Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Doporučení CEPT T/R 61-01

Evropská konference poštovních a telekomunikačních administrativ, CEPT, vydala doporučení CEPT T/R 61-01, na jehož základě mohou být amatérské stanice zemí CEPT i ostatních, které přistoupily ke společné úmluvě, krátkodobě provozovány i mimo zemi, ve které bylo povolení vydáno.

Doporučení T/R 61-01

Radioamatérské povolení CEPT

ÚVOD

Doporučení přijaté v roce 1985 umožnilo radioamatérům zemí CEPT během krátkých návštěv vysílat z jiných zemí CEPT, aniž museli získat individuální povolení v navštívené zemi CEPT.

Upravené Doporučení umožnilo v roce 1992 účast i zemí mimo CEPT na tomto povolovacím systému.

Doporučení upravené v roce 2003 reflektuje změny připravované pro konferenci WRC-03, které se týkají článku 25 Radiokomunikačního řádu. Povinná zkouška z Morseovy abecedy byla zrušena a počet tříd byl zredukován na jednu.

"Evropská konference poštovních a telekomunikačních administrativ, CEPT,

bere v úvahu

 1. že amatérská služba a amatérská družicová služba jsou radiokomunikační služby podle článku 1 Radiokomunikačního řádu ITU a plně se na ně vztahují i další ustanovení Radiokomunikačního řádu ITU, stejně jako národní nařízení,
 2. že je nutno harmonizovat povolovací procedury pro krátkodobé použití radioamatérské stanice v zemích CEPT i mimo ně,
 3. že povolovací orgány jsou odpovědné, v souladu s článkem 25 Radiokomunikačního řádu ITU, ověřovat provozní a technickou kvalifikaci osob, které chtějí obsluhovat radioamatérskou stanici,
 4. že v souladu s článkem 25 Radiokomunikačního řádu ITU (rev WRC-03), povolovací orgány mohou stanovit, zda osoba, která chce získat povolení obsluhovat amatérskou stanici, musí prokázat schopnost přijímat a vysílat texty v Morseově telegrafní abecedě;
 5. že schopnost přijímat a vysílat texty v Morseově telegrafní abecedě není vyžadována pro účely tohoto Doporučení;
 6. že vydávání krátkodobých povolení pro zahraniční návštěvníky na základě vzájemných dohod neúměrně zvyšuje práci povolovacích orgánů,
 7. že Mezinárodní radioamatérská organizace (IARU) podporuje zjednodušení procesů pro získání krátkodobého povolení pro návštěvníky zemí CEPT i mimo ně,

poznamenává, že

toto Doporučení se nevztahuje na dovoz a vývoz radioamatérských zařízení, řídícími se pouze příslušnými celními předpisy,

nakonec poznamenává, že

navzdory tomuto Doporučení, povolovací orgány mají právo vyžadovat v dvoustranných dohodách další požadavky pro uznání povolení vydaného zahraničním povolovacím orgánem,

doporučuje

 1. aby povolovací orgány zemí CEPT přijaly zásady pro udělování radioamatérských povolení podle podmínek uvedených v Přílohách I a II, přičemž povolovací orgány navštívených zemí nebudou požadovat správní poplatky ani poplatky za využití spektra,
 2. aby povolovací orgány zemí, které nejsou členy, souhlasící se zásadami tohoto Doporučení, zažádaly o účast v souladu s podmínkami dle Příloh III a IV".

Aktualizovaný seznam zemí, které toto doporučení přijaly, je možno najít na webových stránkách https://www.ecodocdb.dk/download/2ae38a89-e58a/TR6101.pdf.

Příloha I

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ "RADIOAMATÉRSKÉHO POVOLENÍ CEPT"

 1. VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE "RADIOAMATÉRSKÉHO POVOLENÍ CEPT"

  "Radioamatérské povolení CEPT" může být součástí národního povolení nebo zvláštní dokument vydaný stejným povolovacím orgánem, a bude stylizován v národním jazyce, němčině, angličtině a francouzštině, bude platit pouze pro neusedlíky po dobu jejich přechodného pobytu v zemi, která přijala Doporučení a to v mezích národních povolení. Toto Doporučení se nevztahuje na držitele přechodných povolení v cizí zemi.

  Minimální požadavky na "radioamatérské povolení CEPT" jsou:

  1. uvedení, že jde o povolení CEPT ;
  2. prohlášení podle kterého je držitel oprávněn používat amatérskou rádiovou stanici v souladu s Doporučením;
  3. jméno a adresa držitele povolení;
  4. volací značka;
  5. platnost;
  6. vydavatel.

  Současně může být přiložen nebo poskytnut seznam zemí, které přijaly Doporučení.

  Povolení CEPT povoluje použít všechna pásma přidělená amatérské a amatérské družicové službě a povolené v zemi, ve které je amatérská stanice použita.

 2. PODMÍNKY POUŽITÍ

  2.1 Na požádání je držitel povolení povinen předložit CEPT radioamatérské povolení oprávněným orgánům v navštívené zemi.
  2.2 Držitel povolení musí dodržovat opatření Radiokomunikačního řádu ITU, tohoto Doporučení a předpisů navštívené země. Navíc musí respektovat všechna opatření, která vyplývají z národních i místních podmínek a jsou technického nebo veřejného charakteru. Zvláštní pozornost je pak nutno věnovat různým kmitočtovým přídělům v rozdílných ITU regionech.
  2.3 Při vysílání v navštívené zemi, držitel povolení musí použít národní volací znak, jak je uvedeno v přílohách II a IV oddělený znakem "/" (telegraficky) nebo slovem "stroke" (telefonicky) od vlastní volací značky.
  2.4 Držitel povolení nemůže požadovat ochranu před škodlivým rušením.

 3. VZTAH MEZI CEPT POVOLENÍM A NÁRODNÍM POVOLENÍM

  3.1 Vztah mezi povolením CEPT a národním povolením v členských zemích CEPT je uveden v příloze II.
  3.2 Vztah mezi povolením CEPT a národním povolením v nečlenských zemích CEPT je uveden v příloze IV.

Příloha II

TABULKA EKVIVALENCE POVOLENÍ CEPT A NÁRODNÍCH POVOLENÍ V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEPT

Země, které chtějí změnit údaje, nechť toto písemně sdělí vedoucímu ECC a kopii zašlou ERO.

 

CEPT zeměPrefix použitý v navštívené zemiNárodní ekvivalent k CEPT povolení
123
Albánie ZA CEPT 1
Belgie ON A
Bosna a Hercegovina T9 CEPT 1 4
Bulharsko LZ Class 1
Česká republika OK A
Dánsko OZ A
- Farské ostr. OY A
- Grónsko OX A
Estonsko ES 6) A7, B6
Finsko OH L, P, T, Y
- Alandské ostrovy OH0 L, P, T, Y
Francie F HAREC, CLASS1 A 28
- Korsika TK HAREC, CLASS1 A 28
- Guadeloupe FG HAREC, CLASS1 A 28
- Guyana FY HAREC, CLASS1 A 28
- Martinique FM HAREC, CLASS1 A 28
- St-Bartholomey FJ HAREC, CLASS1 A 28
- St-Pierre/Miquelon FP HAREC, CLASS1 A 28
- St-Martin FS HAREC, CLASS1 A 28
- Réunion (Glorieuse, Juan de Nova, Tromelin) FR HAREC, CLASS1 A 28
- Mayotte FH HAREC, CLASS1 A 28
- Francouzská Antarktida (Crozet, Kerguelen,
St. Paul & Amsterdam, Terre Adelie)
FT HAREC, CLASS1 A 28
- Francouzská Polynésie & Clipperton FO HAREC, CLASS1 A 28
- Nová Kaledonie FK HAREC, CLASS1 A 28
- Wallis & Futuna FW HAREC, CLASS1 A 28
Holandsko PA F13
Chorvatsko 5) 9A CEPT
Irsko 9) EI, EJ 1 a 2
Island TF G
Itálie I General 10 11
Kypr 5B Radioamatérské oprávnění
Liechtenstein HB0 CEPT
Litva LY A
Lotyšsko YL 1, 2 10 11 12
Lucembursko LX GENERAL
Maďarsko HA, HG CEPT, stare RB, RC, UB, UC
Makedonie Z3 A a P
Moldávie ER A a B
Monako 3A General 10 11
Německo DL 1, 2 a A
Norsko LA A
- Svalbard JW A
Polsko SP 1
Portugalsko CT 1, A, B
- Azory CU 1, A, B
- Madeira CT 1, A, B
Rakousko OE 1 (stará povolení též 2
Rumunsko YO I a H
Ruská federace RA 1 a 2
Řecko SV 1
Slovensko OM E
Slovinsko S5 A (stará povolení 1, 2, 3)14
Spojené království M FULL
- ostrov Man MD FULL
- Severní Irsko MI FULL
- Jersey MJ FULL
- Skotsko MM FULL
- Guernsey MU FULL
- Wales MW FULL
Španělsko EA A
Švédsko15 SM, SA ALL 16
Švýcarsko HB9 1, 2, CEPT
Turecko TA A10 11
Ukrajina UT 1, 210 11

 

Poznámky:

  1 Existující (staré) třídy „A“ a „B“ byly převedeny ny novou třídu „CEPT“. Držitelé povolení s Morse zkouškou (stará třída A), která je od 3. prosince 2010 jako dodatková, mají informaci o Morse zkoušce přidánu jako poznámku. 
  2 Existující (staré) třídy „1“ a „2“ byly převedeny ny novou třídu „1“. Držitelé povolení s Morse zkouškou (stará třída 1), která je od 15. září 2003 v požadavcích T/R 61-01 zrušena, mají informaci o Morse zkoušce přidánu jako poznámku (pro země, které stále Morse vyžadují). 
  3 Pro použití KV je vyžadována znalost Morseovy abecedy. K získání licence třídy A je vyžadována zkouška z Morseovy abecedy. 
  4 Národní radioamatérské předpisy se upravují. Znalost Morseovy abecedy se nevyžaduje. 
  5 V současné národní licence a licence CEPT jsou rozdílné. Národní licence obsahuje více dat. 
  6 Tento prefix je nutno doplnit číslicí, která určuje region, ze kterého je vysíláno. 
  7 Národní třídy A a B odpovídají povolení CEPT a umožňují přístup ke KV pásmům. Zahraniční radioamatéři mohou na územíEstonské republiky po dobu tří měsíců využívat práva třídy B bez další zkoušky. Pro třídu A se vyžaduje potvrzení ze zkoušky z Morseovy abecedy (25 znaků za minutu). 
  8 Od 23. dubna 2012 je ve Francii pouze třída “HAREC”. Držitelé starých tříd 1 a 2 mají výhodu ve svých osobních volacích značkách. 
  9 EJ je speciální prefix, používaný na ostrovech a při zvláštních národních příležitostech. 
  10 Od září 2003, kdy z T/R 61-01 byl vypuštěn požadavek na znalost Morseovy abecedy, jsou si třídy CEPT a nejvyšší národní rovny. 
  11 Na KV pásmech je vyžadována znalost Morseovy abecedy. 
  12 Držitelé lotyšského národního povolení nedostávají automaticky povolení CEPT. Za tím účelem musí složit zkoušku, která odpovídá doporučení T/R 61-02 (HAREC). 
  13 Nové licence jsou povolovány jako „Full licence“ v souladu s CEPT (s poznámkou s nebo bez Morse ). 
  14 Současné (staré) třídy 1, 2 a 3 se převádějí do nové třídy „A“. Držitelům starých povolení s Morse zkouškou (staré třídy 1 a 2), která od 15. září 2003 není v požadavcích T/R 61-01, je informace o Morse zkoušce uváděna v poznámce (pro země, které zkoušku vyžadují). 
  15 Od 1. října 2004 je amatérská služba vyjmuta z udělování licencí. Výjimky jsou pouze u těch, kteří již mají platné vysvědčení. U nových amatérů se volací značka po 1. říjnu 2004 zapisuje přímo do vysvědčení. 
  16 Od 1. října 2004 je amatérská služba vyjmuta z udělování licencí.Výjimka může být uplatněna pro každého s radioamatérským vysvědčením. Novým radioamatérům nebudou vydávány zvláštní dokumenty.

Příloha III

ÚČAST POVOLOVACÍCH ORGÁNŮ Z NEČLENSKÝCH ZEMÍ CEPT NA "RADIOAMATÉRSKÝCH POVOLENÍCH CEPT'' V SOULADU S TÍMTO DOPORUČENÍM

Tato příloha stanoví postup při přistoupení zemí, které nejsou členy CEPT, k tomuto Doporučení.

Příloha IV

TABULKA EKVIVALENCE POVOLENÍ CEPT A NÁRODNÍCH POVOLENÍ V NEČLENSKÝCH ZEMÍCH CEPT A PROVOZNÍ VÝSADY V NEČLENSKÝCH ZEMÍCH CEPT PLATNÉ PRO DRŽITELE POVOLENÍ VYDANÝCH V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEPT V SOULADU S TÍMTO DOPORUČENÍM

 

Nečlenská země CEPTPrefix použitý v navštívené zemiPovolení v nečlenské zemi CEPT odpovídající povolení CEPTProvozní výsady udělené povolovacím orgánem nečlenské země CEPT držiteli povolení CEPT
1234
Austrálie VK Amateur Licence (Amateur Advanced Station) Part 3, Divisions 1 and 2 of the Radiocomunications (Overseas Amateur Visiting Australia) Class Licence 2008
Canada 17
Newfoundland and Labrador
Yukon Territory and
Province of Prince Edward Island
VE
VO
VY
Curacao PJ2 A, B, C A
Israel 4X
4Z
A, B, C B (General)
Netherlands Antilles
(ATN)
Bonaire
St. Eustatius
Saba
St. Maarten
PJ
PJ4
PJ5
PJ6
PJ7
New Zealand ZL General 19 General 19
Peru 17 OA 20
South Africa 21 ZS Restricted and Unrestricted Unrestricted

 

Poznámka:

17 Požadavek na zkoušku z Morse byl v T/R 61-01 zrušen 15. září 2003. Od té doby, ekvivalence mezi CEPT licencí a národní licencí je ve stavu nového zařazení.

18 Vzhledem ke změnám v Holandských Antilách ze dne 10. října 2010 vztah mezi licencí CEPT a národními licencemi v nových územích, s výjimkou Curacao, musí být upraven.

19 ”General User Radio Licence” umožňuje držitelům povolení CEPT vysílat na Novém Zélandu po dobu až 90 dnů na všech amatérských pásmech bez nutnosti získání povolení nebo ohlašovací povinnosti.

20 Písmena OA, následovaná číslicí zóny, ze které je v Peru vysíláno, doplněné národní volací značkou operátora.

21 Požadavek na znalost Morseovy abecedy byl v roce 2004 zaměněn za jiné požadavky.

 

 

Nečlenská země CEPT - USAPrefix použitý v navštívené zemi - státu USAPovolení v nečlenské zemi CEPT odpovídající povolení CEPTProvozní výsady udělené povolovacím orgánem nečlenské země CEPT držiteli povolení CEPT
1234
Alabama W4
Alaska KL7
American Samoa KH8
Arizona W7
Arkansas W5
Baker Isl. KH1
California W6
Colorado W0
Com. of North Mariana Isl. KH0
Com. of Puerto Rico KP4
Connecticut W1
Delaware W3
Desecheo Isl. KP5
District of Columbia W3
Florida W4
Georgia W4
Guam KH2
Hawaii KH6
Howland Isl. KH1
Idaho W7
Illinois W9
Indiana W9
Iowa W0
Jarvis Isl. KH5
Johnston Isl. KH3
Kansas W0
Kentucky W4
Kingman Reef KH5K
Kure Isl. KH7
Louisiana W5
Maine W1
Maryland W3
Massachusetts W1
Michigan W8
Midway Isl. KH4
Minnesota W0
Mississippi W5
Missouri W0
Montana W7
Navassa Isl. KP1
Nebraska W0
Nevada W7
New Hampshire W1
New Jersey W2
New Mexico W5
New York W2
North Carolina W4
North Dakota W0
Ohio W8
Oklahoma W5
Oregon W7
Palmyra Isl. KH5
Peale Isl. KH9
Pennsylvania W3
Rhode Isl. W1
South Carolina W4
South Dakota W0
Tennessee W4
Texas W5
Utah W7
Vermont W1
Virgin Isl. KP2
Virginia W4
Wake Isl. KH9
Washington W7
West Virginia W8
Wilkes Isl. KH9
Wisconsin W9
Wyoming W7