Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

O šestém sjezdu Českého radioklubu

6.sjezd ČRK

Obsah

Anketa ČRKPředsjezdové bulletinyZpráva předsedy ČRKZpráva hospodáře ČRKZpráva Revizní komise ČRK
Plakety a diplomy ČRKVýsledky volebUsnesení sjezduOhlasy na sjezd

Šestý sjezd Českého radioklubu se sešel dne 14. března 2009 v budově Adalbertina v Hradci Králové. Zúčastnilo se ho 116 členů ČRK, kteří zastupovali celkem 453 voličských hlasů.

Adalbertinum

Sjezd řídilo pracovní předsednictvo ve složení OK1VJV, OK1AOZ a OK1AMY.

OK1AMY, OK1VJV, OK1AOZ

Alek, OK1AMY, šestý sjezd moderoval se stejným přehledem a pohotovostí, jako sjezd pátý.

OK1AMY

Diskuse

1. Anketa Českého radioklubu

Současně se svoláním sjezdu vyhlásila Rada ČRK anktetu, kterou si chtěla ověřit zájmy členů i nečlenů o rozličné oblasti radioamatérského hobby. Anketní lístek zpracoval Karel, OK1SQK, na vyhodnocení se podíleli OK1SQK, OK1PD, OK1ES a další kolegové. Výsledky ankety budou dobrým vodítkem pro nově zvolenou Radu ČRK, často byly ale zmíněny také v průběhu samotného sjezdu.

Zpět

2. Předsjezdové bulletiny ČRK

Podobně, jako před posledním sjezdem, i tentokrát vydala Rada ČRK několik předsjezdových Bulletinů ČRK, v nichž informovala o všech pro sjezd připravených zprávách, o navržených dokumentech i o organisačních záležitostech.

Vedle toho měli čtenáři WWW stránek Českého radioklubu trvale k disposici všechny aktuality na zvláštní WWW stránce, a všechny podstatné materiály přinesl i časopis Radioamatér č.1/2009.

Zpět

3. Zpráva o činnosti Českého radioklubu

Ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, předseda Českého radioklubu

OK1VJV

Vážení přátelé,

Předkládám Vám zprávu o činnosti Českého radioklubu, Rady a sekretariátu za uplynulé volební období. Hned na začátku musím konstatovat, že to bylo období zcela mimořádné, jaké jsme od doby vzniku naší organizace nezažili, poznamenané řadou událostí a nových změn, které přímo ovlivnily naši činnost.

Před konáním posledního sjezdu v r. 2004 proběhla v členské základně bouřlivá diskuse o formách a úrovni práce minulého vedení ČRK a nutnosti změn. Výsledkem této diskuse byl atypický průběh minulého sjezdu, kde se střetly dvě koncepce. Jedna, která chtěla navázat na to aktivní ve stávající činnosti ČRK a druhá, která negovala vše, co bylo dosud vytvořeno. Vše to bylo navázáno na zásadní požadavek na změny ve vedení naší organizace. Minulý sjezd se tedy zaměřil na volby orgánů ČRK, která zabrala většinu času jednání.

Průběh voleb a výběr členů Rady však ukázal, že členská základna si přeje pokračovat v dosavadních směrech činnosti ČRK, samozřejmě na nové úrovni a respektující požadavky tak, jak to přináší změněné vnější podmínky.

Jako nový předseda, který obdržel výrazný mandát delegátů sjezdu, jsem se snažil respektovat toto zadání a snažil jsem se o to, aby ČRK jako největší organizace radioamatérů v ČR prosazovala a chránila zájmy všech, kteří se zabývají radioamatérskou činností. Do jaké míry se to dařilo posoudíte vy.


1. Práce Rady ČRK v uplynulém funkčním období

Sjezd ČRK, který se konal 16. 10. 2004 v Praze, zvolil předsedu a 14 členů Rady. Na prvním zasedání 6. 11. 2004 byl zvolen místopředseda Jirka OK1AOZ a určeny kompetence jednotlivých členů Rady takto:

 • ing. Jaromír Voleš OK1VJV, předseda
 • Ing. Jiří Němec OK1AOZ, místopředseda, ved. prac. skupiny pro provozní předpisy
 • Milan Folprecht OK1VHF, hospodář
 • Ing. Miloš Prostecký OK1MP, pověřený spoluprací s IARU a diplomový manažer
 • Jan Litomiský OK1XU, redaktor WWW stránek ČRK
 • František Dušek OK1WC, ved. technické prac. skupiny a skupiny HST
 • Radek Hofírek OK2UQQ, ved. prac. skupiny pro přípravu stanov, pověřen správou nemovitostí
 • Ing. Josef Plzák OK1PD, ved. prac. skupiny pro QSL službu
 • Stanislav Veit OK1AU, KV manažer
 • Martin Huml OK1FUA, výkonný redaktor časopisu Radioamatér
 • Mgr. Karel odehnal OK2ZI, VKV a mikrovlnný manažer
 • Ondřej Koloničný OK1CDJ, VKV Contest manažer
 • Mgr. Petr Voda OK1IPV, koordinátor PR
 • Vladislav Zubr OK1IVZ, ved. prac. skupiny pro mládež
 • Bedřich Sigmund OK1FXX, ved. prac. skupiny pro regiony

Tajemník ČRK Petr Čepelák OK1CMU byl pověřen funkcí tiskového mluvčího.

Detailním popisem kompetencí nově zvolených členů Rady ČRK ilustrují šíři záběrů aktivit, které musí nově zvolení členové Rady jako nejvyššího řídícího orgánu zajišťovat. Všichni noví kandidáti by si měli uvědomit, že se jedná o mnohdy časově náročnou činnost, kterou musí zajišťovat ve svém osobním volnu. Takže se opět projevil fakt, že je mnohdy obtížné skloubit pracovní a osobní povinnosti a naplno se věnovat i práci v Radě ČRK.

Navíc na rozdíl od minulého funkčního období, kdy Rada zasedla třikrát v roce, nová Rada vzhledem k vnějším okolnostem zasedala ke konci funkčního období až šestkrát. Mnoho věcí, které do té doby byly řešeny na zasedáních VV, nešlo pro malé rozhodovací kompetence VV uzavřít. To dále zvýšilo tlak na čas a zátěž jednotlivých členů Rady ČRK.

V průběhu funkčního období došlo k následujícím změnám:

Ke konci r. 2005 22. 10. rezignoval na členství v Radě a vedení KV skupiny Standa OK1AU. Rada na jeho pozici kooptovala ing. Ivana Pazderského OK1PI.

V průběhu r. 2007 dochází k výpadkům v práci i účasti na zasedáních Rady Radka OK2UQQ, což značně zkomplikovalo situaci ohledně správy nemovitostí. Rada na svém zasedání 1. 12. 2007 proto z této pozice OK2UQQ odvolává a agendu musel převzít předseda Jaromír OK1VJV, protože se nenašel nikdo, kdo by se této závažné problematice věnoval. Navíc rezignuje z vážných zdravotních důvodů na funkci hospodáře Milan OK1VHF a jeho agendu přebírá Miloš OK1MP.

Počátkem února 2008 umírá po vážné nemoci člen Rady František Dušek OK1WC. Odchází špičkový amatér a technik, který působil v Radě jako katalyzátor mnoha nestandardních postupů a řešení. Čest jeho památce! Do Rady byl kooptován ing. Jiří Šanda OK1RI. Dále bylo rozhodnuto, že zasedání Rady se bude zúčastňovat Karel OK1SQK, člen programové skupiny. Koncem r. 2007 končí z důvodů odchodu na rodičovskou dovolenou dlouholetý tajemník Petr Čepelák OK1CMU a novým tajemníkem Rada jmenuje Josefa Zabavíka OK1ES.

Čím vším se Rada během svého funkčního období zabývala je detailně zachyceno v zápisech. Znovu bych chtěl zdůraznit, že podobné bouřlivé období naší činnosti, zejména v letech 2005 a 2006, jsme od počátku vzniku ČRK neprožili.

Chtěl bych poděkovat těm členům Rady, kteří mi pomáhali a snažili se mi ubrat starosti s řízením organizace v nelehkých podmínkách tohoto období. Těm nemnoha, kteří špatně odhadli své možnosti, že raději rezignovali a uvolnili místo jiným, kteří mohou pro práci v naší organizaci věnovat více svého času.


2. Zákon o elektronických komunikacích

V r. 2005 dochází po mnoha letech strnulosti k zásadní změně podmínek naší činnosti. Probíhá připomínkové řízení k ZoEK, který mění požadavky na získání povolení k radioamatérské činnosti. Diskuse je velmi bouřlivá. Ostře se střetly dvě koncepce - jedna fundamentální, která se snaží zabránit jakýmkoliv změnám a druhá liberální, která podporuje uvolnění a zjednodušení požadavků pro získání povolení k provozování radioamatérské stanice. Český radioklub se jednoznačně přiklonil k liberálnímu pojetí a aktivně se podílel na tvorbě ZoEK a prosazoval, aby se v zákoně objevily co nejjednodušší podmínky, které usměrňují naši činnost.

Toto stanovisko ostře kritizuje část radioamatérů a zakládají novou radioamatérskou organizaci. Kuriozitou zůstává, že část těchto amatérů zůstává i nadále členy ČRK a sedí tak na dvou židlích. To však umožňují naše liberální stanovy.

Český radioklub jmenoval pracovní skupinu pro přípravu provozních předpisů pod vedením místopředsedy Jirky Němce OK1AOZ, který se svého úkolu zhostil na výbornou. Protože se jednalo o zásadní změny, předkládám jeho zhodnocení a zprávu, která ilustruje složitost tehdejších jednání.

Zpráva pracovní skupiny pro přípravu provozních předpisů (OK1AOZ)

Proces přípravy přechodu na liberálnější předpisy pro radioamatérskou službu byl zahájen dlouho před konáním minulého sjezdu, především na základě materiálů přijatých mezinárodní radioamatérskou organizací IARU - Reg. 1. Tomu odpovídala tématicky i podstatná část značně různorodé diskuse na tomto sjezdu.

Tento legislativní proces vyvrcholil koncem roku 2004 a začátkem roku 2005. Nově zvolená Rada ČRK byla tak na počátku svého funkčního období postavena před velmi náročný a obtížný úkol maximálně ovlivnit připravované legislativní normy tak, aby vyhovovaly co největšímu počtu radioamatérů, a to bez ohledu na jejich organizovanost. Jmenovala pracovní skupinu pro přípravu provozních předpisů ve složení OK1AOZ, OK1MP, OK1XU, OK1VHF, OK1AU a OK8YD, která se okamžitě kontaktovala s příslušnými pracovníky ČTÚ a následně s pracovníky tehdejšího Ministerstva informatiky ČR. Z našeho pohledu byla patrná nevídaná rychlost, s jakou se snažila státní správa uvést příslušné normy do života, zřejmě v důsledku našeho čerstvého členství v EU a tlaku na harmonizaci legislativy. První vlaštovkou v tomto směru a pro nás základním dokumentem byl Zákon o elektronických komunikacích a na něj posléze navazující vyhlášky.

V Českém radioklubu se k těmto dokumentům postupně vyhraňoval názor, podepřený o souběžné dění v některých sousedních státech a nutnost přihlédnout k němu. Požadavky úřadů na co nejdůslednější harmonizaci našich předpisů s evropskými byly po předložených připomínkách námi nakonec akceptovány.

Ne všichni radioamatéři v ČR byli schopni a ochotni tuto skutečnost přijmout a svým jednáním hrubě poškodili zájmy celé radioamatérské veřejnosti, např. tím, že nepravdivě informovali některé státní úřady o možném negativním vlivu Amatérské rádiové služby na provoz ostatních rádiových služeb. Český radioklub okamžitě 15. 3. 2005 zaslal příslušným orgánům státní správy MEMORANDUM jako reakci na tato nepravdivá a ničím nepodložená tvrzení. Značnou měrou tak ČRK, jako občanské sdružení a člen Mezinárodní radioamatérské unie, přispěl k uklidnění takto vzniklé situace a přijetí příslušných vyhlášek.

Jedna etapa vývoje legislativy pro radioamatéry se tedy završila a k 1. květnu 2005 vstupuje v platnost řada nových předpisů, z nichž nás se týká zejména Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, Vyhláška 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

Povolovací podmínky v tomto procesu vytvořené jsou velice liberální, nemající v dosavadní historii našeho hobby obdoby a odpovídají současnému i budoucímu trendu v EU. Nechceme však tvrdit, že se vše dokonale podařilo, že ve vyhláškách nejsou místa, o kterých by se dalo diskutovat a stále se diskutuje. Je na budoucí Radě ČRK, aby těmto hlasům naslouchala a v rámci nově vytvořené dobré spolupráce s ČTÚ je v novelizaci realizovala.


3. Radioamatérské aktivity

Spolupráce se státními orgány.

Význam silné organizace, která zastupuje zájmy svých členů, se projeví zejména při jednání se státní správou, která ze zákona řídí a tím bezprostředně ovlivňuje naši činnost. ČRK jako největší organizace radioamatérů v ČR proto trvale sleduje dění v našem zájmovém prostoru (kmitočtové spektrum) a spolupracuje zejména s povolovacím orgánem ČTÚ. Prostor, ve kterém působíme - kmitočtové spektrum, je využíván nejen námi, ale i dalšími zájmovými skupinami, které zde působí komerčně. Je nutné co nejvíce eliminovat tlaky na omezení našich aktivit, které vyvolávají komerční subjekty.

V uplynulém období se nám podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s ČTÚ, konkrétně s odborem Správy kmitočtového spektra.

Chtěl bych zdůraznit zejména aktivity v těchto oblastech.

CEPT v roce 2004 zavedla v Doporučení T/R 61-01 pouze jednu třídu bez zkoušky z telegrafie. Toto rozhodnutí se projevilo v roce 2005 v nových předpisech pro amatérskou službu. V některých zemích se tyto změny neprojevily a zkouška z telegrafie byla (stále je) požadována. Tato zkouška je však u nás dobrovolná. V době, kdy nové předpisy začaly platit, stanovil i pro amatérskou službu ČTÚ stejné požadavky jako pro profesionální služby. Po rozsáhlých jednáních s ČTÚ byly požadavky upraveny. Problém byl i s vydáváním vysvědčení o vykonané zkoušce z telegrafie. I zde se podařilo s ČTÚ dohodnout a tato vysvědčení jsou vydávána (byla vydána i zpětně, pokud radioamatér o to požádal).

V průběhu roku 2005 se dolaďovaly prováděcí vyhlášky k ZoEK. Ty jsme připomínkovali v dopise tehdejšímu ministerstvu informatiky (MI) 15. 2. 2005.

Další dopis MI připomínkoval novelu Vvyhlášky č.156/2005 Sb., o technických podmínkách amatérské komunikační služby.

Na ČTÚ jsme předali připomínky k současnému znění vyhlášek s cílem upřesnit některé nejasnosti a dvojznačnosti.

Proběhla osobní jednání na MI a ČTÚ v průběhu roku 2005 a 2006. Výčet našich aktivit pro tuto zprávu je jen ilustrací rozsahu řešené problematiky vztahů ke státním orgánům. O všech našich kontaktech a průběhu jednání jste byli průběžně informováni na našich stránkách.

Jako ocenění dobré spolupráce s ČTÚ jsem osobně 7. 12. 2007 předal ing. Duchačovi, řediteli Odboru správy kmitočtového spektra, Plaketu ČRK. Přítomni byli i OK1MP a OK1XU.

Po dlouhé době se ukázala možnost vysílání na novém pásmu. V roce 2008 se podařilo vyjednat s ČTÚ vydání omezených oprávnění k využívání pásma 70,2 až 70,3 MHz s platností do 31. 12. 2008. Na základě aktivity českých stanic a jejich hodnocení provozu na tomto pásmu jsme byli úspěšní i se žádostí na další období. V roce 2009 bude moci využívat úsek 70,1 až 70,3 MHz až 50 stanic.

V roce 2008 jsme na základě informací z IARU, vstoupili dvakrát v jednání s Českým normalizačním institutem. Šlo o dokumenty CISPR, které se týkaly norem na zařízení PLT. Dá se říci, že tato činnost byla úspěšná a že přispěla k tomu, že původní hodnoty, hlavně na vyzařování, neprošly při závěrečném projednávání. Zde je otázkou, zda by se ČRK neměl stát členem ČNI (pokud je to možné). I IARU občas klade otázku, jsme-li členy této instituce, a pokud ne, proč?

Hrozba rušení vlivem PLC/PLT byla před několika lety velmi aktuální a proto jsme se snažili minimalizovat problémy zejména pro provoz na KV, které by mohly vlivem této technologie vzniknout.

EMC - ČRK (OK1SQK)

Po roce 2000 se i v Evropě začíná projevovat snaha o využití kontroverzní technologie PLC k přenosu datových signálů po vedeních elektrovodné sítě. V IARU R1 existují pracovní skupiny, a to EMC a EOROCOM. EMC je zaměřena obecně k problémům elektromagnetické kompatibility a EUROCOM je aktivní směrem k EU a Evropskému parlamentu. Pracovní skupiny se začaly zabývat i touto problematikou a vydaly příslušné pracovní materiály. Obě pracovní skupiny se každý rok scházejí ve Friedrichshafenu. ČRK se dlouho snažil ve svých řadách najít někoho, kdo by se touto problematikou zabýval, částečně se do práce skupin zapojil Karel OK1SQK. Snažili jsme se tedy aktivně tento problém sledovat a podle možností ovlivňovat.

V listopadu 2005, v návaznosti na pracovní skupinu IARU, která se touto problematikou zabývala pro EUROCOM, vydalo ČRK k této problematice obsáhlé Memorandum, viz http://www.crk.cz/CZ/BULL_MB_PLC.HTM, ve kterém upozorňuje na možné negativní vlivy této technologie na elektromagnetickou kompatibilitu zejména v oblasti krátkých vln a které rozeslalo všem institucím a orgánům tohoto státu, kterých se mohlo, byť jen okrajově, týkat. Toto memorandum bylo účinnou argumentační pomůckou pro mnohé diskutující na všech úrovních.

23. 6. 2006 se ve Friedrichshafenu konalo zasedání pracovní skupiny IARU/EUROCOM, zabývající se touto problematikou. Účastí na tomto zasedání byl za ČRK pověřen Karel, OK1SQK, který dostal současně pověření se touto problematikou zabývat a v případě nutnosti vytvořit při Radě ČRK pracovní skupinu, která by se věnovala řešení této problematiky.

Od 1. 1. 2007 začala být v Praze komerčně nabízena technologie PLC k internetovému připojení prostřednictvím elektrovodné sítě.

12. 1. 2007 se uskutečnila k otázkám komerčního využití PLC v České republice beseda v Českém rozhlasu Leonardo, které se zúčastnili zástupci ČTÚ, poskytovatelé těchto služeb a radioamatéři, které zastupoval Franta OK1HH a Karel, OK1SQK.

V časopisu Radioamatér č. 2/2007 vyšel v návaznosti na besedu v ČRO Leonardo obsáhlý článek Karla, OK1SQK, který se zabývá technickými i právními aspekty využití této technologie v ČR, informuje o krocích pracovní skupiny IARU/EUROCOM, informuje radioamatéry, jak postupovat v případě rušení provozem těchto zařízení a vyzývá je, aby sdělili v této věci své poznatky skupině pro PLC při Radě ČRK.

Do dnešního dne však k takovémuto případu nedošlo. Pokud je nám známo, nasazení této kontroverzní technologie je v útlumu, neboť jednak svými přenosovými parametry přestává vyhovovat požadavkům na hromadný přenos dat z hlediska rychlosti, dále tento prostředek datového přenosu nebyl (a se vší patrností ani nemohl být) doposud legalizován příslušnou technickou normou, a v neposlední řadě je odmítán i odbornou analýzou NATO.

Rada ČRK tuto problematiku bude nadále sledovat, ale domnívá se, že nebezpečí rušení radioamatérského provozu touto technologií je již zanedbatelné.

Za sledování této problematiky a perfektní přípravě podkladů pro jednání na ČTÚ a na dalších institucích bych chtěl na tomto místě poděkovat Milošovi OK1MP a také OK1XU.

Aktivity na KV (OK1PI)

1) Závody a soutěže pořádané ČRK

1a) Mistrovství ČR na KV - celoroční soutěž - vyhodnocení provádí Martin OK1FUA, informace viz www.crk.cz.

1b) Přebor ČR na KV - celoroční soutěž

Počty vyhodnocených v jednotlivých letech:
2005 - 33 OK, 1 SWL
2006 - 31 OK, 1 SWL
2007 - 22 OK, 1 SWL
2008 - ještě nebyl vyhodnocen, lze až po zveřejnění výsledků OK-OM DX Contestu 2008

Komentář: Počet hodnocených závisí na tom, kolik se jich zúčastnilo OK-OM DX, protože účast v něm je nutnou podmínkou k zařazení do hodnocení v Přeboru ČR na KV.

1c) OK CW Závod - jednou ročně

Počty vyhodnocených v jednotlivých letech:
2005 - 26 OK, 1 SWL
2006 - 23 OK, 0 SWL
2007 - 34 OK, 1 SWL
2008 - 25 OK, 1 SWL.

Komentář: Počet hodnocených je víceméně stabilní. Stále je velký rozdíl v počtu účastníků závodu a v počtu došlých deníků. Po ukončení vyhodnocování Pavlem OK1DRQ nemá závod dedikovaného vyhodnocovatele, zatím vyhodnocuje KV manažer.

1d) OK SSB Závod - jednou ročně

Počty vyhodnocených v jednotlivých letech:
2005 - 24 OK, 2 SWL
2006 - 30 OK, 3 SWL
2007 - 23 OK, 2 SWL
2008 - 26 OK, 1 SWL.

Komentář: Počet hodnocených je víceméně stabilní. Stále je velký rozdíl v počtu účastníků závodu a v počtu došlých deníků. Po ukončení vyhodnocování Pavlem OK1DRQ nemá závod dedikovaného vyhodnocovatele, zatím vyhodnocuje KV manažer.

1e) OK-OM DX Contest - jednou ročně - vyhodnocení provádí Martin OK1FUA.

OK-OM DX Contest je největší mezinárodní závod na KV pořádaný ČRK. Přestože jiné regionální závody trpí úbytkem došlých deníků, náš závod si na nezájem stěžovat nemůže - počet došlých deníků za poslední 4 roky stoupnul ze 718 na 823, počet českých se stabilně pohybuje kolem 160. I přes zhoršující se podmínky šíření se zlepšují i dosahované výsledky. České stanice na prvních místech navazují přes 1600 QSO v kategorii HP, 1300 v kategorii LP a 1900 stanice s více operátory. Závod je velmi zajímavý tím, že špičkových výsledků nedosahují pouze špičkově vybavené stanice - např. ročníku 2008 přes 1000 QSO navázalo 28 stanic (11 HP, 9 LP, 1 QRP, 7 MO). Závod má vlastní webové stránky v 7 jazycích (okomdx.crk.cz), kde jsou kromě základních informací k dispozici výsledky od roku 1999, od roku 2003 jsou zde detailní výpisy chyb a nově je přidána stránka s historicky nejlepšími výsledky ("Records"). Závod vyhodnocuje Martin OL5Y/OK1FUA, na vývoji vyhodnocovacích programů spolupracuje Zdeněk OL0W/OK1DSZ a tisk brožur s výsledky zajišťuje sponzorsky Béda OK1FXX. Závod podporuje sponzorováním plaket i řada dalších radioamatérů (dlouhodobě od r. 2002 OK1MP, OK1RI, OK1RF, OK2RZ, OK1XU, OK2FB, OK1MU, OK1YM, OK1KT, OK1EE, OK1TN, OK1CZ).

1f) OK DX RTTY Contest - jednou ročně

Počty vyhodnocených stanic v letech:
2005 - 483 stanic, 8 SWL
2006 - 483 stanic, 11 SWL
2007 - 500 stanic, 6 SWL
2008 - ještě nebyly zveřejněny výsledky, vyhodnocení provádí Miloš OK1MP

Komentář: Když jsme v roce 1997 organizovali 1. ročník OK DX RTTY Contestu, nikdo nevěřil, že by se závod mohl uchytit. Dostali jsme 48 deníků od vysílacích stanic a 1 od SWL. Závod též kolidoval s 10 m ARRL závodem. Od té doby však došlo k velké změně a z OK DX RTTY Contestu se stal jeden z nejvýznamnějších RTTY závodů. V minulém roce jsme dostali jen od OK/OL stanic 47 deníků a 3 od OK posluchačů. Dalších téměř 20 stanic pak deník neposlalo. Vrcholem účasti byl ročník 2008. Zatím došlo více než 650 deníků, což je nárůst oproti roku 2007 o více než 25 %.

1g) AKTIVITA 160 - dvakrát měsíčně (1x SSB, 1x CW)

Počty vyhodnocených v jednotlivých letech v celoročních hodnoceních:
2005 SSB - 135 OK/OM, 3 SWL
2005 CW - 129 OK/OM, 0 SWL
2006 SSB - 123 OK/OM, 3 SWL
2006 CW - 126 OK/OM, 1 SWL
2007 SSB - 142 OK/OM, 8 SWL
2007 CW - 128 OK/OM, 4 SWL
2008 SSB - ještě nebyly zveřejněny výsledky, vyhodnocení provádí Julda OK1NE
2008 CW - ještě nebyly zveřejněny výsledky, vyhodnocení provádí Julda OK1NE

Komentář: Z tohoto pravidelného závodu se stal v posledních letech závod velmi populární. Jedním z hlavních důvodů toho je příkladná a neúnavná práce vyhodnocovatele Juldy OK1NE vč. zřízení velice operativního sběru hlášení a uveřejňování výsledků pomocí Internetové webové aplikace.

2) Výsledky týmu ČRK v závodě IARU HF World Championship (stanice OL4HQ):

Dosažené výsledky OL4HQ v jednotlivých letech:
2005 - 10. místo na světě mezi HQ, manažer OK1DUO
2006 - 12. místo na světě mezi HQ, manažer OK1AU
2007 - 6. místo na světě mezi HQ, manažer OK1VWK
2008 - 6. místo na světě mezi HQ, manažer OK1VWK (zatím nahlášené výsledky).

Komentář: Výsledky stanice ČRK OL4HQ jsou obzvláště v posledních dvou letech vynikající. Celý tým OL4HQ odvádí výborné výsledky. Zvláštní dík patří manažerovi týmu Milanovi OK1VWK, kterému se dlouhodobě daří k takovým výsledkům tým sestavit, namotivovat a dovést. Manažerem týmu OL4HQ pro rok 2009 je opět Milan OK1VWK.

Pokračuje OK1RI:

Mně bylo uloženo zamyslet se nad účastí OK ve "světových" KV závodech. Je otázka, co lze do této kategorie zařadit. Zamýšlím se více pouze nad CQWW Contestem. Pouze pohledem - aniž bych vytvářel přesné tabulky, jsem zkoumal i CQWPX Contesty a závěry zde uvedené jsou identické.

Vyhodnocení účasti OK stanic v CQ WW Contestu v letech 2007-2005:

V následující tabulce je suchá hra čísel.

V další tabulce - trošku pro představu počet spojení s jednotlivými zeměmi na všech pásmech které udělal "maják" K3LR. Přehled jsem pro zajímavost ukončil na 50 QSO.

Komentář: Je vidět, že relativně jak k počtu radioamatérů, tak populace jsou na CW OK stanice s odstupem nejaktivnější z celé Evropy. Na SSB již to zdaleka není takové, ale i zde se nemusíme za hojnost naší účasti nijak stydět. Zajímavé je, že "bezmorseovkové" licence přinesly spoustu stanic v G, F, I, DL, EA a jinde, nikoliv však ve střední a východní Evropě, zde přetrvává mnohem větší zájem o CW a noví koncesionáři nejsou na pásmech na SSB nijak výrazně vidět - tedy slyšet. To je možná jediná věc, se kterou by mohl ČRK něco dělat, ale co?

Zhodnocení dosažených výsledků

Předem je třeba si uvědomit, že pro dosažení solidního výsledku je střední Evropa asi jedno z nejhorších míst, kde je možné být - do USA daleko a místa, kde je množství stanic v Evropě, jsou pro nás na horních pásmech obtížně dosažitelná, jsme moc blízko. Dále hodnotíme výsledky z minima, čili každý km na jih se počítá. Podíváme-li se na výbavy, s jakou se například 9A stanice umísťují na čelných místech v Evropě, troufám si tvrdit, že pokud by svou výbavu "přenesli jak leží běží" k nám, klesli by v počtu dosažených bodů na nejvýše 50 %!

Dlouhodobě se daří obsazovat každý rok 1-2 čelní místa v Evropě v jednopásmových HighPower kategoriích jak na CW, tak na SSB. Pouze však na CW se daří i v LowPower a QRP kategoriích. Na SSB jsou výsledky z OK v málovýkonových kategoriích spíše výjimečné. Proč? V Multi-OP vysílání se dlouhodobě (již více než 35 let) umísťuje na cca 5.-10. místě v Evropě kolektiv OK5W. Zdá se, že v posledních letech jim konkurence v OK začala šlapat na paty a jsou již 2 další stanice, které se jim velmi blíží. Jejich umístění odpovídá výbavě, kterou vybudovali a nelze jejich výbavu a tedy i umístění srovnávat například s OM8A nebo dalšími.

Pár poznámek k OK/OM DX Contestu

Jak vyplývá z výše napsaného to, že se OK/OM DX koná pouze provozem CW je asi vzhledem k zájmům OK amatérům správné. Účast je vzhledem k celkovému počtu OK stanic fenomenální. Ono je to pochopitelné, protože i stanicím s minimální výbavou tento závod umožní si na pár okamžiků vyzkoušet skutečný pile-up; věc, kterou jindy nemají šanci zažít. S účastí "protistanic" již to není nijak slavné. Pořád přetrvává poměrně dobrá účast z východní Evropy, s ostatním světem již to není nijak úžasné. Na druhou stranu OK/OM DX Contest se v uplynulých dvaceti letech stal pouhým "regionálním" závodem tím, že celý svět dělá pouze OK/OM stanice, se postavil na roveň například s SPDX, PACC, HB...... a dalšími. Tento ne zcela skvělý - alespoň podle mého názoru - vývoj se stal na přelomu let osmdesátých a devadesárých a nelze s tím již dnes absolutně nic dělat. Je to pouze "staromilská" poznámka. Podmínky rozhodně nemáme nějak měnit !

Pár poznámek k IARU Contestu - HQ účasti

Podmínky tohoto závodu jsou samozřejmě "dramaticky" nespravedlivé (ostatně to platí asi univerzálně - zde však obzvlášť). Jinými slovy tedy stanice z malé země nemá sebemenší šanci.... Dále je dobré si uvědomit množství "TOP EU" anténních farem v jednotlivých zemích, jejich využití organizací......... Tedy jednoduše řečeno, takové anténní farmy jsou například v OM dvě v OK pouze jedna, atd. No a na výsledku je to vidět. Přijde mi, že dosažené výsledky v několika uplynulých letech odpovídají nebo možná lépe řečeno i překračují dosažitelné reálné možnosti a popravdě řečeno jsem ve všech uplynulých letech očekával horší celkové umístění, celkový výsledek byl pro mě milým překvapením.

Závěrem: KV závodění na špičkové úrovni je samozřejmě vysoce náročná činnost jak finančně, tak i časově a znalostně.

K tomu zazávodit si jenom tak trošku "pro radost" není na druhou stranu nic moc třeba, protože na druhé straně jsou skvěle vybavené protistanice, které často mimo závody vůbec nevysílají a pokud je šance se někam dovolat a udělat pěkné spojení pouze s "kusem drátu", je závod pravá příležitost.

Zde lze pouze konstatovat stav, jaký je. To, zda se někdo intenzívně zapojí do tohoto "šílení" je soukromé osobní rozhodnutí každého jednotlivce, které dramaticky ovlivní jeho celý život. Nezbývá, než poděkovat všem účastníkům za reprezentaci značky OK, ať již jako špičkovými stanicemi vysoce cenění "účastníci", tak i jako opravdoví závodníci, a popřát jim hodně zdaru do budoucna.

Přibývá rovněž OK stanic, které se pravidelně zúčastňují závodů mimo OK, ať již někteří budují trvalá QTH mimo OK v místech s výrazně větší šancí na umístění, nebo vyjíždějí na pravidelné expedice tam i jinam. Vzhledem k tomu, že OK samozřejmě nejsou jediní, kteří činí podobně, je s postupující dobou dosažení jakéhokoliv čelního umístění v některém ze světových závodů z běžné středoevropské země stále obtížnější.

My a "zbytek světa" - pokus o porovnání (OK1PD a OK1RI)

Jak si počínají čeští operátoři ve světové konkurenci? Porovnání našich aktivit a dosažených výsledků je velmi obtížné vzhledem k tomu, jak jsou amatérské aktivity mnohotvárné, informace omezené a porovnání složité. Tento pokus porovnává pouze účast OK stanic ve světových KV závodech, umístění OK stanic v TOP TEN dvou nejvýznamnějších závodů, naši účast ve světových závodech, počet spojení s některými světovými expedicemi a naše výsledky v Honor Roll DXCC.

Závody

Nejlepší umístění OK stanic v IARU HF WS

Nejlepší umístění OK stanic v CQ DX WW DXCC

DXCC HONOUR ROLL OK stanic (k 6. 1. 2009

Rekordní světové umístění

Tabulka pořadí počtu spojení v CQ WW DX podle zemí zpracovaná stanicí K3LR

Tabulka spojení významných světových expedic s OK stanicemi

Závěry: Aktivita OK stanic je mimořádná, zvláště aktivita stanic s CW provozem, a to jak v závodech, tak při práci s expedicemi.

Kvalita výsledků však neodpovídá kvantitě stanic: ve světovém TOP TEN se umisťují maximálně 4 naše stanice. Naše poloha uprostřed kontinentu je citelným handicapem (podstatnější útlum na DX trasách, užší okno otevření DX spojů, hradba silných EU signálů z přímoří, na vyšších pásmech EU stanice v přeslechu).

Světový boom nových stanic bez telegrafních zkoušek, tak patrný v G, F, I, DL, EA a jinde, se u nás zatím v KV aktivitách neprojevil; jde pravděpodobně o u nás přetrvávající jazykovou bariéru.

Ke špičkovým výsledkům již nestačí jen operátorská zručnost a osobní nasazení. Zvláště v kategorii MULTI se mohou uplatnit na úrovni TOP TEN pouze perfektně umístěná střediska, vybavená špičkovou technikou. Stačit špičkovému technickému rozvoji je však finančně tak náročné, že to přesahuje možnosti běžné amatérské populace.

Oficiální tabulka DXCC HONOR ROLL je (pokud jde o OK stanice) podstatně skromnější, než tabulky pořadí uveřejňované v Radioamatéru. Jednou z příčin jsou náklady, další příčinou je doba, kterou vyhodnocení vyžaduje, a konečně řada QSL nebývá komisí ARRL uznávána. Přesto by si naše zastoupení v tomto nejprestižnějším klubu zasloužilo větší účast.

Historickým úspěchem českého radioamatéra je první místo OK1RD ve světovém řebříčku DXCC 160 m. Blahopřejeme!

Aktivity na VKV (OK2ZI)

1) Krátkodobé soutěže

Mezi krátkodobé soutěže pořádané ČRK patří 6 hlavních 24hodinových závodů: 1.-3. Subregionální závod, Mikrovlnný závod a QRP závod jsou závody pořádané výhradně ČRK a jsou mezinárodně koordinovány do termínů doporučených IARU Region I. VHF a UHF Contest jsou závody vyhlašované IARU Region I. a z pohledu národního jsou organizované ČRK. A1 Marconi Memorial Contest je populární závod organizovaný italskou národní organizací ARI a na základě doporučení IARU je rovněž mezinárodně koordinován a vyhlašován.

2) Dlouhodobé soutěže

Do dlouhodobých soutěží patří tradiční Provozní aktiv na VKV, jež se pořád těší velké popularitě v OK i v okolních státech. Od roku 2009 bude Provozní aktiv rozšířen i kategorii zahraničních stanic. Tato kategorie bude samostatně vyhodnocována a doufáme, že bude motivací pro ještě větší účast zahraničních stanic.

Mistrovství ČR v práci na VKV pořádané ČRK se těší rovněž velké popularitě. Podmínky tohoto mistrovství tak, jak jsou nastaveny, mají vést k všestrannému rozvoji operátorů a techniků na všech závodních VKV pásmech. Jednotlivé pásmové koeficienty nemají za cíl zvýhodnit vyšší pásma, ale mají být oceněním vyšší technické a provozní náročnosti horních VKV pásem. Díky těmto podmínkám je stále patrný trend nárůstu stanic pracujících na mikrovlnných pásmech.

3) Podpora VKV majáků a převaděčů

Podpora VKV majáků a převaděčů patří mezi nejvíce diskutované aktivity ČRK. Podpora těchto zařízení je dvojího druhu: Mezi první patří příspěvky na pořízení, opravy a údržbu zařízení, které se přidělují na základě žádosti VO a disponibility prostředků v rozpočtu daného roku. V letech 2005-2007 byl takto za přispění ČRK významně zrekonstruován a rozšířen maják OK0EA VO a konstruktérem Pavlem OK1AIY. Dalším druhem příspěvku jsou náklady na provoz, tj. platba za nájem a elektrickou energii.

4) Zahraniční spolupráce

ČRK jako člen IARU je účastníkem pravidelných zasedání IARU. V oblasti VKV je to ve výboru C5. Tento výbor zasedá pravidelně po třech letech na konferencích IARU a v polovině období na pracovním zasedání ve Vídni. Na těchto zasedáních se řeší návrhy členských organizací z oblasti VKV ve věcech provozních, závodů, bandplánu apod. V uplynulých letech si ČRK vybudoval v tomto výboru poměrně silnou a respektovanou pozici vzhledem k našim zkušenostem z vyhodnocování závodů elektronicky, zpracováním elektronických deníků, publikací výsledků na WEBu apod.

5) Údržba VKV techniky (investice do VKV zařízení)

Je jednou z nejdiskutovanějších oblastí činnosti. Pod pojmem údržba VKV techniky si lze představit inovace (zejména formou nákupu) VKV nebo KV/VKV zařízení pro potřeby členských radioklubů. Často bývá tato forma podpory činnosti trnem v oku (zejména těm, na které se nedostane), ale je třeba si uvědomit, že to je jedna z mála možností, jak získat pro naši činnost dotace od MŠMT. Tato forma dotace je pro ČRK výhodná, neboť pro nákup jednoho zařízení musíme vydat pouze 30 % vlastních prostředků. Zbylých 70 % můžeme získat formou dotace od MŠMT. Byli bychom špatnými hospodáři, pokud bychom tuto možnost v rámci nastavených pravidel nevyužili. Bohužel jsme v roce 2008 tuto dotaci poprvé v historii ČRK od MŠMT neobdrželi.

Níže uvedená tabulka charakterizuje pásmo 144 MHz (OK1RI). K tabulce pouze drobný komentář: Tabulka samozřejmě dokládá pouze počet stanic, které odeslaly deník. Pak je další množství stanic, které sice udělají nějaké to spojení, ale deník z pochopitelných důvodů nepošlou - nemají nijaké ambice se umístit, udělají si pouze pár spojení pro radost. Tato kategorie se na vyšších pásmech skoro nevyskytuje, na 2 m je rok od roku početnější. Analýzou logů dospějeme k závěru, že ve skutečnosti stanic ani na 2 m neubývá. Tolik tedy "kvantita".

Moje tabulka se zabývá více "kvalitou".

Analýza tabulky je podle mne velmi potěšitelná, protože jak v kategorii SO, tak zejména MO se vítězná OK stanice v uplynulých 3 letech umístila nejhůře na 6. (SO), respektive 4. (MO) místě. Porovnáme-li to s výsledky o 10 let staršími, tak je to z říše snů.

Ještě pár poznámek k PD x VHF: Je zajímavé, že většina velkých DL stanic udělá ve VHF relativně více než o PD.

Pokud bychom vyhodnotili PD celoevropsky za uplynulé 4 roky, tak by ho v kategorii MO vždy vyhrála OK stanice (3xOL4A, 1xOL8R). V kategorii SO 3x (2x OK1RF, 1x OK1AR) v roce 2006 se zúčastnil DG2NBN z JN59OP a udělal výsledek na úrovni kategorie MO.

O VHF Contestu je výrazně vyšší účast stanic ze západní Evropy, "velké" stanice, jako například G0KPW, F6HPP, TM6P atd. nikdy jindy nejezdí.

Výsledky na VKV jsou dramaticky ovlivněny podmínkami - jsou roky, kdy se vytvoří například dukt v západní Evropě sever-jih, do kterého my již nedosáhneme a na výsledcích je to velmi vidět - např. rok 2007. Bohužel vytvoření podobného duktu v naší oblasti Evropy je málo pravděpodobné vzhledem k větší vzdálenosti od moře a stejně by asi dramaticky nepomohlo vzhledem k nedostatku dělatelných protistanic (viz tabulka vlevo).

Mládež a začínající radioamatéři (OK1IVZ)

Pracovní skupina pro mládež a začínající radioamatéry již řadu let vytváří podmínky pro činnost juniorů a začínajících radioamatérů. Aktivity pracovní skupiny lze rozdělit do několika okruhů:

1. Pořádání Soutěží dětí a mládeže v radiotechnice, která po síti okresních a krajských kol vrcholí Mistrovstvím republiky - to se naposledy konalo v Horním Jelení ve dnech 16.-18. 5. 2008. Této tradiční soutěže se účastní závodníci ve třech věkových kategoriích. Ve třech soutěžních disciplinách mají za úkol prokázat své teoretické znalosti a praktické dovednosti z konstrukcí radioelektronických zařízení. První disciplinou je odborný test ze znalostí radiotechniky a elektroniky, dále pak hodnocení dovezeného domácího výrobku včetně dokumentace a vyvrcholením je stavba a oživení soutěžního výrobku. V letošní roce se 32. ročník uskuteční v Hradci Králové ve dnech 15.-17. května 2009.

2. Další soutěží pro naše juniory je Mistrovství ČR juniorů v práci na VKV. Od roku 2002 probíhají jednotlivé etapy soutěže v rámci domácích radioamatérských závodů. Zapojení juniorů do těchto závodů klesá, v uplynulém roce byly hodnoceny pouze 3 stanice.

Mladí radioamatéři se často zapojují i do tradiční provozní soutěže OK Maratónu. V této dlouhodobé soutěži porovnávají své výsledky se zkušenými amatéry, kteří svá hlášení zasílají již řadu let.

3. V době letních prázdnin pořádá řada radioklubů letní táborová soustředění - například radiokluby z Hradce Králové, Olomouce, Příbrami a další. Např. Radioklub OK1OHK pořádá každé prázdniny letní soustředění mladých radioamatérů v Jedlové v Orlických horách). V prvních dvou týdnech měsíce července se účastníci věnovali pobytu v přírodě, doplněném různými radioamatérskými činnostmi. Vrcholem provozní činnosti byla účast na Polním dni mládeže. Mimo vlastní závodění se děti seznámily i s provozem na KV, digitálními druhy provozu apod. V přírodě pak vyzkoušely hon na lišku a provoz na kmitočtech GP. Kromě provozní činnosti se věnovaly i stavbě zařízení s radioamatérskou tématikou.

4. Český radioklub také podporuje juniory v úsilí získat vlastní radioamatérskou koncesi. Přispívá svým mladým členům na náklady spojené s radioamatérskými školami, které tradičně probíhají v Holicích.

5. Dalšími projekty, které Český radioklub podporuje, je akce Radio Coca-Cola, jejímž realizátorem je Mirek OK1DII. Podporu získal i projekt Rádio Nivea Q-klubu z Příbrami.

Výsledky své práce představují junioři především na Mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích, kde má mládež již tradičně svůj stánek.

Diplomová služba (OK1MP)

ČRK vydává tradiční diplomy S6S a P75P. Od roku 1994 je to i diplom 100-ČS. Další diplom je ČS-DX, který měl původně iniciovat začínající radioamatéry; v souvislosti s umožněním provozu na vyšších pásmech i pro nováčky však o něj není zájem. Diplomová služba zajišťuje i kontrolu QSL pro zahraniční diplomy a zprostředkovává žádosti o diplomy WAC, které jsou vydávány pro členy členských organizací IARU. Velký zájem pak je od roku 2004 o kontrolu lístků pro diplomy DXCC. OK1MP v té době získal akreditaci ARRL pro "check point" ČRK pro kontrolu QSL lístků pro diplom DXCC. Tuto možnost pak využívají hlavně během setkání v Holicích i zahraniční radioamatéři.


4. IARU a mezinárodní spolupráce

Styk s IARU zajišťoval OK1MP, který pravidelně informoval o dění v IARU na webu ČRK. Aktivně se činnost ČRK projevovala zejména účastí na jednání pracovních skupin C4 (KV) a C5 (VKV) - konají se pravidelně mezi konferencemi IARU ve Vídni. Pravidelně jsme se účastnili informativních schůzek představitelů organizací ve Friedrichshafenu, kde jsme byli informováni a sami jsme informovali o dění v rámci IARU. Informace o tom byly pravidelně uveřejňovány na webu a v RA. Nepodařilo se nám však aktivně se zapojit do práce pracovních skupin EUROCOM a EMC. Pouze jsme informovali o činnosti skupiny EUROCOM. S pracovní skupinou EMC jsme byli ve styku jen nepřímo přes sekretariát IARU R1. V tomto směru byla vyvinuta aktivita v roce 2008 směrem k ČNI (o tom v jiné části), což bylo kladně hodnoceno při jednání konference IARU. Bohužel pro tuto činnost ani pro práci v pracovní skupině Eurocom se nepodařilo nikoho najít. Dlouhodobě bolavým místem je i případné zapojení do akce Monitoringu. Zde jde již o poloprofesionální činnost při identifikaci vetřelců v amatérských pásmech.

V průběhu volebního období se konaly i dvě konference IARU R1. Na první v roce 2005 ve švýcarském Davosu ČRK zastupovali OK1MP, OK1PD a OK2ZI (OK2BWN za AROB). Podrobná zpráva o konferenci byla uveřejněna na webu ČRK i v RA. Konference v roce 2008 se konala v chorvatském Cavtatu. Za ČRK na ní byli OK1MP, OK1PI a OK2ZI (OK2BWN za AROB). Zprávu zpracoval OK1MP a je uveřejněna v čísle 1. Radioamatéra 2009 i na webu ČRK. Ze závěrů konference ovšem vyplývají i pro Český radioklub nové úkoly, např. aktivně se zapojit do pracovní skupiny IARU R1 EUROCOM a podporovat její kroky směrem k Evropskému parlamentu. Jde třeba o PLT, které mohou ohrozit amatérskou službu jako celek.

Další forma mezinárodní spolupráce jsou návštěvy a setkání na akcích národních organizací. Díky historickým vazbám se zástupci ČRK pravidelně účastní největšího setkání slovenských radioamatérů v listopadu v Tatrách, kde se díky aktivitě OK1KHL a zejména Svety OK1VEY daří realizovat prezentační stánek ČRK. Jedná se o reciprocitu za účast slovenské delegace na Mezinárodním setkání v Holicích.

I účast ČRK na setkáních v Chorvatsku na Zagrebfestu patří k tradici, kde účast zajišťuje OK1KHL a Sveta OK1VEY. ČRK se snaží udržovat i kontakty s českou menšinou v Chorvatském Daruvaru a s radioklubem Jan Hus 9A1CCY/ 9A5Y. Jako předseda jsem se dvakrát zúčastnil výroční členské schůze a bylo to velmi zajímavé. Předali jsme tam společně se zástupci OK1KHL české knihy a další drobné dárky a setkali se s představiteli města a krajanských organizací.


5. ČRK a Sdružení sportovních svazů

ČRK je jedním ze zakládajících subjektů Sdružení Sportovních Svazů ČR (Sdružení technických sportů a činností). To je velmi důležitý faktor, protože tak jsme se podíleli na transformaci majetku bývalého Svazarmu. Tím jsme získali majetek (nemovitosti), který je jedním z hlavních zdrojů financí pro naši činnost.

Další důležitý fakt je, že se prostřednictvím členství ve Sdružení - akcionáři Sazky podílíme na výnosech Sazky, což tvoří další významný zdroj příjmů, i když je pravda, že tento zdroj se neustále tenčí. V minulosti byly i další důležité příjmy, které jsme dostávali jako podíl z prodeje majetku Sdružení, bohužel tyto zdroje financí už prakticky vyschly.

Nezanedbatelný podíl prostřednictvím Sdružení je i účast na grantovém programu MŠMT, pomocí kterého jsme získali slušné technické vybavení, které jsme mohli zapůjčit našim členským klubům.

Sdružení je konfederací 16 sportovních svazů, statutárními zástupci jsou předseda a dva místopředsedové. Činnost Sdružení řídí Rada, která se schází čtyřikrát ročně. Za ČRK se zasedání zúčastňuje předseda ČRK Jaromír OK1VJV. Setkání akcionářů Sazky se zúčastňuje spolu s předsedou i místopředseda Jirka OK1AOZ. Dále máme zastoupení i v dalším důležitém orgánu Sdružení, a to v Dozorčí komisi, kde působí aktivně Milan OK1UDN. Struktura a činnost Sdružení byla již mnohokrát detailně popsána a tak se tím dále podrobně zabývat nebudu.


6. Propagace, výstavy a publikační činnost

Pro budoucnost, obměnu členské základny i získávání finančních zdrojů je nutné se vhodným způsobem prezentovat veřejnosti. K tomu má naše organizace tyto možnosti.

Časopis Radioamatér (OK1AOZ)

Časopis dostávají všichni členové ČRK jako členskou službu. Od r. 2000 zajišťuje jeho vydávání společnost Cassiopeia Consulting a. s., výkonný redaktor Martin Huml OK1FUA.

Na minulém sjezdu se mimo jiné také velice obšírně diskutovala otázka našeho klubového časopisu Radioamatér, především jeho obsahu a způsobu vydávání. Nakonec bylo přijato usnesení pokračovat ve vydávání časopisu.

Členský časopis po celé období mezi sjezdy vycházel poměrně pravidelně v rozsahu 6 čísel ročně a vydavatel Cassiopea Consulting, a. s. si své úkoly plnil v souladu s uzavřenou smlouvou. Tato byla v roce 2008 prodloužena do konce roku 2009 s tím, že se očekává příslušné usnesení 6. sjezdu o dalším postupu.

V polovině funkčního období byla odvolána pro nečinnost stará redakční rada a jmenována nová ve složení OK1AOZ, OK1MP a OK1AGE, což přineslo zvýšení vlivu Rady ČRK na obsah a uspořádání časopisu. Jeho úroveň má neustále vzestupnou tendenci, což potvrzují naši aktivní členové, dobrovolní hodnotitelé jednotlivých čísel i pozitivní hodnocení časopisu v anketě.

V poslední době se Rada ČRK stále vážněji zabývala otázkou ekonomiky vydávání časopisu v této formě či možností forem jiných. V roce 2007 představovaly náklady na jeho vydávání 917 403 Kč a v roce 2008 byla na něj vynaložena z rozpočtu ČRK částka 966 489 Kč (rozsah zpracovaných stránek byl ale vyšší o téměř 2 % - anketa + vklad). I k této skutečnosti by měli delegáti sjezdu při rozhodování o dalším postupu přihlédnout.

5. sjezd ČRK přijal také usnesení pokračovat v jednání s vydavatelem slovenského radioamatérského časopisu Radiožurnál o možnosti vydávání společného časopisu pro radioamatéry České a Slovenské republiky. Na jeho základě bylo v roce 2006 na setkání v Tatrách jednáno s jeho vydavatelem o těchto možnostech v úrovni rámcových záměrů. Přes řadu problémů (řešitelných) by vzájemná dohoda tehdy možná byla. V současné době je situace vzhledem k problémům, které Radiožurnál má, poněkud odlišná a vše se posouvá do jiného horizontu.

Publikační činnost

V minulosti se ČRK podílel nebo přímo vydával řadu tištěných publikací - viz velmi úspěšné "Požadavky ke zkouškám". Bohužel s postupem času jsme vlivem vnějších podmínek tyto aktivity museli utlumit. Jedná o ekonomicky náročnou činnost, na vstupu musíme zafinancovat všechny náklady, které se nám potom velmi pomalu vrací při prodeji. Další, snad ještě závažnější problém je ochrana autorských práv.

Jako efektivnější se pro naši organizaci jeví využití moderních elektronických prostředků. ČRK vydal v tomto funkčním období tři publikace na CD, jejichž vydání připravil, zajistil a redigoval jeden z aktivních členů Rady Josef OK1PD. Bez jeho mimořádného nasazení by tyto publikace nespatřily světlo světa. Je nutno poděkovat i Milanovi OK1VHF za zajištění výroby CD.

1. CD "Kdo jsou amatéři" - propagační publikace určená pro prezentaci ČRK na veřejnosti

2. CD "Krátké vlny (Český radioklub vás vítá na krátkých vlnách)" - obsáhlá publikace shromažďující vše podstatné o provozu na KV, publikace mimořádného významu, která velmi přístupnou formou ukázala těm amatérům, kteří znali jen provoz na VKV radosti a strasti KV provozu. Velký význam to má i pro nové amatéry, kteří díky změně legislativy mají jednodušší přístup na KV. Jistě i díky tomu nedošlo po sjednocení KV a VKV tříd k tolika problémům na KV pásmech, jak leckdo prorokoval.

3. CD "Radioamatéři v r. 1968" - připomínka aktivit českých amatérů v kritickém roce 1968

A protože jsme amatéři, nelze nezmínit pro nás specifický informační zdroj, a to pravidelné vysílání OK1CRA, které léta na úrovni zajišťoval tajemník Petr OK1CMU a nyní pokračuje tajemník Josef OK1ES. Výhodou této formy předávání informací je to, že lze bezprostředně reagovat na připomínky a dotazy.

Dalším, v dnešní době asi dominantním informačním zdrojem jsou WWW stránky ČRK. Je nutno znovu připomenout, že jsme v. 1997 jako jedno z prvních členských sdružení v IARU zavedli tento moderní způsob informování. Provoz těchto stránek a jejich vysokou úroveň zajišťoval Honza OK1XU. Ale protože čas letí a vývoj jde pořád dál, připravili jsme od r. 2009 inovované, modernější stránky ČRK.

Na WWW stránkách najdete nejen co nejaktuálnější informace, ale i mnoho zajímavostí a publikací např. "Kroniku PD", "Kroniku OK1CG" a další, které jsme touto formou chtěli zpřístupnit nejširšímu okruhu radioamatérů.

Český radioklub na internetu (OK1XU)

Český radioklub se na internetu prezentuje od roku 1997 a byl v té době jednou z prvních organizací IARU s vlastními WWW stránkami. Cílem prezentace je jednak propagace radioamatérství na veřejnosti, jednak poskytování informací radioamatérům v OK, kde se soustřeďují hlavně na informace trvalejší platnosti a na aktuality z IARU a ČRK. Dalším cílem je poskytovat zahraničním radioamatérům profilové informace o radioamatérském dění v OK a o podmínkách pro provoz zahraničních radioamatérů v ČR. Prezentaci tvoří více než 360 stránek v češtině a téměř 40 stránek v angličtině. Stránky doprovází dalších asi 1200 obrázků a jiných souborů. Prezentace má trvale dobrý ohlas z domova i z ciziny.

ČRK na tuto prezentaci záhy navázal dalšími internetovými službami pro radioamatéry:

 • V provozu jsou tři diskusní mailservery: OK List, ČRK Info a OK-Pell-Mell, nejoblíbenější je OK List, který má přes 300 subscribentů.
 • Později byl péčí OK1CDJ vytvořen také diskusní board Fórum OK, kde je soustředěna spousta zajímavých aktualit, jeho funkčnost však bohužel ovlivňují útoky hackerů.
 • Členům ČRK je k disposici služba zřízení virtuálního mailboxu mycall@crk.cz, zatím ji využívá asi 100 zájemců.

Mailservery OK List a ČRK Info jsou využívány zejména k šíření zpráv ČRK:

 • Šířeny jsou DX bulletiny ARRL DX News, Ohio/Penn DX Bulletin a bulletin o podmínkách šíření - Propagation de K7RA.
 • Elektronický Bulletin Českého radioklubu, měsíčník, v němž nejdříve dominovaly hlavně organizační zprávy ČRK a upozornění na radioamatérská setkání, v poslední době se ale významně posílil i provozní obsah: nabízí kalendář závodů, kalendář závodů pro SWL i přehled DX expedic na příští měsíc. Je třeba poděkovat jak stálým přispěvatelům, zejména OK1ES, OK1AOZ a OK1-11861, tak i všem ostatním, kdo bulletin obohacují. Bulletin čte pravidelně cca 460 zájemců.

Zatím poslední službou, již ČRK začal poskytovat radioamatérům na internetu, jsou elektronické publikace ČRK. Zájemci si mohou bezplatně stáhnout obsah propagačního CD "Radioamatéři pomáhají na cestě k informační společnosti 21.století", které připravil OK1PD, publikace "Požadavky ke zkouškám operátorů amatérských rádiových stanic" autorů OK1BB, OK1MP a OK1SRD, "Etika a provozní postupy pro amatérské rádio" autorů ON4UN a ON4WW, "Vývoj radioamatérského hnutí" OK2QX, "Kronika Polního dne" OK2QI a památník "Kronika OK1CG".

Jednoznačně se ukazuje, že jde o velmi efektivní způsob šíření radioamatérských publikací, jemuž patří budoucnost, neboť zdaleka ne všechny publikace, které jsou pro radioamatéry potřebné, jsou dostatečně efektivní pro komerční vydavatelství.

Po jedenácti letech existence internetové prezentace ČRK lze konstatovat, že se podařilo vytvořit informační nástroj, který obsahově vysoce přesahuje většinu podobných prezentací ostatních národních organizací IARU, ba i IARU samotné. Prostý redakční systém na bázi základního HTML kódu se však určitě přežil. Rada ČRK proto v roce 2008 vyhlásila konkurs na nové řešení redakčního systému i grafického řešení stránek. Činností OK1PUL vznikla nová podoba stránek s řadou nových funkcí. S výsledkem se mohli čtenáři seznámit počátkem roku.

V souvislosti s WWW stránkami ČRK je nutno zmínit, že ČRK je díky nim jednou z informačně nejotevřenějších (a tedy i nejdemokratičtějších) organizací v republice; těžko najdete otevřenější zdroj informací o jakémkoli městě či obci, politické straně, zájmovém spolku či státní nebo jiné veřejně působící organizaci. O činnosti ČRK se mohou dozvědět vše podstatné nejen členové, ale i nečlenové ČRK, všichni radioamatéři i veřejnost. Při přípravě nového WEBu ČRK padla proto i myšlenka zřídit oblast stránek s podmíněným přístupem pouze pro členy. Rada ČRK tuto možnost nakonec zavrhla a vychází i nadále ze zásady, že informační otevřenost a pravdivost jsou nejen nejlepší obranou proti pomluvám a útokům, ale především nejpádnějším dokladem, že Český radioklub pracuje pro radioamatéry poctivě. Bez jakékoli nadsázky lze říci, že členové ČRK mají opravdu silný důvod k hrdosti, že si jejich organizace může dovolit být otevřená tak, jako málokdo jiný v republice.

Český radioklub děkuje

Od roku 2003 začala Rada ČRK oceňovat mimořádné zásluhy o radioamatérskou činnost čestnými plaketami a od roku 2007 i čestnými diplomy ČRK. Stalo se tak s vědomím, že současná civilní doba nepřeje žádnému "fangličkářství", avšak vyjádření morálního ocenění mnohaleté dobrovolné a nehonorované práce pro radioamatérský celek je nezbytné, často ostatně bývá i oceněním jediným.

Dosud bylo 31 radioamatérů, klubů a dalších osobností oceněno plaketou a 15 radioamatérů diplomem.

Podněty k ocenění podávají zatím hlavně členové Rady ČRK se snahou o střídmost, aby nedošlo k "inflačnímu znehodnocení". Členové rady ovšem nedohlédnou všude, bylo by proto dobře, kdyby i ostatní členové a kluby ČRK se svými návrhy přispěli. Určitě najdou kolem sebe řadu těch, kdo jsou radioamatérským provozem, technickou, publikační nebo propagační osvětou či organizační prací přínosem radioamatérskému životu v OK i v zahraničí. Podmínky ocenění jsou zveřejněny na WWW stránkách ČRK.

Nové stanovy Českého radioklubu

Poslední sjezd ČRK uložil radě zpracovat a k veřejné diskusi předložit nové stanovy ČRK. Návrh péčí Radka, OK2UQQ, skutečně vznikl, účelnosti jeho prodiskutování však učinila konec vláda ČR, když se rozhodla pojmout do nového občanského zákoníku také úpravu spolčovacího práva. ČRK se jako občanské sdružení dosud řídí zákonem o sdružování občanů, avšak tento zákon má být zrušen a nahrazen několik desítkami paragrafů v novém občanském zákoníku. Všichni víme, že dokud zákon neprojde parlamentem, nelze předvídat, jaká bude jeho konečná podoba. S projednáváním občanského zákoníku parlament zatím nezačal a za těch okolností přijímat nové stanovy s vědomím, že za dva-tři roky bude nezbytná jejich změna k přizpůsobení novému zákonnému rámci nemá smysl. Rada proto sjezdu předkládá jen návrhy změn stávajících stanov a organizačního řádu.

Nelze přitom nepoložit zásadní otázku: potřebuje ČRK skutečně nové stanovy? Požadavek připravit nové stanovy padl na posledním sjezdu v rozpravě nad usnesením v okamžicích, kdy byl schválen každý podaný návrh, který nebyl ryze nesmyslný. Požadavek padl bez diskuse a bez komplexního zdůvodnění.

Rada ČRK ale dosud nenarazila na žádný zásadní problém, který by byl způsoben nedostatkem stávajících stanov. Nedostala ani zprávu od kteréhokoli člena či klubu, že by takový problém nastal kdekoli jinde v organizační struktuře ČRK, a v uplynulém volebním období nedostala od členů ani klubů jakýkoli jiný návrh na změnu stanov. Plyne z toho jediné: stávající stanovy jsou plně funkční a vyžadují jen dílčí změny, jež si vyžádají změny legislativy ČR. Lze proto doporučit, aby současný sjezd úkol z usnesení minulého sjezdu o přípravě nových stanov zrušil a nahradil ho úkolem pro novou Radu ČRK zpracovat a předložit členům návrh úprav slaďujících znění stávajících stanov s novou úpravou spolčovacího práva v ČR.

Výstavy

Specifickou formou prezentace jsou výstavní stánky ČRK na různých setkáních, výstavách a veletrzích. Nejvýznamnější je každoroční prezentace na Mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích, kde se koncem srpna sejde až 3500 účastníků. Dalším důležitým setkáním, kde stavíme svůj propagační stánek, je evropské setkání ve Friedrichshafenu. A jsou další setkání, prezentace např. v SR Vysoké Tatry, Štětí.

Protože jsme chtěli přiblížit ČRK i širší neamatérské veřejnosti, využili jsme nabídky a zúčastnili se veletrhu AMPÉR v r. 2007 a 2008 a jsme přihlášeni i na letošní rok 2009. Domnívám se, že tato prezentace je velmi užitečná a podle ohlasů i úspěšná, V r. 2008 jsme vysílali z veletrhu pod značkou OK8AMPÉR.

Příprava těchto stánků a zajištění provozu představuje mnoho hodin mnohdy neviditelné práce. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se na úspěšném zajištění akcí podílejí, zejména kolektivu OK1KHL a jmenovitě Svetovi OK1VEY. Poděkování patří i tajemníku a zaměstnancům QSL služby, kteří odslouží mnoho hodin při zajištění provozu.


7. Sekretariát ČRK

Dobrá práce sekretariátu je pro organizaci našeho typu zásadní. Organizačně a administrativně musí zabezpečovat fungování naší organizace. Protože chod ČRK řídí tajemník a ekonom, záleží maximálně na jejich kvalitách. Po dlouhé době, kdy bezchybně fungoval tandem Petr OK1CMU a ekonomka p. Ermlová, došlo k závažným problémům. Paní Ermlová se rozhodla odejít do zaslouženého důchodu a opakovaně se nedařilo za ni najít odpovídající náhradu. Na pozici ekonomky se postupně vystřídaly tři adeptky a bohužel až po čase se vždy ukázalo, že jsou zcela k ničemu a jejich činností či spíše nečinností vznikly v naší agendě velké problémy. Na nápravě problémů se podílela opět p. Ermlová a jen díky jí jsme se vyhnuli existenčním potížím s uzávěrkami hospodaření koncem roku. Oceňuji i aktivní pomoc členů revizní komise při konsolidaci našeho hospodaření. Aby problémů nebylo dost, rezignoval ze zdravotních důvodů na funkci hospodáře Milan OK1VHF a agendu převzal i přes značné vytížení jinými aktivitami (IARU) Miloš OK1MP. Díky němu se podařilo sestavit rozpočet na r. 2007 a 2008.

Problémy tím nekončily. V listopadu 2007 odešel na zaslouženou rodičovskou dovolenou zkušený tajemník Petr Čepelák OK1CMU a bylo nutné za něj najít rychle náhradu. Do funkce byl jmenován Josef Zabavík OK1ES, dosavadní vedoucí QSL služby. Tím se však částečně zkomplikovala činnost QSL služby, kde chybí její vedoucí. Přesto se podařilo zvýšeným úsilím zajistit fungování agendy jak sekretariátu, tak i QSL. Není to ideální stav, ale Josef OK1ES zatím tuto situaci bez větších problémů zvládl. Až v polovině r. 2008 nastoupil na místo ekonoma ing. Záhumenský, který - jak se zatím zdá - svou práci zvládá dobře. Zatím se mu podařilo odstranit chyby a nedostatky, které do účetnictví po odchodu zkušené p. Ermlové zavlekly předchozí zaměstnankyně.

Tyto problémy, které jsem musel jako předseda prakticky celé funkční období řešit, mi bránily věnovat se tomu, co by podle mne měl předseda organizace zajišťovat, to je především propagaci ČRK na všech úrovních, zejména propagaci naší organizaci na veřejnosti. Málo se o nás ví a stává se to problémem při zajišťování finančních zdrojů na krajské a místní úrovni. Něco se však přece jen podařilo, kromě účasti na radioamatérských setkáních jsme se úspěšně prezentovali širší veřejnosti na veletrhu AMPÉR 2007 a 2008.

Náplň práce sekretariátu dále tvoří péče o majetek ČRK, který nám zajišťuje podstatnou část finančních zdrojů, kontakty s členskou základnou, agendu grantů a příspěvků MŠMT, kde se nám daří získávat zařízení a materiál, které následně předáváme radioklubům a aktivním jednotlivcům. Zajišťování prezentačních akcí na setkáních, výstavách a veletrzích je velmi přínosné, ale časově dost náročné.

Přímá pomoc klubům

Jednou z důležitých věcí naší organizace je vhodným způsobem podporovat aktivity radioklubů a členů ČRK. Při návrhu rozpočtu je vždy vyčleněna určitá částka na granty a příspěvky a na základě žádostí Rada tyto prostředky rozděluje. Významný podíl má i zapůjčování a předávání materiálu členské základně.

Členská základna ČRK

První zdražení členských příspěvků ze 400 na 600 Kč ihned po rozhodnutí 5. sjezdu ČRK, které se realizovalo v roce 2005, se nevyhnulo snížení členské základny cca o 15 %, další zvýšení v roce 2008 na 700 Kč se již na členské základně neprojevilo a od roku 2006 je stav členské základny prakticky vyrovnaný. I když amatérský národ stárne, tak noví členové dokážou nahradit ty, kteří odcházejí do amatérského nebe. V roce 2004 byl stav platících členů ČRK 2710, o rok později 2953 a od roku 2006 se stav členské základny stabilizoval a pohybuje kolem čísla 2840 do současnosti. Snižuje se ale každoročně stav členských radioklubů, což je ve většině případů důsledek neochoty se jakkoli angažovat, ale i ekonomickým tlakem, kdy řada radioklubů nemá své zázemí. Vzhledem k možnostem a dostupnosti radioamatérské techniky význam radioklubů jako center technické a jiné pomoci ztrácí na významu. Zůstávají jen aktivní radiokluby, věnující se závodní činnosti nebo jiným aktivitám.

Počet registrovaných radioklubů je 205.

QSL služba ČRK

QSL služba je členskou službou ČRK, která je typická pro radioamatérský sport. Tuto službu zajišťuje ČRK jako organizace IARU pro své členy po zaplacení členského příspěvku, ale i pro nečleny za úplatu.

Přesto, že podle regulí IARU může v systému výměny QSL lístků být jen jedna národní organizace, stal se ČRK v r. 2005 a několika následujících letech terčem nevybíravého tlaku odštěpenecké organizace radioamatérů, která chtěla participovat na této službě, ale bez ochoty reálné finanční spoluúčasti. Naše organizace provedla nadstandardní krok a umožnila tuto službu za rozumných finančních podmínek využívat i nečlenům. K dnešnímu dni se situace již stabilizovala. Je nutno si uvědomit, že QSL služba je nákladná záležitost vzhledem k tomu, že se udržuje historický způsob výměny staničních lístků v klasické podobě a poštovní služby se neustále zdražují.

Na činnosti QSL služby se v současné době podílejí tři pracovníci: Josef OK1ES, pí Zabavíková a pí Packová.

Na QSL službě se rovněž odchodem dlouholeté pracovnice Lídy OK1VAY v roce 2007 do důchodu situace značně zkomplikovala, ale vedoucí dokázal svým iniciativním přístupem a přehledem řešit chod této instituce, aniž by to amatérská veřejnost pocítila; také našel potřebnou náhradu. Nástupem Josefa OK1ES do pozice manažera QSL služby v roce 2005 se rovněž výraznou měrou snížily náklady v chodu QSL služby především zoptimalizováním systému odesílání zásilek a využitím precizní analýzy chodu QSL služby v roce 2005, kterou vypracoval Josef OK1PD, takže se i výrazné zvýšení cen v poštovní sféře neprojevilo ve zvýšených nákladech i při prakticky stejném objemu přepravovaných kilogramů QSL lístků za poslední roky. Z této analýzy vyplynul zajímavý údaj o průměrném nákladu za odeslání 1 QSL lístku - 1,70 Kč. Josef OK1ES zavedl i ekonomičtější způsob přepravy zahraničních zásilek formou tiskovinových pytlů a využívá rovněž i osobních kontaktů s našimi radioamatéry na zastupitelských úřadech, kteří pomáhají zdarma s transportem zásilek QSL. Novem byl i odvoz QSL zásilek na radioamatérské setkání konané v zahraničí. Tak se vlastně nemuselo sahat k drastickému zvyšování čl. příspěvků v tomto volebním období. Zavedením počítačového programu do evidence členů a uživatelů QSL služby se rovněž zabránilo parazitování na členských službách na základě známostí a zavedla se preciznější evidence odeslané a přijaté pošty. Další novelizací v pravidlech užívání QSL služby v roce 2008 bylo rovněž průlomové schválení skartace nedoručitelných zásilek QSL lístků, což byla také nezanedbatelná úspora. Dalším vylepšením služeb ČRK v tomto volebním období se mimo užívání QSL služeb nečlenům podařilo zkušebně spustit i jednostranné (příchozí) QSL služby pro nečleny, ale zatím bez většího zájmu. Každoročně se rovněž snižuje počet individuálních uživatelů QSL služby (nečlenů ČRK) na současných 30.


8. Ekonomické zajištění ČRK

Tato kapitola, ač poslední ve zprávě, je jedna z nejdůležitějších. Abychom mohli realizovat všechny výše popsané aktivity, potřebujeme k tomu i odpovídající ekonomické zázemí. Naše finanční zdroje, kterými financujeme naši činnost, lze zhruba rozdělit na obnovitelné a jednorázové (neobnovitelné).

Z uvedeného je patrné, že zatím naše největší příjmy máme z výnosů našeho majetku. Je tedy v našem nejvlastnějším zájmu o tento majetek řádně pečovat. Po velmi dlouhé době, kdy jsme prováděli jen nejnutnější údržbu, přistoupila Rada v tomto funkčním období k významným investicím do oprav našich nemovitostí.

Správu našeho majetku vzhledem k hodnotě a výši investic by měl zajišťovat někdo, kdo se tomu bude plně a zodpovědně věnovat. Doufám, že se do příští Rady přihlásí kandidát, který by tuto funkci zastával. Nabízí se možnost řešit to změnou náplně práce našeho ekonoma. V každém případě to nelze řešit jako dosud, protože se stane, že zvolené metody mají daleko k optimálním.

Další zdroj našich příjmů, členské příspěvky, bude muset nová Rada velmi pečlivě nastavit tak, aby se jejich podíl na financování naší činnosti podstatně zvýšil. Jinak vzniká velmi obtížně řešitelný problém udržet vyrovnaný rozpočet bez nutnosti použít rezervy.

Detailní informace o toku peněz a konkrétní částky jsou uvedeny ve zprávě o hospodaření, kterou vypracoval hospodář Miloš OK1MP.


9. Plnění usnesení minulého sjezdu

Minulý sjezd uložil mně jako předsedovi a návazně Radě ČRK úkoly, z nichž některé se podařilo splnit bezezbytku, jiné částečně a některé se realizovat nepodařilo.

Technickoorganizační úkoly, jako vybavit sekretariát, vypracovat směrnice pro zadávání zakázek a další, byly provedeny. Vypracování jednotné směrnice (metodiky) na žádosti na granty na krajské a místní úrovni se splnit nepodařilo pro naprostou odlišnost postupů v jednotlivých krajích. S tím souvisí i malá nebo žádná aktivita našich krajských zmocněnců.

Požadavky na to, abychom mohli zveřejnit na svých stránkách seznamy volacích značek operátorů a operátorských tříd narazily na nepřekonatelné byrokratické bariéry zákona o ochraně osobních údajů.

Podařilo se však dobrou spoluprací s ČTÚ připomínkovat a doplnit požadavky na zkoušky pro získání operátora amatérské radiokomunikační služby.

Informace o závazcích ČRK vzniklých na základě jednání a usnesení orgánů byly zveřejňovány v publikovaných usneseních z jednání v plném rozsahu. Využití zvláštních stránek se neukázalo vhodné.

Problematika členského časopisu Radioamatér, která byla na minulém sjezdu obsáhle diskutována, byla řešena průběžně, detailně viz informace v kapitole ze zprávy redakční rady.

Důležitá část usnesení minulého sjezdu, která se týkala přípravy změny stanov a organizačního řádu, byla splněna jen zčásti. Podrobněji se tomu věnujeme v předchozím rozboru.


10. Závěr

V předkládané zprávě jsem chtěl zachytit a popsat rozsah činností, kterými se ČRK jako největší organizace českých amatérů musel zabývat a to, jaké problémy jsme řešili bez nároků na jakoukoliv odměnu a ve svém volném čase. Jsou zde popsány jen ty hlavní a nejdůležitější, detailní výčet by zabral o mnoho víc stránek. Aktivní členové Rady, ale i revizní komise, odevzdali ve prospěch členů ČRK stovky hodin práce, aby zajistili co nejlepší podmínky pro provozování našeho ušlechtilého koníčka. Těm všem za jejich nasazení děkuji a těm, kteří budou pokračovat přeji, aby se jim i nadále dařilo. Abychom připravili co nejlepší podmínky pro přípravu sjezdu a budoucí orientaci ČRK, proběhla v závěru r. 2008 velká anketa, kterou obětavě zorganizoval a vyhodnotil Karel OK1SQK. Zde jsou reprezentativně zachyceny názory a přání členské základny a je to velmi důležité vodítko pro naši další práci.

Prožili jsme mimořádné a nelehké období, jaké jsme dosud nezažili. Kromě svých problémů jsme museli neustále reagovat na mnohdy nefér, ale o to razantnější útoky skupiny amatérů, která odešla po rozkolu počátkem roku 2005. Jsem rád, že i přesto můžu konstatovat, že ČRK je konsolidovanou funkční organizací, která na úrovni hájí zájmy svých členů.

Nové vedení, které bude zvoleno na následujícím sjezdu však bude muset řešit mnoho dalších problémů, souvisejících se stále se zhoršující celkovou ekonomickou situací. Udržet vyrovnaný rozpočet při stejné struktuře výdajů se ukazuje velmi problematické. Proto je nutné, aby do Rady kandidovali ti, kteří budou mít čas, chuť, vytrvalost a prostředky účastnit se práce ve prospěch ostatních aktivně a odpovědně.

Zpět

4. Zpráva o hospodaření Českého radioklubu

ing. Miloš Prostecký, OK1MP, hospodář Českého radioklubu

OK1MP

I když poslední sjezd neuložil Radě, aby hospodařila s vyrovnaným rozpočten, bylo její snahou, aby tomu tak bylo. Vzhledem k tomu, že se některé příjmové i výdajové položky lišily od předchozího období, jeví se hlavně rozpočet roku 2008 jako značně nevyrovnaný. Jak bude uvedeno i dále, je to způsobeno hlavně rozhodnutím provést rozsáhlé opravy objektů, které ČRK vlastní. Pro snadnější srovnání s předcházejícími obdobími byly použity tytéž skupiny příjmů i výdajů jako ve zprávách z předchozích sjezdů. Celkové rozpočty na jednotlivá léta, jsou k dispozici na sekretariátu ČRK a byly průběžně zveřejňovány na webu ČRK. Všechny údaje jsou zaokrouhleny na celé tisíce Kč, s výjimkou finančních prostředků.

Rozpočet je kvalifikovaný odhad příjmů a výdajů pro období jednoho kalendářního roku. Stejně jako jeho plnění, je schvalován Radou. V polovině roku, na základě upřesňujících položek, je rozpočet upravován.

A nyní již vlastní údaje sumarizované z rozpočtů na jednotlivá léta sledovaného období.

Údaje v roce 2007 jsou zkresleny započatou rekonstrukcí objektu v Jablonci nad Nisou. Celkové náklady ve výši 2 280 650.- Kč jsou zahrnuty ve výdajích. Jako příjmová položka pak byl zahrnut výběr prostředků, které byly získány zhodnocením základního jmění v minulosti. V praxi šlo o odprodej fondů České spořitelny. Ve výdajích roku 2008 pak není zahrnuto 2 077 492.- Kč spojených s opravou fasády objektu v Jablonci nad Nisou.

Mzdy - sekretariát a QSL služba

I když v roce 2007 odešel pan Petr Čepelák, OK1CMU na rodičovskou dovolenou a funkci tajemníka převzal vedoucí QSL služby pan Josef Zabavík, OK1ES, neprojevilo se to na celkové položce. Mzdové výdaje byly ovlivněny v roce 2007 a 2008 vyplaceným odstupným celkem dvěma ekonomkám, se kterými bylo nutno rozvázat pracovní poměr.

V následujících tabulkách jsou uvedeny příjmy a výdaje sdružené do funkčních celků:

Pozn.:
* Zahrnuje náklady ve výši 2 280 650.- Kč spojené s výměnou oken v Jablonci nad Nisou.
** Ve vydání na opravy není zahrnuta částka 2 077 492.- Kč spojená s opravami v Jablonci nad Nisou.
*** Fridrichshafen, setkání Slovensko a Záhřeb

Jak vyplývá z předložených přehledů je možno příjmy zařadit do čtyř základních skupin:

 1. Členské příspěvky.
 2. Výnosy z majetku - nájmy, úroky z finančních rezerv.
 3. Dotace ze Sazky - příjmy, které plynou díky našemu členství ve Sdružení sportovních svazů (akcionář Sazky).
 4. Dotace od MŠMT na předkládané projekty.

Váhový podíl příjmů v procentech v r. 2007 pak u jednotlivých skupin byl: a) 32%, b) 39%, c) 25%, d) 4%. Z toho je naprosto zřejmé, že největší výnos byl z našeho majetku. Proto se i Rada ČRK v roce 2007 rozhodla, že je nutno více investovat do oprav našich objektů a tím i v budoucnu zajistit přísun finančních prostředků z nájemného. Výnosy z finančních prostředků jsou v současné době minimální, pokud pak jde o fondy i ztrátové!

Pokud jde o výdaje, největší část výdajů tvořilo zabezpečení provozu naší organizace (zhruba jednu třetinu výdajů tvořily mzdy a sociální výdaje) a výdaje na stávající členské služby (QSL služba a časopis). Dále je to i správa majetku a zajišťování mezinárodní spolupráce. Toto vše je nutno považovat za mandatorní výdaje.

Celkový stav finančních prostředků
Běžný účet ČS: 320 536,71 Kč
Spořící účet podnikatele KB: 3 988 379,71 Kč
Vkladový účet ČS : 3 354 156,83 Kč
BANKOVNÍ ÚČTY CELKEM: 7 663 073,26Kč
PERGAM vklad: 20.000.-Kč
ČS SIS Sporobond (otevřený podílový fond obligací): 61 347,35 Kč
ING Český fond peněžního trhu: 1 317 410,07 Kč

Stav finančních prostředků celkem: 9 061 830,68 Kč (tj. cca o 7 milionů méně od minulého sjezdu)

Pokud vyhodnocujeme tento pokles, je nutno uvažovat i hospodaření roku 2004, neboť údaje uvedené na 5. sjezdu nezahrnovaly stav k 31.12.2004. Celkové hospodaření roku 2004 skončilo se ztrátou 822 tisíc Kč, což vedlo následně ke zvýšení členských příspěvků..

V roce 2005 byl zisk 120 tisíc Kč, avšak do příjmů byl započítán odprodej fondu Sporoinvest ve výši 450 tisíc Kč. Ztráta tedy byla 330 tisíc Kč.

Rok 2006 skončil se ztrátou 142 tisíc Kč.

V roce 2007 je uváděn zisk 433 tisíc Kč, avšak opět při zahrnutí odprodeje fondů ČS ve výši 2 589 tisíc Kč do příjmů. Jde tedy celkem o minusovou položku ve výši 2 156 tisíc Kč.

V roce 2008 skončil rozpočet se ztrátou 1 575 tisíc Kč. K tomu je nutno přičíst výdaje spojené s opravou fasády v Jablonci nad Nisou ve výši 2 077 tisíc Kč. Celkové snížení finančních prostředků v roce 2008 tedy bylo 3 652 tisíc Kč.

Nemovitosti ČRK

V současné době vlastníme pět nemovitostí a to ve: Svitavách, Ústí nad Labem, Žďáru nad Sázavou, Jablonci nad Nisou, Holicích.

Tyto nemovitosti jsou dobrou zárukou jistého příjmu, na druhé straně v některých etapách a místech je potřeba s nájemci velmi intenzivně a někdy i složitě jednat, což je velice náročné a někdy je třeba i dosti razantních kroků. Bohužel, od posledního sjezdu došlo k snížení příjmu z nájmů zaviněné menším zájmem o pronájem našich prostorů. Současně pak bylo nutno investovat větší sumy do jejich údržby.

Jablonec n. N.: Nejstarší a nejrozsáhlejší objekt. V r. 2007 jsme byli nuceni přistoupit na výměnu oken v celém objektu pro jejich havarijní stav a návazně na to opravit fasádu vnějšího pláště. Situaci navíc komplikoval fakt, že objekt, i když sám není památkově chráněn, nachází se v památkové zóně a tak nám postup prací a možných technologií určují památkáři. A to celou akci prodražuje. Po dokončení těchto oprav nepředpokládáme další významné částky do údržby, snad jen na opravy omítky dvorního traktu, ale o tom rozhodne nová Rada.

Nájemné 108.900 Kč 1/4 ročně, tj. 435.600,- Kč ročně,
odměna správci 7.500,- Kč 1/4 ročně, tj. 30.000,- Kč ročně.

Ústí n. Labem: Objekt s velmi slušným výnosem. Zde jsme museli přistoupit k opravám podlah a stropů, které v části budovy byly v havarijním stavu. Jako velmi přínosné můžeme konstatovat, že se podařilo uzavřít novou nájemní smlouvu s původním nájemcem a zatím se zdá, že vše bude fungovat k naší spokojenosti. Další výrazné částky do údržby objektu nepředpokládáme.

Nájemné 51.000 Kč měsíčně, tj. 612.000,- Kč ročně,
odměna správci 12.000 Kč ročně, tj. 29.750,- Kč ročně.

Žďár n. Sázavou: V r. 2007 jsme provedli změnu nájemce budovy, což se projevilo velmi kladně na tom, že objekt je prakticky celý využit a jsou stabilní platby nájemného. Neobešlo se to však bez větších oprav a rekonstrukcí. Byla opravena elektroinstalace, ale zejména sociální zařízení, která byla ve zcela nevyhovujícím stavu. Dále rekonstrukce dveří, opravy dvora a dvorních objektů. Opět však do budoucna už nepočítáme s většími náklady na opravy.

Nájemné 100.000 Kč 1/4 ročně, tj. 400.000,- Kč ročně,
odměna správci 12.500 Kč 1/4 ročně, tj. 50.000,- Kč ročně.

Svitavy: Objekt v relativně dobrém stavu, do kterého jsme investovali hlavně do oprav omítky a dvorního traktu na základě dohody s nájemcem (autoservis a prodejna). Objekt je těmito aktivitami prakticky celý využit. Protože část investic je účelová, podle požadavků nájemce, bude nám tyto námi vložené prostředky nájemce splácet formou zvýšeného nájmu po dobu 5 let. Další opravy nepředpokládáme.

Nájemné 57.500 Kč 1/4 ročně, tj. 230.000,- Kč ročně,
odměna správci 7.437,50 Kč 1/4 ročně, tj. 29.750,- Kč ročně.

Holice: Zde proběhla nutná výměna oken a oprava (nátěr) oken. Objekt zatím dalších větších investic nevyžaduje.

Nájemné 20.000 Kč 1/4 ročně, tj. 80.000,- Kč ročně,
odměna správci 2.975,- Kč 1/4 ročně, tj. 11.900,- Kč ročně.

Celkový čistý výnos z nemovitostí za posledních 5 let, tj. částka, kterou bylo možno využít pro jiné účely rozpočtu ČRK, činil 972,835,- Kč.

Závěr

Rozborem uvedených čísel a skutečností můžeme zjistit následující trendy a posuny jak ve výdajové, tak v příjmové části.

Příjmy z příspěvků jsou celkově stabilizované. Může však na ně mít vliv, přijme-li sjezd zásadní změny ve skladbě činností Českého radioklubu, hlavně pak poskytovaných služeb. Příjmy ze Sazky měly naopak mírně stoupající tendenci, jsou však nepravidelné, většinou poskytované SSS ČR zálohově a doplaceny až po roční uzávěrce Sazky. Do současné doby i zálohy za rok dosáhly jen cca třetiny předpokládaného příjmu a celkový vývoj je neznámý. Dotace MŠMT mají stále klesající tendenci a jsou podmiňovány velmi podrobnými zdůvodněními projektů a přísně účelově směrovány a kontrolovány. Úroková míra v tomto období byla zanedbatelná a ani uložení prostředků do podílových fondů v převážné míře obligačních a částečně finančního trhu nepřinesl předpokládané zisky. V letech 2007 a 2008 pak došlo ke ztrátám!

Výdajová struktura rozpočtu kopírovala příjmovou stránku a ve skladbě jednotlivých výdajových položek měla po celé období ustálenou podobu. Vyšší byly jen výdaje na nemovitosti. Současně však došlo k jejich zhodnocení.

Zpět

5. Zpráva Revizní komise Českého radioklubu

Stanislav Hladký, OK1AGE, předseda Revizní komise Českého radioklubu

OK1AGE

Dovolte, abych vás seznámil a prací a výsledky revizní komise, tak, jak nám ukládají stanovy ČRK.

Naše komise pracovala ve složení: Stanislav Hladký, OK1AGE, předseda, ing. Milan Mazanec, OK1UDN, a Jiří Štícha, OK1JST.

Komise v uplynulém funkčním období uskutečnila 9 revizních kontrol hospodaření, 10 kontrol stavu pokladny , 1 kontrolu správnosti vyúčtování státních dotací za rok 2007. Současně se členové zúčastňovali zasedání rady ČRK a průběžně informovali radu o své práci a svých poznatcích o hospodaření ČRK a zúčastňovali se diskuze, i když s hlasem poradním.

Kontrola byla pravidelně uskutečňována v polovině roku a po roční uzávěrce. Jde o detailní kontrolu všech základních účetních dokumentů a jejich křížovou kontrolu. Současně byly kontrolovány prvotní doklady, účtenky, faktury. Kromě toho byla nepravidelně kontrolována i pokladna, jak korunová, tak devizová. To vyžaduje součinnost hlavně ekonoma i tajemníka ČRK. Práce je to zdlouhavá a dosti nezáživná, ale nezbytná, a děláme ji s maximálně možnou péčí a soustředěním. Je pravdou, že v tomto období probíhaly ne vždy jednoduché personální změny, na které bylo nutno reagovat zvýšenou pozorností a pečlivostí. O jednotlivých kontrolách byly provedeny zápisy, a samozřejmě informována Rada ČRK. Obecně mohu konstatovat, že výsledky kontrol neodhalily žádná závažná pochybení v účetnictví, a některé nedostatky (většinou formálního rázu), byly průběžně odstraňovány v součinnosti jak s ekonomem a tajemníkem, tak s hospodářem ČRK. Jedna z mála výtek a upozornění uvedených ve zprávách, bylo ne vždy dosti podrobné dokumentování provedených prací a služeb, které byly fakturovány. Zvláště v poslední době, kdy probíhaly rozsáhlé práce na údržbě a opravách (rekonstrukcích) našich nemovitostí v rozsahu, o kterém vás informoval předseda ČRK ve své zprávě. Na tyto okolnosti ve svých zprávách i ústně revizní komise radu upozorňovala. To se částečně týká i dotací jednotlivých aktivit jako jsou pomoc radioklubům, převaděče, majáky apod. Věnujte, prosím, pokud se vás to týká, zvýšenou pozornost těmto záležitostem.

Členové revizní komise byli současně pověřováni radou ČRK inventurními kontrolami majetku naší organizace. Je to práce navíc, ale je nutná, a dává i obraz komisi o stavu a alokaci movitého majetku. Výsledkem bývají, mimo jiné, i návrhy na likvidaci nefunkčního movitého majetku (staré počítače).

Závěrem bych chtěl konstatovat, že podle názoru a zjištění komise hospodařil Český radioklub v rozsahu, který přísluší kontrole revizní komise, dobře a zodpovědně. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na naší práci a vycházeli nám všemožně vstříc. Hospodáři OK1MP, ekonomovi panu ing.Záhumenskému a tajemníkovi OK1ES, i pracovníkům kteří již ze služeb ČRK odešli, zejména bývalému tajemníkovi Petru Čepelákovi, OK1CMU, a bývalé ekonomce paní Ermlové. I po svém odchodu několikrát v době jistých personálních turbulencí neváhali pomoci. A samozřejmě, oběma členům revizní komise Milanovi, OK1UDN, a Jirkovi, OK1JST, za jejich ochotu a pracovitost.

Celá revizní komise přeje všem delegátům nastávajícího sjezdu ČRK hodně rozvahy, ale i odvahy a šťastnou ruku při výběru nových kandidátů do rady i revizní komise ČRK. Bude co dělat.

Zpět

6. Čestné plakety a diplomy Českého radioklubu

Končící Rada ČRK udělila při příležitosti sjezdu čestné plakety ČRK Jaromírovi, OK1VJV, za organisační práci, Jirkovi, OK1AOZ, za výsledky v práci na krátkých vlnách a organisační práci, Standovi, OK1AGE, za výsledky v práci na velmi krátkých vlnách a organisační práci, Radkovi, OK2ON, za publikační práci, Jirkovi, OK7DM, za publikační práci, Jardovi, OK1RD, za výsledky v práci na krátkých vlnách, Jirkovi, OK1VIT, za organisační práci, a Járovi, OK8YD, za výsledky v práci na radioamatérských pásmech. Čestný diplom ČRK získal Vláďa, OK1IVU, za organisační práci.

Zpět

7. Výsledky voleb

Zpráva volební a mandátové komise
na VI. sjezdu Českého radioklubu dne 14. 3. 2009

Na VI. sjezd ČRK bylo přihlášeno celkem 143 účastníků - delegátů klubů i členů jednotlivců. K vlastní účasti se prezentovalo celkem 116 účastníků, disponujících celkem 453 hlasy.

Hlasování se účastnilo 114 účastníků se 450 hlasy při volbách rady ČRK, 112 účastníků se 444 hlasy při volbách předsedy a při schvalování stanov.

Výsledky voleb:

Volba předsedy:

Jiří Němec, OK1AOZ, zvolen 440 hlasy, neměl protikandidáta, (proti - 3 hlasy, 1 hlas neplatný).

Volba Rady ČRK:

PořadíJménoZnačkaHlasů
1. Vojtěch Horák OK1ZHV 408
2. Karel Odehnal OK2ZI 407
3. Ondřej Koloničný OK1CDJ 397
4. Jan Litomiský OK1XU 392
5. Jaroslav Bažant OK1WF 390
6. Jiří Šanda OK1RI 384
7. František Lupač OK2LF 381
8.- 9. Karel Košťál OK1SQK 373
8.- 9. Zdeněk Hofbauer OK3RM 373
10. Jiří Škácha OK7DM 360
11. Jaromír Voleš OK1VJV 347
12. Miloslav Hakr OK1VUM 346
13. Miloš Prostecký OK1MP 333
14. Karel Matoušek OK1CF 326
Nezvoleni:
15. Martin Huml OK1FUA 312
16. Vladislav Zubr OK1IVZ 304
17. František Janda OK1HH 109
18. Jiří Peček OK2QX 95

Volba revizní komise:

PořadíJménoZnačkaHlasů
1. Jiří Štícha OK1JST 450
2. Stanislav Hladký OK1AGE 449
3. Milan Mazanec OK1UDN 426

Hlasování o úpravách Stanov ČRK a Organizačního řádu ČRK: odevzdáno 444 hlasů, návrhy přijaty 443 hlasy PRO.

Výsledky zpracovala volební komise ve složení OK1UDN, OK1ULE, OK1ARO, OK1DXO, OK1NZJ za použití výpočetní techniky a programu zpracovaného pro V. sjezd v roce 2004.

Milan Mazanec, OK1UDN

Zpět

8. Usnesení sjezdu

Usnesení VI.sjezdu Českého radioklubu

VI.sjezd Českého radioklubu se sešel dne 14.března 2009 v budově Adalbertina v Hradci Králové.

I.

Sjezd projednal a schválil zprávu předsedy ČRK o činnosti Rady ČRK v uplynulém období, zprávu hospodáře ČRK o hospodaření Rady ČRK v uplynulém období a zprávu předsedy Revizní komise ČRK o činnosti komise v uplynulém období.

II.

Sjezd uctil minutou ticha památku radioamatérů zesnulých v období uplynulém od posledního sjezdu, jmenovitě též dřívějších členů Rady ČRK, Františka Duška, OK1WC a Antonína Kříže, OK1MG.

III.

Sjezd zvolil předsedou ČRK ing.Jiřího Němce, OK1AOZ.

IV.

Sjezd zvolil členy Rady ČRK:

 • ing.Jaroslav Bažant, OK1WF,
 • ing.Miloslav Hakr, OK1VUM,
 • Zdeněk Hofbauer, OK3RM,
 • mgr.Vojtěch Horák, OK1ZVH,
 • Ondřej Koloničný, OK1CDJ,
 • ing.Karel Košťál, OK1SQK,
 • Jan Litomiský, OK1XU,
 • František Lupač, OK2LF,
 • Karel Matoušek, OK1CF,
 • mgr.Karel Odehnal, OK2ZI,
 • ing.Miloš Prostecký, OK1MP,
 • ing.Jiří Šanda, OK1RI,
 • ing.Jiří Škácha, OK7DM,
 • ing.Jaromír Voleš, OK1VJV.

V.

Sjezd zvolil členy Revizní komise ČRK:
 • Stanislav Hladký, OK1AGE,
 • Jiří Štícha, OK1JST,
 • ing.Milan Mazanec, OK1UDN.

VI.

Sjezd schválil změny Stanov ČRK a Organizačního řádu ČRK.

VII.

Sjezd ukládá nově zvolené Radě ČRK:

 1. více propagovat diplomový program ČRK, podmínky diplomů provázat s podmínkami závodů ČRK,
 2. pomáhat radioklubům ČRK ekonomickými, organizačními a právními informacemi,
 3. zkvalitnit propagaci radioamatérství na veřejnosti s vynaložením přiměřených finančních prostředků,
 4. při činnosti rady více využívat odborných profesionálních znalostí členů k řešení specifických úloh,
 5. v časopisu Radioamatér neomezit publikaci výsledků závodů,
 6. do práce odborných pracovních skupin rady vyhledat spolupráci erudovaných radioamatérů - i nečlenů ČRK,
 7. zachovat činnost QSL služby dle stávajících pravidel,
 8. vyřešit otázku další publikace časopisu Radioamatér v mezích ekonomických možností a s posílením zpětné vazby mezi čtenáři a redakcí, a to do 31.12.2009.

Zpět

9. Ohlasy na sjezd

Ohlasy na sjezd na sebe nedaly dlouho čekat. Hned druhý den se zájemci mohli seznámit s dojmy jednoho "přímého neúčastníka": http://www.ok2kkw.com/upadek.htm. Naprosto upřímně: škoda, že pisatel nepřišel, účastníci sjezdu by ho i bez nenápadité obezličky s novinářským průkazem určitě rádi viděli jako člověka, který toho pro radioamatéry v OK hodně udělal. A že neplápolá nekritickou láskou k Českému radioklubu? Takových je nás víc, ale on zatím v téhle kategorii radioamatérských spolků nikdo v OK nic lepšího nestvořil. A ti, kdo se o to pokusili, pohořeli, neboť žádný životaschopný projekt nelze postavit na čiré negaci ...

Pokud si účastníci něco unisono pochvalovali, byl to klidný a přátelský průběh a naprosto konstruktivní a věcná diskuse. Obojí se velmi lišilo od sjezdu minulého. Končící Rada ČRK sjezd dobře připravila, všechny podklady byly včas zveřejněny v časopisu Radioamatér i na internetu. Přímo na sjezdu pak nebylo třeba číst sáhodlouhé zprávy, stačilo je pouze rekapitulovat powerpointovými presentacemi z digitálního projektoru. Dokonalá byla práce pořadatelského týmu z hradeckého klubu OK1OHK: pořadatelé pracovali v pozadí a přesto vše fungovalo perfektně.

Stinnou stránkou byla malá účast. Přihlásilo se 143 účastníků, doopravdy jich však dorazilo jen 116 a zastupovali pouze 453 členů. Malou účast je nepochybně třeba přičíst umístění sjezdu. Hradec Králové je dynamické svěží město, ale takovou dostupnost, jako hlavní dopravní uzel v zemi, prostě nemá. Už před sjezdem mnozí radioamatéři říkali: "Přijel bych, ale cesta do Hradce by mi zabrala moc času..." Nebylo by dobré v takových experimentech pokračovat, k uspokojování regionálních animosit ČRK opravdu ustaven nebyl.

Sjezdová diskuse se točila především kolem klubového časopisu. Nejen, že smlouva se stávajícím dodavatelem letos končí, hlavně jsme se však ocitli uprostřed světové ekonomické krise, která nepochybně zasáhne i do financování ČRK. Silně zazníval hlas mladších kolegů volajících po přechodu na čistě elektronický formát šířený po internetu. Na to se ale právem ozývali kolegové starší, kteří zatím přístup na internet nemají. Lidé znalí oboru argumentovali, že by se tak dosáhlo úspory jen asi 30 %. A lidé prozíraví doplnili, že kvalitně tištěný časopis je visitkou organisace, a že všichni vydavatelé, kteří se vezou na současné módní vlně a přecházejí na elektronickou formu periodik, se k té tištěné za deset let i za cenu velkých výdajů zase rádi vrátí. Krom toho také anketa před sjezdem ukázala, že o tištěnou formu mají členové výrazně převažující zájem. Řešení bylo nakonec delegováno nově zvolené radě.

Některé diskusní příspěvky padly i ke QSL službě, nakonec byl ale výraznou většinou schválen návrh, aby QSL služba pokračovala dle stávajících pravidel.

Klíčem k cestě vpřed je samozřejmě složení nové Rady ČRK. Český radioklub má nového předsedu, Jirku Němce, OK1AOZ. V radě samotné se obměnilo osm členů, více než polovina. Cenné je, že mezi novými členy je několik výrazných radioamatérských osobností, což přispěje nejen kvalitě práce, ale i důvěryhodnosti rady. Názorně se přitom ukázalo, že cestou ke kultivaci složení rady nejsou kravály a denunciační kampaně, jaké jsme viděli před posledním sjezdem, ale pokojný vývoj.

Zdá se tedy, že se Český radioklub na svém šestém sjezdu posunul velmi dobrým směrem. Podstatné ale bude, jak se mu podaří proplout složitými úskalími, která chystá naprosto neujasněná budoucnost ekonomiky doma i ve světě.

Jak to všechno dopadlo, to se dozvíme až příště. Naviděnou!

OK1XU

Zpět

A to je prakticky vše podstatné o VI.sjezdu ČRK...

 

© OK1XU, OK1VJV, OK1MP, OK1AGE a představitelé 453 členů ČRK, 2009