Přeskočit na obsah

Bulletin ČRK č.1/2004

Vážení přátelé,

tímto číslem vstupujeme již do čtvrtého ročníku elektronického Bulletinu ČRK. Doufám, že tuto aktivitu Českého radioklubu jste shledali užitečnou a je pro Vás přínosem. I nadále se budeme snažit informovat a upozorňovat Vás na rozličná jednání, dokumenty a události, jež se týkají radioamatérského sportu a které by Vám neměly uniknout.

Této příležitosti bychom chtěli využít i k prosbě, abyste se nad bulletinem zamysleli a sdělili nám své případné připomínky a náměty na adresu crk@crk.cz.

A. Hlavní události měsíce ledna

10.1.2004 se v Praze uskutečnilo zasedání rady ČRK, na kterém:

 • 1MP informoval o jednotlivých položkách návrhu rozpočtu ČRK na rok 2004 a rada o nich diskutovala a předložený rozpočet s projednanými úpravami schválila.
 • Rada projednala úhradu systému pro vyhodnocování OK/OM DX Contestu a souhlasila s úhradou z rozpočtu ČRK.
 • 1MP informoval o proběhlých jednáních na ČTÚ, MI, podaných připomínkách atd.
 • 1IPV vznesl dotaz k významu některých formulací posledního návrhu ČRK a namítl zachování stávající nejasné formulace o povolování neobsluhovaných objektů. 1MP konstatoval, že u příležitosti výjezdních jednání rady a jejích spolupracovníků v Hradci Králové ČRK žádal již třikrát každý uplynulý rok RSYS a sdružení provozovatelů převaděčů o návrh vhodných formulací, naposledy ještě v listopadu 2003 e-mailem, avšak dosud marně. 1IPV byl pověřen jako člen RSYS věc urgovat.
 • 1CMU předložil informace o časových možnostech pronájmu prostor pro sjezd ČRK.
 • Rada rozhodla, že sjezd ČRK bude svolán na 16.10.2004 v 9:00 v Kulturním domě Eden, Praha 10 - Vršovice.
 • 1VEY předložil zprávu Jardy, 1DUO, o soutěži OL3HQ. Součástí zprávy je i návrh, aby manažerem pro OL4HQ byl Standa, 1AU, který je ochoten se funkce ujmout. Rada konstatovala, že záležitost je v kompetenci KV managera a informaci vzala na vědomí. Současně poděkovala Jardovi za poskytnutou zprávu a za odvedenou práci.
 • Rada požádala 1CDJ, aby zpracoval návrh na řešení informačního systému pro činnost sekretariátu a QSL služby.
 • 2ON předložil zprávu o vývoji stavu členské základny ČRK. Z materiálu plyne, že podstatný pokles byl zaznamenán po zvýšení členských příspěvků posledním sjezdem, pokles však nebyl současně doprovázen vzrůstem počtu uživatelů QSL-služby - nečlenů ČRK, takže řady ČRK opustili pouze neaktivní radioamatéři a sympatizanti, pro něž QSL-služba není efektivní členskou službou. Rada Radkovi poděkovala za kvalitní analytický materiál a uložila dopracovat ve spolupráci s 1AGE a 1XU, doplnit některými údaji a doplněné předložit příštímu zasedání rady ke zpracování návrhů pro sjezd.
 • Bylo diskutováno o dubnovém výjezdním zasedání rady rozšířeném o vedoucí pracovních skupin, další koordinátory a krajské manažery. 1XU navrhl akci přesunout do Prahy s ohledem na menší účast v posledních letech, nebo alespoň pozměnit časový harmonogram tak, aby byl větší prostor pro diskusi účastníků. Hlasováním bylo rozhodnuto ponechat akci v Hradci Králové, ale přesunout ji na sobotu a neděli tak, aby přizvaní byli přítomni v sobotu odpoledne.

B. Upozornění

 1. Rada ČRK na svém zasedání dne 10.ledna 2004 rozhodla, že pátý řádný sjezd Českého radioklubu se uskuteční dne 16.října 2004 od 9:00 v Kulturním domě Eden v Praze 10 - Vršovicích.
  Rada současně určila klíč účasti:
  • každý člen ČRK, který pošle do určeného termínu přihlášku na sjezd,
  • delegáti radioklubů ČRK zvolení členskými schůzemi klubů (nejvýše jeden na každých započatých deset členů klubu),
  • členové rady ČRK,
  • členové revizní komise ČRK,
  • krajští manažeři ČRK.
  Všichni účastníci a delegáti se musí přihlásit do 20.8.2004. Členové radioklubů ČRK v přihlášce uvedou, účastní-li se jménem svým či jako delegáti klubu.
  Další podrobnosti budou projednány na dalších jednáních rady a VV.

   

 2. V souvislosti se změnami Všeobecných podmínek závodů a soutěží na VKV upozorňujeme, že pro většinu VKV závodů pořádaných a koordinovaných ČRK platí k zasílání elektronických deníků universální adresa vkvlogy@crk.cz, resp. pdmlogy@crk.cz. Více viz na stránce http://www.crk.cz/CZ/VKVPORC.HTM.

   

 3. Zhruba v polovině ledna 2004 byla na internetových stránkách Českého radioklubu zveřejněna další aktualizace OK CallBooku. Ten si můžete stáhnout ve formě souborů komprimovaných programem ZIP. Jeden soubor je ve formátu XLS, tedy MS Excel, druhý ve formátu CSV, tedy prakticky ve formátu textového souboru, v němž jsou pole s informacemi oddělena středníky - ; -, ten je vhodný pro import do rozličných databázových systémů.

   

 4. Dne 15.01.04 poslal Český radioklub dopis Českému telekomunikačnímu úřadu ve věci nových požadavků ČTÚ na doklady přiložené k žádostem radioklubů o koncese a jejich obnovení - o těchto požadavcích jsme Vás informovali v minulém bulletinu. Plné znění dopisu naleznete na www stránkách Českého radioklubu.

   

 5. Z Dánska jsme byli upozorněni, že OZ7DAL (OZ7 Danish Amateur Lightship) slaví letošního 25.března desetileté jubileum. Oslava proběhne aktivním provozem na KV a dalších pásmech ve dnech 25. - 28.března. QSL lístky z těchto dnů lze použít jako doplňující k získání "FYRSKIB XXI DIPLOM", který je vydáván za přímá spojení s majáky a majákovými plavidly. Spojení s OZ7DAL je závazné. Více na www.oz7dal.dk

   

 6. Z Bulharska přišla informace o zvláštní značce LZ35ZF: jde o značku LZ1ZF, která bude na pásmech do 31.12.2004. QSL via LZ Bureau.

   

 7. V minulém Bulletinu ČRK jsme Vás mimo jiní informovali o setkání ve Vysokých Tatrách. Jak nás upozornil Tono, OM3LU, skutečně došlo k poněkud menšímu počtu ubytovaných účastníků v hotelu Hutník v Tatranských Matliaroch. Větší část hotelu byla totiž v rekonstrukci a tak pořadatelé měli k dispozici menší ubytovací kapacitu a někteří účastníci bydleli mimo hotel Hutník. Část návštěvníků setkání přijela jen v pátek odpoledne a část zase jich přijela jen v sobotu na denní program. Podle organizátorů se tedy setkání zúčastnilo asi 400 - 450 amatérů. Tímto uvádíme na pravou míru původní informaci a organizátorům se omlouváme.

   

 8. Radioklub OK1KHL opět připravuje Radioamatérskou školu jako přípravu ke složení zkoušek pro vydání průkazu operátora amatérských stanic - vysvědčení HAREC. Letos se škola uskuteční ve druhé polovině dubna v průběhu dvou víkendů. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou před komisí ČTÚ. Přihlášky můžete posílat na formuláři, který je zveřejněn na stránkách www.ok1khl.cz. Přednášet se bude po okruzích - povolovací podmínky, zkratky, provoz na stanici, technika a telegrafie. Všichni přednášející vám jistě rádi odpoví na všechny dotazy týkající se jak rádioamatérského sportu, tak zkoušek. Žadatelé o povolení skupiny C musí znát alespoň základy telegrafie, tj. všechny telegrafní značky.
  Podrobné informace získáte na stránkách www.ok1khl.cz nebo na telefonu 606 202 647 (Sveta Majce, OK1VEY) nebo na 605 843 684 (David Šmejdíř, OK1DOG).
  Přihlášky zasílejte na adresu Radioklub OK1KHL Holice, Bratří Čapků 471, 534 01 Holice, nebo ještě lépe na e-mail klub@ok1khl.cz. Přijetí přihlášky vám bude potvrzeno e-mailem, případně SMS. Stejnou formou vám budou sděleny další informace či změny.

C. Z dotazů mluvčímu ČRK

Otázka: "Bydlím v panelovém domě, který dříve patřil městu, a nyní byl odkoupen bytovým družstvem. Od dřívějšího správce domu (OPBH) mám písemný souhlas s umístěním antény na střeše. Tento starý souhlas však představenstvo družstva neuznává a mám problémy se vstupem na střechu k údržbě antény. Co dělat?"

Odpověď: "Představenstvo má smůlu. Podle § 680 odst. 2) občanského zákoníku č.40/1964 Sb. "dojde-li ke změně vlastnictví k pronajaté věci, vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele." Bytové družstvo je proto vázáno úkony předchozího majitele domu včetně úkonů, které z pověření majitele učinil bývalý správce domu. Souhlas OPBH je tedy stále platný. Na tomto případu je dobře vidět, jak užitečné je, získáme-li souhlas majitele s montáží antény v písemné formě, jak doporučujeme na WWW stránkách ČRK na straně věnované problematice antén: www.crk.cz/CZ/ANTENYC.HTM."

D. Události nadcházejícího měsíce

1. Závody:

DatumZávodČas UTCDruh provozu
7.-8.2. 00.00-24.00 New Hampshire QSO Party All
7.-8.2. 00.00-24.00 Vermont QSO Party All
7.-8.2. 00.01-24.00 10-10 Internat. Winter QSO Party SSB
7.2. 05.00-07.00 SSB liga, 80m SSB
7.2. 11.00-13.00 Asia-Pacific Sprint - Spring - 20/40 m CW
7.2. 14.00-24.00 Minnesota QSO Party CW/SSB/RTTY
7.2. 16.00-19.00 AGCW Straight Key Party CW
7.-8.2. 17.00-05.00 Delaware QSO Party (1) All
7.-8.2. 18.00-24.00 Mexico International RTTY Contest RTTY
8.2. 00.00-04.00 North American Sprint Contest SSB
8.-9.2. 13.00-01.00 Delaware QSO Party (2) All
9.2. 20.30-21.30 Aktivita 160m CW
10.2. 17.00-21.00 Nordic Activity, 432MHz ALL
14.-15.2. 00.00-24.00 CQ World-Wide RTTY WPX Contest RTTY
14.2. 05.00-07.00 OM Activity Contest CW/SSB
14.2. 10.00-12.00* FM Contest, 145MHz a 432MHz FM
14.-15.2. 12.00-12.00 PACC Contest CW/SSB
14.-16.2. 14.00-02.00 YLRL YL-OM Contest CW
14.-15.2. 21.00-01.00 RSGB 1.8 MHz Contest CW
15.2. 00.00-04.00 North American Sprint Contest CW
15.2. 08.00-11.00 Provozní aktiv 144MHz a výše ALL
15.2. 08.00-11.00 MČR dětí a mládeže, 144MHz a výše ALL
15.2. 07.00-12.00 9A Activity Contest, 144MHz ALL
15.2. 20.00-24.00 QRP ARCI Fireside SSB Sprint SSB
16.-21.2. 13.00-01.00 School Club Roundup ALL
17.2. 17.00-21.00 Nordic Activity 1296 MHz ALL
21.-22.2. 00.00-24.00 ARRL International DX Contest CW
21.-23.2. 14.00-02.00 YLRL YL-OM Contest SSB
24.2. 17.00-21.00 Nordic Activity 50MHz, 2.3GHz a výše ALL
28.-29.2. 00.00-23.59 CQ WW 160-Meter Contest SSB
28.-29.2. 06.00-18.00 REF Contest SSB
28.-29.2. 13.00-13.00 UBA DX Contest CW
28.2. 16.00-04.00 FYBO Winter QRP Field Day CW/SSB
29.2. 06.00-07.30 OK QRP závod, 80m CW
29.2. 09.00-11.00 High Speed Club CW Contest (1) CW
29.2. 15.00-17.00 High Speed Club CW Contest (2) CW
29.2.-1.3. 17.00-03.00 North Carolina QSO Party CW/SSB

Pozn.: U FM Contestu 145 MHz, 432 MHz se jedná o místní čas, nikoli čas v UTC.

2. Radioamatérská setkání:

Další brněnské setkání se uskuteční v sobotu 14.2. na Křenově ul. 67, budova před Zlevňenkou. Doprava MHD do zastávky Masná / Masný růžek - druhá zastávka od nádraží tramvaj 8 nebo 13.

Za Radu Českého radioklubu

Petr Čepelák, OK1CMU,
tajemník ČRK

Poznámka: U položek označených * naleznete kompletní znění na internetových stránkách ČRK http://www.crk.cz.

Vaše informace celostátního a regionálního významu, které by mohly zajímat radioamatéry v OK, rádi zveřejníme. Pošlete e-mail:
Petrovi, OK1CMU, crk@crk.cz, s informacemi pro radu Českého radioklubu, pro stanici OK1CRA a Bulletin ČRK,
Martinovi, OK1FUA, casopis@crk.cz, s informacemi pro časopis Radioamatér,
Honzovi, OK1XU, webmaster@crk.cz, s informacemi pro WWW stránky ČRK,
všem současně s informacemi pro všechna uvedená media.

© OK1CMU, 2001