Přeskočit na obsah

Bulletin ČRK č.12/2003

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám úvodem popřál hodně zdraví, štěstí a osobních i radioamatérských úspěchů v roce 2004. Doufám, že jste vánoční svátky prožili dle Vašich představ, jste jak se patří odpočati a dozajista lačni po nových informacích, které mimo jiné naleznete i v našem Bulletinu.

A. Hlavní události měsíce prosince

 1. *) 9.12.2003 se v Praze uskutečnilo zasedání výkonného výboru ČRK na kterém:
  • OK1MP informoval o jednotlivých položkách návrhu rozpočtu ČRK pro rok 2004. VV diskutoval jednotlivé body a doporučil rozpočet po projednaných úpravách Radě ČRK ke schválení.
  • OK1FUA informoval o stavu vývoje informačního systému pro vyhodnocování OK-OM DX Contestu.
  • OK1MP informoval o jednáních s MI a s ČTÚ, jež vedli společně s OK1XU. Byly uplatněny připomínky k návrhu zákona o elektronických komunikacích (ty byly podány též MŠMT), jednak otevřeno jednání o nových prováděcích předpisech k zákonu, kdy bylo sjednáno, že ČRK předloží konkrétní návrh co nejdříve přímo MI ČR. Tento návrh, zahrnující též novické třídy (od 12 do 15 roků) a výkonové zrovnoprávnění KV a VKV operátorských tříd, předal ČRK ministerstvu informatiky i ČTÚ. Pokračující jednání s MI ukázalo, že by MI zřejmě akceptovalo i zásadu závaznosti bandplánů IARU pro jednotlivé druhy provozu, pokud nejsou v rozporu s legislativou ČR. Další jednání s MI proběhne v nejkratší době. Veškeré podklady jsou na www stránkách ČRK www.crk.cz.
  • OK1VJV informoval o jednání Rady Sdružení sportovních svazů ČR v Jánských Lázních. Obsahem nebylo nic podstatného pro ČRK. Nelze očekávat, že by z SSS ČR byly ještě převedeny svazům nějaké nemovitosti. Akcionářské příjmy ze Sazky (které se dosud pohybují nad hranicí, kterou Sazce jako nejnižší možnou závazně ukládá zákon), mohou být v příštím období nižší v závislosti na vývoji podpor a úvěrů, které Sazka získá na stavbu areálu pro MS v ledním hokeji.
  • VV byl informován o pokračujícím uspokojivém jednání o pronájmu místa pro neobsluhovaná radioamatérská zařízení na Klínovci.
  • OK1XU informoval o jednáních o HST, jichž se zúčastnil (s OK1AMY, OK1AO a OK1HYN). Setrvale je činný okruh závodníků schopných solidně representovat ČRK na soutěžích IARU, avšak domácí soutěže - jak z hlediska zájmu amatérů, tak z hlediska možností pořadatelů - nejsou spolehlivě zajištěny, což se pravděpodobně projeví na příspěvku MŠMT na representaci. Za těchto okolností by snad bylo možné uvažovat o podpoře výjezdů dobrých závodníků (bez realizačního týmu) na soutěže formou dílčích příspěvků z vlastních zdrojů ČRK, ovšem jen za předpokladu, že podporovaní závodníci budou odpovídajícím způsobem recipročně nápomocni při uskutečňování záměrů ČRK při propagaci a výuce telegrafní abecedy.
  • OK2ON a OK1VEY informovali o proběhlém setkání Tatry 2003 na Slovensku, tentokrát za významně menší účasti asi 250 radioamatérů. Prezentace ČRK byla na dobré úrovni.
  • VV projednal nákup investic v roce 2004 s přispěním ministerstva školství. Z ČRK je žádáno o dotace na KV TRX a VKV koncový stupeň.
  • OK1UDN informoval o náplni školení, které připravil zmocněnec SSS ČR v Praze pro zmocněnce členských svazů SSS ČR o žádostech a možnostech čerpání grantů a příspěvků krajů, obcí i EU - texty velmi hodnotných informačních příspěvků o marketingu v neziskovém sektoru a ve sportu jsou k disposici na sekretariátu ČRK.
  • OK2ON podal předběžnou zprávu o rozboru vývoje členské základny, jejímž zpracováním byl pověřen. K poklesu došlo ve zjevné časové koincidenci se zvýšením členských příspěvků posledním sjezdem v roce 2000, celkem o 25 %, z toho nejvíce v kategorii plátců řádného (plného) příspěvku - 34 %. Ačkoli výdaje ČRK na uspokojování zájmů členů (QSL služba, časopis, podpora KV, VKV, packet radia, FM převaděčů atp.) činí ročně 1.200,- - 1.400,- Kč na člena, tj. dvou- až třínásobek řádného příspěvku ČRK, což umožňují vlastní zdroje ČRK a což činí členství velmi výhodným, psychologický účinek zvýšení byl, jaký byl. Informace bude dokončena pro lednové jednání rady, a poté bude připraven i návrh pro sjezd v roce 2004 směřující ke zmenšení rozdílu mezi řádným a sníženým příspěvkem, akcentaci zvýhodnění věkově mladších skupin, posunutí platby příspěvků do finančně méně zatěžujícího II.čtvrtletí roku a případně i zavedení tzv. rodinného příspěvku.
  • Byla zahájena diskuse o přípravě sjezdu v roce 2004. Lednovému jednání rady bude navržen klíč volby delegátů uplatněný na minulých sjezdech, tzn. delegáti, klubů, individuální členové, kteří se přihlásí do stanoveného termínu, členové rady a revisní komise, a jako novinka po jednom delegátu z krajských odboček.
  • OK1AGE vyjádřil nespokojenost s formou zveřejnění informace o navázání prvního mezikontinentálního EME spojení v pásmu 24 GHz českým radioamatérem OK1UWA v časopisu Radioamatér. OK1FUA vysvětlil, že jedinou informaci, kterou v době těsně před uzávěrkou redakce získala, byla právě tato stručná informace zachycená v e-mailové diskusní konferenci. Redakce neměla v časové tísni uzávěrky možnost získat doplňující informace a k žádným připomínkám nedošlo ani při korekturách časopisu členy rady. Bylo by žádoucí, aby na informace tak zásadního charakteru redakci včas upozorňovaly pracovní skupiny ČRK.

   

 2. *) Pokračující jednání s MI ČR ukázala zájem ministerstva přijmout v otázce zkouškek z telegrafní abecedy jako podmínky vstupu na KV pásma kompromis, který by jednak dílčím způsobem vyhověl oběma hlavním názorovým proudům mezi radioamatéry, a jednak vyšel vstříc požadavkům handicapovaných operátorů. Návrh spočívá ve zpřístupnění CW segmentů KV pásem pouze operátorům se složenou zkouškou z telegrafie, a zpřístupnění všech ostatních segmentů KV pásem (mimo CW) operátorům beze zkoušky.
  Požadavek ministerstva projednal výkonný výbor Českého radioklubu na svém jednání dne 9.12.2003, upravil dle něj svůj předchozí návrh a znovu ho postoupil MI ČR. Nový návrh si můžete stáhnout na internetových stránkách ČRK www.crk.cz.

B. Upozornění

 1. Informace o speciálním diplomovém programu IOTA - The IOTA 2004 Programme - k oslavě 40.výročí tohoto velmi oblíbeného diplomu, najdete zde: www.cdxc.org.uk/iota2004_f.htm.

   

 2. Dovoluji si znovu připomenout, že do konce měsíce ledna by měl být uhrazen Váš členský příspěvek ČRK. Jak jsme již několikrát upozorňovali, letos poprvé poslouží jako variabilní symbol platby Vaše nové členské číslo. Pokud jste si ho nezaznamenali, pak Vám ho samozřejmě rád sdělí sekretariát ČRK. Členské příspěvky do ČRK pro rok 2004 jsou stejné, jako v minulém roce, to znamená že:
  • řádný členský příspěvek je 400,- Kč,
  • studenti, důchodci, vojáci základní služby a invalidé zaplatí 200,- Kč,
  • děti a mládež, kteří nedosáhnou v daném roce 16 let, platí roční částku 50,- Kč.
  Pro všechny platí stejná členská práva a výhody (členský časopis a QSL služba zdarma).

   

 3. Zhruba v polovině ledna 2004 bude zveřejněna další aktualizace OK CallBooku. Pokud v něm ještě nejste uvedeni nebo chcete změnit některý z údajů, učiňte tak co nejdříve, abychom požadované úpravy stačili zohlednit již v lednové aktualizaci. Správný postup najdete zde: www.crk.cz/CZ/OKCBC.HTM.

   

 4. Pracovnice ČTÚ nás požádaly o předání následující informace týkající se obnovování platnosti koncesí právnických opsob. Kluby, které budou žádat o obnovení koncese, zašlou:
  • úředně ověřenou zřizovací listinu (klubu nebo organizace pod, kterou pracují),
  • doklad o přidělení IČO (stačí fotokopie),
  • poplatek na účet ČTÚ (je i s adresou uveden na webových stránkách ČTÚ nebo ČRK - www.crk.cz/CZ/KONCEC.HTM),
  • žádost o obnovení koncese (volný a stručný text).

   

 5. Protože přibývá uživatelů internetu i mezi radioamatéry, dovolili si Petr vysílající pod kolektivkou OK1OCS a Aleš, OK1XOX, umístit na internet stránky fungující jako RADIOBAZAR. Můžete k nim přistupovat na adrese radiobazar.iglu.cz, a po krátké registraci, která je nutná pro pozdější zjednodušení práce s vlastnoručně vloženými inzeráty, již můžete využít rychlosti internetového připojení a jednoduchosti formuláře pro vystavení nebo vyhledání čehokoliv. K jednotlivým inzerátům lze přímo připojovat obrázky nebo internetové odkazy na jiné webové stránky, popř. filtrovat inzeráty podle klíčových slov, což je příjemnou výhodou oproti rubrice BAZAR v síti paket rádia, kterou se původně inspirovali. Přestože je radiobazar teprve v plenkách, Petr s Alešem věří, že vám dopomůže k rychlému prodeji nebo naopak získání všeho, co ke své radioamatérské činnosti potřebujete. Na základě Vašich zkušeností a požadavků se může dále vyvíjet.

C. Z dotazů mluvčímu ČRK

Otázka: "Neuvažujete o ukládání středečních zpráv ve formě MP3 souboru na stránkách ČRK? Tady na Domažlicku je příjem zpráv značně nekvalitní a proto téměř nesledovatelný. Máme zde ale poměrně kvalitní převaděč OK0BL, přes který by ve středu večer mohl být zvukový záznam vysílán pro celou oblast západních Čech. Nejsem si jistý, zda to nekoliduje s výkladem povolovacích podmínek nebo autorského zákona, ale nějak tak se asi šíří zprávy z OK0G, nebo už ne????. Každopádně možnost alespoň si stáhnout zprávy ze serveru ČRK v MP3, by byla pro mnohé z nás - kterým jsou přímé zprávy nedostupné, ale mají přístup na internet, velmi přínosná."

Odpověď: Díky za velmi inspirativní námět, internet je k tomu opravdu "jako stvořený", na legislativní problémy by se narazit nemělo. Zvážíme technickou stránku věci (hlavně velikost souboru, který by takto vznikl, a únosnost jeho stahování) a dobereme-li se realistických výsledků, službu rádi zavedeme.

D. Události nadcházejícího měsíce

1. Závody:

DatumZávodČas UTCDruh provozu
7.1. 17.00-21.00 Nordic Activity 144MHz
10-11.1. 00.00-24.00 Hunting LIONS in the Air SSB
10.1. 05.00-07.00 OM Activity Contest CW/SSB
10.1. 10.00-12.00* FM Contest 145MHZ a 432MHz FM
10.1. 14.00-20.00 Midwinter Contest CW
10.-11.1. 16.00-11.00 Cray Valley SWL Contest CW/SSB
10.-11.1. 18.00-06.00 North American QSO Party CW
11.1. 05.30-07.30 NRAU-Baltic Contest CW
11.1. 08.00-14.00 Midwinter Contest SSB
11.1. 08.00-10.00 NRAU-Baltic Contest SSB
11.1. 09.00-10.59 DARC 10m-Contest CW/SSB
12.1. 20.30-21.30 Aktivita 160m CW
14.1. 17.00-21.00 Nordic Activity 432MHz
17.1. 00.00-24.00 070 Club PSK Fest PSK-31
17.-18.1. 12.00-12.00 Hungarian DX Contest CW/SSB
17.1. 12.00-20.00 LZ Open Contest CW
17.-18.1. 12.00-23.59 MI-QRP Club January CW Contest CW
17.-18.1. 18.00-06.00 North American QSO Party SSB
18.1. 07.00-12.00 9A Activity Contest 144MHz
18.1. 08.00-11.00 Provozní aktiv VKV 144MHz-10GHz CW/SSB/FM
18.1. 14.00-15.00 SSA Mĺnadstest nr 1 CW
18.1. 15.15-16.15 SSA Mĺnadstest nr 1 SSB
21.1. 17.00-21.00 Nordic Activity 1296MHz
24.-25.1. 00.00-24.00 CQ 160-Meter Contest CW
24.-25.1. 06.00-18.00 REF Contest CW
24.-25.1. 12.00-12.00 BARTG RTTY Sprint Contest RTTY
28.1. 17.00-21.00 Nordic Activity 50MHz a 2.3GHZ a výše
31.1.-1.2. 13.00-13.00 UBA DX Contest SSB

* Pozn.: U FM Contestu 145 MHz, 432 MHz se jedná o místní čas, nikoli o čas v UTC.

2. Radioamatérská setkání:

Další brněnské setkání proběhne v sobotu 10.1. od 9.00 do 11.00 hodin na Křenově ul. 67 ve 2. patře - zasedací místnost. Doprava MHD do zastávky Masná / Masný růžek. Občerstvení zajištěno. Vstupné 5 Kč, prodávající 10 Kč za stůl. Další termíny budou 14.2. a 13.3.

Za Radu Českého radioklubu

Petr Čepelák, OK1CMU,
tajemník ČRK

Poznámka: U položek označených * naleznete kompletní znění na internetových stránkách ČRK http://www.crk.cz.

Vaše informace celostátního a regionálního významu, které by mohly zajímat radioamatéry v OK, rádi zveřejníme. Pošlete e-mail:
Petrovi, OK1CMU, crk@crk.cz, s informacemi pro radu Českého radioklubu, pro stanici OK1CRA a Bulletin ČRK,
Martinovi, OK1FUA, casopis@crk.cz, s informacemi pro časopis Radioamatér,
Honzovi, OK1XU, webmaster@crk.cz, s informacemi pro WWW stránky ČRK,
všem současně s informacemi pro všechna uvedená media.

© OK1CMU, 2001