Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Vyhláška o povolování amatérských stanic (v již neplatném znění)

č.390/1992 Sb.
federálního ministerstva spojů
ze dne 23. června 1992

o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic

ve znění novely č.74/1993 Sb.

Federální ministerstvo spojů stanoví podle § 5 odst. 3 a 6, § 19 odst. 1 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb.:


Základní pojmy
§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 • a) "amatérskou vysílací rádiovou stanicí" (dále jen "amatérská stanice") telekomunikační zařízení určené k technickému sebevzdělávání a studiu. Tvoří ji jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení, včetně anténních systémů, patřících témuž držiteli povolení a pracujících v pásmech vyhrazených pro radioamatérský provoz,
  b) "zřízením" amatérské stanice její připravení k provozování, včetně jejího sestrojení nebo pořízení. Zřízení není hromadná výroba nebo hromadný dovoz,
  c) "provozováním" amatérské stanice její držení a užívání k rádiovému příjmu nebo vysílání,
  d) "přechováváním" pouhé držení amatérské stanice,
  e) "operátorem" fyzická osoba, která je odborně způsobilá k provozování amatérské stanice.
Povolení ke zřízení, provozování a přechovávání amatérských stanic
§ 2
Obsah povolení

Povolení ke zřizování, provozování a přechovávání amatérské stanice (dále jen "povolení") opravňuje fyzické i právnické osoby zřizovat, provozovat a přechovávat amatérskou stanici. Povolení opravňuje k přechovávání jiné vysílací rádiové stanice než amatérské stanice, má-li být přestavěna na stanici amatérskou.

§ 3
Podmínky pro vydání povolení

Povolení se vydá:

 • a) fyzické osobě, která dosáhla věku 15 let, nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo její způsobilost nebyla omezena a prokázala odbornou způsobilost podle této vyhlášky (§ 9);
  b) právnické osobě, která má sídlo na území České a Slovenské Federativní Republiky. Právnická osoba je povinna ustanovit vedoucího operátora, který odpovídá za to, že amatérská stanice bude provozována v souladu s touto vyhláškou. Vedoucí operátor musí mít povolení amatérské stanice.
§ 4
Žádost o povolení

Povolení se vydává na základě žádosti, která obsahuje:

 • a) u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo žadatele a trvalé stanoviště amatérské stanice,
  b) u právnických osob název, sídlo, identifikační číslo (IČO), trvalé stanoviště amatérské stanice, jméno a příjmení vedoucího operátora a jeho volací značku.
§ 5
Náležitosti povolení

Rozhodnutí o povolení amatérská stanice obsahuje zejména:

 • a) číslo povolení,
  b) u fyzické osoby její jméno a příjmení, bydliště a rodné číslo, u právnické osoby její název, sídlo, jméno, příjmení a volací značku vedoucího operátora,
  c) přidělenou volací značku,
  d) operátorskou třídu, je-li povolení udělováno fyzické osobě,
  e) trvalé stanoviště amatérské stanice,
  f) povolovací podmínky (provozní a technické), rozlišené podle třídy operátorů, za nichž je povoleno amatérskou stanici provozovat.
§ 6
Platnost povolení

(1) Povolení platí pět let ode dne, kdy nabylo rozhodnutí o povolení právní moci. Platnost povolení lze prodloužit na základě žádosti podané nejméně jeden, nejdříve však šest měsíců před skončením jeho platnosti.

(2) Před uplynutím doby platnosti podle odstavce 1 povolení zaniká dnem, kdy se fyzická nebo právnická osoba:

 • a) oprávnění vzdala,
  b) fyzická osoba zemřela nebo byla zbavena způsobilosti k právním úkonům,
  c) právnická osoba zanikla,
  d) pro právnickou osobu přestal být činný vedoucí operátor s vlastním povolením pokud nebyl současně ustanoven nový vedoucí operátor,
  e) odnětím povolení amatérské stanice. /1/
§ 7
Povinnosti při zániku povolení

Při zániku povolení podle § 6 je vlastník amatérské stanice povinen ukončit její provozování a do 15 dnů:

 • a) vrátit rozhodnutí o povolení povolovacímu orgánu,
  b) oznámit povolovacímu orgánu, jak bylo naloženo s vysílacím zařízením. /2/
§ 8
Opatření při porušení této vyhlášky nebo povolovacích podmínek

(1) Poruší-li fyzická nebo právnická osoba, které bylo povolení vydáno, závažným způsobem ustanovení této vyhlášky nebo povolovacích podmínek, uloží jí povolovací orgán některé z těchto opatření:

 • a) pozastavení povolení k provozování na dobu nejdéle jednoho roku,
  b) odnětí povolení. /1/
(2) Poruší-li ustanovení této vyhlášky nebo povolovacích podmínek operátor, může mu povolovací orgán uložit, aby se podrobil přezkoušení s tím, že podle jeho výsledků může být přeřazen do nižší třídy operátorů. Přezkoušení se provede přiměřeně podle části třetí této vyhlášky.
Přiznávání tříd operátorů amatérských stanic
§ 9
Třídy operátorů

(1) Podle rozsahu znalostí a praxe se stanoví odborná způsobilost operátora jeho zařazením do jedné ze čtyř tříd operátorů amatérských stanic označených písmeny D, C, B, A.

(2) Předpokladem přiznání jednotlivých tříd povolovacím orgánem je splnění požadavků uvedených v příloze této vyhlášky, u třídy D, C a B též složení zkoušky podle této vyhlášky.

§ 10
Zkoušky

(1) Zkouška se vykoná na žádost uchazeče, která může být spojena se žádostí o povolení amatérská stanice. K žádosti se připojí doklad o předepsané praxi a doklad o zaplacení zkušebních nákladů.

(2) Uchazeč je povinen uhradit federálnímu ministerstvu spojů zkušební náklady, které se stanoví paušální částkou 100 Kčs.

§ 11
Zkušební komise

Zkušební komise pro operátory zřizuje federální ministerstvo spojů; současně jmenuje předsedu a další členy komise pro jednotlivé zkušební obory. Předseda komise může ze členů komise určit svého zástupce.

§ 12
Doba a místo konání zkoušky

(1) Zkouška se koná v době do šesti měsíců od podání žádosti, zpravidla v sídle zkušební komise. O době a místě zkoušky bude uchazeč vyrozuměn nejméně týden předem.

(2) Nemůže-li se uchazeč dostavit ke zkoušce ve stanovenou dobu, je povinen to předem oznámit zkušební komisi a požádat o stanovení nového termínu.

Průběh zkoušky
§ 13

(1) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svou totožnost a předložit doklad o předepsané praxi.

(2) Zkouška je neveřejná. Kromě členů zkušební komise mohou být zkoušce přítomny jen osoby, jejichž přítomnost předseda zkušební komise v odůvodněných případech dovolí.

(3) Předseda zkušební komise řídí zkoušky a sleduje zkoušení z jednotlivých zkušebních oborů, přičemž může klást uchazečům doplňující otázky.

§ 14

Uchazeč skládá zkoušku ze všech předepsaných zkušebních oborů. Od zkoušky z některých oborů může být rozhodnutím předsedy zkušební komise upuštěno, prokáže-li uchazeč požadované znalosti jiným způsobem.

§ 15
Hodnocení výsledku zkoušky

(1) Zkoušeného hodnotí z každého zkušebního oboru příslušný komisař. Pro hodnocení se používá dvou stupňů: prospěl, neprospěl.

(2) Uchazeč zkoušku složil, jestliže prokázal znalost látky předepsanou zkušebními osnovami a při praktické zkoušce se nedopustil více než 3 % chyb jak ve vysílání, tak v příjmu morseových značek.

(3) Uchazeč zkoušku nesložil, byl-li z jednoho nebo více zkušebních oborů hodnocen stupněm neprospěl.

(4) O úspěšném složení zkoušky vydá předseda zkušební komise uchazeči vysvědčení.

§ 16
Oprava a opakování zkoušky

(1) Neprospěl-li uchazeč jen z jednoho zkušebního oboru, může skládat opravnou zkoušku z tohoto oboru. Tato opravná zkouška se připouští pouze jednou a musí být vykonána do šesti měsíců.

(2) Neprospěl-li uchazeč z více než jednoho oboru nebo neprospěl-li při opravné zkoušce, může podat novou žádost až po uplynutí lhůty stanovené zkušební komisí, která nesmí být delší než jeden rok.

(3) Uchazeč, jemuž byla povolena opravná zkouška, novou žádost nepodává.

§ 17
Slib zachování telekomunikačního tajemství

(1) Uchazeč, který úspěšně vykonal zkoušku, musí před vydáním vysvědčení složit slib, že bude zachovávat telekomunikační tajemství.

(2) Slib zachování telekomunikačního tajemství zní: "Slibuji, že jako operátor budu vždy zachovávat telekomunikační tajemství podle platných zákonných ustanovení."

(3) Uchazeč skládá slib do rukou předsedy zkušební komise. Složení slibu potvrdí uchazeč svým podpisem v zápise o zkoušce.

Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 18

(1) Povolení jednotlivců vydaná do dne nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Povolení, kde doba platnosti byla stanovena do odvolání, končí dnem 31. prosince 1995.

(2) Platnost povolení vydaných klubovním stanicím přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky končí dnem 31. prosince 1993. Do 30.listopadu 1993 mohou právnické osoby požádat o prodloužení povolení s uvedením údajů požadovaných pro vydání povolení podle této vyhlášky.

(3) Platnost osvědčení pro amatérské stanice pro mládež a platnost osvědčení pro amatérská rádiové stanice pro branné sporty končí dnem 31.prosince 1992.

§ 19

Zrušuje se předpis o zřizování, provozování a přechovávání amatérských rádiových stanic vydaný výnosem federálního ministerstva spojů č.j. 2700/1979-R/1 ze dne 22.1.1979, uveřejněný jako příloha k opatření č. 30/1979 Věstníku federálního ministerstva spojů a registrovaný v částce 5/1979 Sb.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Ehrenberger v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 22 odst. 2 zákona č.110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č.150/1992 Sb.
2) § 5 odst. 4 zákona č.110/1964 Sb.


Požadavky pro získání třídy operátora amatérské vysílací rádiové stanice

Věk nejméně 15 let, ukončené základní vzdělání a prokázání základních znalostí v těchto zkušebních oborech:

 • a) Právní předpisy o zřizování, provozování a přechovávání amatérských stanic (základní ustanovení) a povolovací podmínky amatérských stanic.
  b) Základy elektrotechniky a radiotechniky, základní typy antén, jejich použití a bezpečnostní předpisy.
  c) Provozní radioamatérská pravidla.

Věk nejméně 15 let, ukončené základní vzdělání a prokázání základních znalostí v těchto zkušebních oborech:

 • a) Právní předpisy o zřizování, provozování a přechovávání amatérských stanic a povolovací podmínky amatérských stanic.
  b) Základy elektrotechniky a radiotechniky, základní typy antén, jejich použití a bezpečnostní předpisy.
  c) Provozní radioamatérská pravidla.
  d) Telegrafní abeceda (tempo alespoň 40 znaků za minutu při tříminutovém vysílání a tříminutovém příjmu).

Nejméně jeden rok praxe jako operátor třídy C nebo D a navázání nejméně 500 radioamatérských spojení (mimo převáděče a závody) a dále prokázání podrobných znalostí v těchto zkušebních oborech:

 • a) Právní předpisy o zřizování, provozování a přechovávání amatérských stanic a povolovací podmínky amatérských stanic.
  b) Provozní radioamatérská pravidla.
  c) Telegrafní abeceda (tempo alespoň 80 znaků za minutu při tříminutovém vysílání a tříminutovém příjmu).
  d) Základy elektrotechniky a radiotechniky, řešení obvodů přijímačů a vysílačů, typy antén a jejich použití, základy šíření elektromagnetických vln, měření v radiotechnice a bezpečnostní předpisy.

Dva roky praxe ve třídě B a navázání nejméně 3000 radioamatérských spojení (mimo převáděče a závody).

Povolovací podmínky amatérských stanic a Provozní radioamatérská pravidla pro potřebu zkoušky zašle uchazeči na jeho žádost povolovací orgán.

© OK1XU, 1997