Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Archiv informací o nových předpisech

Aktuální zprávy jsou na stránce Aktuální informace o nových předpisech chronologicky Zprávy jsou řazeny podle data dne zveřejnění od nejnovější k nejstarší. Stránka tedy začíná zprávou, která byla archivována naposledy.

Reakce na iniciativu k pásmu 5 MHz

• 7. prosinec 2010

Na dopis Českého radioklubu z 10. listopadu 2010 došla následující odpověď ČTÚ:

 

Prodloužení platnosti radioamatérského oprávnění na 70 MHz

• 25. listopad 2010

ČRK došla následující zpráva:

Dobrý den,

radioamatérská oprávnění na 5 MHz a na 70 MHz se budou prodlužovat na rok 2011. Při prodloužení se nemění údaje v oprávnění. Správní poplatek za prodloužení platnosti radioamatérského oprávnění je 200 Kč. Je tedy třeba žádat o prodloužení platnosti radioamatérského oprávnění, před odesláním žádosti uhradit správní poplatek 200 Kč a přiložit k žádosti informaci o úhradě správního poplatku. Informujte o tom, prosím, Vaše kolegy, radioamatéry, kteří pracují na 5 MHz a 70 MHz.

František Pecha,
odbor správy kmitočtového spektra, ČTÚ
tel.: 224 004 725
e-mail: "pechaf at ctu.cz"

Zpráva má podstatný význam právě v těchto dnech: žádost je třeba podat tak, aby byla doručena nejméně měsíc před dnem, kdy platnost oprávnění končí, viz naše zpráva ze 4. července letošního roku.

Iniciativa k pásmu 5 MHz

• 10. listopad 2010

Českému telekomunikačnímu ústavu byl zaslán následující dopis:

V Praze dne 3. listopadu 2010

Věc: Přístup amatérské služby ke kmitočtům v okolí 5 MHz

Vážený pane řediteli,

s povděkem jsme přijali rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, které umožnilo přístup amatérské radiokomunikační služby ke kmitočtům 5258,5 až 5261,5 kHz. Tím se umožnily další možnosti pro experimentování v oblasti šíření elektromagnetických vln.

Zkušenosti z provozu však ukázaly, že většina dálkového radioamatérského provozu se odehrává v okolí kmitočtu 5403,5 kHz. Pro české stanice z toho vyplývá velký handicap, protože stanice v zemích, kde již byl provoz v pásmu 5 MHz povolen, zpravidla nesledují volání stanic v úseku 5258,5 až 5261,5 kHz a proto je pro naše stanice obtížné navázat spojení. V praxi to znamená, že takové spojení je nutno dohodnout předem jinými komunikačními prostředky, což není vždy možné.

Proto se na Vás obracíme s žádostí o rozšíření možnosti přístupu amatérské služby k úseku 5250 až 5410 kHz tak, jak to již vyřešily některé evropské země. Mezi jinými např. Chorvatsko a Norsko.

Podle dosavadních zkušeností, které máme k disposici, zatím v tomto pásmu nedošlo k rušení, způsobeném radioamatérskou službou. Protože tovární zařízení, která jsou dnes v drtivé většině našimi radioamatéry používána, vysílání v tomto segmentu neumožňují, lze oprávněně očekávat, že tento kmitočtový úsek nebude využíván pro místní spojení ale především pro experimenty s dálkovým šířením elektromagnetických vln pomocí menších výkonů a úzkopásmových provozů. Z toho vyplývá, že takovéto experimenty budou prováděny v nočních hodinách, kdy je pro tyto kmitočty území ČR v přeslechu a proto nehrozí kolize s jinou službou.

Věříme, že ČTÚ přihlédne k těmto skutečnostem a po projednání této žádosti s dalšími zainteresovanými složkami, toto rozšíření umožní.

S pozdravem

za

Český radioklub
Ing. Jiří Němec
předseda

Prosím, považujte tento dopis i za žádost Českomoravských amatérů vysílačů.

Miroslav Bečev
místopředseda

Kmitočtové pásmo 66 - 87,5 MHz

• 15. září 2010

Na diskusním místě internetového serveru ČTÚ se objevila VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 66-87,5 MHz. ČRK na diskusním místě i v písemné formě reagoval následující připomínkou:

K navrženému opatření obecné povahy – plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 66 - 87,5 MHz - konstatujeme:

Již v roce 1995 byl zveřejněn ERC dokument Detailed Spectrum Investigation Phase II: 29.7 – 960 MHz, který v kapitole 10.4 Amateur and Amateur Sattelite Services obsahuje odstavec 70-70.5. V tomto odstavci se praví, že v mnohých zemích CEPT může amatérská služba používat toto pásmo na sekundární bázi. Také se předpokládá, že rozhlas ve východní Evropě toto pásmo opustí, a bude proto možné se dohodnout, aby amatérské službě byl přidělen úsek alespoň 100 kHz se středem na 70,2 MHz v pásmu 70 až 70,45 MHz. Dále se předpokládalo, že majáky, které slouží k výzkumu šíření, budou v úseku 70 až 70,15 MHz dále provozovány a rozšiřovány. Z toho vyplývá, že dokument DSI předpokládal, že amatérská služba bude moci využívat úsek minimálně 70,0 – 70,25 MHz. Pro porovnání uvádíme, že ve Velké Britanii i v dalších zemích je povoleno amatérské vysílání v pásmu 70,0 až 70,5 MHz, a to na sekundární bázi.

V kmitočtové tabulce uvedené v DSI II je v kmitočtovém úseku 69,95 – 70,45 MHz uvedena mobilní služba jako primární a amatérská jako sekundární.

V roce 2008 byla do Evropské kmitočtové tabulky (ECA - European Common Allo-cations table) včleněna nová poznámka "EU9 - In a growing number of CEPT countries, parts of the band 70.0-70.5 MHz is also allocated to the Amateur Service on a secondary basis."

Skutečná situace pak je taková, že v řadě (nejen evropských) zemí je tato poznámka zcela akceptována, a v dalších zemích včetně České republiky je umožněno alespoň experimentální využití části tohoto úseku amatérskou radiokomunikační službou.

Proto požadujeme, aby Český telekomunikační úřad na základě této připomínky přehodnotil využití kmitočtového spektra v kmitočtovém pásmu 66 – 87,5 MHz a včlenil do plánu alespoň kmitočtový příděl 70 – 70,25 MHz pro amatérskou radiokomunikační službu, v případě nezbytnosti na sekundární bázi. V této části pásma se totiž podle kmitočtového plánu IARU Region I uskutečňuje převážná část spojení (provozy o max. kmitočtové šíři 2 700 Hz, včetně majáků).

Novela zákona o elektronických komunikacích

• 4. červenec 2010

V částce 54 Sbírky zákonů byla publikována rozsáhlá novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2010. Pro radioamatéry je v ní podstatná nová úprava termínu pro podání žádosti o prodloužení koncese. Zde novela (č. 153/2010 Sb.) stávající znění mění takto:

23. V § 19 odstavec 3 zní:

„(3) Na žádost držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Úřad rozhodne o prodloužení doby platnosti tohoto oprávnění. Pokud tomu nebrání skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo pokud nejsou dány důvody pro neudělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 11, Úřad dobu platnosti prodlouží, nejvýše však o dobu uvedenou v oprávnění. Dobu platnosti lze prodloužit opakovaně. Žádost o prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů musí být Úřadu doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti.“

Řečeno zcela stručně: žádost o prodloužení je třeba podat nejpozději jeden měsíc před skončením platnosti koncese.

Radioamatérů se přímo týká také tato změna:

103. V § 100 odst. 5 se slova „elektromagnetické slučitelnosti“ nahrazují slovem „odolnosti“.

Novelu si můžete stáhnout třeba zde: http://www.mpo.cz/zprava37746.html. Znění zákona č. 127/2005 Sb. na našem WEBu doplníme, jakmile bude celé k disposici v elektronické podobě.

Pokusný provoz v pásmu 70 MHz i v roce 2010

• 8. prosinec 2009

Na WEBu ČTÚ se na stránce http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=6042 dočítáme, že ČTÚ vydá i v roce 2010 50 jednoročních povolení k provozu v pásmu 70 MHz:

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) oznamuje, že na základě podnětu občanského sdružení Český radioklub stanovil pro rok 2010 podmínky k experimentálnímu využívání pásma 70 MHz omezeným počtem amatérských stanic.

Omezený přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz

ČTÚ obdržel podnět občanského sdružení Český radioklub k prodloužení možnosti přístupu amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz. Po konzultacích s uživateli rádiového spektra, kterým je pásmo vyhrazeno, bylo rozhodnuto, že i v roce 2010 lze pokračovat v experimentálním využívání tohoto pásma za obdobných podmínek jako v roce 2009:

 • využívání bude umožněno ve vyhrazeném úseku 70,100 - 70,300 MHz v kategorii podružné služby s členěním na druhy provozu dle kmitočtového plánu IARU Region 1 (Davos 2005, aktualizace z července 2009),
 • provoz bude možný pouze na základě nového individuálního oprávnění vydaného ČTÚ, které bude mít platnost do 31. 12. 2010,
 • platnost individuálních oprávnění pro rok 2009 nebude prodlužována, protože v nových oprávněních budou stanoveny doplňující podmínky k využívání předmětných kmitočtů,
 • maximálně bude vydáno 50 oprávnění,
 • individuální oprávnění umožní držiteli provoz nejvýše ze dvou stanovišť,
 • vyzářený výkon maximálně 10 W e.r.p.,
 • držitelé oprávnění zašlou ČTÚ do 31.10. 2010 zprávu o svém experimentálním provozu v tomto pásmu.

ČTÚ čj. 107 002/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra

Česká republika implementovala doporučení ECC/REC/(05)06
- CEPT Novice Radio Amateur Licence

• 8.říjen 2009

Česká republika implementovala doporučení ECC/REC/(05)06 - CEPT Novice Radio Amateur Licence o vzájemném uznávání koncesí třídy NOVICE mezi zeměmi CEPT, které toto doporučení rovněž implementovaly.

Plné znění doporučení (v angličtině) najdete zde. Nejaktuálnější seznam zemí, kde toto doporučení platí, se najde na http://www.erodocdb.dk/doks/implement_doc_adm.aspx?docid=2136.

Poděkujme Českému telekomunikačnímu úřadu za promptní reakci na podnět Českého radioklubu (viz předchozí zprávu)!

Miloš, OK1MP

Informace o jednání mezi Českým radioklubem a Českým telekomunikačním úřadem

• 20.srpen 2009

Představitelé ČRK (OK1AOZ, 1MP, 1XU) navštívili 11. srpna 2009 Český telekomunikační úřad k předem ujednané schůzce s ředitelem odboru správy kmitočtového spektra panem ing. Duchačem a panem ing. Sujou. Schůzka navázala na obdobné schůzky z předchozích let, které oběma stranám umožnily pravidelnou výměnu názorů na aktuální problémy amatérské radiokomunikační služby.

V posledních letech stát pravidelně vždy po pěti letech upravoval předpisy pro radioamatérský provoz. Naposledy byly nové předpisy přijaty v roce 2005 v souvislosti s novým zákonem o elektronických komunikacích. Pětileté období končí, a hlavním zájmem ČRK bylo ověřit, zda jsou k roku 2010 připravovány změny předpisů, a v jakém okamžiku bude mít ČRK možnost případně připravované novely připomínkovat. Z jednání vyplynulo, že ČTÚ není známo, že by ministerstvo průmyslu a obchodu, které má nyní agendu legislativy elektronických komunikací za Českou republiku v gesci, nějaké změny připravovalo. Souvisí to patrně i s tím, že připravená a vládou předložená rozsáhlá novela zákona o elektronických komunikacích byla v důsledku současné politické situace z projednání parlamentem stažena. ČRK bylo doporučeno v případě potřeby změn zákonných norem obrátit se na příslušný útvar MPO.

Dále bylo projednáno přistoupení České republiky k Doporučení CEPT ECC/REC/(05)06 - CEPT Novice Radio Amateur Licence o vzájemném uznávání oprávnění třídy NOVICE členskými zeměmi CEPT. Bylo konstatováno, že pokud jde o provoz domácích držitelů oprávnění třídy NOVICE v zahraničí, není zde prakticky problém, neboť i oprávnění této třídy vystavuje ČTÚ již rok na vícejazyčném formuláři ve stejné formě jako oprávnění třídy A, a pokud příslušná země k doporučení přistoupila, provoz koncesionáře třídy NOVICE v dané zemi je po dobu tří měsíců možný. Pokud jde o provoz zahraničních držitelů licence třídy NOVICE v České republice, bude ve spolupráci s odborem pro mezinárodní vztahy ČTÚ ověřeno, zda a kdy by ČR mohla k tomuto doporučení přistoupit a tuto skutečnost zveřejnit, aby zahraniční telekomunikační správy i jednotliví zájemci měli v tomto směru spolehlivou informaci.

Představitelé ČRK poděkovali za vstřícný přístup ČTÚ k experimentálnímu provozu radioamatérů v pásmu 70 MHz, a dotázali se, zda by bylo možno dobu platnosti dosud vydávaných oprávnění k provozu v tomto pásmu prodlužovat. Bylo sděleno, že s ohledem na další uživatele, kteří mají pásmo přiděleno primárně, nelze o zařazení pásma do standardního přídělu pro amatérskou službu uvažovat. Vzhledem k tomu, že z dosavadního využívání nemá ČTÚ žádné negativní poznatky, předpokládá, že i nadále budou moci být vydávána oprávnění s omezenou dobou platnosti. Letos stanovený limit 50 oprávnění nebyl zatím vyčerpán.

O možném zvýšení výkonu v pásmu 50 MHz lze uvažovat po úplném ukončení TV vysílání v tomto pásmu, resp. po rozhodnutí o dalším využití tohoto pásma.

Na Světové radiokomunikační konferenci WRC-12 se má v Agendě 1.23 projednávat příděl pro amatérskou službu v oblasti 500 kHz. Některé země již umožnily získat mimořádné oprávnění pro amatéry v této kmitočtové oblasti. ČRK se dotázal, zda podobný přístup by byl možný i v ČR. Bylo sděleno, že oprávnění pro tento kmitočet bylo v ČR již vydáno, a ČTÚ nevylučuje možnost vydání oprávnění i dalším žadatelům, lze však uvažovat vždy jen o oprávněních s omezenou dobou platnosti do doby, než bude o možnosti využívání tohoto pásma amatérskou službou rozhodnuto. Podobně je tomu i v případě kmitočtů v oblasti 5 MHz, kdy na minulém WRC byly zablokovány změny v oblasti 4 - 10 MHz, přesto v řadě zemí mohou amatéři využívat několik kanálů.

Zástupci ČRK konstatovali, že ustanovení vyhlášky č.155/2005 Sb. o volacích značkách, které nedovoluje opakovaně přidělit volací značku dříve, než po pěti letech od ukončení platnosti oprávnění dřívějšího držitele, v některých zvláštních případech působí problémy. Bylo konstatováno, že toto ustanovení bylo do vyhlášky zařazeno výhradně na přání radioamatérů s ohledem na ty, kdo opožděně podají žádost o prodloužení platnosti oprávnění a jejich dlouhá léta používaná značka by mohla být přidělena jinému zájemci, a také s ohledem na doručování lístků QSL službě. ČTÚ nemá důvod na tomto ustanovení trvat, a pokud ČRK navrhne změny, které nezkomplikují administrativní postupy při přidělování značek, nebude mít ČTÚ proti vypuštění tohoto ustanovení z vyhlášky námitky.

Pásmo 70 MHz v OM

• 20.březen 2009

Podle serveru www.hamradio.sk je slovenským radioamatérům umožněn provoz v pásmu 70 MHz. Provoz je možný na základě zvláštního povolení, které se vydává za poplatek 3 € na dobu 1 roku.

Amatérům je jako sekundární službě povolen kmitočtový úsek 70,250 - 70,350 MHz s rozdělením 70,250 - 70,350 MHz: CW, SSB a 70,300 - 70,350 MHz: FM, maximální výkon 10 W ERP.

Zpráva z ČTÚ

• 20.březen 2009

Na základě podnětu Českého radioklubu upravil Český telekomunikační úřad text otázek a odpovědí ke zkouškám operátorů amatérské služby (úplný název dokumentu: „Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby“) v souladu se změnami kmitočtových pásem pro amatérskou službu, k nimž v letošním roce dochází - viz zde.

Text nových otázek si můžete stáhnout zde.

Český radioklub podal ČTÚ k této věci informaci dopisem ze dne 17. prosince 2008:

 

Český telekomunikační úřad
Ing. Jiří Duchač - ředitel odboru SKS

poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 17. prosince 2008

Věc: Zkušební otázky pro operátory amatérské radiokomunikační služby

Vážený pane řediteli,

ve dnech 16. až 21.listopadu 2008 se konala 21. konference IARU Region 1. Tato konference přijala některé úpravy kmitočtových plánů. Podstatná změna se týká pásma 7,0 až 7,2 MHz, kde od 29. března, na základě usnesení WRC03, bude v celém úseku amatérská služba prioritní. Tím dojde k nesouladu mezi skutečností a tím, co je při zkouškách požadováno. Další nesoulad nastal i tím, že ITU přidělilo nové série volacích značek některým, převážně balkánským zemím.

Bylo by proto vhodné, kdyby ČTÚ tyto otázky upravil v souladu se skutečností, s čímž jsme ochotni vám být nápomocni.

S pozdravem

ing. Jaromír Voleš
předseda Českého radioklubu

ČTÚ odpověděl následovně:

Pásmo 70 MHz i v roce 2009

• 12.únor 2009

Jak jsme už informovali ve zprávě z 9.12.2008, umožní ČTÚ i v roce 2009 experimentální provoz v pásmu 70 MHz v OK s tím, že pro tento rok vydá 50 povolení. K 9.2. byla vydána povolení k pokusnému provozu těmto stanicím:

OK2BDS, OK2BGW, OK2BX, OK1CDJ, OK1CO, OK1COM, OK1CZ, OK1DFC, OK1DO, OK1DOZ, OK2ER, OK1ES, OK7FA, OK2GZ, OK6IM, OK1KT, OK1MAC, OK1MO, OK1MP, OK1MRS, OK2MWR, OK2POI, OK7RA, OK2SBL, OK1SJ, OK1TEH, OK6TW, OK1UHU, OK1VEC, OK1VEN, OK1VHF, OK1VM, OK1XFJ,

tedy celkem 33 stanicím. Lze tedy předpokládat, že další žádosti je ještě možno podat.

 

9.prosinec 2008

Český radioklub obdržel na svůj dopis zaslaný předsedovi rady ČTÚ následující odpověď:

Zároveň byl na WWW stránkách ČTÚ publikován následující text:

8.12.2008

OZNÁMENÍ o zveřejnění upravených podmínek pro omezený přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz pro rok 2009, které Český telekomunikační úřad stanovil na základě podnětu občanského sdružení Český radioklub

Český telekomunikační úřad oznamuje, že na základě žádosti občanského sdružení Český radioklub upravil pro rok 2009 podmínky k experimentálnímu využívání pásma 70 MHz omezeným počtem amatérských stanic.

Omezený přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") obdržel žádost občanského sdružení Český radioklub o prodloužení, případně rozšíření možností přístupu amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz. Žádost byla posouzena a po konzultacích s uživateli rádiového spektra, kterým je pásmo vyhrazeno, bylo rozhodnuto, že lze identifikovat dílčí úsek pásma a podmínky, za kterých by v něm experimentální využívání mohlo pokračovat. Předmětné kmitočtové pásmo bylo rozšířeno s tím, že záměr ověřovat možnosti koexistence amatérské služby s ostatními službami v předmětném pásmu i v pásmech přilehlých bude umožněn i v roce 2009 provozem omezeného počtu stanic za následujících podmínek:

 

 • využívání bude umožněno ve vyhrazeném úseku 70,100 - 70,300 MHz v kategorii podružné služby s členěním na druhy provozu dle kmitočtového plánu IARU Region 1 (Davos 2005),
 • provoz bude možný pouze na základě nového individuálního oprávnění vydaného ČTÚ, které bude mít platnost do 31. 12. 2009,
 • platnost individuálních oprávnění pro rok 2008 nebude prodlužována,
 • maximálně bude vydáno 50 oprávnění,
 • individuální oprávnění umožní držiteli provoz nejvýše ze dvou stanovišť,
 • výkon maximálně 10 W e.r.p.,
 • držitelé oprávnění zašlou ČTÚ do 31.10. 2009 zprávu o svém experimentálním provozu v tomto pásmu.

ČTÚ čj. 100 217/2008-613

odbor správy kmitočtového spektra

Najde se na: http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&ArticleId=4681

Miloš, OK1MP

 


28.říjen 2008

Český radioklub doručil Českému telekomunikačnímu úřadu následující dopis:

 

Český telekomunikační úřad
k rukám předsedy Rady PhDr. Pavla Dvořáka, CSc.

poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 22.října 2008

Věc: Experimentální provoz amatérské služby na kmitočtech 70,2 až 70,3 MHz

Vážený pane předsedo,

ještě jednou Vám chci poděkovat za kladný postoj Českého telekomunikačního úřadu k žádosti o prozkoumání možnosti přístupu operátorů amatérské radiokomunikační služby ke kmitočtům v oblasti 70 MHz, kterým bylo umožněno 20 stanicím využívat kmitočty 70,2 - 70,3 MHz pro experimentální provoz. Dnem 31. prosince však oprávnění vydaná ČTÚ skončí. Proto se nyní na Vás obracím s žádostí o prodloužení, případně rozšíření možností tohoto přístupu. Tomuto experimentu věnovali naši operátoři řadu hodin a vynaložili značné prostředky, v mnohých případech v řádu několika desítek tisíc korun. Byli bychom proto neradi, aby toto vše přišlo vniveč.

V příloze tohoto dopisu Vás chci v krátkosti seznámit s výsledky tohoto experimentálního provozu i s celkovým vývojem v tomto pásmu.

Za kladné vyřízení předem děkuji.

S pozdravem

za

Český radioklub

ing. Jaromír Voleš
předseda

Zhodnocení experimentálního provozu v pásmu 70,2 až 70,3 MHz

České stanice se objevily v pásmu 70 MHz velmi brzy po vydání oprávnění. Do sou-časné doby bylo našimi stanicemi navázáno přibližně 1000 oboustranných spojení telegraf-ním, fonickým a digitálním provozem. Až do výskytu mimořádné vrstvy Es, tj. do konce května, šlo o spojení místního charakteru a též o digitální spojení odrazem od ionizovaných stop meteorů. Zde se negativně projevilo výkonové omezení. Povolení většího výkonu, např. místo 10 W ERP 10 W koncového stupně, by vedlo ke zkrácení času potřebného na navázání spojení ze současných potřebných průměrných dvou hodin na 30 minut a méně.

Co se týče vzdálenějších signálů: během léta byl přibližně 25x zaznamenán intenzivnější výskyt šíření prostřednictvím mimořádné vrstvy Es. V době výskytu šíření Es směrem z východu je pásmo 70 MHz extrémně rušené silnými signály rozhlasových stanic z bývalých Sovětských republik a tedy je pro jakékoliv místní uživatele naprosto nepoužitelné. V době výskytu šíření Es ze západu jsou kmitočty okolo 70,200 MHz plné silných signálů radioamatérů z Velké Británie, případně pří šíření z jihu vyskytují se okolo kmitočtu 70,200 MHz silné signály stanic z Řecka a Itálie, takže kmitočty okolo 70,200 MHz jsou mimo radioamatérů pro případné jiné místní služby těžko použitelné. Provoz radioamatérských stanic probíhá převážně na kmitočtech v rozsahu 70,190 - 70,230 MHz, mimo tyto kmitočty jen sporadicky (signály majáků v rozsahu 70,000 - 70,100 MHz). Nejdelší navázaná spojení byla přes 2500 km s Portugalskem.

Za celou dobu jsme nezaznamenali v rozsahu 70 - 71 MHz žádný provoz lokálních, nebo blízkých stanic služeb jiných uživatelů mimo radioamatérů.

Názor jednoho z experimentátorů:

S ohledem na to, že místní provoz je s výjimkou několika radioamatérů nulový a ten stejně probíhá jen v době výskytu mimořádných šíření a investice do potřebných zařízení nejsou malé (jelikož žádný komerčně vyráběný tranceiver neumožňuje pracovat na 70 MHz), nebál bych se toto pásmo generálně povolit na sekundární bázi i u nás, případně povolit toto pásmo na delší časový úsek pro individuální žádosti. Osobně si myslím, že počet takovýchto žádostí by u nás nepřesáhl číslo 50.

Přikláněl bych se k povolení většího výkonu, například místo 10 W ERP 10 W konco-vého stupně, což by nevedlo k možnosti nějakých kolizí s jinými uživateli, ale naopak k zkrácení času potřebného k navázání spojení, hlavně u spojení prostřednictvím odrazu od meteorických stop, ze současných potřebných průměrných dvou hodin na 30 minut a méně. Pokud by byla možnost získat i nějaké omezené povolení pro výkon stejný, jaký je povolen v Estonsku, Dánsku nebo Velké Británii, dalo by se navázat i spojení se dvěmi, nebo třemi stanicemi prostřednictvím odrazu od Měsíce, což by byla myslím velmi velká reklama pro Českou republiku.

Jelikož hlavní provoz stanic v době výskytu Es se odehrává mezi kmitočty 70,190 - 70,220 MHz, doporučoval bych přesunout povolený úsek mezi kmitočty 70,150 - 70,250 MHz, případně rozšířit aktuální úsek na 70,100 - 70,300 MHz. Povolené druhy provozu bych ponechal.

Jak vyplývá z následujícího přehledu, došlo v Evropě v dalších zemích ke generálnímu uvolnění úseků v oblasti 70 MHz pro amatérskou službu. To se projevilo i v návrhu bodu EU9 kmitočtové tabulky (ECA - European Common Allocations table): " In a growing number of CEPT countries, parts of the band 70.0-70.5 MHz is also allocated to the Amateur Service on a secondary basis"

Kmitočtové úseky povolené amatérské službě v okolí 70 MHz

 

Země Kmitočty [kHz] Výkon [W] Licence Poznámka
Chorvatsko 000-450 10
Česká republika 200-300 10 ERP Individuální 20 povolení do konce roku 2008
Dánsko 988-062
088-112
188-212
238-287
313-387
413-512
25 CEPT Grafické znázornění neobsahuje úseky mimo 000-500.
Estonsko 041-042
140-300
10 EIRP
100/10
Beacon
CEPT
Class A and B: 100 W
Class D: 10 W
Irsko 125-450 50 PEP Mobilní provoz - 25 W PEP
Fárské ostrovy 000-212
238-500
25 Individuální
Německo 69,995 MHz 9,9 EIRP Individuální DI2AW, DI2PM and DL3YEE
Řecko 200-250 100 PEP CEPT Max šíře pásma 3 kHz, tj. ne FM.
Gronsko 000-500 500-1000
Itálie,
San Marino,
SMOM,
Vatican City
088-112
188-212
288-312
25 EIRP Mimo území 30 km od hranic Francie, Rakouska a Švýcarska.
Lucembursko 150-250 10 ERP
Monako 000-500 100 CEPT Před vysíláním je nutno kontaktovat André Bertholier, 3A2DW, v povolovacím orgánu.
Portugalsko,
Azorské ostrovy,
Madeira
157-212
238-287
100 EIRP Pouze Class A
Slovinsko 000-450 100
Somálsko 000-500 3000
Jižní Afrika 000-300 400
UK,
Gibraltar,
Britské základny na Kypru
000-500 160

 


3.září 2008

Český radioklub obdržel od ČTÚ odpověď na dopis, o němž jsme informovali ve zprávě ze 30.7.2008:

 


30.červenec 2008

V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhu úprav Evropské kmitočtové tabulky (ECA - European Common Allocations table). Dopisem předsedovi Rady ČTÚ požádal ČRK o podporu v konečném přijetí poznámky EU9, ve které se praví, že ve vzrůstajícím počtu zemí CEPT je část pásma 70,0 až 70,5MHz přidělena též amatérské službě na sekundární bázi.

 

Český telekomunikační úřad
k rukám předsedy Rady PhDr. Pavla Dvořáka, CSc.

poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 30. července 2008

Věc: Návrh úpravy Evropské kmitočtové tabulky

Vážený pane předsedo,

nejprve mi dovolte, abych Vám poděkoval za přístup Českého telekomunikačního úřadu při povolení experimentálního provozu dvaceti stanic amatérské služby v pásmu 70,2 až 70,3 MHz.

Nyní se na Vás obracím se žádostí o podporu v následující záležitosti. V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhu úprav Evropské kmitočtové tabulky (ECA - European Common Allocations table). V navrhovaných změnách je i nová poznámka "EU9 In a growing number of CEPT countries, parts of the band 70.0-70.5 MHz is also allocated to the Amateur Service on a secondary basis." Připomínky lze podat do 16.srpna na adrese yurdal@ero.dk. Budeme rádi, pokud ČTÚ zařazení této poznámky do konečného znění dokumentu podpoří.

Zde si dovolím připomenout, že již v roce 1995 dokument ERC nazvaný Detailed Spectrum Investigation Phase II: 29.7 - 960 MHz v kapitole 10.4 se touto problematikou zabýval a v části Amateur and Amateur Sattelite Services je obsažen odstavec 70-70.5. V tomto odstavci se praví, že v mnohých zemích CEPT může amatérská služba používat toto pásmo na sekundární bázi. Předpokládalo se, že rozhlas ve východní Evropě toto pásmo opustí a bude proto možná dohoda, že amatérské službě bude přidělen úsek alespoň 100 kHz se středem na 70,2 MHz v pásmu 70 až 70,45 MHz. Následně je v kmitočtové tabulce v DSI II v kmitočtovém úseku 69,95 - 70,45 MHz uváděna mobilní služba jako primární a amatérská jako sekundární.

S pozdravem

za

Český radioklub

ing. Jaromír Voleš
předseda

Ve stejném smyslu byl odeslán i e-mail Evropskému radiotechnickému úřadu na adresu yurdal@ero.dk.

 


13.červen 2008

Každodenního provozu na pásmech se to netkne, organisované spolkové činnosti radioamatérů však ano: vláda ČR připravuje nový občanský zákoník a aktuálně návrh publikovala k veřejné diskusi. Většina radioamatérských organisací (včetně ČRK) má právní formu občanských sdružení, která jsou dnes činná podle zákona o sdružování občanů. Návrh nového občanského zákoníku počítá s tím, že úprava spolčování do něj bude vtělena a stávající zákon o sdružování občanů bude zrušen. I radioamatérské organisace a radiokluby mají tedy dost dobrých důvodů se novým zákoníkem a jeho dopady zabývat.

Text návrhu i důvodovou zprávu najdete na WWW stránkách ministerstva spravedlnosti: http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=381&d=125304. Stávajících občanských sdružení se týkají zejména ustanovení o spolcích (§§ 191 - § 276), také však obecnejší ustanovení o právnických osobách (§ 102 a násl.) a ustanovení přechodná a závěrečná (§ 2767 a násl.). Zákon ovšem upravuje velmi rozsáhlou oblast všemožných vztahů mezi občany, takže je určitě dobré pročíst si ho celý. Praxi radioamatérů mohou, hlavně při stavbě antén, ovlivnit například úpravy vztahů mezi sousedy. Do 31.srpna 2008 má každý možnost zaslat ministerstvu připomínky.

Na první rychlé přečtení se nezdá, že by kromě pozměněného názvosloví přinesl nový zákon změny principiální. Mnoho otázek je ovšem upraveno daleko podrobněji, než dnes. Pro ilustraci: dnešní spolčovací zákon má 22 paragrafů, ustanovení o spolcích v návrhu nového zákona jich obsahují 85. Je nepochybné, že stanovy všech dnešních spolků (včetně těch radioamatérských) budou vyžadovat provedení mnoha změn. Naštěstí jsou na to závěrečnými ustanoveními zákona ponechány tři roky, a navíc lze očekávat, že zákoník by mohl nabýt účinnosti nejdříve počátkem roku 2010. Dost jistě asi nebudeme jeho konečné znění znát počátkem roku 2009, kdy se sejde sjezd ČRK. Je tedy dost času k přemýšlení o tom, co zákoník do života každého z nás přinese, byla by však jistě škoda tento čas promeškat.

 


 

27.únor 2008

Přehled zájemců o povolení provozu v pásmu 70 MHz, jejichž seznam ČRK předal ČTÚ, je již naplněn. ČRK přeje všem budoucím držitelům povolení k provozu v pásmu 70 MHz hodně úspěchů.

1 OK1CDJ
2 OK1CO
3 OK1CZ
4 OK1DFC
5 OK1DO
6 OK1ES
7 OK1KT
8 OK1MDK
9 OK1MP
10 OK1TN
11 OK1VHF
12 OK2BDS
13 OK2BGW
14 OK2POI
15 OK6TW
16 OK7FA
17 OK1XFJ
18 OK1UM
19 OK1AHO
20 OK1VEC

Karel, OK2ZI,
OK VKV manažer

 


 

11.únor 2008

Český radioklub obdržel odpověď na dopis zaslaný dne 23.11.2007 ČTÚ ve věci uvolnění přístupu na pásmo 70 MHz v OK:

Informace je uvedena též na WWW stránkách ČTÚ - http://www.ctu.cz/main.php?pageid=251&page_content_id=4912.

Zájemci o nominaci k povolení pokusného provozu mohou kontaktovat OK VKV managera Karla, OK2ZI: ok2zi@atlas.cz.

 


 

5.únor 2008

Český radioklub odeslal MPO ČR a ČTÚ následujcí dopisy:

 

Český telekomunikační úřad
Ing. Jiří Duchač

ředitel odboru SKS

pošt. schr. 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 24. ledna 2008

Vážený pane řediteli,

děkujeme za přijetí, jehož se nám dne 4. prosince 2007 u Vás dostalo, stejně tak i za ostatní setkání s Vámi v předchozích letech, která se stala téměř tradicí, a která nám i Vašemu úřadu umožňují vzájemné konsultace a hledání efektivního řešení problémů amatérské radiokomunikační služby v České republice.

Rádi bychom Český telekomunikační úřad požádali o podporu v několika otázkách:

 1. ECC - komise elektronických komunikací CEPT - přijala v roce 2005 doporučení č.(05)06 o radioamatérských oprávněních CEPT třídy NOVICE, aby administrativy členských zemí CEPT umožnily držitelům oprávnění třídy NOVICE provoz amatérských stanic na území příslušné členské země. Aktuálně již řada členských zemí toto doporučení akceptovala, a domníváme se, že je čas přijmout je i v ČR. Při této příležitosti Vás chceme upozornit, že aktuálně bylo přijato i Slovenskou republikou v souvislosti s přijetím nových předpisů pro amatérskou službu.

   

 2. V souvislosti s probíhající přípravou rozsáhlejší novely zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích bychom rádi upozornili na znění § 100 odst. 5) zákona, podle nějž

  "Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu, 11) provozem amatérské radiokomunikační služby, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tuto amatérskou radiokomunikační službu podmínky k odstranění rušení. V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné elektromagnetické slučitelnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení."

  Toto ustanovení umožňuje ukládat při ochraně elektronických komunikací provozovatelům amatérské služby zvláštní a mimořádná omezení, jaká provozovatelům jiných služeb ukládána nejsou, ačkoli dle mezinárodních předpisů o radiokomunikacích je tato služba s ostatními službami rovnoprávná. Zákon o elektronických komunikacích proto považujeme v tomto bodě pro amatérskou službu za diskriminační a požadujeme zrušení tohoto odstavce.

   

 3. V nedávné době jsme Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR zaslali dopis, jímž jsme požádali o některé úpravy vyhlášek č.155/2005 Sb. a 156/2005 Sb., jimiž by byla opravena zjevná tisková chyba, zpřesněny některé formulace, usnadněno opakované vydání stejné volací značky v odůvodněných případech a usnadněn provoz majákových vysílačů ARDF. Znění dopisu uvádíme v příloze. V odpovědi se nám dostalo ujištění, že MPO kontinuálně sleduje vývoj v oblasti elektronických komunikací a promítá ho do novel příslušných právních předpisů. I proto žádáme ČTÚ o podporu těchto našich podnětů, přičemž se domníváme, že právě novela zákona o elektronických komunikacích může být vhodnou příležitostí k aktualisaci jeho prováděcích předpisů.

Předem Vám, pane řediteli, děkujeme za vstřícný přístup k naší žádosti.

Za

Český radioklub
občanské sdružení

ing. Jaromír V o l e š
předseda

 

 

Vážený pan
Ing. Karel Staněk

odbor elektronických komunikací

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1

V Praze dne 29. ledna 2008

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na náš dopis ze dne 20. června 2007, ve kterém jsme se na Odbor elektronických komunikací obrátili s připomínkami, které směřovaly k úpravě předpisů, které se týkají amatérské služby, uvádíme další připomínky.

 1. V souvislosti s probíhající přípravou rozsáhlejší novely zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích bychom rádi upozornili na znění § 100 odst. 5) zákona, podle nějž

  "Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu, 11) provozem amatérské radiokomunikační služby, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tuto amatérskou radiokomunikační službu podmínky k odstranění rušení. V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné elektromagnetické slučitelnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení."

  Toto ustanovení umožňuje ukládat při ochraně elektronických komunikací provozovatelům amatérské služby zvláštní a mimořádná omezení, jaká provozovatelům jiných služeb ukládána nejsou, ačkoli dle mezinárodních předpisů o radiokomunikacích je tato služba s ostatními službami rovnoprávná. Zákon o elektronických komunikacích proto považujeme v tomto bodě pro amatérskou službu za diskriminační a požadujeme zrušení tohoto odstavce.

   

 2. ECC - komise elektronických komunikací CEPT - přijala v roce 2005 doporučení č.(05)06 o radioamatérských oprávněních CEPT třídy NOVICE, aby administrativy členských zemí CEPT umožnily držitelům oprávnění třídy NOVICE provoz amatérských stanic na území příslušné členské země. Aktuálně již řada členských zemí toto doporučení akceptovala, a domníváme se, že je čas přijmout je i v ČR. Při této příležitosti Vás chceme upozornit, že aktuálně bylo přijato i Slovenskou republikou v souvislosti s přijetím nových předpisů pro amatérskou službu.

   

 3. Řada zemí začala již uplatňovat Doporučení CEPT T/R 61-01 i pro klubové stanice. Domníváme se, že by CEPT oprávnění pro klubové stanice bylo možno vydávat i v České republice.

Úpravy, které navrhujeme, reagují na problémy, které jsou v některých případech dosti naléhavé, uvítali bychom samozřejmě, kdyby mohly být uplatněny co nejdříve.

Předem děkuji za zvážení podnětů našeho sdružení.

Za

Český radioklub
občanské sdružení

Josef Zabavík
tajemník

 


23.listopad 2007

Český radioklub odeslal předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu následující dopis:

 

Český telekomunikační úřad
k rukám předsedy Rady PhDr. Pavla Dvořáka, CSc

poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Věc: Možnost přístupu amatérské služby ke kmitočtům v okolí 70 MHz

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jako představitele Českého telekomunikačního úřadu s žádostí o prozkoumání možnosti přístupu operátorů amatérské radiokomunikační služby ke kmitočtům v oblasti 70 MHz.

V Telekomunikačním věstníku 3/2002 vyšel v diskusní části Návrh přílohy č. 5/_ .2002 pro kmitočtové pásmo 66 až 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra. Český radioklub dopisem Českému telekomunikačnímu úřadu ze dne 30.3.2002 navrhl, aby část tohoto pásma, tak jak je tomu v řadě evropských zemí, byla i v České republice přidělena amatérské službě.

Návrh jsme odůvodnili odkazem na dokument ERC z roku 1995 nazvaný Detailed Spectrum Investigation Phase II: 29.7 - 960 MHz, který v kapitole 10.4 Amateur and Amateur Sattelite Services obsahuje odstavec 70-70.5. V tomto odstavci se praví, že v mnohých zemích CEPT může amatérská služba používat toto pásmo na sekundární bázi. Předpokládá, že rozhlas ve východní Evropě toto pásmo opustí a bude proto možná dohoda, že amatérské službě bude přidělen úsek alespoň 100 kHz se středem na 70,2 MHz v pásmu 70 až 70,45 MHz. Následně je v kmitočtové tabulce v DSI II v kmitočtovém úseku 69,95 - 70,45 MHz uvedena mobilní služba jako primární a amatérská jako sekundární.

ČTÚ návrh v rozsáhle odůvodněné odpovědi zamítl, přičemž negativní závěr se opíral o následující tři argumenty:

 1. tento kmitočtový úsek je amatérské službě přidělen pouze ve Velké Británii, v britských suverénních územích Evropy a v několika dalších zemích Britského společenství národů,
 2. s výjimkou Slovinska žádná jiná země amatérskou službu v pásmu 70 MHz nepovolila a podle informací ČTÚ povolit nehodlá,
 3. prioritním úkolem ČTÚ je harmonizovat. do roku 2008 Národní kmitočtovou tabulku ČR s Evropskou tabulkou přidělení a využití kmitočtů (ECA), která v pásmu 70 MHz kmitočtové přidělení amatérské službě neuvádí.

V běhu času se však ukazuje, že řada evropských zemí nyní postupně pásmo 70 MHz amatérské službě přiděluje. K Velké Británii v poslední době přibylo několik dalších zemí (viz příloha ), které amatérské službě v tomto pásmu různé kmitočtové úseky povolily. Jde totiž o možnost využití této části kmitočtového spektra k bohatému experimentování a výzkumu šíření s využitím například sporadické vrstvy Es, apod. V létě tohoto roku povolovací orgány Azorských ostrovů, Madeiry, Maďarska a Portugalska umožnily amatérské službě časově omezený experiment v této kmitočtové oblasti. Po jeho vyhodnocení se dá předpokládat, že amatérská služba v uvedených zemích dostane trvalý kmitočtový příděl.

S přihlédnutím ke všem těmto okolnostem žádáme, aby státní správa ČR při příležitosti rozsáhlých legislativních změn v oblasti telekomunikací znovu zhodnotila přístup k využití kmitočtů v uvedené oblasti (optimálně 70 - 70,45 MHz), a poskytla v tomto pásmu přiměřený úsek, alespoň 100 kHz, amatérské službě, byť třeba jen na sekundární nebo neinterferenční bázi.

S pozdravem

za

Český radioklub

ing. Jaromír Voleš
předseda

V Praze dne 7. listopadu 2007

Kmitočtové úseky povolené amatérské službě v okolí 70 MHz

 

Země Kmitočty [kHz] Výkon [W] Licence Poznámky
Chorvatsko 000-450 10
Dánsko 013-062
088-112
188-212
313-387
413-487
25 CEPT
Irsko 125-450 50 Individuální
Farské ostrovy 013-062
088-112
313-387
413-487
25 Individuální
Německo 69,995 MHz 9,9 EIRP DL3YEE Všechny druhy provozu, avšak max. šíře pásma 2,7 kHz
Řecko 200-250 100 PEP CEPT Max šíře pásma 3 kHz, tj. ne FM.
Grónsko 000-500 500-1000
Itálie 088-112
188-212
288-312
25 EIRP Mimo území 30 km od hranic Francie, Rakouska a Švýcarska.
Do 31.12.2007.
Lucembursko 150-250 10 ERP
Monako 000-500 100 CEPT Před vysíláním je nutno kontaktovat André Bertholier, 3A2DW, v povolovacím orgánu.
Slovinsko 000-450 100
Somálsko 000-500 3000
Jižní Afrika 000-300 400 Na sekundární bázi.
UK,
Gibraltar,
Britské základny na Kypru
000-500 160

 


11.říjen 2007

Několik radioklubů se na Radu ČRK obrátilo s informací, že Český rozhlas je oslovil s výzvou, aby hradily rozhlasový poplatek. Český rozhlas na svých stránkách skutečně sděluje, že takovou výzvu odeslal cca 160 tisícům odběratelů elektřiny, kteří dosud rozhlasový poplatek neplatí. Týká se povinnost platit rozhlasový poplatek také radioklubů?

Otázku řeší zákon č.348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích. Z něj citujeme několik klíčových ustanovení:

 

§ 2
Předmět poplatků

(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen "rozhlasový přijímač"). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

(4) Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají
a) telekomunikační zařízení vyrobená výhradně k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání,
b) rozhlasové nebo televizní přijímače, které tvoří součást sbírek muzejní povahy zapsaných v centrální evidenci sbírek .

§ 3
Poplatník

(1) Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

§ 5
Základ poplatků

(1) Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.

(2) Rozhlasový poplatek neplatí fyzická osoba žijící ve společné domácnosti s poplatníkem rozhlasového poplatku, který splnil oznamovací povinnost uloženou v § 8 odst. 2. Televizní poplatek neplatí fyzická osoba žijící ve společné domácnosti s poplatníkem televizního poplatku, který splnil oznamovací povinnost uloženou v § 8 odst. 2.

(4) Poplatník, který je právnickou osobou, platí rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače a televizní poplatek z každého televizního přijímače.

Z uvedeného plyne:

 • rozhlasový poplatek se platí z rozhlasového přijímače, přičemž rozhlasový přijímač je definován velmi široce jako zařízení technicky způsobilé přijímat rozhlasové vysílání bez ohledu na způsob příjmu, takovým zařízením je nepochybně i přijímač (transceiver) způsobilý přijímat v pásmech, která jsou přidělena rozhlasové službě (tedy i v KV rozhlasových pásmech), a modulacemi, jimiž se rozhlasové vysílání uskutečňuje; je známo, že za rozhlasový (i TV) přijímač se považuje i počítač způsobilý přijímat tzv. internetové vysílání,

   

 • radioamatér, který je fysickou osobou a nepoužívá rozhlasový přijímač při provozu své živnosti, má i přijímací zařízení používaná pro radioamatérský provoz pokryta úhradou rozhlasového poplatku, který platí za ostatní rozhlasové přijímače v domácnosti,

   

 • kluby, a stejně tak i radioamatéři, kteří by radioamatérská zařízení schopná příjmu rozhlasového vysílání používali při provozu živnosti, platí rozhlasový poplatek za každé zařízení splňující definici rozhlasového přijímače zvlášť,

   

 • pokud někdo drží nebo z jiného důvodu užívá (má vypůjčen, pronajat atp.) rozhlasový přijímač, který není jeho vlastnictvím, platí rozhlasový poplatek z takového přijímače v případě, že ho má v držení alespoň jeden měsíc.

Naprostá většina radioamatérů si nemusí s popsanou akcí Českého rozhlasu dělat jakékoli starosti, pokud platí rozhlasový poplatek za přijímače ve své domácnosti. Radiokluby však případně doručenou výzvu Českého rozhlasu (a ostatní podobné výzvy) musí brát vážně: jsou povinny platit rozhlasový poplatek z každého zařízení, které splňuje výše uvedenou definici rozhlasového přijímače, pokud takové zařízení mají ve vlastnictví, nebo pokud je z jiného důvodu užívají alespoň jeden měsíc.

Rozhlasový poplatek není zvlášť vysoký, v rozpočtech většiny klubů je však nepřehlédnutelným výdajem. Některé kluby budou mít možná tendenci věc řešit úpravou svých vztahů k vlastnictví zařízení, která by mohla být důvodem k požadavku na platbu poplatku. Nutno počítat, že v případě sporu by mohla padnout třeba otázka, co má klub vedeno jako svůj majetek v účetnictví případně v pojistné smlouvě, existuje-li při provozu cizího zařízení smlouva o výpůjčce či nájmu atp.


18.červenec 2007

Na dopis Českého radioklubu z 20.června 2007 došla z MPO ČR následující odpověď:

 


 

18.červenec 2007

Český radioklub odeslal vedoucímu odboru elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR následující dopis:

 

Vážený pan
Ing. Karel Staněk

odbor elektronických komunikací
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32

110 15 Praha 1

V Praze dne 20.června 2007

Vážený pane inženýre,

cyklus inovace radiokomunikačních předpisů - obvykle pětiletý - nás vede k tomu, abychom upozornili na některé problémy, které se z pohledu amatérské radiokomunikační služby vyskytly v době aplikace předpisů stávajících, a již před zahájením příprav předpisů nových přispěli odstranění těchto problémů.

Úpravy, které navrhujeme, jsou uvedeny v příloze tohoto dopisu. Protože reagují na problémy, které jsou v některých případech dosti naléhavé, uvítali bychom samozřejmě, kdyby mohly být uplatněny již předpisech aktuálně platných.

Předem děkuji za zvážení podnětů našeho sdružení.

S pozdravem

za

Český radioklub

Ing.Jaromír V o l e š
předseda ČRK

PŘÍLOHA:

A. Tisková chyba v textu vyhlášky č.156/2005 Sb.

Ke zjevné tiskové chybě došlo v § 4 vyhlášky:

"§ 4
Třídy operátorů

(1) Operátor je na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního předpisu zařazen do třídy A nebo do třídy N.
(2) Maximální výstupní výkon ve třídě
a. A je 750 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 1, pokud status uvedený v tabulce nestanoví výkon nižší,
b. N je 10 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 2.
(3) V mezích kmitočtových pásem uvedených v tabulkách přílohy č. 1 k této vyhlášce může operátor pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU - International Amateur Radio Union) pro Region 1.
(4) Na mezinárodním radioamatérském závodě nebo při spojení využívajícím pasivní odraz od mimozemských objektů může operátor třídy A obsluhovat stanici o maximálním výstupním výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo toto území.
(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 3 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho zdroje.
(6) Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice je 50 W."

V odstavci 5 se zdůrazňuje, že výkony uvedené v odstavcích 2 a 3 se posuzují v souhrnu, ve skutečnosti však odkazovaný odstavec 3 výkonové limity nezahrnuje (doporučení IARU regulují užívání kmitočtových segmentů, nikoli výkonů), obsahuje je však odstavec 4. Odstavec 5 by tedy měl mít toto znění:

"(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 4 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho zdroje."

B. Formulační neurčitost v určení zřizovatelů stanic individuálních a klubových

Držiteli oprávnění k užívání rádiových kmitočtů pro amatérskou radiokomunikační službu mohou být fyzické i právnické osoby. Předpisy platné do roku 2005 vycházely ze zásady, že nositeli povolení provozu amatérských stanic jednotlivců mohou být fyzické osoby, nositeli povolení amatérských stanic klubových právnické osoby. Například u již zrušené vyhlášky MDS č.201/2000 Sb. to plynulo ze znění § 2 odst. 2. v souběhu se zněním § 1 odst. 1 písm. e).

Ve vyhlášce dnes platné je formulován jediný znak, který rozlišuje stanici klubovou a stanici individuálního držitele oprávnění. Vyhláška č.156/2005 Sb. v § 1 stanoví:

"Pro účely této vyhlášky se rozumí
.
o. stanicí jednotlivce stanice, kde držitelem oprávnění je fyzická osoba,
p. klubovou stanicí stanice, kdy jednu volací značku používá více osob,"

Díky praxi, kterou mají radioamatéři zažitu z dob platnosti dřívějších předpisů, dostáváme řadu dotazů o náležitostech žádostí o udělení oprávnění k užívání rádiových kmitočtů, neboť zákon (ZoEK), vyhláška i opatření ČTÚ obecné povahy č.OOP/13/07.2005-1 vyžadují jiné náležitosti u osob fyzických a osob právnických. Dříve platné předpisy též umožňovaly, aby amatérskou stanici provozovali i jiní držitelé oprávnění, což předpisy dnes platné neumožňují.

Dotazy radioamatérů jednak ukazují, že problematika by ve vyhlášce měla být řešena s větší určitostí, jednak je také žádoucí, aby radioamatéři v České republice měli pro svou činnost podmínky srovnatelné s podmínkami v jiných vyspělých zemích. V mnoha z nich je možné, aby stanici (volací značku) jednotlivce provozovaly i jiné osoby, jsou-li rovněž držiteli oprávnění. Zejména toto považujeme za podstatný důvod k žádosti, aby text předpisů výslovně uváděl, že oprávnění pro klubovou stanici může být vydáno fyzické i právnické osobě.

Navrhujeme následující úpravu § 1 písm. p) vyhlášky:

"p. klubovou stanicí stanice, kde držitelem oprávnění je fyzická nebo právnická osoba, a kde jednu volací značku používá více osob,"

C. Úprava opakovaného přidělení téže volací značky

Problematiku upravuje vyhláška č.155/2005 Sb., která v § 9 odst. 4) bezvýjimečně stanoví, že volací znak stanice amatérské radiokomunikační služby přidělený dříve vydaným oprávněním může být opětovně přidělen jinému žadateli této služby nejdříve po uplynutí pěti let po skončení platnosti původního oprávnění.

Praxe ukázala, že toto pravidlo je zdrojem problémů u neobsluhovaných stanic, tj. stanic, kde konkrétní zařízení využívá mezinárodně koordinovaný kmitočet a jeho nezměněný znak je důležitý pro adresování zařízení v mezinárodně fungujícím systému (síť tzv. packet radia). Je nezbytné, aby volací znak mohl bezprostředně přecházet na nového provozovatele zařízení, jestliže dřívější provozovatel svou činnost ukončí.

Problémy nastávají též v případě klubových stanic zřízených právnickými osobami, tzn. v případě radioklubů. Mění-li radioklub zřizovatele, je uvedené pravidlo na překážku tomu, aby týž sportovní tým mohl bez přerušení používat volací značku, pod niž budoval své dobré sportovní jméno třeba i desítky let doma i ve světě.

Mělo by též být - z pohledu ryze lidského - přípustné, aby volací značka po úmrtí držitele oprávnění mohla být přidělena jeho blízkému příbuznému, je-li držitelem oprávnění.

Navrhujeme, aby pro tyto tři vyjmenované případy byla v textu vyhlášky umožněna výjimka.

D. Úprava provozu majákových vysílačů pro radiový orientační běh

Při tréninku a soutěžích v radioamatérském orientačním běhu (ARDF), v němž jsou pořádány mezinárodní soutěže až do úrovně mistrovství světa, musí být provozovány majákové vysílače nevelkého výkonu na kmitočtech přidělených amatérské službě. Vzhledem k nízkému výkonu, práci na fixních kmitočtech a skutečnosti, že tyto majáky nejsou určeny a ani způsobilé ke standardní dvoustranné komunikaci, lze u nich připustit zvláštní úpravu, která umožní jejich provozování bez volací značky.

Navrhujeme

a) vložit do vyhlášky č.155/2005 Sb. § 2 odst. 3, jímž je vymezen okruh stanic, jež lze provozovat bez volací značky, další bod:
"3. majáky pro radioamatérský orientační běh (ARDF),"
b) ve vyhlášce č.156/2005 Sb. § 1 písm. l) připojit na konec věty:
" a majáky pro radioamatérský orientační běh (ARDF),".

 


16.červen 2007

Již delší dobu bylo známo, že dojde ke zrušení ministerstva informatiky a k rozdělení jeho agendy mezi ostatní resorty. K 1.červnu 2007 ke změně skutečně došlo na základě zákona č.110/2007 Sb. Správou elektronických komunikací bylo pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Radioamatéři se v naprosté většině případů s ministerstvem do styku nedostanou, protože výkonným článkem správy telekomunikačních záležitostí je Český telekomunikační úřad. Ministerstvo je ale významné jako orgán normotvorný, jemuž náleží tvorba vyhlášek, které bezprostředně ovlivňují povolovací řízení a zejména samotný provoz.

Pro žadatele o případné výjimky z ministerských vyhlášek by ovšem styk s ministerstvem mohl být potřebný, proto připojujeme kontaktní údaje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
11015 Praha 1
Telefon: 224851111
Fax: 224811089
E-mail: mpo@mpo.cz
WWW stránky: www.mpo.cz.


27.duben 2007

Dva nové poznatky o praxi Českého telekomunikačního úřadu:

 1. Český radioklub vznesl v souvislosti s vyhodnocením jednoho závodu dotaz na ČTÚ, zda pod značkou fysické osoby - držitele radioamatérského oprávnění může či nemůže vysílat i jiný držitel oprávnění. Odpověď ČTÚ byla následující:

 

 1. Toto stanovisko sice plně odpovídá současně platným předpisům, ty se však v tomto směru odlišují od předpisů platných dlouhá léta v minulosti, kdy provoz koncesionáře pod značkou jiného koncesionáře možný byl, byť za podmínek, které se běhu času rozličně měnily.

  Na tuto skutečnost radioamatéry upozorňujeme. Protože ovšem závodní či expediční provoz týmů pod značkou jednotlivců není v zahraničí výjimečný, a podmínky našich radioamatérů jsou tak nyní oproti možnostem zahraničních amatérů omezené, bude rada ČRK při vhodné příležitosti usilovat o změnu.

   

 2. Dlouhé roky naše úřady vystavovaly koncesi jednotlivce jen jednotlivcům a klubovou koncesi jen právnickým osobám. Znění předpisů, které vstoupily v platnost v roce 2005, tuto otázku poněkud zamlžilo. Vlastně jediným vzdáleným náznakem rozlišení mezi individuálními a klubovými koncesemi z hlediska toho, komu lze jaké oprávnění vystavit, je text vyhlášky č.156/2005 Sb. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, kde § 1 uvádí, že "pro účely této vyhlášky se rozumí ... klubovou stanicí stanice, kdy jednu volací značku používá více osob".

  Zdánlivě logické pravidlo, že jednotlivci náleží jen koncese jednotlivce, není ve skutečnosti zdaleka jednoznačné. Lze si například představit firmu živnostníka - fysické osoby, který bude chtít jako motivační program pro zaměstnance zřídit firemní klubovou stanici. Připomeńme si i projekty tzv. "radioamatérského hotelu", o nichž lze občas cosi zaslechnout, kde by hostům radioamatérům byl k disposici dobře vybavený HAM Shack a případně i značka. I ty mohou provozovat živnostníci - fysické osoby.

  Především stále rostoucí nároky, které náš stát klade na právnické osoby v oblasti administrativy, daní, účetnictví atp., aniž by dostatečně rozlišil, že "právnickou osobou" jsou nejen velké a bohaté nadnárodní obchodní společnosti, ale i malé chudé lokální zájmové spolky, vedou však k tomu, že radiokluby mohou mít zájem svou značku převést na jednotlivce. Zaznamenali jsme přinejmenším jeden případ, kdy ČTÚ značku klubu na jednotlivce skutečně převedl.

  Doplňme ovšem, že pouhé převedení značky z klubu na některého člena klub žádných povinností nezbaví, neboť klub jako právnická osoba není založen koncesní listinou, proto i bez koncese nadále všechny povinnosti nese, dokud se nezruší jako právnická osoba.


12.únor 2007

Český radioklub poslal k nárhu ČTÚ na Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu následující připomínky:

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI: Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Český radioklub

IČ (bylo-li přiděleno): 00551201

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): Petr Čepelák, tf. 266 722 240, e-mail: crk@crk.cz

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:

Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství.

Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Datum: 10. 2. 2007

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Petr Čepelák, tajemník

Podpis oprávněné osoby ):

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:

1. Článek 6 -Konkrétní podmínky pro telematiku v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) stanoví v odstavci 4 výkonové limity pro pásmo e, ve kterém se předpokládá využití technologie UWB. Při stanovení těchto limitů není brána v úvahu amatérská a amatérská služba, které mají kmitočtový příděl v úseku 24 000 MHz až 24 250 MHz, z čehož v úseku 24 000 MHz až 24 050 MHz jsou tyto služby upřednostněny a radiolokoční služba v něm příděl nemá!

Činnost zařízení těchto služeb je založena na zpracování extrémně slabých signálů na úrovni šumu. Činnost zařízení s navrhovanými úrovněmi pak vážně amatérskou službu ohrozí. Dále se domníváme, že tato zařízení mohou vážně ohrozit i činnost zařízení pevné služby.

Navrhujeme tedy alespoň vyjmutí úseku, kde mají amatérská a amatérská družicová služba primární statut z kmitočtového plánu pro tato zařízení.

2. Článek 17 - Konkrétní podmínky pro stanice využívající ultraširokopásmovou technologii stanoví výkonovou hustotu a maximální vyzářený výkon pro daná zařízení.

Zvláště pak přípustné hodnoty maximálního vyzářeného výkonu v 50 MHz pásmu, které jsou o 40 dB vyšší než přípustné střední výkonové hustoty na 1 MHz vážně ohrozí amatérskou a amatérskou službu. Činnost zařízení těchto služeb je založena na zpracování extrémně slabých signálů na úrovni šumu. Dále se domníváme, že provoz těchto zařízení může narušit i činnost některých "choulostivých" služeb, jako je radionavigace apod., které jsou provozovány pod 1,4 GHz.

Navrhujeme, aby činnost těchto zařízení byla omezena na kmitočty vyšší než 1,4 GHz, a aby v pásmech určených pro amatérskou a amatérskou družicovou služby byly omezeny maximální vyzářené výkony. Ke stanovení jejich hodnot, aby navrhované hodnoty střední výkonové hustoty byly považovány za maximální.

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:

Vzhledem k tomu, že v současné době existuje pouze ECC Report 64 "THE PROTECTION REQUIREMENTS OF RADIOCOMMUNICATIONS SYSTEMS BELOW 10.6 GHz FROM GENERIC UWB APPLICATIONS" a evropská norma na zařízení UWB se teprve zpracovává, naskýtá se otázka, zda zařazení článku 17 do návrhu není předčasné a zda by se nemělo počkat až na evropskou normu.


2.únor 2007

Na WEBu ČTÚ se v části s obecnými informacemi a doporučeními nově objevily i poznámky k žádostem o prodlužování platnosti individuálních oprávnění k využívání radiových kmitočtů, tj. i radioamatérských koncesí. ČTÚ jednoznačně doporučuje lhůtu minimálně 30 dnů před uplynutím doby platnosti oprávnění. Po zkušenostech s různými správními řízeními lze ovšem jen doporučit zaslání žádosti v předstihu 60 dnů.

Pokud se týká dodržení uvedených lhůt, byl ČTÚ v posledních letech dosti benevolentní. V tomto aktuálním doporučení ovšem najdeme velmi zřetelné upozornění, že o prodloužení platnosti oprávnění může ČTÚ rozhodnout jen v době platnosti předmětného oprávnění. Neobdrží-li tedy žádost o prodloužení nejméně 30 dnů před uplynutím doby platnosti a nebude proto moci o žádosti rozhodnout včas, platnost oprávnění zaniká k datu, které je na něm uvedeno, a držitel bude muset žádat o oprávnění nové, samozřejmě včetně nového správního poplatku. Radíme tedy trpělivost úředního šimla nepokoušet a na včasnou žádost o prodloužení pamatovat. Pokud lhůtu zmeškáte, nejen, že si nějakou dobu nezavysíláte, ale budete navíc i zbytečně platit pár stokorun.

ČTÚ také upozorňuje, že žádost o změnu radiového kmitočtu včetně jeho technických parametrů se podle § 19 odst. 1 písm. d) zákona o elektronických komunikacích považuje za žádost o udělení nového oprávnění. V případě radioamatérů se to může týkat prakticky jen oprávnění k provozu neobsluhovaných stanic (převaděčů, majáků, nódů PR). I to znamená zvýšenou péči o přítok peněz do státní kasičky formou správních poplatků.

 


 

2.únor 2007

Český radioklub požádal ČTÚ, aby v návazmosti na změny bandplánů, které provedla IARU Reg.I, upravil předpis o otázkách při zkouškách operátorů amatérské služby. Požádal též, aby dobrovolná praktická zkouška z telegrafie lépe odpovídala reálným podmínkám amatérské služby. ČTÚ na ona návrhy reagoval kladně a přijal nové znění předpisu pod č.j. 605/2007-613.

Zkušební otázky (včetně podmínek nepovinné zkoušky z telegrafgie) lze stáhnout na WEBu ČTÚ
- http://www.ctu.cz/1/download/Jak_postupovat/Zkousky/amaterske_zkousky_FAQ.pdf,
případně i na našich stránkách zde.


16.říjen 2006

Na WWW stránkách ČTÚ

http://www.ctu.cz/main.php?pageid=2&page_content_id=3086&PHPSESSID=fb496a894f51e0dea74af747a22b5c0c

byla zveřejněna výzva k uplatnění připomínek ke změně požadavků na zkoušku z telegrafie pro operátory amatérských rádiových stanic. Tato výzva reaguje na podnět ČRK zveřejněný v předchozích zprávách na této stránce a odpovídá tomuto podnětu.

Upozorňujeme, k ČTÚ zpracoval pravidla, jimiž se taková připomínková řízení řídí. Chcete-li k návrhu vznést připomínku, neopoměňte se jimi řídit, jinak k Váší připomínce nemusí být přihlédnuto.

 


 

26.červenec 2006

Na dopis z 21.června jsme obdrželi následující odpověď:

 


6.červenec 2006

ČRK odeslal předsedovi Rady ČTÚ následující dopis:

"Vážený pan

PhDr. Pavel D v o ř á k, CSc,
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 21.června 2006

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jako občanské sdružení sdružující největší počet provozovatelů amatérské radiokomunikační služby v ČR a jako sdružení zastupující české radioamatéry v Mezinárodní radioamatérské unii.

Důvodem našeho podnětu jsou opatření ČTÚ v oblasti náplně kvalifikačních zkoušek operátorů amatérských rádiových stanic, kteří žádají o vykonání dobrovolné zkoušky z telegrafie. Výsledkem těchto opatření je, že uchazeči o průkaz odborné způsobilosti k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby jsou podrobeni zkoušce stejného obsahu a stejné míry náročnosti, jako uchazeči o průkaz pozemního radiotelegrafisty, tj. profesionálního operátora, což je naprosto nebývalé jak z hlediska dosavadní dlouholeté praxe v naší zemi, tak i mezinárodně.

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst.3 zákona o elektronických komunikacích (dále jen zákona) a s § 5 odst.8 vyhlášky MIČR č.157/2005 Sb. o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti (dále jen vyhlášky) vydal opatření ČTÚ čj. 29845/2005-613 - "Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení". Zde se v oddílu C. - Praktická zkouška z telegrafie - stanoví:

"(1) Praktická zkouška z telegrafie (jen uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. g) vyhlášky):
a) základní pravidla radiotelegrafního a radiotelefonního provozu, včetně postupů při vysílání tísňových, pilnostních a bezpečnostních signálů a zpráv,
b) zkratky a značky používané v radiotelegrafním a radiotelefonním provozu,
c) schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě a správně sluchem přijímat a zapsat kódové skupiny (směs písmen, číslic a rozdělovacích znamének) rychlostí 15 (patnáct) skupin za minutu a text v jasné řeči rychlostí 20 (dvacet) slov za minutu. Přitom každá kódová skupina obsahuje pět značek a za průměrné slovo textu v jasné řeči se bere slovo o pěti písmenech. Každá číslice nebo rozdělovací znaménko se počítají za dvě značky. Zkouška z vysílání a zkouška z příjmu trvají každá zpravidla 5 minut.
(2) Praktickou zkoušku z telegrafie podle odst. 1. mohou vykonat na vlastní žádost i uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky (amatérská radiokomunikační služba)."

Dopadem úpravy je skutečnost popsaná v úvodu: uchazeči o průkaz odborné způsobilosti k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby (§ 2 písm. h) a i) vyhlášky) jsou podrobeni stejné praktické zkoušce z telegrafie, jako uchazeči o průkaz profesionálního radiotelegrafisty (§ 2 písm. g) vyhlášky).

Vztažení stejných nároků na operátory amatérské služby a na operátory profesionálních služeb nemá oporu v domácí legislativě. Zmíněná vyhláška č.157/2005 Sb. v § 5 odst.3 uvádí:

"(3) Součástí zkoušky k obsluze stanic uvedených
a) .
b) .
c) v § 2 písm. g) je praktická zkouška z telegrafie; na žádost žadatele Úřad umožní vykonat zkoušku z telegrafie i žadateli, který požaduje její vykonání v rámci zkoušky k obsluze stanic uvedených v § 2 písm. h) a i)."

Vyhláška tedy stanoví, že uchazeči o kvalifikaci pozemního operátora skládají praktickou zkoušku z telegrafie povinně, zatímco uchazeči o amatérskou kvalifikaci na vlastní žádost dobrovolně, neurčuje však jakkoli, že zkouška by měla mít pro obě uvažované skupiny uchazečů shodný obsah a náročnost. To by ostatně bylo v příkrém rozporu s dosavadními domácími i mezinárodními zvyklostmi.

Popsaná úprava postrádá oporu též v legislativě mezinárodní. Světová radiokomunikační konference WRC 2003 rozhodla o upuštění od mezinárodně závazného požadavku na zkoušku operátorů amatérské radiokomunikační služby ze znalosti telegrafní abecedy. Tomu odpovídá i znění tzv. sylabu, který je přílohou doporučení CEPT T/R 61-02 - HAREC, jímž je v zemích CEPT harmonizován obsah zkoušek operátorů amatérské služby: požadavky na zkoušku z telegrafní abecedy zde nejsou specifikovány. Obdobně nejsou specifikovány ani jakýmkoli jiným mezinárodním předpisem. Znění doporučení CEPT T/R 61-02 platné do roku 2001 požadovalo zkoušku tempem 12 slov za minutu.

Lze tedy konstatovat, že žádný domácí ani mezinárodní předpis ČTÚ nenutí zkoušet amatéry se stejnou přísností, s níž jsou zkoušeni profesionálové. Z povahy věci samé, zejména z účelu amatérské služby a služeb profesionálních, z obsahu komunikace, způsobu přenosu zpráv a nároků na spolehlivost přenosu, zcela zjevně plyne, že je opodstatněné klást na amatéry požadavky umírněnější. Zněním zákona i vyhlášky je ČTÚ zmocněn, aby přijal tomu odpovídající opatření.

K upuštění od povinné zkoušky amatérských operátorů z telegrafie nedošlo ve světě (a ani v Evropě) ve všech zemích. Je v zájmu provozovatelů amatérské služby z ČR, kteří budou mít zájem provozovat amatérskou stanici v zemích, kde je tato zkouška dosud požadována, aby zkoušku mohli složit v domácím prostředí, a znalost telegrafie mohli zahraničním úřadům doložit oficiálním dokladem České republiky. Je velmi positivní, že prováděcí předpisy ZoEK složení takové dobrovolné zkoušky našim uchazečům umožňují. V zájmu radioamatérské komunity v ČR je, aby uchazeči o radioamatérskou kvalifikaci vstupovali na mezinárodní radioamatérská kmitočtová pásma dobře a kvalitně připraveni, na druhé straně je však také v jejím zájmu, aby podmínky pro získání radioamatérské kvalifikace nebyly v ČR neopodstatněně náročnější, než v jiných zemích.

Problém neshledáváme jen v náročnosti, ale zejména v obsahu zkoušky, který by měl maximálně odpovídat reálnému obsahu činnosti, již bude uchazeč provozovat. Ve skutečném radioamatérském provozu je přenášena převážně otevřená řeč doplněná směsí mezinárodních kódů a zkratek. Operátoři takové texty vysílají a přijímají tempem od 20 slov za minutu výše, avšak sluchem, bez zápisu, zaznamenávány jsou jen podstatné údaje. Oproti požadavkům uvedeným v opatření čj. 29845/2005-613 radioamatéři nepřenášejí kódové texty a přijímané texty nezapisují v celém rozsahu. S přihlédnutím k dosavadní tradici zkoušek z telegrafie u nás a s přihlédnutím k reálné radioamatérské praxi se domníváme, že přiměřenou praktickou zkouškou z telegrafie pro operátory amatérské radiokomunikační služby by bylo vyslání a příjem (se zápisem) textu v otevřené řeči rychlostí 12 slov za minutu po dobu tří minut. Také mezinárodní zkratky a značky, používané amatérskými stanicemi, jsou nepatrným výsekem celého rozsahu zkratek a značek, které využijí operátoři pozemních stanic, i zde tedy společná osnova zkoušky vede k neúměrným a nezdůvodnitelným nárokům na uchazeče o radioamatérskou kvalifikaci.

Požadavky na znalost telegrafní abecedy tak, jak je stanoví opatření ČTÚ čj. 29845/2005-613, jsou co do náročnosti nadměrné a co do obsahu zkoušky mimo reálný obsah radioamatérské komunikace.

Dovolujeme si Vás proto požádat, aby

 1. v opatření ČTÚ čj. 29845/2005-613 byl v oddílu C vypuštěn odstavec (2),
 2. v opatření ČTÚ čj. 27269/2005-613 byl oddíl Praktická zkouška nahrazen následujícím textem:

  "Praktická zkouška z telegrafie:
  a) schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě text v jasné řeči rychlostí nejméně 12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše jednou neopravenou a s nejvýše čtyřmi opravenými chybami,
  b) schopnost po dobu tří minut správně přijímat a rukou zapsat v Morseově abecedě text vysílaný v jasné řeči rychlostí 12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše čtyřmi chybami,
  c) přijatý text musí být zapsán latinskými písmeny a arabskými číslicemi; nepřípustné je použití zkratek, těsnopisných znaků atp., nebo technických pomůcek,
  d) k vysílání lze použít telegrafní klíč ruční nebo telegrafní klíč poloautomatický, který má nejvýše dva ovládací prvky k vytváření teček, čárek a mezer; použití plně automatického klíče (např. s klávesnicí) je nepřípustné,
  e) za slovo se pro účely určení rychlosti vysílání při této zkoušce považuje slovo "PARIS" následované mezerou mezi slovy."

Od počátků legitimního provozu amatérské radiokomunikační služby na našem území (1930) panovaly mezi dominantní radioamatérskou organizací (jíž je aktuálně Český radioklub) a státní správou telekomunikací (již aktuálně vykonává Český telekomunikační úřad) obvykle dobré až vynikající vztahy, čehož si Český radioklub nesmírně váží. Pevně proto věříme, že i k tomuto našemu návrhu bude přihlédnuto s plnou vážností. Jsme připraveni poskytnout k němu jakékoli doplňující informace.

S pozdravem

za

Český radioklub

Ing. Jaromír V o l e š
předseda ČRK

 


 

24.květen 2006

Jak potvrzují i informace některých kolegů, zpracování žádostí o vystavení nových průkazů operátora HAREC a o vystavení potvrzení o složené zkoušce z telegrafie (viz zpráva z 10.1.2006 a ze 7.12.2005) se již pro ČTÚ stalo rutinní záležitostí. Žádost odeslaná poštou dne 15.5.2006 byla zpracována dne 17.5. a výsledek pošta doručila dne 24.5. Byla použita osnova žádosti, která je uvedena na naší stránce Jak žádat o koncesi.

Pro zajímavost kopie potvrzení o složené zkoušce z telegrafie:

Potvzení o zkoušce z telegrafie

Jestliže jsme dosud doporučovali, aby podávání těchto žádostí nebylo uspěcháno, pak s vědomím, že v situaci, kdy je na něco přes rok času, dojde obvykle k tomu, že většina z nás na věc zapomene a vyřizuje ji pět minut po dvanácté, dnes naopak upozorňujeme, že již pomalu začíná čas, kdy je podávání žádostí aktuální. S ohledem na běh lhůt ve správním řízení by žádosti měly být podány nejpozději do konce ledna 2007.

 


 

17.květen 2006

Obdrželi jsme neformální doporučení ČTÚ, aby žadatelé na podáních (žádosti o koncesi, o prodoužení platnosti atp.) uváděli ve vlastním zájmu své číslo telefonu nebo mobilu, či e-mailovou adresu. V případě drobného nedostatku žádosti nebo příloh to úředníkům umožní žadatele operativně vyrozumět bez toho, že by řízení museli přerušit, a tím vyřízení žádosti oddálit.

Vzory žádostí, které jsou uvedeny na naší stránce Jak žádat o koncesi?, uvedení těchto údajů už dávno doporučují, nezapomeňte je tedy doplnit, jetliže použijete formuláře vydané ČTÚ, nebo jestliže si žádost koncipujete sami.

Toto doporučení je samozřejmě nezávazné. Nikdo není povinen mít telefon či internet.

 


 

10.březen 2006

Po zrušení povinné zkoušky z telegrafie v převážné části zemí CEPT se stalo důležitým, aby radioamatéři z OK, kteří budou chtít vysílat ze zemí, kde je zkouška z telegrafie pro vstup na KV pásma dosud podmínkou, mohli tuto zkoušku složit doma a využít tak všech výhod doporučení CEPT T/R 61-01 a T/R 61-02. Vyhláška MI ČR č.157/2005 Sb. o zkouškách na to skutečně pamatuje, když v § 4 odst. 3 písm. c) praví, že praktickou zkoušku z telegrafie skládají žadatelé o průkaz pozemního radiotelegrafisty, a na žádost ji ČTÚ umožní složit i žadatelům o průkaz operátora amatérských stanic.

Shrnutí dvou různých radiokomunikačních služeb do jednoho odstavce ministerské vyhlášky však patrně vedlo ČTÚ k tomu, že tento odstavec zcela mechanicky převedl do vlastního opatření, jímž stanoví osnovy zkoušek profesionálních operátorů tak, že nároky na profesionální operátory jsou vztaženy i na operátory amatérské. Konkrétně opatření ČTÚ čj. 29845/2005-613 - "Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení" - v oddílu C. Praktická zkouška z telegrafie - stanoví:

"(1) Praktická zkouška z telegrafie (jen uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. g) vyhlášky):
a) základní pravidla radiotelegrafního a radiotelefonního provozu, včetně postupů při vysílání tísňových, pilnostních a bezpečnostních signálů a zpráv,
b) zkratky a značky používané v radiotelegrafním a radiotelefonním provozu,
c) schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě a správně sluchem přijímat a zapsat kódové skupiny (směs písmen, číslic a rozdělovacích znamének) rychlostí 15 (patnáct) skupin za minutu a text v jasné řeči rychlostí 20 (dvacet) slov za minutu. Přitom každá kódová skupina obsahuje pět značek a za průměrné slovo textu v jasné řeči se bere slovo o pěti písmenech. Každá číslice nebo rozdělovací znaménko se počítají za dvě značky. Zkouška z vysílání a zkouška z příjmu trvají každá zpravidla 5 minut.
(2) Praktickou zkoušku z telegrafie podle odst. 1. mohou vykonat na vlastní žádost i uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky (amatérská radiokomunikační služba)."

Výsledkem je, že v současnosti by žadatel o složení praktické zkoušky z telegrafie pro provoz v amatérských pásmech přijímal pět minut "šifrovaný text" v pětimístných skupinách tempem 75 znaků za minutu a pět minut text v běžné řeči tempem 100 znaků za minutu. Navíc by měl znát pravidla radioprovozu a provozní zkratky a značky v rozsahu potřebném pro profesionální služby.

O tom, zda náročnost těchto požadavků je velká či malá, lze diskutovat, nepochybné však je, že schopnost přijímat šifrovaný text, stejně tak jako znalost profesionálního provozu a plného rozsahu zkratek užívaných v profesionální praxi, pro radioamatérskou praxi potřebná není, a není tedy ani účelné ji zkoušet.

Český radioklub bude s ČTÚ o této věci jednat a o výsledcích budeme naše čtenáře informovat.

 


 

15.leden 2006

Český radioklub obdržel závažný dopis ředitele odboru státní kontroly elektronických komunikací ČTÚ. Citujeme klíčové myšlenky: "Český telekomunikační úřad . obdržel stížnost . na vulgárně vedený provoz některých radioamatérů . Udávané skutečnosti byly monitorováním . potvrzeny. . Protože současný stav nepovažuje Úřad za dobrý, podal tvůrci vyhlášky, Ministerstvu informatiky ČR, konkrétní návrh na novelu vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, který by tento stav odstranil. Současně Vás žádám, abyste pro odstranění tohoto nežádoucího stavu podnikli kroky, ke kterým jste oprávněni."

ČRK jako občanské sdružení k zásadním krokům samozřejmě oprávněn není, což není na překážku tomu, aby na radioamatéry neapeloval: Nezavdávejte zbytečnými hloupostmi úřadům příčinu k regulaci a represím! Vulgarity většině radioamatérů práci na pásmech jen otravují a s HAM Spiritem jsou neslučitelné!!!

ČRK dále dostal telefonickou informaci, že ČTÚ byl doručen větší počet žádostí radioklubů o koncese (resp. prodloužení platnosti koncesí) pro neobsluhované stanice (převaděče, majáky, nódy PR), u nichž není uvedeno identifikační číslo (IČO) žádajících radioklubů. Pokud nebudou tyto údaje v krátké době doplněny, ČTÚ bude nucen řízení o žádostech zastavit, což způsobí citelné prodloužení vyřizování žádostí. Údaje sdělte na ČTÚ paní ing.Švachoučkové, tel. 224 004 661.

Jestliže radiokluby IČO nemají, musí o jeho přidělení požádat. Většina radioklubů je činná jako občanská sdružení. Pro ně platí, že samostatně registrovaná sdružení získají IČO u Ministerstva vnitra ČR - viz http://www.mvcr.cz/agenda/labyrint/sdruzeni.html, zatímco jejich organizačním jednotkám s právní subjektivitou (to je i případ členských radioklubů ČRK) přidělují IČO registrační pracoviště Českého statistického úřadu v příslušném krajském městě - viz: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pridelovani_ico a http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pracoviste_csu_ktera_prideluji_ico_v_regionech.

Na uvedených WWW stránkách zjistíte i potřebné náležitosti.

 


 

10.leden 2006

V souvislosti s nezbytností podat ČTÚ žádost o vystavení nového průkazu operátora HAREC podle novely zákona o elektronických komunikacích (naposledy 7.prosince 2005) jsme též doporučili, aby ti, kdo v minulosti složili zkoušku z telegrafie, požádali ČTÚ, aby údaj o složené zkoušce zapsal do průkazu HAREC.

Jak však ukazuje praxe ČTÚ z posledních dnů, ČTÚ zápis tohoto údaje do průkazu HAREC odmítá s odůvodněním, že takový údaj neodpovídá definici průkazu HAREC dle posledního znění doporučení CEPT. Toto odůvodnění je správné. ČTÚ současně sděluje, že potvrzení o zkoušce z telegrafie na požádání vystaví, jak těm, kdo ji skládají dobrovolně podle dnes platných předpisů, tak těm, kdo ji složili v minulosti, potvrzení však bude vystaveno na zvláštní listině, nikoli jako součást průkazu HAREC.

Proto i nadále doporučujeme o osvědčení o zkoušce z telegrafie požádat (zajisté: těm, kdo ji opravdu složili), v textu žádosti však neuvádějte požadavek, aby toto potvrzení bylo součástí průkazu HAREC. Odpovídajícím způsobem jsme upravili i vzor příslušné žádosti na naší stránce Jak žádat o koncesi.

 


10.prosinec 2005

Orgány CEPT, Evropská komunikační komise ECC a Evropská radiokomunikační komise ERC, pootevřely cestu k mezinárodním povolením i pro operátorské třídy typu NOVICE. Stalo se tak v doporučení ECC - RECOMMENDATION (05)06 - CEPT NOVICE RADIO AMATEUR LICENCE, a ve zprávě ERC - REPORT 032 - AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION SYLLABUS AND AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION - CERTIFICATE WITHIN CEPT AND NON-CEPT COUNTRIES.

Vzhledem k tomu, že koncese třídy NOVICE nemají dlouhou tradici, chtějí být oba materiály vodítkem pro národní telekomunikační správy jednotlivých zemí, nikoli závaznou direktivou. V každém případě národní administrativy mohou - rozhodnou-li se pro to - začít vydávat mezinárodní koncese třídy NOVICE a stejně tak i mezinárodně platná vysvědčení o zkouškách operátorů třídy NOVICE na základě mezinárodní harmonizace podmínek zkoušek.

V jednotlivých zemích - stejně tak i u nás - může implementace obou materiálů vyžadovat změny různých předpisů, tedy časově náročný proces. Váha tohoto doporučení bude záviset i na počtu zemí, které třídu NOVICE zavedou. Mezinárodních tříd NOVICE se tedy nedočkáme za pár týdnů, věřme však také, že to nezabere více let.

ČRK s informací samozřejmě osloví MIČR i ČTÚ. O vývoji vás budeme informovat.

 


 

7.prosinec 2005

Vracíme se ke zprávě ze 6.11.2005 a nutnosti požádat ČTÚ do 30.dubna 2007 o vystavení průkazu operátora HAREC. K věci padla řada dotazů, a také z ČTÚ již vzešly praktické doplňující informace.

Požádat o tento doklad je opravdu nezbytné. Podle zákona o elektronických komunikacích patří operátoři amatérské služby mezi ty, u nichž se vyžaduje tzv. odborná způsobilost (§ 26, odst. 1, písm. d). Bez platného průkazu odborné způsobilosti stanici provozovat nelze (§ 26, odst. 2). Současně pak podle § 136 odst. 15 "průkazy zvláštní způsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu vydané podle dosavadních právních předpisů ... pozbývají platnosti dnem 30.dubna 2007. Úřad v této lhůtě vymění průkaz radioamatéra na základě žádosti držitele takového průkazu za průkaz odborné způsobilosti HAREC." Jinými slovy, kdo o vystavení nového průkazu v dané lhůtě nepožádá, přestane dnem 30.4.2007 splňovat nezbytnou podmínku pro držení koncese a pro provoz stanice.

Je důležité všimnout si formulace "průkazy ... vydané podle dosavadních právních předpisů": ti, kdo zkoušku složili již podle zákona č.127/2005 Sb. a navazujících předpisů, v tom samozřejmě také operátoři třídy N-NOVICE, o nový průkaz žádat nemusí.

Nový průkaz HAREC nemusí obsahovat údaj o operátorské třídě, neboť třída s mezinárodní platností podle doporučení CEPT je dnes u nás jediná - A-HAREC. Podmínky k získání třídy N-NOVICE doposud nejsou mezinárodně harmonisovány, takže operátoři této třídy zatím mezinárodní průkaz HAREC získat nemohou.

Je účelné (ovšem nepovinné), aby součástí žádosti o vystavení nového prokazu HAREC byla i žádost o uvedení údaje, že žadatel složil zkoušku z telegrafie (samozřejmě: odpovídá-li to pravdě). Může nám to usnadnit život v případech, kdy budeme žádat o koncesi v zemích, které nepřistoupily na doporučení CEPT, a kde se zkouška z telegrafie dosud požaduje. Údaj je třeba uvést ve formátu WPM, tj. počet slov za minutu, kde za slovo se považuje pětimístná skupina. Pokud jsme dle dříve platných předpisů složili zkoušku z telegrafie např. tempem 75 znaků za minutu, odpovídá to tempu 15 WPM.

Průkazy, o něž je požádáno dle § 136 ZoEK, vystavuje ČTÚ zdarma. Vhodný příklad žádosti o nový průkaz najdete mezi vzorovými podáními na naší stránce Jak žádat o koncesi. Opět upozorňujeme, že není praktické o průkaz žádat nyní, v období přelomu roku, protože ČTÚ je zavalen různými žádostmi.

Dle informací z ČTÚ začíná úřad pracovat výhradně s elektronickou databází, která je přístupná na http://www.ctu.cz/main.php?pageid=227&action=amateri. Tato databáze však prý některé značky neobsahuje. Doporučujeme proto všem, aby ve vlastním zájmu v databázi ověřili správnost svých údajů, a na případné nesrovnalosti ČTÚ písemně (nikoli telefonicky) upozornili.

 


6.listopad 2005

S účinností novely Zákona o elektronických komunikacích - ZoEK - (viz zpráva z 21.9.2005) skončilo přechodné období, kdy povinnost hradit správní poplatky za úkony spojené s vydáváním a prodlužováním platností koncesí nebyla určena se všeobecnou právní závazností. Poplatky se tedy již vybírají přesně tak, jak zákon stanoví, tzn. 400,- Kč za vydání průkazu odborné způsobilosti, 500,- Kč za vystavení koncese a 200,- Kč za prodloužení platnosti koncese.

Novela také stanovila, že platnost všech průkazů odborné způsobilosti, které byly vydány podle dosud platných předpisů, končí dnem 30.dubna 2007. Všichni držitelé takových průkazů mohou do uvedeného data požádat ČTÚ o vystavení nového průkazu. Poznamenáváme, že ČTÚ je aktuálně zavalen žádostmi radioamatérů tak, že nestíhá dodržovat správním řádem stanovenou lhůtu 30 dnů k vyřizování podání. Nebylo by tedy ani rozumné, ani účelné ho v současnosti zavalit dalšími požadavky na vydání nových průkazů. Přesto bychom neměli opomenout v průběhu roku 2006 o nové průkazy požádat. Opakujme: toto ustanovení (§ 136, odst. 15 zákona o elektronických komunikacích) se týká průkazů odborné způsobilosti, nikoli koncesí!!!

Podle textu novely jsme updatovali znění ZoEK i text Jak žádat o koncesi na našich stránkách.

Na WEBu ČTÚ se objevil dlouho slibovaný přehled vydaných povolení - http://www.ctu.cz/main.php?pageid=227&action=amateri. U každé značky obsahuje údaj o konci platnosti povolení a o číslu rozhodnutí, pod nímž byla koncese vydána.

ČTÚ také konečně zveřejnil přehled otázek a odpovědí ke zkouškám operátorů, jak mu nově uložil ZoEK. Najdete je na http://www.ctu.cz/1/download/Otazky_a_odpovedi_%20amaterske_zkousky.doc jako soubor DOC (500 kB), případně i na našich stránkách jako zipovaný soubor (95 kB).

Zaregistrovali jsme, že ČTÚ začal vydávat povolení s volacími značkami v plném rozsahu, jaký pro amatérskou službu umožňuje vyhláška č.155/2005 Sb. o volacích značkách v § 9, odst.3, písm.j). Cesta k prefixům typu OK7 či ke dvoupísmenným značkám se tedy velmi usnadnila.

 


 

28.září 2005

Dne 26.září navštívili zástupci ČRK (OK1VJV, 1MP a 1XU) Ministerstvo informatiky ČR. Jednali zde s ředitelkou odboru elektronických komunikací JUDr.Mackovou a s několika odbornými pracovníky útvaru. Tématem schůzky byla problematika PLC. Paní ředitelka odboru i její spolupracovníci jsou s PLC obeznámeni, což umožnilo věcné, velmi konkrétní jednání.

Zástupci ČRK požádali o informaci, v jakém stadiu je v ČR příprava norem pro tento typ datových přenosů, a jak u nás postupuje implementace příslušných norem a doporučení Evropské komise. Jednání ukázalo, že obojí je v samotných počátcích, a není dosud ani určeno, které ministerstvo bude mít problematiku v gesci - MI ČR zastává názor, že příslušným by mělo být ministerstvo průmyslu a obchodu, neboť do jeho gesce spadají energetické rozvody, avšak toto ministerstvo gesci zatím nepřijalo, takže o věci rozhodne vláda. Je též zatím nejasné, zda stávající legislativa (včetně ZoEK) umožňuje se s problémy, které PLC přinese, efektivně vypořádat, nebo bude nutná její novelizace.

V návaznosti na to seznámili zástupci ČRK paní ředitelku JUDR. Mackovou se záměrem zpracovat pro zainteresované orgány státní správy memorandum, ve kterém by poukázali na negativní dopady PLC na amatérskou radiokomunikační službu a další uživatele spektra krátkých vln, a navázali na snahy pracovní skupiny IARU Reg.1 EUROCOM ve vztahu k národní telekomunikační administrativě ČR s cílem prosadit i u nás ty ochrany uživatelů spektra KV před dopady PLC, které se EUROCOMu daří prosazovat do dokumentů Evropské komise (viz http://www.crk.cz/CZ/AKTZC.HTM, zpráva z 31.8.05, dokument DV05_C3_06), a to už ve fázi příprav odpovídajících norem v ČR včetně norem určujících nároky na elektromagnetickou slučitelnost zařízení pro PLC uváděných na trh. Pracovníci MI specificky ve vztahu k normám pro výrobky uváděné na trh zdůraznili úlohu ministerstva průmyslu a obchodu.

Představitelé MI ČR závěrem přislíbili problematiku trvale sledovat, a vyjádřili i připravenost k dalším konsultacím, stejně tak zástupci ČRK nabídli účast v odborných grémiích připravujících specifické normy.

 


 

21.září 2005

Novela zákona o elektronických komunikacích, o které jsme informovali naposledy dne 30.června 2005, byla schválena parlamentem a vyšla ve Sbírce zákonů jako zákon č.361/2005 Sb. Stáhnout si ji můžete například zde: http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb124-05.pdf.

 


 

28.červenec 2005

Na WWW stránkách ČTÚ se v rubrice "Formuláře" objevily aktualisované vzorové formuláře přihlášky ke zkouškám operátorů a žádosti o koncesi. Žádost o koncesi má opět podobu několika listů, z nichž úvodní ("A") a závěrečný ("N") je společný pro všechny radiokomunikační služby, a z ostatních je třeba vybrat ten, který odpovídá požadované službě. Radioamatérů se týká formulář "J" pro neobsluhované stanice a formulář "M" pro stanice obsluhované.

Je politováníhodné, že právě formulář "M", který se týká drtivé většiny žadatelů, je chybný, neboť je v rozporu s opatřením ČTÚ obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1,, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Požaduje totiž i u obsluhovaných stanic uvedení údaje o souřadnicích a nadmořské výšce stanice, od kterých ČTÚ ve skutečnosti ustoupil. Použijete-li vzorové formuláře ČTÚ, pak v části "M" vyplňte jen údaje, které zmíněné opatření závazně požaduje.

 


 

7.červenec 2005

Český telekomunikační úřad konečně vydal opatření o náležitostech žádosti o koncesi - o návrhu jsme Vás informovali ve zprávách ze 12. a 18.května t.r. na této stránce.

Je potěšující, že připomínky Českého radioklubu a řady dalších radioamatérů způsobily, že ČTÚ ustoupil od požadavku na uvádění údajů o souřadnicích a nadmořské výšce QTH u obsluhovaných stanic. Ukazuje se, že tzv. veřejné konsulatace s dotčenými subjekty, které nově zavedl zákon o elektronických komunikacích v § 130, nejsou prázdnou formalitou

Ve zdůvodnění k tomuto opatření ČTÚ píše: "Naprostá většina diskusních příspěvků vložených na diskusní místo byla uplatněna držiteli pro radioamatérskou službu. Tito držitelé požadovali, aby Uřad z požadovaných údajů vypustil požadavky, které se týkají souřadnic a nadmořské výšky individuální obsluhované amatérské stanice nebo klubové stanice, protože nemají praktický význam a držitelé těchto oprávnění nejsou schopni požadované údaje s požadovanou přesností vlastními silami zajistit. Uřad důvody uznal za relevantní a požadavek na tyto údaje z konečného znění vypustil. V případě stacionárních neobsluhovaných zařízení jsou však tyto údaje nezbytné. Některé příspěvky postrádaly věcnou správnost, protože mnoho diskutujících je názoru, že kmitočty pro amatérskou službu jsou přidělovány ITU, WRC nebo IARU. S tímto názorem se nemůže Uřad ztotožnit, a proto nemohl požadavky založené na tomto principu akceptovat. Některé diskusní příspěvky se netýkaly předmětu návrhu, ale nesměřovaly k textu prováděcích předpisů k zákonu."

Jak jsme upozornili ve zprávě ze 4.června, je v diskusi na WEBu ČTÚ nutno respektovat daná pravidla a brát v úvahu, že diskusní místo ČTÚ není prostorem diskuse neformální a argumentačně nepodložené či podložené špatně. Jak vidíme z výše uvedeného úryvku, úředníci ČTÚ, dáme-li jim k tomu příležitost, si do amatérské horlivosti s chutí "dloubnou".

 


 

30.červen 2005

Návrh novely zákona o elektronických komunikacích, na který jsme upozonili ve zprávě ze 3.června 2005, prošel senátem a vrací se do poslanecké sněmovny. Jak jsme již napsali, novela je "přilátána" k návrhu novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Senátoři připomínkovali zejména ustanovení o hospodářské soutěži, a novele ZoEK věnovali jen nepatrnou pozornost.

Informace o vývoji kolem celého materiálu najdete mezi dokumenty na serveru poslanecké sněmovny (http://www.psp.cz) u sněmovního tisku 879, konkrétně pozměňovací návrhy senátu pak ve sněmovním tisku 879/4.

 


 

5.červen 2005

V úterý 31.5.2005 se uskutečnila schůzka zástupců ČRK a pracovníků ČTÚ. Jednání inicioval ČRK veden snahou dořešit zbylé nejasnosti kolem ZOEK a vyhlášek. Schůzka proběhla u ředitele odboru správy kmitočtového spektra ing. Duchače. Za ČTÚ byl dále přítomen jeho zástupce ing. Suja, za ČRK předseda ing. Voleš, OK1VJV, a ing. Prostecký, OK1MP.

K diskuzi jsme předložili následující okruh problémů, kde v současných vyhláškách, uveřejněných v částce 59 sbírky zákonů, dle našeho názoru chybí některá ustanovení nebo jsou nepřesné formulace. V této souvislosti byly probírány následující problémy:

 1. Již definice amatérské radiokomunikační služby v § 1 odstavci a) vyhlášky č.156/2005 Sb. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby se svým významem podstatně liší od definice části 25 Radiokomunikačního řádu ITU. Je to dáno použitím "nebo" namístě spojky "a". Totéž platí i o vyhlášce č.157/2005 Sb. o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti v § 1 odstavci n).

   

 2. Dále chybí ustanovení, jakým způsobem může jednotlivec, občan České republiky, získat "Oprávnění" včetně mezinárodní licence CEPT. Tato ustanovení byla vypuštěna z dohodnuté verze na MI ČR.
  (1) Na základě písemné žádosti doložené průkazem odborné způsobilosti HAREC (operátorská třída A), vydá Úřad oprávnění CEPT.
  (2) Na základě písemné žádosti doložené průkazem odborné způsobilosti NOVICE (operátorská třída N), vydá Úřad oprávnění NOVICE.

   

 3. Vypuštěním dalšího odstavce: Oprávnění se vydává na dobu deset let, pokud žadatel nežádá o vydání na dobu kratší, se dostáváme k další otázce, na jakou dobu se "Oprávnění " vydává, a jak je to u cizinců, na jakou dobu bude vydávat ČTÚ oprávnění pro cizince (OK8). Dosud bylo oprávnění vydáváno pouze na jeden rok.

   

 4. V ustanovení § 4 odstavci 5 není uvedeno, že se týče též výkonů uvedených v odstavci 4.

   

 5. Ve vyhlášce č.155/2005 Sb. o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, chybí v § 5 odst. 2 ustanovení o tom, že během závodů a práci s expedicemi není nutno na začátku a konci spojení dávat vlastní značky.

   

 6. Ve vyhlášce č.157/2005 Sb. o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, zní:
  § 5 (3) Písemná zkouška se koná formou testu. Otázky v testu musí odpovídat rozsahu znalostí uvedenému v §4 odst. 2. Ke každé otázce v testu jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž jedna je vždy správná. Za správně zodpovězenou otázku se považuje otázka, u níž byla vybrána a označena jen jedna správná odpověď.
  Je běžné (pokud to není i dáno nějakým předpisem), že v podobných testech bývají nabízeny 4 odpovědi. Tak tomu bylo i při posledních zkouškách.

  V případě skupiny i - zkouška k získání průkazu NOVICE operátora třídy N opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby, měla by být u mládeže (mladší 14 let) umožněna zkouška ústní.

   

 7. Zvláštní pozornost nabízí §100 (5) ZoEK, ve kterém dochází k diskriminaci amatérské služby! §100 (5) Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu, provozem amatérské radiokomunikační služby, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tuto amatérskou radiokomunikační službu podmínky k odstranění rušení. V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné elektromagnetické slučitelnosti přijímacího zařízení, uloží Úřad provozovateli rušeného přijímacího zařízení podmínky vedoucí k odstranění rušení I podle směrnic Evropského parlamentu má amatérská služba stejná práva na ochranu, jako má např. služba rozhlasová!

   

 8. Zcela evidentní je pak chybějící právní ustanovení o převodu povolení operátorů různých tříd, vydaných podle vyhlášky z roku 2000, do stávající třídy A.

   

 9. Z právního hlediska neplatnost Doporučení T/R 61-01 a T/R 61-02 v České republice a pro držitele "Oprávnění" vydaných v České republice.

Námi předložené připomínky jsme prodiskutovali a většina byla vysvětlena, viz následující komentář k jednotlivým dotazům.

 1. Tato formulace vznikla při legislativním projednávání. Radioamatérská veřejnost však musí brát amatérskou radiokomunikační službu tak, jak je definována v Radiokomunikačním řádu. Připuštění toho, že jde pouze o navazování spojení, by znamenalo ztrátu potřeby radioamatérských kmitočtů.

   

 2. Zde je nutno aplikovat ustanovení ZoEK, které uvádí, že co je potřeba k udělení oprávnění, stanoví Úřad (ČTÚ) opatřením obecné povahy.

   

 3. Úřad přistoupí na základě ustanovení ZoEK k tomu, co je běžné u ostatních služeb, tj. vydávání oprávnění s platností 5 let. Dále je si nutno uvědomit, že v České republice se toto vše děje na základě správního řádu!

   

 4. Nedá se očekávat změna.

   

 5. Nedá se očekávat změna.

   

 6. Nedá se očekávat změna.

   

 7. Bylo prosazeno v Parlamentu, na základě některých případů rušení rozhlasu a TV.

   

 8. Tato situace je řešena novelou, která je nyní v Senátu. Senátní tisk č. 81 - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

   

 9. V uplynulých dvou letech došlo ke změně obou těchto Doporučení. Česká republika zatím nesdělila EEC a ERO, že akceptuje nová pravidla těchto doporučení. Ředitel odboru SKS ČTÚ Ing. Jiří Duchač slíbil, že tyto skutečnosti prověří a zajistí nápravu.

Dále byla konzultována problematika datových přenosů po elektrovodní síti (PLC, PLT .). ČTÚ si je vědomo možných dopadů na rádiové spektrum. V této problematice má však dominantní postavení Ministerstvo informatiky, které v této oblasti podporuje stanoviska Evropské komise. S případnými námitkami je proto nutno se obrátit přímo na MI ČR.

Výstup z jednání je následující. Jako zcela zásadní bylo konstatováno, že v současné době nemá nikdo, a to jak ČTÚ, tak MI, důvod angažovat se v novelizaci zákona a vyhlášek. Vzhledem k tomu, že tento zákon přináší řadu zcela nových řešení a přístupů, na které jsme nebyli zvyklí, chtějí všichni zúčastnění vyčkat na jeho uplatnění v praxi. Takže kromě odstranění zjevných chyb a pro nás důležitého uzákonění přechodných opatření při převodu tříd nemůžeme čekat žádné zásadní změny.

Shodli jsme se na tom, že současná podoba zákona a vyhlášek umožňuje, i přes dílčí výhrady, amatérské radiokomunikační službě odpovídající využívání přidělených kmitočtových pásem, a je na nás, jak tyto možnosti využijeme.

Důležité při tomto jednání bylo, že jsme prezentovali ČRK jako partnera, se kterým je možné se domluvit na řešení i složitých ožehavých problémů.

Ocenili jsme přístup ing.Duchače a jeho spolupracovníků za moderní přístup k řešení problematiky se snahou v nových vyhláškách nediskriminovat zbytečně některé skupiny radioamatérů za cenu toho, že budou jiné skupiny zvýhodněny.

Na závěr jsme pozvali ing.Duchače na setkání do Holic, kde by byl prostor objasnit široké radioamatérské veřejnosti význam nově přijatých zákonů a vyhlášek.

OK1VJV, OK1MP

 


 

4.červen 2005

Podle nového zákona o elektronických komunikacích je ČTÚ povinen návrhy svých opatření obecné povahy konsultovat s dotčenými subjekty vystavením návrhů na diskusním místě WWW stránek úřadu - http://www.ctu.cz/main.php?pageid=19. Jednou z možností vznést připomínky je i reakce přímo na WWW stránkách ČTÚ. ČTÚ ovšem pro uplatnění připomínek zpracoval pravidla, jejichž dodržení je podstatné, má-li být připomínka efektivní.

Příkladmo v diskusi, o níž jsme napsali 12.května (viz níže), se na WWW stránkách ČTÚ angažovala řada radioamatérů, ovšem s opomenutím formálních náležitostí těchto Pravidel, takže bez záruky, že ČTÚ bude muset vzít připomínky v úvahu. Diskusní místo ČTÚ zkrátka není prostorem pro diskusi n e f o r m á l n í, na jaké jsme jinak na internetu zvyklí.

Aktuálně se na diskusním místě ČTÚ objevila série návrhů opatření, které jsou v podstatě formou převodu dřívějších tzv. generálních licencí do podmínek a názvosloví nového zákona. V některých místech se týkají i amatérských pásem, a je třeba je dobře překontrolovat, aby lobystické tlaky případně amatérům neomezily životní prostor. Ničemu neuškodí, pokud své poznámky uplatní větší počet radioamatérů, ovšem jen za předpokladu, že připomínky budou skutečně kvalifikované, věcné, a zachovají formu, kterou požadují již uvedená Pravidla.

Byť se nám to třeba nelíbí, nelze nerespektovat, že některé kmitočtové segmenty nemají radioamatéři jen pro sebe, ale sdílejí je s jinými službami, přičemž kmitočtový příděl pro amatérskou službu je primární, sekundární, nebo na neinterferenční bázi.

Příděly mezinárodně určuje Radiokomunikační řád a na národní úrovni Národní kmitočtová tabulka ČR. Přehled získáme nejsnáze v Příloze 1 vyhlášky č.156/2005 Sb. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, ale také třeba pomocí systému EFIS - ERO Frequency Information System. Tyto zdroje doporučujeme si před vznášením připomínek k návrhům opatření ČTÚ dobře prostudovat, aby připomínky radioamatérů nemohly být smeteny jako nekvalifikované.

 


 

3.červen 2005

Šílená praxe našich zákonodárců, kdy jsou zákony látány "přilepením" novel k obsahově naprosto nesouvisejícím návrhům zákonů, pokračuje. Rozsáhlá novela zákona o elektronických komunikacích, který vstoupil v platnost 1.května t.r., byla vložena do návrhu novely zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a po schválení poslaneckou sněmovnou postoupila do senátu, kde je připravena k projednání v senátním tisku č. 81. Vesměs jde o různé tiskové opravy, některé zásahy jsou ovšem i meritorní. Část textu, která ze týká elektronických komunikací, citujeme:

"ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. V
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), se mění takto:
1. V § 10 odst. 1 písm. n) se slovo "účinné" nahrazuje slovem "účelné".
2. V § 13 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
3. V § 26 odst. 5 se za slova "podle odstavce 3," vkládají slova "obecné podmínky pro vykonání zkoušky,".
4. V § 27 odst. 2 větě druhé se slova "jsou součástí státních finančních aktiv," zrušují.
5. V § 34 odst. 2 se za slovo "Geografickým" vkládá slovo "telefonním" a za slovo "bodu" se vkládají slova "veřejné telefonní" .
6. V § 34 odst. 3 se za slovo "Negeografickým" vkládá slovo "telefonním" a za slovo "mobilních" se vkládá slovo "telefonních".
7. V § 38 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní: "Pro výpočet ztráty a její úhradu se použijí ustanovení § 48 a § 49 odst. 1 a 11 obdobně.".
8. V § 41 odst. 1 a 4 se slova "§ 96" nahrazují slovy "§ 95 a 96".
9. V § 41 odst. 6 se za větu první vkládá věta "Na základě smlouvy lze v seznamu uveřejnit i další údaje účastníka.".
10. V § 48 v odst. 3 větě první se slova "a 3" zrušují.
11. V § 54 odst. 2 se slova "veřejně dostupných služeb elektronických komunikací" se nahrazuje slovy "veřejně dostupné telefonní služby".
12. V § 73 odst. 4 se slova "telekomunikační sítě" nahrazují slovy "komunikační sítě".
13. V § 83 odst. 8 větě třetí za slovo "Radou" a větě čtvrté za slovo "Rada" se vkládají slova "pro rozhlasové a televizní vysílání".
14. V § 94 se vkládá nadpis paragrafu, který zní "Přesměrování volání".
15. V § 99 odst. 1 větě první se slova "písm. c) a d)" nahrazují slovy "písm. d) a e)".
16. V § 100 odst. 5 poslední věta zní: "V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné elektromagnetické slučitelnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení.".
17. V § 107 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 46a zní: "(11) Členové Rady a její předseda jsou odměňováni podle zvláštního právního předpisu46a).
18. V § 118 odst. 1 písm. j) se slova "§ 96 odst. 1, 2, 4 nebo 5" nahrazují slovy "§ 95 odst. 1 nebo 2 anebo § 96 odst. 2 nebo 3".
19. V § 118 odst. 1 se písmeno i) zrušuje. Dosavadní písmena j) až t) se označují jako písmena i) až s).
20. V § 118 odst. 6 písm. b) se slova "ohrozí poskytování dílčích služeb neplněním hodnot" nahrazují slovy "překročí mezní hodnoty".
21. V § 118 odst. 11 se slova "písm. a) až m)" nahrazují slovy "písm. a) až l)".
22. V § 118 odst. 12 se slova "písm. n)" nahrazují slovy "písm. m)".
23. V § 118 odst. 13 se slova "písm. o) až t)" nahrazují slovy "písm. n) až s)".
24. V § 121 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. "22)" nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. "21)".
25. V § 122 odstavec 1 včetně nové poznámky pod čarou č. 48a zní: "(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, postupuje se v řízení u Úřadu podle správního řádu. Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu48a) se nepoužije. Pro účely složení rozkladové komise se členové Rady Úřadu, s výjimkou jejího předsedy, nepovažují za zaměstnance ústředního správního úřadu.
______________________________
48a) § 152 odst. 5 správního řádu.".
26. V § 122 odst. 8 se za slovo "odvolání" vkládají slova "nebo rozkladu".
27. V § 122 odst. 9 se slova "§ 114 odst. 1 a 2" nahrazují slovy § 114 odst. 2".
28. V § 123 odst. 1 větě první se za slovo "odvolání" vkládají slova "nebo rozklad" a ve větě druhé se slovo "odvolání" nahrazuje slovem "rozkladu".
29. V § 136 odst. 10 se slovo "veřejné" zrušuje.
30. V § 136 odst. 11 větě poslední se za slova "rádiových kmitočtů" vkládají slova "nebo oprávnění k využívání čísel" Za poslední větu se doplňuje věta, která zní: "Povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu vydaná podle dosavadních právních předpisů, se považují za individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů operátorů třídy A."
31. § 136 odst. 15 zní: "(15) Platnost průkazů zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, s výjimkou průkazů pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu, vydaných podle dosavadních právních předpisů se nemění. Průkazy zvláštní způsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu vydané podle dosavadních právních předpisů (dále jen "průkaz radioamatéra") pozbývají platnosti dnem 30. dubna 2007. Úřad v této lhůtě vymění průkaz radioamatéra na základě žádosti držitele takového průkazu za průkaz odborné způsobilosti HAREC.".
32. V § 136 odst. 17 se slovo "koncesovanou" nahrazuje slovem "vázanou".
33. V § 136 odst. 19 se slova "v § 96" nahrazují slovy "v § 95".
34. V § 143 odst. 1 se za slova "účinnosti tohoto zákona" vkládají slova "v rozsahu a za podmínek dle dosavadních právních předpisů. Povinnost poskytovat univerzální službu trvá až".
35. V § 149 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní: "(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na členy Rady ustanovení zákoníku práce, a to až do dne nabytí účinnosti služebního zákona.".
36. Poznámka pod čarou č. 40 zní:
___________________
"40) Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.".

__________________________________
46a) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů."."

O osudu této novely vás budeme informovat.

 


 

18.květen 2005

ČRK odeslal ČTÚ následující dopis:

 

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025

V Praze dne 17.května 2005

Věc: KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY - návrh opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2005, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

V souladu s Pravidly ČTÚ pro vedení konzultací s dotčenými subjekty uplatňujeme k uvedenému návrhu následující připomínky:

Ve článku 2, odst. 8), písm. a) - požadavky na náležitosti žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské služby u stanic klubových a stanic jednotlivců - jsou ve výčtu náležitostí uvedeny i tyto údaje:

 1. zeměpisné souřadnice stanoviště v systému WGS 84 (přesností na 1 vteřinu),
 2. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m).

K tomu konstatujeme:

 1. Stanice amatérské služby jsou provozovány občany při zájmové činnosti a na striktně nevýdělečném a neziskovém principu. V současnosti nelze považovat přístroje GPS ani kartografické mapy v požadovaném systému a v měřítku, které by umožnilo určení polohy s požadovanou přesností, za občany běžně užívané. Proto užití takových pomůcek nelze po běžném občanu, nevykonávajícím předmětnou činnost výdělečně, spravedlivě požadovat.

   

 2. Při jakýchkoli úvahách o účelu těchto požadavků nelze pominout, že:
  1. stanice amatérské služby mohou být neomezeně provozovány z přechodných stanovišť i z pohyblivých prostředků (§ 7 vyhl. č. 156/2005 Sb.), požadované údaje mají proto u konkrétních stanic vždy jen časově omezenou platnost,
  2. údaje jsou vyžadovány jen u nových žadatelů o udělení oprávnění, jejich podchycení u stávajících cca 6.500 držitelů oprávnění tedy není touto cestou možné, a vzniklý soubor údajů bude jen torzem.

   

 3. Opatření ČTÚ, které je normou upravující postup ve správním řízení, nemůže pominout též požadavek § 3 odst. 3) zákona č.71/1967 - správního řádu: "Správní orgány dbají, aby řízení probíhalo hospodárně a bez zbytečného zatěžování občanů a organizací."

Z uvedených důvodů navrhujeme, aby požadavky na oba výše uvedené údaje byly ze článku 2, odst. 8), písm. a) navrženého opatření vypuštěny.

Identifikační údaje našeho sdružení jsou uvedeny v záhlaví dopisu.

Za

Český radioklub

Ing.Jaromír V o l e š
předseda

 


12.květen 2005

Na WWWW stránce http://www.ctu.cz/main.php?pageid=19&page_content_id=869 předložil Český telekomunikační úřad k veřejné diskusi návrh svého "Opatření obecné povahy, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů", jinými slovy rozsahu údajů, které mají být povinně uváděny v žádosti o koncesi. V připojené anketě už řada kolegů radioamatérů návrh - vesměs věcně - okomentovala.

U všech amatérský stanic je v návrhu požadován též údaj o zeměpisných souřadnicích stanoviště v systému WGS 84 s přesností na 1 vteřinu a o nadmořská výšce stanoviště s přesností na 10 m. Tento požadavek se vyskytl již v minulosti při přípravě provozních předpisů, Český radioklub požadoval jeho odstranění, avšak bez výsledku.

Lze si sice představit účelnost takového požadavku pro potřeby obecného monitorování provozu radiostanic, to ovšem jen v případě, že by amatérské stanice směly pracovat pouze na stanovištích, která byla uvedena v žádosti o koncesi. Jenže amatérské stanice mohou neomezeně (dnes již i časově neomezeně) pracovat ze stanovišť přechodných a z pohyblivých prostředků, a za takových okolností si účelnost uvedeného požadavku lze představit opravdu jen těžko.

Budeme-li zcela upřímní, získat tyto údaje o vlastním stanovišti, za předpokladu vyvinutí určitého úsilí, není problém opravdu zásadní. Není-li však věcně vysvětlen účel opatření, které žadatelům i úřadům přidá práci, máme právo požadovat změnu.

Český radioklub projedná reakci na tento návrh na zasedání výkonného výboru dne 17.května.

 


 

29.duben 2005

Ministerstvo informatiky zveřejnilo na svých WWW stránkách následující text:

Stanovisko MI ČR ve věci právní úpravy týkající se provozování amatérské radiokomunikační služby od 1. května 2005

Dnem 1. května 2005 nabude účinnosti

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány,
vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby,
vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a o době jejich platnosti.

Vyhláška č. 156/2005 Sb. stanoví nově pouze dvě třídy operátorů, a to

 1. třídu A, pro kterou bude vydáván průkaz odborné způsobilosti HAREC operátora třídy A opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 1 této vyhlášky,
 2. třídu N, pro kterou bude vydáván průkaz odborné způsobilosti NOVICE operátora třídy N opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 1 této vyhlášky.

Platnost průkazů zvláštní způsobilosti pro třídy operátorů A, B, C a D, vydaných podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 136 odst. 15 zákona č. 127/2005 Sb. nemění. Dnem 1. května 2005 jsou držitelé těchto průkazů oprávněni provozovat stanice amatérské radiokomunikační služby v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 156/2005 Sb.

Povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení (amatérských stanic) vydaná podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají podle § 136 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb. v platnosti do doby v nich uvedené. Tato povolení se považují za individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle zákona č. 127/2005 Sb. operátorů třídy A podle vyhlášky č. 156/2005 Sb.

 


 

22.duben 2005

ČRK odeslal náměstku ministra informatiky následující dopis:

Pan Michal F r a n k l
první náměstek ministra informatiky

Ministerstvo informatiky ČR
Havelkova 2
130 00 Praha 3

Vážený pane náměstku,

na WWW stránkách MI ČR jsme se seznámili se zněním prováděcích vyhlášek k zákonu o elektronických komunikacích, v tom i vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby. Zjistili jsme, že vyhláška neobsahuje ustanovení o přechodu držitelů tříd operátorů dle vyhlášky dosud platné (vyhl. MDS č.201/2000 Sb.) do systému operátorských tříd zaváděných vyhláškou novou.

Dosud platný předpis rozeznává čtyři třídy operátorů amatérské služby (A, B, C, D) s odstupňovaným oprávněním k užívání kmitočtů a výkonů, nově přijímaný předpis zná třídy pouze dvě (A a N), přičemž nově zaváděná třída N - NOVICE - je svým náborovým charakterem a omezenými oprávněními k užívání kmitočtů i výkonů zcela nekompatibilní s jakoukoli z dosud existujících tříd. Je proto patrné, že držitelé stávajících tříd A-D mají být převedeni do nové třídy A, jak bylo konstatováno v lednu při jednání na MI ČR, což však text vyhlášky výslovně neuvádí, a protože vyhláška definuje více než jednu operátorskou třídu, vzniká nejistota o zařazení a oprávněních stávajících držitelů operátorských tříd přiznaných dle vyhlášky dosud platné.

Vyhláška č.201/2000 Sb. byla v plném rozsahu zrušena zněním § 151 zákona č.127/2005 Sb., proto se o ni - dle našeho názoru - nelze v době platnosti nového předpisu opřít při určení rozsahu oprávnění k užívání kmitočtů a výkonů, a diskutabilním se stává i řešení problému uplatněním § 136 odst. 1) i (z hlediska faktického rozsahu oprávnění) odst. 11) zákona č.127/2005 Sb.

Díky uvedeným skutečnostem považujeme vyhlášku za nejednoznačnou, a tak postrádající podstatnou podmínku platnosti právního úkonu, za který je nepochybně nutno považovat i normotvorný akt oprávněného ústředního orgánu státní správy.

Podstatný je především očekávatelný dopad uvedených skutečností: naprosté znejistění cca 6.000 držitelů povolení k provozu stanic amatérské radiokomunikační služby o rozsahu kmitočtů a výkonů, které jsou oprávněni používat. Můžeme předpokládat, že dojde k zahlcení Vašeho ministerstva i ČTÚ nesčetnými dotazy, nutnost řešit ve správním řízení četná pochybená podání atp.

S potěšením jsme přijali fakt, že nově koncipovaná operátorská třída A je plně harmonizována s doporoučeními CEPT (především HAREC). Také pro operátorskou třídu typu NOVICE se aktuálně podobná opatření CEPT připravují, takže všechny tuzemské operátorské třídy budou plně kompatibilní s mezinárodní (nadnárodní) radiokomunikační legislativou. Za těchto okolností nepovažujeme eventuální pochybnosti o možnostech upravit touto vyhláškou převod operátorských tříd v rámci aktuálního znění zákona č.127/2005 Sb. za opodstatněné, a zejména ne za dostatečně odůvodňující vznik problémů, které jsme popsali.

Jsme si, vážený pane náměstku, plně vědomi toho, v jakém stadiu legislativního procesu se tato vyhláška nachází. Přesto si Vás dovolujeme požádat o zvážení, zda by nebylo možno dříve, než bude publikována či oznámena ve Sbírce zákonů, její text doplnit způsobem, který vyloučí uvedené znejistění široké radioamatérské veřejnosti i negativní dopady na výkon státní správy v oboru radiokomunikací.

S pozdravem

ing.Jaromír Voleš
předseda Českého radioklubu

V Praze dne 21.dubna 2005

 


 

21.duben 2005

Znění prováděcích vyhlášek k zákonu o elektronických komunikacích najdete zde na stránkách ministerstva informatiky.

Reakce Českého radioklubu bude následovat.

 


 

11.březen 2005

Dne 8.března se k projednání výsledků meziresortního připomínkového řízení k prováděcím předpisům ZoEK sešli na ministerstvu informatiky zástupci misterstev informatiky, financí, vnitra, obrany, dopravy, ČTÚ, představitelé provozovatelů telekomunikačních služeb a zástupci ČRK (OK1AOZ a OK1MP) a ČAV (OK1UU). Jednání probíralo výhradně dříve písemně doručené připomínky, návrhy ústně ad hoc vznesené na místě nebyly přijaty.

Při jednání o radioamatérských otázkách byla proto odmítnuta ústně vedená snaha ČAV o znovuotevření otázky operátorských tříd, podstatné však byly písemné náměty některých ministerstev.

Ministerstvo financí vyslovilo obavu z nepřehlédnutelně vyšších nároků na státní rozpočet vyvolaných tím, že ČTÚ bude muset řešit mnohonásobně vyšší počet stížností na rušení, k nimž dojde díky abnormálnímu nárůstu (až 8x) počtu amatérských stanic s velkým výkonem. S překvapivě přesnou podrobností (překvapivou vzhledem k odtažitosti problematiky financí a telekomunikací) navrhlo řešit otázku obdobně, jako ve Slovenské republice. ČTÚ tuto námitku odmítl, zástupce MF ČR si proto k této otázce vyžádal od ČTÚ zvláštní rozklad.

Zástupci "silových" resortů rozvněž deklarovali obavy z růstu počtu případů rušení provozu obranných a záchranných sdělovacích systémů díky výrazně zvýšenému počtu amatérských stanic s velkým výkonem. Na tomto rozporování návrhů ČTÚ trvali.

S kladným či záporným výsledkem byly projednány i některé další otázky, nebyl např. přijat požadavek ČRK, aby stanice jednotlivců mohly pod dozorem provozovat osoby bez koncese. Nedořešené otázky byly nakonec odkázány k projednání na úrovni náměstků ministrů.

Jednání zřetelně ukázalo, že snaha některých držitelů radioamatérských koncesí udržet u nás systém diferencovaných operátorských tříd oproti nově se konstituujícímu přístupu zemí CEPT se nezastaví ani před tím, že v představách úřadů České republiky se amatérská služba stane závažným ohrožením nerušeného provozu ostatních telekomunikačních služeb, tzn. ani před tím, že postavení radioamatérů v OK vůči úřadům i veřejnosti se zásadně a podstatně zhorší oproti současnému stavu. To se může projevit i při případných budoucích novelách zákona o elektronických komunikacích. Situací se bude zabývat výkonný výbor ČRK dne 15.3.2005.

 


 

26.únor 2005

ČRK odeslal řediteli správy kmitočtového spektra ČTÚ následující dopis:

Český telekomunikační úřad

Ing. Jiří Duchač - ředitel odboru SKS

pošt. schr. 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 23.února 2005

Věc: Automatické monitorovací stanice

Vážený pane řediteli.

V současné době se mezi radioamatérskou veřejností objevily informace o síti automatických monitorovacích stanicích, které ČTÚ začal instalovat na území České republiky. Na základě této informace se mezi radioamatéry objevily poplašné zprávy o možných problémech s rušením v okolí těchto stanic. Vzhledem k této skutečnosti se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí bližších informací o tomto systému. O tom, že jde pro radioamatéry o závažnou věc, svědčí i to, že zástupci nově vzniklé organizace ČAV zneužili při jednání na MI ČR o předpisech pro radioamatérskou službu tuto skutečnost pro argumentaci, že do třídy A (HAREC) nelze převést všechny současné držitele povolení, neboť by to údajně znamenalo větší možnost zarušení těchto stanic.

Nejasnost do celého problému vnáší i mail, který byl přeposlán našemu sekretariátu s žádostí o vysvětlení celé situace. Text tohoto mailu Vám pro informaci zasílám.

Cílem mé žádosti je zabránění případných nedorozumění a objektivní informování našich členů. Věřím, že tyto naše snahy pochopíte a v případě potřeby předáte tuto žádost příslušnému odboru.

Uznáte-li to za vhodné, měli bychom zájem se zúčastnit případného jednání o této problematice.

S pozdravem

Ing. Jaromír Voleš
předseda Českého radioklubu

 


 

6.ledna 2005

Dne 6.ledna se v budově Ministerstva informatiky sešli k tématu nových předpisů pro radioamatérský provoz zástupci ministerstva informatiky a Českého telekomunikačního úřadu s představiteli radioamatérských organisací - ČRK a ČAV. Stát byl zastoupen velmi representativně, za MI ČR jednal náměstek ministra informatiky ing.Frankl, za ČTÚ předseda úřadu ing.Stádník, oba pánové provázeni suitami vysokých úředníků obou institucí. Za ČRK jednali OK1AOZ, OK1MP a OK1XU, za ČAV OK1UU a OK1RR. Velmi pravděpodobně se v OK dosud nestalo, že by zástupci radioamatérských spolků jednali se zástupci státu representovaného na tak vysoké úrovni a v takové šíři, takže by se zdálo, že jsme již naplno vstoupili do Evropy, radioamatérská problematika byla ovšem jen jedním z více bodů společného jednání obou institucí, které po odchodu radioamatérů pokračovalo dalším programem.

Jednání o radioamatérských předpisech se nezabývalo dílčími detaily, ale rozhodujícími koncepčními otázkami, v nichž jak mezi radiomatéry, tak patrně i mezi oběma institucemi, dosud nepanovala shoda: strukturou tříd a požadavkem na zkoušku z telegrafie.

V obou případech po diskusi, v níž argumentovali jak zástupci radioamatérů, tak úředníci obou institucí, se nejvyší představitelé ČTÚ a MI ČR shodli na principu důsledné harmonisace domácích předpisů s legislativou CEPT s minimem národních odchylek, byly tedy potvrzeny zásady, podle nichž byly zpracovány návrhy ČTÚ (viz např. zde).

Znamená to, že stávající třídy A-D budou v budoucnu sloučeny ve třídu jedinou, mezinárodně plně harmonisovanou podle HAREC, a dále bude nově zavedena třída novická bez mezinárodní platnosti. Při zkouškách oprátorů budou plně uplatněny požadavky tzv. syllabu CEPT (viz zde). Od požadavku na zkoušku z telegrafie bude plně upuštěno, pravděpodobně však bude možné, aby uchazeč takovou zkoušku složil na vlastní žádost - to má význam pro naše občany, kteří budou na základě v OK složených zkoušek žádat o koncesi v těch zemích mimo CEPT, kde zkouška z telegrafie je dosud závazná. K podnětu ČRK, aby bylo upuštěno od požadavku na plnoletost uchazeče v případech mezinárodně harmonisované třídy (v posledních dvanácti letech postačoval věk nad 15 roků) bylo rozhodnuto, že u mezinárodní i novické třídy bude upuštěno od jakýchkoli věkových limitů, což odpovídá nejnovější praxi v zemích CEPT i letité tradici v mnoha jiných zemích. Tím sice padá i požadavek na jakýkoli stupeň ukončeného vzdělání uchazeče o koncesi, ten ovšem bude muset v každém případě dostát požadavkům syllabu, a ty opravdu nejsou nízké. Představy, že přístup k radioamatérské koncesi se novými opatřeními výrazně usnadní, proto nejsou zdaleka opodstatněné.

Představitelé ČRK při jednání plně a důsledně postupovali podle rozhodnutí výkonného výboru ČRK ze 7.prosince 2004.

 


 

13.12.2004

Český radioklub obdržel v reakci na žádost, s níž jsme Vás seznámili ve zprávě z 11.listopadu 2004, z následující dopis:

Český radioklub

k rukám ing.J.Voleše

U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

V Praze, 7.prosince 2004

Věc: Rozšíření kmitočtového přídělu v pásmu 7 MHz amatérské službě

Vážený pane předsedo,

v úvodu odpovědi na Váš dopis "Rozšíření kmitočtového přídělu v pásmu 7 MHz amatérské službě" ze dne 11.listopadu 2004 Vám děkuji za informace o uvolňování kmitočtového pásma 7100 až 7200 kHz správami některých evropských zemí před termínem stanoveným Světovou radiokomunikační konferencí WRC-03.

Dále Vás seznámím se současnou situací kolem pásma 7,1 - 7,2 MHz v ČR. Základní dokument, nový Plán přidělení kmitočtových pásem (Národní kmitočtová tabulka) České republiky vypracovaný na základě výsledků WRC-03, který nabývá účinnosti dnem 1. 1.2005, obsahuje v souladu s Radiokomunikační řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) přidělení pásma 7100 až 7200 kHz amatérské službě jako službě přednostní od 29. 3. 2009.

Na základě dopisu Českého radioklubu ze dne 31. 5. 2004 provedl Český telekomunikační úřad úkony nezbytné k posouzení možnosti povolit sdílení předmětného pásma amatérskou službou jako službou podružnou v co možná nejkratší době. Vzhledem k tomu, že proti takovému sdílení nebyly v současnosti shledány závažné důvody a že v rámci CEPT se připravuje harmonizovaný dokument takové sdílení za určitých podmínek umožňující, bylo rozhodnuto využívání předmětného pásma amatérskou službou upravit novou vyhláškou o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby (dále jen "vyhláška") tak, aby bylo ve shodě s ostatními evropskými zeměmi.

V současné verzi návrhu vyh1ášky je v souladu s návrhem harmonizovaného Doporučení CEPT/ECC "Dřívější přístup amatérské služby k pásmu 7100 - 7200 kHz" stanoveno, že do 29. 3. 2009 půjde o využívání na sekundární bázi (nesmí rušit ani vyžadovat ochranu před ostatními službami, zejména službou rozhlasovou) a že celkový vyzářený výkon nepřesáhne 24 dBW. Vyhláška souvisí s novým Zákonem o elektronických komunikacích, datum nabyti účinnosti závisí na termínu schválení zákona a její text může být do té doby změněn dle přijatých harmonizačních dokumentů ECC (týká se např. otázky limitu vyzářeného výkonu, která není uzavřena).

S pozdravem

Ing.Zdeněk Vopařil
Ředitel odboru mezinárodních vztahů

 


 

8.12.2004

Vážení kolegové radioamatéři,

radou Českého radioklubu jsem byl pověřen vedením pracovní skupiny pro přípravu nových Povolovacích podmínek. Mými spolupracovníky byli jmenováni: OK1AU, OK1MP, OK1VHF, OK1XU a OK8YD. Nedlouho po našem jmenování obdržel ČRK od Českého telekomunikačního úřadu návrh vyhlášek k novele Zákona o elektronických komunikacích, týkajících se amatérské radiokomunikační služby. Na připomínky k obsahu těchto vyhlášek jsme měli k dispozici 18 dní. Termín to byl téměř šibeniční, vzhledem k závažnosti obsahu předložených návrhů. Neprodleně jsme zmíněné návrhy zveřejnili na webových stránkách ČRK s uvedením mé e-mailové adresy pro zasílání připomínek.

Pracovní skupina se začala scházet na téměř pravidelných týdenních schůzkách a problematikou se zabývala s plnou odpovědností. Na její jednání byli přizváni i zástupci jiných názorových skupin, včetně nečlenů ČRK, rovněž jednání a vyslechnutí argumentů předkladatele návrhu vyhlášek nebylo opomenuto. S plnou zodpovědností mohu prohlásit, že to nebyla jednání lehká, vzhledem, k pro radioamatéry velice závažné problematice a názorovým rozdílům. K závěrům se pracovní skupina dopracovala, což hodnotím velice pozitivně.

Výsledkem naší činnosti, podpořené desítkami připomínek členů i nečlenů ČRK, jsou níže uvedené připomínky projednané a doplněné na jednání Výkonného výboru ČRK dne 7.prosince 2004 a zaslané předkladateli.

"Povolovací podmínky" vzniklé na základě těchto připomínek by měly být velice liberální, nemající v dosavadní historii našeho hobby obdoby, odpovídající současnému a budoucímu trendu v EU. Je na nás všech, abychom je v duchu Hammspiritu dokázali v praxi realizovat.

Touto cestou děkuji všem, kteří se svými připomínkami podíleli na konečném znění tohoto materiálu a zároveň se omlouvám všem, kterým nebylo možno, z jakýchkoli důvodů, vyhovět.

Ing.Jiří Němec, OK1AOZ
místopředseda ČRK
a vedoucí pracovní skupiny pro přípravu PP

 

 

Připomínky k:
 1. návrhu vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

  § 2 odst.4
  Platnost oprávnění prodloužit na dobu 10 let

  § 4 odst.2, písmeno b
  Třída N /Novice/ - maximální výstupní výkon do 10W.Doplnit kmitočtová pásma uvedená v příloze č.1 v tab.č.2 :

   

  Kmitočtové pásmo od - do Status
  1.830 kHz 1.850 kHz P
  1.850 kHz 2.000 kHz NIB
  3.550 kHz 3.700 kHz P
  21.050 kHz 21.200 kHz P
  28.050 kHz 28.400 kHz P

  Třída A (HAREC) doplnit kmitočtová pásma uvedená v příloze č.1 v tab.č.1:

   

  Kmitočtové pásmo od - do Status
  7.100 kHz 7.200 kHz P

§ 4 odst.6
Špičkový výkon vysílacího zařízení nahradit výkonem efektivním.

§ 6 odst.3
Aplikovat na stanice obecně, nejen pro klubové stanice.

§ 13 odst.3
Operátoři třídy A nejsou změnou předpisu dotčeni,operátoři třídy B,C a D se převádějí do třídy A

návrhu vyhlášky o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

§ 4 odst.1
Sjednotit dobu zařazení vlastní volací značky s § 9 odst.1 předchozí vyhlášky.

návrhu vyhlášky o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

§ 2 odst.8
V bodě a požadovat pouze ustanoveni aa.

návrhu vyhlášky o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, v rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti

§ 4 odst.4
.. pro získání průkazu podle písmene h) je pro získání průkazu operátorské třídy A (HAREC) věk 15 let a pro získání průkazu operátorské třídy A ...

§ 8 odst.5
b) pro oprávnění podle §10 odst.1 písmeno h) operátorská třída A (průkaz HAREC) u uchazečů ve věku od osmnácti let údaje podle doporučení CEPT T/R 61-02
c) pro oprávnění podle §10 odst.1 písmeno h) operátorská třída A u uchazečů do osmnácti let věku a u operátorské třídy N (průkaz Novice)

Za Český radioklub

Ing. Jaromír Voleš
předseda Českého radioklubu

 


 

27.11.2004

Do balíku návrhů vyhlášek, o kterém jsme informovali dne 25.11., byl doplněn další, návrh vyhlášky o náležitostech žádosti o koncesi. Jeho problémem může být požadavek na uvedení zeměpisných souřadnic stanoviště v systému WGS 84 s přesností na 1 vteřinu a nadmořské výšky stanoviště s přesností na 1 m.

Pracovní skupina ČRK pro přípravu nových předpisů všechny návrhy průběžně posuzuje při osobních schůzkách a v trvalé diskusi na internetu. Cílem je připravit podklady pro jednání výkonného výboru ČRK, který se sejde dne 7.prosince, a připraví závěrečný souhrn připomínek ČRK tak, aby je ČTÚ obdržel v zadaném termínu. Současně budou tyto připomínky i zveřejněny.

 


 

25.11.2004

Český radioklub obdržel od Českého telekomunikačního úřadu e-mailem soubor tří návrhů předpisů týkajících se (i) radioamatérského provozu: předpisu provozního, kvalifikačního (o zkouškách) a o tvorbě volacích značek. Texty si jako zipovaný soubor můžete stáhnout zde.

Jde o návrh průlomový, plně koordinovaný s doporučeními CEPT. Předpokládá sloučení stávajících tříd A - C do jediné třídy A (koordinované podle zásad HAREC, tj. třídy, v níž budou pracovat cizinci ze zemí CEPT při pobytu u nás), a zřízení nové, "novické", mezinárodně nekoordinované třídy N, do níž by také přešli držitelé stávající třídy D.

Nová třída A by držitelům od 18 let umožnila práci na všech KV i VKV pásmech výkonem do 750 W (v mezinárodních závodech a při provozu EME výkonem až 1,5 kW při provozu uvnitř obce a až 3 kW při provozu mimo obec). Třída N by držitelům od 12 let umožnila práci ve všech VKV pásmech výkonem do 65 W. Držitelé stávající třídy D by měli možnost do 5 roků od počátku účinnosti předpisu přejít po složení rozdílových zkoušek do nové třídy A.

Kterýkoli z doručených návrhů neřeší, zda předmětem zkoušek pro některou z obou tříd by byla také zkouška ze znalosti telegrafie. To by patrně bylo řešeno novými osnovami zkoušek. Stávající osnovy vydal ČTÚ vlastním opatřením.

ČTÚ požádal, aby stanoviska k návrhům byla zaslána do 10.prosince 2004. Naše čtenáře proto prosíme, aby v případě, že budou mít zájem své připomínky k návrhům sdělit nově zřízené pracovní skupině ČRK pro přípravu provozních předpisů, učinili tak co nejdříve na adresu vedoucího pracovní skupiny, Jirky, OK1AOZ.

 


 

15.11.2004

Český radioklub odeslal dne 11.listopadu 2004 Českému telekomunikačnímu úřadu dále uvedený dopis.

Jak ukazuje příloha normativní části Telekomunikačního věstníku, částky 11 z letošníko roku, předchozí iniciativy ČRK směrem k pásmu 7 MHz přinesly výsledek a tento dopis je naštěstí již dobýváním se do otevřených dveří.

 

Český telekomunikační úřad

Ing. Zdeněk Vopařil - ředitel odboru mezinárodních vztahů

poštovní přihrádka 02
225 02 PRAHA 025

V Praze, 11.listopadu 2004

Věc: Rozšíření kmitočtového přídělu v pásmu 7 MHz amatérské službě

Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho dopisu č.j. 19781/04-605 ze dne 16. 7. 2004 Vám sděluji, že v měsíci říjnu byl kmitočtový úsek 7 100 až 7 200 kHz uvolněn pro amatérskou službu ve Velké Británii a Irsku. V obou případech jde o příděl na sekundární bázi. Podle dalších dostupných informací bude stejný kmitočtový úsek uvolněn na Slovensku a ve Švýcarsku od 1. ledna 2005.

V této souvislosti uvítáme, vezme-li ČTÚ tyto okolnosti v úvahu při posuzování možnosti sdílení tohoto kmitočtového úseku amatérskou službou i v České republice. Současně Vás žádáme o legislativní zajištění této možnosti v nové vyhlášce, která se týká amatérské služby. Jde o opětovné vsunutí odstavce, který by Úřadu umožňoval přidělit v odůvodněných případech i jiná kmitočtová pásma, než uvádějí tabulky. V opačném případě by to daný příděl zkomplikovalo nutností legislativních změn.

S pozdravem

Ing. Jaromír Voleš
předseda Českého radioklubu

 


14.10.2004

Český radioklub dnes odeslal předsedovi hospodářského výboru, předsedovi stálé komise pro sdělovací prostředky a předsedovi podvýboru pro tělovýchovu poslanecké sněmovnu Parlamentu ČR dopis se žádostí, aby výbory, jimž byl odkázán k projednání návrh zákona o elektronických informacích, projednaly připomínky ČRK k tomuto návrhu.

 

Příloha 1: Připomínky občanského sdružení Český radioklub k návrhu zákona o elektronických komunikacích - sněmovnímu tisku 768

 1. § 17 odst. (2) "V případech, kdy je nezbytné udělit oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, Úřad rozhodne o jejich udělení ... nepodnikající osobě v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání rádiových kmitočtů, a to na základě jeho písemné žádosti podané Úřadu."

  Formulace je podstatným průlomem do dosud uplatňované zásady, že povolení se vydá, nebrání-li tomu specifické důvody, což v zásadě zajišťovalo právní jistotu žadatele, že povolení mu za splnění daných podmínek bude uděleno. Navržená formulace se bezděky vrací k principům užívaným v minulých dobách, a právní postavení žadatele znejišťuje.

  Navrhujeme odstavec na konci doplnit větou: "Nezbytnost jako podmínka udělení povolení se neposuzuje u žadatelů o povolení k provozu amatérské radiokomunikační služby."

   

   

 2. § 17 odst. (7) "Je-li více žadatelů o udělení oprávnění k využívání stejných rádiových kmitočtů, Úřad rozhodne o udělení oprávnění podle pořadí došlých žádostí."

  S ohledem na to, že provozovatelé amatérské služby sdílejí celosvětově stejné obory kmitočtů, přičemž se mezi nimi navzájem neuplatňuje nárok na ochranu nerušeného užívání, je tato formulace nevhodná a neopodstatněná pro amatérskou službu.

  Dotčenou větu navrhujeme ukončit středníkem a navázat "tento postup se neuplatní u žadatelů o povolení k provozu stanic amatérské radiokomunikační služby."

   

   

 3. § 17 odst. (11) písm. f) podmiňuje udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů doložením bezúhonnosti žadatele o povolení dle definice formulované § 8 odst. (4) - (6).

   

  Požadavek bezúhonnosti je opodstatněný v případě podnikatelských subjektů, kde ji ukládá též živnostenský zákon. Požadavek je neopodstatněný u nepodnikatelské neziskové činnosti, jíž provoz amatérské radiokomunikační služby je podle mezinárodních i domácích předpisů. Vliv této služby na politický a hospodářský život země je nulový a kriminalita s ní spojená není uváděna.

  Navrhujeme na konec odst. (11) vložit větu "Bezúhonnost se neposuzuje a nedokládá u provozovatelů amatérské radiokomunikační služby."

   

   

 4. § 17 odst. (12) "Úřad může rozhodnout, že neudělí oprávnění k využívání rádiových kmitočtů také žadateli, který má nedoplatky po lhůtě splatnosti na pokutách nebo poplatcích uložených podle tohoto zákona."

  S přihlédnutím k nepodnikatelskému a neziskovému charakteru amatérské radiokomunikační služby navrhujeme doplnit "Tento postup se neuplatní u žadatelů o povolení k provozu stanic amatérské radiokomunikační služby."

   

 5. § 19 odst. (4) písm. d) "Úřad rozhodne o odnětí oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, jestliže
  d) držitel oprávnění nevyužíval přidělené kmitočty nepřetržitě po dobu 6 měsíců nebo opakovaně přerušil využívání přidělených kmitočtů na souhrnnou dobu 12 měsíců v průběhu 2 let anebo je využíval k jiným účelům, než pro které mu byly přiděleny; do doby přerušení využívání kmitočtů se nezapočítávají doby nutné pro opravy a údržbu vysílacích rádiových zařízení,"

  Sledování využívání kmitočtů držitelem oprávnění je u amatérské služby neúčelné, neboť všichni držitelé sdílejí celosvětově koordinované obory kmitočtů, a tyto kmitočty užívají ve volném času jako zájmovou činnost, nelze tedy spravedlivě požadovat pravidelnost či nejnižší přípustné využití kmitočtů provozovateli této služby.

  Navrhujeme odstavec doplnit větou "Doba užívání kmitočtů se nesleduje u provozovatelů amatérské radiokomunikační služby."

   

   

 6. § 26 odst. (2) "Obsluhu vysílacích rádiových zařízení uvedených v odstavci 1 mohou vykonávat osoby, které mají platný průkaz odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení. Je-li držitelem oprávnění k využívání rádiových kmitočtů právnická osoba, je povinna zajistit, aby obsluhu vysílacích rádiových zařízení prováděla pouze osoba, která má platný průkaz odborné způsobilosti. Tuto způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení ověřuje Úřad zkouškou."

  V případě stanic amatérské radiokomunikační služby toto ustanovení znemožňuje provoz takových stanic za účelem výcviku, a dále provoz stanic právnických osob, u nichž takový provoz plyne z povahy jejich účelu. Předpisy platné desítky roků v minulosti až po současnost umožňovaly provoz amatérských stanic zejména jako usnadnění výchovy mládeže, a nové uplatnění této zásady by přivodilo likvidaci smyslu existence několika set amatérských radioklubů v ČR.

  Navrhujeme odstavec doplnit větou "Stanice amatérské radiokomunikační služby mohou obsluhovat i osoby bez platného průkazu odborné způsobilosti za podmínek určených prováděcím předpisem".

   

   

 7. § 100 odst. (5) - "Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu,11) provozem amatérské radiokomunikační služby, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tuto amatérskou radiokomunikační službu podmínky k odstranění rušení."

  Amatérská služba, která i podle dokumentů Evropského parlamentu má právo na ochranu stejně jako ostatní služby, je zde diskriminována! I zde by mělo platit: Pokud rušené zařízení neodpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, ) ponese náklady na ochranná opatření provozovatel tohoto zařízení.

  Tento odstavec proto navrhujeme vypustit a následující přečíslovat.

   

   

 8. § 132 odst (1) ve výčtu subjektů žádáme uvést "občanská sdružení provozovatelů radiokomunikačních služeb".

Hodnotnou aktivitu vyvinul i Radek, OK2UQQ, jehož tým zpracoval komplexní pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona.

Oba návrhy korespondují s předchozími soubory připomínek, které ČRK vznesl v minulosti, viz zpráva z 19.11.2003 na této stránce, zpráva z 9.1.2002 v archivu včetně dopisu ČRK z 20.12.2001.

 


12.10.2004

Dne 7.října se Český radioklub obrátil na ministerstvo informatiky s následujícím dotazem:

 

Ministerstvo informatiky ČR
JUDr. Milena Macková

ředitelka odboru elektronických komunikací

Havelkova 2
130 00 Praha 3

V Praze dne 7.října 2004

Věc: Návrh předpisu o provozu stanic amatérské radiokomunikační služby

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi, abych se na Vás obrátit s následující problematikou:

V souvislosti s návrhem Zákona o elektronických komunikacích v parlamentu, byly na jeho webu zveřejněny návrhy na něj navazujících prováděcích předpisů. V souladu s příslušnými paragrafy bude nahrazena stávající vyhláška MDS č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.

Toto volně přístupné zveřejnění vyvolalo obavy mezi radioamatérskou veřejností a v mnohých případech i kritiku současného vedení Českého radioklubu, že nedojednalo se státní správou přijatelné řešení. Pokud by totiž Vyhláška byla vydána ve zveřejněném znění, pak by nebyla vůbec funkční.

Vzhledem k tomu, že podle informace, kterou mám, je Váš pracovník Ing Petr Ondráček, Csc, se kterým jsme na jaře o znění této vyhlášky několikrát jednali, vážně nemocen, obrátil jsem se e-mailem Ing. Karla Staňka. Avšak ani zde jsem, vzhledem k jeho současnému zaneprázdnění, neuspěl.

Příští týden, v sobotu 16.října, se uskuteční sjezd Českého radioklubu, kde budou zaručeně i dotazy na tuto problematiku. Proto bych k Vám měl prosbu, zda nás můžete informovat, jaký je stav při přípravě této vyhlášky a jakým způsobem je (bude) možno se k návrhu vyjádřit. Např. v roce 2000 byl návrh zveřejněn v Telekomunikačním věstníku a v daném termínu bylo možno se k němu vyjádřit. Vzhledem ke krátkému termínu, prosím o krátkou informaci též e-mailem.

Za Vaši ochotu předem děkuji!

S pozdravem

Ing. Miloš P r o s t e c k ý
předseda

Český radioklub obdržel následující odpověď:

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem dnes k vyřízení Váš dopis ze dne 7.10.2004 ve věci vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby k § 16 odst. 8 vládního návrhu zákona o elektronických komunikacích.

K uvedené věci Vám sděluji, že zveřejněny spolu s návrhem zákona byly i návrhy vybraných prováděcích předpisů, které mají nabýt účinnosti shodně se zákonem. Předmětná vyhláška je jedním z nich. V této fázi se takové prováděcí předpisy předkládají podle Legislativních pravidel vlády bez jakéhokoli projednání.

Teprve v době, kdy je jasné, že nedojde v Parlamentu ČR ke změně příslušných ustanovení v návrhu zákona, projednávají se obvyklým a řádným způsobem i předmětné prováděcí přepisy.

V současné době se připravují finální návrhy vybraných prováděcích předpisů a předpokládám, že v průběhu listopadu budou projednány. Mohu Vás ujistit, že i Český radioklub bude řádně obeslán v rámci meziresortního připomínkového řízení a nevylučuji ani možnost projednání předmětné vyhlášky ještě před jejím zasláním do meziresortního řízení. Pro úplnost uvádím, že poté projednají návrhy prováděcích předpisů komise Legislativní rady vlády.

Nedošlo proto k žádnému pochybení. Vaše připomínky k finálnímu textu vyhlášky budou řádně projednány a vyhodnoceny.

S pozdravem

Karel Staněk
odbor 63

 


 

16.9.2004

K četným dotazům, které jsme dostali ke včerejší zprávě o vládním návrhu zákona o elektronických komunikacích, který bude projednán poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk 768, a jehož přílohou je i návrh nových provozních předpisů pro amatérskou službu, odpovídáme:

ČRK se žádným způsobem nepodílel na vzniku tohoto návrhu provozního předpisu a jeho text poznal až v okamžiku zveřejnění.

Hlavním problémem návrhu je, že podstatně mění strukturu operátorských tříd, přičemž pro ně ponechává stávající označení písmeny A - D. To vede k četným nedorozuměním, neboť rozsah oprávnění operátora kterékoli třídy mimo A podle předpisu dnes platného je zásadně odlišný od rozsahu oprávnění podle předpisu navrhovaného, a navrhovaný předpis zároveň neobsahuje definici převodu držitelů stávajících operátorských tříd do nové struktury. Je možné, že držitelé současných tříd mají být do nových tříd převedeni podle skutečného rozsahu předmětů zkoušek, které již složili, bez ohledu na stávající označení operátorské třídy písmenem (držitel stávající třídy D by tak asi měl přejít do nové třídy B), v textu návrhu to však výslovně uvedeno není. Rozporné je ustanovení o možném upuštění od zkoušky z telegrafie u handicapovaných žadatelů o novou třídu B: tato třída (alespoň v oboru KV) dovoluje práci jen mimo CW segmenty, není tedy jasné, k čemu by v případě takto koncipované třídy zkouška z telegrafie vůbec byla.

Je i není důvod k neklidu. Poslanci parlamentu budou schvalovat jen základní zákon o elektronických komunikacích, navazující prováděcí předpisy (tedy i ten, o němž se diskutuje) vydá ministerstvo informatiky až podle konečného znění zákona. Návrhy prováděcích předpisů přiložené k návrhu zákona proto mohou mít skutečně jen funkci ilustrativní, a jejich konečná podoba může být jiná, ovšem ministerstvo určitě poslalo do parlamentu poslední versi návrhu předpisu, s níž pracuje. Mezi dnem účinnosti zákona a dnem účinnosti prováděcích předpisů nemůže uplynout příliš dlouhá doba (při poslední změně v roce 2000 byl odstup asi tři týdny). Na provedení zásadnějších změn je proto času pramálo.

Český radioklub bude kontaktovat státní správu s upozorněním na tyto nedostatky a se žádostí o další informace.

 


 

15.9.2004

Tak ho tu máme i s přílohami. Nový zákon regulující (krom mnoha jiných věcí) i práci radioamatérů v OK má (pro změnu) název "zákon o elektronických komunikacích", a ve stavu vládního návrhu zákona konečně po dlouhém očekávání dorazil v září tohoto roku do poslanecké sněmovny.

Opravdu kladem je, že návrh zákona je doprovázen i návrhem prováděcích předpisů, a tedy i návrhem nových "povolovacích podmínek", tj. provozních přepisů pro radioamatérskou službu.

Soubor návrhu zákona a prováděcích předpisů najdeme na webových stránkách poslanecké sněmovny na adrese http://www.psp.cz/cgi-bin/win/tisk?768/0.

Z návrhu radioamatérských provozních předpisů (uvedeny pod písm. j) citujme to nejpodstatnější, tzn. nová povozní privilegia pro jednotlivé operátorské třídy:

 1. Operátoři jsou na základě úspěšného složení zkoušky zařazení do jedné z operátorských tříd A, B, C a D. Maximální výstupní výkony a provozní kmitočty povolené jednotlivým třídám jsou následující:
  1. třída A pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 2 kW v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 1,
  2. třída B pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 300 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 2,
  3. třída C pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 100 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 3,
  4. třída D pro obsluhu vysílače o maximálním výstupním výkonu do 100 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 v tab. č. 4.
 2. Do operátorských tříd C a D jsou zařazováni operátoři, kteří úspěšně složí příslušnou zkoušku a dosáhnou v roce konání zkoušky minimálně 12 let věku.
 3. Do operátorské třídy B jsou zařazováni operátoři, kteří úspěšně složí příslušnou zkoušku, mají praxi ve třídě C nebo D minimálně jeden rok a dosáhnou v roce konání zkoušky minimálně 15 let věku.
 4. Do operátorské třídy A jsou zařazováni operátoři, kteří úspěšně složí příslušnou zkoušku a mají praxi ve třídě B minimálně jeden rok.
 5. Úřad může zdravotně postižené osobě, která žádá o zařazení do operátorské třídy C nebo B, prominout zkoušku z telegrafie.
 6. Úřad zveřejní zkušební osnovy a soubor zkušebních otázek pro udělení operátorských tříd uvedených v bodě 1.

 


 

23.7.2004

Obdrželi jsme odpověď ČTÚ na náš dopis z 31.května, jímž jsme požadovali rozšíření přídělu v pásmu 7 MHz amatérské službě v předstihu před termínem navrženým konferencí WRC 2003. Těší nás dvě věci: jednak to, že že jeden z významných útvarů Českého telekomnunikačního úřadu považuje radiokomunikace za natolik významné, že úřad přejmenovává na "radiokomunikační", jednak - a to ještě více - vyhlídka, že alespoň dílčího rozšíření přídělu se dočkáme už přístí rok.

 

Český radioklub
k rukám ing.M.Prosteckého
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

Žádost o rozšíření kmitočtového přídělu v pásmu 7 MHz amatérské službě

Vážený pane předsedo,

informace zdůvodňující žádost Českého radioklubu o rozšíření kmitočtového přídělu v pásmu 7 MHz amatérské radiokomunikační službě ve smyslu rozhodnutí Světové radiokomunikační konference WRC-03 a o postupu některých zemí byly podnětem pro ověření situace u dalších uživatelů kmitočtových pásem. Připomínáme, že úkolem Českého radiokomunikačního úřadu je chránit zájmy všech uživatelů kmitočtových pásem mj. podle ustanovení Radiokomunikačního řádu, Evropské tabulky přidělení a využití kmitočtů a Národní kmitočtové tabulky.

Z těchto důvodu jsme již předmět Vaší žádosti projednali s hlavními uživateli předmětného pásma. Jejich reakce nebyla předem zamítavá, nicméně požadují určitý čas na posouzení svých možností, zda a v jakém rozsahu mohou tomuto požadavku vyjít vstříc. Dohodli jsme se s nimi na pracovní schůzce na toto téma, jejíž termín byl předběžně stanoven na měsíc září 2004. Pokud by došlo ke konsensu v otázce možnosti sdílení amatérskou službou na podružném základě alespoň části pásma navazující na současný příděl (např. úseku 50 kHz, tj. 7 100 až 7 150 kHz), bylo by možné takovou dílčí změnu zavést při příští aktualizaci Národní kmitočtové tabulky v r. 2005.

Uvítáme, jestliže přispějete předložením dalších, Vám dostupných informací o postupu národních organizací amatérské služby a regulačních orgánů evropských zemí v této záležitosti.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Vopařil
Ředitel odboru mezinárodních vztahů

 


15.7.2004

Český radioklub požádal Český telekomunikační úřad o reakci na změnu doporučení CEPT T/R 61-01:

 

Český telekomunikační úřad
Ing. Jiří Duchač - ředitel odboru SKS

P.O.Box 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 14.7.2004

Věc: Doporučení CEPT T/R 61-01

Vážený pane řediteli,

Před třemi týdny se uskutečnila porada představitelů radioamatérských organizací IARU Region I. Na této poradě jsem byl informován o tom, že Česká republika stále neakceptovala nové znění doporučení T/R 61-01, které bylo schváleno již v loňském roce. Podle tohoto doporučení je nyní pouze jedna operátorská třída, bez zkoušky z telegrafní abecedy. I když v současné době jsou u nás připravovány nové předpisy pro amatérskou službu, jejichž schválení však může trvat řadu měsíců, domnívám se, že řešením je, stejně jako to učinila Slovenská republika, akceptovat toto doporučení již nyní, do třídy CEPT zařadit všechny současné naše třídy a doplnit to poznámkou, že k přístupu na kmitočty nižší než 30 MHz je vyžadována zkouška z telegrafní abecedy.

Neřešení tohoto problému v krátké době může u některých povolovacích orgánů vyvolat dojem, že Česká republika odstoupila od tohoto doporučení a naši radioamatéři mohou mít v zahraničí problémy. Proto Vás žádám o nápravu této situace a informování příslušných orgánů CEPT a ERO.

S pozdravem

Ing. Miloš Prostecký
předseda Českého radioklubu

 


9.6.2004

Český radioklub odeslal Českému telekomunikačnímu úřadu následující dopis:

 

Vážený pan
Ing. David S t á d n í k

předseda Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad
Poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Věc: Žádost o rozšíření kmitočtového přídělu v pásmu 7 MHz amatérské radiokomunikační službě

Vážený pane předsedo,

mezinárodní konference WRC 2003 rozhodla o postupném uvolnění pásma 7.100 - 7.300 kHz v 1. a 3. regionu ITU rozhlasovou službou a o jeho zpřístupnění službě amatérské v rozsahu 7.000 - 7.200 jako primární.

Jakkoli je pro tento proces vymezen čas do března 2009, řada státních administrativ reaguje na rozhodnutí již nyní tím, že úsek 7.100 - 7.200 kHz přiděluje amatérské službě, zatím ovšem se statutem služby sekundární. Stalo se tak dosud v Chorvatsku, San Marinu, Norsku, a nejnověji ve Velké Británii.

Vzhledem k tomu, že význam rozhlasové služby v pásmech krátkých vln v Evropě silně poklesl, domníváme se, že ani v České republice nejsou podstatné překážky pro takový postup. Dovoluji si proto požádat Vás o přijetí odpovídajícího opatření. S ohledem na neujasněnou dobu přijetí nového zákona o elektronických komunikacích by bylo účelné toto opatření nevázat na celkovou legislativní změnu s přijetím zákona spojenou, a provést je - dle možností - již nyní.

S poděkováním za vstřícný přístup k této žádosti

za

Český radioklub

Ing. Miloš Prostecký
předseda

Na vědomí: Ministerstvo informatiky ČR, odbor elektronických komunikací

V Praze dne 31.května 2004

 


30.4.2004

Obdrželi jsme odpověď MICR na náš dopis ze 23.března, jímž znovu požadovali přidělení úseku pásma 70 MHz amatérské službě. I MICR ovládá úřednický pinpong:

 

V Praze dne 22.dubna 2004
Č.j.: MI 1108/2004 63

Vážený pane předsedo,

k Vašemu dopisu ze dne 22.března 2004 ve věci využití kmitočtového pásma 66 - 87,5 MHz Vám sděluji následující.

Předmět Vaší žádosti přímo nesouvisí s nově připravovanými legislativními změnami v oblasti elektronických komunikací v ČR, ale spadá do oblasti tvorby národní kmitočtové tabulky a plánu využití kmitočtového (rádiového) spektra. Kompetentním orgánem v oblasti zpracování obou zmíněných dokumentů je, a i nadále bude, Český telekomunikační úřad.

Z toho důvodu Váš dopis postupuji k přímému vyřízení na odbor správy kmitočtového spektra Českého telekomunikačního úřadu.

Pro Vaši informaci dále uvádím, že návrh zákona o elektronických komunikacích umožní Ministerstvu informatiky, pokud bude v této podobě schválen, účinněji pomoci řešit například situaci popsanou ve Vašem dopisu při projednávání a schvalování plánu přidělení kmitočtových pásem a plánu využití rádiového spektra.

S pozdravem

JUDr. Milena Macková
ředitelka odboru elektronických komunikací

Vážený pan
Ing. Miloš Prostecký
předseda
Český radioklub
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

 


24.3.2004

Obdrželi jsme odpověď ČTÚ na náš dopis ze 14.ledna, jímž jsme ověřovali požadavky ČTÚ na způsob doložení oprávnění představitelů radioklubů jednat jejich jménem v povolovacím řízení.

 

Český radioklub o.s.
ing.Miloš Prostecký - předseda

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Praha 12.3.2004

Doklad o oprávnění jednat jménem právnické osoby v povolovacím řízení stanic amatérské radiokomunikační služby

Vážený pane předsedo,

prošetřil jsem Vaše upozornění, že se jedna z pracovnic odboru správy kmitočtového spektra obrátila na Český radioklub s požadavkem, aby informoval své členy o požadavcích na "nový" způsob dokladování oprávnění osob jednat jménem právnických osob v povolovacím řízení vysílacích rádiových zařízení amatérské služby, které však považujete za "nenáležité".

Vaše stanovisko jsem projednal s ing.Švachoučkovou, která uvedenou problematiku řeší, ale jmenovaná pracovnice uvedla, že Vámi uváděnou problematiku s vámi v jiné souvislosti pouze diskutovala a odmítla, že by takovýto požadavek vznesla. Vzhledem k tomu, že ČTÚ nemá žádný písemný doklad týkající se této problematiky, jednání proběhlo pravděpodobně pouze ve verbální rovině a proto nemohu vyvodit žádné podložené závěry.

Z výše uvedeného důvodu mohu tedy pouze konstatovat, že při posuzování úplnosti žádosti postupuje ČTÚ podle zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, a to v daném případě podle § 57 odst. 3 písm. a) a odst. 5 písm. c), který cituji: "Žádost o povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení musí být doložena ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby a u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku". Mohu proto souhlasit s Vaším výkladem na splnění uvedené povinnosti jak jej uvádíte ve třetím odstavci od konce Vašeho dopisu, s výjimkou poslední věty, kde se mylně odvoláváte na absenci předpisu upravujícího povolovací řízení (opatření ČTÚ dle § 57 odst. 4 zákona č.151/2000 Sb. je určeno k řešení zcela odlišné problematiky).

Jak vyplývá z uvedeného, ČTÚ postačuje k danému účelu ověřená kopie listiny o zřízení nebo založení právnické osoby (radioklubu) s uvedením oprávněné osoby k jednání jejím jménem (s případným zmocněním) a informace o předěleném identifikačním čísle (IČ).

V případě dotazů vašich členů na uvedenou problematiku vás žádám o jejich informování v souladu s uvedeným.

S pozdravem

Ing.Jiří Duchač
ředitel odboru
správy kmitočtového spektra

 

Rekapitulujme, o co v celé této korespondenci Českého radioklubu s Českým telekomunikačním úřadem šlo: v podstatě o to, jak doložit, že ten, kdo je podepsán pod žádostí radioklubu o kterýkoli z úkonů ČTÚ, je o p r a v d u oprávněn jménem radioklubu jednat.

Nemá cenu zastírat, že i v některých radioklubech občas propuknou "války", při nichž jsou svolávány schůze i vzdoroschůze, které volí a odvolávají kubová vedení i vzdorovedení, a nastává situce, kdy skutečně není jasné, kdo opravdu je oprávněn jménem klubu jednat, a tedy třeba i žádat o koncesi či její obnovení. Iniciativa některých zaměstnanců ČTÚ, kterou zmiňujeme v dopisu ze 14.1.2004, se snažila těmto nejasnostem předejít požadavkem, aby bylo v povolovacím řízení ČTÚ doloženo notářským zápisem volební členské schůze, že ten, kdo žádost ČTÚ jménem klubu podává, má na to právo.

Klíčové je, ža takové ověření voleb notářem by stálo řádově tisíce korun na notářských poplatcích, což je částka, kterou naprostá většina radioklubů buď nemá, nebo si je nemůže dovolit na takový účel vydat.

Český radioklub proto ČTÚ navrhl jiný postup, který notářské ověření nevyžaduje, a s potěšením konstatujeme, že pan ředitel Duchač navržené řešení akceptuje, když sděluje, že " Mohu proto souhlasit s Vaším výkladem na splnění uvedené povinnosti jak jej uvádíte ve třetím odstavci od konce Vašeho dopisu".

Zmíněná věta našeho dopisu zní: "... aby způsobilost osoby jednat jménem občanského sdružení byla doložena zápisem o její volbě oprávněným orgánem dle stanov, který bude ověřen třemi osobami, z nichž alespoň jedna je starší 18 let, a tito ověřovatelé zápis podepíší s uvedením jména a příjmení, rodného čísla a bydliště."

Až se tedy ve Vašem radioklubu sejde členská schůze, která bude volit nového předsedu a nový výbor, nebo třeba ty stávající jen potvrdí ve funkci, pak nezapomeňte:

 1. na schůzi zvolit tři ověřovatele zápisu, z nichž alespoň jeden bude starší 18 let, a tito ověřovatelé podepíší zápis jednání schůze s uvedením jména a příjmení, rodného čísla a bydliště,
 2. do zápisu uvést jména, příjmení, rodná čísla a bydliště všech zvolených, a jmenovitě uvést, kdo z nich je statutárním orgánem, tzn. je oprávněn jednat jménem radioklubu,
 3. zápis si vyhotovit (a ověřovatelům dát podepsat) ve více exemplářích, abyste je měli pro potřeby různých úředních jednání, včetně žádostí podaných ČTÚ.

 


 

23.3.2004

Vrátili jsme se k přídělu pásma 70 MHz, tentokrát v diskusi s ministerstvem informatiky:

 

Ministerstvo informatiky ČR
odbor elektronických komunikací

Havelkova 2
130 00 Praha 3

Věc: Využití kmitočtového pásma 66 až 87,5 MHz

V Telekomunikačním věstníku 3/2002 vyšel v diskusní části Návrh přílohy č. 5/_ .2002 pro kmitočtové pásmo 66 až 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra. Český radioklub dopisem Českému telekomunikačnímu úřadu ze dne 30.3.2002 navrhl, aby část tohoto pásma byla v České republice přidělena amatérské službě.

Návrh jsme odůvodnili odkazem na dokument ERC z roku 1995 nazvaný Detailed Spectrum Investigation Phase II: 29.7 - 960 MHz, který v kapitole 10.4 Amateur and Amateur Sattelite Services obsahuje odstavec 70-70.5. V tomto odstavci se praví, že v mnohých zemích CEPT může amatérská služba používat toto pásmo na sekundární bázi. Předpokládá, že rozhlas ve východní Evropě toto pásmo opustí a bude proto možná dohoda, že amatérské službě bude přidělen úsek alespoň 100 kHz se středem na 70,2 MHz v pásmu 70 až 70,45 MHz. Následně je v kmitočtové tabulce v DSI II v kmitočtovém úseku 69,95 - 70,45 MHz uvedena mobilní služba jako primární a amatérská jako sekundární.

ČTÚ návrh v rozsáhle odůvodněné odpovědi zamítl, přičemž negativní závěr se opíral o následující tři argumenty:

 1. tento kmitočtový úsek je amatérské službě přidělen pouze ve Velké Británii, v britských suverénních územích Evropy a v několika dalších zemích Britského společenství národů,
 2. s výjimkou Slovinska žádná jiná země amatérskou službu v pásmu 70 MHz nepovolila a podle informací ČTÚ povolit nehodlá,
 3. prioritním úkolem ČTÚ je harmonizovat. do roku 2008 Národní kmitočtovou tabulku ČR s Evropskou tabulkou přidělení a využití kmitočtů (ECA), která v pásmu 70 MHz kmitočtové přidělení amatérské službě neuvádí.

Vzali jsme toto stanovisko ČTÚ na vědomí, v běhu času se však ukázalo, že vývoj se ubírá v rozporu s předpoklady ČTÚ. K Velké Británii, Irsku a Kypru, kde je amatérské službě přiděleno pásmo 70,0 až 70,5 MHz, přibylo v loňském roce Dánsko a Fárské ostrovy. Též ve Slovinsku je pásmo povoleno již několik let. V neposlední řadě pak v prosinci 2003 povolilo Chorvatsko amatérské službě 70,0 až 70,5 MHz.

Předpokládaný příděl pásma 66 až 87,5 MHz pevné službě, konkrétněji potřebám AČR, je nutno považovat v současné době za anachronismus. Sdělovací technika se vyvíjí směrem k užívání podstatně vyšších kmitočtů, a nepochybně k tomu přispívá jak podstatně větší šíře disponibilních kmitočtových pásem, tak především základní charakteristiky šíření radiových signálů na kmitočtech do cca 150 MHz, kde je přenos v letních měsících pravidelně zatěžován výskytem sporadické vrstvy Es, což využitelnost těchto kmitočtů pro profesionální radiokomunikační služby s vysokými nároky na spolehlivost přenosu silně relativizuje. Proto se nedomníváme, že by AČR toto kmitočtové pásmo mohla ve větším rozsahu s úspěchem využít. Pro službu amatérskou je využití podobných anomálií podmínek šíření radiových signálů naopak typické.

S přihlédnutím ke všem těmto okolnostem žádáme, aby státní správa ČR při příležitosti rozsáhlých legislativních změn v oblasti telekomunikací znovu zhodnotila přístup k využití kmitočtového pásma 66 až 87,5 MHz, a poskytla v tomto pásmu přiměřený úsek (optimálně 70 - 70,5 MHz) amatérské službě, byť třeba jen na sekundární bázi.

S pozdravem

za

Český radioklub

ing. Miloš P r o s t e c k ý
předseda

V Praze dne 15.března 2004

 


 

15.1.2004

Napsali jsme ČTÚ v reakci na nové požadavky ČTÚ na doklady přiložené k žádostem radioklubů o koncese a jejich prodloužení, které nám e-mailem sdělila zaměstnankyně ČTÚ:

 

Český telekomunikační úřad
ing. Jiří Duchač - ředitel odboru SKS

pošt. schr. 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 14.ledna 2004

Věc: Doklad o oprávnění jednat jménem právnické osoby v povolovacím řízení stanic amatérské radiokomunikační služby

Vážený pane řediteli,

v posledních dnech se na nás obrátila pracovnice Vašeho odboru, která zpracovává agendu stanic amatérské služby, a požádala nás, abychom své členy informovali o požadavcích ČTÚ na nový způsob dokladování oprávnění osob jednat jménem právnických osob v povolovacím řízení stanic amatérské služby. Požadavky na předložené doklady formulovala tímto souborem:

 1. žádost o požadovaný úkon (volný a stručný text),
 2. úředně ověřená fotokopie stanov nebo zřizovací listiny právnické osoby,
 3. fotokopie dokladu o přidělení IČO,
 4. potvrzení o úhradě správního poplatku,
 5. notářsky ověřený zápis rozhodnutí orgánu ustavujícího osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.

Současně jsme v praxi našich členských radioklubů zaznamenali, že tyto požadavky byly ze strany ČTÚ uplatněny již koncem minulého roku.

S politováním konstatujeme, že tuto informaci i již uskutečněný postup považujeme za nenáležité ze dvou důvodů:

 1. Náležitosti podání ve správním řízení o povolování stanic amatérské služby určují: zákon č.151/2000 Sb., vyhláška MDS č.202/2000 Sb. a opatření ČTÚ č.OU - 1/R/2000. Nezaznamenali jsme novelu kteréhokoli z těchto předpisů, a tyto předpisy v nám známém znění závazné doložení dokladů vyžadovaných Vaší pracovnicí v uvedeném výčtu n e o b s a h u j í.
 2. Požadavek nerespektuje skutečnost, že existují různé typy právnických osob, přičemž podmínky činnosti různých typů právnických osob jsou určeny různými zákony různě. Domníváme se, že v daném případě došlo k mechanickému a nesprávně zobecňujícímu vztažení podmínek pro činnost podnikatelských právnických osob na jiné právnické osoby, tedy např. i na nevýdělečná sdružení občanů, nadace, církve, obecně prospěšné společnosti atp.

Problém spatřujeme především v požadavku na doložení notářského zápisu rozhodnutí o ustavení statutárních představitelů právnické osoby. Pořízení notářského osvědčení o průběhu volby statutárních zástupců zákon skutečně ukládá, ovšem jen podnikatelským právnickým osobám činným dle obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. Příkladmo občanská sdružení jsou ale činná dle zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb., a tento zákon těmto sdružením takové procedury neukládá. Většinou je neukládají ani jiné zákony, podle nichž jsou činné jiné typy právnických osob.

Zcela věcně: nevýdělečná občanská sdružení (což je právní forma, podle níž je činná naprostá většina radioklubů v ČR) zpravidla vůbec nedisponují prostředky, jimiž by bylo lze uhradit notářské poplatky za ověření volby statutárních představitelů, tyto výdaje by proto pro ně byly likvidační, nelze je spravedlivě požadovat a jim bez zákonného podkladu ukládat, a to zejména ne na základě pouhého sdělení výkonné pracovnice správního orgánu.

Na straně druhé zajisté vnímáme jako správné a potřebné, aby bylo zřejmé, že podání činí za právnickou osobu ten, kdo je k tomu oprávněn. V případě občanských sdružení, jímž jsme, se domníváme, že maximum možného požadavku je, aby způsobilost osoby jednat jménem občanského sdružení byla doložena zápisem o její volbě oprávněným orgánem dle stanov, který bude ověřen třemi osobami, z nichž alespoň jedna je starší 18 let, a tito ověřovatelé zápis podepíší s uvedením jména a příjmení, rodného čísla a bydliště. Zákon o sdružování občanů vystačí s pouze takovouto autorisací i u úkonu tak zásadního, jako je návrh na registraci sdružení u ministerstva vnitra, pročež by měla být postačující i v běžném správním řízení. I takovýto požadavek by ovšem měl mít oporu v předpisech upravujících povolovací řízení amatérských stanic, tedy přinejmenším v opatření ČTÚ dle § 57 odst. 4 zákona č.151/2000 Sb.

Současně nabízím poskytnutí stanov Českého radioklubu, který sdružuje 220 radioklubů z celé ČR, tak, aby nebylo nutno archivovat tisíce vyhotovení týchž stanov v přílohách podání, jak by jinak v běhu času nepochybně nastalo.

Pevně věřím, že tuto připomínku přijmete s plným pochopením negativního dopadu, který by popsaný problém mohl vyvolat.

S pozdravem

za

Český radioklub

ing. Miloš P r o s t e c k ý
předseda

 


15.1.2004

Obdrželi jsme e-mailem odpověď na náš poslední dopis odeslaný ČTÚ v záležitosti PLT:

 

Datum: 13. ledna 2004 10:08

Predmet: PLT - komunikace po elektrorozvodné síti, Ing. Miloš Prostecký

K Vašemu dopisu ze dne 13.10. Vám sdelujeme:

 • O vývoji situace týkající se otázek regulace zavádení systému PLC v rámci CEPT a EU jsme Vás informovali v našem dopise ze dne 9.5.2003;
 • Zákon c.151/2000 Sb., o telekomunikacích, nezahrnuje systémy PLT pod rádiová ci koncová telekomunikacní zarízení. Ochranu telekomunikací reší § 88 zákona c. 151/2000 Sb., o telekomunikacích - pokud tedy dojde k rušení muže CTÚ zasáhnout;
 • Problematika zavádení zarízení PLT do provozu podléhá zákonu c. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmene a doplnení nekterých zákonu, a na zákon navazujícím narízením vlády dle § 12 a § 13 téhož zákona. K tomu jsou treba platné harmonizované standardy. Ty, jak doufáme, budou pripraveny v rámci skupiny JWG ETSI/CENELEC a budou prípadne zavedeny v CR;
 • V soucasné dobe je predmetem konzultací národních standardizacních orgánu (NSO) návrh na limity vyzarování pripravený skupinou JWG (termín k pripomínkám 20.2.2004). V príloze Vám zasíláme nekolik dokumentu vztahujících se ke konzultacnímu procesu: JWG: Collective Letter 2276, informacní dokument vypracovaný správou spoju Nemecka a stanovisko pracovní skupiny ECC/WGSE k této veci. Znovu uvádíme, že Ceskou republiku zastupuje ve výše uvedených organizacích (ETSI a CENELEC) CSNI.
 • Pro úplnost uvádíme, že naše stanovisko k limitum CISPR pro kmitoctové pásmo 1-6 GHz nebylo CSNI prijato a CSNI se priklonil k názoru, že lepší je mít nejaké - i když horší limity - než nemít žádné limity a dále vyjednávat.

Jirí Otýpka
Ceský telekomunikacní úrad
Odbor správy kmitoctového spektra

Príloha:

 • JWG ETSI/CENELEC: Collective Letter 2276
 • Germany: Harmonised "EMC standard for networks"; Compatibility between radio services and unintentional radiation caused by cable networks. Publication of a Draft EMC-Standard plus questionnaire for comments.
 • WGSE position concerning the questionnaire of enquiry on the draft standard for telecommunication networks developed by the JWG ETSI/CENELEC.

 


16.12.2003

Pokračující jednání s MI ČR ukázala zájem ministerstva přijmout v otázce zkouškek z telegrafní abecedy jako podmínky vstupu na KV pásma kompromis, který by jednak dílčím způsobem vyhověl oběma hlavním názorovým proudům mezi radioamatéry, a jednak vyšel vstříc požadavkům handicapovaných operátorů. Návrh spočívá ve zpřístupnění CW segmentů KV pásem pouze operátorům se složenou zkouškou z telegrafie, a zpřístupnění všech ostatních segmentů KV pásem (mimo CW) operátorům beze zkoušky.

Požadavek ministerstva projednal výkonný výbor Českého radioklubu na svém jednání dne 9.12.2003, upravil dle něj svůj předchozí návrh a znovu ho postoupil MI ČR. Ke stažení zde (125 kB).

 


 

27.11.2003

Podněty Českého radioklubu k úpravě provozních předpisů v souvislosti s přijetím zákona o elektronických komunikacích si můžete stáhnout zde (220 kB). Text byl odeslán ministerstvu informatiky a ČTÚ.

 


 

21.11.2003

Představitelé Českého radioklubu dnes navštívili odbor správy kmitočtového spektra ČTÚ. Předložili a projednali zde připomínky ČRK k návrhu zákona o elektronických komunikacích. Byla vedena diskuse k projekci výsledků konference WRC 2003 do tuzemských předpisů, k níž musí nezbytně dojít spolu s přijetím prováděcích předpisů k zákonu o elektronických komunikacích. Diskutovány byly zejména různé možnosti přístupu ke zkouškám z telegrafní abecedy spolu s jejich dopady na strukturu operátorských tříd v OK a na uplatnitelnost doporučení CEPT T/R 61-01při pobytu radioamatérů z OK ve státech CEPT a radioamatérů ze států CEPT v OK. Dále se jednalo o problematice tvorby volacích značek, k níž WRC 2003 vytvořila podstatně širší prostor (značka může být nyní tvořena prefixem dle stávajích zásad a sufixem o až čtyřech znacích, z nichž poslední musí být písmeno - je tedy možná třeba značka OK1234A, OK5PAGE apod.); přitom byly znovu projednány i dřívější návrhy ČRK na rozšíření v praxi přidělovaného oboru prefixů na OK0 - OK7, vyhrazení značek obětí odboje atp. Podstatná část diskuse byla věnována i možnosti zavedení tzv. novických tříd.

Společně bylo konstatováno, že rozhodující podíl na tvorbě prováděcích předpisů má ministerstvo informatiky. ČRK předloží své konkrétně formulované návrhy MI a ČTÚ v nejkratší době.

 


 

20.11.2003

Představitelé Českého radioklubu dnes navštívili odbor elektronických komunikací ministerstva informatiky a projednali zde připomínky ČRK k návrhu zákona o elektronických komunikacích. Připomínky jsou shrnuty v přiloženém dopisu. Dopis podobného obsahu bude předán též ČTÚ a MŠMT.

 

Ministerstvo informatiky ČR
legislativní odbor
Havelkova 2
130 00 Praha 3

V Praze dne 19.listopadu 2003

Věc: Připomínky k návrhu zákona o elektronických komunikacích

Jako občanské sdružení, které sdružuje největší počet provozovatelů amatérské radiokomunikační služby (ARS) v ČR a je představitelem radioamatérů ČR v Mezinárodní radioamatérské unii (IARU), předkládáme tyto připomínky k návrhu zákona o elektronických komunikacích, který byl zveřejněn na WWW stránkách MI ČR:

 1. § 15, odst. 5) písm. d) a odst.12) - u žadatelů o oprávnění, kteří nebudou kmitočty využívat k podnikatelským účelům, není trest uložený za hospodářské delikty dostačujícím opodstatněním obav z budoucího nenáležitého způsobu užívání kmitočtů, a bez takových důvodů je navržené znění zákona rozšířením trestu, který odsouzenému již uložil soud, o faktický zákaz činnosti, tedy sankcí, již uložit je oprávněn pouze soud, nikoli správní orgán. Vedle toho řeší posouzení bezúhonnosti podnikatele dostatečně živnostenský zákon v § 6, odst. 2), přísluší živnostenským úřadům a další posuzování Úřadem je zbytné. Proto navrhujeme toto znění odstavců:

  (5) Žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů musí být doložena
  .
  d) u fyzických osob, které žádají o vydání oprávnění k užívání kmitočtů k podnikatelským účelům, výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
  .

  alternativně: písm. d) vypustit a následující ustanovení přečíslovat,

  (12) Úřad může neudělit oprávnění k využívání rádiových kmitočtů žadateli, který dosud nezaplatil splatné pokuty nebo poplatky uložené podle tohoto zákona, nebo žadateli o vydání oprávnění k užívání kmitočtů k podnikatelským účelům, který byl odsouzen za hospodářský trestný čin.

   

 2. § 21, odst. 4, písm. d) - nutná výjimka pro ARS, neboť
  1. provoz stanic ARS není předpokládán jako trvalý, nýbrž pouze ve volném času,
  2. všechny stanice ARS užívají společně sdílená kmitočtová pásma a naopak neužívají specifické, konkrétně určené kmitočty, jež by bylo lze přidělit jiným stanicím téže služby, a jejichž hospodárné využití by proto bylo opodstatněné sledovat,
  proto navrhujeme toto znění odstavce:

  "d) držitel oprávnění nevyužíval přidělené kmitočty nepřetržitě po dobu 6 měsíců nebo opakovaně přerušil využívání přidělených kmitočtů na souhrnnou dobu 12 měsíců v průběhu 2 let anebo je využíval k jiným účelům, než pro které mu byly přiděleny; do doby přerušení využívání kmitočtů se nezapočítávají doby nutné pro opravy a údržbu vysílacích rádiových zařízení; časové využití kmitočtů se nesleduje u amatérské radiokomunikační služby; výjimky z uvedených lhůt může povolit Úřad, nebo"

   

 3. § 22 odst. 1) - nutná výjimka pro ARS, neboť užívání kmitočtů ARS není zpoplatňováno kdekoli ve světě s ohledem na
  1. nekomerční, nevýdělečné poslání služby,
  2. význam ARS pro sebevzdělávání, technické experimenty a použitelnost v krisových situacích,
  3. skutečnost, že mezinárodní předpisy omezují obsah korespondence stanic ARS tak, aby je nebylo možno použít k přenosu zpráv, které by byly jinak předávány veřejnými komerčními službami, a zakázán je též přenos zpráv pro třetí strany,
  proto navrhujeme toto znění odstavce:

  "(1) Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je povinen platit za právo využívat rádiové kmitočty poplatky. Výše poplatku se stanoví v závislosti na druhu radiokomunikační služby, parametrech rádiových kmitočtů a době jejich využívání. Dobou využívání rádiových kmitočtů se rozumí doba od nabytí účinnosti oprávnění k využívání kmitočtů do doby skončení platnosti tohoto oprávnění. Poplatek neplatí provozovatelé amatérské radiokomunikační služby za využívání rádiových kmitočtů přidělených amatérské radiokomunikační službě."

   

 4. § 24, odst. 2) - nutná výjimka pro ARS s ohledem na
  1. provoz radioklubů,
  2. přípravu a trénink operátorů (potřeba kvalifikační přípravy operátorů nepochybně vyvolá týž požadavek jiných radiokomunikačních služeb),
  3. provoz zahraničních držitelů povolení mimo CEPT ze stanic tuzemských držitelů povolení,
  proto navrhujeme toto znění odstavce:

  "(2) Obsluhu vysílacích rádiových zařízení uvedených v odstavci 1 mohou vykonávat osoby, které mají platný průkaz způsobilosti k obsluze těchto zařízení. Je-li držitelem oprávnění k využívání rádiových kmitočtů právnická osoba, je povinna zajistit, aby obsluhu vysílacích rádiových zařízení prováděla pouze osoba, která má platný průkaz způsobilosti. Tuto způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení ověřuje Úřad zkouškou. Stanice amatérské radiokomunikační služby mohou pod dohledem držitele průkazu způsobilosti obsluhovat i osoby, které nejsou držiteli průkazu způsobilosti, za podmínek, které stanoví ministerstvo prováděcím předpisem."

   

 5. § 118 - celý paragraf nebere v potaz existenci nepodnikajících právnických osob (radioklubů jako součástí občanských sdružení, pracovišť vědeckých a výzkumných ústavů, škol atp.), pro něž by navržené výše sankcí byly likvidační; navrhujeme v odst. 1) větu: "Právnické osobě a podnikající fyzické osobě, která" upravit na "Podnikající právnické osobě a podnikající fyzické osobě, která", dtto v odst. 2) a dtto v textu § 120,

   

 6. § 129 - okruh osob, s nimiž má Úřad konsultovat, nutno rozšířit i o dotčená občanská sdružení provozovatelů radiokomunikačních služeb včetně amatérské, neboť i na tato sdružení a zejména jejich členy má regulační činnost úřadu dopady včetně výdajů, které u fysických nepodnikajících osob nejsou zanedbatelné, proto navrhujeme toto znění odstavce:

  (1) Úřad je povinen při výkonu své působnosti konzultovat návrhy opatření obecné povahy, rozhodnutí, rozhodnutí o cenách a návrhy jiných aktů Úřadu (dále jen "opatření") majících významný vliv na relevantní trh s dotčenými subjekty, zejména se sdruženími koncových uživatelů a spotřebitelů, s dotčenými sdruženími občanů včetně zdravotně postižených, a sdruženími výrobců a podnikatelských subjektů zajišťujících sítě anebo poskytujících služby elektronických komunikací, a to formou veřejné konzultace. Účelem konzultace je, v souladu s naplněním zásad transparentnosti a objektivity, získání připomínek, stanovisek a názorů dotčených subjektů k návrhu opatření přijímaných Úřadem.

   

 7. § 147 odst. 2) - zmocnění MI vydat vyhlášku k provedení § 47, odst. 7) zákona patrně obsahuje chybu - odstavec, na který je veden odkaz, nepředpokládá úpravu prováděcím předpisem,

   

 8. § 147 odst. 2) - zmocnění MI rozšířit o § 24, odst. 2) dle našeho návrhu,

   

 9. § 148 - platnost zrušovacího ustanovení by bylo vhodné časově určit od vydání jednotlivých prováděcích předpisů dle § 147, neboť bude nepochybně mimořádně krátká doba na odbornou veřejnou diskusi o vydávaných prováděcích předpisech. Proto navrhujeme úvodní větu "Zrušuje se:" nahradit: "S účinností ke dnu účinnosti odpovídajícího nahrazujícho prováděcího předpisu dle § 147 se zrušuje:"

Obecně: zákon je zásadně zaměřen na regulaci trhu s elektronickými komunikačními službami, což je žádoucí, avšak opomíjí nekomerční činnosti v oblasti komunikací, tzn. zejména jejich provozování neziskovými organisacemi včetně vývoje a výzkumu, školství, zdravotnictví a občanské společnosti. Pominutím neziskového sektoru nepochybně vzniknou nepředvídané situace, pro něž zákon nemá řešení.

Za

Český radioklub

Ing. Miloš P r o s t e c k ý
předseda

 


 

11.11.2003

Mnisterstvo informatiky zaslalo dne 3.11.2003 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o elektronických komunikacích. Připomínkové řízení bude ukončeno 28.11.2003. Připomínky k návrhu zákona budou vypořádány hromadně až po skončení připomínkového řízení.

Návrh si můžete přečíst na WWW stránkách ministerstva - http://www.micr.cz, případně stáhnout jako PDF soubor (cca 450 kB) zde.

Jak jsme již informovali, tento zákon má ke dnu vstupu ČR do EU nahradit stávající zákon o telekomunikacích.

S připomínkami ČRK Vás seznámíme co nejdříve, a samozřejmě, i Vaše náměty zaslané do listserveru OK List budou vítány - více očí více vidí.

 


 

24.10.2003

Na WWW stránkách Českého telekomunikačního úřadu - http://www.ctu.cz - byl k veřejné diskusi předložen návrh generální licence k provozování pohyblivých vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí elektronických systémů provozovaných ve vysoce výkonných místních rádiových sítích RLAN v pásmu 5 GHz. Text návrhu předpokládá provoz těchto zařízení v kmitočtovém úseku 5.150 - 5.725 MHz, tj. úseku částečně zasahujícím do radioamatérského pásma 5,6 GHz.

Český radioklub na návrh reagoval následujícícmi připomínkami:

 

Český telekomunikační úřad
odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 23.října 2003

Věc: připomínky k návrhu generální licence č.j. 22566/03-613

K návrhu generální licence k provozování pohyblivých vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí elektronických systémů provozovaných ve vysoce výkonných místních rádiových sítích RLAN v pásmu 5 GHz, který byl pod uvedeným číslem jednacím předložen k veřejné diskusi, sdělujeme následující připomínky:

 1. návrh předpokládá provoz radiových zařízení datových sítí v kmitočtovém rozsahu 5.150 - 5.725 MHz, navržený rozsah tedy částečně zasahuje do kmitočtového pásma 5.650 - 5.850, které je v I.Regionu ITU přiděleno amatérské radiokomunikační službě na sekundární bázi,
 2. dotčené radioamatérské pásmo je v úseku 5.650 - 5.670 MHz určeno k provozu amatérské družicové radiokomunikační služby, tzn. k práci se zvláště slabými přijímanými signály, jejichž příjem by byl výkonovou úrovní zařízení datových sítí podstatně ohrožen rušením,
 3. i ve zbytku dotčené části radioamatérského pásma pracují dosud stanice amatérské radiokomunikační služby s nevelkými výkony, takže i zde by příjem signálů stanic amatérské služby byl výkonovou úrovní zařízení datových sítí podstatně ohrožen rušením,
 4. s ohledem na rozdílnost druhů modulace používané v datových sítích a druhů modulace užívaných stanicemi amatérské služby by vzájemná identifikace subjektů užívajících sdílené kmitočty byla v případě rušení značně obtížná, a případná dohoda o sdílení kmitočtu, kterou předpokládá článek 6. generální licence, prakticky nemožná.
Z uvedených důvodů navrhujeme toto znění článku 2, písm b) v navrženém textu:

"b) 5 470 - 5 650 MHz s maximálním ekvivalentním izotropicky vyzářeným výkonem (e.i.r.p.) 1 W, a to pro použití uvnitř i vně budov."

Za

Český radioklub

Petr Č e p e l á k
tajemník

 


 

23.10.2003

Od Radka, OK2UQQ, jsme dostali dopis:

 

Český radioklub
Vážený pan
Ing.Miloš Prostecký, OK1MP

předseda
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

V Ostravě - Porubě dne 15.září 2003

Výsledky konference WRC 2003 a Český radioklub

Vážený pane předsedo, vážení členové rady ČRK !

Nedávno ukončená Světová radiokomunikační konference (WRC-03) probíhající ve dnech 9. června až 4. července 2003 v Ženevě mimo jiné také schválila úpravu znění článku 25 Radiokomunikačního řádu, který se dotýká amatérské služby. Jedná se mně zejména o znění článku 25.5 § 3 1) :

" Adminstrations shall determine whether or not a person seeking a licence to operate an amateur station, shall demonstrate the ability to send and receive texts in Morse code signals."

Dovolím-li si volný překlad při zachování významu, mohou národní administrace ve svých předpisech upravit povinnost žadatele o licenci operátora amatérské stanice prokázat schopnost vysílání a příjímání textu v Morseově abecedě dle svého uvážení tak, že prokázání schopnosti budou, nebo nebudou vyžadovat.

Odtud se také odvíjí podstata mého podnětu směřujícího na Vás, volené reprezentanty Českého radioklubu, občanského sdružení, které zastupuje cca 3 100 radioamatérů vlastnících radioamatérskou koncesi (vycházím z Vašich údajů na stránkách www.crk.cz).

Přiznám se, že jsem poněkud překvapen stanoviskem výkonného výboru ČRK, který 12.8.2003 přijal usnesení, kterým se ukládá oslovit Ministerstvo informatiky a Český telekomunikační úřad, kdy podkladem pro písemný materiál tohoto oslovení má být anketa z roku 2002, kterou ČRK vyhlásil, a která vyzněla pro zachování požadavku na znalost Morseovv abecedy.

Věřím, že nebudete nadále vydávat anketu 209 účastníků, kdy 117 účastníků bylo pro zachování, 58 pro zrušení a 33 tuto možnost za určitých podmínek připouštělo, za " ze statistického hlediska dostatečný vzorek, ze kterého se dá vyhodnotit, že radioamatéři z České republiky jsou pro zachování požadavku na zkoušku z Morseovy abecedy.". Anketa a statistika, zvláště stanovení podmínek pro strukturu oslovených jedinců ( vzorek), nejsou jedno a totéž. Vždyť z tohoto hlediska 209 účastníků je 6,7 % členů ČRK, a to nemluvíme o radioamatérech, kteří jsou držiteli koncese, ale nikoliv členové ČRK !

Vážený pane předsedo, vážení členové rady,

jak říkají naše platné stanovy, posláním Českého radioklubu je radioamatérská, sportovní, vzdělávací a kulturní činnost. Pokud se však nechceme brzy stát klubem starců, nezbývá, než abychom dokázali k našemu tolik milovanému hobby přitáhnout také mládež, děti, a to v mnohem větším měřítku než dosud.

A tady je ten zádrhel, ta stránka věci, na kterou bychom měli také. nahlížet. Naše děti po absolvování, základní školy mluví plynně dalším světovým jazykem, někteří z nich i dvěma, dokonale ovládají výpočetní techniku a jejich přirozeným zájmem v tomto věku je vzájemná komunikace. A ač se to možná na první pohled zdá jiné, tak komunikace verbální, slovní, nikoliv na úrovni pouhé výměny SMS mobilním telefonem.

Ve chvíli vytváření jejich osobnosti do toho vstupujeme my, rodiče, členové radioklubů, nebo individuální amatéři, abychom je přitáhli k těm krásám a prožitkům, které " amatéři na " přináší. Nabízíme jim komunikaci, možnost poznání přátel na celém světě, a to také jinak než prostřednictvím chatu, internetu a mobilního telefonu.

A v tom okamžiku a v době, kdy každý lepší počítač generuje a dekóduje Morseovy značky takovou rychlostí, že ubije každého telegrafistu, v době kdy se postupně rozmáhají jiné způsoby digitální komunikace prostřednictvím rádia a satelitní transpondéry zprostředkují spojení na obrovské vzdálenosti, v té době jejich komunikaci chceme trvale vymístit mimo pásma krátkých vln, bez ohledu na fakt, že v případě našich dětí neexistují již jazykové bariéry.

Věřím, že i o tyto skutečnosti a úvahy se opírá ono výše zmíněné rozhodnutí konference WRC-03 a rozhodnutí IARU Region 1. A zcela nepochybně se o tyto skutečnosti a úvahy opírá i změna stanoviska některých národních organizací radioamatérů a národních administrací, které dosud setrvávaly na stanovisku podobném tomu Vašemu.

Zcela jistě si zdůraznění zasluhuje stanovisko Německa, Velké Británie, Rakouska, Švýcarska, Norska, Holandska a řada dalších na základě výsledků konference WRC-03 tuto změnu připravuje. Jistě zajímavá by měla být pro nás a pro Vás změna názorů přicházející z Německa, kdy jejich argumentací a jejich stanoviskem jste veřejně podpořili stanovisko své.

Nechci brát skvělým radiotelegrafistům, a mnohé mám i kolem sebe, jejich pýchu a um, před nímž se skláním, chci však, abychom dali šanci těm, které se snažíme k tomuto sportu přivést. Možná i z nich jednou budou skvělí telegrafisté, aniž bychom je však k tomu museli nutit.

Vážený pane předsedo, vážení členové rady,

v souladu s § 3, odstavec (1), písmeno b) platných stanov Českého radioklubu ze dne 12.října 1996 Vás tímto žádám, aby Rada Českého radioklubu projednala můj návrh na změnu stanoviska Českého radioklubu, a to tak že Český radioklub bude v souladu s rozhodnutím WRC-03 a doporučením IARU Region 1 02/SM/C3.25 žádat kompetentní orgány státní správy, aby v prováděcích vyhláškách k zákonu č.151/2000 Sb. v platném znění ( o telekomunikacích ), zejména pak ve vyhlášce č.201/2000 Sb. v platném znění a opatření ČTU č.j. 502554/200-613 byl zrušen požadavek na prokázání znalosti Morseovy abecedy.

Dále pak žádám, aby Rada Českého radioklubu projednala můj návrh na uložení povinnosti výkonnému výboru zpracovat podnět pro případnou úpravu zbývajících platných podmínek ( například doplnění požadavku na praxi pro třídu C a navázání určeného počtu spojení ), tak aby se pásma KV nestala obdobou CB, což jak plně chápu, je obava některých odpůrců zrušení požadavku na znalost Morseovy abecedy.

Věřím, že tento podnět neskončí v koši, a že jeho případné zveřejnění v časopisu Českého radioklubu pro radioamatérský provoz, techniku a sport, RADIOAMATÉR, může být impulsem i pro další, dosud mlčící.

Děkuji Vám za Vaše pochopení a těším se na Vaši odpověď.

S pozdravem

Radek Hofirek, OK2UQQ

Miloš, OK1MP, na dopis reaguje:

Zkoušky z Morseovy abecedy - ano nebo ne?

Rada ČRK obdržela dopis našeho kolegy Radka Hofirka, OK2UQQ, ve kterém se udivuje nad tím, že Rada ČRK zdůvodňuje své stanovisko na zachování zkoušky z Morseovy abecedy výsledky ankety z jara 2002, kterou k tomuto problému uspořádala a žádá, aby tato záležitost byla Radou ČRK opět projednána.

Ve svém dopise zpochybňuje její výsledky, neboť k daným otázkám se vyjádřilo jen 209 radioamatérů. Stalo se tak i přesto, že anketa byla zveřejněna nejen v časopise ČRK Radioamatér, ale i na webu ČRK a PR síti. Tím byla zajištěna informovanost i nečlenů ČRK. Na tomto místě je však nutno konstatovat, že ostatní se dobrovolně vzdali možnosti se vyjádřit k danému problému. Stejně je tomu např. při volbách, kdy se k urnám dostaví cca 30 % registrovaných voličů. Zpochybňuje snad někdo jejich platnost?

Účast v anketě je pak možno interpretovat i tak, že ostatním současný stav vyhovuje a proto se k otázkám nevyjadřovali.

Rada ČRK se požadavkem na zkoušku z Morseovy abecedy pro přístup na KV, tak jak to žádá kolega OK2UQQ, bude zabývat na svém příštím zasedání. O výsledcích Vás budeme informovat.

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

 


 

7.10.2003

Napsali jsme Českému telekomunikačnímu úřadu:

 

Český telekomunikační úřad
Ing. Jiří Duchač - ředitel odboru SKS

pošt. schr. 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 7. října 2003

Věc: PLT - komunikace po elektrovodné síti

Vážený pane řediteli.

V uplynulém roce jsme Vás dopisem informovali o případném nebezpečí podstatného zvýšení rušení v oblasti krátkých vln, nebudou-li pro PLT systémy přijaty normy, které by tomu zabránily. Následně jsme pak obdrželi Váš dopis, včetně stanoviska Vašeho úřadu, které bylo zasláno na Český normalizační institut.

Jak vyplývá z přiložené prezentace Českých radiokomunikací, kterou Vám tímto dopisem zasíláme, probíhají i v České republice přípravy na zavedení PLT systémů. V rámci svého pilotního projektu, viz tato prezentace, mají již České radiokomunikace systém ve zkušebním provozu, aniž existují platné normy. Zajímalo by nás proto, zda tento systém byl schválen a povolen pro provoz v České republice, i když třeba jen pro zkušební.

Vzhledem k závažnosti tohoto problému žádám Vás o sdělení situace v této oblasti, včetně případného odkazu na současnou legislativu (povolování), která se týká PLT systémů.

S pozdravem

Ing. Miloš P r o s t e c k ý
předseda Českého radioklubu

Příloha:
CD s prezentací ČRa
disketa s prezentací ČRa

 


9.9.2003

Představitel Českého radioklubu dnes navštívil legislativní odbor Ministerstva informatiky ČR (MI) ke krátké vstupní informativní schůzce k ozřejmení postojů ministerstva k novelisaci domácích telekomunikačních předpisů po světové radiokomunikační konferenci WRC 2003, a též přístupu MI k tvorbě norem pro datové přenosy po elektrovodných vedeních . Bylo konstatováno, že:

 • stávající zákon o telekomunikacích bude nahrazen zákonem o elektronických komunikacích (viz http://www.micr.cz/?idm=5&lang=cz&id1=4&id2=4&u=2&ui=3) s předpokládanou účinností k 1.5.2004, tj. ke dnu vstupu ČR do EU,
 • po nabytí účinnosti tohoto zákona vstoupí v krátké době v platnost také prováděcí vyhlášky, a novelisace stávajících vyhlášek do té doby není pravděpodobná,
 • MI je v legislativním procesu tvůrcem rámcových norem, avšak přímý výkon státní správy v oboru telekomunikací a regulace specifických odborných otázek je v gesci regulátora, tj. Českého telekomunikačního úřadu. ČTÚ bude proto řešit i problematiku datových přenosů po elektrovodné síti.

Bylo ujednáno, že k přenosu podnětů ČRK k přípravě předpisů MI umožní konsultace s odbornými pracovníky ministerstva a ČRK uplatní své podněty ve veřejné diskusi k návrhům předpisů.


27.8.2003

Parlament ČR přijal pod č.225/2003 Sb. novelu zákona o telekomunikacích. Na tuto novelu čekala odborná veřejnost s velkými nadějemi, neboť doufala v nápravu mnoha nejasností a "nedotažeností" telekomunikačního zákona č.151/2000 Sb. Bohužel, většina očekávání se nenaplnila, neboť novela řeší výhradně problémy trhu s telekomunikačními službami vyvolané vstupem ČR do Evropské unie. Na nápravu bolestí ostatních provozovatelů a uživatelů telekomunikací se "jaksi zapomnělo". Tedy i na připomínky radioamatérů, které podal Český radioklub (viz archiv, zpráva z 9.1.2002). Naprostá většina připomínek a požadavků radioamatérů se ovšem netýká zákona o telekomunikacích, ale předpisů prováděcích, a zde snad tedy bude námětům radioamatérů věnována větší pozornost.

Částku Sbírky zákonů s novelou můžete najít například na WWW stránkách ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/sbirka/2003/sb079-03.pdf (pozor, jde o PDF soubor objemu cca 1,6 MB), nebo snímky obsahující pouze stránky novely zde (280 kB).

Doplňujeme, že "mateřským ministerstvem" radioamatérů se stalo nové ministerstvo informatiky, které bylo zřízeno k 1.1.2003 jako ústřední orgán státní správy pro informační a komunikační technologie, telekomunikace a poštovní služby. Přešly na ně kompetence Úřadu pro veřejné informační systémy, úseku spojů ministerstva dopravy a spojů a kompetence v oblasti elektronického podpisu z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

S veškerou agendou, o níž jste dříve jednali s ministerstvem dopravy a spojů, se proto nyní obracejte na ministerstvo informatiky:

Ministerstvo informatiky České republiky,
Havelkova 2,
130 00 Praha 3,
tel.: +420 221 008 111,
e-mail: posta@micr.cz
WWW: http://www.micr.cz

Jako vždy musíme připomenout, že většinu radioamatérských záležitostí zpracovává Český telekomunikační úřad, který je nyní samostatným ústředním orgánem státní správy, a s ministerstvem informatiky tedy nemá nic společného.


14.8.2003

Světová radiokomunikační konference
WRC 2003
a její dopady na amatérskou službu

4.července skončila v Ženevě čtyřtýdenní konference, která po několika desetiletích se zabývala i problematikou amatérské služby. Amatérské služby se týkaly následující věci:

 1. Rozšíření 40-ti metrového pásma,
 2. změny článku 19 Radiokomunikačního řádu,
 3. revize článku 25 Radiokomunikačního řádu a
 4. kmitočtový příděl pro družicové radary se syntetickou aperturou (SARs) v pásmu 70 cm.

1. Po dramatických diskusích, kdy řada delegací se zasazovala o to, aby byl zachován současný stav, se podařilo prosadit odsunutí rozhlasové služby v regionech 1 a 3 z úseku 7100 - 7200 kHz a toto pásmo v těchto regionech přidělit amatérské službě. V regionu 2 má amatérská služba výhradní úsek 7000 - 7300 kHz. Rozhlas pak v regionech 1 a 3 bude využívat úsek 7200 - 7450 kHz a v regionu 2 7300 - 7400 kHz. Tato změna vstoupí v platnost 29. března 2009, což je z pohledu ITU standardů relativně velmi krátká doba. Zde je nutno zdůraznit, že tento výsledek vznikl na základě řady kompromisů a obsahuje řadu poznámek s ohledem na fixní službu, která v řadě zemí používá toto pásmo na primární bázi (řada arabských zemí, Irán, Japonsko atd.). I Japonsko a Korea původně podporovaly rozšíření až v roce 2015, ale pouze za předpokladu sdílení s pevnou a mobilní službou. Dále je nutno zdůraznit i to, že nikdy v minulosti, nebyla přesunuta rozhlasová služba na krátkých vlnách jinam, aby uvolnila kmitočty jiné službě.

2. Článek 19 Radiokomunikačního řádu se týká tvorby volacích značek. Revize tohoto článku zvýší povolovacím orgánům možnosti přidělování volacích znaků. Značka nyní je tvořena prefixem (národní znak a jedno číslo), tak jak tomu bylo doposavad a sufixem, který může obsahovat až čtyři znaky, z nichž poslední musí být písmeno. Např.: OK1234A , OK123AB, OK12ABC, OK1ABCD. OK1 je prefix a ostatní kombinace sufix. Při zvláštní příležitosti, při krátkodobém použití může sufix obsahovat i více než 4 znaky (viz nedávno použité značky GB90RSGB). K tomu, aby toto ustanovení mohlo u nás platit, je však zapotřebí novela vyhlášky MDS č. 200/2000 Sb.

3. Článek 25 Radiokomunikačního řádu je specifický pro amatérskou a amatérskou družicovou službu. Nové znění podle pramenů IARU je:

Článek 25
Amatérská služba
Část I - Amatérská služba

25.1 § 1 Radiová komunikace mezi amatérskými stanicemi různých zemí může být povolena, jestliže k tomuto způsobu jedna z administrací nevznese námitky.

25.2 § 2 1) Vysílání mezi amatérskými stanicemi různých zemí musí být omezeno na komunikaci odpovídající podmínkám amatérské služby, definovaným v č. 1.56 a poznámky osobního charakteru.

25.2A 1) Vysílání mezi amatérskými stanicemi různých zemí nesmí být kódováno, aby se zamezilo zveřejnění jeho významu, výjimku mohou mít řídící signály přenášené z pozemské řídící stanice na vesmírnou stanici amatérské družicové služby.

25.3 2) Amatérské stanice mohou být použity pro mezinárodní komunikaci pro třetí osoby pouze v nouzových a katastrofálních případech. Administrace mohou stanovit použití těchto provizorií v souladu se zákony.

25.4 zrušeno

25.5 § 3 1) Administrace mohou stanovit, zda osoba žádající o povolení k obsluze amatérské stanice musí nebo nemusí dokázat schopnost vysílat a přijímat texty ve značkách Morseovy abecedy.

25.6 2) Administrace musí ověřit provozní a technickou kvalifikaci každé osoby, která chce obsluhovat amatérskou stanici. Vodítko pro standardy oprávnění mohou najít v současné verzi Doporučení ITU-R M. 1544.

25.7 § 4 Maximální výkon amatérské stanice může stanovit příslušná administrace.

25.8 § 5 1) Všechny související články a nařízení ustanovení, úmluvy a předpisů se vztahují na amatérské stanice.

25.9 2) Během vysílání musí amatérské stanice v krátkých intervalech vysílat svou volací značku.

25.9A Administrace jsou podporovány v tom, aby učinily patřičné kroky k umožnění amatérským stanicím přípravu na komunikační potřeby k podpoře nouzových situací.

25.9B Administrace může stanovit, zda povolí ,nebo nepovolí osobě, která získala licenci obsluhovat amatérskou stanici u jiné administrace, obsluhovat amatérskou stanici, když se tato osoba dočasně nachází na jejím území. Může stanovit podmínky nebo omezení.

Část II - Amatérská družicová služba

25.10 § 6 Ustanovení části I tohoto článku se stejně týkají amatérské družicové služby.

25.11 § 7 Administrace, které povolí amatérské družicové službě vesmírnou stanici jsou povinny zabezpečit, aby byly zřízeny příslušné pozemské řídící stanice před jejím vypuštěním, aby případné rušení od stanice amatérské služby mohlo být okamžitě ukončeno (viz č. 22.1).

4. Konference projednávala požadavek na kmitočtový příděl pro SAR v pásmu 70 cm. IARU byla proti tomuto požadavku. Výsledkem jednání je kmitočtový příděl 432 - 438 MHz na sekundární bázi, tj. SARs v regionu 1, kde má amatérská služba kmitočtový příděl na primární bázi, by neměly amatérskou službu rušit. Zvláště při splnění stanovených podmínek limitů podle doporučeni ITU-R SA.1260.

Toto je stručný přehled výsledků WRC-03, které se týkají amatérského vysílání. Podrobné informace o jednání, které poskytovala delegace IARU během jednání najde zájemce na http://www.crk.cz/CZ/PREDPISAKTC.HTM.

OK1MP

 


 

4.8.2003

VE3PU doplnil informace z WRC 2003 postřehy z jednání různých pracovních skupin konference o záležitostech, které by mohly ovlivnit radioamatérská pásma.

IARU Report WRC-03

Other agenda items of concern to the IARU at WRC 2003

(IARU-R1) 5 July 2003

by J K Pulfer, VE3PU

 

While the majority of members of the IARU delegation focused on the important amateur issues of regulations and the realignment of 40 metres, as well as the preparation of the agenda for the next conference, I spent most of my time monitoring the many committees and drafting groups dealing with eight other agenda items which were also of concern to the IARU. Below is a brief report summarizing the significant developments related to these agenda items

Agenda Item 1.3 - Harmonized Bands for Public Protection and Disaster Relief (PPDR)

This agenda item surfaced in the lead up to WRC-2000 when commercial interests promoting harmonized frequencies for public services realized that adding disaster relief would strengthen their arguments. They managed to convince some administrations to support them. At WRC-2000, Resolution 645 was introduced calling for Global Harmonization of Spectrum for Public Protection and Disaster Relief, and asking that studies be carried out by the ITU-R. Working Party 8A conducted the studies in preparation for WRC-2003.

The IARU was concerned with two aspects of PPDR developments at WRC-2003 - the identification of bands or frequencies that might affect amateurs, and the CEPT concept of a "tuning range" in the band 390 to 470 MHz. CEPT wants to standardize equipment that can operate at any frequency used by any of its member countries within this range, and also wanted to impose this idea on the rest of the world. CITEL countries on the other hand are focusing on the 880 MHz band as well as some 700 MHz spectrum from the UHF TV allocation, expected to become available when digital transmission is introduced in this frequency range.

At WRC 03, the concept of a tuning range was not accepted. In the end, bands identified for PPDR do not affect amateurs. A new Resolution was approved by WRC-2003, for introducing the necessary changes to the Radio Regulations and calling for ongoing technical studies for implementing harmonized PPDR. No changes to frequency allocations were proposed. On the positive side, the Resolution contains references to the role that the amateur services play in disaster communications, and encourages removal of administrative barriers to cross border movement of disaster communications equipment.

Agenda Item 1.5 - Allocations to Wireless LANs at 5 GHz

Agenda item 1.5 dealt with allocations to a number of services in the 5 GHz band, of which the most difficult and controversial were related to a proposed primary allocation to the mobile service to be used by devices permitting wireless connections within computer networks (which I will refer to as WLANs).

To date, most such devices operate in the 2.4 GHz band, but already at the WRC, many delegates were using dual-band cards in their laptops, because the 5 GHz network was faster and, in general, easier to access

There is the potential that emissions from very large numbers of such devices, numbering in the millions, will interfere with commercial satellite receivers, and so this issue was hotly debated. To further complicate the issue, some Region 2 countries including Canada wish to allow such cards to be connected to outside high gain antennas, so that they can extend local networks to provide communications between computers in different buildings.

The IARU's main concern was to ensure that both indoor and outdoor WLAN transmitters would not cause significant problems for the amateur and amateur satellite services in this band. (Since our allocation is secondary, we must accept such interference).

WRC 03 decisions imposed new restrictions on 5 GHz WLAN power and antenna gain to protect other services and should also afford us a good deal of protection. So, although the primary mobile allocations were approved, they are not expected to cause us much harm.

5.3 Agenda Item 1.8 - Issues Related to Unwanted Emissions

There were two aspects of this agenda item of interest to the IARU.

The first relates to spurious emissions, that is, signals produced by a transmitter at some frequency outside the allocated band (often harmonics), which may interfere with other receivers. There are international regulations setting limits on such spurious emissions, and the levels for amateur transmitters are clearly defined. We are interested in ensuring that these limits are not tightened to the point where home constructed amateur equipment could not meet them. The very sensitive receivers used by radio astronomers and remote sensing satellites are susceptible to spurious emissions, and users of those services are continually trying to update the limits to provide additional protection. This topic was not a major issue for us at this conference.

A second problem is concerned with what amateurs call "splatter". In other words, a poorly designed or operated amateur transmitter can cause interference to other amateurs using a nearby frequency.

To date, there have been no international regulations governing the level of such splatter, although the radio astronomers and passive sensor people have been trying hard to see such regulations put into effect.

The threat to amateurs occurs when one of our bands is immediately adjacent to a passive sensor band, and amateurs operating near the band edge might cause problems.

With support from the Canadian delegation, we were able to ensure that none of the amateur bands were mentioned in any new regulatory constraints approved at the conference. There are however, two 2007 agenda items related to ongoing studies of such band pairs, and these should be monitored in the ITU-R

Agenda Item 1.12 - Allocations and Regulatory Issues for the Space Science Services

This agenda item proposed an allocation of up to 3 MHz, in the range below 1 GHz, for uplink control signals used in deep space operations. Our concern was possible new allocations in the 144, 220, and 440 MHz bands.

A new allocation was proposed to the WRC, at 260 MHz, to meet the needs of Russia and a few neighboring countries. Finland and Lithuania as well as the Arab countries opposed the allocation, but eventually their concerns were met and the allocation was approved. There are no adverse effects for amateur radio foreseen.

Agenda Item 1.15 - Radio Navigation Satellite Service (RNSS) Issues

The Radio Navigation Satellite Service, or RNSS, (better known to most people as GPS, or Global Positioning Systems), operates in several bands between 1100 and 1300 MHz. There are two other RNSS systems that occupy this band, the Russian GLONASS system, and a proposed new European system named GALILEO. The GALILEO allocation between 1260 and 1300 MHz (approved at WRC 2000) overlaps our amateur and amateur satellite allocations, but to date does not pose much of a threat.

However, other spectrum users such as airborne and ground based radars are more concerned.

The issue to be settled at this conference was, what limits or constraints, if any, should be placed on GPS and GALILEO satellites to protect the other services?

After much heated debate, it was agreed that existing GPS systems put into operation before 2000 would not be subject to constraints, but that limits would be imposed on all new systems.

From an amateur point of view, these new constraints will just provide a little extra protection for us as well, and so this decision was a positive one from our point of view.

Agenda Item 1.16 - Allocations for Feeder Links to Little LEOs below 1.4 GHz

The so-called "little LEO" (Low Earth Orbit) satellite systems are commercial versions of amateur digital, store-and-forward, messaging satellites. They are still looking for world wide spectrum allocations in which to operate.

This is a serious concern for the IARU since, as we know, in preparation for the WRC 97, the little LEO proponents wanted to use the two metre amateur band and only after vigorous opposition, dropped the proposal.

At this conference, the USA, backed by a few third world countries proposed spectrum allocations for "feeder links" (i.e. control signals) around 1400-1600 MHz, and "service links" (i.e. up-bound data links) around 450 MHz. They already have frequency allocations for downward data links.

The feeder link proposal was strongly opposed by most countries, since the frequencies around 1400 to 1600 MHz are extremely heavily used by many services. In spite of this opposition, the US succeeded in getting allocations provisionally approved, subject to the conduct of more studies to demonstrate that there will be no interference. If these studies are successful, the allocation may be put into effect at the next conference. We must continue to monitor this item, because if they succeed with the feeder links, then the need for service links will not go away.

Agenda Item 1.20 - Allocations Below 1 GHz for Little LEO Service uplinks

At this WRC, there was also a little LEO agenda item looking for up to 7 MHz of spectrum below 1 GHz for service links. The specific US proposal was focused on a band just above 450 MHz, - uncomfortably close to our 70 cm band.

Opposition to this proposal was also extremely strong, and during the pre-conference ITU-R studies, we were able to get virtually all countries to recommend "no allocation".

To our surprise, the Little LEO proponents in the USA decided to give up early on this one, and the "no change" proposal was rapidly approved in committees. The fact that the proponents fought long and hard, and eventually succeeded on the feeder link question under Agenda Item 1.16 however, is a clear warning that we can expect another onslaught on the VHF bands at a future conference.

Agenda Item 1.38 - Synthetic Aperture Radars in the 70 cm Band

During the past seven years, ITU studies have been conducted concerning the possibility of sharing the 420-470 MHz band between a proposed new allocation, to be used by satellite borne synthetic aperture radars (SARs) to measure ground moisture, and other existing users in the range. These users include ground-based, ship and airborne radars, fixed and mobile operators, and a variety of other smaller users, such as amateur radio, wind profiler radars and rocket launch vehicle destruct systems. The studies, in which the IARU was one of the major players, concluded in early 2003, with a technical description of the constraints on the SAR design necessary to ensure minimum interference. These constraints were contained in a revised ITU Recommendation that was approved just before the WRC.

Many countries, to meet perceived environmental needs, came to the WRC with proposals for a secondary SAR allocation, subject to the approved constraints. ESA, NASA and the Canadian Space Agency were also strongly supportive. Furthermore, fixed and mobile interests in most administrations succeeded in focusing the proposals on the range 432-438 MHz, in spite of evidence that all existing services would be protected by the constraints.

On the world scale, there was very little opposition to the allocation, with only the USA and a couple of South American countries openly opposing, and a few countries such as India and some of the Arab bloc prepared to put up an argument. The IARU also vigorously opposed, but had no right to speak at the conference.

Because VE3PU had chaired the ITU-R drafting group working on the sharing studies for many years, he was in fact given several opportunities to voice the IARU objections, but of course they carried little weight in the final decision. The US opposition faded away early in the discussions, as did the Arab objections, and the allocation was one of the first to reach plenary.

Although the allocation will go ahead, it is unlikely that a SAR will be launched before 2010, if ever, and if it does eventually fly, we feel confident that the design constraints will ensure that most amateurs will never see any significant interference in our weak signal or satellite bands at 432 and 435-438 MHz.

 


1.7.2003

Další zpráva Davida, K1ZZ, o dění na konferenci WRC 2003:

 

IARU Report: Week Three of WRC-03

 

The third week of WRC-03 had some exciting moments, but led to no final conclusions on the key Amateur Radio issues. We may not know for certain until sometime Thursday, 3 July, how the 7-MHz issue will turn out. Readers should refer to the previous IARU releases dated 11, 26 and 23 June for necessary background to understand this report. They are available on the IARU Web site at http://www.iaru.org/rel030611.html, http://www.iaru.org/rel030616.html, and http://www.iaru.org/rel030623.html respectively.

Agenda item 1.23 (7 MHz realignment): Before reading what happened during the week on our most important agenda item, it is worth recalling that there is strong pressure for the conference to reach its decisions by consensus. Votes are not taken except as an absolute last resort. This gives a determined minority considerable leverage to influence the result.

Lengthy discussions and off-line negotiations between delegates and regional coordinators resulted in agreement among the supporters of a 300-kHz worldwide amateur allocation on a common formula to achieve that result. This compromise called for a two-stage implementation leading in the year 2015 to 7000-7200 kHz being exclusively amateur, worldwide, with 7200-7300 kHz shared between the amateur, fixed, and mobile services. The final sticking point that had to be overcome was agreement on an additional 50 kHz for broadcasting in Region 2, at 7350-7400 kHz. In Regions 1 and 3, broadcasting would have been shifted up in frequency from 7100-7300 to 7350-7550 kHz. This was one of three options for addressing the agenda item that was reported to Working Group 4C by Sub-Working Group 4C1 when the Sub-Working Group finished its work on Monday. The second option was an additional 100 kHz for the amateur service shared with the fixed and mobile services in Regions 1 and 3 with no change in Region 2, effective far in the future (the possibility suggested was 2018). The third option was "no change."

Working Group 4C was unable to resolve the differences between the three options. On Wednesday a last-ditch effort was made by a drafting group to merge the two options calling for change. This effort failed, and it appeared that we were headed for a showdown in Committee 4 between the proponents of the three options.

However, on Thursday evening the conference chairman brought together a number of delegates and regional coordinators to try to reach agreement on several outstanding issues, including 7 MHz. The outcome of that meeting was a proposed compromise that was brought to Committee 4 on Friday. Committee 4 did not have time to consider the matter on Friday, despite a meeting that went on until 10 PM. Thus, we ended the week with no agreement and with a final meeting of Committee 4 called for Monday afternoon, 30 June.

The compromise proposal calls for a one-stage implementation of an additional 100 kHz for the amateur service in Regions 1 and 3, 7100-7200 kHz, made available by an upward shift of broadcasting to 7350-7450 kHz. In Region 2 the only change would be an additional 50 kHz for broadcasting, 7350-7400 kHz, with no change below 7300 kHz. Thus, amateurs in Region 2 would be relieved of the incompatibility with broadcasting in half of the band, but the incompatibility would continue in the other half. The effective date would be in either 2007 or 2009, but administrations in Regions 1 and 3 would be permitted to authorize amateurs to use 7100-7200 kHz with limited power and on a secondary basis as of the effective date of the Final Acts of the conference (probably 1 January 2005). Additional adjustment in the allocations above 7200 kHz could be considered at the next conference, but the 7000-7200 kHz band would be excluded from consideration under any future agenda item.

Corridor discussions on Friday revealed that several administrations in Region 3 were not satisfied with the compromise proposal and wanted at least country footnotes permitting them to allocate 7100-7200 kHz on a national basis to fixed and mobile, shared with amateur. There was also some unhappiness over the effective date from the same part of the world. Thus, we go toward the final meeting of Committee 4 with considerable uncertainty as to what will happen. Of course, the arm-twisting in the corridors is continuing unabated.

Agenda item 1.36 (HF broadcasting expansion around 4 to 10 MHz): Final action on a resolution inviting the next WRC to consider additional spectrum requirements for broadcasting between 4 and 10 MHz is awaiting final action until consideration of agenda item 1.23 is completed.

Agenda item 1.7.1 (Article 25): After lengthy negotiations, a complete text for Article 25 was finally agreed in Committee 4 on Friday morning. Some of the wording is the result of delicate compromises. It will be brought to Plenary sometime in the final week of the conference. The text as agreed requires no consequential changes to the definitions of the amateur and amateur-satellite services, so those provisions will remain unchanged.

Agenda item 1.7.2 (Article 19): This text has not yet made it through second reading in Plenary, but there is no reason to believe that any problems will arise.

Agenda item 1.38 (70 cm SARs): The 432-438 MHz secondary allocation for satellite-borne synthetic aperture radars cleared Committee 5 in the form previously described and on Friday cleared the Plenary on first reading.

Agenda item 1.1 (footnotes): Some footnotes that provide exceptions to the table of frequency allocations on a national basis that affect the amateur bands have cleared the Plenary on first reading. The changes are relatively minor and may still be subject to change because the chairman is permitting changes to these so-called "country footnotes" in Plenary as long as there are no objections.

Future agenda items: Committee 7 has not yet finished its work, but a draft agenda for the next conference - referred to as WRC-07 but not firm for that year - is taking shape. Of necessity, the future conference agenda will be among the last items of business because it is contingent on WRC-03 decisions that are still pending.

Comings and Goings: Sergiy Bunin, UR5UN, was in Geneva for just one week and has now returned to Kiev. IARU Region 2 Vice President Dario Jurado, HP1DJ, also left during the week after serving on the IARU team. Region 1 Executive Committee member Hans Blondeel Timmerman, PA7BT, is in Geneva for the last half of the conference on behalf of his employer. Region 1 Chairman Ole Garpestad, LA2RR, left Geneva on Saturday after serving on the Norwegian delegation for the first three weeks.

Coming up: Committee 4 is scheduled to hold its final meeting on Monday afternoon. We will then know whether agreement has been reached at committee level on the 7-MHz realignment issue. If not, it will go to Plenary. The second reading of all Conference decisions in Plenary is scheduled to be completed by Thursday noon. The ceremonial signing of the Final Acts of the Conference is scheduled for Friday afternoon, 4 July.

David Sumner, K1ZZ
IARU Secretary
For the IARU WRC-03 Team

30 June 2003

Souhrn dosavadních výsledků zpracoval Wojciech, SP5FM:

URGENT

 

To: Member-Societies IARU Region 1 (c/o R1 Secretariat)
IARU R1EC; IARU R1ERC (via G3BJ & PA7BT, partly direct)
CC: IARU AC, IARU WRC Team

From: IARU R1 WRC-Coordinator (SP5FM)

Date: 22JUN03 (updated 26JUN PM)

Subject: WRC#6. Situation & action: support to WRC 1.23 (7 MHz)
[NOC = no change to existing RR allocations]

Dear Colleagues,

I am writing to Region 1 Member-Societies as the Region 1 Coordinator.

Immediately prior to, and at after commencement of WRC-03 the situation became very dynamic. To avoid daily updates and possible confusions I stopped the original WRC#4 and now replaced it with this one + its annexes.

You receive IARU news from Geneva weekly. This message contains compressed but detailed review of support or opposition to WRC1.23/7 MHz realignment. I leave aside other amateur related WRC matters (of much less size of controversy) to avoid mixture of subjects. For required minimum action see annexes.

EUROPE

Resulting from many years preparations in CEPT we are proud of the results. The following 31 CEPT member-states, CO-SIGNED the CEPT European Common Proposal (CEPT-ECP) supporting 7000-7300 kHz AS/ASS primary allocation, to be implemented in 2x100 kHz steps (2007 and 2009, with possibility of partial secondary access form 2005), partly shared with fixed and mobile services on equal co-primary basis: Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Czech Rep., Germany, Denmark, Spain, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Netherlands, Croatia, Ireland, Iceland, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Latvia, Moldavia, Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Switzerland, Slovakia, Slovenia

The following CEPT member-states who participated in CEPT preparatory process DID NOT sign the CEPT ECP on 1.23: France, Italy, Russia, Turkey, Ukraine, United Kingdom. None of these countries expressed negative attitude to the amateur services; they stated diverse reasons.

France proposed its own Method C at the CPM (7000-7200 AS primary from 2007); during CEPT preparations France declared that at WRC France will neither speak against CEPT nor she will issue its own separate proposal on 1.23 to WRC. The French position is intended to protect its existing fixed/mobile networks.

At WP8A the UK was a co-author of the CPM method A (the most favourable to AS), but at the CPM UK has changed its attitude attempting to link 1.23 and 1.36 closely; UK input documents to CEPT-PT4 and CPG were late, incompatible with the CEPT ECP and therefore not discussed to any extent that would make the UK position more transparent.

So far, neither France nor UK spoke against the principle 7 MHz realignment at WRC. UK took rather positive position toward compromise.

At the WRC Italy said that it did no sign ECP because 7 MHz realignment would adversely affect existing FS networks.

At WRC Russia followed Australian & Arab action against realignment. However later on together with RCC countries (Regional Commonwealth for Communication) got more flexible and has taken a course toward compromise around 50 kHz for AS in 2018 and another 50 kHz in 2033.

Turkey has not stated their reasons but it is believed that FS & MOB MIL are behind.

AFRICA

At the ITU-R WRC preparatory meeting held in Libbreville (Gabon) the African administrations agreed upon common approach to 1.23: 100 kHz for the AS to be decided at this WRC, further 100 kHz at the time of the following WRC. The African administrations represented by the African Telecommunication Union (ATU) and spoken by Nigeria got particularly positive and supportive approach to the amateur service that if often amplified by Senegal speaking for Francophone Africa (with the exception of Egypt that supports the Arab group).

NEAR & MIDDLE EAST

Israel produced the most AS positive individual proposal to WRC on 7 MHz (CPM method A: +2x100 kHz AS primary exclusive 2007 & 2009).

The Arab group spoken by Oman and supported by Iran & Egypt is particularly negative to the 7 MHz realignment, insisting on a "NOC no compromise" approach.

REGION 2

In the Region 2 CITEL has its common proposal (IAP) quite similar to CPM Method D; USA produced its own proposal but is inclined to join CITEL to help the compromise. CITEL and USA approach was very cooperative to common position in favour of 200 KHz for the amateur service.

REGION 3

Asia-Pacific Telecommunity (APT) has no common proposal. New Zealand and Malaysia proposals are quite similar to CEPT and New Zealand is very active at WRC promoting the 200 kHz/AS position and efforts toward compromise common position. Korea and Japan proposes 100 kHz for AS in 2015 shared with FS/MOB. However Australia, supported by India and Indonesia has been particularly negative to realignment. At CPM Australia insisted on exposing the NOC as Method F (that otherwise also is present by default, but when added, it is amplified). In the course of WRC Australia got more flexible toward realignment and generated "Option 2" 50 kHz for AS in 2018 and 50 kHz in 2033. Russia joined the Australian option and is claiming that is doing so on behalf of the RCC group (Regional Commonwealth for Communication) of not yet defined composition.

Although the key regional groups ATU, CEPT, CITEL and individual countries New Zealand, USA demonstrated enormous good will and effort for compromise and formed a strong block for 7000-7300 kHz for the AS, the hard opposition of the Arab group plus 100 kHz/distant implementation position of key Region 3 countries such as Australia, Japan, Korea, India, Indonesia, but also Russia and RCC put on the background of a global character of harmonisation create a kind of deadlock. This is being still worked out in the ad-hoc group co-chaired by the CEPT-coordinator J.Verduijn (NL) and the Australian representative. The issue is at great concern of Mme V.Rawat, the chairperson of the conference who called other high level persons to meet her and find a key-compromise line.

Action requested from member-societies is in individual annexes that follow separately and do not affect the above information.

Vy73!

Wojciech J. Nietyksza, SP5FM
IARU R1 WRC-Coordinator
[Member, IARU WRC core-team]
wojciech.nietyksza@ties.itu.int

 


 

24.6.2003

Debata kolem PLT - přenosu dat po elektrovodných vedeních, které může být zdrojem masivního rušení radiového provozu - má pokračování: odpověď Českého normalizačního institutu zaslanou Českému telekomunikačnímu úřadu. Pro osvěžení souvislostí si laskavě přečtěte naši zprávu ze 16.května.

Pro debaty vedené mezi radioamatéry je tento dokument velmi poučný: ukazuje sílu obchodní lobby, která hravě "převálcuje" argumenty odborného orgánu státní správy - Českého telekomunikačního úřadu. S "podmínečným schválením ... na omezené zkušební období" jako formou tzv. "dočasností" máme v našich končinách ty nejprůkaznější zkušenosti.

"na základě Vašeho dopisu zn. 16191103-613 ze dne 2003-05-09, kterým žádáte o zaujmutí záporného stanoviska ČR při hlasováni k návrhu mezinárodní normy CISPR/I/65/CDV, protože limity v něm uvedené nezaručuji dostatečnou ochranu rádiových služeb v kmitočtovém pásmu 1-6 GHz, sdělujeme následující:

Uvedená problematika byla projednána Ing.Kabrhelem, CSc., zpracovatelem mezinárodního úkolu pro tuto oblast v IEC i CENELEC a dále na zasedání technické normalizační komise č. 56 Elektromagnetická kompatibilita, do jejíž působnosti Vámi uvedený dokument patří a která je poradním orgánem CSNI pro tuto oblast. Bylo konstatováno, že situaci nelze posuzovat pouze z jednoho hlediska, ale je třeba vzít v úvahu názory nejen Českého telekomunikačního úřadu na stanovení přísnějších mezí, ale i výrobců obecné elektroniky a zkušeben, kde stanovení přílišných mezí může vést ke zvýšení cen výrobků a zdražení služeb zkušeben.

Na základě těchto skutečností doporučila komise zaujetí kompromisního stanoviska, tj. podmínečné schválení mezí navržených v dokumentu na omezené zkušební období.

Řešením této situace se zabývá článek 3.1.1.1 Směrnice ISO/IEC části 1 "Postupy pro technickou práci", který řeší zpracování Technických specifikací EC jako perspektivních norem pro prozatímní použití za účelem shromáždění informací a zkušeností získaných s používáním dokumentu v praxi. Prověrka této technické specifikace se uskuteční nejpozději do 3 let od jejího vydání s možnostmi ji prodloužit, převést na mezinárodní normu, či ji zrušit.

Udržování technických specifikací v IEC je také obdobné jako u norem IEC. Stejná situace platí pro práci CENELEC, kde je situace řešena formou vydání technických specifikací.

Český národní komitét zastoupený Českým normalizačním institutem zvážil všechny aspekty týkající se výše uvedené problematiky a vyjádří v příslušných komisích IEC a CENELEC souhlas s projednávaným dokumentem za předpokladu vydání technické specifikace IEC a evropské specifikace CENELEC."

Rozsáhlejší materiál Electronic Communications Committee (ECC) si můžete stáhnout zde (2 MB).

 

O vývoji Vás budeme průběžně informovat.

 

 

 


24.6.2003

 

Další dvě zprávy Davida, K1ZZ, o dění na konferenci WRC 2003:


IARU Report: Week One of WRC-03

 

Here is a recap of where things stand with regard to the major Amateur Radio issues at the start of the second week of the four-week-long 2003 World Radiocommunication Conference. This report is prepared on behalf of the IARU team in Geneva. It is our intention to report at the start of the third and fourth weeks (around 23 and 30 June) as well as toward the end of the conference, around 4 July. The last report will be made after all of the text regarding our major issues has made its way through the second reading in the Plenary. That is the only point where a conference decision can be regarded as "final." The IARU news release distributed on 11 June is a necessary starting point for understanding this and future reports. It is available on the Web at www.iaru.org/rel030611.html.

Agenda item 1.23 (7 MHz realignment): The proposals relating to AI 1.23 were introduced in Working Group 4C and referred to Sub-Working Group 4C1 for discussion and possible decision. As of the end of the week, 4C1 was still working on AI 1.2 and had not taken up 1.23.

Agenda item 1.7.1 (Article 25): The proposals relating to 1.7.1 were introduced in Working Group 4C and referred to Sub-Working Group 4C3 for discussion and possible decision. On Friday afternoon the proposals were introduced in 4C3, along with the information paper containing the views of the IARU. The USA withdrew its proposals on 1.7.1 in favor of the Inter-American Proposals, which is favorable for us because the IAPs include incorporation by reference of Recommendation ITU-R M.1544 whereas the USA proposals did not. The other differences between the various proposals under 1.7.1 were identified, but no effort as yet has been made to resolve them.

Agenda item 1.7.2 (Article 19): Revisions to Article 19 to provide greater flexibility for administrations to assign call signs to amateur stations were among the first decisions to make their way through Working Group 4C and Committee 4. The output has now gone to the Editorial Committee and should be offered to the next Plenary, now scheduled for Thursday afternoon, for consideration. The revisions would allow administrations to assign amateur stations call signs with suffixes containing up to four characters, the last of which shall be a letter, following the national identifier and the single numeral (the "call area" in some countries) specified in the Radio Regulations. There is also a provision for even more than four characters on special occasions, for temporary use.

Agenda item 1.7.3 (Article 1): Because any changes here would be as a consequence of decisions taken under AI 1.7.1, no decisions can be made until action on 1.7.1 is completed. However, an "NOC" (no change) document has already been prepared by the WG 4C secretariat for introduction at the appropriate time.

Agenda item 1.38 (70 cm SARs): The proposals under AI 1.38 were introduced in WG 5E. They range from NOC to a primary allocation, although there seems to be a general preference for a secondary rather than a primary allocation. India has proposed the band 435-441 MHz instead of 432-438 MHz. Another issue is how to ensure that SARSs are subject to the limits contained in Recommendation ITU-R SA.1260. Discussions are underway to accommodate the concerns of those opposed to an allocation.

Agenda item 1.1 (footnotes): Friday afternoon's Plenary became somewhat contentious when the subject of new "country" footnotes came up. At this point in recent conferences, a procedure has been agreed whereby countries can add their country names to existing footnotes or to propose new footnotes for their countries, by an agreed deadline and subject to there being no objection from potentially affected countries. The chairman of Committee 4 proposed such a procedure, but the Plenary would not agree to the introduction of new footnotes. This was good news for us inasmuch as there were several such footnotes proposed by Uzbekistan for amateur HF bands. There are a couple of other proposals from countries to add themselves to existing footnotes affecting the 40 and 20 meter bands, and we are requesting friendly administrations to raise objections at the appropriate time.

IAP for 135 kHz footnote: Exceptionally, WG 4C was given the task of considering a CITEL IAP proposed by Canada, for a footnote for an amateur secondary allocation at 135.7-137.8 kHz even though it did not fit under any specific item of the conference agenda. Several administrations objected on the grounds that there were no ITU-R studies of the interference potential. Instead, at Canada's request, Committee 4 is sending a note to Committee 7 offering it as a draft item for possible inclusion in the WRC-07 agenda.

Future agenda items: Committee 7 has begun its work but has not begun substantive discussions of future agenda items.

National amateur radio delegates: On Friday evening the IARU hosted a reception for national amateur radio delegates, i.e., those who are on their national delegations specifically to represent the amateur and amateur-satellite services, at the IARU office. We are pleased to acknowledge the involvement and assistance of the following national delegates: Oyekunle B. Ajayi, 5N0OBA, Nigeria, Jim Dean, VE3IQ, Canada, Arie Dogterom, PA0EZ, Netherlands, Ole Garpestad, LA2RR, Norway, Fred Johnson, ZL2AMJ, New Zealand, Keigo Komuro, JA1KAB, Japan, Keith Malcolm, VK1ZKM, Australia, Jay Oka, JA1TRC, Japan, Y. S. Park, HL1IFM, Republic of Korea, Dr. Rhee Joong Guen, HL1AQQ, Republic of Korea, Paul Rinaldo, W4RI, USA, Jon Siverling, WB3ERA, USA, Colin Thomas, G3PSM, United Kingdom, Roman Tomas, RZ3AA, Russian Federation, David Wardlaw, VK3ADW, Australia

There are many other amateurs on national delegations, of course, including John Breen, EI7BV, who is head of delegation for the Republic of Ireland.

Comings and Goings: We were sorry to bid adieu to IARU Region 1 Vice Chairman Tafa Diop, 6W1KI, who attended the first week of the conference as an observer for the African Telecommunications Union. Tafa helped greatly in providing liaison with French-speaking African delegates. He also translated the IARU information paper, Document 98, into French for distribution to them. We miss him already!

Correction: In Release #1, WG 4A Chairman Hugh Railton's callsign was shown incorrectly. It is ZL2MT.

Coming up: In Week Two we expect the real battles to begin on 7 MHz, Article 25, and 70 cm SARs. To help build support the IARU is hosting a reception on Wednesday evening for about 150 of the key delegates. The participants' list was reviewed and invitations addressed over the weekend with assistance from Linda Sumner, KA1ZD. Of course, we could not invite everyone we would have liked to; the room where are holding the reception, on the top floor of the ITU Tower, will not hold them all. We hope those we could not accommodate will understand our difficulty.

We also hope to see a change in the unusually warm weather here in Geneva!

David Sumner, K1ZZ
IARU Secretary
For the IARU WRC-03 Team

16 June 2003


IARU Report: Week Two of WRC-03

 

The second week of WRC-03 was an eventful one for the amateur service representatives. At the close of business on Friday, 20 June, there was great uncertainty hanging over two of our most important agenda items. These items were still at the Sub-Working Group level with just one more business day, Monday, 23 June, remaining for the Sub-Working Groups to complete their tasks before submitting their final reports to the Working Groups. According to the Conference Steering Committee the Working Groups must be finished on Wednesday and the Committees must be finished by noon Friday, 27 June. Clearly, the third week is shaping up to be extremely important.

Here is where things stand on the key Amateur Radio issues at the end of Week Two. For background see the previous releases dated 11 June and 16 June. They are available on the IARU Web site at http://www.iaru.org/rel030611.html and http://www.iaru.org/rel030616.html respectively.

Agenda item 1.23 (7 MHz realignment): The proposals relating to AI 1.23 were taken up in Sub-Working Group 4C1 for the first time on Tuesday morning, 17 June, with more than 100 delegates and other participants present. The initial discussions were spirited and reflected sharp differences of opinion between those advocating realignment and those who felt that the disruptions to the broadcasting and fixed services outweighed the benefits to anyone and who therefore favored no change. On Wednesday afternoon a drafting group was set up under the chairmanship of Fred Johnson of New Zealand in an effort to distill the disparate views into a manageable set of alternatives. The drafting group reported back with four alternatives.

The largest group favored realignment in two stages, by 100 kHz in 2007 and an additional 100 kHz in 2015, ultimately providing a worldwide 300-kHz amateur allocation of 7000-7300 kHz with broadcasters moved above 7300 kHz. However, there were internal differences within the group over a number of important details, such as whether realignment should include expansion of the broadcasting band in Region 2 from its present 50 kHz (7300-7350 kHz, effective in 2007 as agreed at WARC-92). This group included CEPT, CITEL, the African Telecommunications Union, and the USA.

A second group consisting of Australia, India, and a regional group including the Russian Federation offered a partial realignment spread out over a very long time frame: an additional 50 kHz of access for amateurs in the year 2018 with an additional 50 kHz in 2033. A 30-year implementation period seemed rather excessive to nearly everyone, and some members of the group indicated a willingness to negotiate a shorter period.

A third group consisting of Japan and Korea maintained their proposal submitted to the conference: an additional 100 kHz for amateurs in Regions 1 and 3 in one stage, 2015.

The fourth group, consisting mainly of the Arab Group and Iran, offered no compromise on their no-change position in this first round.

The drafting group's report was received by Sub-Working Group 4C1 on Thursday. Two new drafting groups were set up to work overnight, the first (again chaired by Fred Johnson) to try and resolve the differences between the members of the first group and the second to develop the implementation details of the second group's proposal.

On Friday Fred Johnson delivered an interim report that showed agreement in the first group on all but one of the issues. The remaining issue was how much worldwide realignment of the broadcasting band there should be. CEPT favored complete realignment, which would have given broadcasters in Region 2 (and broadcasters outside of Region 2 who are targeting Region 2 audiences) an additional 200 kHz at the expense of fixed and mobile. CEPT was willing to make it 100 kHz in order to reach agreement. CITEL favored none at all, with the USA somewhere in the middle. From a USA proposal, the impact of broadcasting expansion on fixed and mobile in Region 2 would be offset by sharing of 7200-7300 kHz between amateur, fixed, and mobile services (as previously proposed for Regions 1 and 3 by CEPT). As the week ended, CITEL was considering whether to budge from its position in the interests of reaching agreement. Note that "agreement" as used here refers only to internal agreement within the group that favors realignment, and should not be read as an indication that the conference as a whole or even the Sub-Working Group is in agreement. We still have a long way to go, and little time to get there, to reach that happy state of affairs. It appears unavoidable that when 4C1 finishes on Monday, there will be at least three options that will be passed up to Working Group 4C for further consideration.

Agenda item 1.36 (HF broadcasting expansion around 4 to 10 MHz): Most delegations came to the conference with positions opposing additional HF spectrum for broadcasting at WRC-03, except (as discussed above) possibly in Region 2 as a result of realignment under agenda item 1.23. However, there was considerable support for a resolution inviting the next conference to take up the issue. The USA was alone in advocating additional allocations for HF broadcasting at WRC-03. When the USA proposal was presented in Sub-Working Group 4C1 there was no support, so attention has now shifted to coming to agreement on a suitable resolution.

Agenda item 1.7.1 (Article 25): The proposals relating to Article 25 have occupied several hours of discussion in Sub-Working Group 4C3. It has been difficult going, with the Arab Group showing great reluctance to accept simplification and streamlining of some of the international regulations governing the amateur service. One matter on which there appears to be no disagreement is the Morse requirement. It is clear that the outcome will be to leave it to administrations' discretion whether or not to have a Morse receiving and sending requirement. No administration participating in the Sub-Working Group spoke in favor of retaining the Morse code treaty requirement.

Agenda item 1.7.2 (Article 19): Revisions to Article 19 to provide greater flexibility for administrations to assign call signs to amateur stations were among the first decisions to make their way through first reading in the Plenary. As reported last week, administrations will be able to assign amateur stations call signs with suffixes containing up to four characters, the last of which shall be a letter, following the national identifier and the single numeral (the "call area" in some countries) specified in the Radio Regulations. There is also a provision for even more than four characters on special occasions, for temporary use. When the text passes its second reading in Plenary it will be adopted, but still will be subject to final editorial review to make sure, for example, that the English, French, and Spanish versions all agree with one another. The IARU team is relieved that this minor issue was resolved early and without using up too many conference resources, which are very limited owing to the ITU's budget crisis.

Agenda item 1.38 (70 cm SARs): Another issue that seems well on its way to being resolved is satellite-borne synthetic aperture radars (SARs) at 432-438 MHz. While it appears very likely that there will be an allocation, it will be secondary and will also be subject to limitations spelled out in Recommendation ITU-R SA.1260 that are designed to provide protection to, among others, the amateur and amateur-satellite services. The IARU has maintained its opposition, but the tide is running against us. Even so, the IARU has achieved a lot through six years of work on the issue, mainly by Ken Pulfer, VE3PU. If the allocation is secondary and the limits in SA.1260 are mandatory the potential for interference to amateurs (particularly in Region 1, where the amateur service is primary) should not be too great.

Agenda item 1.1 (footnotes): The proposals for the addition of country names to footnotes that were submitted by the deadline of 18 June do not appear to include any that pose a serious risk to the amateur service. Some European countries are proposing to improve the situation for their amateurs in the 160-meter band, either by deleting their names from one footnote or by adding their names to another. We will monitor the progress of this item through Working Group 4A and beyond to make sure there are no surprises.

Future agenda items: Owing to the budget crisis referred to above, Committee 7 is under great pressure to limit agenda items for future conferences. It is too early to tell the extent of agenda items that may be of interest or concern to the IARU at the next WRC, which is now scheduled for the first half of 2007 but may not be held until 2008.

IARU Reception: On Wednesday evening the IARU hosted a very successful reception for more than 150 conference attendees. We had a great view of Geneva and Mont Blanc from the 15th floor of the ITU Tower, but of course most of our attention was devoted to our guests, who included Conference Chairman Veena Rawat, Deputy Secretary-General Roberto Blois, and Radiocommunication Bureau Director Valery Timofeev. The special-issue IARU WRC-03 lapel pins were a popular item.

Comings and Goings: At the beginning of the week, Sergiy Bunin, UR5UN, arrived in Geneva to join the delegation of Ukraine. SRR President Roman Tomas, RZ3AA, left Geneva on Saturday, 21 June, after two weeks as a member of the delegation of the Russian Federation. On Sunday, IARU Region 2 President Pedro Seidemann, YV5BPG, arrived to join the Venezuelan delegation.

Coming up: Week Three will be critically important to the issues that remain unresolved, including 7 MHz. Conference Chairman Veena Rawat has warned the delegates that if compromises are not made and agreements reached before issues come up to the Plenary, schedule pressures will require "quick decisions" in Plenary.

The unusually warm and sunny weather continued for another week, not that it matters when most of the day is spent in the Conference Center and the ITU buildings.

David Sumner, K1ZZ
IARU Secretary
For the IARU WRC-03 Team

23 June 2003

13.6.2003

 

David, K1ZZ, poslal první informace o průběhu jednání konference WRC 2003 v Ženevě:


IARU Team on the Job as WRC-03 Opens in Geneva

 

Geneva, 11 June - The International Telecommunication Union's World Radiocommunication Conference 2003 got underway on Monday morning, 9 June, at the Geneva International Conference Center next to ITU Headquarters. More than 2,600 delegates and other participants are expected to attend the four-week conference. As the first order of business, Dr. Veena Rawat of Canada was elected Chairman of the Conference by acclamation.

There are several items on the conference agenda that are of great importance to radio amateurs, so the International Amateur Radio Union has fielded its largest team of observers at an ITU conference in more than a decade. The core IARU team consists of IARU President Larry Price, W4RA, Wojciech Nietyksza, SP5FM, Michael Owen, VK3KI, Ken Pulfer, VE3PU, and David Sumner, K1ZZ. Past ITU Radiocommunication Bureau Director Robert W. Jones, VE7RWJ, is serving as a consultant to the IARU. Also present on national delegations are approximately a dozen other radio amateurs who are representing their national IARU member-societies along with members of IARU regional executive committees serving in this and other capacities. Among the latter are IARU Vice President David Wardlaw, VK3ADW, who is on the Australian delegation; Region 1 Chairman Ole Garpestad, LA2RR, who is on the Norwegian delegation; Region 1 Vice Chairman Tafa Diop, 6W1KI, observing for the African Telecommunications Union; Region 2 Vice President Dario Jurado, HP1DJ, observing for the IARU; and Region 3 Secretary Keigo Komuro, JA1KAB, who is on the delegation of Japan. We will list the other national delegates, who are playing important roles on behalf of Amateur Radio, in a future release. In addition there are literally dozens of radio amateurs who are present in a wide range of professional capacities.

Amateur Radio is but a small part of the conference, which is trying to complete work on more than 40 agenda items. Three are especially important to us: realignment of 7 MHz allocations (agenda item 1.23), revision of the regulations governing the amateur and amateur-satellite services (agenda item 1.7), and consideration of an allocation for satellite-borne synthetic aperture radars (SARs) in the 70-cm band (agenda item 1.38). Two other agenda items that could potentially have a great impact are the drafting of an agenda for the next WRC scheduled for 2007 (agenda item 7.2) and the revision of footnotes to the Table of Frequency Allocations (agenda item 1.1). A member of the IARU core team has been assigned to follow each of these five items, with the most focus being on 7 MHz.

Except for SARs (Committee 5) and future conference agendas (Committee 7) the critical agenda items for Amateur Radio are all in Committee 4. The committee chairman is Eberhard George of Germany. Mr. George is a licensed amateur, DL7IH, but of course his selection to chair a key committee was based on his years of experience in ITU affairs and not on his holding of an amateur license.

Committees 4 and 5 held their organizational meetings on Monday afternoon and set up Working Groups that met on Tuesday and Wednesday. Working Group 4C chaired by Alan Ashman of Australia has agenda items 1.23 and 1.7, among others. Sub-Working Groups of 4C have been established but have not yet met. These include 4C1 chaired by Don Messer of the United States (agenda item 1.23 and two other agenda items related to HF broadcasting, 1.2 and 1.36) and 4C3 chaired by Keigo Komuro, JA1KAB (Article 25 of the international Radio Regulations, agenda item 1.7.1).

After just the first three days there are, of course, no final decisions on any issues and there has not even been formal discussion of the major issues although there has been plenty of informal discussion in the hallways and over coffee.

It is the intention of the IARU core team to send timely and accurate reports of final decisions reached on Amateur Radio issues. It is important to remember that nothing is final until the second reading of a document in the Plenary, which in the case of controversial issues will not take place until the final week of the conference, 30 June - 4 July.

David Sumner, K1ZZ
IARU Secretary
For the IARU WRC-03 Team16.5.2003

 

Obdrželi jsme další reakci na náš dopis ze 27.6.2002 k tématu rušení rádiových zařízení datovými přenosy po elektrovodné síti:

 

 

ČESKÝ RADIOKLUB
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

Subjekt: Ochrana rádiových zařízení před vyzařováním z vedení určených k přenosu informací

 

K Vašemu dopisu sdělujeme následující:

V současné době probíhají standardizační práce jejichž výsledky budou mít velký vliv na ochranu rádiových služeb (včetně radioamatérské) před vyzařováním z různých typů vedení použitých k přenosu informací.

V rámci pracovní skupiny CEPT/ECC/WGSE, jejichž jednání se zástupci Českého telekomunikačního úřadu účastní, je před schválením zpráva ECC o systémech PL T, xDSL, kabelových vedení (včetně kabelové TV) a jejich vlivu na rádiové služby.

V rámci podvýboru CISPR/I výboru CISPR (Commitee Intemational Speciale de la Protection de Radio) se připravují standardy, které stanoví požadavky na zařízení výše uvedených systémů z hlediska EMC a v rámci mandátu EC č. 313 připravuje společná skupina JWG ETSI/CENELEC (Committe Europeen de Normalisation Electrotechnique) standardy pro sítě tvořené výše uvedenými systémy z hlediska EMC.

Původním záměrem pracovní skupiny WGSE v otázce ochrany rádiových služeb před rušivým vyzařováním z vedení použitých k přenosu informací bylo vypracování zprávy výboru ECC. Zpráva měla nejen popsat vyzařování z různých druhů vedení, ale rovněž stanovit limity na vyzařování, které by byly obsaženy v doporučení ECC. V průběhu prací se ukázaly různé názory správ spojů na otázky potřeby doporučení ECC, stanovení limitů a ve způsobu jejich implementace. Na zasedání výboru ECC v listopadu 2002 byly akceptovány následující návrhy:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyl předmětem přijetí v pracovní skupině CEPT/ECC/WGSE žádný standard (NB30 či návrh limitů dle BBC) na limity vyzařování z vedení určených k přenosu informací

Určení příslušného národního výboru odpovědného za standardizaci: Na základě sdělení MPO ČR (sdělení č.237/1997 Sb.) byl zabezpečením a vydáváním českých technických norem dle §5 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. pověřen Český normalizační institut - ČSNI jako jediná právnická osoba. ČSNI zastupuje zájmy České republiky v mezinárodních standardizačních organizacích. ČSNI zastupuje Českou republiku jak ve výboru CISPR tak i ve výboru CENELEC a rovněž v ETSI. Vydání norem je oznamováno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ.

Český telekomunikační úřad koordinuje svá a převzatá stanoviska výboru CEPT/ECC resp. pracovní skupiny CEPT/ECC/WGSE v otázkách vyzařování z vedení určených k přenosu informací s Českým normalizačním institutem.

Pro informaci Vám zasíláme znění dopisu ČTÚ na ČSNI s žádostí o odmítnutí připravované normy pro vyzařování v pásmu 1-6 GHz dle dokumentu CISPR/J/65/CDV.

Ing. Jiří Duchač
ředitel odboru správy kmitočtového spektra

Příloha: Znění dopisu ČTÚ na ČSNI.

______________________

Český normalizační institut
Biskupský dvůr 5
110 02 Praha 1

Subj.: Ochrana rádiových systémů v připravovaných standardech - CISPR/I/65/CDV

V současné době probíhají standardizační práce jejichž výsledky budou mít velký vliv na ochranu rádiových služeb před vyzařováním z různých typů vedení použitých k přenosu informací.

V rámci pracovní skupiny CEPT /ECC/WGSE, jejichž jednání se zástupci Českého telekomunikačního úřadu účastní, je před schválením zpráva ECC o systémech PL T, xDSL, kabelových vedení (včetně kabelové TV) a jejich vlivu na rádiové služby.

V rámci podvýboru CISPR/I výboru CISPR (Commitee International Speciale de la Protection de Radio) se připravují standardy, které stanoví požadavky na zařízení výše uvedených systémů z hlediska EMC a v rámci mandátu EC Č. 313 připravuje společná skupina JWG ETSI/CENELEC (Committe Europeen de Normalisation Electrotechnique) standardy pro sítě tvořené výše uvedenými systémy z hlediska EMC.

Pracovní skupina WGSE prostudovala dokument CISPR/l/65/CDV připravený podvýborem CISPRlI a došla k závěru, že tento dokument by neměl být schválen, neboť limity v něm uvedené nezaručují dostatečnou ochranu rádiových služeb v kmitočtovém pásmu 1-6 GHz. Připravila dva dokumenty - viz příloha, které by měly pomoci národním standardizačním organizacím obhájit toto stanovisko. Český telekomunikační úřad, který je orgánem odpovědným za správu kmitočtového spektra dle §§ 56 a 88 zákona č.151/2000 Sb., se ztotožňuje se závěrem pracovní skupiny WGSE a žádá Vás jako orgán odpovědný na základě § 5 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. a sdělení MPO ČR (sdělení č. 237/1997 Sb.) za vytváření českých technických norem a zastupování České republiky v mezinárodních standardizačních organizacích o zaujetí našeho stanoviska v této věci.

Ing. Jiří Duchač
ředitel odboru správy kmitočtového spektra

Příloha: Stanovisko a poznámky pracovní skupiny WGSE k dokumentu CISPR/I/65/CDV, 13 str.16.5.2003

 

Obdrželi jsme odpověď na dopis zaslaný předsedovi ČTÚ:

 

 

Maly statni znak
Předseda
Českého telekomunikačního úřadu
Ing. David Stádník

Praha 7. května 2003
Č.j. 12833/2003 - 613

Vážený pane předsedo,

k Vašim podnětům na uplatňování vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 200/2000 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou využívány, v činnosti Českého telekomunikačního úřadu v návaznosti na problematiku radioamatérské služby Vám sděluji, že tyto podněty nelze řešit vydáním opatření bez novelizace uvedené vyhlášky, protože k tomuto postupu nemá Český telekomunikační úřad zmocnění.

K Vámi zmiňovanému morálnímu ocenění různých skupin radioamatérů tím, že jejich volací značky již v budoucnosti nebudou nikdy obsazeny mohu konstatovat, že při správě všech volacích značek respektuje historicky zavedené postupy při jejich přidělování resp. nepřidělování. Nemůže však v žádném případě konat nad zákonný rámec a proto Vaše podněty uplatní při novelizaci příslušné zákonné úpravy. Český telekomunikační úřad musí postupovat v souladu s platným legislativním rámcem a nikoliv podle tradice jak navrhujete. Předpokládám, že Český radioklub tuto úpravu, v rámci připomínkového řízení, při očekávané novelizaci zmíněné vyhlášky podpoří.

Problematiku využití disponibilního rozsahu prefixů pro amatérskou službu považuji rovněž za řešitelnou pouze řádným vyspecifikováním postupů pří přidělování volacích značek, což je rovněž řešitelné pouze novelizací uvedené vyhlášky. V současnosti je v praxi Českým telekomunikačním úřadem postupováno v souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky č. 200/2000 Sb., kdy pro identifikaci různých skupin uživatelů amatérské služby jsou přidělovány prefixy OK1 pro Čechy a OK2 pro Moravu. Za nejobtížnější považuji při novém Vámi navrhovaném přidělování prefixů OK3 až OK7 skutečnost, že musí být respektována transparentnost. a nediskriminace při jejich přidělováni, což musí být rovněž zakotveno v příslušné vyhlášce. Z tohoto důvodu i k této otázce (problematice) očekávám Vaše podnětné návrhy.

V souvislosti s uvedeným Vás chci informovat o tom, že některé požadavky na přidělení jednopísmenných sufixů byly Českým telekomunikačním úřadem zamítnuty se zdůvodněním, že z takto vytvořených volacích značek nelze vytvořit identifikovatelné skupiny uživatelů jak je požadováno v § 3 odst. 3 vyhlášky č. 200/2000 Sb.

Závěrem Vás chci ujistit, že Český telekomunikační úřad podpoří v procesu tvorby příslušné legislativy odůvodněné požadavky týkající se problematiky volacích značek amatérské služby, včetně nepřidělováni některých specifických. Je ale nezbytné tyto změny realizovat jedině možným zákonným způsobem a to změnou příslušné vyhlášky.

S pozdravem
(podpis)28.3.2003

 

Obdrželi jsme e-mail tajemníka řecké radioamatérské organisace, ze kterého plyne, že inovace řeckých radioamatérských předpisů skutečně umožňuje pracovat během krátkodobých pobytů v Řecku na základě koncese CEPT i našim radioamatérům.


Dear Milos,

 

it is true that we have a new law covering all matters referred to CEPT licencing. We are preparing the English translation and it should be ready and uploaded to www.raag.org in no more than 10 days.

To give you a quick clue, Greece now will be harmonized with the rest of CEPT countries and therefore all may use the same licencing scheme as long as they are portable or mobile while visiting Greece.

Regards

Manos G. Darkadakis, SV1IW,
RAAG Secretary28.3.2003

 

Zaslali jsme ČTÚ dva dopisy:


Vážený pan
Ing. David S t á d n í k
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad
poštovní schránka 02
225 02 Praha 025

Vážený pane předsedo,

 

dovolujeme si obrátit se na Vás s několika podněty, které vyplynuly z názorů a zájmů projevených členy našeho sdružení i širší radioamatérskou veřejností. Jedná se o uplatňování vyhlášky č. 200/2000 Sb. o způsobu tvorby volacích značek. Považujeme za zásadní zdůraznit, že podněty se týkají výhradně aplikace vyhlášky v dnes platném znění, nejsou podmíněny změnami jejího znění a lze je uplatnit v rámci dnes platných předpisů.

Záměrem těchto návrhů je formulace postupů při budoucím přidělování značek a při řešení budoucích žádostí o změny volacích značek podaných současnými držiteli povolení. Značky až do současnosti přidělené by jím neměly být jakkoli dotčeny. Vynucená změna volací značky kohokoli ze současných držitelů povolení k provozu amatérských stanic naprosto není naším záměrem.

A. Morální ocenění radioamatérů, kteří zahynuli ve druhém a třetím odboji, a morální ocenění průkopníků radioamatérství v našich zemích

Po druhé světové válce rozhodlo ministerstvo pošt k uctění památky vynikajících radioamatérů, kteří za okupace byli nacisty umučeni pro svou ilegální činnost, že jejich značky budou na věčnou paměť neobsazeny. Byly to tyto značky: OK1AH, OK2BA, OK1BT, OK1CB, OK1CP, OK1GU, OK2HL, OK1JV, OK2KE, OK2LS, OK1PZ, OK2PP, OK1RO, OK1RX, OK2SL a OK1YB. Tato zásada pak byla řadu roků v praxi skutečně dodržována. Domníváme se, že je zcela opodstatněné tuto tradici, byť byla později porušena, nadále důsledně dodržovat.

Český radioklub dále dotazy u radioamatérské veřejnosti, Svazu bojovníků za svobodu a u Konfederace politických vězňů ověřoval, zda ke srovnatelným obětem z řad radioamatérů došlo i v době třetího odboje, avšak s negativním výsledkem.

Dále se domníváme, že výše uvedené oběti, mnohokrát osvědčená pohotovost radioamatérů k pomoci v tísňovém provozu (naposledy zejména při záplavách v roce 1997 na Moravě jste ji ocenil) a konečně i obecná společenská prospěšnost naší činnosti v nejširším smyslu slova opodstatňují, aby se ocenění dostalo i průkopníkům radioamatérství u nás, za něž považujeme především držitele prvých povolení vydaných v ČSR: OK1AA, OK1AB, OK2AC, OK1AF, OK1AG, OK1AH (týž později získal značku OK1AW), a též první radioamatérku u nás, OK2YL.

Je nám známo, že větší část zmíněných volacích značek je dnes vydána současným držitelům povolení, a naším záměrem samozřejmě není na tom cokoli měnit, a to ani v případě prodloužení/obnovení platnosti povolení těchto současných držitelů. Je však jistě možné tyto značky opětně nepřidělovat poté, kdy se v běhu času přirozeným způsobem uvolní.

Ze všech uvedených důvodů navrhujeme, aby Český telekomunikační úřad přijal opatření, jímž pro přidělování volacích značek stanicím amatérské služby dle vyhlášky č.200/2000 Sb. uplatní zásadu, že volací značky:

OK1AA, OK1AB, OK2AC, OK1AF, OK1AG, OK1AH, OK1AW, OK2BA, OK1BT, OK1CB, OK1CP, OK1GU, OK2HL, OK1JV, OK2KE, OK2LS, OK1PZ, OK2PP, OK1RO, OK1RX, OK2SL, OK1YB a OK2YL

nebudou opětně přidělovány s výjimkou případů, kdy osoby, které jsou držiteli těchto značek ke dnu účinnosti opatření, řádně požádají o obnovení nebo prodloužení platnosti povolení, na jejichž základě došlo k přidělení uvedených značek, do 3 měsíců ode dne zániku platnosti povolení.

B. Využití disponibilního rozsahu prefixů pro amatérskou službu

Vyhláška č.200/2000 Sb. stanoví pro tvorbu značek přidělovaných stanicím amatérské služby tyto zásady:

"stanice amatérské radiokomunikační služby: OK0 až OK8 a jedno, dvě nebo tři písmena, nebo OL0 až OL9 a jedno, dvě nebo tři písmena, přičemž

 1. volací značky OK8 a dvě nebo tři písmena se přidělují cizincům vysílajícím z území České republiky,
 2. volací značky OK0 a dvě nebo tři písmena se přidělují výjimečně pouze k mimořádným účelům,
 3. volací značky OL0 až OL9 a jedno písmeno se přidělují pouze pro účely mezinárodních amatérských závodů,
 4. volací značky OL0 až OL9 a dvě nebo tři písmena se přidělují pouze z mimořádných důvodů a jen na dobu trvání těchto důvodů," .
Doposud se však stanicím běžně přidělují pouze značky s prefixy OK1, OK2 a OK8, případně značky s prefixem OK0 pro majáky, nódy a převaděče. Prefixy OK3 - OK7 jsou využívány jen pro zvláštní účely (soutěžní stanice atp.), případně nevyužívány vůbec (OK3).

Mezi radioamatérskou veřejností je značný zájem o značky se sufixem tvořeným dvěma písmeny, avšak za stávající praxe přídělu omezeného na prefixy OK1 a OK2 běžným stanicím je takto omezený rozsah disponibilních dvoupísmenných značek téměř vyčerpán.

Vyloučení prefixů OK3 - OK7 z běžného přídělu přitom nemá - dle našeho názoru - opodstatnění, neboť:

 1. pro stanice zvláštní a soutěžní poskytuje série prefixů OL0 - OL9 kapacitu dostačující pro všechny myslitelné účely,
 2. od rozdělení federace uplynul čas dostatečný pro to, aby prefix OK3 mohl být uvolněn pro běžné užití, neboť tato státoprávní změna se stala mezinárodně dostatečně známou k tomu, aby nedocházelo k záměně stanic z ČR a SR.
Proto navrhujeme, aby ČTÚ uvolnil příděl prefixů OK3 - OK7 běžným stanicím amatérské služby, jak vyhláška č.200/2000 Sb. ukládá.

Prosíme Vás, pane předsedo, o laskavé zvážení těchto našich návrhů a o podporu jejich přijetí. Jsme připraveni ke konsultacím, pokud byste je považoval za účelné.

S pozdravem

za

Český radioklub

Ing. Miloš P r o s t e c k ý
předseda

V Praze dne 26. března 2003


Vážený pan
Ing. Jiří D u c h a č
ředitel odboru správy kmitočtového spektra

Český telekomunikační úřad
poštovní schránka 02
225 02 Praha 025

Vážený pane řediteli,

 

dovolujeme si obrátit se na Vás s několika podněty, které vyplynuly z názorů a zájmů projevených členy našeho sdružení i širší radioamatérskou veřejností. Jedná se o uplatňování vyhlášky č. 200/2000 Sb. o způsobu tvorby volacích značek. Považujeme za zásadní zdůraznit, že podněty se týkají výhradně aplikace vyhlášky v dnes platném znění, nejsou podmíněny změnami jejího znění a lze je uplatnit v rámci dnes platných předpisů.

Záměrem těchto návrhů je formulace postupů při budoucím přidělování značek a při řešení budoucích žádostí o změny volacích značek podaných současnými držiteli povolení. Značky až do současnosti přidělené by jím neměly být jakkoli dotčeny. Vynucená změna volací značky kohokoli ze současných držitelů povolení k provozu amatérských stanic naprosto není naším záměrem.

Vyhláška č.200/2000 Sb. formuluje obecné zásady tvorby a přídělu značek v souladu s mezinárodními předpisy i zvyklostmi, přičemž ponechává dostatek prostoru pro uspokojení rozličných zvláštních potřeb radioamatérů v ČR, zejména při účasti v mezinárodních radioamatérských soutěžích. V této souvislosti bychom ČTÚ rádi vyslovili poděkování za to, že v praxi daného prostoru skutečně využívá a radioamatérům jsou pro účast v závodech přidělovány zvláštní značky, které zvyšují jejich atraktivitu v soutěžích a umožňují dosahovat lepších výsledků.

V praxi států s pevnou právní tradicí je obvyklé, že atraktivnější značky (tj. značky kratší, s menším počtem znaků v sufixu, značky méně obvyklé atd.) jsou přidělovány operátorům s vyšší kvalifikací, s lepšími dosaženými výsledky atp., ale zejména to, že podmínky přidělení atraktivnějších značek jsou státní administrativou veřejně a jasně deklarovány. Toto zatím v domácích podmínkách postrádáme.

Sdílíme názor širší radioamatérské veřejnosti, že přístup k atraktivnějším značkám by měl být jasně definován veřejně známými podmínkami, které by zaručily rovný přístup k těmto značkám všem zájemcům za předpokladu splnění stanovených předpokladů, a současně by formulovaly tyto předpoklady tak, aby atraktivní značky získávali ti, kdo jsou schopni je využít k representaci radioamatérského sportu v ČR na mezinárodním poli, a naopak nedocházelo k inflaci významu takových značek.

Naše odborné pracovní skupiny proto formulovaly návrh takové definice:

 1. Obecná pravidla pro volbu nebo změnu:
  • Prefixy ani sufixy nevyjadřují vztah k územně správnímu uspořádání ČR. Při změně stálého stanoviště stanice nedojde ke změně značky.
  • Značka přidělená v minulosti bude znovu přidělena nejdříve po 5 letech od zániku platnosti povolení jejího držitele nebo od změny značky dřívějšího držitele, dříve pouze se souhlasem dřívějšího držitele.
  • Pro stanice právnických osob platí stejná pravidla s přihlédnutím ke specifikám stanic právnických osob pro základní značky typu OK#.
  • Sufixy CRA, CRK, CRC, HQ a HQx jsou vyhrazeny národní organizaci Mezinárodní radioamatérské unie v ČR
 2. Dvoupísmenné sufixy:
  • Držitel třídy A může požádat o změnu na libovolnou volnou značku typu OK#xx, kde # je 1-7.
  • Sufixy se mohou opakovat (může současně existovat OK1AA, OK3AA, atd.).
  • Nebudou přidělovány značky OK1AA, OK1AB, OK2AC, OK1AF, OK1AG, OK1AH, OK1AW, OK2BA, OK1BT, OK1CB, OK1CP, OK1GU, OK2HL, OK1JV, OK2KE, OK2LS, OK1PZ, OK2PP, OK1RO, OK1RX, OK2SL, OK1YB a OK2YL.
 3. Třípísmenné sufixy:
  • Po splnění podmínek pro přidělení volací značky může nový držitel povolení požádat o libovolnou neobsazenou značku typu OK#xxx, kde # je 1-7 a xxx není použito ani s jiným prefixem OK# (nemůže tedy současně existovat OK1AAA a OK3AAA).
  • Kombinace OK#Kxx, OK#Rxx, OK#Oxx jsou vyhrazeny pro držitele povolení právnických osob.
  • V případě zájmu může současný držitel libovolné značky požádat o změnu na libovolnou volnou značku typu OK#xxx, kde # je 1-7, při respektování těchto pravidel.
  • Nebudou přidělovány sufixy začínající na Q.
 4. Značky OL a OK#x:
  • O značku typu OL#x a OK#x mohou žádat pouze držitelé operátorské třídy A. O značku typu OL#xx pouze držitelé operátorských tříd A nebo B, a o OL#xxx všichni držitelé povolení.
  • Ze značek typu OL#xx a OL#xxx budou přidělovány jen ty, jejichž sufix není použit s jinou značkou typu OL#.
  • Značky typu OL#x, OK#x, OL#xx a OL#xxx budou přiděleny k mezinárodnímu povolení dle doporučení CEPT T/R 61-01.
  • Značky typu OL#x, OK#x, OL#xx a OL#xxx je možné používat pouze v mezinárodních závodech a při expedicích mimo území ČR (pokud je značka přidělena držiteli mezinárodního povolení).
  • Dříve vydané značky typu OL# a OK#x ztratí platnost, pokud nebyly vydány v souladu s uvedenými zásadami.
Přijetí tohoto - nebo obdobného - souboru zásad formou opatření ČTÚ považujeme jednak za zpevnění záruk přiměřené distribuce atraktivních volacích značek těm, kdo jsou schopni jich efektivně využít, jednak i za posílení právních jistot radioamatérů v ČR.

Prosíme Vás, pane řediteli, o laskavé zvážení těchto našich návrhů a o podporu jejich přijetí. Jsme připraveni ke konsultacím, pokud byste je považoval za účelné.

S pozdravem

za

Český radioklub

Ing. Miloš P r o s t e c k ý
předseda

V Praze dne 26. března 200327.3.2003

 

Aktuálním strašákem pro radioamatéry se stávají snahy využívat k přenosu rozličných digitálních signálů elektrovodnou síť (Power Line Technology - PLT), což hrozí vznikem dalšího zdroje intensivního širokospetrálního rušení - viz naše zprávy ze 4.9.2002 a předchozí. Další soubor dokumentů I.Regionu IARU na toto téma nám právě došel, můžete si ho přečíst v připojeném zipovaném souboru. Český radioklub vnímá jako potřebné navázat na snahy kolegů z Evropy i IARU o vytváření potřebného protitlaku vůči těmto snahám. PLT ovšem není jedinou hrozbou zamoření radioamatérských pásem, nýbrž je jen výsekem z velmi široké problematiky elektromagnetické slučitelnosti (EMC).

 

Český radioklub se proto rozhodl o vytvoření pracovní skupiny ČRK pro EMC jako specialisovaného odborného týmu, který by napomohl formulování kvalifikovaných stanovisek ČRK k dané problematice a tím k účinné diskusi mezi radioamatérskou organisací a státní správou v OK.

 

Ty, kdo jsou v tomto oboru profesionálně na výši, vybaveni mezinárodním rozhledem, schopností týmové práce a ochotou učinit příležitostně něco ve prospěch radioamatérů, velmi prosíme, aby se do 20.dubna 2003 ozvali Milošovi, OK1MP. Poznamenáváme, že členství v pracovních skupinách ČRK je otevřeno členům i nečlenům ČRK.

 

 

 


 

27.3.2003

 

V souvislosti se změnou předpisů pro radioamatérský provoz v Řecku jsme zaslali ČTÚ následující dotaz:


Vážený pan
Ing. Jiří D u c h a č
ředitel odboru správy kmitočtového spektra

Český telekomunikační úřad
poštovní schránka 02
225 02 Praha 025

Vážený pane řediteli,

 

dovolujeme si obrátit se na Vás s žádostí o informaci, zda čeští radioamatéři již mohou v rámci doporučení CEPT T/R 61-01 vysílat z Řecka.

Od 1. ledna 2003 platí totiž v Řecku nový předpis, který vymezuje radioamatérskou službu. Vzhledem k tomu, že v tomto dokumentu není žádná zmínka o tom, že při provozu v rámci doporučení CEPT T/R 61-01 musí být cizinec současně ze země Evropského hospodářského společenství nebo Rakouska a Norska, není nám jasné, zda tato podmínka byla zrušena.

Vzhledem k tomu, že se blíží turistická sezóna, chceme správně informovat české radioamatéry a tím zabránit případným jejich problémům. Doufám, že pochopíte tuto naši snahu a děkujeme za odpověď.

S pozdravem

za

Český radioklub

Ing. Miloš P r o s t e c k ý
předseda

V Praze dne 26. března 200310.2.2003

 

Dostali jsme - pro dnešní dobu velmi typickou - otázku:

"Od roku 1997 jsem členem ČRK a držitelem licence pro třídu C, o dva roky později třídy B, a od roku 2001 třídy A. Za tuto dobu jsem měl několik antén a vysílacích zařízení.

Před dvěma lety jsem se rozhodl moji anténu (4 el. Quad pro pásma 10MHz-28MHz) přemístit ze střechy rodinného domu na stožár, který jsem vybudoval na zahradě. K jeho stavbě jsem potřeboval stavební povolení (výška příhradového ocelového stožáru je 12m), které jsem také po všech absolovaných záležitostech dostal. Tento rok v lednu jsem zažádal o kolaudační řízení. Vše proběhlo bez problémů (co se týče samotného stožáru, jeho kostrukce, statických a dynamických výpočtů atd.) až na to, že pro uzavření kolaudačního řízení a možného provozování je potřeba pro krajskou hygienickou stanici předložení výsledků měření expozice elektromagnetického pole podle nařízení vlády č.480/2000Sb. o ochraně zdraví před neonizujícím zářením.

Doposud, tedy 6 let, jsem vysílal na základě radioamatérského povolení, a nikdo nikdy po mě žádné takovéto měření a protokoly nepožadoval. Když jsem se ptal kolegů v radioklubu a ostatních radioamatérů, ti o tom také nic nevěděli, a za jejich radioamatérskou dráhu, která činí 30 let a déle, se s něčím takovým nikdy nesetkali. Jestliže jsem měl anténu na střeše, tudíž není nutné jakékoli stavební povolení, nikomu to nevadilo.

Vedle tohoto příhradového stožáru provozuji vertikální anténu, pro kterou není nutné také žádné stavební povolení (nemá žádný pevný základ), a pro tu nikdo nic nechce. Přinejmenším podivné.

Opravdu nevím jak se mám zachovat, zda je něco takového mojí povinností, nebo vše, co se týká tohoto nařízení, je dáno tím, že jsem držitelem radioamatérského povolení. Myslím si, když mi ČTU vydal radioamatérské povolení pro určitá pásma, frekvence atd., je v tom vše obsaženo. V případě, že by radioamérské vysílání bylo zdrojem nějakého zdraví škodlivého záření, nebylo by nikdy vydáno. Jsem tedy já, a tím tudíž každý radioamatér vysílající na základě radioamatérského povolení, povinen toto měření provést?

Prosím tedy o radu, jak tuto situaci řešit."

Odpověděli jsme:


NZ, kolego,

>pro uzavření kolaudačního řízení a možného provozování je potřeba pro krajskou hygienickou stanici předložení výsledků měření expozice elektromagnetického pole podle nařízení vlády č.480/2000Sb. o ochraně zdraví před neonizujícím zářením.

Domnívám se, že se stavební úřad mýlí. Od roku 1990 do roku 2001 platila vyhláška č.408/1990 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagmnetického záření. Ta skutečně ukládala provedení měření před uvedením zařízení (např. vysílacího) do provozu. Od 1.ledna 2001 je účinné nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionisujícím zářením, které sice také určuje odpovědnost provozovatele zařízení (např. vysílacího) za to, že zařízení splňuje dané limity (v podstatě jde o dobu exposice osob pro různé kmitočty a různé intensity záření), ale provedení měření neukládá, provozovatel pouze nese odpovědnost za to, že limity jsou splněny.

Zejména v případě, že používáš zařízení schválené k uvedení na trh v ČR nebo v EU (má certifikační značku "CE"), bych viděl jako schůdné sdělit (písemně) stavebnímu úřadu námitku proti jeho požadavku na provedení měření, neboť jím uvedené vládní nařízení č.480/2000 Sb. povinnost provést měření před zahájením provozu zařízení (tak, jak je ukádala vyhláška č.408/1990 Sb.) neukládá, a protože používáš zařízení schválené pro provoz v ČR (v EU), je toto schválení samo o sobě dostatečným dokladem jeho hygienické nezávadnosti.

Nemáš-li takto schválené zařízení, poukaž aspoň na změnu obsahu předpisů.

Pokud toto nezabere, zkus uplatnit další námitky:

 1. žádal jsi o povolení a kolaudaci stožáru, který je stavbou, nikoli antény, která stavbou není, navíc na stožáru mohou být namontovány různé antény, nebo
 2. anténa sama o sobě není zdrojem záření, nýbrž je jím vysílač,
atp. - zkrátka oddělit od sebe nějak stavbu a použití stožáru od stavby a provozu antény, a tím se zbavit požadavku měření pole jako podmínky kolaudace stožáru.

> Doposud, tedy 6 let, jsem vysílal na základě radioamatérského povolení, a nikdo nikdy po mě žádné takovéto měření a protokoly nepožadoval.

To je dáno tím, že jsi Ty (ani třeba Tví sousedé) neoslovil úřady.

> Když jsem se ptal kolegů v radioklubu a ostatních radioamatérů, ti o tom také nic nevěděli, a za jejich radioamatérskou dráhu, která činí 30 let a déle, se s něčím takovým nikdy nesetkali.

Zde nejde o dlouholetost radioamatérské praxe, ale o to, že jsou u nás v posledních letech zaváděny nové předpisy odpovídající předpisům EU, o nichž se nikomu za posledních třicet let ani nesnilo ... Tento problém je zcela novým strašákem, který začal trápit radioamatéry všude ve vyspělém světě až v posledních letech, a nyní dorazil i k nám.

> Jestliže jsem měl anténu na střeše, tudíž není nutné jakékoli stavební povolení, nikomu to nevadilo. Vedle tohoto příhradového stožáru provozuji vertikální anténu, pro kterou není nutné také žádné stavební povolení (nemá žádný pevný základ), a pro tu nikdo nic nechce. Přinejmenším podivné.

Podstata věci je jinde. Nesouvisí se stavebním povolením, ale s odpovědností toho, kdo provozuje zdroj neionisujícího záření. Bez ohledu na stavební povolení a bez ohledu na to, zda byla provedena nějaká měření, každý odpovídá za to, co způsobí záření jím provozovaných zařízení. Ve skutečnosti se asi všichni časem dobereme toho, že si svá zařízení dáme měřit sami a dobrovolně, neboť každý soused, kterého postihne nějaká nádorová choroba (byť ve skutečnosti nikoli kvůli našemu vysílání, nýbrž kvůli jeho vlastnímu kouření a přežírání) se pokusí se na nás finančně hojit.

Ve Tvém konkrétním případě tím, kdo se bojí, je stavební úřad, který se rozpakuje "posvětit" provoz zařízení, které by mohlo někoho poškodit.

> vše, co se týká tohoto nařízení, je dáno tím, že jsem držitelem radioamatérského povolení. Myslím si, když mi ČTU vydal radioamatérské povolení pro určitá pásma, frekvence atd., je v tom vše obsaženo. V případě, že by radioamérské vysílání bylo zdrojem nějakého zdraví škodlivého záření, nebylo by nikdy vydáno.

Takto se na to bohužel nedá pohlížet. Skutečný smysl radioamatérského povolení je, že opravňuje k provozu vysílacích zařízení, která splňují podmínky stanovené jinými (dalšími) předpisy. Je to podobné, jako s řidičským průkazem: opravňuje k řízení motorových vozidel, která jsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích (a to, co je způsobilé k provozu, zase řeší jiné předpisy).

> Jsem tedy já, a tím tudíž každý radioamatér vysílající na základě radioamatérského povolení, povinen toto měření provést?

Dle mého názoru, který se opírá o znění zmíněného vládního nařízení, nikoli, provedení měření závazné není, ale rozhodně každý radioamatér odpovídá za to, že jím provozované zařízení nepřekročí limity určené oním nařízením.

>Prosím tedy o radu, jak tuto situaci řešit.

Vznesením písemné námitky stavebnímu úřadu, viz výše.

Texty všech předpisů, o nichž je tu řeč, najdeš na internetových stránkách Českého radioklubu
http://www.crk.cz\CZ\PREDPISC.HTM
a
http://www.crk.cz\CZ\ARCHC.HTM

 

 

Po prohledání archivu jsme kolegovi ještě poradili, aby se spojil s hyginickou stanicí a nabídl jí jako doklad o intensitě ozařování signálem amatérské stanice výpočet uvedený dále. Jeden z našich kolegů tento výpočet přiložil hned k žádosti o stavební povolení ke stavbě stožáru s anténou, a stavební úřad v jeho případě shledal tento doklad o hygienické nezávadnosti signálu amatérské stanice jako dostačující.

 

 

Technická data:

Maximální výstupní výkon vysílače: 750W

Kmitočtový rozsah: KV radioamatérská pásma
10,1 - 10,150 MHz
14.0 - 14,350 MHz
18,068 - 18,168 MHz
21,0 - 21,450 MHz
24,89 - 24,99 MHz
28,0 - 29,7 MHz

Zisk anténního systému: 7dBd

Tvar vyzařovacího diagramu: směrový

Výška anténního systému: 15m

Maximální vyzářený výkon v ose antény: 3,75kW

Dle nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 480/2000 Sb. částka 139 strana 7597 tabulka č.3 je na výše uvedených radioamatérských pásmech stanovena při nepřetržité expozici referenční úroveň pro hustotu zářivého toku Sn = 2Wm-2. V případě radioamatérské služby, která je dle Radiokomunikačního řádu ustanovení 1.56 určena pro sebevzdělávání, vzájemná spojení a technická studia prováděná amatéry, nemůže však díky charakteru radioamatérského provozu v žádném případě dojít k nepřetržité expozici.

Pro výpočet hustoty zářivého toku ve vzdálenosti 20m v hlavním směru vyzařování anténního systému a jeho rovině pak dle vztahu

S = P/4?R2, [Wm-2,W,m]

platí: S = 0,746 Wm-2 < 2 Wm-2 .

To znamená, že již ve vzdálenosti 20m od vysílací antény a v její rovině nedochází ani ke krátkodobému překročení hodnot hustoty zářivého toku pro nepřetržitou expozici stanovenou daných nařízením vlády č.480/2000 Sb.4.9.2002

 

Český radioklub obdržel v reakci na svůj dopis ČTÚ ve věci telekomunikací po elektrovodné síti - viz zpráva ze 27.6.02 - následující odpověď:

 

 

Český radioklub
k. rukám ing. M. Prosteckého
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

Telekomunikace po elektrovodné síti

Děkujeme Vám za váš dopis, kterým upozorňujete na závažný problém nežádoucího vyzařování z kabelových sití a žádáte o podporu ČTÚ v orgánech CEPT při schvalování doporučeného limitu pro toto nežádoucí vyzařování, který by byl přijatelný pro amatérské služby a další uživatele krátkovlnných pásem.

Současnou situaci v této záležitosti lze stručně shrnout následujícími dvěma větami. Poslední verze návrhu Doporučení ECC k této problematice vypracovaná pracovním týmem CEPT SE 35, předložená červnovému zasedání pracovní skupiny SE CEPT, vyvolala rozsáhlou diskusi, během které byla vznesena řada zásadních připomínek a nebyl dosažen konsensus. Byl proto přijat závěr předložená stanoviska správ znovu podrobně posoudit a relevantní zapracovat do konečného návrhu předmětného doporučení, který bude předložen pracovní skupině SE CEPT v říjnu tohoto roku.

V rámci ITU se tímto problémem zabývá studijní skupina SG1, která na základě studijní otázky ITU-R 221/1 připravuje doporučení ITU-R, jež má být dokončeno v r. 2003.

S požadavky na zavedení přísnějších limitů pro nežádoucí vyzařování z kabelových sítí se setkáváme na různých úrovních a proto podporujeme prosazeni standardu navrženého BBC. Vzhledem k tomu, že tato záležitost bude ještě předmětem řady jednání různých orgánů CEPT i ITU, nemůžeme bohužel předjímat ani výsledek, ani to, do jaké míry bude tento výsledek odpovídat našemu úsili standard prosadit.

Uvítáme případné další informace o vývoji otázek souvisících s limity nežádoucího vyzařování z kabelových sítí, prezentované v hnutí, které reprezentujete. Pokud to bude situace vyžadovat, nevylučujeme ani možnost pracovního setkání na dané téma.

S pozdravem

Ing.Petr Zeman
zástupce ředitele odboru mezinárodních vztahů27.6.2002

 

V reakci na výzvu, o níž jsme informovali 24.6., napsal předseda ČRK předsedovi Českého telekomunikačního úřadu následující dopis:

 

 


Český telekomunikační úřad
předseda Ing. David Stádník

poštovní schránka 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 26. června 2002

Věc: Telekomunikace po elektrovodné síti

Vážený pane předsedo!

Obracím se na Vás v záležitosti, která se může, pokud bude přijata, velmi negativně dotknout nejen amatérské služby, ale i dalších uživatelů krátkovlnných pásem.

Pracovní tým CEPT SE35, který zpracovával doporučení týkající se limitů nežádoucího vyzařování z kabelových sítí v pásmu 1,6 až 30 MHz, přijal v poměru 4 : 3 hlasům německý standard NB30. Delegáti z Belgie a Dánska se zdrželi hlasování, neboť nebyli schopni se vyjádřit. Také delegát Velké Británie z obdobných důvodů nehlasoval. O tomto návrhu má nyní jednat pracovní skupina SE CEPT.

Dá se konstatovat, že výsledkem definitivního přijetí tohoto návrhu může být zvýšení šumového pozadí ve vzdálenosti 10 m od rozvodných kabelů ve městech až o 20dB a v klidných oblastech až o 30 dB!

Všichni uživatelé KV, včetně IARU, jsou toho názoru, že pouze standard navržený BBC, omezující nežádoucí vyzařování kabelových sítí na úroveň, která zvýší úroveň pozadí šumu o 0,5 dB, může ochránit služby, které KV využívají.

Jako kompromis je pak přijatelný i norský návrh, pro který hlasovali 3 zástupci.

Vzhledem k těmto skutečnostem, žádám Váš úřad o podporu a odmítnutí německého standardu NB30.

Jednotlivá srovnání jsou v přiložených dvou grafech.

S pozdravem

Ing. Miloš P r o s t e c k ý
předseda Českého radioklubu

(Připojeny oba grafy z předchozího textu)24.6.2002

 

Od Gastona, ON4WF, jsme obdrželi e-mail o vývoji evropské legislativy pro datové přenosy po elektrovodných sítích, což znamená jedno z dalších v řadě risik pro použitelnost krátkých vln:

 

 


CALL FOR IMMEDIATE ACTION
Important votings are presently occuring at CEPT level on the emission limits for cable transmission networks. Cable transmission networks include Powerline Telecommunications and xDSL technologies. Of these, the most worrying for HF users is PLT.
Would you please pay immediate attention to the appended document and answer this call for action.
Please do not procrastinate.
Gaston Bertels, ON4WF
EUROCOM Chairman

K mailu byl připojen následující text:Power Line Telecommunications
An important moment for radio amateurs

CEPT Project team SE35 has been developing a recommendation for emission limits for cable transmission networks in the range 1.6-30MHz. This recommendation will then be passed to CEPT Working Group SE, and then to the ETSI/CENELEC Joint Working Group on cable transmission networks, to determine what standards should apply in Europe. Cable transmission networks include Powerline Telecommunications and xDSL technologies. Of these, the most worrying for HF users is PLT.

In the SE35 meetings, the interests of radio amateurs (including IARU) have been represented, as have the interests of other users of the HF spectrum. All HF radio users in SE 35 have agreed that the only standard that will protect HF radio services is based on a BBC proposal, limiting emissions from cable transmission networks to a level which produces no more than a 0.5 dB increase in background noise level. There is an alternative proposal from Norway, which HF users could support as a compromise.

At the April 2002 SE35 meeting, the national administrations represented in SE 35 voted on the appropriate limit to be recommended to WG SE. Only 9 administrations were present for the vote, and of these, 4 voted in favour of the German "NB30" limit, and 3 for the Norwegian proposal. Belgium and Denmark said they were not yet ready to vote. The German limit is currently therefore the proposal which will go forward from SE35 to WG SE.

"NB30" is not good news for radio amateurs. It allows for emissions some 20 dB higher than the Norwegian proposal, and could seriously impact HF reception in many locations. Tests in Finland on PLT systems are reported to have shown that such systems would significantly exceed even the NB30 limit, with significant interference on most HF amateur and broadcast bands. (Similar tests in the UK, Switzerland and the Netherlands have supported this). In spite of this, the administration representative for Finland on SE 35 voted for NB30 !

Countries voting for "NB30" were Switzerland, Germany, Finland and France. Those in favour of the Norwegian proposal were Norway, Netherlands, and Ireland. The UK did not vote as it was not yet ready to propose a limit above 1.6 MHz.

There is a possibility that the recommendation to WG SE from SE35 could be changed if other CEPT EU administrations make their views known quickly. In particular, Belgium and Denmark have yet to decide their positions. Other countries which could affect the recommendation are Portugal, Spain, Italy, Austria, Luxembourg, Greece and Sweden. It would also be valuable if Finland, France and Switzerland could be persuaded to change their position on NB30. It is too late for Germany, as they would find it difficult to vote for anything other than their own national limit.

Would IARU member Societies in the European Union please make representations to their national administrations to try to persuade them to support either the proposal preferred by the HF users, of limiting the increase in noise level from such cable systems to 0.5 dB, or the Norwegian proposal. There is still a possibility that Belgium may also vote for the "0.5dB" proposal.

Time is very short, and any input needs to be made as soon as possible. This is an important issue for HF amateur radio and all European Union country IARU Societies are encouraged to take action with their national administrations NOW.

As further information on the effect of the NB30 limit, the following graphs show firstly the emission levels, plotted against the background noise in various locations. It can be seen that the emissions at the NB30 level would be some 20dB above the "rural" background noise, and 30dB above the "quite rural" noise level 10 metres from the cable. The second graph shows the emission levels from the various recommendations.

Během několika dnů vás seznámíme s reakcí Českého radioklubu.21.5.2002

 

Český telekomunikační úřad odpověděl na požadavek Českého radioklubu na přidělení pásma 70 MHz amatérské službě (viz zpráva ze 31.3.2002):Český radioklub
k rukám ing.M.Prosteckého
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

Stanovisko k připomínkám k Návrhu Přílohy č.5/_.2002 pro kmitočtové pásmo 66-87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

Děkujeme Vám za připomínku k výše uvedenému plánu, jíž navrhujete umožnit amatérské službě v ČR užívání pásma 70 - 70,5 MHz. Připomínka potvrzuje tradiční zájem našich radioamatérů o problematiku hospodárného využívání kmitočtového spektra jak v ČR, tak i v zahraničí, kterého si ČTÚ nesmírně váží.

ČTU obdržel ve stanoveném termínu celkem 11 připomínek, které mají v zásadě shodný obsah. Nejúplněji jsou myšlenky všech připomínek shrnuty a formulovány v dopise Českého radioklubu. Následující odpověď souhrnně reaguje na všechny náměty a argumenty, jež se v připomínkách objevily a je rozeslána všem autorům těchto připomínek.

Úvodem pro upřesnění uvádíme současnou situaci v pásmu 70 MHz a jeho historii z pohledu amatérské služby. Dle informací zahraničních orgánů státní správy je amatérská služba v pásmu 70 - 70,5 MHz povolena pouze v několika zemích Britského společenství národů. Jedná se v první řadě o Spojené království, a jde o kategorii služby podružné, povolené na základě předpokladu, že nebude rušit ostatní služby na území Spojeného království i mimo ně. Stejné podmínky platí i pro britská suverénní území (na Kypru, Gibraltar) a dvě další země s historickou vazbou na Velkou Británii (Irsko, Jižní Afrika), kde je amatérské pásmo 70 MHz povoleno. Dle některých pramenů je v tomto pásmu povoleno vysílání jednoho amatérského majáku ještě ve Slovinsku. Přidělení pásma 70 MHz má ve Velké Británii kořeny v době po 2.světové válce, kdy se tehdejší britské radioamatérské organizaci podařilo jako náhradu za odebrané původní amatérské pásmo 56 MHz získat kromě pásma 50 MHz i pásmo 70 MHz. Tamní povolovací orgán nepochybně přihlédl ke skutečnosti, že vzhledem k izolované geografické poloze bude snadno splněn požadavek nerušit služby okolních států. Žádná další země amatérskou službu v pásmu 70 MHz nepovolila a podle našich informací povolit nehodlá.

Strategie ČTÚ jako orgánu státní správy odpovědného za, problematiku správy kmitočtového spektra je založena na koordinovaném postupu při úsilí o jeho harmonizaci v evropském měřítku. Prioritním kriteriem je harmonizovat. do roku 2008 užití kmitočtového spektra v ČR (Národní kmitočtovou tabulku) s Evropskou tabulkou přidělení a využití kmitočtů (ECA). Tabulka ECA v pásmu 70 MHz kmitočtové přidělení amatérské službě neuvádí. A to nejen ve vydání platném v současné době (Lisabon, leden 2002), ale ani v předchozím (Brugge, únor 1998), které revidovalo závěry studie o využívání spektra DSI Phase II z toku 1995, kde se ještě o alternativě kmitočtového přidělení amatérské službě v pásmu 70 - 70,45 MHz uvažovalo. Po opuštění tohoto pásma rozhlasovou službou bude dominantním uživatelem pohyblivá služba. S amatérskou službou se bohužel v Evropě v tomto pásmu neuvažuje.

Navíc ECA 1998/2002 svou poznámkou EU4 (Ochrana přidělení rozhlasové službě podle závěru Oblastní konference, Ženeva, 1960) ukládá členským zemím CEPT povinnost předcházet rušení rozh1asového pásma 68 - 73 MHz. Jelikož dle poznámky 5.174 Radiokomunikačního řádu je pásmo 68 - 73 MHz přiděleno přednostně rozhlasové službě, doposud provozované mimo jiné i v Polsku a v Maďarsku, vztahuje se ustanovení poznámky EU4 v p1né míře i na ČR.

Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci Evropy (a nejen Evropy) se s přidělením pásma 70- 70,5 MHz pro radioamatérskou službu nepočítá a její zavedení v tomto pásmu proto není a ani nemůže být uskutečněno v ČR.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Vopařil
ředitel odboru mezinárodních vztahů17.4.2002

 

Amatérské rádio a požadavek na znalost Morseových značek III.

 

Na těchto stránkách, v časopisu Radioamatér a na PR jsme vyhlásili anketu týkající požadavku na znalost Morseových značek při zkouškách operátorů amatérských stanic, které pracují na krátkých vlnách.

 

Do této ankety přispělo 209 radioamatérů, držitelů povolení všech tříd.

 

Pro zrušení zkoušky z Morseových značek bylo 58 odpovědí, převážně od držitelů povolení třídy D.

 

Více než polovina, tj. 117 odpovědí, se vyjádřila pro zachování požadavku na znalost Morseových značek pro povolení práce na KV.

 

Dalších 33 odpovědí připouštělo zrušení požadavku pro základní, v mnohých případech však omezenou, třídu pro práci na KV. U vyšších tříd pak zkoušku z Morseových značek požadovali.

 

Jedna odpověď byla anulována, neboť se nedala vyhodnotit.

 

Ze statistického hlediska je toto dostatečný vzorek, ze kterého se dá jednoznačně vyhodnotit, že radioamatéři z České republiky jsou pro zachování požadavku na zkoušku z Morseových značek pro povolení práce na KV.

 

Požadavek na zkoušku z Morseových značek podporuje i německý DARC, který uspořádal v únoru podobnou anketu. Z 16311 hlasů bylo 8530, t.j 52,3 %, pro zachování této zkoušky. Z těchto dat však vyplývá i ta skutečnost, že radioamatéři z DL věnovali této problematice větší pozornost, než je tomu u nás. V DL se k této problematice vyjádřila celá čtvrtina členů DARC!

 

OK1MP31.3.2002

 

Český radioklub požaduje kmitočtový příděl pro amatérskou službu v pásmu 70 MHz. Dopis Miloše, OK1MP, v této záležitosti si můžete přečíst i Vy:

 

 

Český telekomunikační úřad
Redakční rada Telekomunikačního věstníku
pošt. schr. 02
225 02 Praha 025

V Praze dne 30. března 2002

Věc: Připomínka k Návrhu přílohy č. 5 .

V Telekomunikačním věstníku 3/2002 vyšel v diskusní části Návrh přílohy č. 5/_ .2002 pro kmitočtové pásmo 66 až 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra.

V tomto návrhu byla zcela opomenuta amatérská služba. Již v roce 1995 byl zveřejněn ERC dokument Detailed Spectrum Investigation Phase II: 29.7 - 960 MHz, který v kapitole 10.4 Amateur and Amateur Sattelite Services obsahuje odstavec 70-70.5. V tomto odstavci se praví, že v mnohých CEPT zemích může amatérská služba používat toto pásmo na sekundární bázi. Také se předpokládá, že rozhlas ve východní Evropě toto pásmo opustí a bude proto možné se dohodnout, aby amatérské službě byl přidělen úsek alespoň 100 kHz se středem na 70,2 MHz v pásmu 70 až 70,45 MHz. Dále se předpokládalo, že majáky, které slouží k výzkumu šíření, budou v úseku 70 a 70,15 MHz dále provozovány a rozšiřovány. Z toho vyplývá, že dokument DSI předpokládá, že amatérská služba bude moci využívat úsek minimálně 70,0 - 70,25 MHz. Pro porovnání uvádíme, že ve Velké Britanii je povoleno amatérské vysílání v pásmu 70,0 až 70,5 MHz.

V kmitočtové tabulce uvedené v DSI II je v kmitočtovém úseku 69,95 - 70,45 MHz uvedena mobilní služba jako primární a amatérská jako sekundární.

Věříme, že Český telekomunikační úřad na základě této připomínky, v souladu s evropskými plány, přehodnotí názory na využití kmitočtového spektra a včlení amatérskou službu do připravovaných úprav.

S pozdravem

Ing. Miloš P r o s t e c k ý
předseda Českého radioklubu

Příloha: kopie citovaných dokumentů20.3.2002

 

V únoru uspořádala německá radioamatérská organisace DARC mezi svými členy podobnou anketu, jako ČRK dne 10.2., týkající se požadavku na zkoušku z Morseových značek.

 

Ze 17.455 hlasujících se pro zachování současné situace v Německu, tj. zkoušky 25 znaků za minutu, vyjádřilo 8.530 členů. 7.781 bylo pro zrušení. 1.133 hlasů bylo neplatných a 11 se zdrželo hlasování.

 

Již z tohoto výsledku je pravděpodobné, že otázka zkoušky z CW je stále otevřená a bude nastolena na jednáních IARU. Proto Vás žádáme o vážný přístup k této anketě.

 

Vedle WWW stránek ČRK byla anketa ČRK zveřejněna v síti PR v rubrice CRK v Bulletinu ČRK č.2/2002, a v časopisu Radioamatér 2/2002 na straně 3.10.2.2002

 

Amatérské rádio a požadavek na znalost Morseových značek II.

 

V předchozí zprávě jsem Vás seznámil se situací v začlenění požadavku na znalost Morseových značek pro získání amatérského povolení v budoucnu. V loňském roce došlo ještě k jednomu rozhodnutí.

 

Pracovní skupina RR Evropské radiotechnické komise (RR WG ERC) na svém únorovém zasedání v Haagu doporučila úpravu Doporučení TR 61-02 (HAREC) v požadavku na rychlost příjmu a vysílání Morseových značek. ERC toto doporučení přijala.

 

Níže uvádím překlad změněného požadavku na příjem Morseových značek:

 

ii) Vysílání a příjem Morseových značek

 

 1. CEPT zkouška třídy A

  Požaduje se, aby žadatel prokázal, že je schopen vysílat a přijímat v Morseově abecedě otevřený text, skupiny čísel, interpunkci a jiné znaky:

  • rychlostí ne menší než 5 slov za minutu, po dobu nejméně 3 minut, s maximálně 4 chybami při příjmu, s maximálně 1 neopravenou a 4 opravenými chybami při vysílání, při použití neautomatického klíče.

  CEPT zkouška třídy A
  Držitel povolení uděleného na základě CEPT zkoušky třídy A je oprávněn používat všechna kmitočtová pásma přidělená amatérské službě v zemích, ve kterých je možno amatérskou stanici používat.

 

Z této změny vyplynulo, že po jednání ČRK s ČTÚ získala i radioamatérská třída C nárok na vystavování povolení CEPT třídy 1, včetně vysvědčení HAREC této třídy.

 

Vzhledem k tomu, že v řadě zemí, včetně SRN a USA, byl požadavek na příjem a vysílání snížen na uvedenou hodnotu a vyšší tempa se vůbec nevyžadují, vyzvalo vedení IARU k obecnému úsilí o zavedení tohoto požadavku jako jednotného.

 

Vzhledem k této celkové situaci vyhlašuje Český radioklub

 

a n k e t u

 

a žádá všechny držitele radioamatérského povolení, aby svůj názor vyjádřili vybráním jedné ze tří možností:

 1. - k přístupu na KV pásma není nutná zkouška z Morseovy abecedy;
 2. - k přístupu na KV pásma je nutná základní zkouška z příjmu a vysílání Morseových značek o rychlosti 25 znaků za minutu;
 3. - zkouška z Morseových značek bude vyžadována jen u vyšších tříd.

Zrušení zkoušky však neznamená, že z IARU band-plánů budou zrušeny cw úseky - ty je nutno zachovat.

Odpověď výrazně vyznačte (uvedením A, B, nebo C) a zašlete ji nejlépe na korespondenčním lístku nejpozději do dubna na adresu:

Český radioklub,
U Pergamenky 3,
170 00 Praha 7.

V odpovědi uveďte svou volací značku a třídu povolení. Případný krátký komentář uveďte ve spodní části lístku.

OK1MP31.1.2002

Amatérské rádio a požadavek na znalost Morseových značek I.

 

Světová administrativní konference (WARC) v roce 2003 má na programu úpravy Radiokomunikačního řádu. Zasáhne tedy i do věcí, které se týkají amatérské a amatérské družicové služby. Jde především o oddíl S25. V něm je v současné době nejvíce diskutovaný bod S25.5, který stanoví:

 

Libovolná osoba, žádající o povolení k obsluze amatérské stanice, musí prokázat, že je schopna přesně ručně vysílat a sluchem přijímat texty v Morseově abecedě. Zainteresované administrace mohou libovolně tento požadavek změnit v případě stanic, které jsou používány výhradně nad 30 MHz.

 

Jelikož přípravy na obdobné konference trvají řadu let, objevil se již na konferenci IARU Region I v roce 1999 v Norsku názor, že by povinnost znalosti Morseových značek měla být zcela zrušena. Do té doby i IARU jako celek byla pro zachování této povinnosti. Řada delegací na konferenci v Norsku, včetně delegace Českého radioklubu, s návrhem na úplné vypuštění požadavku na znalost Morse nesouhlasila. Proto konference přijala kompromisní návrh v němž se pravilo: .musí prokázat znalosti telegrafie.

 

Tento volnější výklad by pak umožňoval požadovat Morse značky v těch zemích, které to uznají za nutné a požadovat alespoň obecné znalosti o telegrafii vůbec v ostatních zemích.

 

Avšak v roce 2000 se konala konference IARU Region III a letos konference IARU Region II. Obě tyto konference ve svých návrzích na úpravu S25 požadavek na nutnost znalosti Morseových značek zrušily. Výsledkem pak byl dokument, který vydal mezinárodní sekretariát IARU, ve kterém již bod S25.5 není a který vyvolal rozsáhlou diskusi mezi radioamatéry.

 

Takto osvětlil John Bazley, G3HCT dokument IARU na zasedání pracovního týmu RR6 CEPT/ERC, které se konalo ve dnech 4. a 5. prosince v Praze. Hlavním bodem tohoto zasedání bylo vypracování stanoviska CEPT k oddílu S25, včetně návrhu změn a jejich zdůvodnění. Vzhledem k tomu, že i ze strany povolovacích orgánů se vyskytly protichůdné návrhy - od zrušení povinnosti znalosti Morseových značek, případně jen dobrovolné zkoušky, až po ponechání současného stavu, byl k dalšímu projednávání přijat kompromisní dánský návrh:

 

Administrace může rozhodnout, zda osoba, žádající o povolení k obsluze amatérské stanice, musí nebo nemusí prokázat, že je schopna přesně vysílat a přijímat texty v Morseově abecedě.

 

Takto tedy zní současné stanovisko evropských radiokomunikačních (povolovacích) orgánů, které se starají o amatérskou službu. Jaký však bude mít vývoj, na to si musíme počkat do podzimu 2003, neboť půjde o dokument celosvětový.

 

OK1MP29.1.2002

V minulém roce nám jeden kolega, člen ČRK, napsal, že se přestěhoval, a protože zákon o telekomunikacích mu v § 60 ukládá sdělit tuto okolnost ČTÚ, poslal ČTÚ patřičnou infrormaci se žádostí o zápis nového bydliště do povolovací listiny. Aniž by kolega tušil něco zlého, ČTÚ mu před zápisem změny poslal složenku k zaplacení správního poplatku 500,- Kč. A když milý kolega zatelefonoval ČTÚ, proč že má platit za změnu v povolení již vydaném, když zákon o telekomunikacích (potažmo zákon o správních poplatcích) zná správní poplatek jen za "vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení" (viz položka 161), jenže on o rozhodnutí vydání nového povolení nežádá, sdělila mu prý pí.Bočková, že každá změna povolení bude ze strany ČTÚ provedena vystavením nové povolovací listiny, a že vystavení povolovací listiny podléhá uvedenému správnímu poplatku.

 

Otázky správního řízení řeší zákon č.71/1967 Sb. o správním řízení, a každý, kdo si prohlédne svou povolovací listinu ("koncesi"), a porovná ji s ustanoveními správního řádu o náležitostech "vydání správního rozhodnutí" (§ 47), shledá, že povolovací listina takovým "vydáním správního rozhodnutí" jednoznačně není, a pouhé její vydání tedy jednoznačně nelze zpoplatnit podle zákona o správních poplatcích. Jsou-li infiormace, které nám kolega k případu poskytl, pravdivé, domáhá se ČTÚ poplatků, na něž nemá ze zákona nárok. Proto jsme kolegovi poradili, aby poslal žádost předsedovi ČTÚ, jejíž text uvádíme dále. Nevíme, zda kolega tuto žádost opravdu poslal, a neznáme ani případnou reakci ČTÚ, zato však Vám, našim čtenářům, radíme, abyste v duchu této žádosti postupovali vždy, kdy Vám ČTÚ vyměří správní poplatek za cokoli, co není "vydáním správního rozhodnutí".


Vážený pan

ing.David S t á d n í k
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad
Poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02

Věc: Žádost o přezkoumání postupu ve správním řízení

Vážený pane předsedo,

vzhledem k tomu, že v níže popsané věci nebylo mi doručeno žádné správní rozhodnutí ČTÚ, proti němuž bych mohl uplatnit řádné opravné prostředky, a postup pracovníků ČTÚ se mi jeví v tomto případě jako nesprávný, žádám Vás o přezkoumání tohoto postupu.

Jsem držitelem povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby, které vydal ČTÚ dne ... s platností do .... Protože v ... t.r. došlo ke změně mého trvalého bydliště, oznámil jsem tuto skutečnost ČTÚ dne ... doporučeným dopisem v souladu s § 60 zákona č.151/2000 Sb. o telekomunikacích, a požádal současně o zápis změny do povolovací listiny (viz Příloha 1).

V reakci na toto oznámení zaslal mi příslušný útvar ČTÚ dne ... poštovní poukázku k úhradě 500,- Kč s výzvou k doplnění žádosti dokladem o úhradě tohoto správního poplatku s odvoláním na zákon č.368/1992 Sb. (fotokopie viz Příloha 2). Na následný telefonický dotaz sdělila mi pracovnice útvaru pí.Bočková, že každá změna povolení bude ze strany ČTÚ provedena vystavením nové povolovací listiny, a že vystavení povolovací listiny podléhá uvedenému správnímu poplatku. Považuji za nesprávný uvedený postup i jeho odůvodnění z následujících důvodů:

 1. Nežádal jsem o vystavení nové povolovací listiny, nýbrž jsem splnil zákonem uloženou oznamovací povinnost, a současně požádal o zápis změny do stávající povolovací listiny. Vystavením nové listiny je činěn úkon, který nebyl předmětem mého podání, a znění § 60 zákona č.151/2000 Sb. neposkytuje pro takový postup dle mého názoru oporu.

 2. Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č.368/1992 Sb. o správních poplatcích, se vybírá správní poplatek za cit. "vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení" (položka 161). Zákon č.368/1992 Sb. v § 2 stanoví, že poplatky se vybírají za úkony vymezené v sazebníku, nelze je tedy vybírat za úkony v sazebníku neuvedené. Rozhodnutí o změně již vydaného a platného povolení jako zpoplatňovaný úkon v sazebníku uvedeno není, a dle mého názoru tedy nemá být zpoplatňováno. Vedle toho soudím, že zpoplatnění řízení o podání, které činím nikoli na základě své svobodné vůle, nýbrž jako splnění zákonem uložené oznamovací povinnosti, je v rozporu s dobrými mravy.

 3. Povolovací listina neobsahuje podstatné náležitosti správního rozhodnutí ve smyslu zákona č.71/1967 Sb. o správním řízení, zejména odůvodnění a poučení o opravných prostředcích (§ 47 správního řádu). Domnívám se proto, že samotné vystavení povolovací listiny není vydáním správního rozhodnutí a nemůže být zpoplatněno dle zákona č.368/1992 Sb.

 4. § 3 odst. 3) správního řádu ukládá správním orgánům věci vyřizovat s použitím nejvhodnějších prostředků a dbát, aby řízení probíhalo hospodárně a bez zbytečného zatěžování občanů a organizací. Dle mého názoru by takovému postupu nejlépe odpovídal zápis změn údajů do již vydané povolovací listiny, jak jsem žádal ve svém podání, a nikoli její nové vystavení, o než jsem nežádal.

Mým rozhodujícím zájmem je nerušeně pokračovat v činnosti, k níž mne vystavené povolení opravňuje. Abych předešel zbytečným průtahům, správní poplatek uhrazuji, byť mi byl vyměřen způsobem, který dle mého názoru nemá co do důvodu a postupu oporu v zákoně. Současně Vás však žádám o přezkoumání celého postupu pracovníků ČTÚ v uvedené věci, a v případě, že mnou uvedené důvody budou shledány jako opodstatněné, žádám o vrácení poplatku na mou poštovní doručovací adresu.

S pozdravem

...

V ... dne ..

Přílohy: 2 listy, dle textu19.1.2002

Ministerstvo dopravy a spojů si náš materiál, o němž píšeme v předchozí zprávě, a který jsme mu doručili písemně, vyžádalo i v elektronické formě. Zdá se tedy, že se s podněty radioamatérů opravdu pracuje. Nejvíce nás ovšem budou zajímat výsledky.9.1.2002

Ministerstvo dopravy a spojů zveřejnilo koncem loňského roku na svých WWW stránkách výzvu k podávání návrhů na změny zákona č.151/2000 Sb. o telekomunikacích v souvislosti s přípravou věcného záměru novely tohoto zákona. Český radioklub příležitosti využil k uplatnění myšlenek, které v poznatcích a diskusích radioamatérů s tímto novým zákonem souvisejí. Návrhy byly vzneseny ke dnes platným ustanovením zákona:

 

 • § 4 odst. 3 - definice vysílacích zařízení umožňuje, aby za vysílací zařízení nebyly považovány individuálně zhotovené vysílače, což v podstatě legalisuje provoz takových zařízení na radioamatérských pásmech i osobám bez koncese (ostatně - nejen na radioamatérských pásmech), §§ 57 - 66 - navrženo vystavování radioamatérských povolení na neomezenou dobu, a v případě nepřijetí tohoto návrhu opětovné zavedení procedury prodloužení platnosti povolení, § 88 odst. 8 - rozšíření oprávnění osob, které nejsou kvalifikovány zkouškami, i na příjem v amatérských pásmech, tedy opětovná legalisace činnosti SWL, § 114 - navrženo snížení poplatků za vystavení průkazu operátora a za vystavení koncese na polovinu, § 94 resp. 95 - navrženo udělit ČTÚ opětovně zmocnění k povolování výjimek z povolovacích podmínek k používání vyšších výkonů a provozu zvláštních pásem a zvláštních druhů provozu. § 91 odst. 6 - navrženo vztažení ochrany nájemců bytových i nebytových prostor také na zřizování a provoz prostředků amatérské radiokomunikační služby, tj. prakticky na právo zřizovat na bytových i nebytových objektech antény také pro radioamatérský provoz.

Úplné znění dopisu, jímž předseda ČRK vznesl tyto náměty náměstkyni ministra dopravy a spojů, je zde.

Poznamenáváme, že MDS aktuálně pracuje na novele zákona o telekomunikacích, nikoli tedy zatím na novelách prováděcích vyhlášek. Připomínky vznesené Českým radioklubem se proto týkají zákona o telekomunikacích. Otázky operátorských tříd, výkonů, pásem atp. jsou řešeny prováděcími vyhláškami, a jakmile MDS začne pracovat i na novelisaci těchto vyhlášek, ČRK je samozřejmě bude opět připomínkovat.

 

Své názory a připomínky můžete již nyní zasílat na některou z adres ČRK nebo do diskusního fóra OK List.24.9.2001

Martin, OK1FUA, nám popsal své zkušenosti se žádostí o povolení zvýšeného výkonu. Připomeňme si, že do poloviny roku 2000 platily povolovací podmínky, které zmocňovaly Český telekomunikační úřad v odůvodněných případech povolit zvýšený příkon, zvláštní druhy provozu, zvláštní kmitočty atp. Nový předpis, který byl vydán ministerstvem dopravy a spojů, možnost výjimek textově neobsahuje. To ovšem nemění nic na tom, že ten, kdo předpis vydal, může výjimku povolit. Martin se tedy - jak z logiky věci plyne - obrátil na ministerstvo dopravy a spojů.


Ministerstvo dopravy a spojů
Odbor telekomunikací

nábř. L. Svobody 12
110 15 Praha 1

Praha 5. 5. 2001

Věc: Žádost o povolení zvýšeného výkonu pro mezinárodní radioamatérské závody

Jsem držitelem povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby, vydaného Českým Telekomunikačním Úřadem pod číslem AS0317/00 dne 2.března 2000 s platností do 1. března 2005 pro operátorskou třídu A s přiděleným volacím znakem OK1FUA.

Do doby, než vstoupil v platnost zákon č.151/2000 Sb, jsem měl povolený zvýšený výkon 2500 W, který je potřebný pro kvalitní reprezentaci stanic z ČR v mezinárodních závodech (viz přiložená kopie povolení). Toto povolení jsem obdržel na základě dlouhodobých špičkových výsledků v nejvýznamnějších radioamatérských závodech (viz příloha). Rád bych v této činnosti, která reprezentuje jméno České republiky v zahraničí, pokračoval za podmínek, které jsem dlouhodobou aktivitou a prací dosáhl. Na základě jednání s příslušným odborem ČTŮ jsem byl odkázán na Ministerstvo dopravy a spojů, jako jedinou instituci oprávněnou toto povolení vydat. Podle nového telekomunikačního zákona č.151/2000 Sb není údajně ČTÚ oprávněn takováto povolení vydávat.

Dále uvádím své osobní údaje:

... ty můžeme přeskočit ...

Další korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou adresu mého bydliště.

S pozdravem Martin Huml

Přílohy:
kopie povolovací listiny
dosažené výsledky v mezinárodních závodech

... a dopis je doložen opravdu masivním přehledem Martinových výsledků.

 

V srpnu - po třech měsících - se Martinovi zazdálo, že by mu ministerstvo mohlo za jeho daně alespoň odpovědět, když už tu máme zákon o správním řízení. I napsal:

 

 

Ministerstvo dopravy a spojů
Odbor telekomunikací
nábř. L. Svobody 12
110 15 Praha 1

Praha 21. 8. 2001

Věc: Dotaz na stav vyřizování žádosti ze dne 5. 5. 2001

Vážení,

dne 5. 5. 2001 jsem doporučenou poštou podal vašemu úřadu žádost, jejíž kopie je součástí tohoto dopisu. Dosud jsem neobdržel žádnou odpověď. Prosím o sdělení, v jakém stádiu se má žádost nachází.

S pozdravem Martin Huml

Přílohy:
kopie dopisu ze dne 5. 5. 2001

To dodalo věci žádoucí akceleraci. Asi byste si řekli, že když napíšete žádost ministerstvu, odpoví Vám ministerstvo (když už tu máme ten zákon o správním řízení), byť třeba zamítavě. Za české ministerstvo dopravy a spojů má ale asi právo odpovídat úplně jiný orgán, byť je úplně samostatný, a s ministerstvem nemá vlastně nic společného. Martinovi odpověděl Český telekomunikační úřad:

 

 

Dopis ČTÚ

Text není překvapivý, ČTÚ v této věci nepostupuje nesprávně. Martin čte naše stránky, a tak zná i zápis ze společného jednání ČTÚ - ČRK (ostatně se ho sám zúčastnil), který najdete jako aktualitu ze 21.3.2001. V něm ČTÚ konstatuje, že výjimky z ministerských vyhlášek schvalovat nebude, neboť nemůže (a má svatou pravdu). Ministerstvu, které nejen potřebnou kompetenci má, ale dokonce je nepochybně povinno žádost o takovou výjimku vyřídit (byť třeba zamítavě), to jasné není. To jsou paradoxy ... (jak píše jistý klasik ve své divadelní hře).

 

My se domníváme, že Martin podal žádost správnímu orgánu, a tento správní orgán (a ani jiný správní orgán) v této věci dosud nevydal jakýkoli dokument, který by obsahoval zákonem stanovené náležitosti rozhodnutí ve správním řízení. O Martinově žádosti tedy zatím rozhodnuto nebylo. Nemůžeme mu neporadit, aby nepožádal ministra dopravy a spojů o přezkoumání postupu ministerských úředníků v této věci. Podat odvolání nemůže, neboť odvolat se lze jen proti rozhodnutí, ovšem jemu žádné rozhodnutí doručeno nebylo: "Nic ti nepovolíme, ale odvolat se nemůžeš, protože nemáš proti čemu". Opravdu půvabný začarovaný kruh, v jakých jsou čeští úředníci přímo mistry světa. Smutné mistrovství...12.6.2001

 

Evropská radiotechnická komise (ERC) pozměnila v únoru t.r. doporučení CEPT T/R 61-02 (HAREC) o vzájemném uznávání zkoušek operátorů amatérských stanic členskými zeměmi CEPT. Podstata změny spočívá ve snížení limitu tempa znalosti telegrafní abecedy na 5 WPM (cca 25 zn./min.) k tomu, aby operátor mohl získat třídu CEPT Class I, která opravňuje k provozu v pásmech krátkých vln.

 

Na upozornění Českého radioklubu Český telekomunikační úřad sdělil ERC, že ČR bude do třídy CEPT Class I. zařazovat i operátory naší třídy C.

 

Prosíme, aby této informaci bylo správně rozuměno: jde o limit, který je podmínkou skutečně jenom pro vzájemné uznávání radioamatérské kvalifikace členskými zeměmi CEPT a dalšími zeměmi, které k doporučení přistoupily. Neznamená v žádném případě změnu temp při našich zkouškách amatérských operátorů, neboť tato tempa mohou jednotlivé národní administrativy i nadále stanovit dle vlastních potřeb. U nás je tedy nadále uchazeč o třídu C zkoušen tempem 40 zn./min., a o třídu B tempem 80 zn./min. Podstatnější změny naší legislativy lze očekávat až v návaznosti na konferenci WARC 2003.

 

Praktickým dopadem změny je, že operátorům naší třídy C, kteří dosud nemohli být zařazeni do třídy CEPT Class I., a nemohli tedy ze zahraničí vysílat v KV pásmech, díky této změně třída CEPT Class I. náleží, a jejich provozu v pásmech KV v zahraničí (v mezích národních předpisů té které země) nic nebrání, pokud samozřejmě budou mít třídu CEPT Class I. zapsánu v povolovací listině.

 

Může dojít ke zdánlivému paradoxu, že náš operátor třídy C, který doma může využívat jen několik KV pásem, a z části z nich jen dílčí úseky, bude moci v některých cizích zemích pracovat na všech KV pásmech všemi druhy provozu. A někteří "koumáci" možná vyvodí, že je-li ČR členem CEPT, pak jako držitelé třídy CEPT Class I. mohou i v OK vysílat na všech pásmech všemi druhy provozu. To by ale byla lichá úvaha: doporučení CEPT T/R 61-01 se týká jen krátkodobého provozu v cizí zemi. U nás tedy naši držitelé CEPT Class I., kteří mají domácí třídu C, mohou pracovat opravdu jen v mezích třídy C.

 

Domníváme se, že držitelé naší třídy C, kteří mají povolovací listinu CEPT (vícejazyčný formulář), a mají v ní zapsánu třídu CEPT Class II., mohou ČTÚ pořádat o zápis změny třídy CEPT na Class I.

 

Prosíme však současně, aby s pochopením skutečnosti, že ČTÚ je zavalen vyřizováním agendy vyvolané změnou zákona o telekomunikacích, byly takové žádosti podávány až později, a bezprostředně jen těmi, kdo by této změny skutečně ihned využili, třeba již o letošní dovolené. V ostatních případech doporučujeme vydržet do příštího roku.

 

 


21.3.2001

 

Jednání zástupců ČRK a ČTÚ se uskutečnilo 21.března 2001. Byl z něj pořízen dále uvedený zápis, který byl verifikován a doplněn panem ředitelem Duchačem:

 

 

 

Zápis z jednání
Českého telekomunikačního úřadu
a Českého radioklubu

konaného dne 21.března 2001 v budově ČTÚ, Sokolovská 219, Praha 9

 

 

 

Zahájení: 9.00 hodin
Ukončení: 11.00 hodin

 

Účastníci:
za ČTÚ - ředitel správy kmitočtového spektra ing.J.Duchač, ing.Suja
za ČRK - místopředseda J.Litomiský, M.Huml, P.Čepelák

 

Úvodem bylo společně konstatováno, že hlavním účelem jednání je výměna informací o otázkách, které Český radioklub v předstihu předložil písemně ČTÚ.

 

Body jednání:

 

I. Forma žádosti o povolení a o jeho změny

 

Formuláře žádostí, které byly uveřejněny v Telekomunikačním věstníku, částka 8/2000, jako příloha opatření ČTÚ č. 1/R/2000, jsou doporučené, ČTÚ akceptuje i podání žádostí na kopiích nebo nápodobách formulářů, i podání psaná volnou formou, pokud budou obsahovat požadované údaje podle uvedeného opatření. Na požádání ČTÚ zašle e-mailem formulář v elektronické podobě. Formuláře v tištěné formě nebudou k dispozici. ČTÚ upozorňuje, že oddíl "J" žádosti vyplňují pouze žadatelé o povolení k provozu radioamatérského převáděče nebo majáku.

 

II. Doba platnosti povolení

 

 

ČTÚ stanoví dobu, na niž vydává povolení, na základě pravomocí, jimiž ho vybavil zákon č.151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. Tento zákon sám dobu platnosti povolení neurčuje, protože tato může být v závislosti na způsobu využívání kmitočtového spektra různá. Doba 5 roků je stanovena s přihlédnutím k frekvenci změn předpisů a na základě osvědčené praxe předchozích let. ČTÚ garantuje, že povolení bude na tuto dobu vydávat shodně všem žadatelům, pokud sami nepožádají o dobu kratší.

III. Obnova platnosti povolení

 

Postup obnovy platnosti povolení opakovaným vydáním nového povolení se opírá o tyto skutečnosti:

 

 1. zákon o telekomunikacích nedefinuje institut resp. postup prodloužení platnosti, správní řád nepředpokládá prodloužení platnosti již jednou vydaného správního rozhodnutí.

 

ČTÚ garantuje, že při opakovaném vydání povolení bude zachována volací značka žadatele dle dříve vydaného povolení, pokud sám nepožádá o změnu.

 

IV. Uplatnění § 12 odst.2) vyhlášky č.202/2000 Sb. a § 107 odst. 10) zákona č.151/2000 Sb.

 

ČTÚ postupuje dle § 12 odst.2) vyhlášky č.202/2000 Sb. a vydává průkaz operátora těm, kdo v minulosti složili zkoušku dle dříve platných předpisů, na základě předložení fotokopie platné povolovací listiny a dokladu o vykonání zkoušky, pokud tento byl vydán. Tato praxe potrvá podle uvedeného § 12 do 30.června 2001, a jen do této doby bude průkaz těm, kdo o něj požádají v souladu s uvedeným ustanovením, vydáván bezplatně. Pro přiznání operátorské třídy je rozhodující třída uvedená v povolovací listině.

 

Povinnost podat sdělení dle § 107 odst. 10) zákona č.151/2000 Sb. se vztahuje též na provozovatele amatérské radiokomunikační služby. ČTÚ upozorňuje, že nebude samostatně písemně potvrzovat doručení sdělení. Ti, kdo požadují potvrzení o doručení, mohou sdělení zaslat poštou s doručenkou, nebo je osobně doručit do podatelny ČTÚ.

 

V. Důsledky § 2 odst. 1) vyhlášky č. 201/2000 Sb.

 

 1. Radioamatérské převáděče, majáky a nódy jsou považovány za zařízení amatérské radiokomunikační služby, jestliže pracují na kmitočtech této služby. Formulace uvedeného ustanovení sleduje výhradně zvláštní režim povolování těchto zařízení, na jejich provoz se však všechna ustanovení vyhlášky vztahují v plném rozsahu. I u těchto neobsluhovaných objektů je nutno vést staniční deník, za postačující budou však považovány tyto údaje:
  • uvedení zařízení do provozu, vyřazení zařízení z provozu, použitý kmitočet, údaje o korespondujících stanicích se nepožadují.
  ČTÚ bude informovat své oblastní odbory o této aplikaci ustanovení vyhlášky č.201/2000 Sb. Zpoplatnění těchto zařízení odpovídá zpoplatnění amatérské služby (správní poplatek za vydání povolení, užívání kmitočtů je bezplatné). K otázkám kolem sítě paket radia bylo konstatováno, že stávající praxe vydávání volacích značek BBS je oboustranně vyhovující a není uvažováno o změně. ČTÚ upozorňuje, že obsah některých PR sítí přenášených zpráv je na mezi přípustnosti podle § 1 odst.2 vyhlášky č.201/2000 Sb. (např. některé nabídky materiálu se blíží reklamě živnostenského prodeje), a žádá ČRK upozornit na tuto skutečnost své členy.

 

VI. Uplatnění § 8 odst. 2) vyhlášky č. 201/2000 Sb.

 

Vyhláškou uvedená až 30-ti denní lhůta platí pro každý jednotlivý případ, může být využívána opakovaně, doby takto uskutečněného provozu se nesčítají.

 

VII. Opatření ČTÚ č.j. 502554/2000-613

 

Při zkoušce z telegrafní abecedy jsou přípustná 3% neopravených chyb při příjmu a vysílání. Použití poloautomatického klíče při zkoušce není přípustné.

 

VIII. Zkušební otázky

 

ČTÚ v současnosti nepřipravuje zveřejnění zkušebních testů. Nemá námitek, aby ČRK zpracoval pro informaci uchazečů vzorové příklady testů. ČTÚ je připraven vyjádřit se k informační hodnotě takových příkladů s výhradou, že vzory nebudou pro zkušební komisi ČTÚ závazné.

 

IX. Zvláštní povolení

 

Udělování vyjímek z ustanovení vyhlášek MDS není v kompetenci ČTÚ. Povolování případných nových druhů provozu či nových kmitočtových přídělů bude řešeno výhradně novelami vyhlášky MDS.

 

X. Posílení ochrany zájmů radioamatérů při zřizování antén

 

Posílení ochrany zájmů radioamatérů při zřizování antén amatérské radiokomunikační služby nespadá do kompetence ČTÚ. ČTÚ zastává názor, že se problematika vymyká z možností úpravy zákonem o telekomunikacích, neboť zasahuje do nejširších občanskoprávních vztahů, jež upravují mnohé další předpisy.

 

XI. Novelizace telekomunikačních předpisů

 

ČTÚ konstatuje, že řešení případných návrhů na novelizaci předpisů přísluší především ministerstvu dopravy a spojů. Již z tohoto důvodu není ČTÚ ve všech případech informován o započetí příprav případných změn a nemůže zaručit, že by o nich mohl informovat další subjekty. Návrhy předpisů, které zpracovává ČTÚ, jsou zveřejňovány v Telekomunikačním věstníku. ČTÚ je nicméně připraven kdykoli jednat o všech otázkách, jejichž ujasnění nebo řešení bude kterákoli z obou stran považovat za potřebné.

 

Vedle výše uvedených otázek, jež ČRK předložil písemně, byly dále projednány dvě otázky předložené na místě ústně:

 

I. Možnost vystavení seznamu platných volacích značek na internetových WWW stránkách ČTÚ

 

Vystavení seznamu platných volacích značek je zvažováno. ČTÚ disponuje potřebným programovým vybavením, je však nutno dbát ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Dále nutno dořešit způsob aktualizace. ČTÚ k této otázce poskytne informaci dodatečně.

 

II. Posluchačská činnost

 

ČRK upozorňuje, že znění § 84 zákona o telekomunikacích problematizuje činnost rádiových posluchačů (SWL), neboť veřejnosti dovoluje příjem pouze nekódovaného vysílání v pásmech rozhlasu a televize, a příjem jiných služeb je možný jen se souhlasem provozovatelů těchto služeb. ČRK navrhuje, aby za takový souhlas bylo uznáváno povolení, které by radioamatérské organizace - jako sdružení provozovatelů amatérské služby - vydávaly žadatelům spolu s přidělením posluchačského identifikačního čísla a s upozorněním na nutnost zachovávat telekomunikační tajemství.

 

Zástupci ČTÚ konstatovali, že otázka vyžaduje posouzení odbornými útvary ČTÚ, a přislíbili poskytnout vyjádření dodatečně.

 

Zapsal: Petr Čepelák4.3.2001

Na základě vstřícnosti předsedy ČTÚ pana ing.Stádníka (viz aktualita ze 17.ledna 2001) se připravujeme na jednání s ředitelem správy kmitočtového spektra panem ing.Duchačem, a předem písemně zasíláme větší část otázek, o nichž bychom rádi jednali:


"I. Forma žádosti o povolení a o jeho změny

Nejčastěji jsme našimi členy dotazováni na formu žádostí o udělení povolení k provozu amatérské služby, obnovení platnosti povolení atp. Odpovídáme citacemi ze zákona č.151/2000 Sb., prováděcích vyhlášek i Telekomunikačního věstníku, i nám je však nejasné, zda Úřad:

 • trvá na použití originálních formulářů dle částky 8/2000 TV, a v kladném případě jaká je dostupnost těchto formulářů,
 • bude akceptovat i žádosti podané na fotokopiích či nápodobách těchto formulářů,
 • bude akceptovat i žádosti psané volnou formu, pokud budou obsahovat stanovené údaje.

II. Doba platnosti povolení

ČTÚ vystavuje povolení k provozu amatérských stanic na dobu 5ti roků, a na stejnou dobu jejich platnost i obnovuje. Nenalezli jsme v zák. č.151/2000 Sb. pro takovou praxi oporu, a domníváme se, že pro ni není ani věcný důvod, neboť:

 1. V obecných případech nedochází u amatérské služby k přídělu konkrétních kmitočtů konkrétním žadatelům, nýbrž je všem žadatelům obvykle přidělován stejný obor kmitočtů stanovených Radiokomunikačním řádem a Národní kmitočtovou tabulkou; žadatel obecně nemá výhradní, zákonem chráněný nárok užívat konkrétní kmitočet či kmitočty, jež by nesměli užívat jiní provozovatelé téže služby, a v rámci přiděleného oboru kmitočtů proto musí všichni uživatelé strpět případné vzájemné rušení. Časové omezení platnosti povolení pro amatérskou službu nelze odůvodnit hospodárným využitím kmitočtového spektra, a je opodstatněné jen ve zvláštních případech, kdy je přidělován konkrétní fixní kmitočet (pro převaděč, maják či nód).
 2. Omezením platnosti povolení je Úřad zatěžován administrativními úkony nikoli nezbytnými.
 3. Omezením platnosti povolení je držiteli povolení ukládáno omezení, které není nepodstatné, neboť zřízení amatérské stanice představuje nepřehlédnutelné náklady v penězích i práci, a pro žadatele je podstatné, na jak dlouhou dobu bude tyto investice činit. Dle čl.2 Ústavy České republiky lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. V konkrétním případě jsme zákonnou oporu pro omezení, jež je občanu ukládáno, nenalezli.

Ze všech uvedených důvodů se domníváme, že optimálním postupem, který není v rozporu se zákonem č.151/2000 Sb., by bylo vystavování povolení pro amatérskou službu bez časového omezení (nemá-li žadatel jiný požadavek) s tím, že § 61 zákona poskytuje v odůvodněných případech efektivní nástroj k odnětí povolení.

Vychází-li ČTÚ z názoru, že stanovení doby platnosti povolení mu náleží v rámci pravomocí udělených mu zákonem jako orgánu pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací, bylo by nanejvýš účelné, aby tato doba byla výslovně stanovena opatřením Úřadu, zejména proto, aby byla poskytnuta záruka shodného postupu vůči všem žadatelům a rovnosti všech žadatelů.

Je nám známo, že již v minulosti byla po jistou dobu povolení vystavována s platností "do odvolání", a pokud víme, bylo od této praxe upuštěno proto, že držitelé povolení opomínali sdělovat změnu bydliště, takže prodlužování platnosti povolení bylo jediným nástrojem k aktualisaci údajů vedených úřadem. Domníváme se však že dnes, v době výstavby informačního systému státní správy, již tento aspekt není podstatný.

Jde o téma intensivně diskutované radioamatérskou veřejností, a žádáme proto o sdělení, o které konkrétní ustanovení zákona se stávající praxe úřadu opírá, a též o sdělení, je-li případně uvažováno o změně.

III. Obnova platnosti povolení

Narozdíl od dlouholeté předchozí praxe, kdy platnost povolení amatérské služby byla standardně prodlužována, uplatňuje dnes ČTÚ jako postup k obnově platnosti povolení výhradně žádost o nové povolení. Ačkoli jde o otázku formální, není v případě amatérské služby nepodstatná, neboť tento postup neposkytuje jakoukoli záruku zachování volací značky žadatele. Volací značka je pro radioamatéra významná, neboť - vedle finančních aspektů (zásoba staničních lístků) - je zejména atributem jeho sportovní prestiže, nejednou budované desítky roků v ČR i v zahraničí.

Zákon č.151/2000 Sb. skutečně proceduru explicitně pojmenovanou "prodloužení platnosti povolení" nedefinuje, jsme však toho názoru, že § 60 zákona - změna povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení - nabízí proceduru pro tento účel dokonale vyhovující.

Připomínáme, že částka 8/2000 Telekomunikačního věstníku v informativním opatření č.80/2000 (doporučení o formulářích žádostí o povolení) obsahuje v části Vysvětlivky i tuto větu: "Držitel povolení může požádat Úřad o prodloužení jeho platnosti na další období - s ohledem na běh lhůt správního řízení je takovou žádost nutno doručit Úřadu nejpozději 60 dnů před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno." Rozpor mezi tímto tvrzením, které ČTÚ zveřejnil ve svém vlastním věstníku, a jeho reálnou praxí, je pro naše členy obtížně pochopitelný.

Jde opět o otázku intensivně diskutovanou našimi členy i ostatními radioamatéry, a žádáme proto o osvětlení uvedených skutečností, které i na nás působí jako rozporné.

IV. Uplatnění § 12 odst.2) vyhlášky č.202/2000 Sb. a § 107 odst. 10) zákona č.151/2000 Sb.

Zvláštní způsobilost při provozu amatérské stanice vyžaduje § 67 odst. 1, písm. d) zákona o telekomunikacích, a druhý odstavec téhož paragrafu požaduje, aby obsluha stanic byla držitelem průkazu této způsobilosti. Vyhláška č. 202/2000 Sb. v § 2 uvádí: "Obsluhu vysílacích rádiových zařízení mohou vykonávat pouze osoby, které mají platný průkaz zvláštní způsobilosti k obsluze těchto zařízení.". § 10 téhož předpisu v odst. 1 uvádí: "K obsluze stanic jsou oprávněny pouze osoby, které získají průkaz způsobilosti příslušného druhu.".

§ 107 v odst. 10) ukládá: "Provozovatel vysílacích rádiových zařízení, který na základě platného povolení, které bylo vydáno podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona, provozuje vysílací rádiová zařízení, pro která je podle tohoto zákona potřebné povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení, je povinen nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona sdělit a doložit Úřadu údaje a doklady, které jsou vyžadovány pro udělení povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení podle § 57. Nesplní-li provozovatel vysílacích rádiových zařízení tuto povinnost, pozbude dosavadní povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení platnosti, a to uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro sdělení údajů a doložení dokladů. Nesplňuje-li provozovatel vysílacích rádiových zařízení podle sdělených údajů a doložených dokladů podmínky, které stanoví § 57, zahájí Úřad řízení o odnětí povolení provozovatele k provozování vysílacích rádiových zařízení."

Ze všech uvedených důvodů jsme naše členy i nečleny upozornili na účelnost využít možnosti poskytnuté § 12 odst.2) vyhlášky č.202/2000 Sb., i na povinnost uloženou § 107 odst. 10) zákona č.151/2000 Sb. Zkušenosti radioamatérů z telefonického nebo osobního styku s pracovníky ČTÚ však přinášejí ústní informace, že oba úkony údajně nejsou potřebné.

Rozumíme skutečnosti, že příslušný útvar ČTÚ je díky těmto opatřením zákona a vyhlášky zatížen mimořádnou agendou. Nedovedeme však radioamatérské veřejnosti vysvětlit, že a proč se nemusí řídit zákonem schváleným Parlamentem ČR a vyhláškou vydanou MDS ČR.

 

Prosíme v této věci o jednoznačné oficiální stanovisko ČTÚ.

V. Důsledky § 2 odst. 1) vyhlášky č. 201/2000 Sb.

Uvedený odstavec obsahuje větu: "Toto povolení neopravňuje jeho držitele k provozování amatérských převáděčů, majáků a paketových uzlů využívaných amatérskou radiokomunikační službou, které se povolují samostatně podle zákona." s odkazy na §§ 57 a 58 zákona o telekomunikacích.

I když předpokládáme, že důvodem k této formulaci jsou potřeby vnitrostátní a mezinárodní kmitočtové koordinace těchto zařízení, vyvolává tato věta - v souvislostech textu celého předpisu - mezi radioamatéry řadu otázek, jež uvádíme, a prosíme o odpověď na ně: zda ČTÚ na základě tohoto opatření uvedená zařízení (převaděče, majáky a nódy):

 1. považuje za zařízení amatérské radiokomunikační služby či nikoli,
 2. považuje za vyňatá z režimu vyhlášky č.201/2000 Sb., tj. ani ostatní ustanovení vyhlášky se na ně nevztahují,
 3. požaduje při provozu těchto zařízení bezvýjimečně uplatnění všech ustanovení vyhlášky č.201/2000 Sb. včetně povinnosti vedení staničního deníku, v kladném případě z jakých zdrojů má deník čerpat údaje a jakou formou má být veden.

S tím souvisí i problém BBS. Vyhláška nezná BBS. BBS samozřejmě není vysílacím zařízením, je k jeho činnosti potřebný uzel sítě - nód (ten zákon zná) Ale BBS ke své činnosti potřebuje volací značku. Dosud BBS byly přidělovány volací znaky OK0Pxx, kde xx bylo odvozeno od volací značky nodu, na který musí být BBS ( buď kabelem, nebo je přímo součástí) napojena.

Je zapotřebí zachovat současný systém přidělování značek a bylo by vhodné toto ošetřit ze strany ČTÚ. (např. vydáním opatření.). Bylo by vhodné, aby značka BBS byla přidělena při jejím zřízení a aby byla uvedena v koncesní listině nodu, na který je BBS napojena a třeba tam byla označena jako doplňkové zařízení s vlastní volací značkou. Obdobně je to i se značkami Dx-clusterů.

Je třeba zdůraznit, že vlastní volací znak je důležitý nejen z technického hlediska, ale také z hlediska přehlednosti sítě a tedy z hlediska provozního.

VI. Uplatnění § 8 odst. 2) vyhlášky č. 201/2000 Sb.

Žádáme o sdělení, zda ČTÚ bude při své činnosti považovat uvedenou lhůtu 30 dnů za absolutní, tzn. provoz mimo stálá stanovitě je možný v libovolně se opakujících časových úsecích v trvání nejvýše 30 dnů, nebo kumulativní, tzn. doby provozu mimo stálá stanoviště se sčítají a nesmí přesáhnout celkem 30 dnů v určitém období (v kladném případě v jakém období).

VII. Opatření ČTÚ č.j. 502554/2000-613

Žádáme dále o sdělení, zda je při zkoušce amatérských operátorů z telegrafie stanoven přípustný počet chyb, nebo je texty nutno přijmout a vyslat naprosto bezchybně. Na tuto otázku navazuje i možnost použití automatického klíče.

VIII. Zkušební otázky

Je obecným zvykem, že povolovací orgány zveřejňují zkušební otázky včetně správných odpovědí. Domníváme se, když je toto možné pro získání řidičského průkazu, kde může jít při nesprávných znalostech i k ohrožení lidských životů, že v případě amatérské služby by tomu nemělo nic bránit.

IX. Zvláštní povolení

Minulé povolovací podmínky umožňovaly povolit v odůvodněných případech např. zvýšené příkony pro účast v mezinárodních závodech nebo i experimentování se systémy, které v době jejich vzniku neexistovaly a nebylo tedy možno je do předpisu zahrnout.

Takovým problémem je provoz APRS. Jedná se o síť stanic, které všechny pracují na jednotném mezinárodním kmitočtu a mají tři funkce:

 1. přijímají datové rámce od mobilních stanic s GPS a předávají je dál,
 2. přijímají signály od ostatních podobných uzlů (říká se jim DIGI) a předávají je dál,
 3. obsahují informace místního typu, které může kdokoli vybavený PC a modemem z nich dostat.

Cílem celého systému je předávat informace o poloze mobilních stanic. Ty pak dokáže i jen pasivní stanice (jen s RX) přijímat a zobrazovat v mapě. Pokud má TRX, dokáže si z jednotlivých uzlů "vytáhnout" potřebné informace. Problémem, který je třeba řešit je, jak se na tyto stanice dívat. Není to nod, neumožňuje vstup do žádné sítě. Není to ale ani opakovač, protože jsou v něm uložena data a dokáže i komunikovat s uživatelem.

Otázkou je volací značka pro takovou stanici (digi) APRS. Obecně uzly digi provozují klubové stanice pod svými značkami. Vše se odehrává na jednom kmitočtu 144.800 MHz na celém světě a není tudíž vyžadován kmitočtový příděl. Je možno systém normálně provozovat, neboť v současných předpisech již není uváděn rozdíl mezi obsluhovanou a neobsluhovanou stanicí?

Žádáme o sdělení, zda je toto možné a jak postupovat v případech nespecifikovaných vyhláškou.

X. Posílení ochrany zájmů radioamatérů při zřizování antén

Na posledním sjezdu našeho sdružení naši členové vznesli požadavek, aby Český radioklub usiloval o zlepšení postavení provozovatelů amatérské služby při zřizování antén. Důvodem je skutečnost, že zejména v situaci, kdy je radioamatér v postavení nájemce bytu nebo nebytových prostor, nemá jeho zájem a potřeba zřídit anténu jakoukoli ochranu, a to ani v případech, kdy zamýšlená anténa svými rozměry a vahou nemůže ohrozit stavební stav pronajaté nemovitosti, ani jiné oprávněné zájmy vlastníka nemovitosti či zájem veřejný.

Domníváme se, že výrazné prvky sebevzdělání, přístupu k informacím a praktické využitelnosti v nouzových situacích, jež jsou pro provoz amatérské radiokomunikační služby charakteristické, přibližují její obecnou užitečnost obecnému významu dostupnosti telekomunikačních služeb pro obyvatelstvo. Tuto dostupnost chrání ve specifickém případě nájemců § 91 odst. 6) zákona č.151/2000 Sb. Rádi bychom dosáhli přiměřeného rozšíření ochrany zájmů, již ustanovení uvedeného paragrafu poskytují, též na ochranu zájmů provozovatelů amatérské radiokomunikační služby, a prosíme v tomto ČTÚ o podporu a součinnost.

XI. Novelisace telekomunikačních předpisů

Praxe i další vývoj jistě dříve či později přinesou potřebu novelisace nově přijatých předpisů.

Ceníme si skutečnosti, že ČTÚ často uplatňuje v připomínkových řízeních při přípravě rozličných předpisů i ohled na amatérskou službu, přesto je naše spjatost s touto službou nepochybně vyšší. Nesmírně bychom ocenili, kdyby se zdařilo najít zákonu neodporující funkční mechanismus, který by nám umožnil uplatnit své poznatky už ve stádiu vzniku nových předpisů, abychom mohli jejich možné dopady na naši službu zvážit s dostatečným časovým prostorem.

Domníváme se, že by bylo účelné ustavit z obou stran několik osob způsobilých a oprávněných ke vzájemnému jednání, které by pravidelně, byť třeba ne zvláště často, vedlo ke vzájemné výměně názorů a poznatků."2.2.2001

Nový telefon pí.Bočkové: (+420 2) 24004725.29.1.2001

Mluvčí ČRK informuje:

 

Dle Telekomunikačního věstníku částka 1, rok 2001, který právě došel ČRK, oznamuje ČTÚ na straně 18 v informativní části svoji novou adresu:

 

"Oznámení o změně sídla Českého telekomunikačního úřadu:
Český telekomunikační úřad oznamuje s platností od 1.února 2001 změnu sídla organizace:

 

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219,
Praha 9
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025

 

Centrálni fax: 02/2400 4830
Ústředna: 02/2400 4111"

 

Tolik oficiální oznámení ČTÚ.

 

My k tomu dodáváme, že přímý telefon na pracoviště paní Bočkové ze správy kmitočtového spektra, která má nás radioamatéry na starosti, a který známe jako 02/2491 1605, končí svoji platnost 31.ledna 2001.

 

Zároveň upozorňujeme na nutnost směrovat veškeré žádosti na ČTÚ na výše uvedené nové adresy.

 

Petr Čepelák,OK1CMU
mluvčí ČRK26.1.2001

 

V posledních letech jsme od radioamatérů dostávali stále častěji otázky týkající se dopadu předpisů o ochraně životního prostředí na naše hobby. Nejčastěji byly vyvolány požadavkem stavebních úřadů na posudek orgánů hygienické správy při stavebním řízení vyvolaném stavbou anténních stožárů. Tento požadavek vycházel z ustanovení vyhlášky č.408/1990 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření. Vyhláška sice platila deset roků, ale prakticky se uplatnila až v letech posledních. Když se nám konečně podařilo získat alespoň trochu informací o praktických poznatcích amatérů s jejími aplikacemi, byla vyhláška zrušena, aniž - zdá se - stačila napáchat příliš mnoho škod. Zasloužila se o to vyhláška č.20/2001 Sb. ministerstva zdravotnictví.

 

Rychlokvašený předpis z dob porevolučního chvatu byl nahrazen nařízením vlády č.480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které působí dojmem solidní normy evropského střihu. Právě to je dvousečné: uplatnění podobných norem bylo impulsem k nedávné rebelii sysopů v DL, a "střih" ve smyslu elegance by se i u nás mohl stát "střihem" ve smyslu omezení amatérského vysílání.

 

Text bude nutno nesmírně důkladně studovat. Máme přislíben výklad z úst velmi zasvěcených, musíme však na něj chvíli čekat. Předpis lze najít na serveru ministerstva vnitra ve formátu PDF nebo na našich stránkách.

 

Nařízení samo stanoví jen technické podmínky - mezní parametry a metodiku měření. Administrativní postupy celé problematiky hygienické prevence rámuje zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví; protože však řeší velmi širokou oblast, přinášíme z něj formou výňatků jen ta ustanovení, která se mohou týkat radioamatérství.

 

Rozumná míra hygieny je pro lidský život nezbytná, ale z její přemíry lze i umřít...

 

 


17.1.2001

 

ČRK napsal panu předsedovi ČTÚ:

 

 

 

Vážený pan
Ing. David S t á d n í k
předseda Českého telekomunikačního úřadu
Klimentská 27
225 02 Praha 1

 

V Praze dne 2. prosince 2000

 

Vážený pane předsedo,

 

dovolte, abychom Vám úvodem blahopřáli k opětnému jmenování do čela Českého telekomunikačního úřadu i k posílení postavení ČTÚ v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR. Také vedení Českého radioklubu bylo nově ustaveno volbou delegáty sjezdu ČRK v říjnu tohoto roku.

 

V návaznosti na naši předchozí korespondenci a zejména na základě četných dotazů našich členů dovolujeme si obrátit se na Vás s následující prosbou.

 

Zákon č.151/2000 Sb. o telekomunikacích spolu s navazujícími předpisy přinesl nepochybně mnohé změny v administrativních postupech Vašeho úřadu, a mimořádné momenty přináší i samotné přechodné období k uplatnění nové legislativy v praxi. Naši členové, kteří - stejně jako jiné osoby a subjekty - přivykli postupům ČTÚ a jeho předchůdců tak, jak se ustálily za téměř čtyřicet roků platnosti předchozího zákona, mají zásadní zájem se obeznámit s postupy ČTÚ podle nových předpisů a náležitě naplnit podmínky vytvořené novými předpisy tak, aby mohli i nadále provozovat amatérskou radiokomunikační službu způsobem zákonným a ve vztahu ke státní telekomunikační administrativě oboustranně nekonfliktním.

 

Existuje řada zcela konkrétních otázek, jež nám naši členové kladou, a jež nepochybně kladou i pracovníkům Vašeho úřadu. Rádi bychom našim členům pomohli získat potřebné informace, a domníváme se, že i Vašim zaměstnancům by citelně ubylo pracovní agendy, kdybychom mohli své členy i širší radioamatérskou veřejnost správně informovat s využitím účinných informačních prostředků (členský časopis, síť packet radia, internetová presentace), jimiž disponujeme. Zdůrazňujeme, že nám nejde o výklad legislativy, nýbrž o ozřejmení administrativních postupů, jež bude ČTÚ na základě této legislativy aplikovat.

 

Je nám jasné, že díky tomu, že zákon vstoupil v platnost relativně nedávno, mnohá opatření a řešení mnohých konkrétních otázek mohou být uplatněna teprve v běhu doby, a že projdou i změnami, které vyvolají poznatky z praxe. Přesto naši členové potřebují činit běžné úkony již nyní, a přechodná ustanovení nových předpisů jim navíc ukládají splnění různých povinností na poměrně nedlouhé časové ploše jednoho roku - zejména v této oblasti potřebují informace, jak postupovat správně i po formální stránce, aby jejich úkony nebyly činěny pro formální nedostatky marně. Je proto účelné, aby o všech změnách mohli být informováni průběžně a z kompetentních zdrojů. Opět poznamenáváme, že předpokládáme, že i pro pracovníky ČTÚ bude ulehčením, nebudou-li nuceni obšírněji korespondovat kolem věcně nebo formálně nesprávných či neúplných podání.

 

Lze též očekávat, že praktické poznatky z uplatnění nové legislativy přinesou dříve či později některé její novelisace. Je nám známo, že příprava legislativních návrhů je v gesci ministerstva dopravy a spojů, nepochybujeme však, že ministerstvo bude vycházet z poznatků a názorů Vašeho úřadu jako bezprostředního nositele výkonu státní správy a regulace v oblasti telekomunikací. Byli bychom nesmírně rádi, kdyby se zdařilo najít funkční a obapolně přijatelný postup, jak pracovníkům ČTÚ sdělovat stanoviska naší organisace a našich členů k přípravám legislativních změn.

 

Z těchto důvodů si dovolujeme, vážený pane předsedo, požádat Vás o osobní přijetí. Samozřejmě je nám známo Vaše pracovní a časové vytížení, a neočekáváme od přijetí odpovědi na konkrétní praktické otázky, nýbrž ozřejmení postupů, jak konkrétní problémy řešit, a případně i ustavení osob na straně Vašeho úřadu a na straně naší organisace, jež by k řešení konkrétních záležitostí byly kompetentní i odpovědné.

 

Předem děkujeme za laskavé vyhovění naší žádosti. V případě Vašeho kladného stanoviska by vhodný termín projednal sekretariát ČRK se sekretariátem Vaším.

 

S pozdravem

 

za

 

Český radioklub

 

Ing. Miloš P r o s t e c k ý
předsedaPan předseda ČTÚ nám odepsal:

 

 

 


 

 

 

Předseda

Českého telekomunikačního úřadu Ing. David Stádník

 

Praha, 7.ledna 2001

 

č.j.: 5392/2001-606

 

Vážený pane,

 

 

 

děkuji Vám za Váš dopis ze dne 12.12.2000. Věřte, že si velice vážím iniciativy Českého Radioklubu, i Vašeho osobního zájmu, ve věcech uplatňování nových právních předpisů v oboru telekomunikací v praxi.

 

Vzhledem k mému současnému pracovnímu programu nemohu bohužel prozatím navrhnout konkrétní termín, ve kterém by bylo možné uskutečnit bez odkladu naše jednání o otázkách, které jste v dopisu naznačil.

 

Vědom si závažnosti problematiky postupů Českého telekomunikačního úřadu při aplikaci ustanovení týkajících se Vašeho klubu, jsem z uvedených důvodů prozatím pověřil ředitele odboru správy kmitočtového spektra Ing.Jiřího Duchače, aby Vám v předmětných věcech byl k dispozici a poskytl Vám potřebnou spolupráci.

 

Pana ředitele Duchače o jeho úkolu současně informuji.

 

S pozdravem

 

(podpis)

 

Vážený pan
Ing.Miloš Prostecký
předseda
Český radioklub
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

 

 


Co dodat? Děkujeme a s důvěrou pohlížíme do budoucnosti.15.1.2001

 

K aktuálně probíhajícím diskusím i dotazům, které jsme obdrželi, sdělujeme:

 

Závazky plynoucí z § 107 odst. 10) zákona o telekomunikacích:

 

Všichni držitelé povolení k provozu vysílacích radiových zařízení získaných dle dříve platných předpisů jsou povinni do konce června 2001 ČTÚ sdělit a doložit údaje a doklady, které jsou potřebné k žádosti o povolení podle nových předpisů. To jinými slovy znamená, že jsou povinni doložit, že jsou způsobilí provozovat vysílací zařízení i podle nových předpisů. Pokud tuto povinnost nesplní, platnost jejich povolení uplynutím stanovené lhůty samočinně zanikne. Pokud držitel povolení tuto povinnost splní, avšak z poskytnutých údajů a dokladů vyplyne, že podmínky stanovené novými předpisy nesplňuje, zahájí ČTÚ správní řízení k odnětí povolení.

 

Z toho plyne, že:

 

 • sdělení jsou povinni učinit bez výjimky všichni držitelé povolení, kteří je získali dle dříve platných předpisů (zákon č.110/1964 Sb. a předpisy související), a to i radiokluby a provozovatelé převaděčů, majáků a nódů, tuto povinnost nemají ti, kdo povolení získali podle nového zákona č.151/2000 Sb. a předpisů souvisejících, povinnost učinit sdělení není totožná s povinností podat žádost o nové povolení, a spolu se sdělením také není třeba hradit žádný správní poplatek; nesprávný je i kolující výklad, že dnem 30.6.2001 zanikají všechna povolení a všichni jsou povinni žádat o nová, pokud držitel povolení povinnost nesplní, povolení zanikne samočinně dnem 30.června 2001, což znamená, že nemáme-li o své povolení již zájem, nemusíme činit nic, pokud držitel povolení povinnost splní, povolení platí i nadále po dobu, která je na něm uvedena, ČTÚ zahájí řízení o odnětí povolení jen tehdy, pokud držitel povolení sdělení a doklady sice poskytl, avšak plyne z nich, že podmínky uložené novými předpisy nesplňuje.

 

Podrobnosti o formě sdělení a jeho přílohách včetně vzoru takového dokumentu uvádíme na naší stránce Jak žádat o koncesi, která má formu otázek a odpovědí, a toto téma jsou na ní zpracováno v otázkách číslo 10 a 12. Držitele povolení pro majáky a převaděče upozorňujeme na nezbytnost sdělit i údaje, které jsou uvedeny na Dílu J. žádosti o povolení.

 

Musíme poznamenat, že tuto povinnost zákon ukládá bez jakékoli výjimky, a že zákon neobsahuje žádné zmocňovací ustanovení, které by ministerstvu dopravy a spojů či ČTÚ umožňovalo tuto povinnost změnit či zrušit. Kolující informace o tom, že ten či onen úředník ČTÚ prý ústně či po telefonu sdělil, že na splnění toho či onoho netrvá, nejsou proto podstatné. Úředníci odcházejí a na jejich místa přicházejí noví, kteří nic nikomu neslíbili, ale zákon a jím uložené povinnosti zústávají... Nemůžeme proto nikomu radit, aby předmětné sdělení ČTÚ nepodal, stejně jako nemůžeme nikomu radit, aby nežádal o průkaz operátora.

 

Prodlužování platnosti povolení:

 

Stará moudrost uživatelů katalogů elektronických součástek zní, že nejdůležitější informace jsou uvedeny v poznámkách pod čarou. Již v září 2000 jsme upozornili na částku 8/2000 Telekomunikačního věstníku, ale teprve při dalším studiu obsažených dokumentů jsme v příloze informativního opatření č.80/2000, tj. na formulářích žádosti o vydání povolení, nalezli mezi připojenými vysvětlivkami i tuto:

 

10) Povolení se vydávají obecně s platností na dobu pěti let, není-li žádáno o dobu kratší nebo není-li nějakým dokumentem nebo právním předpisem stanoveno pro specifický případ jinak. Držitel povolení může požádat Úřad o prodloužení jeho platnosti na další období - s ohledem na běh lhůt správního řízení je takovou žádost nutno doručit Úřadu nejpozději 60 dnů před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno.

 

Všichni však registrujeme, že praxe ČTÚ je jiná, a že úředníci ČTÚ i v korespondenci s radioamatéry potvrdili, že platnost povolení není prodlužována, nýbrž je třeba žádat vždy po pěti letech o nové povolení. Na uvedeném příkladu můžeme vidět, že ČTÚ nerespektuje svá vlastní opatření, což je zarážející.

 

Setrváváme na své domněnce ze 7.10.2000, že ČTÚ uplatňuje zásadu neprodloužování platnosti povolení zejména proto, že při přípravě návrhu telekomunikačního zákona bylo v části o správních poplatcích opomenuto zpoplatnění změn a prodloužení platnosti povolení, a že ČTÚ se tímto postupem především snaží domoci správního poplatku 500,- Kč. Nedivme se: je-li v ČR kolem 7.000 koncesionářů, z nichž každý musí během pěti let nejméně jednou zaplatit 500,- Kč, jde o průměrný roční příjem 700 tis. Kč, a za to již může být pár úředníků slušně živo...

 

I když je 500,- Kč - hlavně pro důchodce a mladé lidi - výdaj nepřehlédnutelný, v poměru k jiným nákladům na amatérské vysílání není drtivý, a neznamená problém nejpodstatnější. Velmi podstatným na současném postupu ČTÚ je však fakt, že obnovení koncese na základě nové žádosti neposkytuje žádnou záruku zachování volací značky. A vlastní volací značka znamená pro radioamatéra velmi, velmi mnoho, je to cosi, pod čím získává pracně a dlouhá léta svou pověst doma i v cizině.

 

Nevidíme jinou cestu k nápravě, než novelisaci zákona. ČTÚ má dobrou příležitost: vláda právě schválila návrh novely zákona o správních poplatcích, a v připomínkovém řízení lze stará opomenutí jistě napravit.

 

Samozřejmě, nic se nesmí přehánět. Dle údajů sdělovacích protředků vláda schválila výrazné zvýšení mnoha správních poplatků, a jak to tak vypadá, budeme platit poplatky i z každého vydechnutí, včetně snad i toho posledního... Legislativní proces lze sledovat na serveru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - doporučujeme našim čtenářům, aby svým poslancům sdělili své názory na výši správních poplatků včetně těch, které jsou (či budou) uvaleny na radioamatéry.


20.12.2000

Mluvčí ČRK informuje: Představitel ČTÚ pan ing.Rosa se na ČRK obrátil se sdělením a žádostí o informování radioamatérské veřejnosti, že radioamatéři, kteří nepotřebují průkaz operátora - vysvědčení HAREC, nemusí o jeho vystavení ČTÚ žádat.

 

Poznamenáváme, že plně nerozumíme účelu tohoto sdělení, neboť dle znění předpisů, na něž jsme upozornili dne 12.9.2000, potřebují průkaz operátora všichni držitelé koncesí, neboť jim to ukládá jak zákon, tak ministerská vyhláška. Nemůžeme proto přijmout odpovědnost za problémy, které by případně vznikly těm, kdo by obsah tohoto sdělení vnímali jako možnost o vystavení průkazu operátora nežádat.

 

 

 


 

16.11.2000

Podle poznatků z diskusních fór na pásmu i na internetu doplňujeme, že ČTÚ upustil od vyřizování žádostí podaných e-mailem. Ačkoli je to krok zpět, je třeba ho přijmout s určitou mírou pochopení, protože dokud nebude uveden v život zákon o elektronickém podpisu, není vlastně záruka, že e-mailem provedený úkon (tedy třeba žádost) opravdu pochází od toho, kdo je na ní uveden.

 

Telekomunikační věstník přinesl další podstatný předpis, a to Osnovy zkoušek operátorů.7.10.2000

Pár poznatků o administrativních postupech ČTÚ podle nových předpisů, jichž praxí nabyli naši čtenáři:

 

 • Koncese jsou prodlužovány na 5 roků, i když zákon ani ministerské vyhlášky pro to neposkytují podklad, a ani ČTÚ nezveřejnil žádné opatření v tomto smyslu. Za prodloužení se vybírá správní poplatek 500,- Kč. Nedostatečnou zákonnou oporu pro takový postup ČTÚ (dle neoficiálního sdělení) "přemosťuje" výkladem, že jde o poplatek za vydání listiny, a že při prodlužování je vydávána nová listina. Žádosti o vystavení průkazu operátora jsou vyřizovány promptně, bez poplatku, a to i na základě žádosti podané e-mailem (adresa "maminky radioamatérů" na ČTÚ, pí.Bočkové: bockovaj@ctu.cz). Jako inspiraci nabízíme text jedné žádosti (ve formátu *.RTF), která uspěla (TNX OK1DSF).

Asi se na nás zlobíte, že poskytujeme útržkovité a kusé informace, zatímco Vy byste rádi věděli hned, v úplnosti a správně, jak se nové předpisy uplatní v radioamatérském životě. Nedivíme se Vám, jenže my lepší informace nemáme.

Před setkáním v Holicích jsme několikrát telefonicky prosili ČTÚ o vyslání informovaného kompetentního představitele úřadu na setkání, aby radioamatérům odpověděl na všechny ty četné a opodstatněné otázky, které adresujete nám. Vy, kdo navštěvujete setkání radioamatérů v Německu, Rakousku a v jiných opravdu vyspělých a plně civilisovaných zemích, zajisté víte, že tam představitelé státní telekomunikační administrativy jezdí, a rádi: mají tam dobrou příležitost velké skupině radioamatérů najednou vysvětlit rozličné legislativní a administrativní záludnosti, což jejich úřadům v konečném důsledku ušetří spoustu práce s vyřizováním nezasvěcených podání. Nám však česká administrativa po telefonu sdělila, že to setkání je o weekendu, a navíc jsou ty dovolené... (přeložme: nejsou zde úředníci pro občana, nýbrž občan je tu pro úředníky, jejichž blaho a pohodlíčko jsou mnohem důležitější, než zájmy občana, ba i důležitější, než zájmy úřadu samého).

 

A pan předseda ČTÚ, ing.Stádník, nám na písemné pozvání odpověděl:


Dopis CTU

Už chápete, proč jsme v časopisu Radioamatér a na naší stránce o nových předpisech reagovali tak emotivně na výsledky "spolupráce" s Českým telekomunikačním úřadem?

 

Chcete vědět, jak vůči Vám budou (za Vaše daně) postupovat státní úředníci podle zákonů, které si sami (za Vaše daně) vymysleli? Zažalujte někoho u soudu, protože jinak se (za své daně) nedozvíte nic.

 

Franz Kafka byl naprostý břídil bez fantasie...

 


 

12.9.2000

Aktuálně se mezi radioamatéry vede diskuse o nutnosti žádat ČTÚ o vystavení průkazu operátora i ze strany těch, kdo získali radioamatérskou koncesi a byli zařazeni do některé amatérské operátorské třídy podle dříve platných předpisů.

 

Diskuse je opodstatněná. Tzv. "zvláštní způsobilost" i při provozu amatérské stanice vyžaduje § 67 odst. 1, písm. d) nového zákona o telekomunikacích, a druhý odstavec téhož paragrafu požaduje, aby obsluha stanic byla držitelem průkazu této způsobilosti. Kvalifikační předpis - vyhláška č. 202/2000 Sb. - pak v § 2 nekompromisně praví: "Obsluhu vysílacích rádiových zařízení mohou vykonávat pouze osoby, které mají platný průkaz zvláštní způsobilosti k obsluze těchto zařízení." § 10 téhož předpisu v odst. 1 stejně nekompromisně požaduje: "K obsluze stanic jsou oprávněny pouze osoby, které získají průkaz způsobilosti příslušného druhu," a přípustná je jediná výjimka, kterou popisuje odst. 3 téhož paragrafu: "K zajištění výcviku a školení mohou pod dohledem osoby vlastnící příslušný průkaz obsluhovat stanice i osoby bez zvláštní způsobilosti k jejich obsluze."

 

Z toho lze dovodit, že chceme-li si "sáhnout na klíč", průkaz musíme mít, i když samotnou koncesi už máme. O smysluplnosti této skutečnosti lze vést libovolně dlouhé diskuse, tato ustanovení však v daný okamžik platí. Je třeba zdůraznit, že průkazem operátora nejsou dříve vydaná vysvědčení o zkoušce, osvědčení operátora vydávaná Svazarmem, ani samotná koncese, protože formu a obsah průkazu operátora určil ČTÚ oznámením o vydání průkazů operátorů a vysvědčení pro operátory amatérských rádiových stanic v částce 8/2000 Telekomunikačního věstníku.

 

Že bude průkaz operátora vystavován novým žadatelům o složení zkoušek, je jasné, bylo však třeba vyřešit otázku, jak k průkazu pomoci těm, kdo zkoušky skládali v minulosti podle předpisů dříve platných, nebo podle nich získali třídu beze zkoušek (třída A). O těch § 12 odst. 2 vyhlášky říká, že "mohou požádat Úřad o vystavení průkazu do jednoho roku od nabytí účinnosti této vyhlášky. Úřad v takovém případě vystaví průkaz bez složení zkoušky a pro operátorskou třídu, již žadatel dosáhl podle dříve platných předpisů."

 

ČTÚ zatím nezveřejnil definici postupu, jímž se má taková žádost podat, z informací, jež nám poskytlo několik kolegů, však víme, že ČTÚ již průkazy vystavuje na základě volně psané žádosti, k níž je třeba přiložit fotokopii aktuálně platné koncese, a že tak činí zdarma, nepožaduje tedy správní poplatek 400,- Kč, a to je velmi příjemné.

 

Je zřejmé, že tvůrci předpisů v usilovné snaze vytvořit společné universální postupy pro provozovatele všech radiokomunikačních služeb připravili ČTÚ dost práce navíc, radioamatérský průkaz operátora má však jednu významnou výhodu. Jeho platnost je časově neomezená, a hlavně je mezinárodní v souladu s doporučením CEPT T/R 61-02 - HAREC. V praxi to znamená, že země, které toto doporučení akceptovaly, uznají tento průkaz jako vysvědčení o zkoušce, a mohou na jeho základě vydat radioamatérskou koncesi. To ocení ti, kdo budou mít zájem z některé takové země vysílat dlouhodobě, třeba při příležitosti delšího pracovního nebo studijního pobytu, k čemuž by doporučení CEPT T/R 61-01 nepostačovalo, neboť to se vztahuje pouze na krátkodobé provozování stanice. Dnes se nám to může zdát jako zbytné, ale po vstupu do EU se to může týkat mnoha radioamatérů. Druhou - i když v asi nemnoha případech využívanou - výhodou je možnost, aby držitel průkazu, který si z nějakých důvodů nepřeje mít vlastní koncesi, mohl pracovat z klubové stanice i v některé z vyšších tříd (bez průkazu je to možné jen ve třídách C nebo D).

 

I když - podle zcela neoficiálních informací - je hledán výklad výše uvedených ustanovení, který by nenutil radioamatéry ani ČTÚ k potřebě vystavovat průkazy operátora všem, kdo koncesi již mají, zatím nalezen a oficiálně oznámen nebyl. Proto radioamatérům vřele doporučujeme, aby o vystavení průkazu požádali.

 

 

 


7.9.2000

Telekomunikační věstník přinesl v 8.částce několik nových informací, které zajímají i radioamatéry.

 

Prvou je opatření ČTÚ č. OÚ - 1/R/2000 o údajích, které musí obsahovat žádost o povolení k provozování vysílacích radiových zařízení, jehož přílohou je i vzor formuláře žádosti. Tím je dána odpověď na otázku, která byla mezi radioamatéry dosud nejfrekventovanější: jak žádat o koncesi, změny koncese atp.

 

Žádost je universální, společná pro všechny radiokomunikační služby, tedy nejen pro radioamatéry. Proto se skládá ze 13 formulářů označených písmeny A - M. Formulář A vyplňují všichni žadatelé (obsahuje vstupní údaje o žadateli), tedy i radioamatéři. Mezi formuláři najdeme i formulář J - Údaje o vysílacím rádiovém zařízení amatérské radiokomunikační služby. Pozor, ač to na formuláři není zvláště uvedeno, vyplňují ho pouze žadatelé o povolení provozu převaděčů a majáků. Všichni žadatelé však mohou vyplnit formulář M - Seznam příloh, pokud samozřejmě nějaké přikládají. Poslední stránkou žádosti jsou vysvětlivky. Je tedy jasné, že většina žadatelů z řad radioamatérů vyplní pouze formulář A, případně M, a ostatní ponechá volné, případně nepřiloží. V připojeném zipovaném souboru (0,55 MB) najdete zobrazení formulářů A, J, M a vysvětlivek (pozor, první dvě zobrazení zachycují dvě strany téhož listu formuláře A). Stejný formulář použijí i žadatelé o změny povolení, tedy o přeřazení do vyšší třídy, změnu QTH, prodloužení platnosti (bude-li nutné) apod.

 

Druhou je informace pro žadatele o vykonání zkoušky zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení - její přílohou je universální formulář žádosti o předvolání ke zkoušce operátora. Zobrazuje ho tento soubor (0,27 MB) - pozor, jde o snímky dvou stránek téhož listu.

 

Třetí je informace o způsobu úhrady správních poplatků. Připomínáme, že poplatek za vydání koncese činí 500,- Kč, poplatek za vydání průkazu operátora 400,- Kč. ČTÚ doporučuje, aby v zájmu prevence možných nedorozumění žadatelé uhradili poplatek už před podáním žádosti, a doklad (nebo kopii dokladu) o platbě připojili k žádosti. Poplatek lze uhradit pobočce ČNB v Praze 1 bankovním převodem nebo složenkou na účet č.

 

 

 

19-60426011/0710

 

Žadatelé o radioamatérské záležitosti uvedou na složence nebo příkazu k úhradě jako variabilní symbol číslici 6.

 

Věstník obsahuje i formulář průkazu operátora, který je opravdu mezinárodní a odvolává se na doporučení CEPT T/R 61-02 - HAREC. Nedočkavci se mohou pokochat zde - pozor, soubor (0,3 MB) obsahuje opět snímky dvou stran téhož listu.

 

Už se těšíte, až Vás přijde navštívit Státní inspekce telekomunikací? Ověřte si, zda osoba, která se bude dobývat do Vašeho bytu, je vybavena tímto průkazem:

 

 

 

Průkaz státní inspekce telekomunikací

 

Běžný zaměstnanec ČTÚ, který není vybaven pravomocemi státní inspekce, se musí spokojit s průkazem tohoto typu:

 

 

 

Průkaz zaměstnance ČTÚ

 

Dosud není jasné, zda ČTÚ bude požadovat doručování žádostí výhradně na jím poskytnutých formulářích, nebo bude přípustné použití fotokopií nebo jiných forem. Proto laskavě považujte naše snímky opravdu jen za zobrazení, nikoli originály formulářů. Jakmile získáme další informace, budeme Vás informovat.

 

© OK1XU, 2002