Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Povolovací podmínky (v již neplatném znění)

Příloha k opatření č.173/1992 VS

pro amatérské vysílací rádiové stanice

§ 1
Účel a rozsah platnosti

(1) Povolovací podmínky pro amatérské vysílací rádiové stanice (díle jen "povolovací podmínky") stanoví podmínky, za nichž lze amatérské stanice zřizovat, provozovat a přechovávat.

(2) Držitel povolení je povinen seznámit všechny osoby, jež mají povolené stanice obsluhovat či s nimi přicházet do styku, s obsahem povolení a s povolovacími podmínkami a zajistit jejich dodržování.

§ 2
Povolení ke zřízení a provozování

Amatérské vysílací rádiové stanice (dále jen "stanice") mohou být zřizovány a provozovány jen na základě povolení.

§ 3
Odpovědnost

(1) Za zřízení a provozování stanice v souladu s platným povolením a s platnými povolovacími podmínkami, včetně zabezpečení stanice proti zneužití, odpovídá vůči povolovacímu orgánu držitel povolení. Je-li držitelem povolení právnická osoba, přebírá tuto odpovědnost vedoucí operátor (VO), zapsaný povolovacím orgánem do povolení.

(2) Vedoucí operátor musí mít platné vlastní povolení, podepisuje korespondenci a zajišťuje styk s povolovacím orgánem.

§ 4
Doklady amatérské stanice

(1) U každé stanice musí být k dispozici tyto doklady:

 • a) povolení,
  b) staniční deník (mohou být dva, jeden pro KV a druhý pro VKV pásma, v každém z nich však musí být uvedena existence druhého),
  c) u stanic právnických osob seznam operátorů.
(2) Při práci z přechodného (nebo pohyblivého) stanoviště musí být k dispozici povolení nebo jeho ověřená kopie. V případě stanic právnických osob též písemný souhlas vedoucího operátora, včetně vyznačení termínu, kdy byl souhlas vydán.

(3) Držitel povolení musí učinit potřebná opatření, aby všechny doklady byly zabezpečeny proti poškození, ztrátě, odcizení a zneužití. Dojde-li přesto k takové události, je nutno neprodleně podat o ní písemné hlášení povolovacímu orgánu. Pokud bylo povolení poškozeno, ztraceno nebo odcizeno, je nutno současně požádat o vydání duplikátu a zaplatit správní poplatek za jeho vydání.

Operátorské třídy
§ 5

(1) Operátoři amatérských stanic jsou rozděleni do čtyř operátorských tříd: A, B, C, D.

(2) Operátoři třídy A mohou obsluhovat vysílače o výkonu do 750 W a pracovat v pásmech uvedených v tab.1, včetně uvedených druhů provozu. Provoz s výkonem nad 300 W musí být povolovacímu orgánu oznámen. Toto ustanovení platí i pro stanice právnických osob.

(3) Operátoři třídy B mohou obsluhovat vysílače o výkonu do 300 W a pracovat v pásmech uvedených v tab.1, včetně uvedených druhů provozu.

(4) Operátoři třídy C mohou obsluhovat vysílače o výkonu do 100 W a pracovat v pásmech uvedených v tab.2, včetně uvedených druhů provozu.

(5) Operátoři třídy D mohou obsluhovat vysílače o výkonu do 100 W a pracovat v pásmech uvedených v tab.3, včetně uvedených druhů provozu.

§ 6

(1) V případě, že dojde z některého stanoviště k rušení jiných radiokomunikačních služeb, či rozhlasového nebo televizního vysílání, může povolovací orgán stanovit omezující podmínky.

(2) V odůvodněných případech může povolovací orgán povolit:

 • a) vyšší výkon,
  b) jiné druhy provozu nežli uvedené v tabulkách,
  c) jiná pásma nežli uvedená v tabulkách.
Provoz amatérských stanic
§ 7

(1) Amatérské stanice slouží k sebevzdělávání, technickému studiu a sportovní činnosti radioamatérů.

(2) Zprostředkování zpráv amatérskou stanicí nesmí být zdrojem majetkového prospěchu.

(3) Není-li čs. předpisy pro amatérské stanice stanoveno jinak, platí pro provoz amatérských stanic Radiokomunikační řád, do kterého lze nahlédnout u povolovacích orgánů.

§ 8

(1) Držitelé povolení jsou oprávněni zřizovat, provozovat a přechovávat vysílací a přijímací zařízení, potřebná k činnosti amatérské stanice.

(2) Na základě povolení lze přechovávat i jiné stanice určené k přestavbě na stanice amatérské. Ty však není dovoleno provozovat ani zkušebně.

(3) Držitelé povolení a zřizovatelé stanic jsou povinni zabezpečit povolené amatérské stanice proti krádeži a zneužití, včetně možnosti uvedení do provozu bez vědomí držitele povolení.

§ 9

Držitelé povolení a operátoři stanic právnických osob mohou navazovat spojení s jinými amatérskými stanicemi nebo stanicemi, které mají styk s amatérskými stanicemi povolen.

§ 10

(1) V seznamu operátorů stanice právnické osoby uvede VO seznam členů s vlastním povolením nebo schválených operátorů, pro které vydává trvalý souhlas k obsluze stanice včetně uvedení operátorské třídy.

(2) Operátoři bez vlastního povolení, zapsaní v seznamu operátorů, mohou stanici obsluhovat pod dozorem vedoucího operátora nebo zapsaných držitelů povolení pouze ve třídě C nebo D. Za provoz odpovídá dozírající operátor. Krátkodobé hostování se pouze zapíše do staničního deníku.

§ 11

(1) Amatérské stanice mohu se souhlasem držitele povolení a za jeho dozoru provozovat ve třídě C nebo D začínající operátoři od deseti let. Každý takový operátor musí být zapsán do staničního deníku, a to na dobu maximálně dvou let. Za provoz odpovídá držitel povolení, který je povinen tuto skutečnost předem oznámit povolovacímu orgánu.

(2) Amatérské stanice mohou se souhlasem držitele povolení a za jeho dozoru, či dozoru jiného držitele povolení, obsluhovat držitelé povolení amatérské stanice jiných států v rozsahu své operátorské třídy. Při běžných spojeních jsou povinni za jménem udávat i svoji domácí volací značku.

(3) Cizí státní příslušníci, držitelé povolení CEPT, použijí volací značku v souladu s doporučeními CEPT.

Obsah vysílání
§ 12

(1) Amatérských stanic je dovoleno používat jen k vysílání zpráv, které se vzhledem k jejich významu zpravidla nedopravují po jednotné telekomunikační síti a týkají se radioamatérské činnosti a radioamatérů.

(2) Všechny zprávy je dovoleno vysílat jen v jasné řeči, popř. s použitím mezinárodních kódů a zkratek. Na začátku a na konci každého spojení musí být použity úplné volací značky obou korespondujících stanic, a to tím druhem provozu, kterým se při spojení pracuje. Trvá-li spojení déle než pět minut, je operátor povinen zařadit alespoň vlastní volací značku nejdéle po pěti minutách. Při účasti v radioamatérských závodech, soutěžích a expedičním provozu není potřebné uvádět obě značky.

(3) V případech ohrožení lidského života, při živelních pohromách a z jiných naléhavých důvodů veřejného zájmu lze amatérských stanic použít pro předávání zpráv k odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí. Je však třeba o tom učinit záznam do staničního deníku.

(4) Pro radioamatérský orientační běh (ARDF) je možno vysílat pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH, MO5 v pásmech uvedených v tab.4. Provozovat tyto stanice může i osoba poučená držitelem povolení. Za provoz však odpovídá držitel povolení.

§ 13
Je zakázáno vysílat:
 • - zprávy obsahující skutečnosti, které jsou předmětem státního, hospodářského a služebního tajemství, popř. jinou zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti,
  - zprávy a pořady mající povahu reklamního nebo rozhlasového vysílání,
  - vulgární a obscénní výrazy,
  - zprávy a sdělení pro třetí osoby nesouvisející s radioamatérskou činností,
  - bez uvedení volací značky.
§ 14

Všichni operátoři jsou povinni zachovávat telekomunikační tajemství o zprávách, které zachytili a nejsou pro ně určeny, s výjimkou skutečností, které jsou povinni oznámit podle platných čs. předpisů.

Staniční deník
§ 15

(1) U všech amatérských stanic musí být veden alespoň jeden staniční deník, který nesmí být bez souhlasu povolovacího orgánu do jednoho roku od posledního zápisu zničen, nebo musí být odevzdán povolovacímu orgánu.

(2) Deník musí mít předem očíslované listy a musí být pevně svázán tak, aby bylo zamezeno vyjímání listů. Musí být uveden, které stanici náleží. První list v deníku je určen pro záznamy kontrolních orgánů a vedoucího operátora v případě stanice právnické osoby.

(3) Do deníku amatérské stanice se zapisuje nejméně:

 • a) datum, použité kmitočtové pásmo, značka protistanice (v případě práce přes převáděč postačí značka převáděče), čas zahájení každého spojení a je-li delší než deset minut, pak i jeho ukončení,
  b) čas zahájení a ukončení vysílání, nebylo-li delší dobu navázáno spojení,
  c) při vysílání z přechodného nebo dalšího stanoviště i umístění stanice,
  d) při provozu "mobil" stačí uvádět čas zahájení a ukončení provozu a trasu, ze které bylo vysíláno.
(4) Do deníku právnické osoby se vedle výše uvedených údajů zapisuje:
 • a) volací značka nebo jméno operátora, který prováděl zapsané vysílání,
  b) volací značka operátora, pod jehož dozorem prováděl operátor zapsané vysílání.
(5) Pokud jsou údaje uvedené v odst. 3a a 3b vedeny na nějakém paměťovém médiu, stačí do deníku zapsat místo těchto údajů jen čas zahájení a ukončení vysílání a datum. Paměťová média je držitel povolení povinen uchovávat beze změn jejich obsahu nejméně jeden rok ode dne pořízení, resp. ode dne spojení.
§ 16

Při účasti v radioamatérských závodech a soutěžích se připouštějí tyto výjimky:

 • a) deník ze závodu, či jeho kopie může být veden jako samostatná číslovaná příloha staničního deníku, ve kterém pak stačí uvést jen název závodu, datum, čas, umístění stanice při vysílání z jiného než trvalého stanoviště, číslo přílohy a počet listů,
  b) v případě stanice právnické osoby je třeba uvést též volací značky nebo jména operátorů, včetně volací značky operátora, který prováděl dozor.
Vysílání mimo trvalé stanoviště
§ 17

(1) Držitel povolení může trvale přechovávat a provozovat stanici jen na stanovištích uvedených v povolovací listině, případně na dalších stanovištích předem schválených povolovacím orgánem, přičemž povolovací orgán určí způsob používání údaje „/p". Při trvalé změně stanoviště je držitel povolení povinen do sedmi dnů požádat povolovací orgán o vyznačení změny v povolovací listině.

(2) Držitel povolení může provozovat stanici z přechodného stanoviště bez ohlášení. Volací znak pak doplní o údaj "/p" nebo "portable".

(3) Držitel povolení může vysílat z pohyblivého prostředku, přičemž svoji volací značku doplní o "mobil" nebo "/m".

§ 18

Provoz na čs. lodích a letadlech musí být výslovně povolen a je k němu třeba souhlas vlastníka lodi či letadla.

Technická ustanovení
§ 19

(1) Vysílač amatérské stanice musí vyhovovat těmto podmínkám:

 • a) vysílací zařízení o výkonu do 10 W musí vykazovat kmitočtovou stabilitu lepší než:
  • v pásmech do 30 MHz ... 100.10-6 za 1 min. z prac. kmitočtu,
   v pásmech do 1 GHz ... 50.10-6 za 1 min. z prac. kmitočtu,
   v pásmech nad 1 GHz ... 100.10-6 za 1 min. z prac. kmitočtu,

  b) vysílací zařízení o výkonu nad 10 W musí vykazovat kmitočtovou stabilitu dvojnásobně vyšší,

  c) hloubka modulace nosného signálu nežádoucí střídavou složkou musí být menší než 5 % a musí být zabráněno vzniku klíčovacích zákmitů.

(2)Při všech druzích provozu s kmitočtovou nebo amplitudovou modulací musí být v modulačním řetězci zařazen prvek účinně omezující nízkofrekvenční kmitočty nad 3 kHz. Šířka pásma zabraná vysíláním musí odpovídat minimální šířce pásma, potřebné pro přenos informace druhem provozu. Kmitočtový zdvih při kmitočtové modulaci nesmí být větší než 4.10-6 vysílaného kmitočtu.

(3) Pro provoz s přenosem dat platí tyto podmínky:

 • a) pro provoz RTTY - maximálně dovolený zdvih při modulaci F1 při kmitočtech nad 30 MHz je 850 Hz a maximální modulační kmitočet je 3 kHz. Na kmitočtech do 30 MHz je max. dovolený zdvih 170 Hz. Povolené mezinárodní kódy CCITT a ASCII. Modulační rychlost do 300 Bd při použití MTA 2 nebo 1200 Bd při použité MTA 5.

  b) Pro AMTOR doporučení CCIR 476 (zdvih 170 Hz a telegrafní rychlost 100 Bd),

  c) pro Packet Radio platí protokol AX.25 (aplikovaný protokol X.25 CCITT). Max. povolený zdvih při modulaci F1 při kmitočtech nad 30 MHz je 1 kHz a max. modulační kmitočet je 3 kHz. Max. modulační rychlost je 9600 Bd. Na kmitočtech do 30 MHz je povolený max. modulační zdvih 200 Hz a max. modulační rychlost 300 Bd.

  d) pro provoz SSTV platí:

  • kmitočet řádkového rozkladu 16,66 Hz,
   kmitočet snímkového rozkladu 1/7,2 Hz,
   doba trvání synchronizačního impulsu horizontálního rozkladu je 5 ms, vertikálního rozkladu je 30 ms,
   kmitočet synchronizačního impulsu 1200 Hz,
   kmitočet černé barvy 1500 Hz, bílé 2300 Hz,
   počet řádek 120, poměr stran obrazu 1:1
   směr snímkování obrazu zleva doprava a shora dolů,
   celková šířka přenášeného nízkofrekvenčního pásma 3 kHz.
§ 20

Nežádoucí vyzařování vysílačů mimo minimální potřebnou šířku pásma a nežádoucí vyzařování přijímačů musí být udržováno na nejnižší dosažitelné hodnotě odpovídající platným československým státním normám, Radiokomunikačnímu řádu a doporučením CCIR.

§ 21

(1) Veškeré zkušební vysílání, s výjimkou nastavení anténních obvodů vysílače, musí být prováděno do umělé zátěže.

(2) Během změny vysílacího kmitočtu (přelaďování) nesmí být anténou vyzařována žádná vf energie, s výjimkou družicového provozu.

§ 22

Vysílací zařízení (s výjimkou zařízení s výkonem menším než 5 W) musí být zakončeno nesymetrickým výstupem o impedanci 50 až 100 ohmů. Majitel vysílače musí též vlastnit další anténní konektor pro případné použité při měření vysílače povolovacím orgánem.

§ 23

Jmenovitá anodová (kolektorová) ztráta aktivního prvku (prvků) koncového stupně nesmí neúměrně převyšovat povolený výkon. U elektronek 4x, u polovodičů 10x.

§ 24

Vysílací zařízení a jeho příslušenství musí být konstruováno tak, aby byly zachovány platné hygienické normy, bezpečností předpisy a bylo zabráněno úrazu elektrickým proudem.

Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 25

(1) Provoz zařízení, jejichž technické parametry neodpovídají ustanovením těchto podmínek, je držitel povolení povinen zastavit do 1.ledna 1993.

(2) Operátoři amatérských stanic zařazení podle povolovacích podmínek ze dne 22.ledna 1979 do operátorských tříd A, B, C a D jsou nadále v těchto třídách zařazeni. Mimořádně povolené zvýšení výkony zůstávají v platnosti do 1.ledna 1993. Platnost osvědčení pro branné sporty končí dnem 1.ledna 1993.

(3) Při případných změnách povolovacích podmínek jsou držitelé povolení povinni provést případné změny na zařízení amatérských stanic na svůj náklad.

(4) Zrušují se Povolovací podmínky pro zřizování, provozování a přechovávání amatérských rádiových stanic, vydané jako příloha k opatření č.30/1079 Věstníku federálního ministerstva spojů č. 7/1979.

§ 26

Tyto povolovací podmínky nabývají účinnosti dnem 1.července 1992.

V Praze dne 24.června 1992

Náměstek ministra spojů ČSFR
ing. Atilla Maťáš v.r.


Třídy A, B

KV

1810 - 1820 kHz A1
1820 - 2000 kHz A1, A3
1838 - 1842 kHz digit.
3500 - 3600 kHz A1
3600 - 3800 kHz A1, A3, A5
3580 - 3620 kHz digit.
7000 - 7035 kHz A1
7035 - 7100 kHz A1, A3
7035 - 7045 kHz digit., A5
10100 - 10150 kHz A1
10140 - 10150 kHz digit.
14000 - 14100 kHz A1
14100 - 14350 kHz A1, A3
14070 - 14120 kHz digit.
14225 - 14235 kHz A5
18068 - 18110 kHz A1
18110 - 18168 kHz A1, A3
18100 - 18110 kHz digit.
21000 - 21150 kHz A1
21150 - 21450 kHz A1, A3
21080 - 21120 kHz digit.
21335 - 21345 kHz A5
24890 - 24930 kHz A1
24930 - 24990 kHz A1, A3
24920 - 24930 kHz digit.
28000 - 28200 kHz A1
28200 - 29700 kHz A1, A3
29500 - 29700 kHz F3
28050 - 28150 kHz digit.
29200 - 29300 kHz digit.
28675 - 28685 kHz A5

VKV

144,000 - 144,150 MHz A1
144,150 - 145,800 MHz A1, A3
144,600 - 144,850 MHz digit.
145,000 - 145,800 MHz F2, F3
145,800 - 146,000 MHz A1, A3 družicový provoz
145,250 - 145,350 MHz digit.
145,800 - 146,000 MHz digit. družicový provoz
430,000 - 432,000 MHz A1, A3, F2, F3, A5, digit.
432,000 - 432,100 MHz A1
432,100 - 433,000 MHz A1, A3
433,000 - 440,000 MHz A1, A3, F2, F3, F5, digit.
1,24 - 1,300 GHz A1, A3, F2, F3, F5, digit.
2,30 - 2,45 GHz
5,65 - 5,85 GHz
10,00 - 10,50 GHz
24,00 - 24,25 GHz
47,00 - 47,20 GHz
75,50 - 81,00 GHz
142 - 149 GHz
241 - 248 GHz

Třída C

KV - VKV

1810 - 1860 kHz A1
1860 - 2000 kHz A1, A3
1838 - 1842 kHz digit.
3520 - 3600 kHz A1
3580 - 3620 kHz digit.
3700 - 3770 kHz A1, A3
10100 - 10150 kHz A1
10140 - 10150 kHz digit.
21100 - 21150 kHz A1
21100 - 21120 kHz digit.
21350 - 21450 kHz A1, A3
28100 - 28190 kHz A1
28100 - 28150 kHz digit.

a dále všechny VKV kmitočty uvedené v tab.1 včetně uvedených druhů provozu.

Třída D Všechny VKV kmitočty uvedené v tab.1

3520 - 3750 kHz
144,350 - 144,800 MHz
145,200 - 145,575 MHz
© OK1XU, 1997