Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Organisační řád Českého radioklubu

Dokument ve formátu PDF lze stáhnout zde.

§ 1 - Oprávnění orgánů a funkcionářů ČRK

 1. V rámci rozpočtu schváleného Radou ČRK schvalují výdaje v jednotlivých případech:
  1. do 5.000,- Kč osoby pověřené radou samostatně,
  2. do 50.000,- Kč statutární představitelé samostatně,
  3. do 100.000,- Kč dva statutární představitelé společně,
  4. nad 100.000,- Kč dva statutární představitelé společně na základě jmenovitého usnesení rady.

   

 2. Platba se uskuteční výhradně po schválení oprávněnými osobami. Souhrnný denní limit pro platby elektronickými příkazem bance a souhrnný denní limit pro platby platebními/kreditními kartami činí 200.000,- Kč. Platby vyšších částek se uskuteční platebním příkazem bance, který podepisují předseda ČRK, místopředsedové ČRK, hospodář ČRK a tajemník ČRK, vždy tak, že na příkaz připojí své podpisy nejméně dvě z uvedených osob.

   

 3. Pracovně právní vztahy projednává a schvaluje Rada ČRK. Rada schvaluje též popis pracovní náplně zaměstnanců a způsob a výši jejich odměňování. Předseda ČRK schvaluje v rámci radou schváleného způsobu odměňování výši proměnných složek mezd a případné mimořádné odměny zaměstnancům, nejvýše však do částky určené k tomu v příslušné kapitole rozpočtu ČRK.

   

 4. Vedle uzavřených pracovních smluv a Radou ČRK schváleného popisu práce jsou pro všechny zaměstnance Rady ČRK závazné úkoly uložené usneseními Rady ČRK a Výkonného výboru ČRK. Přímým nadřízeným zaměstnanců je předseda ČRK. V operativních záležitostech řídí další zaměstnance tajemník ČRK. V případě nehonorovaných spolupracovníků rady se tato ustanovení uplatní analogicky.

§ 2 - Spisová agenda a archivace

 1. Archivují se:
  1. zápisy jednání, závěry jednání a přijaté dokumenty všech jednání všech orgánů ČRK, i orgánů, jichž je ČRK členem nebo je s nimi v součinnosti,
  2. všechna došlá i odeslaná korespondence orgánů ČRK,
  3. hospodářská a daňová dokumentace dle zákona,
  4. pracovně právní dokumentace dle zákona,
  5. další materiály stanovené zákonem.

   

 2. Místem archivace je sekretariát ČRK. Archivované materiály jsou k disposici členům Rady ČRK k nahlédnutí bezprostředně, ostatním členům ČRK k nahlédnutí po předchozím písemném vyžádání, orgánům státu dle zákona.

§ 3 - Krajští manažeři ČRK

 1. K zastupování zájmů členů a radioklubů v jednotlivých krajích ČR vůči krajským orgánům samosprávy a státní správy ČR a vůči krajským orgánům a složkám jiných subjektů mohou být ustaveni krajští manažeři ČRK.

   

 2. Krajští manažeři jednají na základě plné moci Rady ČRK. Jejich funkční období je totožné s funkčním obdobím Rady ČRK.

   

 3. Krajští manažeři jsou ustavováni volbou, jíž se mohou zúčastnit všichni členové ČRK, kteří mají trvalé bydliště v příslušném kraji. Při volbě má každý člen ČRK jeden hlas. Volba se uskuteční zároveň s volbou delegátů sjezdu ČRK. Může proběhnout korespondenční formou. Zvolen je kandidát, který získal většinu hlasů, nejméně však 20 procent hlasů členů ČRK oprávněných v kraji hlasovat.

   

 4. V kraji, kde volba neproběhne, kde žádný kandidát nezískal alespoň 20 procent oprávněných hlasů, nebo kde krajský manažer přestal plnit svou funkci a nebyl zvolen nebo ustaven manažer jiný, může ustavit krajského manažera do řádného zvolení Rada ČRK.

   

 5. Krajský manažer je činný dnem, kdy je zmocněn plnou mocí Rady ČRK v písemné formě.

§ 4 - Krajské odbočky ČRK

 1. Odbočka ČRK je zřízena, rozhodne-li se pro to hlasováním nejméně 20 procent členů ČRK, kteří mají trvalé bydliště v příslušném kraji dle krajského zřízení ČR, nebo jsou členy radioklubu ČRK na tomto území.

   

 2. Krajská odbočka ČRK rozhoduje o společných záležitostech členů ČRK v příslušném kraji a organisuje společné regionální aktivity radioamatérů ČRK.

   

 3. V čele krajské odbočky ČRK stojí krajský manažer ČRK. Členové ČRK oprávnění volit krajského manažera mohou současně s jeho volbou zvolit též výbor krajské odbočky, který je poradním orgánem krajského manažera.

   

 4. Výbor krajské odbočky má nejméně 3 členy a schází se zpravidla jednou za tři měsíce. Je oprávněn zřizovat odborné pracovní skupiny a ustavovat odborné manažery.

   

 5. Funkční období výboru krajské odbočky je totožné s funkčním obdobím Rady ČRK. Výbor je oprávněn doplňovat a rozšiřovat své řady koopcí, nejvýše však v rozsahu jedné třetiny počtu členů volených při posledních volbách.

§ 5 - Závěrečná ustanovení

 1. Tento organizační řád přijal sjezd ČRK dne 14.března 2009 a současně zrušil organizační řád ČRK dříve platný. Úkony provedené dle dříve platného organizačního řádu zůstávají v platnosti, pokud nejsou v rozporu se zákony ČR nebo Stanovami ČRK.

   

 2. Znění organizačního řádu může být měněno jen usnesením sjezdu ČRK.
© OK1XU, 1997