Přeskočit na obsah

Mimořádný bulletin ČRK MEMORANDUM ČRK k PLC/BPL

K následujícímu memorandu se připojila tato občanská sdružení: ČAV, OK QRP klub, OKDXF, Československý DX Club a Rada SysOpů.


Český radioklub, občanské sdružení


člen Mezinárodní radioamatérské unie
IČO 551201, sídlo v Praze 7, U Pergamenky 3
tel. 266 722 240, e-mail crk@crk.cz

M E M O R A N D U M

občanského sdružení

Český radioklub

k problematice širokopásmových datových přenosů
po energetických sítích
(tzv. Power Line Communication / Broadband over Power Line
- PLC/BPL)

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - hospodářský výbor
Senát Parlamentu ČR - výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Legislativní rada vlády ČR
Ministerstvo informatiky ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Bezpečnostní informační služba ČR
Úřad pro zahraniční styky a informace
Český telekomunikační úřad
Český normalizační institut
Česká tisková kancelář


 • Technologie PLC/BPL umožňuje využít stávající elektrovodné sítě pro širokopásmové datové přenosy. Veřejnost od ní očekává především "konečně levný internet pro každého" - zlevnění služeb poskytovatelů internetu, jimž má technologie ušetřit výdaje na budování nových rozvodů datových signálů.
 • Výhody pro spotřebitele však budou daleko nižší, než očekávané. Úspory citelně snižuje nezbytnost upravit elektrovodné systémy byť jen k tomu, aby datové signály mohly k uživateli vůbec dovést, nemluvě o nákladech na odstranění nežádoucích doprovodných jevů.
 • Elektrovodná vedení nejsou budována jako vedení pro přenos sdělovacích signálů. Použité kabely nejen nepotlačují, ale přímo podporují nežádoucí elektromagnetické vyzařování systému. Přenos sdělovacích signálů po částech elektrovodných vedení není novinkou, dosud však tyto signály nezasahovaly do bezprostředního životního prostoru občanů.
 • Výsledkem použití rozvodného systému, který k tomu není určen, pro přenos sdělovacích signálů je možnost rušení všech radiokomunikačních služeb včetně rozhlasu, vojenských, leteckých, bezpečnostních a záchranných služeb. Aktuálně v pásmech krátkých vln, vývoj technologie však může přinést rušení stále vyšších kmitočtů a postižení dalších radiokomunikačních služeb včetně příjmu současného i budoucího rozhlasového (DRM) a televizního (DVB-T) vysílání.
 • Rozsah kmitočtového spektra využitelného radiokomunikačními službami je přírodním bohatstvím, které je přísně chráněno zákony mezinárodními, unijními i domácími.
 • Připuštění rušící technologie PLC/BPL je nebývalým a zásadním průlomem do dosud respektovaných, zákonem chráněných zásad elektromagnetické slučitelnosti (EMC), dle nichž všechna elektrická a elektronická zařízení a systémy musí pracovat bez vzájemného rušení.
 • Zásady elektromagnetické slučitelnosti zaručují oprávněným uživatelům kmitočtového spektra používání kmitočtů bez nežádoucího rušení. Toho je dosaženo četnými legislativními, administrativními i technickými opatřeními včetně závazného vybavení výrobků odrušovacími prvky. Náklady, které tato opatření vyvolávají, jsou opodstatněny oprávněným zájmem občanů na nerušeném provozu radiokomunikací.
 • Připuštěním rušící technologie PLC/BPL jsou opatření a náklady k dosažení elektromagnetické slučitelnosti v celém rozsahu zpochybněny, je vytvořen precedens, který zpochybňuje právo oprávněných uživatelů kmitočtů na ochranu jejich nerušeného užívání.
 • Připustí-li se provoz rušícího systému kterémukoli producentu, pak dle zásad rovných podmínek hospodářské soutěže nelze od jiných producentů spravedlivě požadovat drahé odrušování výrobků a nákladné certifikační procedury. Jakékoli prolomení zásad elektromagnetické slučitelnosti nezbytně předznamenává jejich úplné opuštění, což je v principiálním rozporu s veřejným zájmem v nejširším slova smyslu.
 • Jako nejvhodnější nosič datových signálů se jeví světlovodné kabely, které při nesrovnatelně rychlejším přenosu velkých objemů dat zaručují naprosto nerušený provoz jakýchkoli jiných systémů. Z tohoto pohledu může být technologie PLC/BPL vnímána jako morálně zastaralá a přijetí rizik s ní spojených do značné míry zbytečné.
 • Amatérská radiokomunikační služba umožňuje širokým vrstvám veřejnosti bez rozdílu věku, vzdělání či sociálního postavení, kromě jiného, celoživotní vzděláváni v oboru elektroniky, komunikací, počítačové techniky a jazykových schopností. Pro tuto službu má technologie likvidační dopady při využívání legitimně přidělených kmitočtů v oblasti krátkých vln, což je v rozporu s nároky na ochranu, kterou této službě zaručují mezinárodní, unijní i domácí předpisy.
 • Směrnice a doporučení Evropské komise o elektromagnetické slučitelnosti zaručují radiokomunikačním službám včetně amatérské ochranu před rušením elektrickými a elektronickými zařízeními a systémy včetně ochrany před rušením způsobeným technologií PLC/BPL.
 • I radioamatéři potřebují internet. Nejsme proti technologii PLC/BPL, jsme proti rušení, které produkují její dnes v praxi uplatňované systémy. Velkou naději spatřujeme v modifikacích této technologie, které aktuálně vyvíjí společnost Motorola s konzultacemi organizace radioamatérů v USA, ARRL, a které ukazují možnost nežádoucí rušení potlačit na únosnou míru.

Proto

 • aby přenos dat v elektrovodné síti technologií PLC/BPL byl z hlediska elektromagnetické slučitelnosti považován za radiokomunikační systém a na jeho technická zařízení byly plně vztaženy stejné požadavky, jako na radiokomunikační zařízení včetně požadavků elektromagnetické slučitelnosti a včetně požadavku na ověření shody vlastností těchto zařízení se standardy pro radiokomunikační zařízení při jejich uvádění na trh i do provozu,
 • aby v normách ČR byly plně implementovány zásady legislativy EU a opatření ITU o ochraně amatérské radiokomunikační služby před nežádoucím rušením způsobeným provozem systémů PLC/BPL, a aby v ČR byly povoleny jen nejvyspělejší formy a zařízení technologie,
 • aby k usnadnění identifikace zdrojů rušení radiokomunikačních služeb byla zřízena povinná ústřední evidence všech připravovaných a existujících instalaci PLC/BPL systému,
 • aby PLC/BPL technologie s ohledem na její negativní dopady na všechny radiokomunikační služby a elektromagnetickou slučitelnost vůbec, byla podrobena veřejné diskusi za účasti zástupců všech uživatelů kmitočtového spektra, a tuto diskusi Česká republika prosazovala i v EU,
 • aby využití elektrovodných sítí jako telekomunikačních medií bylo prověřeno z hlediska zákona o elektronických komunikacích, předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad ochrany rovných podmínek v hospodářské soutěži.
 • nejširší veřejnost, že klady, které od šíření internetu po elektrovodné síti očekává, jsou doprovázeny i zápory, zejména ohrožením nerušeného příjmu rozhlasu a televize a provozu další spotřební elektroniky, přičemž technologický vývoj očekávané klady během několika let překoná,
 • ostatní uživatele kmitočtů na ohrožení nerušeného užívání kmitočtů a riziko brzkého trvalého prolomení zásad elektromagnetické slučitelnosti,
 • normotvorné orgány ČR na fakt, že prosazením technologie PLC/BPL je narušen dlouhá léta budovaný náročný, avšak účinný systém ochrany přírodního bohatství, spektra kmitočtů použitelných pro radiokomunikační účely, a že je tak kvůli krátkodobým politickým a ekonomickým zájmům ohrožen dlouhodobý veřejný zájem.

všechny dotčené ke koordinovaným krokům na ochranu nerušeného užívání kmitočtového spektra.

Za Radu Českého radioklubu

ing.Jaromír V o l e š
předseda Českého radioklubu

V Hradci Králové dne 22.října 2005


V současné době eskaluje snaha umožnit používání sítě Internet nejširším vrstvám obyvatelstva ve vyspělých zemích a prosazení Internetu v zemích méně vyspělých. Přínos Internetu pro všechny stránky života jednotlivců i společnosti je zřejmý, tato snaha si obecně zaslouží podporu. Rozvoji Internetu se podpory dostává. Jde o perspektivní prostor pro podnikání, s nímž jsou spojena mimořádná očekávání zisku. Technologie PLC/BPL nachází podporu především u vlivných energetických společností, které v ní spatřují příležitost k dalšímu využití a zpeněžení již vybudovaných a zaplacených rozvodných systémů. Vlády doceňují význam Internetu pro obecnou informovanost i vzdělávání a kulturní růst obyvatelstva. V podpoře Internetu se spojují zájmy politické i ekonomické, veřejné i soukromé.

Při spojení tak významných sil a mnohočetných zájmů však roste riziko, že budou silově potlačeny oprávněné zájmy dalších subjektů. Za reálné potvrzení existence tohoto rizika je nutno považovat právě prosazování technologie PLC/BPL.

Šíření Internetu jako masového sdělovacího systému vyžaduje značné náklady. Za cestu k jejich snižování je považováno i budování širokopásmových datových spojů s využitím již existujících rozvodů, které původně nebyly pro tento účel konstruovány a budovány. V současné době se prosazuje využívání elektrovodných sítí (technologie PLC/BPL), jsou známy i úvahy o využití rozvodů plynu atp.

Elektrovodné sítě nebyly a nejsou primárně budovány k přenosu sdělovacích signálů, obsahují velké množství prvků, které přenos sdělovacích signálů znemožňují, avšak pro naplnění primárního určení elektrovodné sítě jsou nezbytné. Tyto prvky je třeba s vynaložením značných nákladů překlenout tak, aby se pro sdělovací signály staly průchozími. Skutečné úspory, stejně tak i dosažitelné přínosy kvalitě přenosu, jsou proto jen dílčí. Požadavky uživatelů na mohutnost datového toku a rychlost přenosu nepochybně porostou a záhy narazí na ostatní omezující vlastnosti systému, který nebyl pro uspokojení takových nároků projektován. Skutečně perspektivním směrem vývoje je užití světlovodných kabelů a satelitních technologií.

Neprůkazné výhody technologií PLC/BPL jsou vykoupeny zásadním potlačením oprávněných zájmů uživatelů spektra rádiových vln, neboť - jak vysvětlíme dále - z podstaty technologie plyne, že je zdrojem širokopásmového rušení provozu radiokomunikačních sdělovacích systémů. Uživateli radiokomunikačních systémů jsou všichni občané, primárně jako posluchači a diváci rozhlasu a televize, uživatelé mobilních telefonů atp., sekundárně jako spotřebitelé výrobků a služeb, jejichž produkce je s provozem radiokomunikaci spojena (tj. do důsledku téměř všech). Ohroženy jsou však i vojenské, letecké, bezpečnostní a záchranné systémy, které jsou majoritními uživateli kmitočtového spektra. Ohrožení radiokomunikací, které přináší PLC/BPL, je proto ohrožením zájmů všech občanů.

Soubor kmitočtů využitelných pro rádiové spojení a přenosy všeho druhu je celosvětově považován za přírodní bohatství, jemuž se dostává vysoké právní ochrany. Nerušený provoz telekomunikačních (v tom i radiokomunikačních) systémů je chráněn předpisy mezinárodními i domácími (v EU směrnicí Evropské komise 2004/108/EC, v ČR zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích) pod sankcí pokut, v závažných případech i pod sankcí v trestním řízení.

Legitimní provoz systému, jehož neodstranitelnou vlastností je rušení provozu radiokomunikací, je průlomem do dosud uplatňovaných principů užívání rádiového spektra, a pro všechny uživatele spektra znamená potlačení práv na ochranu nerušeného užívání kmitočtů. Všude, kde byla zatím technologie PLC/BPL použita, nebo kde se její použití připravuje, rostou protesty postižených uživatelů kmitočtů, další a další země přijímají regulační opatření, jimiž jsou negativní dopady provozu PLC/BPL zmírňovány alespoň dodatečně.

Při přenosu širokopásmových datových signálů, děje-li se formou toku elektrického proudu v obecném vedení, se vedení stává anténou a díky fyzikálním zákonitostem dojde k vyzařování elektromagnetických signálů širokého kmitočtového spektra do prostoru. Tyto signály zasahují do kmitočtů užívaných k vysílání rozhlasu a televize, provozu radiostanic nejrůznějšího účelu, rádiových automatizovaných systémů atp. Vyskytne-li se v dosahu přijímače rádiového zařízení signál vyzařovaný nechráněným datovým vedením, neodvratně dojde k rušení příjmu rádiového signálu až po jeho případné znemožnění.

Přenos sdělovacích signálů kabelovými soustavami není novinkou. Ve sdělovacích sítích je však samozřejmostí, že k přenosu se užívají speciální kabely, jejichž konstrukce účinně brání nežádoucímu vyzařování signálů do okolí, a stejně tak chrání přenášené signály před nežádoucími vlivy okolí. V systémech od počátku budovaných jako systémy sdělovací jsou přenášené signály "uzavřeny", k jejich škodlivému vlivu na okolí dojde jen v případě poruchy, již lze odstranit.

Elektrovodné sítě nejsou primárně budovány jako sítě sdělovací a nejsou v nich užívány kabely, jejichž konstrukce by zamezovala vyzařování signálů do okolí. Přivedou-li se do energetických vedení datové signály, je neodvratné jak nežádoucí vyzařování do prostoru, tak rušení provozu rádiových systémů.

Praxe z míst, kde je již technologie PLC/BPL užívána, přesvědčivě ukázala, že skutečně dochází k podstatnému rušení příjmu, především v kmitočtových rozsazích krátkých vln (kde vysílají rozhlasové stanice a množství mezinárodních rádiových sdělovacích systémů) s přesahy do oblasti tzv. prvního televizního pásma (kde vysílají TV a VKV rozhlasové stanice a lokální rádiové sdělovací systémy).

Při rozsahu, v jakém elektrovodné sítě penetrují životní prostor člověka, dochází k rušení v přírodě, ve městech i obcích, v každé budově, každé provozovně, každém bytě a každé místnosti. Není před ním úniku: elektřinu potřebujeme všude, proto je všude zavedena, a přicházejí-li s elektrickou energií i datové signály včetně neodstranitelného rušení, pak i k rušení dochází všude.

Rádiové signály lidstvo prakticky využívá již více než sto roků, a za tuto dobu poznalo i jejich úskalí. Vedle skutečnosti, že zájemců o užívání kmitočtů je vždy více, než kolik kmitočtů je reálně k disposici, je nutno řešit zejména rušení provozu rádiových zařízení. Uplatňuje se princip elektromagnetické slučitelnosti (EMC), dle nějž zařízení, která pracují s využitím elektromagnetického vlnění, nebo která takové vlnění, byť i nechtěně, produkují, musejí být schopna pracovat vedle sebe bez toho, že by docházelo k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování. V Evropské unii definuje tento princip směrnice Evropské komise o elektromagnetické slučitelnosti - Directive 2004/108/EC.

Formou uplatnění tohoto principu je, že elektrické stroje a přístroje, a třeba i dopravní prostředky, musejí být - často s vysokými náklady - vybaveny odrušovacími prvky, které omezují nežádoucí emise elektromagnetického vlnění. Při prevenci vzniku rušení působí normalizační, zkušebnické a certifikační autority, výrobky uváděné na trh jsou posuzovány z hlediska elektromagnetické slučitelnosti atp. Dodržování opatření kontrolují další instituce (u nás např. Státní kontrola elektronických komunikací).

Všechna tato opatření jsou náročná a drahá. A všechna jsou legalizací technologií PLC/BPL zpochybněna.

Připustíme-li - v rozporu se všemi dosud uplatňovanými zásadami - provoz technologie, jejíž neodstranitelnou vlastností je rušení radiokomunikací, a to nikoli proto, že jde o optimální řešení, ale kvůli dílčí úspoře, nemůžeme již spravedlivě požadovat, aby výrobci elektrických strojů, dopravních prostředků a dalších zařízení zdražovali výrobu vestavbou odrušovacích prostředků a absolvovali nákladné certifikační procedury. Nebude již lze spravedlivě požadovat, aby provozovatelé rušících zařízení snášeli inspekce a platili pokuty. Všechny ty mnohé kroky k ochraně radiokomunikací, které byly dosud podniknuty a draze zaplaceny, budou k ničemu.

Na zařízení technologie PLC/BPL je často pohlíženo výhradně jako na zařízení pro datové přenosy, a je přehlíženo, že současně vyzařují i elektromagnetickou energii. V certifikačních procesech jsou pak posuzovány jejich vlastnosti pouze podle standardů pro zařízení datová, a nikoli i pro zařízení radiotechnická, čímž nejsou postiženy nežádoucí vlivy jejich provozu. I při takovém pohledu na zařízení PLC/BPL však nejsou respektována ustanovení normy ČSN EN55022:2001 a zákona č.22/1997 Sb.

K ukolébání pozornosti širší veřejnosti přispívá, že prozatím dochází k rušení příjmu především středních a krátkých vln, které jsou považovány za neperspektivní. Specificky krátké vlny však mají mimořádnou výhodu, neboť umožňují globální komunikaci s levnými nástroji bez pomoci zprostředkujících zařízení. Tuto vlastnost nemá žádný jiný úsek v oboru využitelných kmitočtů, krátké vlny jsou proto nenahraditelné.

Technologie PLC/BPL je v plenkách, je nutno počítat s dalším vývojem. Nároky na objem dat a rychlost přenosu v systému mohou jen růst. Stávající směr vývoje, který bere pramalý ohled na uživatele kmitočtového spektra, způsobuje, že i když v současnosti jsou ohroženi uživatelé vln středních a krátkých, pádné důvody k obavám mají již dnes i uživatelé pásem velmi krátkých a ultrakrátkých vln, a nevelká pozornost, již zatím PLC/BPL věnují, je krátkozraká.

Technologie PLC/BPL je průlomem do dosud uplatňovaných zásad elektromagnetické slučitelnosti. Dojde-li k jejímu prosazení, vznikne precedens, který nezbytně povede k odbourání zbývajících nástrojů ochrany rádiového příjmu, neboť jakýkoli jiný postup by byl popřením zásad rovných podmínek obchodní soutěže.

IV. Specifické potřeby provozovatelů amatérské radiokomunikační služby

Amatérská radiokomunikační služba, jejímž posláním je technické sebevzdělání a sportovní činnost, vznikla počátkem minulého století a vzhledem k jejím nesporným přínosům vědeckému a technickému pokroku se jí dostalo uznání i legitimity jak ze strany Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), tak ze strany jednotlivých členských států ITU. U nás byla legalizována v roce 1930. Mezinárodní i domácí předpisy přiznávají amatérské službě totéž postavení a ochranu při užívání přidělených kmitočtů, jako jiným radiokomunikačním službám.

Provozovatelé amatérské služby, jejichž počet se blíží dvěma milionům, jsou sdruženi v Mezinárodní radioamatérské unii (IARU), která je uznanou partnerskou organizací ITU. Zástupci IARU jsou pravidelně účastníky světových radiokomunikačních konferencí (WRC) a pracují v různých odborných a pracovních grémiích ITU. Český radioklub je jako největší organizace radioamatérů v ČR současně i národní členskou organizací IARU v ČR.

Mezinárodní radioamatérská unie postup uplatňování technologie PLC/BPL a s ním spojených problémů soustavně sleduje, specificky v I.regionu ITU působí zvláštní pracovní skupina IARU, která je v této otázce v častém kontaktu s orgány CEPT, s činiteli Evropské komise i se členy Evropského parlamentu. Ve většině zemí se radioamatérským organizacím daří přispívat k tomu, aby vznikající normy o PLC/BPL zohledňovaly i potřeby amatérské radiokomunikační služby.

Radioamatéři mají na základě mezinárodních ujednání zakotvených v Radiokomunikačním řádu přiděleny neširoké, avšak početné kmitočtové úseky v celém využitelném rozsahu rádiových kmitočtů. Za specifický zájem radioamatérů je v současné etapě nutno považovat především ochranu provozu v rozsazích krátkých vln.

Stanice amatérské služby nacházejí často uplatnění v krizových situacích, kdy veřejné sdělovací sítě selhávají. Často se tak děje v USA v oblastech zasažených hurikány, stalo se tak i při událostech z 11.září 2001. Stalo se tak i u nás při povodních, naposledy v roce 1997 na Moravě. Posledním významným nasazením radioamatérů v krizové situaci byla práce amatérské stanice na indických Andamanech při zasažení pobřeží Asie vlnami tsunami a v současnosti při vzniku hurikánů v Mexickém zálivu. Zejména v situacích postižení rozsáhlejších území využívají amatérské stanice výhod krátkých vln, kdy s použitím malých výkonů efektivně zprostředkovávají komunikaci na velké vzdálenosti.

Mezinárodní radioamatérská unie na základě těchto skutečností začala organizovat soustavnou přípravu radioamatérů pro tísňovou komunikaci, na což Český radioklub reagoval oživením domácí Tísňové radioamatérské služby TRASA.

Jak jsme již poznamenali, kmitočtový obor krátkých vln umožňuje globální komunikaci s nenáročnými, opravdu amatérskými prostředky. Na rozdíl od profesionálních služeb, které při využívání kmitočtů nejsou obvykle zásadně omezovány, výkon amatérských stanic je ve většině zemí světa regulován, maximem je výkon 1.000 - 2.000 wattů. Výsledkem je, že radioamatéři při příjmu vždy zpracovávají mimořádně slabé signály, které jsou nanejvýš zranitelné jakýmkoli rušením. Signály vyzařované z rozvodů PLC/BPL pro ně proto mají likvidační dopad.

Plnohodnotný provoz stanic amatérské služby je prakticky neslučitelný s užitím technologie PLC/BPL. Stanice amatérské služby mají zákonem zaručený nárok na nerušené užívání kmitočtů stejnou měrou, jako jakákoli jiná radiokomunikační služba.

V. PLC/BPL ve světě, v Evropě a v České republice

Poskytování připojení k Internetu s využitím technologie PLC/BPL je v řadě zemí ve stadiu ověřovacích pokusů, a leckde už i běžně poskytovanou komerční službou - zejména v USA a některých evropských zemích, praktické zkušenosti ve všech těchto zemích ukazují problémy s elektromagnetickou slučitelností, které vyvolávají potřebu dodatečných legislativních úprav.

V USA bylo prosazeno omezení dopadů PLC/BPL na radiokomunikační služby nařízením FCC vyloučit v přenosových systémech ty kanály, které bezprostředně ovlivňují kmitočty radiokomunikačních služeb, např. vojenských, záchranných, leteckých, včetně amatérské. Jde však jen o nepatrné omezení negativních vlivů technologie PLC/BPL, nikoli o plnohodnotné řešení. I v Evropě se tato ochrana začíná uplatňovat.

V doporučení Evropské komise o širokopásmových elektronických komunikacích prostřednictvím elektrovodných systémů ze 6.dubna 2005 se praví:

"Je-li systém pokládán za vyhovující, avšak přesto působí nežádoucí rušení, musí odpovědné orgány členských zemí podle článku 6 Směrnice o elektromagnetické slučitelnosti přijmout zvláštní opatření k řešení rušení. Přijatá opatření musí být přiměřená, nediskriminační a transparentní. Při posuzování přiměřenosti opatření členské státy zváží ekonomické a sociální aspekty dotčené služby. Členské státy též zváží způsobilost moderních zařízení komunikací po elektrovodné síti včasně řešit případy rušení potlačením vyzařování na určitých kmitočtech či místech tzv. notchingem."

Směrnice Evropské komise o elektromagnetické slučitelnosti z prosince 2004 - Directive 2004/108/EC - zdůrazňuje nárok radiokomunikací, včetně příjmu rozhlasu a amatérské služby, na plné respektování zásad ITU o jejich ochraně:

"(2) Členské státy odpovídají za to, že radiokomunikace včetně příjmu rozhlasového vysílání a amatérských radiokomunikačních služeb provozovaných podle předpisů Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), elektroenergetické sítě a telekomunikační sítě včetně zařízení k nim připojených jsou chráněny proti elektromagnetickému rušení."

V České republice zatím dochází k pokusnému ověřování technologie PLC/BPL, legislativní rámec včetně implementace evropské legislativy teprve vznikají. To je situace mimořádně vhodná k tomu, aby při tvorbě norem bylo možno s plnou vážností přihlédnout ke všem kladům i záporům technologie a najít optimální technologické, ekonomické a politické řešení, a aby v ČR bylo přijato jen to nejlepší, co dosud vývoj této technologie přinesl.

© OK1XU, 2005