Přeskočit na obsah

Aktuální informace o nových předpisech

Zprávy jsou řazeny podle data zveřejnění od nejnovější k nejstarší - stránka začíná zprávou, která byla vystavena naposledy. Starší zprávy jsou uloženy v rubrice Archiv.

Aktuality ohledně předpisů a ČRK

• 3. listopadu 2020


Připomínka kterou odeslalo ČRK ke třetímu kolu aukce na kmitočty 3400-3600 MHz naleznete zde


Odpověď MPO ze dne 1.9.2020

Naleznete zde.

Žádost o informaci ve věci postupu novelizace vyhlášky 156/2005 sb ze dne 28.8.2020

Naleznete zde.

Komentář ČRK k aktuální situaci ohledně právních předpisů.

Naleznete zde. 

Dopis odeslaný na MPO v dubnu roku 2019.

Naleznete zde. 

A jeho přílohu zde.

Návrh vyhlášky, které nahrazuje stávající vyhlášku 156/2005 sb. neprošel přes legislativní radu vlády.

Stanovisko LRV naleznete zde.

V přiloze níže naleznete 3 dopisy, které ČRK zaslalo na MPO od června do listopadu 2019.

Připomínky k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

Stanovisko k návrhu materiálu „Návrh vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské služby a družicové amatérské služby“

Dopis adresovaný přímo ministru průmyslu a obchodu panu Doc. Ing. Karel Havlíček, PhD., MBA 

 

Návrhy, které doručil ČRK na MPO v září a listopadu 2019

• 1. prosince 2019

V přiloze níže naleznete 3 dopisy, které ČRK zaslalo na MPO od června do listopadu 2019.

Připomínky k návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

Stanovisko k návrhu materiálu „Návrh vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské služby a družicové amatérské služby“

Dopis adresovaný přímo ministru průmyslu a obchodu panu Doc. Ing. Karel Havlíček, PhD., MBA 

 

Návrhy, které doručil ČRK na MPU v 10/2016

• 6. května 2017

V přiloze níže naleznete návrhy (včetně odůvodnění změn), které doručil ČRK na MPO v 10/2016.

Odůvodnění změn

Návrh nové vyhlášky 155/2005 Sb.

Návrh nové vyhlášky 156/2005 Sb.

Návrh nové vyhlášky 157/2005 Sb. 

ČRK obdržel odpověď od ČTÚ na svůj dopis ze dne 3. února 2015:

• 6. března 2015

 

ČRK odeslal dne 3. února 2015 MPO následující dopis:

• 10. února 2015

 

 

 

 

 

 

 

ČRK odeslal dne 3. února 2015 ČTÚ následující dopis:

• 10. února 2015

 

 

 

Informace o jednání zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Českého radioklubu

• 15. května 2014

Dne 28. dubna se uskuteč­nilo informativní jednání zá­stupců ČRK (OK1XU, OK1MP, OK1LOL) s ředitelkou od­boru elektronických ko­munikací MPO paní Mgr. Chudomelovou, za MPO jednal i OK1RQ, samostatně se zúčastnil OK1MX. Proběhla výměna názorů na podněty, které ČRK MPO doručil již v minulosti k nove­lizaci vyhlášek (zde, zpráva z 16. 5. 2012), kde pí. ředitelka sdělila, že novely jsou stále v plánu legislativní činnosti resortu a OK1RQ přislíbil možnost je konzultovat. Mgr. Chudomelová slíbila konzultovat s ČTÚ praktický po­stup koordinace kmitočtů neobsluhovaných stanic amatérské služby.

70 MHz

• 19. listopadu 2013

Primární uživatel povolil pro rok 2014 vydat 50 oprávnění pro vysílání v pásmu 70 MHz využívaných radiokomunikační službou. Zájemci nechť nežádají o prodloužení platnosti stávajících oprávnění, nýbrž nechť požádají o Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely v souladu s § 19b zákona č. 127/2005 Sb. Správní poplatek činí 500 Kč

Informace ke krátkodobým oprávněním

• 16. červenec 2013

Radioamatérů se silně dotklo (morálně i věcně), když po novele zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (zákonem č. 468/2011 Sb.) začalo být užívání kmitočtů na základě krátkodobých oprávnění zpoplatňováno částkou 3.000,- Kč. ČTÚ spatřuje oporu k tomuto postupu ve znění § 25 zákona o krátkodobých oprávněních k využívání rádiových kmitočtů, i když po novele je jeho aplikovatelnost na amatérskou službu krajně obtížná, ba i a sporná.

Zásadní čertovo kopýtko problému se ukrývá ve vyhlášce č. 155/2005 Sb. o způsobu tvorby volacích značek, dle níž pro tzv. příležitostné značky amatérské služby platí: „volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, se přidělují stanicím amatérské radiokomunikační služby v rámci krátkodobých oprávnění“ – do jiných kriterií vyhlášky se to, co obvykle požadujeme od příležitostné značky, nevejde. Co se rozumí „krátkodobým oprávněním“, to sama vyhláška nedefinuje a na žádné ustanovení zákona č. 127/2005 Sb. ani jiného předpisu se neodvolává, což před novelou zákona ničemu prakticky nevadilo.

ČTÚ výklad, že se tím rozumí právě krátkodobé oprávnění dle § 25 zákona, uplatňuje už od počátku účinnosti zákona. Jenže ze znění tohoto paragrafu ani z jiných ustanovení zákona neplynulo a neplyne, že by měl upravovat záležitosti amatérské služby, ty naopak vyčerpávajícím způsobem upravují už §§ 17-24 zákona, dle nichž (mimo jiné) provozovatelé amatérské služby za užívání kmitočtů neplatí nic, a hradí pouze správní poplatky za vydání, resp. prodloužení platnosti oprávnění.

Radioamatérům bývají takové zdánlivé „drobnosti“ jedno, jenže právě tato souhra všech okolností vyústila ve výklad, že jedinou cestou k příležitostné značce je podání žádosti dle § 25 zákona s nezbytnou úhradou poplatku 3.000,- Kč. Nutno zdůraznit, že osvobození amatérů od poplatků za užívání kmitočtů (ne tak již za samotné vydání koncese) je základní, mezinárodně uznávanou charakteristikou radioamatérské služby od samých jejích počátků, a uvalení takového poplatku na základě změněného znění § 25 zákona je jedním z příslovečných domácích „specifik“, jimiž se náš stát rozhodně nemůže chlubit.

ČRK o věci delší dobu jedná s ministerstvem průmyslu a obchodu a požaduje novelizaci vyhlášky č. 155/2005 Sb., která zruší podmínění vydání příležitostné značky krátkodobým oprávněním, tedy i vyloučí výklad, že věc upravuje § 25 zákona. ČRK naopak doposud nešel cestou ostřejších debat o výkladu stávajících předpisů, neboť by mohly vyústit v úplné omezení dostupnosti příležitostných značek do doby novelizace vyhlášky či zákona: lépe mít zvláštní značky aspoň za vysoký poplatek, než vůbec. Nastala však nová okolnost.

Česká sekce DIG při příležitosti evropského setkání DIG požádala o vydání čtyř oprávnění s příležitostnými značkami. V souladu s dosavadním postupem ČTÚ vyměřil poplatek za užívání kmitočtů pro 4 stanice, tedy 12.000,- Kč.

Zdeněk, OK1AR, předseda české sekce DIG, na to zareagoval zasláním rozkladu předsedovi Rady ČTÚ:

Zdeněk Říha, ……

Přeseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad

Odbor správy kmitočtového spektra

poštovní přihrádka 02

225 02 Praha 025

Věc: Rozklad proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, ze dne 14.1.2013

V Podbořanech, dne 20.1.2013

Dne 15.1.2013 jsem obdržel Rozhodnutí ČTÚ, č.j. ČTÚ-945/2013-613, datované dne 14.1.2013, ve věci Výzvy k zaplacení za využívání radiových kmitočtů. Protože považuji právní kvalifikaci správního orgánu, který takové rozhodnutí vydal za chybnou, podávám v zákonné lhůtě

r o z k l a d :

Správní orgán se ve svém rozhodnutí opírá chybně o citaci § 25 , odst. 1, Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Z ustanovení citovaného § 25 vyplývá, že zákonodárce zde jasně vymezil, že v takových případech nejde o využívání radiových kmitočtů pro radioamatérskou službu.

Naopak, oprávnění k využívání radiových kmitočtů pro radioamatérkou službu se řídí ustanoveními § 17 a následně § 17 odst.7, téhož zákona a poplatky za využívání jsou upraveny § 24, odst.3. zákona.

Na základě výše uvedeného žádám, aby správní orgán který o tomto rozkladu bude rozhodovat, rozhodnutí ČTÚ č.j. ČTÚ-945/2013-613 z m ě n i l v napadené části právní kvalifikace, t.j. na citaci § 24, odst. 3 zákona o el. kom., kde je stanoveno, že povinnost platit poplatky podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů při využívání rádiových kmitočtů pro amatérskou radiokomunikační službu a pro leteckou pohyblivou službu při sportovní a rekreační činnosti.

Zdeněk Říha, OK1AR

předseda DIG OK sekce

Předseda Rady ČTÚ rozkladu vyhověl následujícím rozhodnutím:


 

Je podstatné přečíst si odůvodnění rozhodnutí pana předsedy: nejde tu o generální upuštění od „nemilovaného“ poplatku pro amatérskou službu, ale o zohlednění skutečnosti, že konkrétní žádost o oprávnění, kterou česká sekce DIG podala, obsahově neodpovídala kriteriím vymezeným v § 25 zákona, a neměla tedy podle něj být zpracována ani zpoplatněna. Plynou z něj ale dva klíčové poznatky:

a) výklad, že „krátkodobým oprávněním“ dle vyhlášky č. 155/2005 Sb. se rozumí krátkodobé oprávnění dle § 25 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, není neprolomitelný,

b) žadatelé o příležitostné značky tedy snad nepochybí, když v žádostech uvedou, že žádost podávají „na základě §§ 17-24 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích“ a naopak pominou jakoukoli zmínku o § 25.

Zdeňkovi, OK1AR, a jeho právníkům lze říci jediné: „Dobrá práce, pánové.“ A ing. Novákovi, předsedovi Rady ČTÚ, nutno poděkovat za plné pochopení důsledků skutečnosti, že amatérská služba je nevýdělečným hobby, a její provozovatelé by proto neměli být považováni za dojné krávy děravého státního rozpočtu.


Korespondence s MPO

• 5. duben 2013

Český radioklub napsal Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR dopis, jímž se vrátil k letnímu jednání o podnětech radioamatérů k novelizaci předpisů pro radioamatérský provoz. Dopis obsahoval i toto:

Vážená paní magistro,

rád bych se tímto vrátil k jednání, které bylo vedeno mezi občanským sdružením Český radioklub a Odborem elektronických komunikací MPO dne 20. června 2012, a za něž bych rád i touto cestou poděkoval.

Jednání bylo vedeno nad okruhem otázek, které Český radioklub v předstihu MPO doručil, a vyústilo v informaci, která byla po zapracování připomínek tehdejšího ředitele odboru, pana ing. mgr. Nováka, publikována prostřednictvím radioamatérských médií. Oba texty připojuji.

Při jednání bylo sděleno, že dle plánu legislativní činnosti MPO má být ve druhém pololetí roku 2012 připravena novelizace vyhlášek ministerstva, které regulují elektronické komunikace, tedy i amatérskou radiokomunikační službu. Dovoluji si se dotázat, zda se tento záměr podařilo uskutečnit, a zda lze přijetí těchto novel v průběhu roku 2013 očekávat.

Některé problémy, které jsme při jednání zmínili (otázka krátkodobých oprávnění a zvláštních volacích značek, implementace výsledků WRC-12 do domácí legislativy), jsou našimi členy vnímány jako naléhavé. Zejména zpřístupnění pásma 472 kHz, ke kterému podle rozhodnutí konference mělo dojít k 1. lednu 2013, a které státní administrativy řady zemí již jako regulérní kmitočtový příděl pro amatérskou službu zpřístupnily. Namátkou: Německo, Švýcarsko, U.K., Švédsko, Norsko, Chorvatsko…

ČRK obdržel dne 20. března odpověď, v níž MPO - vedle dalšího - uvádí:

Vážený pane místopředsedo,

dovolte mi reagovat na Váš e-mail ze dne 14. února 2013, ve kterém se dotazujete na průběh realizace záměru provádění legislativních změn vyhlášek ministerstva týkajících se amatérské radiokomunikační služby, o kterém jste byli informováni na jednání konaném dne 20. června 2012.

Odbor elektronických komunikací se rozhodl pro komplexní řešení problémů amatérské radiokomunikační služby. V rámci tohoto řešení proběhnou v první řadě nezbytné úpravy zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Je mimo jiné nutné zmocnit regulační orgán k vydávání licencí CEPT, jako jediných mezinárodně platných a uznávaných licencí, a s tím samozřejmě úzce souvisí zapracování změn prováděcích vyhlášek.

Ukončení legislativního procesu změn jak zákona, tak i prováděcích vyhlášek, očekáváme na přelomu roku 2013/2014.

Je tedy zřejmé, že k nápravě některých problémů, které nás trápí, nedojde ze dne na den. Vážíme si samozřejmě toho, že nová ředitelka odboru elektronických komunikací MPO, paní Mgr. Chudomelová, vyjádřila ochotu se s ČRK na půdě MPO opět sejít.

Připomínky k pásmu 10 GHz

• 16. listopad 2012

ČRK dnes zaslal ČTÚ připojený dopis. Za poskytnutí textu děkujeme Občanskému sdružení OK2KKW.

 

 

Pásmo 70 MHz bude v roce 2013 amatérům opět přístupné

• 15. listopad 2012

Ing. Švachoučková z ČTÚ ČRK sdělila: "Primární uživatel dal souhlas k provozu pásma 70 MHz pro rok 2013 za stejných podmínek jako v roce 2012. Dovolujeme si Vás požádat o zveřejnění této informace na stránkách Českého radioklubu. Žádosti o pridloužení platnosti oprávnění nechť posílají provozovatelé do konce listopadu 2012."

Radioamatéři v OK budou mít trvalý příděl v oblasti 470 kHz

• 2. listopad 2012

Český telekomunikační úřad reagoval pozitivně na podněty ČRK na stálý příděl v oblasti 470 kHz radioamatérské službě. Informaci z ČTÚ přikládáme. Škoda jen, že postup bude tak zdlouhavý.

 

Informace o jednání zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Českého radioklubu

• 6. červenec 2012

Dne 20. června 2012 se v budově MPO sešli k jednání představitelé Odboru elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, vedení ředitelem odboru ing. mgr. Jaromírem Novákem, a představitelé Českého radioklubu (OK1AOZ, OK1MP, OK1XU) spolu s pozorovatelem ČAV (OK1DOM). Předmětem jednání byly náměty k novelizaci předpisů pro amatérskou radiokomunikační službu, které ČRK ministerstvu v předstihu zaslal, a které lze najít zde: http://www.crk.cz/CZ/PREDPISAKTC, zpráva ze 16. května 2012.

 • Bylo konstatováno, že následující náměty MPO bez připomínek akceptuje (názvy uvedeny v souladu s textem ČRK): oprava tiskové chyby v textu vyhlášky č. 156/2005 Sb., mezinárodní platnost oprávnění třídy N - NOVICE, povolený výkon stanic třídy N - NOVICE, obsluha amatérských stanic osobami, které nejsou držiteli průkazu operátora, úprava provozu majákových vysílačů pro radiový orientační běh, rozšíření kmitočtového přídělu pro třídu N z pásma 3550 - 3700 kHz na 3550 - 3750 kHz.
 • K požadavku na odstranění formulační neurčitosti v určení zřizovatelů stanic individuálních a klubových konstatováno, že text vyhlášky č. 156/2005 Sb. odpovídá znění zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v návrhu zmíněný problém je záležitostí důsledného uplatnění zákona; MPO zašle ČRK dopis, v němž poskytne k této otázce vysvětlení, a který bude ČRK moci pro informaci radioamatérů zveřejnit.
 • K úpravě opakovaného přidělení téže volací značky konstatováno, že bez připomínek MPO akceptuje okamžité opakované přidělení téže značky v případě klubových a neobsluhovaných stanic, v zásadě MPO souhlasí s možností přechodu značky mezi rodinnými příslušníky, v tomto případě však spatřuje nutnost nejdříve změnit zákonnou úpravu tak, aby správní řízení, jímž žádost o vydání individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je, probíhalo bez zvýšení administrativní zátěže jak na straně radioamatérů, tak i ČTÚ, a následně umožnit přechod volací značky mezi rodinnými příslušníky s tím, že okruh těchto osob je třeba jasně vymezit. MPO návrh v zásadě akceptuje s tím, že bude nutná jeho konzultace s dalšími útvary ministerstva.
 • K návrhu na změnu povoleného výkonu v pásmu 50 - 52 MHz MPO sděluje, že otázka bude řešena v souladu s vývojem praxe v evropských, zejména sousedních zemích.
 • Ve věci změny zásad pro přidělení zvláštních volacích značek MPO konstatuje, že akceptuje řešení úpravou textu vyhlášky č. 155/2005 Sb. tak, aby přidělení zvláštních volacích značek nebylo vázáno na vydání krátkodobých oprávnění, s tím, že bude nutné s určitostí vymezit okruh případů, v nichž mohou být zvláštní volací značky přiděleny.
 • Mimo náměty zaslané v předstihu předložil ČRK návrh na úpravu § 2 vyhlášky č. 156/2005 Sb. v tom smyslu, aby k vydání oprávnění pro cizího státního příslušníka ze zemí mimo CEPT (resp. mimo okruh zemí, které k doporučením CEPT o vzájemném uznávání radioamatérských oprávnění a zkoušek přistoupily), bylo postačujícím dokladem o odborné způsobilosti oprávnění k provozu amatérské stanice vydané v jeho domovské zemi. MPO návrh v zásadě akceptuje s tím, že bude nutná jeho konzultace s dalšími útvary ministerstva.

MPO k uplatnění návrhů sděluje, že úprava předmětných předpisů je v jeho plánu legislativní činnosti uvedena ve druhém pololetí letošního roku, podléhá samozřejmě mezirezortnímu připomínkovému řízení, a platnost novelizací lze za předpokladu, že změny nebudou účastníky řízení zásadněji rozporovány, očekávat v roce 2013.

Připomínky ČRK k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y

• 16. květen 2012

Tyto připomínky můžete podpořit individuálním podáním, formulář lze stáhnout zde.

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Český radioklub, člen Mezinárodní radioamatérské unie, občanské sdružení
IČ : 00551201
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Rumplová, 266 722 240, "crk at crk.cz"

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Datum: 14.5.2012

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Ing. Pavlína Rumplová, tajemnice ČRK

(Podpis oprávněné osoby ):

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:

1. Uvedení konkrétního ustanovení návrhu opatření, kterého se připomínka týká:

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:

Jako organizace sdružující 2400 držitelů individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v pásmu 10 GHz vznášíme k výše uvedenému návrhu následující připomínky:

V současné době již nelze v ČR nalézt lokalitu, kde je kmitočtový úsek 10.308- 10.450 GHz, přidělený amatérské radiokomunikační službě na sekundární bázi, bez rušivých signálů od stanic provozovaných na základě č. VO-R/14/12.2006-38. Citlivost zařízení amatérské radiokomunikační služby je řádově vyšší, než citlivost zařízení dle uvedeného VO (-120 dBm i méně), a proto dochází ke značnému rušení zařízení provozovaných na základě individuálních oprávnění. Lokalizace zdrojů rušení a komunikace se zřizovateli je téměř nemožná. Proto bude čím dál tím častěji docházet k požadavkům držitelů individuálních oprávnění na postup dle § 100 zákona č. 127/2005 Sb.

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.)

Tomu lze předejít přijetím následujících návrhů Českého radioklubu:

1. ve článku 2, tabulka v bodě c) vypustit kanál 2a,
2. ve článku 2, tabulka v bodě c) u kanálu 3 změnit šířku zabraného pásma z 28 MHz na 14 MHz,
3. pro zařízení s technologií TDD vyhradit neduplexní kanál č. 0,
4. stanovit lhůtu pro přeladění stávajících zařízení provozovaných dle VO-R/14/12.2006-38 z kanálů 2a a 3.

Uplatněním výše uvedených návrhů dojde k omezení rušení v segmentu 10368 GHz +-2 MHz, který je z pohledu amatérské radiokomunikační služby nejcennější. Zbytek přiděleného kmitočtového úseku 10.308-10.450 GHz není pro radioamatérskou komunikační službu již tak zásadní, takže k využití této části nemáme připomínky.

Uvedené informace nepovažuje Český radioklub za důvěrné. K případné korespondenci laskavě použijte kontakty uvedené v záhlaví.

Informace z ČTÚ

• 16. květen 2012

Paní ing. Švachoučková, která v současnosti vyřizuje radioamatérskou agendu na Českém telekomunikačním úřadu, píše:
Ráda bych požádala radioamatéry, aby neposílali žádosti, dokud neuhradí správní poplatky. Vznikají pak zbytečné komplikace pro nás i pro ně. Děkuji.
Ing. Olga Švachoučková,
ČTÚ - odbor správy kmitočtového spektra

PODNĚTY ČESKÉHO RADIOKLUBU PRO ÚPRAVU VYHLÁŠEK
TÝKAJÍCÍCH SE AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

• 16. květen 2012

 1. Tisková chyba v textu vyhlášky č. 156/2005 Sb. Ke zjevné tiskové chybě došlo v § 4 vyhlášky:
  "§ 4 Třídy operátorů
  (1) Operátor je na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního předpisu zařazen do třídy A nebo do třídy N.
  (2) Maximální výstupní výkon ve třídě
  a. A je 750 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 1, pokud status uvedený v tabulce nestanoví výkon nižší,
  b. N je 10 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 2.
  (3) V mezích kmitočtových pásem uvedených v tabulkách přílohy č. 1 k této vyhlášce může operátor pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU - International Amateur Radio Union) pro Region 1.
  (4) Na mezinárodním radioamatérském závodě nebo při spojení využívajícím pasivní odraz od mimozemských objektů může operátor třídy A obsluhovat stanici o maximálním výstupním výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo toto území.
  (5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 3 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho zdroje. (6) Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice je 50 W."
  V odstavci (5) se zdůrazňuje, že výkony uvedené v odstavcích (2) a (3) se posuzují v souhrnu, ve skutečnosti však odkazovaný odstavec (3) výkonové limity nezahrnuje (doporučení IARU regulují užívání kmitočtových segmentů, nikoli výkonů), obsahuje je však odstavec (4). Odstavec (5) by tedy měl mít toto znění:
  "(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 4 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho zdroje."
 2.  

 3. Formulační neurčitost v určení zřizovatelů stanic individuálních a klubových
  Držiteli oprávnění k užívání rádiových kmitočtů pro amatérskou radiokomunikační službu mohou být fyzické i právnické osoby. Předpisy platné do roku 2005 vycházely ze zásady, že držiteli povolení provozu amatérských stanic jednotlivců mohou být fyzické osoby, držiteli povolení amatérských stanic klubových právnické osoby. Například u již zrušené vyhlášky MDS č.201/2000 Sb. to plynulo ze znění § 2 odst. (2). v souběhu se zněním § 1 odst. 1 písm. e).
  Ve vyhlášce dnes platné je formulován jediný znak, který rozlišuje stanici klubovou a stanici individuálního držitele oprávnění. Vyhláška č.156/2005 Sb. v § 1 stanoví:
  "Pro účely této vyhlášky se rozumí … o. stanicí jednotlivce stanice, kde držitelem oprávnění je fyzická osoba, p. klubovou stanicí stanice, kdy jednu volací značku používá více osob,"…
  Díky praxi, kterou mají radioamatéři zažitu z dob platnosti dřívějších předpisů, dostáváme řadu dotazů o náležitostech žádostí o udělení oprávnění k užívání rádiových kmitočtů, neboť zákon (ZoEK), vyhláška i opatření ČTÚ obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1 vyžadují jiné náležitosti u osob fyzických a osob právnických. Dříve platné předpisy též umožňovaly, aby amatérskou stanici provozovali i jiní držitelé oprávnění, což předpisy dnes platné neumožňují, ač je to žádoucí.
  Dotazy radioamatérů jednak ukazují, že problematika by ve vyhlášce měla být řešena s větší určitostí, jednak je také žádoucí, aby radioamatéři v České republice měli pro svou činnost podmínky srovnatelné s podmínkami v jiných vyspělých zemích. V mnoha z nich je možné, aby stanici (volací značku) jednotlivce provozovaly i jiné osoby, jsou-li rovněž držiteli oprávnění, a držitel oprávnění s tím souhlasí. Zejména toto považujeme za podstatný důvod k žádosti, aby text předpisů výslovně uváděl, že oprávnění pro klubovou stanici může být vydáno fyzické i právnické osobě.
  Navrhujeme následující úpravu § 1 písm. p) vyhlášky:
  "p. klubovou stanicí stanice, kde držitelem oprávnění je fyzická nebo právnická osoba, a kde jednu volací značku používá více osob,"
 4.  

 5. Úprava opakovaného přidělení téže volací značky
  Problematiku upravuje vyhláška č. 155/2005 Sb., která v § 9 odst. (4) bezvýjimečně stanoví, že volací znak stanice amatérské radiokomunikační služby přidělený dříve vydaným oprávněním může být opětovně přidělen jinému žadateli o oprávnění pro tuto službu nejdříve po uplynutí pěti let po skončení platnosti původního oprávnění.
  Praxe ukázala, že toto pravidlo je zdrojem problémů u neobsluhovaných stanic, tj. stanic, kde konkrétní zařízení využívá mezinárodně koordinovaný kmitočet a jeho nezměněný znak je důležitý pro adresování zařízení v mezinárodně fungujícím systému (síť tzv. packet radia). Je nezbytné, aby volací znak mohl bezprostředně přecházet na nového provozovatele zařízení, jestliže dřívější provozovatel svou činnost ukončí.
  Problémy nastávají též v případě klubových stanic zřízených právnickými osobami, tzn. v případě radioklubů. Mění-li radioklub zřizovatele, je uvedené pravidlo na překážku tomu, aby týž sportovní tým mohl bez přerušení používat volací značku, pod niž budoval své dobré sportovní jméno třeba i desítky let doma i ve světě.
  Mělo by též být - z pohledu ryze lidského - přípustné, aby volací značka po úmrtí držitele oprávnění mohla být přidělena jeho blízkému příbuznému, je-li držitelem oprávnění.
  Navrhujeme, aby předmětný odst. (4) byl upraven následovně:
  "(4) Volací značka stanice amatérské radiokomunikační služby přidělená dříve vydaným oprávněním může být opětovně přidělena jinému žadateli této služby nejdříve po uplynutí pěti let po skončení platnosti původního oprávnění. Jde-li o
  a) změnu v osobě držitele oprávnění k provozu neobsluhované stanice,
  b) změnu v osobě držitele oprávnění k provozu klubové stanice,
  c) opakované přidělení volací značky mezi držiteli oprávnění - fyzickými osobami, které jsou v příbuzenském vztahu,
  je značku možno znovu přidělit bezprostředně."
 6.  

 7. Mezinárodní platnost oprávnění třídy N - NOVICE
  ECC - komise elektronických komunikací CEPT - přijala v roce 2005 doporučení č.(05)06 o radioamatérských oprávněních CEPT třídy NOVICE, aby administrativy členských zemí CEPT umožnily držitelům oprávnění třídy NOVICE provoz amatérských stanic na území příslušné členské země. Český telekomunikační úřad od vydání vyhlášky podnikl příslušné kroky a Česká republika toto doporučení implementovala. To by mělo být promítnuto i do některých předpisů:
  a) ve vyhlášce č. 157/2005 Sb.
  - text § 7 odst. (2) písm. b) změnit na "v § 2 písm. h) a i)" a písm. c) zrušit,
  - v textu § 7 odst. (2) písm. b) do výčtu položek obsahu průkazu doplnit položku "7. název průkazu: "CEPT Radio Amateur Licence'' nebo "CEPT Novice Amateur Licence."
  b) ve vyhlášce č. 156/2005 Sb.
  - text § 1 písm. f) změnit na "průkazem odborné způsobilosti NOVICE 2) průkaz operátora amatérské radiokomunikační služby mající mezinárodní platnost (dále jen "průkaz NOVICE"),",
  - text poznámky pod čarou č. 3) doplnit na "3) Doporučení CEPT T/R 61-01 a doporučení ECC č.(05)06"
 8.  

 9. Povolený výkon stanic třídy N - NOVICE
  S ohledem na skutečnost, že naprostá většina zařízení stanic pro amatérskou radiokomunikační službu, která jsou nabízena na trhu, je dodávána s výkonem 100 W, doporučujeme upravit výkon povolený držitelům této třídy na 100 W. K takové úpravě došlo již v řadě zemí EU. Změnou by bylo dotčeno znění vyhlášky č. 156/2005 Sb. v § 4 odst. (2) písm. b).
 10.  

 11. Obsluha amatérských stanic osobami, které nejsou držiteli průkazu operátora
  Aktuální znění vyhlášky č. 156/2005 Sb. dovoluje osobám bez průkazu operátora v § 5 odst. (1) provozovat výhradně klubovou stanici pod dozorem kvalifikovaného operátora, a pouze v rozsahu operátorské třídy N - NOVICE. Toto ustanovení je velmi omezující, neboť limituje praktickou přípravu zájemců o provoz amatérských stanic a komplikuje i různé propagační akce pro mládež (typicky skautské Jamboree on the Air). Považujeme za zásadně žádoucí v zájmu jak provozovatelů amatérské služby, tak i ostatních uživatelů kmitočtového spektra, aby zájemci o oprávnění k provozu amatérských stanic měli co nejlepší podmínky k praktické přípravě na reálný provoz. Proto by jim provoz amatérské stanice pod dohledem kvalifikovaného operátora měl být umožněn nejen ze stanic klubových, ale i individuálních, a bez omezení na rozsah oprávnění třídy N - NOVICE.
  Proto doporučujeme, aby v předmětné vyhlášce byl odst. (1) § 5 vypuštěn, a do § 4 na závěr vložit nový odstavec č. (7) tohoto znění:
  "Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE, může obsluhovat stanici jiného držitele oprávnění výhradně pod přímým dohledem držitele průkazu HAREC nebo NOVICE a jen v rozsahu operátorské třídy dohlížejícího operátora."
 12.  

 13. Úprava provozu majákových vysílačů pro radiový orientační běh
  Při tréninku a soutěžích v radioamatérském orientačním běhu (ARDF), v němž jsou pořádány mezinárodní soutěže až do úrovně mistrovství světa, musí být provozovány majákové vysílače nevelkého výkonu na kmitočtech přidělených amatérské službě. Vzhledem k nízkému výkonu, práci na fixních kmitočtech a skutečnosti, že tyto majáky nejsou určeny a ani způsobilé ke standardní dvoustranné komunikaci, lze u nich připustit zvláštní úpravu, která umožní jejich provozování bez volací značky.
  Navrhujeme:
  a) vložit do vyhlášky č. 155/2005 Sb. § 2 odst. 3, jímž je vymezen okruh stanic, jež lze provozovat bez volací značky, další bod:
  "3. majáky pro radioamatérský orientační běh (ARDF),"
  b) ve vyhlášce č. 156/2005 Sb. § 1 písm. l) připojit na konec věty: " a majáky pro radioamatérský orientační běh (ARDF),".
 14.  

 15. Změna povoleného výkonu v pásmu 50 - 52 MHz
  V uplynulém roce byl vypnut poslední analogový TV vysílač na 1. kanálu. Tím pozbylo významu výkonové omezení pro amatérskou službu v pásmu 50-52 MHz. Též v dokumentu ČTÚ v části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/09.2010-10 pro kmitočtové pásmo 27,5-66 MHz, článku 12, bod (3), se uvádí: Po úplném ukončení televizního vysílání lze přehodnotit úpravu některých technických provozních podmínek pro úsek 50-52 MHz, stanovených zvláštním právním předpisem. Tímto předpisem se rozumí Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby."
  Navrhujeme proto změnit příslušné údaje v tabulce povolených kmitočtů třídy A (Příloha č. 1) ve vyhlášce č. 156/2005 Sb.
 16.  

 17. Uvolnění pásma 472 - 479 kHz pro ARS
  Světová radiokomunikační konference WRC-12 přidělila ARS jako službě podružné pásmo 472 - 479 kHz. Je proto zapotřebí toto realizovat v ČR a vložit tento údaj do tabulky povolených kmitočtů třídy A (Příloha č. 1) ve vyhlášce č. 156/2005 Sb.
 18.  

 19. Rozšíření kmitočtového přídělu pro třídu N z pásma 3550 - 3700 kHz na 3550 - 3750 kHz
  Praxe ukazuje, že radiotelefonní provoz amatérských stanic z České republiky v pásmu 80 m se odehrává převážně na kmitočtech vyšších než 3700 kHz. V rámci získání větších provozních zkušeností operátorů třídy N doporučujeme toto rozšíření.
 20.  

 21. Změna zásad pro přidělení zvláštních volacích značek
  Celosvětově a s velmi dlouhou tradicí se stanice amatérské služby připojují k významným světovým, národním a místím společenským událostem provozem stanic se zvláštními volacími značkami, čímž událost celosvětově propagují, a obvykle také provozem v místě události obohacují její program.
  Možnost přidělení zvláštní volací značky upravuje u nás vyhláška č. 155/2005 Sb., která v § 9, odst. (3), písm. j, bodě 6 o přidělování mezinárodní volacích znaků stanicím amatérské služby stanoví:
  "6. volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, se přidělují stanicím amatérské radiokomunikační služby v rámci krátkodobých oprávnění,"
  přičemž použitím pojmu "krátkodobá oprávnění" odkazuje k § 25 zákona č. 127/2005 Sb. Novelizací zákona se bohužel vymezení krátkodobých oprávnění podstatně změnilo oproti vymezení původnímu. Zaregistrovali jsme citaci z oficiálního výkladu, že s ohledem na to, že aktuálně slouží krátkodobá oprávnění "pro jednorázové účely, které nelze v dostatečném předstihu předvídat", nelze je vydávat pro dlouhodoběji plánované či očekávané události, žadatelé však mohou i pro tyto účely využít oprávnění vydávaná podle § 17 zákona č. 127/2005 Sb. To je samozřejmě pravda, avšak cesta ke zvláštní volací značce je při takovém postupu uzavřena.
  Provoz radioamatérských stanic se zvláštními značkami se v drtivé většině případů odehrává při příležitostech dlouhodobě plánovaných (třeba olympijské hry) nebo předvídatelných (jubilea). Novela zákona č. 127/2005 Sb. navodila situaci, kdy zvláštní volací značky jsou stanicím amatérské služby v ČR prakticky nedostupné, což je v EU i ve světě unikát, kterým se rozhodně nelze chlubit.
  Další opatření, jež dostupnost zvláštních značek stanicím amatérské služby v ČR vzdaluje, je novelou zákona provedené zpoplatnění vydání krátkodobého oprávnění částkou 3.000,- Kč, když týž úkon v minulosti zpoplatněn nebyl, a vydání standardního oprávnění pro amatérskou službu je zpoplatněno částkou 500 Kč.
  Navrhujeme proto, aby v příslušné pasáži vyhlášky č. 155/2005 Sb. byl odkaz na krátkodobá oprávnění vypuštěn, např. takto:
  "6. volací značky začínající OL0 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, se přidělují stanicím amatérské radiokomunikační služby k provozu při zvláštních příležitostech,"

Povolení pro pásma 5 MHz a 70 MHz na rok 2012

• 7. listopad 2011

Ing. Švachoučková z ČTÚ sděluje, že primární uživatel pásma 5 MHz nesouhlasí s provozem radioamatérů v tomto pásmu, a ČTÚ tedy nebude koncese pro toto pásmo na rok 2012 vystavovat ani prodlužovat.

V případě pásma 70 MHz námitky nebyly, ing. Švachoučková žádá, aby žádosti na rok 2012 byly doručeny do konce listopadu 2011.

Nejčastější problémy radioamatérů v komunikaci s ČTÚ

• 20. leden 2011

Paní ing. Švachoučková, která nově zpracovává agendu radioamatérů na ČTÚ, nás upozornila na nejčastější problémy radioamatérů v komunikaci s ČTÚ:

 • žadatel nevlastní průkaz odborné způsobilosti HAREC vydaný po 1. 5. 2005,
 • žádost je doručena na ČTÚ pozdě, již není možno prodloužit platnost oprávnění, je nutno vydat oprávnění nové, ale je uhrazen správní poplatek jen 200 Kč, nikoliv 500 Kč,
 • dochází ke změně stanoviště, je nutno vydat nové oprávnění, ale je uhrazen správní poplatek jen 200 Kč, nikoliv 500 Kč,
 • kopie útržku složenky je nečitelná, nelze identifikovat platbu,
 • žadatel neuvede telefonní číslo ani e-mailovou adresu kvůli eventuálnímu doplnění žádosti,
 • žadatel se pokouší zaslat žádost e-mailem, nikoliv datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo klasickou poštou,
 • špatně napsaná čísla bankovních účtů, která vedou k vracení (tedy nedoručení) plateb,
 • žadatelé zaměňují individuální oprávnění a průkaz odborné způsobilosti HAREC.
© OK1XU, 2001