Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Archiv zpráv z domova 2010

Zprávy jsou řazeny podle data zveřejnění od nejnovější k nejstarší - stránka začíná zprávou, která byla vystavena naposledy. Starší zprávy jsou uloženy v rubrice Archiv.

Prosincové jednání Rady ČRK

• 22. prosinec 2010

V Praze se dne 11. prosince 2010 sešla Rada ČRK. Projednala čerpání rozpočtu ČRK ke 3. čtvrtletí, schválila rozpočet ČRK na rok 2011, přijala informaci o setkání slovenských radioamatérů v Tatrách, schválila změny Všeobecných podmínek závodů na VKV a VKV Provozního aktivu, spolu s představiteli Radioklubu OK1KHL diskutovala o organisaci setkání v Holicích, schválila personální změny v sekretariátu a QSL službě. Novým tajemníkem ČRK byl k 1. lednu 2011 jmenován Jirka Škácha, OK7DM, na místo vedoucího QSL služby se vrací Josef Zabavík, OK1ES, jemuž rada poděkovala za dosavadní práci.

Zápis zde.

Listopadové jednání Výkonného výboru ČRK

• 29. listopad 2010

Dne 24. listopadu 2010 se sešel Výkonný výbor ČRK a zabýval se přípravami rozpoču ČRK na rok 2011.

Zápis zde.

Vysílací časy OK1RCR

• 11. listopad 2010

Vážení rádioví posluchači zpráv ČRK,

vzhledem ke změně podmínek šíření v pásmu 80 m upravujeme operativně čas vysílání pravidelného zpravodajství OK1RCR ve středu na 16:00 SEČ neboli 15:00 UTC s platností od 24. 11. 2010 po dobu zimních měsíců. Děkujeme za pochopení.

Josef, OK1ES

Listopadové jednání Rady Českého radioklubu

• 10. listopad 2010

V Praze se dne 3. listopadu 2010 sešla Rada ČRK k výběru nového tajemníka Českého radioklubu - viz zpráva z 29. srpna 2010.

Zápis zde.

Říjnové jednání Rady Českého radioklubu

• 9. listopad 2010

Dne 16. října 2010 se v Praze sešla Rada ČRK. Projednala hodnocení stanic typu "rover" ve VKV závodech, možnosti využití APRS v radioamatérském záchranném sysytému, průběh kursu pro začátečníky v Hradci Králové, průběh setkání v Holicích, projednala výběr nového tajemníka ČRK.

Zápis zde.

Radioamatérská škola v Hradci Králové

• 5. listopad 2010

Ve dnech 17. - 21. 9. 2010 se konal první běh radioamatérské školy, který pod patronací Českého radioklubu organizoval Dům dětí a mládeže Hradec Králové, jmenovitě členové radioklubu OK1OHK. Odborně zabezpečili školu lektoři: předpisy a provoz: Vráťa, OK1KT, technika: Václav, OK1MWA, antény a šíření: Václav, OK1VD, praktický provoz na stanici: Ivan, OK1MOW, operátoři OK1OHK.

Na první běh se přihlásilo celkem 38 účastníků. Kurzu se nakonec zúčastnilo 18 odvážlivců a na závěrečné zkoušky se přihlásilo 28 zájemců. Zkoušku před zkušební komisí Českého telekomunikačního úřadu nakonec složilo 25 odvážlivců. Informace pro ty, kteří to vzdali, nejmladšímu, dnes již koncesionáři, bylo 12 let.

Škola probíhala v příjemném prostředí autokempu Stříbrný Rybník v katastru města Hradec Králové. K ubytování a stravování nikdo z účastníků kurzu neměl připomínek. Personál nám vycházel maximálně vstříc a svým přístupem pomohl k zdárnému průběhu školy. Lví podíl na zdárném průběhu akce má také Ivan OK1MOW, který neustále opečovával nejen frekventanty, ale i lektory a v úterý i zkušební komisaře. Mimo to zabezpečoval provoz radiostanice OK1OHK.

Nakonec ještě jednou děkuji všem lektorům, organizátorům a účastníkům školy, bylo to s Vámi fajn. Těším se na QSO s Vámi.

Příští radioamatérská škola se bude konat ve stejné lokalitě se stejnou partou lektorů a organizátorů ve dnech 14. 4. 2011 až 19. 4. 2011. Na tento termín je již zamluveno ubytování a stravování, a je oznámen i ČTÚ.

Vojta, OK1ZHV

Nabídka zápůjček

• 17. září 2010

ČRK nabízí svým členským RK k zápůjčce tato zařízení, která v současné době méně využívá:

1 ks KV TCVR YAESU FT 920,
1 ks KV/VKV TCVR YAESU FT 857,
1 ks KV PA ACOM 2000.

Zájemci se spojí s tajemníkem ČRK: http://www.crk.cz/KONTAKTYC. Předpokladem je, že radioklub bude zařízení aktivně využívat k radioamatérskému provozu. Za aktivní využívání se považuje účast minimálně ve třech radioamatérských závodech, v nichž bude stanice hodnocena. Stanice, jež ve své žádosti o vypůjčení zařízení uvedla mimo jiné také práci s mládeží, se musí aktivně zúčastnit alespoň jednoho závodu pro mládež. O svých aktivitách a dosažených výsledcích je klub povinen informovat ČRK nejpozději do 31. 12. každého kalendářního roku. Pokud klub nebude vypůjčené zařízení aktivně využívat, nebude mu výpůjčka na další období prodloužena. Při rozhodování o žádostech o PA ACOM bude přihlédnuto i ke způsobilosti klubu využít tento PA kvalifikovaně.

Obecné podmínky pro zapůjčování materiálu ze strany ČRK:

 1. Smlouvou o výpůjčce vzniká vypůjčiteli právo vypůjčené věci po sjednanou dobu bezplatně užívat.
 2. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
 3. Vypůjčitel je oprávněn užívat věci řádně a v souladu s účelem, kterému slouží; je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 4. Vypůjčitel nesmí přenechat věci k užívání jinému, ani je zcizit nebo zastavit.
 5. Půjčitel může požadovat vrácení věcí i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věci neužívá řádně nebo jestliže je užívá v rozporu s účelem sjednaným v této smlouvě.
 6. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli na jeho výzvu fyzickou nebo dokladovou kontrolu vypůjčených věcí.
 7. Vypůjčitel je povinen věci vrátit, jakmile je nepotřebuje, nejpozději však do konce sjednané doby zapůjčení. Je-li sjednána doba neurčitá, je povinen věci vrátit, jakmile je nepotřebuje, nejpozději však do 15 dnů od obdržení výzvy půjčitele.
 8. Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli poškození, zničení nebo ztrátu věcí nebo některé z nich bez zbytečného odkladu.
 9. V případě poškození věcí nebo některé z nich je vypůjčitel povinen zajistit na vlastní náklad opravu servisem, který je autorizován výrobcem. Neučiní-li tak, je půjčitel oprávněn zadat opravu sám a požadovat po vypůjčiteli náhradu všech s tím spojených nákladů.
 10. V případě ztráty, zničení nebo odcizení věcí nebo některé z nich je povinen bezprostředně vyrozumět Policii ČR (nebo policii v zemi události) a zajistit u ní potvrzení o oznámení události pro potřeby půjčitele.
 11. V případě ztráty, zničení nebo odcizení věcí nebo některé z nich je vypůjčitel povinen poskytnout půjčiteli náhradu. Náhrada se poskytne v penězích ve výši časové tržní hodnoty věcí, nebo naturálně, předáním jiné věci shodného typu a shodného stupně opotřebení.
 12. U věcí v hodnotě od 10.000,- Kč, případně při předpokládaném vývozu věcí do zahraničí, je půjčitel oprávněn požadovat, aby vypůjčitel vypůjčené věci sám a na vlastní náklady pojistil proti poškození, zničení, ztrátě a odcizení. Vypůjčitel je oprávněn nahradit pojistnou smlouvu složením peněžní částky ve výši časové tržní hodnoty půjčených věcí na běžný účet půjčitele. Nebudou-li věci vypůjčitelem řádně vráceny, přechází částka do vlastnictví půjčitele jako náhrada škody.
 13. Při převzetí věcí v celkové hodnotě vyšší než 10.000,- Kč složí vypůjčitel do pokladny půjčitele v hotovosti zálohu ve výši 1.000,- Kč, která je vratná při řádném vrácení vypůjčených věcí půjčiteli.
 14. Bude-li vypůjčitel v prodlení delším, než 30 dnů po dnu, kdy měl věci dle ustanovení této smlouvy vrátit půjčiteli, je půjčitel oprávněn požadovat od něj smluvní pokutu ve výši 1 ‰ časové tržní hodnoty nevrácených věcí dle účetní evidence půjčitele za každý den prodlení.
 15. Vypůjčitel je povinen věci od půjčitele převzít a půjčiteli vrátit osobně nebo zastoupen zástupcem vybaveným plnou mocí v písemné formě.
 16. Vypůjčitel je povinen věci půjčiteli vrátit řádně, úplné, nepoškozené, se vším příslušenstvím a dokumentací, které s věcmi obdržel, a opotřebené nejvýše ve stupni přiměřeném povaze věcí a délce sjednané doby výpůjčky. Uplatní se ustanovení bodu 9) těchto Obecných podmínek.

W7YAQ o expedici na 5W a ZK3

• 16. září 2010

Jak jsme slíbili v předchozí zprávě, v pátek dne 10. 9. 2010 proběhla v pražském hotelu Ostrůvek prezentace DXpedice na tichomořské ostrovy Samoa a Tokelau. Přednášel Bob, W7YAQ, s použitím fotografií z této expedice (5W0YA, 5W0OU a ZK3YA, ZK3OU). Prezentace se zúčastnilo několik OK radioamatérů, a také OM2TW/OK8WW. Richard přispěl k zajímavému podvečeru a představil DXpedici radioamatérů z OM do Gambie v roce 2007 (C50C). Zmínil také plány a postup příprav na nadcházející OM/OK expedici (Gambie 2010 - uskuteční se koncem tohoto roku).

Zajímavé setkání trvalo cca 3 hodiny. Přednášejícím patří dík za prezentace a všem účastníkům za pozornost.

Vašek, OK1DN

Vyprávění W7YAQ o expedici na 5W a ZK3

• 8. září 2010

Tento pátek, 10. 9. 2010, bude od 17.00 hod. v hotelu Ostrůvek (salonek restaurace), Na Ostrůvku 2, Praha 4, přednášet Bob, W7YAQ, o své pacifické expedici (5W/ZK3) po dobu asi dvou hodin. V salonku bude obsluha (možnost jídla a pití). Radioamatéři, které tato oblast zajímá, jsou srdečně zváni.

Vašek, OK1DN

Srpnové jednání Rady Českého radioklubu

• 6. září 2010

V Holicích se dne 26. srpna 2010 sešla Rada ČRK. Projednala plnění rozpočtu ČRK a resvisní zprávu za I. pololetí 2010, změny ve vyhodnocování OK-OM DX Contestu a změny vyhodnocovacího software, přijala definici vnitrostátního VKV závodu pro závody vyhlašované a koordninované ČRK, participaci ČRK na projektu Muzea železné opony, účast ČRK na nové výstavě na letňanském výstavišti, nové obsazení funkce tajemníka ČRK, spolupráci se skupinou DokuFunk, účast ČRK na konferenci IARU Reg. 1 v JAR.

Zápis zde.

Český radioklub hledá tajemníka

• 29. srpen 2010

Český radioklub, občanské sdružení, zaměstná na HPP tajemníka s náplní převážně administrativně hospodářského zaměření. Předpokládaný nástup 1. 1. 2011 nebo dle dohody, pracoviště v Praze 7. Podrobné informace na tel. + 420 266 722 240 nebo "crk at crk.cz".

Pracovní náplň tajemníka Českého radioklubu

Základní charakteristika:

Dle Stanov Českého radioklubu tajemník ČRK:

 1. řídí práci dobrovolných i honorovaných pracovníků Rady ČRK a odpovídá za ni,
 2. odpovídá za spisovou agendu, účetní evidenci rady a za vnitroorganizační styk.
Přímým nadřízeným tajemníka ČRK je předseda ČRK nebo jeho zástupce. Tajemník je jedním ze statutárních představitelů ČRK.

Tajemník ČRK obstarává zejména:

 1. všechnu organizační a administrativní agendu Rady ČRK,
 2. organizačně řídí práci cca 2 - 3 dalších zaměstnanců ČRK, koordinuje činnost cca 30 nehonorovaných činovníků ČRK,
 3. organizuje vyřízení vnější i vnitřní korespondence ČRK včetně korespondence se zahraničními organizacemi a Mezinárodní radioamatérskou unií (IARU),
 4. shromažďuje, eviduje a zpracovává prvotní účetní doklady a obstarává styk s účetnickým útvarem, obstarává styk s peněžními ústavy a provádí hotovostní peněžní operace,
 5. obstarává styk s cca 2.500 členy a s cca 200 členskými radiokluby včetně vyřizování členských přihlášek a ukončení členství,
 6. vede členskou evidenci ČRK, evidenci uživatelů OK CallBooku a evidenci uživatelů QSL služby, kteří nejsou členy ČRK,
 7. organizuje přípravu a zveřejnění tiskových zpráv ČRK a odpovědí na dotazy médií, veřejnosti a členů,
 8. organizuje vysílání stanice OK1RCR a připravuje jeho obsah,
 9. podílí se na přípravě periodických i neperiodických publikací a propagačních tiskovin ČRK,
 10. spolupracuje při propagačních akcích ČRK.

Kvalifikační požadavky:

 1. úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ekonomického směru,
 2. bezchybné užívání ČJ slovem i písmem,
 3. nejméně dobrá pasivní znalost AJ, schopnost plně porozumět běžnému psanému textu s odbornými výrazy z radiotechniky a z radioamatérské oblasti,
 4. spolehlivé uživatelské znalosti aktivní práce s PC a užívání kancelářských programů MS, práce s internetem, užití vyhledávačů, užívání e-mailu,
 5. spolehlivé uživatelské znalosti aktivní práce s telefaxem, scannerem, kopírkou a jinou běžnou kancelářskou technikou,
 6. rejstřík trestů bez záznamu,
 7. vítány jsou: kvalifikace operátora amatérských rádiových stanic, řidičský průkaz nejméně skupiny B a řidičské zkušenosti, orientace v podvojném účetnictví a v daňové problematice, další jazykové znalosti.

Osobnostní předpoklady:

 1. schopnost zcela samostatné práce,
 2. organizační a komunikační schopnosti,
 3. asertivita, bezvýjimečně vstřícný styk s lidmi,
 4. spolehlivost a důslednost při práci s písemnostmi a s peněžními prostředky,
 5. pohotovost a přizpůsobivost v nepředvídaných situacích,
 6. zdravotní stav odpovídající zcela samostatné práci bez možnosti snadného zastoupení jiným zaměstnancem, bez závislosti na návykových látkách,
 7. péče o zevnějšek přiměřená postavení představitele organizace.

Pracovní doba a její rozvržení: Pracovní úvazek 40 hodin týdně s pravidelnou pracovní dobou cca od 8.00 do 16.30 (začátek a konec pracovní doby možno dlouhodobě přizpůsobit potřebám zaměstnance) v pracovních dnech, příležitostná (zhruba 1x týdně) práce přesčas, občasná (zhruba 1x za 2 měsíce) práce v sobotu a v neděli, občasné (zhruba 1x za 2 měsíce) pracovní cesty mimo Prahu.

Pracoviště: v sídle ČRK, v současnosti v Praze 7 Holešovicích, U Pergamenky 3.

Navržená odměna: odměňování dle předpisů o mzdě, základní hrubá mzda 18.000,- Kč a výkonnostní odměna 25 % ze základní hrubé mzdy při dodržení plné kvality práce, příplatky dle mzdových předpisů. Dovolená v trvání 5 týdnů. Stravenky.

Pracovně právní vztah: pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou v trvání 12 měsíců, tříměsíční zkušební doba. Nutno uzavřít dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.

Rada Českého radioklubu

Červnové jednání Rady ČRK

• 14. červen 2010

V Praze se dne 9. června 2010 sešla Rada ČRK. Projednala hospodaření ČRK v prvním čtvrtletí 2010, účast ČRK v simulovaném tísňovém provozu GlobalSet, návrhy na ocenění plaketami a diplomy ČRK, spolupráci s radiokluby ČRK, přípravy na setkání ve Friedrichshafenu a v Holicích, správu nemovitostí ČRK.

Zápis zde.

Květnové jednání Rady ČRK

• 14. červen 2010

Dne 26. 5. 2010 se v Praze mimořádně sešla Rada ČRK a zabývala se změnou nájemce budovy ČRK v Jablonci na Nisou.

Zápis zde.

Krátkodobé omezení práce sekretariátu ČRK a QSL služby ještě jednou

• 7. červen 2010

Dopady stavebních úprav v budově, v níž sídlí ČRK, omezují naši práci více, než jsme počítali. Od úterý do pátku bud provoz nouzový: nejdou zvonky, probíhají stavební práce na chodbách a budou i výpadky telefonu. Můžete-li, přeložte svou návštěvu na příští týden. Není-li to možné, volejte po příchodu telefonní číslo 775 145 736, abychom vám umožnili průchod.

Josef, OK1ES

Krátkodobé omezení práce sekretariátu ČRK a QSL služby

• 3. červen 2010

Kvůli stavebním opravám bude příští týden v sídle ČRK omezen provoz ve dnech 10. a 11. 6. takto: čtvrtek 10. 6. provoz sekretariátu a QSL jen do 12:00, v pátek 11. 6. uzavřen sekretariát i QSL služba - dovolená.

Josef, OK1ES

Radioamatéři opět v TV!

• 24. květen 2010

Tuto neděli se v příbramském Q-klubu uskutečnilo natáčení o práci s mladými radioamatéry. Výsledek můžete vidět ve středu 2. června v 17:30 na ČT 2 v Magazínu vědy a techniky PORT.

Dort s dvaceti svíčkami

• 12. květen 2010

I když jsme se před dvaceti lety asi všichni těšili na společnost o něco civilnější, než dnes opravdu je, že totiž nebudeme pronásledováni ustavičnými kampaněmi, výročími, oslavami a jiným balastem, přeci jen občas přijde okamžik, kdy maličko si zavzpomínat je opodstatněné. Přípravný výbor Českého radioklubu podal v roce 1990 návrh na registraci Českého radioklubu jako občanského sdružení, a výsledkem byla úřední registrace k 10. květnu 1990. Potom, 16. června 1990, měl Český radioklub svůj ustavující sjezd. Ano, Českému radioklubu je v těchto dnech dvacet let.

Připomínat okolnosti vzniku ČRK a klíčové momenty jeho existence není třeba - všechno podstatné se najde na WEBu ČRK (http://www.crk.cz/CZ/CRKC a http://www.crk.cz/ZAPISYC). Tou nejlepší oslavou je nepochybně

poděkování:

Všem radioamatérům, kteří se na pásmech, s pájkou v ruce i péčí o radioamatérský dorost podílejí na tom, že jsme se bez problémů zařadili do vyspělého radioamatérského světa a značka OK má vysoké renomé.

Všem, kdo za ta léta prací v klubech, v radě, výkonném výboru a revizní komisi ČRK, v pracovních skupinách formálních i neformálních, v týmech vyhodnocujících závody a v mnoha jiných uskupeních v ČRK i mimo ČRK pomohli k tomu, že radioamatéři v OK mají velmi solidní organizační zázemí.

Všem v ostatních radioamatérských spolcích v OK, ať už mají k ČRK vztah partnerský, nebo odtažitý. Nemusíme se navzájem milovat, hlavně, že všichni pracujeme pro věc radioamatérů.

Všem v Mezinárodní radioamatérské unii a jejích národních sdruženích za plodnou spolupráci při utváření povzbudivého prostředí pro radioamatérské hobby všude ve světě.

Všem, kdo jako činovníci státu, krajských samospráv a obcí dokáží v mnohohlasém chóru žadatelů o pomoc a podporu zaslechnout i hlas radioamatérů. A také ředitelům škol, domů dětí a mládeže a jiných zařízení, která poskytují zázemí radioamatérské omladině. A také Českému telekomunikačnímu úřadu, jehož vstřícnost umožňuje udržovat zákonný rámec pro práci radioamatérů v OK na soudobé evropské úrovni.

Všem, kdo jako sponzoři nebo dodavatelé různých potřeb a služeb pomáhají za rozumných podmínek radioamatérům v OK i jejich organizacím.

A vůbec všem ostatním, kdo radioamatérům v čemkoli prospěli.

Všem posíláme pomyslný kousíček dortu s dvaceti svíčkami, a moc prosíme, aby to všechno dobré pokračovalo ještě mnohá dvacetiletí.

Rada Českého radioklubu

Květnové jednání Výkonného výboru ČRK

• 11. květen 2010

V Praze se dne 10. května 2010 sešel VV ČRK a zabýval se výhradně správou nemovitostí ČRK.

Zápis zde.

Dubnové jednání Rady ČRK

• 27. duben 2010

V Praze se dne 17. dubna 2010 sešla Rada ČRK. Schválila hospodaření ČRK v roce 2009, projednala účast ČRK na veletrhu AMPÉR 2010, optimalisaci nákladů QSL služby, aktualisaci přehledu členských klubů, informaci o jednání s ČAV, stav členské základny, návrh koncepce práce s radioamatérskými začátečníky, robotický sběr deníků ze závodů ČRK, správu nemovitostí ČRK.

Zápis zde.

Veletrh AMPÉR 2010

• 21. duben 2010

Minulý týden od 13. do 16. dubna probíhal na výstavišti PVA v Letňanech veletrh elektrotechniky AMPÉR. Již tradičně se na tomto veletrhu prezentoval ČRK se svým výstavním stánkem a zároveň byla na pásmu aktivní stanice OL10AMPER, která navázala před výstavou i během výstavy cca 5.000 QSO s 94 zeměmi DXCC.

ČRK se svou účastí aktivně snaží přiblížit zejména širší odborné i laické veřejnosti problematiku radioamatérských aktivit a popularizovat kouzlo amatérského vysílání. Proto byl promítán videoprogram, který připravil Petr, OK1VEN, o práci mládežnických kroužků a radioamatérském vysílání v Q-klubu Příbram. Zajímavé byly i další propagační videoprogramy, zejména ukázky z nejdůležitějších radioamatérských expedic minulých let. Petr, OK1VEN, navíc předvedl zájemcům konstrukce zařízení pro vysílání na UHF pásmech.

Během výstavních dnů se u nás zastavilo mnoho amatérů současných, někteří převzali QSL lístky, 5 členů zaplatilo opožděně příspěvky a další diskutovali o tom co je nového a zajímavého. Čtyři zájemci podali přihlášku do ČRK a dvěma žadatelům bylo přiděleno číslo RP. Několik zájemců uvítalo možnost zakoupení nových radioamatérských map a CD. V porovnání s minulými roky byl zájem o stánek ČRK prokazatelně nejvyšší, a stánek navštívilo cca 150 aktivních hamů z OK i OM. Kolegové z OM si posteskli, že u nich taková aktivní prezentace radioamatérství chybí.

Dosti frekventovanými dotazy byla problematika zkoušek a obnovování a prodlužování licencí. Bylo znát, že současný stav díky velkému počtu zájemců o radioamatérské zkoušky (kurzy v Sokolově a Holicích) jednou ročně nestačí.

Nemalá byla i skupina radioamatérů dřívějších, kteří se tomuto hobby věnovali v minulosti a teď z různých důvodů již aktivní nejsou. Bylo zajímavé si poslechnout jejich vzpomínky na vysílání v dobách dávno i nedávno minulých. A někteří projevili i zájem znovu obnovit koncese, a těm jsme předali potřebné informace, co je pro to nutné udělat. V některých okamžicích bylo na našem stánku i docela rušno, a tak někteří zájemci museli i chvíli počkat, než jsme se jim mohli věnovat, za což se jim omlouváme.

Potěšil nás však zájem širší veřejnosti, která se na našem stánku zajímala o problematiku radioamatérského vysílání, a pro některé, zejména z řad mládeže to byly první základní informace. Můžeme jen doufat, že i v tomto moderním světě internetových a dalších komunikací to některé z návštěvníků zaujme natolik, že se stanou aktivními radioamatéry. Přiblížili jsme i další významné akce, především Mezinárodní setkání radioamatérů konané koncem srpna v Holicích, které se tradičně konají pod záštitou Českého radioklubu.

Na závěr lze konstatovat, že účast ČRK na veletrhu AMPÉR plní svůj účel, informuje a popularizuje radioamatérské hnutí zejména mezi návštěvníky, kteří sice jsou odborníky v různých elektro oborech, ale s našimi aktivitami se mnohdy zatím nesetkali.

Jaromír, OK1VJV

Setkání v Kolíně

• 26. březen 2010

Setkání HAMů z Kolína a okolí se koná v salonku restaurace Harmonie v Kolíně v sobotu 10. 4. 2010 od 13.00 hod. Harmonie je v Kmochově ulici č.p. 569, kousek nad soudní budovou. Parkování je možné před restaurací nebo v blízkých ulicích.

Vašek, OK1FAI

Setkání Záseka 2010

• 26. březen 2010

Setkání radioamatérů na Vysočině, opět v rekreačním středisku ZÁSEKA nedaleko obce Netín u Velkého Meziříčí, se koná od pátku 18. června do neděle 20. června 2010.

Zde si můžete stáhnout pozvánku, zde program.

Zdeněk, OK2VMJ

Liberecké jarní setkání

• 11. březen 2010

Franta, OK1IFW, zve všechny amatérské příznivce na tradiční Liberecké jarní setkání, které bude v sobotu 27. března 2010. Začátek v 0900 na obvyklém místě v restauraci Svijanské arény na městském zimním stadionu v Liberci.

25. QRP SETKÁNÍ 2010

• 27. únor 2010

Radioklub Chrudim pořádá 19. a 20. března 2010 již 25. setkání OK QRP klubu v Domě technických sportů na Masarykově náměstí v Chrudimi.

Zahájení setkání je v 9.00 hodin. Na programu je vyhodnocení OK - QRP závodu 2010 a QRP aktivit od minulého setkání. Dále technická přednáška OK1DNZ na téma přímoukazující PSWmetr a wattmetr, zpráva o závodu CZEBRIS, miniburza a zasedání OK - QRP klubu. Sborník vydáván není.

Vezměte ssebou jakékoli zařízení (i nedokončené), různé zajímavosti, fotografie, diplomy, literaturu, časopisy, QSL-lístky atp., které budou vystaveny na minivýstavce a poslouží pro inspiraci druhých. Vezměte ssebou věci, které můžete nabídnout do miniburzy, pro kterou bude vyhrazen časový prostor.

V pátek večer od 17.00 proběhne přátelský večer se členy radioklubu Chrudim a besedy o našem hobby. Bude, jako vždy, natažena drátová anténa LW 27 m, takže bude možno přivezená zařízení předvést v době, kdy je na setkání klid, který většinou již v sobotu není.

Pro otrlé účastníky: je možno se ubytovat již v pátek od 17 hodin přímo v sálu, pokud si přivezete spacák. Jinak je poblíž hotel Bohemia, hotel Alfa, penzion Markéta. Další možnosti najdete na internetu na chrudim.cz/návštěvník. Levné ubytování lze zajistit na telefonu 469687288.

Dotazy zodpovím na pásmu nebo na telefonu 603790415.

Karel, OK1AIJ

Únorové jednání Rady ČRK

• 23. únor 2010

Rada ČRK se sešla dne 13. února 2010 v Praze. Projednala výsledky inventury majetku ČRK, stav platby členských příspěvků a výhled dalších příjmů, přípravu na jednání pracovních skupin C4 a C5 IARU Reg. 1, informace z pracovních skupin ČRK, náměty a dotazy OK2BV, přípravu na veletrh AMPÉR.

Zápis zde.

19. EME a Mikrovlnný seminář 2010

• 16. únor 2010

OK VHF Club srdečně zve na 19. EME a Mikrovlnný seminář 2010, který se uskuteční ve dnech 10. - 11. dubna 2010 v hotelu ASKINO - Horník na Třech Studních u Nového Města na Moravě. Více na http://www.vhf.cz.

Jednání pracovních skupin IARU Reg. 1 ve Vídni

• 15. únor 2010

Podobně, jako jsme ve zprávě z 5. února přinesli přehled stanovisek Rady ČRK k podkladům pro jednání pracovní skupiny C5 (VKV) na jednání KV a VKV pracovních skupin IARU Reg. 1 ve Vídni, předkládáme k seznámení i stanoviska k připraveným návrhům pro pracovní skupinu C4 (KV) - http://www.crk.cz/FILES/VIENNA_2010_C4.PDF.

Případné připomínky co nejrychleji e-mailem Jirkovi, OK1RI, "jirka at jimaz.cz"

XIX. Setkání radioamatérů a elektroniků ČR Štětí 2010

• 9. únor 2010

Propozice

Termín: sobota 6. března 2010.

Místo: Štětí (JO70EK) - Kulturní středisko, Mírové náměstí.

Prezence: od 7.00 hodin - prodejci a burza (bleší trh), od 8.00 hodin - účastníci setkání.

Stravování: možnost stravování v nedalekých restauracích KLUB nebo HOTEL PRAHA. Rychlé občerstvení bude v provozu na balkoně po dobu setkání.

Ubytování: možno objednat v hotelovém domě TEREK tel.: 416 813 741 nebo SPORT tel.: 416 812 303.

Program

Velký sál:
9.00 - zahájení setkání
9.10 - zahájení prodeje a burzy
9.30 - zahájení prodeje losů tomboly
11.30 - vyhlášení výsledků mobilního závodu a vyhlášení tomboly

Klubovna:
9.15 - 11.00 - přednášky a panelové diskuse

Informace o setkání podají: Fořt Zdeněk - předseda org. výboru, kontaktní adresa: Fořt Zdeněk, Družstevní 643, 411 08 Štětí, telefon: +420 777 700 122, e-mail: "fort.zdenek at seznam.cz"

Pro rychlé a bezpečné dojetí účastníků bude v provozu naváděcí služba, která bude pracovat na kmitočtu 145,575 MHz.

Součástí XIX. Setkání radioamatérů je mobilní závod "O pohár starosty města Štětí".

Mobilní závod
"O pohár starosty města Štětí"
u příležitosti XIX. setkání radioamatérů Štětí 2010

Termín: 6. března 2010 od 6.00 do 9.00 hodin SEČ

Podmínky závodu:

 1. podmínkou účasti v závodu je uskutečnit pouze mobilní spojení během cesty ze svého bydliště do místa konání setkání. Za kolektivní stanici závodí pouze 1 operátor,
 2. platí spojení v pásmu 2 m,
  • provozem FM (volací kmitočet 145.575 MHz),
  • provozem SSB (volací kmitočet 144.350 MHz),
  • platí též spojení přes převaděče (OK0C).
 3. nahlásit příjezd řídící stanici OK1AJB na kmitočtu 145.575 MHz,
 4. odevzdat vyplněný soutěžní deník ze závodu do 10.00 hodin.

Deník musí obsahovat:

 1. čas odjezdu z domovského QTH,
 2. čas příjezdu na setkání,
 3. všechna dokončená spojení,
 4. součet bodů.

Bodové ohodnocení:
1 bod - spojení přes převaděč,
2 body - spojení direkt FM,
3 body - spojení SSB.

Zápis musí obsahovat: čas, kmitočet, report, značku protistanice, body.

Formulář deníku, který bude k dispozici u pořadatele nutno odevzdat do 10.00 hodin.

Informace podá v den závodu operátor stanice OK1AJB na kmitočtu 145.575 MHz.

Závod bude vyhodnocen ve 11.30 hodin ve velkém sálu Kulturního střediska.

Vítěz získá pohár starosty města Štětí a diplom. Druhé a třetí místo bude ohodnoceno diplomem a věcnou cenou.

Jednání pracovních skupin IARU Reg. 1 ve Vídni

• 5. únor 2010

Jak jsme upozornili už minulý rok - http://www.crk.cz/AKTZS2C, zpráva ze 30.listopadu 2009, sejdou se letos koncem února ve Vídni KV a VKV pracovní skupina IARU Reg.1. a projednají řadu materiálů navržených členskými organisacemi Regionu 1.

VKV pracovní skupina ČRK připravila návrh stanovisek ČRK k návrhům z oblasti VKV. Návrh projená Rada ČRK na svém zasedání 13. 2. 2010.

Návrh si můžete stáhnout zde: http://www.crk.cz/FILES/VIENNA_2010_C5.PDF, a případné připomínky zaslat co nejdříve OK VKV managerovi Karlovi, OK2ZI, "ok2zi at atlas.cz".

Podpora ČRK pro nové koncesionáře

• 8. leden 2010

Rada Českého radioklubu se rozhodla na podporu začínajících koncesionářů každému, kdo nově získá koncesi a stane se členem ČRK, poskytnout v následujícím roce jednoroční 100 % slevu na členském příspěvku při zachování plného rozsahu členských služeb. Sleva bude poskytnuta na základě stručné žádosti (adresa k zaslání zde), kterou žadatel doloží fotokopií koncese a čestným prohlášením, že jde o první koncesi, kterou kdy získal. Poprvé lze požádat na základě koncese získané v roce 2009.

Prosincové jednání Rady ČRK

• 6. leden 2010

12. prosince 2009 se v Praze sešla Rada ČRK. Projednala informaci o hospodaření ČRK v prvních třech čtvrtletích roku 2009, schválila rozpočet ČRK na rok 2010, přijala úpravy podmínek Mistrovství ČR v práci na KV a Mistrovství ČRK juniorů v práci na VKV, ustavila ad hoc pracovní skupinu pro optimalisaci provozu QSL služby, schválila OK1DIG jako nového manažera týmu OL9HQ, řešila problematiku převaděčů OK0C – DM0FI, schválila slevu na příspěvcích ČRK pro nové koncesionáře a zabývala se zlepšením spolupráce Rady ČRK s členskými radiokluby.

Zápis zde.

© OK1XU, 2011