Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Český radioklub - základní informace

Český radioklub (zkratkou ČRK) sdružuje největší počet radioamatérů v České republice. Je nezávislým, nepolitickým a nepodnikatelským občanským sdružením. Jeho stanovy zaručují bezprostřední vliv členů na demokratické řízení všech společných záležitostí. Vznikl 10. května 1990 jako právní nástupce předchozích radioamatérských spolků v ČR a v Československu.


Jako největší radioamatérská organisace v ČR representuje zájmy našich radioamatérů v Mezinárodní radioamatérské unii (IARU). Stanovy Mezinárodní radioamatérské unie určují všem národním členským sdružením tyto cíle:

 • zastupování zájmů radioamatérství na konferencích a schůzích i mezi schůzemi mezinárodních telekomunikačních organisací,
 • dosažení shody mezi národními radioamatérskými sdruženími o záležitostech společného zájmu,
 • šíření radioamatérství jako prostředku technického sebevzdělání mladých lidí,
 • podpora technických a vědeckých výzkumů v oblasti radiokomunikací,
 • propagace radioamatérství jako prostředku záchrany při přírodních katastrofách,
 • šíření mezinárodní dobré vůle a přátelství,
 • podpora členských sdružení při rozvoji radioamatérství jako hodnotného národního statku, zejména v rozvojových zemích, a
 • rozvoj radioamatérství v zemích, jež nejsou zastoupeny členskými sdruženími.

Hlavním posláním je rozšiřovat a hájit prostor pro naplňování zájmů všech přátel radioamatérského hobby v ČR. ČRK representuje radioamatéry vůči vládním místům ČR, zejména vůči Českému telekomunikačnímu úřadu. Spolupracuje s radioamatérskými organisacemi sousedních států ke koordinaci sítě pozemních převaděčů, majáků, nódů packet radia atd. i mnoha dalších činností.


Český radioklub nabízí členům i ostatním radioamatérům všechny služby obvyklé ve vyspělých zemích světa, zejména:

 • vydávání časopisu Radioamatér
 • zprostředkování výměny radioamatérských staničních lístků - QSL služba
 • publikaci široké palety informací na WWW stránkách Českého radioklubu
 • vydávání elektronického Bulletinu Českého radioklubu
 • poskytování informací a zpráv pro radioamatéry ve vysílači OK1RCR a v BBS české sítě packet radia
 • provoz diplomového oddělení Českého radioklubu včetně check-pointu DXCC
 • vydávání registračních SWL čísel pro posluchače
 • vedení OK Call Booku
 • pořádání mezinárodních i domácích radioamatérských závodů včetně vyhodnocení Mistrovství ČR v práci na KV, Mistrovství ČR v práci na VKV a Mistrovství ČR juniorů v práci na VKV
 • vydávání základní řady českých radioamatérských diplomů
 • pořádání representativního mezinárodního setkání českých i zahraničních radioamatérů
 • podpora rozvoje sítě radioamatérských majáků, pozemních převaděčů a sítě packet radia
 • podpora kursů pro začínající radioamatéry
 • vydávání publikací a pomůcek pro radioamatéry
 • úhrada příspěvku Mezinárodní radioamatérské unii za vlastní členy
 • pořádání Soutěží dětí a mládeže v radioelektronice

Základní stautární a organisační údaje :

 • ČRK je zapsaným spolkem dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
 • ČRK se řídí Stanovami ČRK a Organisačním řádem ČRK,
 • ČRK byl jako právnická osoba registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 10.května 1990 pod registračním číslem VSP/1-99/90-R,
 • ČRK má Českým statistickým úřadem přiděleno identifikační číslo (IČO) 00551201,
 • ČRK má tyto statutární představitele: předseda ČRK, místopředsedové ČRK, tajemník ČRK; podepisují vždy nejméně dva z uvedených; aktuální složení orgánů representujících ČRK je na zvláštní stránce,
 • ČRK používá k běžnému peněžnímu styku účet č. 107-4969460287/0100 u Komerční banky,
 • ČRK je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ: CZ00551201),
 • ČRK lze kontaktovat některým ze způsobů uvedených na naší zvláštní stránce.

Český radioklub má 1564 členů (dle § 2, odst. 4b. Stanov ČRK z 11.3.2017).

K 26.6.2020 má ČRK 1469 členů, kteří mají zaplacené členské příspěvky na rok 2020.

© OK1XU, 1997