Přeskočit na obsah

Zakládací listina IARU

Původní znění v angličtině lze stáhnout na stránce Dokumenty IARU

Zakládací listina

Mezinárodní radioamatérské unie

ve znění dodatků a doplňků platných k 9.květnu 198

Článek I.

Název, poslání, definice, struktura

1. Název organisace je Mezinárodní radioamatérská unie (IARU), dále jen "IARU".

2. Jejím posláním je ochrana, podpora a rozvoj amatérské a amatérské družicové služby v mezích předpisů Mezinárodní telekomunikační unie, jakož i poskytování podpory členským sdružením při naplňování tohoto poslání na národní úrovni se zvláštním zřetelem k:

 1. zastupování zájmů radioamatérství na konferencích a schůzích i mezi schůzemi mezinárodních telekomunikačních organisací;
 2. dosažení shody mezi národními radioamatérskými sdruženími o záležitostech společného zájmu;
 3. šíření radioamatérství jako prostředku technického sebevzdělání mladých lidí;
 4. podpora technických a vědeckých výzkumů v oblasti radiokomunikací;
 5. propagace radioamatérství jako prostředku záchrany při přírodních katastrofách;
 6. šíření mezinárodní dobré vůle a přátelství;
 7. podpora členských sdružení při rozvoji radioamatérství jako hodnotného národního statku, zejména v rozvojových zemích; a
 8. rozvoj radioamatérství v zemích, jež nejsou zastoupeny členskými sdruženími.

3. Dále je vymezen význam termínů užívaných v této zakládací listině:

 • Amatérská služba: Radiokomunikační služba sloužící sebevzdělání, vzájemnému styku a technickým pokusům prováděným amatéry, tj. řádně oprávněnými osobami zabývajícími se radiotechnikou výhradně z osobní záliby a bez peněžního zájmu.
 • Amatérská družicová služba: Radiokomunikační služba užívající kosmické stanice na satelitech Země ke stejným účelům, jako amatérská služba.
 • Národní radioamatérské sdružení: Nekomerční sdružení radioamatérů sledující cíle formulované předchozí částí této zakládací listiny a požívající převažujícího vlivu a uznání v zemi a/nebo území, kterou representuje.
 • Členské sdružení: Národní radioamatérské sdružení, které bylo přijato za člena IARU.
 • Region: Zeměpisná oblast, jejíž hranice jsou vymezeny pravidly. Neurčují-li pravidla jinak, regiony jsou totožné s regiony, do nichž Mezinárodní telekomunikační unie rozdělila svět pro potřeby přidělování kmitočtů.
 • Mezinárodní sekretariát: Členské sdružení zvolené k plnění úkolů vyjmenovaných v článku V.
 • Pravidla: Operativní postupy IARU přijaté v souladu s touto zakládací listinou k řízení záležitostí Unie.

4. V této zakládací listině a v pravidlech IARU slova s významem pouze mužského rodu zahrnují i ženský a střední rod; slova s významem pouze jednotného čísla vyjadřují i množné číslo a naopak; slova s významem osoby zahrnují i význam společenství. Záhlaví, poznámky a číslování článků a odstavců jsou použity pouze pro přehlednost, nejsou součástí zakládací listiny a nemají vliv na její výklad.

5. Jednacím jazykem IARU je angličtina.

6. IARU se skládá z:

 1. členských sdružení (článek II),
 2. správní rady (článek III ),
 3. regionálních organisací (článek IV).

7. Pravomoc IARU je odvozena od společenství členských sdružení, která tuto pravomoc vykonávají hlasováním, jehož způsob je určen články VI a VII.

8. Složení a působení IARU jsou určeny touto zakládací listinou a Pravidly IARU.

9. S výjimkou případů uvedených v této zakládací listině neexistují mezi složkami IARU vztahy vzájemných finančních závazků nebo odpovědnosti. Přijetí odlišných usnesení je přípustné.

Článek II .

Členská sdružení

1. Členy IARU jsou členská sdružení.

2. Každou zemi nebo samostatné území smí zastupovat pouze jedno členské sdružení.

3. Zakládací listina, pravidla IARU a návrhy přijaté hlasováním členských sdružení podle článku VI této zakládací listiny jsou pro členská sdružení závazné. Členská sdružení jsou povinna respektovat také zakládací listiny a pravidla svých regionálních organisací.

4. Členská sdružení si zachovávají úplnou samostatnost při správě svých vnitřních záležitostí.

5. Členské sdružení má právo:

 1. hlasovat o všech návrzích IARU zveřejněných v Kalendáři,
 2. předkládat členským sdružením k hlasování návrhy podle článku VI, odstavce 2,
 3. zastupovat IARU ve své zemi a/nebo území, a
 4. účastnit se činností a konferencí vlastní regionální organisace podle zakládací listiny a pravidel této regionální organisace.

6. Práva, povinnosti a závazky členských sdružení určují Pravidla IARU.

7. Od žádného členského sdružení nelze požadovat, aby jednalo způsobem, který je v rozporu se zákony jeho země.

8. Členská sdružení nemají peněžní závazky k IARU, mohou však vzniknout finanční závazky mezi členským sdružením a jeho regionální organisací.

9. Žádosti o členství budou posouzeny odpovídající regionální organisací a zpracovány správní radou v souladu s postupy určenými pravidly.

10. Členské sdružení se může vzdát svého členství v IARU podáním písemné výpovědi sekretáři odpovídající regionální organisace. Vzdání se členství nabude účinnosti uveřejněním v Kalendáři.

11. Práva členského sdružení nemohou být pozastavena a členství v IARU nesmí být zrušeno, ledaže by:

 1. členské sdružení neplnilo povinnosti plynoucí mu z této zakládací listiny,
 2. členské sdružení jednalo v rozporu se zájmy radioamatérství nebo IARU, nebo
 3. členské sdružení již dále odpovídajícím způsobem nezastupovalo zájmy radioamatérů ve své zemi a/nebo samostatném území.

12. Postup dočasného pozastavení práv a ukončení členství je určen pravidly. Členství se ukončuje hlasováním členských sdružení podle článku VI.

Článek III.

Správní rada

1. Politiku a řízení IARU vede správní rada. Správní rada:

 1. pod vedením presidenta koordinuje s regionálními organisacemi zastupování zájmů radioamatérství na mezinárodních telekomunikačních konferencích,
 2. v těsné spolupráci s regionálními organizacemi určuje dlouhodobou strategii ochrany základních zájmů radioamatérství,
 3. ve všech záležitostech souvisejících se vzájemnými zájmy je koordinátorem mezi regionálními organisacemi,
 4. formuluje návrhy nezbytné pro podporu poslání IARU a předkládá je členským sdružením k posouzení, a
 5. přijímá rozhodnutí a doporučení zkvalitňující činnost IARU.

2. Členy správní rady jsou president, vicepresident, sekretář, a po dvou členech z každé z regionálních organisací. Žádný člen nesmí mít jakýkoli profesionální zájem, jenž by byl v rozporu s posláním IARU.

3. President

 1. president musí být radioamatérem a členem členského sdružení,
 2. funkční období presidenta je pětileté a počíná dnem jeho schválení do funkce, president zůstává ve funkci, dokud není schválen jeho nástupce,
 3. nejpozději 12 měsíců před uplynutím funkčního období presidenta mezinárodní sekretariát zahájí jednání se správní radou o výběru vhodných způsobilých kandidátů kvalifikovaných plnit úkoly presidenta. Mezinárodní sekretariát navrhne jediného kandidáta, ne však dříve, než bude dosaženo shody mezinárodního sekretariátu se správní radou, že kandidát je přiměřeně způsobilý,
 4. president může být zvolen opakovaně.
 5. návrh mezinárodního sekretariátu jmenování kandidáta do funkce presidenta podléhá schválení hlasováním členských sdružení podle článku VI.
 6. funkce presidenta se uprázdní, jestliže president:
  1. zemře,
  2. oznámí sekretáři písemně svou resignaci, nebo
  3. je odvolán přijetím návrhu podaného společně nejméně 10% členských sdružení způsobem určeným článkem VI.

4. President dohlíží, aby činnost IARU byla v souladu s její přijatou strategií. Je předsedou správní rady.

5. Požadavky na kvalifikaci, způsob volby a funkční období presidenta a vicepresidenta jsou shodné.

6. Vicepresident zastupuje presidenta po dobu nepřítomnosti a je odpovědný za záležitosti spadající do obecné působnosti, které mu případně svěří president.

7. Vicepresident je nástupcem presidenta v případě uprázdnění této funkce. Není-li ve funkci vicepresident, bude funkce obsazena způsobem popsaným v článku III, odstavci 3.

8. Sekretář je jmenován mezinárodním sekretariátem a jeho funkční období stanoví toto členské sdružení.

9. Sekretář spravuje běžné záležitosti IARU a je řízen presidentem.

10. Členové správní rady z regionálních organisací musí být radioamatéry a členy členských sdružení z odpovídajících regionálních organisací. Pravidla jejich volby a trvání jejich funkčního období stanoví jejich regionální organisace. Nejméně jeden (pokud možno oba) z členů z každé regionální organisace musí být členem odpovídajícího regionální výkonného výboru.

11. Náklady vzniklé účastí presidenta, vicepresidenta a sekretáře na práci správní rady, spolu s administrativními náklady spojenými s konáním schůze, nese mezinárodní sekretariát; náklady členů z regionálních organisací nesou odpovídající regionální organisace.

12. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně pět členů, a to alespoň po jednom z každé regionální organisace, a buď president nebo vicepresident.

13. Každý člen správní rady má jeden hlas s výjimkou presidenta, který hlasuje pouze v případě rovnosti počtu hlasů.

14. Řádné zasedání správní rady se koná jedenkrát ročně; čas a místo určí předcházející schůze. Další schůze správní rady může být svolána presidentem, nebo na základě společného požadavku regionálních organisací. Není-li člen správní rady schopen zúčastnit se schůze správní rady, výkonný výbor regionální organisace vyšle způsobilého náhradníka.

15. V období mezi schůzemi mohou být rozhodnutí přijímána písemným stykem nebo jinými prostředky.

16. Vedle zásad zde uvedených může správní rada může přijímat další zásady řídící její činnost.

Článek IV.

Regionální organisace

1. Regionální organisace jsou tvořeny členskými sdruženími zastupujícími v příslušných regionech země nebo samostatná území. Hranice regionálních organisací odpovídají hranicím regionů. Regionální organisace jsou uváděny jako "IARU, Region [ ]".

2. V každém regionu smí existovat pouze jedna regionální organisace.

3. Poslání regionálních organisací musí být v souladu se článkem I, odstavcem 2 této zakládací listiny.

4. Každá regionální organisace působí samosprávně podle vlastní regionální zakládací listiny a zakládací listiny IARU.

5. Každá regionální organisace má vlastní správu a peněžní prostředky.

6. Regionální organisace je řízena výkonným výborem, jehož členové jsou voleni členskými sdruženími regionální organisace podle regionální zakládací listiny.

7. Každá regionální organisace zajistí, aby její členská sdružení v zemích nebo samostatných územích, jež zastupují, aktivně podporovala poslání IARU, jak určuje článek I, odstavec 2.

8. Každá regionální organisace se aktivně zúčastňuje práce správní rady a informuje ji o podstatném dění ve svém regionu.

Článek V.

Mezinárodní sekretariát

1. Členská sdružení zvolí ze svého středu sdružení ochotné a schopné plnit úkoly mezinárodního sekretariát IARU.

2. Činnost členského sdružení jako mezinárodního sekretariátu trvá až do volby nástupce.

3. Mezinárodní sekretariát hradí provozní náklady IARU. Není však nijak zavázán nést jiné náklady IARU, než ty, jež odpovídají výkonu jeho povinností určených touto zakládací listinou.

4. Mezinárodní sekretariát vede listinnou agendu IARU a je správcem všeho majetku a peněžních prostředků IARU. V případě převedení funkce mezinárodního sekretariátu musí být ihned předána nástupci všechna agenda a nakládání se vším majetkem a peněžními prostředky IARU.

5. Správní rada může založit bankovní účty znějící na jméno IARU.

6. Mezinárodní sekretariát vydává alespoň dvakrát za rok pro všechna členská sdružení a pro členy regionálních výkonných komisí periodický bulletin zvaný Kalendář. Kalendář obsahuje všechny návrhy předkládané k posouzení členským sdružením, a ostatní zprávy podle pokynů správní rady.

Článek VI.

Hlasování členských sdružení

1. Při hlasování o návrzích předložených IARU podle této zakládací listiny má každé členské sdružení jeden hlas.

2. Každé členské sdružení je oprávněno předložit návrh prostřednictvím své regionální organisace, která ho odešle správní radě, aby byl zveřejněn v nejbližším vydání Kalendáře. Návrh musí být doplněn vysvětlujícím komentářem. Návrhy mohou předkládat i regionální organisace nebo správní rada.

3. Členské sdružení hlasuje písemně tak, aby hlasování bylo doručeno mezinárodnímu sekretariátu nejpozději pět měsíců po vydání Kalendáře obsahujícího návrh. Hlasy přijaté později nebudou započteny.

4. Po skončení hlasování správní rada uveřejní výsledky v následujícím vydání Kalendáře včetně seznamu členských sdružení hlasujících pro, proti a zdržujících se hlasování, a všech vysvětlujících stanovisek navržených členskými sdruženími k uveřejnění.

5. S výjimkou dodatků k zakládací listině a hlasování o zrušení členství členského sdružení, se bude mít zato, že návrhy jsou přijaty, budou-li přijaty prostou většinou členských sdružení, jež se ve stanovené době zúčastnila či naopak zdržela hlasování buď o takovém návrhu, nebo o návrhu publikovaném ve třech předcházejících vydáních Kalendáře, v nichž byly publikovány návrhy, jež měly být schváleny.

6. O zrušení členství členského sdružení se hlasuje postupem určeným ve článku VI odstavci 5, avšak s tím, že k přijetí návrhu je nutná dvoutřetinová většina.

Článek VII.

Dodatky

1. Tato zakládací listina může být doplňována návrhem publikovaným v Kalendáři, o němž se bude hlasovat postupem stanoveným v článku VI, odstavci 5, avšak s tím, že k přijetí návrhu je nutná dvoutřetinová většina.

2. Pravidla mohou být doplňována nebo měněna návrhem publikovaným v Kalendáři, o němž se bude hlasovat postupem stanoveným v článku VI, odstavci 5 zakládací listiny.


Pravidla

Mezinárodní radioamatérské unie

Žádosti o členství

1. Žádosti o členství v IARU doručí sdružení ucházející se o členství sekretariátu příslušné regionální organisace. Regionální organisace doručí co nejdříve každou úplnou žádost, kterou přijala, správní radě spolu s doporučujícím nebo nedoporučujícím vyjádřením o způsobilosti žadatele, případně s dalšími sděleními. Obdrží-li sekretariát neúplnou žádost, nebo požaduje-li doplňující informace, regionální sekretariát se vynasnaží získat údaje od uchazeče.

2. Uchazeč o členství k žádosti přiloží:

 1. jedno vyhotovení svých stanov nebo jiné zakládací listiny;
 2. seznam svých činovníků, celkový počet členů, počet členů oprávněných vysílat v rámci amatérské služby a počet koncesovaných operátorů v zemi a/nebo samostatném území;
 3. uspokojivý důkaz, že uchazeč:
  1. odpovídajícím způsobem zastupuje zájmy amatérů v celé zemi a/nebo samostatném území, jež navrhuje reprezentovat:
  2. je způsobilý plnit peněžní závazky člena Unie; a
  3. je právně způsobilý podporovat cíle IARU ve své zemi a/nebo samostatném území; a
 4. prohlášení, že se bude řídit zakládací listinou IARU i odpovídající regionální organisace.

3. Během tří měsíců od přijetí žádosti o členství, k němuž se regionální organisace vyjádřila kladně, správní rada zveřejní v Kalendáři návrh, aby uchazeč byl přijat za člena, spolu s informacemi dostačujícími členským sdružením k přijetí kvalifikovaného rozhodnutí.

4. Správní rada posoudí žádosti, k nimž se regionální organisace vyjádřila záporně. Jestliže jsou podle názoru správní rady důvody pro záporné vyjádření nedostačující, žádost bude vrácena regionální organisaci s doporučením, aby regionální organisace žádost znovu zvážila, nebo aby blíže vysvětlila zamítavé stanovisko.

Povinnosti a závazky členských sdružení

5. Členská sdružení podporují a obhajují cíle a zásady určené zakládací listinou a pravidly IARU a zakládací listinou a pravidly jejich regionální organisace.

6. Členská sdružení jsou povinna zastupovat a podporovat IARU ve své zemi a/nebo území a zajistit, aby zásady, rozhodnutí a doporučení IARU byla oznamována všem amatérům v oblasti jejich působení.

7. Členské sdružení se zúčastňuje vlastní regionální konference ve shodě se zakládací listinou a pravidly své regionální organisace, nebo je na ní zastoupeno.

8. Členské sdružení je povinno odpovědět na všechny dotazy regionálního nebo mezinárodního sekretariátu. Je povinno předkládat regionálnímu sekretariátu výroční zprávu, oznamovat změny činovníků a/nebo jejich adres, kopie důležité korespondence odeslané mezinárodnímu sekretariátu, a další informace podstatné z hlediska aktivit členského sdružení vyvíjených v rámci IARU.

9. Každé členské sdružení upozorní sekretáře na jakékoli rozpory mezi zákony své země a zakládací listinou nebo pravidly IARU i s každým návrhem, jenž je v IARU přijat.

Dočasné pozastavení práv členského sdružení

10. Správní rada může na návrh regionální organisace dočasně pozastavit výkon práv členského sdružení, jestliže k tomu dle článku II, odstavce 11 této zakládací listiny existují závažné důvody.

Zrušení členství

11. Shledá-li správní rada, ať na základě zprávy sekretáře, regionální organisace či jinak, že porušení podmínek uvedených v článku II, odstavci 11 této zakládací listiny členským sdružením není dočasné, může:

 1. nepodnikat v této záležitosti žádné kroky,
 2. zvážit věc později,
 3. získat další informaci včetně zprávy podané odpovídající regionální organisací, jakož i další informace získané způsobem a v čase, pro něž se rozhodne,
 4. uložit sekretáři, aby sdělil členskému sdružení napomenutí a vyžádal jeho vysvětlení do doby určené správní radou, nebo
 5. přijmout takové další opatření, jež shledá přiměřeným.

12. Shledá-li správní rada opodstatněným návrh na zrušení členství členského sdružení, může návrh podat, ne však bez toho, že by byly provedeny úkony popsané v odstavci 11 písmeno d), a bez toho, že by vzala v úvahu odpověď, kterou obdržela v reakci na ně.

13. Návrh na zrušení členství musí být doplněn přiměřeným zdůvodněním a musí k němu být doložena i kopie vyjádření členského sdružení, jestliže ji správní rada obdržela.

Regiony

14. Regiony jsou definovány následovně:

 • Region 1 zahrnuje oblast vymezenou na východě linií A (linie A, B a C jsou určeny dále) a na západě linií B vyjma teritoria Íránu, které leží mezi oběma těmito liniemi. Zahrnuje také část teritoria Turecka a Svazu Sovětských socialistických republik ležící vně těchto mezí, teritorium Mongolska a oblast na severu SSSR, která leží mezi liniemi A a C.

 • Region 2 zahrnuje oblast vymezenou na východě linií B a na západě linií C.

 • Region 3 zahrnuje oblast vymezenou na východě linií C a na západě linií A, s výjimkou území Mongolska, Turecka a severních území SSSR. Zahrnuje též část teritoria Íránu ležící vně těchto mezí.

Linie A, B a C jsou definovány následovně:

 • Linie A: probíhá ze severního pólu podél 40.stupně východní zeměpisné délky ke 40.stupni severní šířky, pak velkým kruhovým obloukem k průsečíku 60.stupně východní délky a obratníku Raka, pak podél 60.stupně východní délky k jižnímu pólu.

 • Linie B: probíhá ze severního pólu podél 10.stupně západní zeměpisné délky k průsečíku se 72.stupněm severní šířky, pak velkým kruhovým obloukem k průsečíku 50.stupně západní délky se 40.stupněm západní šířky, odtud velkým kruhovým obloukem k průsečíku 20.stupně západní délky a 10.stupně jižní šířky, pak podél 20.stupně západní délky k jižnímu pólu.

 • Linie C: probíhá od severního pólu velkým kruhovým obloukem k průsečíku 65.stupně severní zeměpisné šířky s mezinárodní datovou čarou v Baringově úžině, pak velkým kruhovým obloukem k průsečíku 165.stupně východní délky s 50.stupněm severní šířky, pak velkým kruhovým obloukem k průsečíku 170.stupně západní délky a 10.stupně severní šířky, odtud podél 10.stupně severní šířky k jeho průsečíku se 120.stupněm západní délky, odtud podél 120.stupně západní délky k jižnímu pólu.

Oběh listin

15. Sekretáři příslušné regionální organisace musí být zaslány kopie veškeré korespondence zaslané členským sdružením správní radě, mezinárodním sekretariátem členskému sdružení včetně korespondence zaslané jménem správní rady členskému sdružení.

Volba, odstoupení a změna mezinárodního sekretariátu

16. Návrh jmenování členského sdružení IARU do funkce mezinárodního sekretariátu může podat členské sdružení, regionální organisace nebo správní rada. Návrh musí být doplněn odůvodněním. Navrhované členské sdružení musí osvědčit svou vůli k výkonu funkce a schopnost dostát požadavkům a závazkům popsaným v článku V. této zakládací listiny.

17. Rozhodne-li se členské sdružení zastávající funkci mezinárodního sekretariátu odstoupit z této funkce, musí podat písemnou resignaci správní radě. Odstoupení bude zveřejněno v následujícím vydání Kalendáře spolu s výzvou, aby byly podány návrhy na jmenování nástupce.

18. Návrh na změnu členského sdružení zastávajícího funkci mezinárodního sekretariátu musí obsahovat návrh na jmenování nástupce.

Za laskavé připomínky k překladu z angličtiny děkujeme pí. Evě Zelené

© OK1XU, 1997