Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Jak žádat o koncesi

Již neaktuální text odpovídající období platnosti zákona č.151/2000 Sb. o telekomunikacích.

Radioamatérství je přitažlivou a hodnotnou zálibou dostupnou každému, kdo se provozem na radioamatérských pásmech dokáže potěšit bez toho, že by kazil zábavu ostatním radioamatérům nebo rušil provoz jiných radiokomunikačních služeb.

Je v zájmu radioamatérů samých, aby možnost vysílat na amatérských pásmech byla podmíněna povolením (slangově koncesí či licencí) vydávaným na základě složení objektivních zkoušek.

Bez koncese na radioamatérských pásmech vysílat nelze!!! A neradíme ani nikomu to zkoušet. Zaměřit nepovolený vysílač není žádný problém (radioamatéři sami přitom úřadům velmi ochotně pomáhají) a na "škodnou" pak čeká citelná pokuta, někdy zabavení pirátského vysílače, a v odůvodněných případech i trestní řízení.

Proto cesta na amatérská pásma vede výhradně přes povolovací řízení Českého telekomunikačního úřadu, a součástí řízení jsou i zkoušky.

Všechny záležitosti radioamatérského provozu v ČR upravuje několik předpisů, které najdete na našich stránkách Právní kompendium.

Dále najdete několik základních informací formou FAQ - Frequently Asked Questions, což bývá do češtiny půvabně překládáno jako ČKD - Často Kladené Dotazy.

Musíme zdůraznit, že text upravujeme počátkem roku 2003 v situaci, kdy uplynul nedlouhý čas od nového vydání všech telekomunikačních předpisů České republiky včetně předpisů pro radioamatérskou službu (rok 2000), a řada detailů se ještě může během času zpřesnit prováděcími opatřeními ministerstva dopravy a spojů, Českého telekomunikačního úřadu, a samozřejmě také praxí. Za případné nepřesnosti se proto omlouváme, stejně tak i za to, že někde používáme vágních formulací "asi" a "patrně".


1. O co vlastně žádáme?

Naši cestu k povolení provozovat amatérskou radiostanici (ke "koncesi") upravují tři předpisy:

Podle těchto předpisů smí i amatérská vysílací zařízení obsluhovat jen osoba vybavená dokladem o tzv. zvláštní způsobilosti, a tímto dokladem je průkaz operátora amatérských stanic. Průkaz je vydáván výhradně na základě zkoušky, a v podstatě je dokladem o jejím úspěšném absolvování. V případě amatérských stanic má průkaz časově neomezenou, a navíc i mezinárodní platnost (viz FAQ 8). Tento průkaz může získat žadatel od 15 roků, a tím je dán i nejnižší možný věk držitele povolení v ČR.

Teprve jako držitelé průkazu operátora můžeme požádat o vlastní "koncesi", tj. o Povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby. Vystavuje se obvykle na dobu pěti roků a o obnovení na další pětiletá období je třeba písemně žádat (viz poznámka ve FAQ 12). Koncese jednotlivce má mezinárodní platnost (viz FAQ 8), koncese klubu nikoli.

Administrativní cestu k vlastní koncesi lze tedy popsat tímto řetězem kroků: žádost o předvolání ke zkouškám => složení zkoušek => vystavení průkazu operátora => žádost o koncesi => vystavení koncese.

Zpět na přehled otázek


2. Jakou koncesi lze získat?

V České republice jsou radioamatéři zařazeni do některé ze čtyř operátorských tříd, které se liší tím, v jakém rozsahu může držitel využívat radioamatérská pásma:

Třída D
je jednou ze dvou začátečnických tříd. U méně zasvěcených je tato třída velmi oblíbená, protože nevyžaduje znalost Morseovy abecedy. Za tuto příjemnost platí držitel tím, že může vysílat jen v pásmech velmi krátkých vln (od 144 MHz výše) výkonem do 100 W. V pásmech krátkých vln vysílat nesmí, a tím přichází o jeden z největších půvabů HAM Radia.
Třída C
je další začátečnickou třídou. Žadatel musí umět Morseovu abecedu tempem 40 znaků za minutu, ale za odměnu smí vše, co operátor třídy D, a navíc i zavysílat si na vybraných úsecích pásem krátkých vln, kde už mu opravdu svět leží na dlani. Povolený výkon je opět do 100 W.
Třída B
je - řekli bychom - standard. Předpokladem k jejímu získání je znalost Morseovy abecedy tempem 80 znaků za minutu, držitel může vysílat na všech u nás povolených radioamatérských pásmech výkonem do 300 W.
Třída A
je určena nejzkušenějším radioamatérům. Držitel smí vše, co operátor třídy B, avšak povolený výkon dosahuje 750 W, a to dovoluje dovolat se do nejvzdálenějších končin světa.

Začátečník může žádat jen o některou z obou začátečnických tříd, protože získání tříd A a B je podmíněno praxí na radioamatérských pásmech. Po získání potřebné praxe samozřejmě můžeme požádat o přeřazení do vyšší třídy, což je vždy podmíněno složením další zkoušky.

Zpět na přehled otázek


3. Kde žádáme?

Veškeré záležitosti povolování amatérských stanic má na starosti Český telekomunikační úřad se sídlem v Praze. Jeho adresa je:

Český telekomunikační úřad
- povolování amatérských stanic
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

Ke styku s ČTÚ můžete použít také telefon č.224 004 111 (ústředna) nebo centrální telefax č.224 004 830. Agendu zde má v současnosti na starosti paní Bočková, tel. 224 004 725, e-mail bockovaj@ctu.cz.

Jen ČTÚ Vám může odpovědět na otázky o nejbližších termínech zkoušek, kdy Vám přijde koncese, jakou jste dostali volací značku atp. Český radioklub Vám tyto informace při nejlepší vůli poskytnout nemůže, proto prosíme: ve všech záležitostech týkajících se povolovacího řízení kontaktujte vždy ČTÚ!

Písemný styk s ČTÚ - stejně jako s jakýmkoli jiným úřadem - radíme vést formou doporučených dopisů psaných alespoň psacím strojem, lépe ovšem v textovém procesoru. K zásilkám, na nichž Vám zásadně záleží, připojte doručenku.

Řadu informací najdeme na internetových stránkách ČTÚ - http://www.ctu.cz.

Zpět na přehled otázek


4. Z čeho se skládají zkoušky a jaké jsou další požadavky?

Obecně určuje zkušební předměty kvalifikační předpis pro operátory radiostanic (vyhláška č.202/200 Sb) takto:

  1. radiokomunikační předpisy,
  2. radiokomunikační provoz,
  3. elektrotechnika a radiotechnika,
  4. praktická zkouška z telegrafie, pokud je pro danou způsobilost vyžadována.

Český telekomunikační úřad určil osnovy zkoušek operátorů amatérské radiokomunikační služby podrobněji takto:

Operátorská třída D
  1. Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování vysílacích rádiových zařízení, rozsahu telekomunikačního tajemství, sankcí za porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací. Znalost navazujících předpisů vydaných na úseku radiokomunikací k provedení zákona, zejména vyhlášky MDS č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
  2. Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní, radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefixy, kmitočtové plány IARU).
  3. Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zařízení.
  4. Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, včetně šíření rádiových vln.
  5. Základní typy antén a jejich použití.
  6. Bezpečnost při práci s elektrickým proudem v rozsahu podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.