně korigovat některé negativní postoje ministerských úředníků rozhodujících o přidělování finančních prostředků.

Velmi úspěšná byla i prezentace ČRK na setkání akcionářů akciové společnosti Sazka, které se konalo 2. 10. 2003 v Uherském Hradišti. Je nutné poděkovat zástupcům radioklubů OK2OZL ze Zlína a OK2KYD z Uherského Hradiště, kteří tuto ukázku realizovali.

Odborná činnost:

Monitoring

V oblasti monitoringu - tedy oficiálního snažení o to, aby výhradní radioamatérská pásma byla používána jedině radioamatérskými stanicemi, se situace od posledního sjezdu nezměnila. Bohužel se nepodařilo , i když jsme k tomu dlouhodobě vyzývali, najít aktivního radioamatéra, který by se této činnosti věnoval a současně si našel řadu spolupracovníků. Stále převládá falešná představa, že se jedná o restaurování bývalé KOS (kontrolní odposlechové služby). Na druhé straně je nutno konstatovat, že i aktivity IARU Reg. 1 v této oblasti spolu s úmrtím vedoucího pracovní skupiny Ronem Rodenem, G4GKO upadly.Tím se nepodařilo splnit jedno z usnesení minulého sjezdu.

KV

Za KV činnost byl Radě odpovědný Martin Huml, OK1FUA. Práce KV manažera ČRK v letech 2001-2004 zahrnovala následující tematické okruhy:

1. Pracovní skupina pro KV: Pracovní skupina byla sestavena nezvykle široká (29 členů), což bylo umožněno elektronickou e-mailovou komunikací. Bohužel aktivních spolupracovníků bylo jen několik.

2. Podpora kategorií LP (100 W) - tato oblíbená kategorie byla nově zavedená v těchto závodech pořádaných ČRK: OK CW závod, OK SSB závod, OK/OM DX Contest a rovněž v Mistrovství ČR na KV.

3. Plakety: Byly zavedeny plakety pro vítěze vnitrostátních závodů OK CW a OK SSB, pro stanice na 1.-3. místě Přeboru ČR a pro stanice na 1.-3. místě Mistrovství ČR.

4. Přebor ČR byl rozšířen o další vnitrostátní závody (nyní 6 závodů).

5. OK/OM DX Contest prošel vývojem:

- Definování přesných a jednoznačných podmínek na světové úrovni při zachování stejných základních parametrů pro "náhodné" účastníky.

- Samostatné vícejazyčné webové stránky.

- Významná propagace v mezinárodních médiích.

- Elektronické vyhodnocování včetně reportů o chybách.

- Systém sponzoringu plaket, trička pro vylosované.

- Profesionální tištěná brožura pro všechny účastníky závodu.

Nepodařilo se aktivizovat posluchače a začínající operátory. Vyhodnocení posluchačů v Mistrovství ČR nebylo ani jednou provedeno pro nezájem účastníků. Kategorie pro začátečníky ve vnitrostátních závodech rovněž nebyly obsazeny.

Soutěž Aktivita 160 m získala nového vyhodnocovatele.

Účast ČR v IARU HF World Championshipu v kategorii HQ stanic (OLxHQ) byla již tradičně pro mnoho stanic záležitostí prestiže. Jako manažeři se vystřídali OK1DUO a OK1AU. Oba k soutěži přistoupili profesionálně a s velkým nasazením.

KV umožňují řadu různých aktivit, ale při určitém zjednodušení se dá říci, že se většinou nacházejí mezi dvěma vyhraněnými specializacemi: závodním provozem a DX provozem. Aby ČRK mohl vytvářet podmínky pro aktivity co největšího počtu svých členů, pořádá a sponzoruje i v oblasti KV celou řadu akcí: je to mezinárodní závod OK/OM DX Contest, jehož manažerem je Martin Huml, OK1FUA. Hlavními domácími závody jsou OK CW a OK SSB závody. Manažerem obou závodů je po řadu let Pavel Pok, OK1DRQ. ČRK je pořadatelem ještě OK DX RTTY závodu a celoroční soutěže Aktivita 160 m CW a SSB, kterou vyhodnocuje Petr Machyl, OK1HSF..

Od r. 1995 je každoročně vyhlašováno Mistrovství ČR na KV, do něhož se započítávají výsledky OK stanic v OK/OM Contestu a v několika velkých světových závodech. Významnou úlohu v propagaci a prezentaci výsledků všech závodů a soutěží hrají příslušné rubriky klubového časopisu.

V DX provozu hrají jednu z klíčových úloh aktuální DX informace - proto se věnovala a dále musí věnovat pozornost síti specializovaných BBS - DX Clusterů a jejich propojení do evropské sítě.

V odůvodněných případech je vhodné podporovat účast členů ČRK na atraktivních Dxpedicích.

VKV

Za VKV byl Radě odpovědný Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI. Soutěže a závody zajišťoval Antonín Kříž, OK1MG, který tuto funkci v průběhu volebního období předal Ondřeji Koloničnému, OK1CDJ.

V uplynulém funkčním období se stabilizoval okruh vyhodnocovatelů VKV závodů pořádaných ČRK.

Daří se dodržovat dohodnuté termíny vyhodnocení závodů a jejich publikace v radioamatérských médiích a na Internetu. Díky elektronickému vyhodnocování závodů se práce vyhodnocovatelů usnadnila a zkvalitnila. Autoři vyhodnocovacího programu (OK1CDJ a OK1CDK) operativně řeší požadavky na úpravu SW.

Všeobecné podmínky závodů na VKV doznaly několika zásadních změn. Mezi nejdůležitější patří zrušení Regulativu pro kóty. I přes skeptický názor řady členů se po zrušení Regulativu neobjevily vážnější problémy s obsazováním kót. Dalším významným krokem bylo zavedení centrální adresy pro zasílání deníků z VKV závodů (vkvlogy@crk.cz) a postupný přechod na příjem deníků pouze v elektronické formě. Počet papírových deníků zaslaných k vyhodnocení se tím rapidně snížil a tento krok umožní v budoucnu přejít kompletně na pouze elektronické deníky.

Počet stanic účastnících se závodů se drží zhruba na stejné úrovni jako v minulých letech. Je patrný nárůst stanic na UHF/SHF pásmech a mírný úbytek na pásmu 144 MHz. 

Název závodu m 2 m 70 cm 70 cm 23 cm 23 cm 13 cm 6+9 cm 3 cm 1,2 cm celkem
  SO MO SO MO SO MO SO+MO SO+MO SO+MO a výše  
1. subregionální 98 54 50 17 13 10 11 5 - - - 3 - - - 163
2.subregionální 98 56 62 18 25 10 20 10 4 10 9 224
PD mládeže 98 2 26 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37
Polní den 98 58 156 17 59 9 32 16 11 16 4 378
QRP závod 98 39 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56
VHF Contest 98 73 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 153
UHF/Mikrovln. 98 - - - - - - 32 29 19 17 17 7 13 7 141
A1 Contest 98 45 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79
Mistrovství republiky 1998 SO 227 MO 194 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 421
1. subregionální 99 80 53 22 15 12 8 8 4 6 - - - 208
2. subregionální 99 85 70 33 25 23 17 16 5 14 9 297
Mikrovlnný závod 99 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 9 9 7 13 9 64
PD mládeže 99 3 25 2 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37
Polní den 99 80 154 29 62 13 36 17 8 17 8 424
QRP závod 99 43 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
VHF Contest 99 85 87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172
UHF/Mikrovln. 99 - - - - - - 40 38 25 24 19 9 17 9 181
A1 Contest 99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80
Mistrovství republiky 1999 SO 262 MO 198 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 460
1. subregionální 2000 74 66 23 15 7 9 5 3 8 - - - 210
2. subregionální 2000 71 72 32 30 17 16 15 7 20 9 289
Mikrovlnný závod 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - 19 11 16 6 21 9 82
PD mládeže 2000 1 25 1 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
Polní den 2000 63 144 32 63 20 32 19 9 24 11 417
QRP závod 2000 40 21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61
VHF Contest 2000 90 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 164
UHF/Mikrovln. 2000 - - - - - - 44 35 27 23 26 9 23 10 197
A1 Contest 2000 46 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82
Mistrovství republiky 2000 SO 244 MO 135 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 379
1. subregionální 2001 83 44 30 16 12 11 8 11 15 5 235
2. subregionální 2001 80 59 28 29 19 18 15 13 22 7 290
Mikrovlnný závod 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - 21 14 14 16 20 6 91
PD mládeže 2001 1 31 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
Polní den 2001 70 136 39 49 22 30 15 15 24 9 409
QRP závod 2001 47 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67
VHF Contest 2001 91 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 154
UHF/Mikrovln. 2001 - - - - - - 48 37 27 26 18 16 22 11 205
A1 Contest 2001 49 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92
Mistrovství republiky 2001 SO 246 MO 166 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 412
1. subregionální 2002 81 63 39 28 19 20 12 15 19 - - - 296
2. subregionální 2002 81 57 38 33 22 21 17 16 26 13 324
Mikrovlnný závod 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - 30 14 10 20 20 11 105
PD mládeže 2002 6 34 2 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51
Polní den 2002 91 114 40 64 26 33 23 23 27 10 451
QRP závod 2002 43 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55
VHF Contest 2002 78 72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150
UHF/Mikrovln. 2002 - - - - - - 45 33 25 25 17 21 21 10 197
A1 Contest 2002 50 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87
Mistrovství republiky 2002 SO 233 MO160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 393
1. subregionální 2003 88 50 44 28 21 17 10 14 20 4 296
2. subregionální 2003 89 60 40 32 20 27 13 20 30 14 345
Mikrovlnný závod 2003 - - - - - - - - - - - - 25 17 16 31 30 13 132
Polní den 2003 72 129 41 59 20 41 18 28 34 14 456
VHF Contest 2003 88 73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 161
UHF/Mikrovln. 2003 - - - - - - 52 32 22 27 19 24 30 11 217
A1 Contest 2003 43 46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89
Mistrovství republiky 2003 SO 234 MO 162 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 396
1. subregionální 2004 95 48 43 30 21 21 13 17 24 5 317
2. subregionální 2004 85 60 44 34 24 27 16 26 34 11 361
Mikrovlnný závod 2004 - - - - - - - - - - - - 28 20 19 26 43 16 152

Převaděče

Provoz se soustřeďuje v pásmu 145 MHz. Zdárně se rozvíjí síť převaděčů v pásmu 435 MHz, avšak provozní vytížení neodpovídá nutnosti hájit tyto kmitočty před jinými službami. ČRK svými prostředky i prostředky získanými od MŠMT se snaží přispívat na jejich provoz. V uplynulém roce pak byl zrekonstruován převaděč OK0A.

Packet Radio

To, co bylo řečeno o převaděčích, platí v plné míře i o síti PR. V obou případech se v poslední době projevuje problém s nájmem na lokalitách Českých radiokomunikací. České radiokomunikace přišly s požadavkem na přepracování smluv na umístění radioamatérských prostředků na jejich lokalitách.

Smlouvy, které zněly přímo na ČRK již Čra vypověděly.

Přes jednání uskutečněná za účasti i jiných radioamatérských subjektů, při kterých byla snaha přesvědčit odpovědné pracovníky ČRa, i přes dopis adresovaný vedení společnosti, požadují ČRa za umístění jedné soupravy 1000 Kč za měsíc plus poplatek za odběr elektřiny. Jen u lokalit, které doposud ČRK sponzoroval, by to bylo cca 108 000 Kč ročně za předpokladu, že jedna souprava je dána jedním povolením. Původní situace před jednáním byla ještě horší. Čra původně mluvily, že tento poplatek bude za jedno zařízení. Je-li na jedné lokalitě např 5 majáků, pak mělo jít o poplatek 5x vyšší. Uvážíme-li i další zařízení, která v mnohých případech provozují jednotlivci, jde o sumu okolo 250 000 Kč, v čemž není zahrnut odběr elektrické energie. Vzhledem k tomu, že jde o závažnou záležitost, která se může objevit i u vlastníků jiných lokalit, je na Sjezdu, aby posoudil, do jaké míry se má ČRK v této záležitosti angažovat, což by samozřejmě mohlo mít vliv i na výši členských příspěvků. Jinou možností je hledat jiné sponzory, případně i lokality.

Protože se na podporu provozu PR i FM převaděčů používají prostředky ze státní dotace, lze těchto prostředků jen v omezené sumě použít na nájem nebo úhradu elektřiny. Navíc podle současných směrnic MŠMT úhrady nelze poskytovat soukromým osobám a pokud zařízení není majetkem ČRK, pak podle směrnic platných od příštího roku, je bude možno platit jen na základě smluv o pronájmu minimálně na 10 let! Navíc je lze poukazovat pouze na bankovní účty!

Není možné v tomto souhrnu postihnout celkové dění v oblasti VKV v České republice. Na tomto místě je však nutno poděkovat Standovi, OK1MS, za jeho úspěchy v EME na pásmu 2 m, za získání diplomů DXCC a WAZ!

Sálová telegrafie (HST)

Mnohokrát i ze strany Rady byla řešena problematika sálové telegrafie. Vzhledem k řadě okolností ani Rada nebyla ochotna věnovat vyšší prostředky na tuto činnost. Vzhledem k problematickému plnění základních předpokladů prostředky na státní reprezentaci od MŠMT klesají.

Rok 2001: 2. 11. proběhlo mistrovství ČR na Třebešíně. Soutěžilo se v souladu s pravidly v jedné kategorii a vítězem se stal Hynek Havliš, OK1HYN.

Rok 2002: 16. 3. uspořádal radioklub OK1KFX pohár Prahy, kde se v kategoriích muži a veteráni utkalo celkem 9 závodníků. Kategorii muži vyhrál Hynek, OK1HYN, v kategorii veteránů pak Vláďa Sládek, OK1CW.

8. 6. byl uspořádán OP ve Vrchlabí za účasti 15 závodníků. V mužích vyhrál Jan Kučera ml., OK1QM, a ve veteránech Jan Huryta, OK1MNV.

Před koncem roku bylo uspořádáno mistrovství republiky na Třebešíně, kde při účasti 10 závodníků zvítězil Hynek, OK1HYN.

Během roku proběhlo mezinárodní mistrovství, a to v Makedonii ve městě Ohrid. Českou republiku reprezentovali OK1CW, OK1DF, OK1HYN, OK2BFN, OK2BJB a OK2PRJ. V týmu ČR byli účastni i OK1AO a OK1AMY. Naše družstvo tehdy obsadilo 1. místo.

Rok 2003: Vedení skupiny HST převzal Martin Kumpošt, OK1MCW. Vlivem zaneprázdnění vedoucího skupiny a i dalších aktivistů se nepodařilo kromě lednové soutěže v Praze uspořádat další přebor a tak jedinou akcí byla naše účast na Mistrovství světa, konaném v Bělorusku, které proběhlo v květnu. Naše družstvo bylo ve složení OK1HYN, OK1CW, OK1DF, OK2BJB a OK2PRJ, vedoucím delegace byl OK1AMY. Neměli jsme možnost obsadit všechny kategorie a tomu odpovídalo i umístění na 5. místě - vzhledem k počtu našich závodníků nebylo možno dosáhnout lepšího výsledku. Hynek, OK1HYN, získal stříbrnou medaili v praktickém provozu. Na poslední chvíli pak bylo odvoláno i Mistrovství republiky, i když ČRK k tomu účelu zajistil lokalitu.

V roce 2004, a to sice 8. 5., se konalo opožděné mistrovství ČR za rok 2003 ve Světicích, vycházející z aktivity Vládi, OK1CW. Při účasti 9 závodníků v jedné kategorii zvítězil Hynek, OK1HYN. Hlavním rozhodčím byl Áda, OK1AO.

Rok 2004: V tomto roce zatím nejsou plánovány žádné akce. V září se družstvo ve složení OK1CW, OK1DF, OK1HYN a OK2PRJ zúčastnilo Mistrovství světa v Niši v Srbsku.Úspěchem bylo 3. místo Jiřiny Rykalové, OK2PRJ za provoz na PC (RUFZ a PED). Celkově získalo družstvo ČRK 7. místo. Důvodem bylo to, že jsme obsadili jen některé kategorie.

Problémem HST u nás je jednak chybějící základna nových mladých závodníků a z toho vyplývající nemožnost obsadit všechny kategorie na mistrovských soutěžích, jednak vysoké pracovní nasazení řady aktivistů. Doufejme, že odložené mistrovství ČR za rok 2003 zorganizované zezdola bude dobrým impulsem pro zlepšení činnosti HST u nás.

Pracovní skupina pro mládež a začínající radioamatéry

Skupina má již řadu let nezastupitelné místo v organizaci akcí pro juniory a další začínající amatéry. Byla ustavena po sjezdu v roce 2000 ve složení: Vladislav Zubr, OK1IVZ, Mgr. Petr Voda, OK1IPV, Pavel Slavíček, OK1WWJ, Svatoslav Bednář, OK1TAM, Václav Henzl, OK1CNN, Martin Struna, OK1FMS, Stanislav Endler, OK1ISZ. Obsazení zástupců skupiny čtyřmi členy rady dávalo předpoklady dobré práce pro mladé a začínající radioamatéry. Z důvodů pracovního zaneprázdnění však radu i pracovní skupinu opustili OK1WWJ a OK1ISZ. Později ukončil spolupráci se skupinou i vyhodnocování soutěže OK Maraton OK1CNN. Práce skupiny se tak soustředila především na okruh spolupracovníků Radioklubu OK1OHK a rozšířené pracovní skupiny. Zde je třeba jmenovat především dlouholeté hlavní rozhodčí Ing. Jaroslava Winklera, OK1AOU, a Františka Lupače, OK2LF, dále organizátory a členy poroty Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice. Aktivně se do práce ve skupině zapojili nováčci Ing. Jaroslav Meduna, OK1DUO, Ondřej Koloničný, OK1CDJ a Leoš Linhart, OK1ULE.

Vlastní práci skupiny je možné rozdělit do několika okruhů:

1. Pořádání Soutěží dětí a mládeže v radiotechnice, která po síti okresních a krajských kol vrcholí Mistrovstvím republiky. Naposledy se uskutečnil 27. ročník v Českých Budějovicích ve dnech 28.-30. 5. 2004. Této tradiční soutěže se účastní závodníci ve třech věkových kategoriích. Ve třech soutěžních disciplinách mají za úkol prokázat své teoretické znalosti a praktické dovednosti z konstrukcí radioelektronických zařízení. První disciplinou je odborný test ze znalostí radiotechniky a elektroniky. Dále pak hodnocení dovezeného domácího výrobku s dokumentací. Vyvrcholením pak je stavba a oživení soutěžního výrobku.

2. Další soutěží pro naše juniory je Mistrovství ČR juniorů v práci na VKV. Od roku 2002 probíhají jednotlivé etapy soutěže v rámci domácích radioamatérských závodů. V letošním roce byly doplněny další dvě kategorie a tím i rozšířeny možnosti pro zapojení dalších začínajících juniorů do aktivní provozní činnosti a získání provozních zkušeností s minimálními náklady. V současnosti je hodnoceno 28 stanic ve 4 kategoriích. Mladí radioamatéři se často zapojují i do tradiční provozní soutěže OK maratonu, jehož vyhodnocování po OK1CNN převzal Leoš, OK1ULE. V této dlouhodobé soutěži porovnávají své výsledky se zkušenými amatéry, kteří svá hlášení zasílají již řadu let.

3. V době letních prázdnin pořádá řada radioklubů letní táborová soustředění, jako například radiokluby z Hradce Králové, Olomouce, Příbrami a další. Český radioklub také podporuje juniory v úsilí získat vlastní radioamatérskou koncesi. Přispívá svým mladým členům na náklady spojené s radiomatérskými školami, které tradičně probíhají v Holicích a Otrokovicích.

Výsledky své práce představují junioři především na mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích, kde má mládež již tradičně svůj stánek. Popularizaci radioamatérské činnosti je určena i akce Rádio Coca-Cola, kterou ve spolupráci s časopisem ABC připravil a realizuje Mirek, OK1DII.

Jednání se státní správou

Na minulém sjezdu jsem referoval o problémech při přípravě současně platných předpisů, které se týkají amatérské služby. O dané problematice referoval Český radioklub v časopisu Radioamatér hořkým článkem "Malý Čech se dočkal", který nebyl ani tak o spolupráci, jako o jednostranné nespolupráci státu. Můžeme-li si na uplynulých čtyřech letech něco opravdu pochválit, pak je to fakt, že zašmodrchaný dialog se podařilo obnovit. Jmenovitě s vedením odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ jsme nalezli prostor k osobnímu projednávání a osvětlování věcí nejasných i sporných. Samozřejmě to neznamená, že by všechny naše návrhy byly samočinně akceptovány, avšak můžeme o nich s plnou vážností jednat, argumentovat i poznávat autentické přístupy protistrany. K tomu, co se nepodařilo prosadit, patří například i to, co nám uložil minulý sjezd - otevření dalších prefixů a vydávání dvoupísmenných značek se stejnými sufixy v různých prefixech. Spolupráci na neméně dobré úrovni navázal Český radioklub i s novým Ministerstvem informatiky. Podařilo se tak nalézt nejen pro radioamatéry schůdná řešení rozličných administrativních problémů, ale i reálnou naději na zavedení tzv. novických tříd pro začínající radioamatéry, a také racionální řešení přístupu operátorů neznalých telegrafie na krátkovlnná pásma. I když k této problematice vznikla někdy až nepříčetná diskuse, musíme si uvědomit, co tomu předcházelo:

1. Již před více než dvěma lety přijala CEPT v rámci Doporučení CEPT T/R 61-02 požadavek na zkoušku z Morse pro přístup na KV 25 zn./min.

2. Konference IARU Region 1 v roce 2002 podpořila požadavek na zrušení zkoušky z Morse pro přístup na KV. I když na této konferenci delegace ČRK hlasovala proti tomuto rozhodnutí, je ČRK podle Stanov IARU Region I povinen prosazovat záměry IARU.

3. Konference WRC-03 dala pravomoc národním orgánům, zda zkoušet či nezkoušet Morse.

4. CEPT v roce 2004 zavedla v Doporučení T/R 61-01 pouze jednu třídu bez zkoušky z Morse.

Vezmeme-li v úvahu všechny tyto okolnosti, je nemyslitelné, aby Česká republika se stala ostrovem, na kterém nedojde ke změnám, kde nebudou platit Doporučení CEPT nebo na druhé straně k nám budou jezdit zahraniční radioamatéři bez zkoušky z telegrafní abecedy, kteří na KV budou moci, a naši radioamatéři se na to budou moci jen dívat. Současná situace pak je taková, že dejure u nás neplatí. Na to jsme ČTÚ dopisem upozornili. Pokud pak je Radě vytýkáno, že o připravovaných návrzích neinformovala členy včas s předstihem, pak zde mohu odpovědně prohlásit, že na to nebyl čas, neboť na předložení patřičných návrhů MI ČR, které nás o svých záměrech během jednání informovalo, nebyly ani týdny, vždy šlo o několik dní. Připomeňme, že šlo o období na konci roku 2003, kdy práce na předpisech akcelerovaly pod vlivem očekávání, že nový zákon o elektronických komunikacích musí - spolu s prováděcími předpisy - vstoupit v platnost k datu vstup republiky do EU, tj. v květnu 2004. Proto s konkrétními návrhy byli radioamatéři seznámeni dodatečně na internetových stránkách ČRK a Paketu. Nebo si myslíte, že by bylo lepší na přípravě předpisů se nepodílet a nechat státní úředníky, aby je zpracovali sami?!

Na druhé straně dnes již víme, že o tom, zda se Morse bude nebo nebude zkoušet, bylo rozhodnuto již dávno na jednáních příslušných orgánů CEPT. Zde bych připomněl i jak to dopadlo v sousedním Německu. DARC uspořádal anketu zda zkoušku z cw zachovat nebo ne. Z více než 14000 účasníků byla většina pro zachování. A jak to dopadlo víme.

Dále bych se chtěl zmínit i o současné situaci vzniklé v souvislosti s projednáváním Zákona o elektronických komunikacích v parlamentu. Tam pro informaci o tom, které návazné předpisy se budou muset měnit, se objevila i vyhláška týkající se povolování amatérských stanic. Ta nemá nic společného ani s návrhem ČTÚ ani s tím, co jsme projednávali s MI ČR a pokud by tak vyšla, byla by od samého počátku nefunkční. Proto jsem se nejprve emailem (po svém návratu z lázní) obrátil na vedoucího oddělení regulace a kompatibility MI ČR a později dopisem na ředitelku odboru elektronických informací MI ČR.

Vzhledem k důležitosti tohoto dokumentu, dovoluji si ho citovat:

"Vážený pane předsedo,

obdržel jsem dnes k vyřízení Váš dopis ze dne 7.10.2004 ve věci vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby k § 16 odst. 8 vládního návrhu zákona o elektronických komunikacích.

K uvedené věci Vám sděluji, že zveřejněny spolu s návrhem zákona byly i návrhy vybraných prováděcích předpisů, které mají nabýt účinnosti shodně se zákonem. Předmětná vyhláška je jedním z nich. V této fázi se takové prováděcí předpisy předkládají podle Legislativních pravidel vlády bez jakéhokoli projednání.

Teprve v době, kdy je jasné, že nedojde v Parlamentu ČR ke změně příslušných ustanovení v návrhu zákona, projednávají se obvyklým a řádným způsobem i předmětné prováděcí přepisy.

V současné době se připravují finální návrhy vybraných prováděcích předpisů a předpokládám, že v průběhu listopadu budou projednány. Mohu Vás ujistit, že i Český radioklub bude řádně obeslán v rámci meziresortního připomínkového řízení a nevylučuji ani možnost projednání předmětné vyhlášky ještě před jejím zasláním do meziresortního řízení. Pro úplnost uvádím, že poté projednají návrhy prováděcích předpisů komise Legislativní rady vlády.

Nedošlo proto k žádnému pochybení. Vaše připomínky k finálnímu textu vyhlášky budou řádně projednány a vyhodnoceny.

S pozdravem

Karel Staněk

odbor 63"

Od roku 1995 byla sledována problematika uzavření mezivládní dohody s Řeckem. Tu však vyřešila řecká strana sama změnou zákona o telekomunikacích.

Další otevřenou otázkou pak zůstává přístup k pásmu 70 MHz a rozšíření pásma 7 MHz o úsek 7100-7200 kHz na sekundární bázi do doby, než v roce 2009 tento úsek bude mít amatérská služba přidělen jako služba výhradní.

Rada ČRK rovněž otevřela jednání s ČTÚ ve věci PLT - datových přenosů po elektrovodné síti - které se ukazují být v některých souvislostech zdrojem výrazného rušení v oboru krátkých vln. Narazila přitom na neujasněnost kompetencí mezi telekomunikační administrativou ČR a administrativou pro normalizaci. Nově zvolená Rada bude v těchto jednáních muset pokračovat a snažit se přitom spojovat se silnějšími partnery, kteří dosud rovněž používají spektrum KV a jejichž zájmy jsou tedy také ohroženy. V tomto konkrétním případě jde bohužel o vzdorování významným komerčním zájmům kapitálově silných domácích i zahraničních firem, proti jejichž tlaku je sám ČRK prakticky bezmocný.

Splnění základního usnesení minulého sjezdu ČRK

Na posledním sjezdu bylo uloženo radě ČRK působit ke zřízení radioamatérské služby k pomoci při veřejných krizových situacích. Povzbuzením k tomu bylo i úspěšné a oceňované nasazení radioamatérské techniky při povodních na Moravě v roce 1997. Vznikla přípravná pracovní skupina, která zpracovala koncepci služby, přijala pro ni název TRASA - Tísňová RAdioamatérská SlužbA - a začala organizovat základní okruh zájemců o práci v tomto systému. Byly navázány též vstupní kontakty s orgány státního Integrovaného záchranného systému. Byly to - velmi paradoxně - povodně roku 2002, které ukázaly, že státní záchranný systém se dokázal efektivně poučit z nedostatků předchozích let, pracoval velmi dobře a pro aktivity radioamatérů nezbylo mnoho prostoru. To vede k nutnosti znovu zvážit koncepci služby TRASA. Je ale rozhodně účelné v této práci pokračovat a využít také její propagační potenciál vůči orgánům státu a krajů.

Dále bylo uloženo využít služeb poradenských firem k volbě optimálního rozložení finančního a nemovitého majetku ČRK. Bohužel, aktuální nabídka investičních příležitostí je nesmírně chudá, zejména pro investora, jímž ČRK jako nepodnikatelský subjekt je: jeho majetkové zdroje jsou neobnovitelné, pročež základní jistina musí být maximálně zabezpečena. Nabídka bankovních produktů je prakticky vyrovnaná na velmi nezajímavých úrokových výnosech, mimobankovní investiční fondy neposkytují dostatečnou jistotu. Rada soustavně sledovala finanční situaci v České republice a včasným zákrokem byly zachráněny finanční prostředky ve výši více než 2 miliony Kč, těsně před krachem UNION banky. Vzniklá ztráta pak činila pouze okolo 2000 Kč a byla dále uplatněna. Rada proto umístila část finančních prostředků do investičních fondů České spořitelny a ING, zbytek je i nadále na termínovaných vkladech u různých bank. Druhá - hodnotou zhruba stejná - část majetku ČRK je uložena v nemovitostech, a za těchto okolností lze říci, že rizika jsou rozložena optimálně a potřeba použít investičního poradenství není aktuální. Budoucí radě by však určitě mělo být uloženo, aby trvale sledovala vznik příležitostí k lepšímu zhodnocení finančních rezerv, ovšem jen s využitím investičních produktů důvěryhodných a stabilních společností na finančním trhu.

ČRK disponuje více než 15 miliony Kč v penězích na termínovaných vkladech a vkladových listech a tržní hodnota jeho nemovitostí činí též asi 15 milionů korun, což dohromady představuje hodnotu před 7000 Kč na jednoho člena ČRK.

Rada respektovala usnesení posledního sjezdu a finanční a majetkové rezervy ČRK zachovala v plné výši. Zejména finanční rezervy jsou značným lákadlem k rozličným populárním, avšak jen zdánlivě účelným projektům. Zrodil se třeba nápad zřídit vysílací středisko ČRK. Zřízení takového střediska by představovalo nejen náklady na jeho vybudování, ale i další provozní náklady, včetně zaměstnání správce objektu, který by se o něj staral!

Je nutno opakovat, že majetek ČRK je neobnovitelný. ČRK ho získal z delimitace majetku bývalého Svazarmu, z obecného balíku hodnot, o nichž nebylo lze říci, že konkrétně patří některému členskému svazu či klubu, a který by proto měl být využíván tak, aby z něj stejnou měrou měli užitek všichni členové. To se dosud dařilo: výnosy z kapitálu doplňují finanční zdroje ČRK tak, že členové platí členské příspěvky, které jsou jen malou částí nákladu na členské služby a jiné příspěvky, jimiž ČRK podporuje radioamatérské aktivity (členský příspěvek nejvýše 400 Kč, průměrná hodnota členských služeb a jiných dotací na člena a rok je přes 1000 Kč, přičemž tato částka nezahrnuje náklady na sekretariát a organizační výdaje ČRK).

Výnosy z majetku ČRK efektivně brzdí potřebu růstu členských příspěvků, který ani zdaleka neodpovídá inflaci české měny a tím skutečně slouží všem členům stejnou měrou. Je účelné uložit i budoucí radě, aby tento kapitál zanechala nedotčený.

Dosažený stav je dokladem, že rada byla úspěšná v hájení zájmů v SSS ČR, ale i dokladem, že s majetkem hospodařila odpovědně - na peněžní rezervy nebylo nikdy sáhnuto přes jakékoli těžkosti a vše, co Rada získala, neztenčené - v případě nemovitostí naopak zkultivované - předává své nástupkyni.

Vlastní kapitál je zárukou dlouholeté stability ČRK. ČRK poskytuje členům i radioamatérské veřejnosti naprosto vše, ba i víc, než je pro radioamatérskou organizaci srovnatelné velikosti obvyklé i ve vyspělých zemích a uživatelé přitom platí zlomek skutečných nákladů. To je - vedle státních dotací - umožněno právě vlastním kapitálem ČRK. Za těch okolností kapitál rozmrhat by bylo neodpustitelnou chybou.

Je nutno se zmínit i o tom, že Česká republika letos vstoupila do Evropské unie. Z toho ovšem vyplývají i pro Český radioklub nové úkoly, např. aktivně se zapojit do pracovní skupiny IARU R1 EUROCOM a podporovat její kroky směrem k Evropskému parlamentu. Jde třeba o PLT, které mohou ohrozit amatérskou službu jako celek.

Závěrem

Vyslechli jste můj referát, ve kterém jsem se pokusil shrnout vše, co se učinilo za uplynulé čtyřleté volební období, a hlavně ve kterém jsem se pokusil nastínit, co nás v budoucnu čeká. Věřím, že do nové rady vyberete schopné, důvěryhodné radioamatéry, ale hlavně lidi, ochotné prospět společné věci.

Vzhledem k nezvykle ostré diskusi, která před sjezdem proběhla, bych chtěl za sebe, ale i za ostatní členy rady apelovat na delegáty sjezdu, aby k volbě nového vedení přistupovali zodpovědně a s rozvahou. Je nutné si uvědomit, že člen rady a ještě více člen výkonného výboru musí mít čas, chuť, prostředky a vytrvalost účastnit se práce aktivně a zodpovědně.

Nové vedení převezme ČRK jako konsolidovanou a respektovanou organizaci a byla by velká škoda, kdyby se vrátil čas rozmíšek, vyřizování účtů, stavění skupin radioamatérů proti sobě apod.

Nakonec bych ještě chtěl poděkovat všem těm, kteří přispěli k rozvoji radioamatérského hnutí. Dík patří i těm členům Rady a revizní komise, kteří se v uplynulých čtyřech letech podíleli na zajišťování potřebné činnosti, i když v mnohých případech to bylo velice obtížné.

Jednání sjezdu přeji mnoho úspěchů.

ing.Miloš Prostecký, OK1MP
předseda ČRK

Zpět

IV. ... zpráva hospodáře ČRK ...

 

Zpráva o hospodaření ČRK

Základní požadavek, který vychází z usnesení posledního sjezdu, tedy aby byl rozpočet vyrovnaný, se podařilo v plné míře, dokonce i s mírným přebytkem, jak patrné z dalšího, dodržet i když se některé příjmové i výdajové položky poněkud lišily od předchozího období. Strukturálně jsem použil tytéž skupiny příjmů i výdajů jako v předchozí zprávě. Bude tak možné snadnější srovnání. Celkové rozpočty na jednotlivá léta, pokud má někdo zájem je podrobněji studovat, jsou k dispozici na sekretariátu ČRK u naší ekonomky pí.Ermlové, která může podat i erudovaný komentář. Všechny údaje jsou zaokrouhleny na celé tis.Kč s výjimkou finančních prostředků.

A nyní již vlastní údaje sumarizované z rozpočtů na jednotlivá léta sledovaného období.

Celkový rozpočet ČRK: 

Rok200120022003pol.2004
v tis. Kč Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost
Příjem 4.760 5.913 4.867 5.058 4.900 5.334 5.180 2.926
Výdaje 4.598 4.749 4.673 4.473 5.243 2.411 4.473 2.411

Pozn.Ve sloupci pololetí 2004 se údaje liší proti údajům článku v Radioamatéru. V polovině roku byl rozpočet upravován podle aktuálního stavu. Článek byl napsán ještě před těmito úpravami.

Mzdy,sekretariát-QSL

 

Rok200120022003pol.2004
tis.Kč 1.125 1.094 1.148 557

Mzdy oscilují okolo 1.100 Kč a odchylky jsou většinou způsobeny nemocností .

V následující tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje sdružené do funkčních celků.

Příjmy v tis. Kč.200120022003pol. 2004
Členské příspěvky 1.169 1.107 1.038 981
Sazka 902 994 1.185 232
Dotace MŠMT 475 368 260 157
SSS ČR fin. přízp. na zař. 1.042 109 510 446
Nájmy z nemovitostí 1.709 1.978 1.947 1.020
Úroky 494 395 217 53
QSL služba 53 52 24 22
Příjmy z publikací 46 43 46 15

 

Výdaje v tis. Kč.200120022003pol. 2004
Sekretariát (bez mezd) 327 266 240 291*
Nájemné 130 130 130 65
Pomoc radioklubům 43 33 34 0
Mládež, TSM, kurzy 174 168 134 113
PR, převaděče 164 164 178 13
KV, OLxHQ 65 94 71 27
VKV pod.expedice 95 60 50 15
Sport.reprez., sál.telegrafie 91 185 161 0
Radioamatér 876 874 967 477
Přísp.IARU, Konf. 2002 155 287** 137 118
QSL služba (bez mezd) 344 342 357 253
Nemov. poj., daň, opravy 412 749 1.098 367
Zahraniční akce *** 52 85 79 78

Pozn.
* zakoupen PC pro budovanou síť, TCVR pro zprávy
** V roce 2002 konference IARU
*** Fridrichshafen, Laa, setkání Slovensko

Ještě krátký komentář k položce nájemné. Za čtyři velmi slušné místnosti v nebytových prostorech, na místě v Praze stále více ceněném a dobře dostupném, je tato položka velmi výhodná.

Bedlivým sledování vývoje v našem bankovnictví se nám podařilo včas vyvést vklad 2,000.000 Kč z Union banky a zamezit tak značné ztrátě. I to je, myslím, dobrá ilustrace toho, že se svěřeným majetkem nakládáme s největší možnou obezřetností, i když se čas od času ozvou hlasy, které by rády viděly tyto prostředky více zhodnocené. Přirozeně se zvýšeným rizikem. To je možné při hospodaření s prostředky vlastními, nikoliv však se svěřenými.

Celkový stav finančních prostředků

Běžný účet ČS (ke 30.9 2004): 1,430.374.- Kč
VISA karta: 54.165.- Kč
Spořící účet podnikatele KB (ke 30.6.2004): 7,141.225.- Kč
BANKOVNÍ ÚČTY CELKEM: 8,625.764.- Kč
ČS SIS Sporoinvest(otevřený podílový fond fin.trhu): 620.925.- Kč
PERGAM vklad: 20.000.-Kč
ČS SIS Sporobond(otevřený podílový fond obligací): 3,602.932.- Kč
ING Český fond obligací DIS(otevřený podílový fond obligací,dividendový): 3,380.025.- Kč
Stav finančních prostředků celkem: 16,279.646.- Kč
Došlo tedy k navýšení našich finančních prostředků o 2,065.746.- Kč.

Poznámka: Částky uvedené u inv.fondů jsou vypočteny z aktuálních kurzů ke dni 12.10.2004.

Nemovitosti

V současné době vlastníme pět nemovitostí a to ve: Svitavách, Ústí nad Labem, Žďáru nad Sázavou, Jablonci nad Nisou, Holicích.

Přestože o nemovitostech referoval ve své zprávě předseda ČRK, je potřeba říci několik slov.

Tyto nemovitosti jsou dobrou zárukou jistého příjmu, na druhé straně v některých etapách a místech je potřeba s nájemci velmi intenzivně a někdy i složitě jednat, což je velice náročné a někdy je třeba i dosti razantních kroků. Postupně se také u některých objektů poněkud zvyšují nájmy, protože některé smlouvy, uzavřené předchozím majitelem(STSČ) z počátku 90.let, byly značně nevýhodné. Této části našeho majetku se věnuje Honza, OK1XU, a to bez nadsázky excelentně. Jsou to doslova stovky hodin jednání, koncipování smluv nebo jejich projednávání. To vše s profesionální erudicí.

Analýza

Rozborem uvedených čísel a skutečností můžeme zjistit následující trendy a posuny jak ve výdajové, tak v příjmové části.

Příjmy z příspěvků mají mírně klesající tendenci v souvislosti s klesajícím počtem členů ČRK. Příjmy ze Sazky mají naopak mírně stoupající tendenci zhruba kompenzující shora uvedený pokles. Vzhledem k posledním aktivitám Sportky se však může stát, že tento, až do této chvíle stabilní zdroj příjmů, náhle poklesne. Dotace MŠMT mají stále klesající tendenci a jsou podmiňovány velmi podrobnými zdůvodněními projektů a přísně účelově směrovány a kontrolovány. Příspěvky z hospodářské činnosti SSS ČR (dříve STSČ) mají značnou variabilitu (viz tabulka) a nemohou být z hlediska střednědobého považovány za spolehlivý zdroj příjmů. Přitom jejich podíl na celkovém rozpočtu není zdaleka zanedbatelný. Úroková míra v tomto období nadále klesala a proto se rada ČRK rozhodla uložit část prostředků, cca 6.5 mil. Kč, do podílových fondů v převážné míře obligačních a částečně finančního trhu (0.5 mil Kč). Tyto dva produkty jsou s ohledem na míru rizika srovnatelné s bankovními vklady, mají však poněkud vyšší výnosy. Výdajová struktura rozpočtu kopírovala příjmovou stránku a ve skladbě jednotlivých výdajových položek měla po celé období ustálenou podobu. Vyšší byly jen výdaje na nemovitosti a pojištění kompenzované do jisté míry příjmem z těchto objektů, a došlo samozřejmě k jejich zhodnocení. Platy zaměstnanců s mírným převýšením kopírovaly inflaci.

Závěrem mě dovolte několik osobně zabarvených slov. Po tři volební období jsem byl hospodářem našeho spolku. Do dalšího období již do rady ČRK nebudu kandidovat. Vždy jsem se snažil o korektnost a zodpovědnou práci. Přirozeně za tak dlouhé období nemusí vše vycházet stoprocentně a někdy může dojít třeba i k chybnému rozhodnutí. Proto pracuje rada ČRK, popř. VV ČRK, aby tyto možnosti eliminovaly a rozhodovaly ve sboru. Musím konstatovat, že i když existovaly mnohokrát různé názory na jednotlivé kroky a řešení, nikdy nedocházelo z tohoto titulu k osobním animozitám nebo nevraživosti. Toho jsem si na práci stávající rady, VV rady i předsedy, vážil. Děkuji také revizní komisi za zodpovědnou práci a spolupráci. Jmenovitě Milanovi, OK1UDN, tato nepopulární "úředničina" byla jeho doménou a dělal ji podle mého soudu velmi svědomitě. V neposlední řadě děkuji naší ekonomce pí.Ermlové za spolupráci a nevšední ochotu se kterou mě vycházela vstříc a připravovala podklady k mojí práci. Totéž platí v plné míře o tajemníkovi ČRK Petrovi Čepelákovi. Přeji nové radě ČRK hodně sil a štěstí v jejich rozhodnutích ve prospěch našeho Českého radioklubu i ve prospěch našeho radioamatérského hnutí.

Stanislav Hladký, OK1 AGE,
hospodář ČRK

Zpět

V. ... a revisní komise ČRK.

 

Revizní zpráva pro V.sjezd Českého radioklubu

 

Revizní komise zpracovala svoji zprávu na stav ke dni 31. července 2004.

Sjezd ČRK v roce 2000 vyslechl revizní zprávu s jedinými konkrétními připomínkami: zpráva konstatovala, že není platná nájemní smlouva na náš objekt v Jablonci nad Nisou a dále, že koncem roku 2000 končí platnost smlouvy na objekt v Holicích. Obě záležitosti byly vyřešeny a smlouvy řádně uzavřeny. Je pravda, že v Jablonci nad Nisou přetrvávají potíže, díky kterým se nepodařilo vyrovnat dluhy na nájemném, ale tyto dluhy nenarůstají a je patrná snaha dluhy nastalé v minulosti postupně vyrovnat. Nájemce se tam dostal do potíží díky neserioznímu provozovateli jednoho z tam sídlících podniků, který přestal své nájemné platit a odmítal se vystěhovat. No a soudní řešení sporu trvalo tak, jak je v naší zemi bohužel obvyklé.

Revizní komise provedla v období od sjezdu v r. 2000 8 revizních akcí - vždy zaměřených na revizi předchozího pololetí. O provedené revizi a jejích zjištěních byla vždy informována rada ČRK nebo nejbližší výkonný výbor, osmá revize proběhla dne 7. října t. r. a s jejími výsledky jste seznamováni Vy. Žádné závady v hospodaření nebyly zjištěny ani žádné neschválené nákupy. Formální nedostatky - dvě chybějící součtové pásky u souhrnných dokladů - bylo možno doplnit na místě, chybějící podpis zhotovitele na jedné smlouvě o tvorbě programu byl doplněn před zahájením sjezdového jednání. Zajímavé bylo, že chyběl podpis té strany, která se zavazovala provést práci - nikoliv té, která se zavazovala ji zaplatit. No a protože práce byla provedena, není námitek proti zaplacení. RK dále během svého funkčního období provedla 10 kontrol hotovostní pokladny. Pokladna byla vždy shledána v naprostém pořádku. RK konstatuje, že svoji kontrolní funkci k pokladně plnil a plní i předseda a tajemník ČRK.

Ve věci evidence hmotného majetku pokračovala RK v dosavadní praxi - přímé účasti při výročních inventurách. To znamená od sjezdu 4 výroční inventury. Zavedený systém evidence a strojové zpracování vlastních inventur se osvědčuje, závady nezjištěny.

Stejně tak se revizní komise - zejména její předseda - účastní většiny jednání na dalších objektech ve vlastnictví ČRK. Zná tak situaci a stav objektů a je přítomen jednání o nezbytných opravách. Tímto způsobem je RK informována i o vztazích s nájemci. Sem patří zmínka o objektu ve Svitavách, kde původní smlouva kdysi stanovila nájemci nízké nájemné za předpokladu, že provede na své náklady určité úpravy. Tyto úpravy neprovedl, ale snažil se udržet v platnosti svoji smlouvu s nízkým nájemným - např. i tím, že neuznával výpověď, kterou od ČRK dostal. Bylo třeba až akce litomyšlské advokátky, aby pochopil, že jsme ho přestali považovat za seriozního. Smlouva s novým nájemcem byla podepsána a objekt byl předán k 31. 8.

Další akcí RK byly zásahy v případě dvou vznesených reklamací při závadách v dodávce časopisu Radioamatér. Obě reklamace byly vyřízeny ke spokojenosti členů, i když k oběma závadám došlo v důsledku závady v placení příspěvků. Poslední v řadě bylo zjišťování stavu vlastnictví u nemovitosti v Novém Bydžově, u které byl ČRK zapsán jako vlastník - aniž o tom kdokoliv z ČRK věděl. Otázka se vynořila tak, že město Nový Bydžov požádalo ČRK, zda by mu uvedený objekt neprodal. Neprodal, nepokládal jej za svůj.

Na základě uvedených zjištění RK doporučuje sjezdu schválit hospodaření rady ČRK bez výhrad.

Na práci revizní komise se podíleli všichni tři její členové - kromě předsedy i Jiří Štícha, OK1JST a Silvestr Hašek, OK1AYA.

Závěrem se revizní komise rozhodla vyjádřit k některým stanoviskům, jak se projevovala v předsjezdové diskusi, probíhající zejména na internetových stránkách. Rozhodně nesouhlasí s tvrzením, které se objevilo, že totiž hospodaření ČRK je netransparentní či jinak nesrozumitelné. Jak samo RK, tak výkonné orgány ČRK - tedy pracovníci sekretariátu i hospodář rady - se snaží o maximální otevřenost a srozumitelnou prezentaci hospodářských výsledků. Rada již v minulosti vyhlásila, že každý člen má možnost se zeptat na jakoukoliv podrobnost z hospodaření. Této možnosti po téměř celé funkční období nevyužil nikdo, několik dotazů bylo zaznamenáno až během posledních dvou měsíců - tedy až v období nynější předsjezdové diskuse.

V téže diskusi se však objevilo pro současnou radu i ocenění za fakt, že dokázala udržet pohromadě majetek zděděny po někdejším SVAZARMU - ať už ve formě nemovitostí nebo financí. Revizní komise upřímně přeje nové radě, aby si na konci svého funkčního období vysloužila od své případné budoucí opozice ocenění totéž nebo ještě lepší.

Revizní komise: OK1UDN, OK1AKF, OK1AYA

Zpět  

VI. Sjezd uvodil proslov ing. Josefa Plzáka, OK1PD

 

OK1PD patří mezi světově uznávané radioamatéry v OK, v roce 1968 byl předsedou vznikající radioamatérské organisace, a po 20 letech koncese "uvedené do klidu" se v roce 1990 vrátil k práci jako zakládající předseda ČRK.

Vážení přátelé, milí kamarádi pamětníci,

Scházíme se, abychom zhodnotili cestu, po které Český radioklub kráčí, zhodnotili výsledky činnosti rady ČRK, zvolili novou radu a dohodli se na prioritách naší organizace.

Rada průběžně a detailně informovala o své činnosti v Radioamatéru a především na webovské stránce, v časopise pak presentovala zprávu o své činnosti. Jako řadový amatér nemám ambice posuzovat činnost rady v plné šíři. Z vlastní zkušenosti vím, kolik hodin z volného času musí členové rady věnovat, aby služby a agendy ČRA, koordinace sportovních činností a jednání vně organizace fungovaly, a to bez nároků na odměnu a vděk nás všech. Přesto bych chtěl z pozitivních výsledků vyzdvihnout současné majetkové poměry ČRA. Rada končí svou činnost s větším měním, než s jakým startovala. Majetek organizace dosáhl současné výše nejen díky úspornosti rady, ale především díky našim zástupcům ve Sdružení, kteří od roku 1990 strávili mnoho stovek hodin v často velmi bouřlivých jednáních se zástupci ostatních svazů, aby zajistili co nejlepší majetkové podmínky naší organizace. Náš dík patří především Jaromíru Volešovi a Honzovi Litomiskému, kteří za nás od roku 1990 se sdružením jednali. Pro budoucnost zajistěme, aby se s majetkem zacházelo velmi uváženě. Pozitivně hodnotím i služby zajišťované ČRK a fungování agend sekretariátu. Je škoda, že členům organizace nejsou blíže známy problémy a těžkosti, s nimiž se rada musela vypořádávat.

Výzvu "Je čas pro změnu" jsem vnímal jako pozitivní impuls k zamyšlení o směrování organizace a jako nabídku na doplnění rady novou krví. Časová obměna funkcionářů je nutná; z vlastní zkušenosti vím, že řadu let vykonávané funkce vedou ke stereotypům a ke sníženému vnímání potřeb celku. Způsob, jakým kampaň probíhá mě silně znepokojuje. Namísto kvalifikované nezaujaté analýzy, která by vymezila, jakým směrem se budou změny ubírat, se kampaň vede způsobem, který má daleko k věcnosti, k dobrým mravům (o ham spiritu nehovoře). Je to škoda, protože místo abychom se sjednotili a dali vzniknout něčemu lepšímu, organizaci rozdělujeme a obecně snižujeme její vážnost.

Amatérská organizace prošla mnoha kritickými okamžiky - prověrkami v roce 1948, začleněním do Svazarmu, bouřlivým rokem 1968 a následující normalizací a konečně opětovným vznikem samostatné organizace v roce 1990. Když jsem v roce 1946 vstoupil do ČAV, mě neméně jako kouzlo Dxů, které mě k amatérství přivedlo, zaujal duch organizace - kamarádství, nesobeckost, sounáležitost, pomoc začínajícím, hrdost členů na příslušnost k organizaci. Považuji to za dědictví, které jsme povinni zachovat a předat budoucím generacím. Ze své podstaty jsme džentlmenským koníčkem. Prosím Vás proto, abychom se i dnes jako džentlmeni chovali. Nepodezřívejme se navzájem, odložme osobní averze, jednejme věcně bez osobních útoků. Pokud máme výhrady k činnosti rady či některých jejích členů, žádejme o věcná vysvětlení a pokud se ukáže, že došlo k záměrnému poškození zájmů organizace, vyvoďme důsledky.

14 let zkušeností s fungováním Českého radioklubu nás opravňuje k ohlédnutí a k posouzení, co do budoucna od organizace očekáváme. Nedomnívám se, že se nám to podaří v plném rozsahu již dnes. Navrhuji proto, aby se i nová rada zabývala analýzou stavu a potřeb organizace a za diskuse a pomoci celé členské základny navrhla model fungování a stanovy organizace, kterými, jak to definuje Radek OK2UQQ ve svém návrhu stanov "by byl dán ČRK rozměr, který bude rozměrem hrdé a silné národní organizace radioamatérů, o kterou budou mít i stávající nečlenové zájem". Ačkoliv jsem se již před lety rozhodl ukončit své veřejné působení,. nabízím k tomu i já svou pomoc a hlásím se znovu do služby.

Zpět

Dosavadní předseda ČRK, ing.Miloš Prostecký, OK1MP, který funkci zastával od roku 1991, a rozhodl se nadále o ni neucházet, byl za svou mnohaletou práci oceněn čestnou plaketou ČRK:

Čestná plaketa pro OK1MP

Zpět

VII. Naše WWW stránka "Aktuality z domova" sděluje:

 

17.říjen 2004

V Praze se dne 16.října 2004 sešel 5.řádný sjezd Českého radioklubu. Průběh byl klidný a důstojný, zajiskření, která bylo lze očekávat po dost bouřlivé předsjezdové debatě, byla ojedinělá, čemuž napomohlo i to, že představitelé hlavních názorových proudů některé procedurální postupy předjednali. Vysoký počet kandidátů (4 na předsedu, 32 do rady a 6 do revisní komise) vedl k nutnosti přijmout velmi netradiční program: po volbě pracovních orgánů sjezdu následovaly zprávy předsedy, hospodáře a revisní komise, a ihned potom volby. Teprve po volbách, během sčítání hlasů, probíhala programová diskuse včetně přijetí závěrečného usnesení. Tato koncepce, a neméně i to, že jednání moderoval zkušený ing.Alek Myslík, OK1AMY, umožnila, že sjezd splnil vše, co mu ukládají stanovy, a skončil přitom krátce po 19.hodině.

Do pracovních orgánů sjezdu byli zvoleni:

pracovní předsednictvo: ing.Josef Plzák, OK1PD, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, Mgr.Petr Voda, OK1IPV, Miroslav Bečev, OK1DOM,
mandátová a volební komise: Ondřej Koloničný, OK1CDJ, ing.Milan Mazanec, OK1UDN, Ludvík Deutsch, OK1VEA, ing.Milan Gregor, OK2TSE, ing.Viktor Voleš, OK1UUO, Mgr.Josef Ptáček, OK1UNE, Jan Švarc nejml., OK1WVV,
návrhová komise: Jan Litomiský, OK1XU, Radek Zouhar, OK2ON, Radek Hofírek, OK2UQQ, Mgr.Libor Mikulášek, OK1SOM.

Sjezd ČRK 2004

Všechny výsledné materiály sjezdu jsou zatím zpracovávány do konečné tiskové podoby, proto zatím přinášíme tu nejpodstatnější (a asi i nejzajímavější) informaci - složení nové rady Českého radioklubu:

předseda ČRK: ing.Jaromír Voleš, OK1VJV,

členové rady ČRK Mgr.Karel Odehnal, OK2ZI, Jan Litomiský, OK1XU, Miloslav Folprecht, OK1VHF, ing.Josef Plzák, OK1PD, ing.Miloš Prostecký, OK1MP, Vladislav Zubr, OK1IVZ, Radek Hofírek, OK2UQQ, Ondřej Koloničný, OK1CDJ, Mgr.Petr Voda, OK1IPV, Stanislav Veit, OK1AU, Bedřich Sigmund, OK1FXX, František Dušek, OK1WC, ing.Jiří Němec, OK1AOZ, Martin Huml, OK1FUA (uvedeni v pořadí podle počtu získaných hlasů)

revisní komise ČRK: Stanislav Hladký, OK1AGE, ing.Milan Mazanec, OK1UDN, Jiří Štícha. OK1JST. Revisní komise bezprostředně zvolila svým předsedou OK1AGE.

Rada ČRK 2004

OK1FXX, 2UQQ, 1CDJ, 2ZI, 1VJV, 1IVZ, 1IPV, 1AOZ, 1MP, 1FUA, 1PD, 1XU, 1WC, 1VHF, 1AU

Průběh voleb osvědčil přítomný notář JUDr.Michal Kulík.

Další informace přineseme v nejkratší době.

Zpět

19.říjen 2004

Přinášíme dokumenty z 5.sjezdu ČRK:

Zpráva mandátové komise sjezdu ČRK
konaného dne 16.10.2004

Mandátová komise sečetla dle prezenčních listin počet přítomných delegátů, počet hlasů zástupců radioklubů, zkontrolovala plné moci na platnost a tyto přičetla k platným hlasům, a podává sjezdu tuto zprávu: počet platných hlasů pro volby předsedy, rady a revizní komise je 868.

Deutsch Ludvík
předseda mandátové komise

Zpět

Výsledky volby předsedy Českého radioklubu
konané na V.sjezdu dne 16.října 2004.

V prvním kole, v němž kandidovali 4 zájemci o funkci předsedy ČRK, bylo odevzdáno celkem 864 platných hlasů a dosaženo těchto výsledků:

 1. ing.Jaromír Voleš, OK1VJV - 385 hlasů
 2. ing.Jiří Němec, OK1AOZ - 195 hlasů
 3. ing.František Janda, OK1HH - 157 hlasů
 4. Bedřich Sigmund, OK1FXX - 127 hlasů

Do druhého kole postoupili dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, získaných v 1.kole. Odevzdáno bylo celkem 815 platných hlasů. Výsledky druhého kola volby předsedy:

 1. ing.Jaromír Voleš, OK1VJV - 581 hlasů
 2. ing.Jiří Němec, OK1AOZ - 234 hlasů

Výsledky volby členů rady a revizní komise ČRK jsou v přiložené tabulce. Celkový počet odevzdaných platných hlasů byl 827.

Volby řídila, kontrolovala a výsledky zpracovala volební a mandátová komise zvolená sjezden ve složení: ing.Milan Mazanec, OK1UDN, Ludvík Deutsch, OK1VEA, Ondřej Koloničný, OK1CDJ, ing.Milan Gregor, OK2TSE, Mgr.Josef Ptáček, OK1UNE, Jan Švarc nejml., OK1WVV, ing.Viktor Voleš,OK1UUO.

Podle dohody členů komise řídil mandátovou část Ludvík Deutsch, OK1VEA, volební část ing.Milan Mazanec, OK1UDN.

V Praze dne 16.10.2004.

Příloha: Výsledky voleb do rady a revizní komise ČRK:

Rada:

 1. Mgr.Karel Odehnal, OK2ZI - 729 hlasů
 2. Jan Litomiský, OK1XU - 700 hlasů
 3. Miloslav Folprecht, OK1VHF - 697 hlasů
 4. ing.Josef Plzák, OK1PD - 584 hlasů
 5. ing.Miloš Prostecký, OK1MP - 555 hlasů
 6. Vladislav Zubr, OK1IVZ - 547 hlasů
 7. Radek Hofírek, OK2UQQ - 542 hlasů
 8. Ondřej Koloničný, OK1CDJ - 515 hlasů
 9. Mgr.Petr Voda, OK1IPV - 510 hlasů
 10. Stanislav Veit, OK1AU - 481 hlasů
 11. Bedřich Sigmund, OK1FXX - 468 hlasů
 12. František Dušek, OK1WC - 411 hlasů
 13. ing.Jiří Němec, OK1AOZ - 395 hlasů
 14. Martin Huml, OK1FUA - 381 hlasů
 15. Bohuslav Vařeka, OK2BS - 380 hlasů
 16. Mgr.Josef Ptáček - OK1UNE - 344 hlasů
 17. Ivan Pazderský, OK1PI - 332 hlasů
 18. Svetozar Majce, OK1VEY - 326 hlasů
 19. Ludvík Deutsch, OK1VEA - 320 hlasů
 20. Mgr.Libor Mikulášek, OK1SOM - 297 hlasů
 21. Ing.Tomáš Krejča, OK1DXD - 295 hlasů
 22. Jindřich Vavruška, OK1FOU - 286 hlasů
 23. ing.František Janda, OK1HH - 262 hlasů
 24. Jiří Škácha, OK1DMU - 262 hlasů
 25. Karel Matoušek, OK1CF - 229 hlasů
 26. Zdeněk Štěrbáček, OK2ZW - 227 hlasů
 27. Ondřej Botek, OK2WWW - 212 hlasů
 28. Miroslav Bečev, OK1DOM - 184 hlasů
 29. Alexandr Kobranov, OK1DST - 97 hlasů
 30. ing.Jaromír Voleš, OK1VJV - 28 hlasů
 31. Vladimír Miler, OK2BFK - 26 hlasů
 32. ing.Milan Gregor, OK2TSE - 6 hlasů

Poznámka: hlasy odevzdané při volbě rady pro OK1VJV a OK2TSE jsou uvedeny pro úplnost a jsou neplatné, neboť oba jmenovaní v této volbě nekandidovali.

Revizní komise:

 1. Stanislav Hladký, OK1AGE - 809 hlasů
 2. ing.Milan Mazanec, OK1UDN - 717 hlasů
 3. Jiří Štícha, OK1JST - 452 hlasů
 4. Silvestr Hašek, OK1AYA - 330 hlasů
 5. Jan Švarc, OK1UU - 140 hlasů
 6. Jan Švarc nejml., OK1WVV - 58 hlasů

Zpět

Usnesení sjezdu Českého radioklubu
ze dne 16.října 2004

 

 

Sjezd Českého radioklubu po projednání:

 

 

 1. Volí
  1. pracovní předsednictvo sjezdu ve složení:

   ing.Josef Plzák, OK1PD
   Mgr.Karel Odehnal, OK2ZI
   Mgr.Petr Voda, OK1IPV
   Miroslav Bečev, OK1DOM

    

  2. mandátovou a volební komisi ve složení:

   ing.Milan Mazanec, OK1UDN
   ing.Milan Gregor, OK2TSE
   ing.Viktor Voleš, OK1UUO
   Mgr.Josef Ptáček, OK1UNE
   Ondřej Koloničný, OK1CDJ
   Ludvík Deutsch, OK1VEA
   Jan Švarc nejml., OK1WVV

    

  3. návrhovou komisi ve složení:

   Mgr.Libor Mikulášek, OK1SOM
   Jan Litomiský, OK1XU
   Radek Zouhar, OK2ON
   Radek Hofírek, OK2UQQ

    

  4. zapisovatele sjezdu:

   Jiří Škácha, OK1DMU

    

  5. ověřovatele zápisu ze sjezdu:

   Jiří Štícha, OK1JST

   

 2. Schvaluje:

   

  1. zprávu předsedy ČRK ing. Miloše Prosteckého, OK1MP, o činnosti Českého radioklubu za období od posledního sjezdu,

    

  2. zprávu hospodáře ČRK Stanislava Hladkého, OK1AGE, o hospodaření Českého radioklubu mezi sjezdy,

    

  3. zprávu předsedy revizní komise ČRK Milana Mazance, OK1UDN, o činnosti a zjištěních revizní komise mezi sjezdy.

   

 3. Volí předsedou Českého radioklubu ing.Jaromíra Voleše, OK1VJV

   

 4. Volí členy Rady Českého radioklubu:

  Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI
  Jan Litomiský, OK1XU
  Miloslav Folprecht, OK1VHF
  ing.Josef Plzák, OK1PD
  ing.Miloš Prostecký, OK1MP
  Vladislav Zubr, OK1IVZ
  Radek Hofírek, OK2UQQ
  Ondřej Koloničný, OK1CDJ
  Mgr.Petr Voda, OK1IPV
  Stanislav Veit, OK1AU
  Bedřich Sigmund, OK1FXX
  František Dušek, OK1WC
  Ing.Jiří Němec, OK1AOZ
  Martin Huml, OK1FUA

   

 5. Volí členy Revizní komise Českého radioklubu:

  Stanislav Hladký, OK1AGE
  ing.Milan Mazanec, OK1UDN
  Jiří Štícha, OK1JST

   

 6. Doporučuje Radě Českého radioklubu:
  1. zvážit častější odesílání QSL lístků mimo území České republiky,

    

  2. zavést užívání internetu na QSL službě,

    

  3. zvážit možnost úpravy zasílání členského časopisu Radioamatér tak, aby nebyl doručován všem členům České radioklubu v jedné domácnosti.

   

 7. Ukládá Radě Českého radioklubu:
  1. dle finančních možností ČRK důstojně vybavit sekretariát Českého radioklubu,

   Termín: 30.06.2005
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  2. zajistit zpracování ekonomické rozvahy oddělení financování členského časopisu Radioamatér od financování z členských příspěvků a s jejím výsledkem seznámit prostřednictvím www stránek ČRK a členského časopisu Radioamatér všechny členy ČRK,

   Termín: 30.06.2005
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  3. zpracovat metodiku pro podávání žádostí o povolení vstupu do CHKO a vojenských újezdů,

   Termín: 30.06.2005
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  4. zveřejnit na zvláštních www stránkách QSL služby informace o uživatelích této služby ve formě seznamu volacích značek,

   Termín: 30.06.2005
   Zodpovědnost : Předseda ČRK

    

  5. požádat orgány státní správy o poskytnutí seznamu přidělených volacích značek včetně operátorských tříd a zveřejnit tento seznam na zvláštní www stránce Českého radioklubu,

   Termín: 30.06.2005
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  6. vypracovat rámcovou metodiku pro podávání žádostí o granty (obecní a krajské) a podávání žádostí o dotace od orgánů státní správy a samosprávy,

   Termín: 30.06.2005
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  7. zajistit vypracování realizovatelné a prakticky zaměřené koncepce zkoušek pro získání oprávnění operátora amatérské radiokomunikační služby a prosazovat přijetí této koncepce v jednání s příslušnými orgány státní správy,

   Termín: 30.06.2006
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  8. do dvou měsíců od přijetí tohoto usnesení přijmout směrnici Rady ČRK pro provádění výběrových řízení na dodávky, provedení prací nebo poskytnutí služeb pro Český radioklub,

   Termín: 16.12.2004
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  9. zapracovat do podmínek směrnice Rady ČRK pro provádění výběrových řízení podmínku, že člen Rady ČRK, který by byl v případném střetu zájmů v předmětném výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost předem oznámit a zdržet se v daném výběrovém řízení hlasování. Tato skutečnost bude vždy zaznamenána v zápise z jednání,

   Termín: 16.12.2004
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  10. pravidelně zveřejňovat na zvláštních www stránkách Českého radioklubu informace o závazcích Českého radioklubu vzniklých na základě jednání a usnesení orgánů ČRK,

   Termín: průběžně
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  11. předložit k veřejné diskusi všem členům Českého radioklubu návrh nových stanov a organizačního řádu Českého radioklubu tak, aby tyto dokumenty mohly být předloženy následujícímu sjezdu ČRK ke schválení,

   Termín: do 16.10.2005
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  12. pokračovat ve vydávání členského časopisu Radioamatér,

   Termín: Průběžně
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  13. pokračovat v jednání s vydavatelem slovenského radioamatérského časopisu Radiožurnál o možnosti vydávání společného časopisu pro radioamatéry České a Slovenské republiky,

   Termín: Průběžně
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

    

  14. pokračovat v elektronické evidenci kót pro závody dle současné úpravy

   Termín: Průběžně
   Zodpovědnost: Předseda ČRK

   

 8. Neschvaluje:
  1. aby Rada ČRK jednala se zástupci Ministerstva informatiky tak, že Český radioklub žádá o zachování zkoušky z telegrafie pro přístup na krátkovlnná pásma,

    

  2. aby Rada ČRK zpracovala ekonomickou kalkulaci nákladů na poskytované členské služby, v případě že by tyto náklady převýšily výnosy z členských příspěvků, upraví výši členských příspěvků tak, aby tento rozdíl byl vyrovnán,

    

  3. aby Předseda ČRK požádal Ministerstvo vnitra o lustrační osvědčení pro členy Rady ČRK a revizní komise ČRK v souladu s platnou právní úpravou.

   

 9. Nebylo hlasováno:
  1. návrh z diskuse, aby Český radioklub vlastním nákladem pořídil měřící zařízení pro potřeby radioamatérů.

  Návrh nebyl hlasován, protože navrhovatel pouze tuto možnost zmínil v diskusním příspěvku, aniž by svůj návrh přesně formuloval nebo předal návrhové komisi. Při hlasování o návrzích v 18,30 hod již nebyl na sjezdu přítomen. Návrh z diskusního příspěvku projedná Rada ČRK na své schůzi a stanovisko k této záležitosti sdělí způsobem obvyklým.

16.října 2004

Za návrhovou komisi: Radek Hofírek, OK2UQQ

Zpět

VIII. Bezprostřední reakce na sjezd byly třeba takovéto: 

 

OK1IF OK1FUA

 

Tak, jako nikdy dříve, sjezdu předcházela velmi bouřlivá, řadu měsíců trvající diskuse, jejímž zásadním motivem naprosto nepochybně byla generační obměna, daleko méně pak programové otázky.

To napověděla už skutečnost, že platforma "Je čas na změnu" v počátku ve zjevné bezradnosti sáhla po programových bodech, které bychom asi nejlépe mohli charakterisovat jako nenaplněné touhy radioamatérského mládí ze "zlatých" šedesátých let, což jí sice získalo podporu některých kolegů - nostalgiků, jako nositele energického vstupu do třetího tisíciletí ji však problematisovalo, a navíc zatáhlo do starých (a cizích) osobních sporů a aversí. Zásadní chybou byla zjevně předávkovaná, radikální, velmi útočná rétorika založená na zásadě, že výsledek ospravedlňuje prostředky. Mluvčí hluboce nepochopili, že česká společnost má k smrti ráda klípky, ale na údery na solar plexus se dívá nerada. A vůbec největší chybou bylo, že platforma jen napověděla (nekonkretisovala) budoucí anagažmá osob, které jsou částí členů ČRK vnímány kontroversně, jen napověděla (nekonkretisovala) svůj vztah k budoucí roli telegrafie při koncesních zkouškách, a zejména pak ovšem, že jen napověděla (nekonkretisovala) své představy o budoucí správě majetku ČRK. Předpokladatelný výsledek se dostavil: mezi členy převážily obavy nad nadějemi a sjezd rozhodoval a volil konservativně, obranářsky. S jedinou výjimkou, jíž bylo srozumnění, že nepřehlédnutelný majetek ČRK vyžaduje důkladnější pravidla hospodaření, byla platforma sjezdem v otázkách programu odmítnuta, což ukázala hned volba předsedy ČRK.

Končící rada sice uplynulé volební období pro radioamatéry velmi a dobře pracovala, evidentně však s nimi málo a špatně komunikovala, čehož nejlepším dokladem je právě platformou vyvolaný ohlas. V nastalém předvolebním klání argumentů jako tým naprosto selhala. Všechna práce včetně přípravy sjezdu se nahrnula na velmi úzký okruh osob, většina členů rady na veřejnosti mlčela a někteří rovnou přešli ke konkurenci. O to víc práce však odvedli sympatisanti a podporovatelé rady a jejích programových cílů z řad členů, což je naopak jev positivní. Rada je volena zejména na práci, v okamžicích krise rozhodují především osobnosti, cosi nedořečeného však zůstává. Hlavně o loajalitě...

Při předchozích sjezdech počet kandidátů do rady přesahoval počet volených míst o jednoho až tři, předseda byl volen bez protikandidáta. Pátý sjezd si vybíral ze čtyř kandidátů na předsedu, třiceti dvou do rady a šesti do revisní komise. Opravdu bylo z čeho vybírat, a to byl jednoznačný úspěch platformy. Úspěchem je i to, že řada jejích kandidátů ve volbách také uspěla. A jestliže jsme poznamenali, že sjezd volil obranářsky, dodejme, že současně volil i moudře: z obou stran vybral osoby, od nichž lze něco očekávat.

Co se změnilo? ČRK má nového předsedu, dodejme, že po létech, kdy ČRK vedli radioamatéři - provozáři, se do čela dostal radioamatér - technik (zejména severočeští amatéři znají jeho zdařilé konstrukce včetně tcvr NISA), velmi zkušený manažer, který se podstatně podílel na všem, čeho ČRK od svého vzniku dosáhl, radioamatér spjatý s naším koníčkem od svých mladých let. Obměnil se i předseda revisní komise. V radě samotné posílil duch radioamatérský a oslabil organisátorský, přibyly do ní tváře známé z pásem, lidé zkušení radioamatérsky i lidsky. Osm členů přišlo z rady minulé, z nově příchozích tři jsou "kmenovými" příslušníky platformy a čtyři jsou "nezávislí". Osm členů z patnácti má věk pod padesát let. Jen těžko si lze představit vyváženější mix generační a názorový. A také lepší předpoklady pro nutné zachování kontinuity rozdělané práce a současně pro neméně nutné hledání nového stylu komunikace mezi radou a radioamatérskou veřejností.

Slůvko k mladším kolegům: Hoši, nižší věk není ani zásluha, ani kvalifikace, je to jen údaj v osobních dokladech. Dosáhli jste toho hodně, avšak vidět mladičké tváře, jak se berou o práci rovnou v centru radioamatérského spolku, je sice trochu dojemné, o něco víc však legrační. Kdybyste za sebou měli praxi v klubech, rodících se odbočkách a v odborných pracovních skupinách rady, nejen byste byli lépe připraveni pro práci v radě, ale také byste lépe znali ty, jež oslovujete, a nedělali koniny, jichž jste se v kampani dopustili.

Slůvko ke starším kolegům: Pánové, nižší věk není ani choroba, ani charakterová vada, je to jen údaj v osobních dokladech. Povrdili jste svou autoritu, potvrďte i svou moudrost a nechte své budoucí katany vedle sebe vyrůst v práci pro radioamatérský spolek. Je to naprosto nezbytné pro ČRK i radioamatéry.

Slůvko ke všem: Hovořit o kategorickém imperativu se v zájmovém spolku dá jen obtížně, přesto, je-li tu jaký, je tento: zahladit šrámy na duši, podat si ruce z obou stran umělé barikády a společně hezky rychle do práce!

Kdo to na pátém sjezdu vyhrál? Především ČRK a jeho členové, i když možná jen tím, že ČRK nic neztratil. Bylo by prima, kdyby ČRK vyhrál i příště, ale navíc k tomu i něco získal...

OK1XU

A to je prakticky vše podstatné o 5. sjezdu ČRK... 

Zpět

 

© OK1XU, OK1MP, OK1AGE, OK1UDN a představitelé 868 členů ČRK, 2004