Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Rubrika: Právní kompendium

V této rubrice uvádíme nejdůležitější předpisy upravující problematiku radioamatérského hobby. Předpisy ČR jsou většinou v úplném znění, z mezinárodních jsou uvedeny podstatné výňatky.

Předpisy České republiky:

 • Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
  Základní kámen telekomunikační legislativy v ČR. Protože jde o nesmírně rozsáhlou problematiku, zákon je velmi dlouhý, a to, co se týká radioamatérů, lze snadno přehlédnout. Přesto tento zákon určuje všechny základní podmínky pro radioamatéry v ČR. Pozornosti doporučujeme ustanovení: §§ 17 - 19 - individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (takto se nyní koncese nazývá), § 26 - odborná způsobilost, § 89 - důvěrnost komunikací, § 100 - ochrana elektronických komunikací, § 113 - státní kontrola elektronických komunikací, § 118 - 119 - správní delikty, § 120 - přestupky, § 122 - vztah ke správnímu řádu, § 123 - opravné prostředky.
 • Vyhláška č.155/2005 Sb. o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
  Domácí obraz mezinárodních zásad pro tvorbu volacích značek radiostanic, samozřejmě všech služeb, ne jen té naší, amatérské. Obsahuje i českou a mezinárodní hláskovací tabulku.
 • Vyhláška č.156/2005 Sb. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
  Následník předpisů, které jsme po dlouhá léta znali pod pojmem "Povolovací podmínky&quot. Právě zde je definováno, co je pro radioamatérský provoz specifické, zejména oprátorské třídy, pásma a výkony, technické parametry, zásady provozu atp. Kdyby nic jiného, pak tento předpis má každý radioamatér znát opravdu dokonale, i za onoho příslovečného "probuzení o půlnoci."
 • Vyhláška č.157/2005 Sb. o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
  Určuje procedury zkoušek operátorů od podání přihlášky až po vydání kvalifikačního dokladu. Samozřejmě, opět pro operátory všech radiokomunikačních služeb společně.
 • Opatření ČTÚ obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
  Dodefinovává náležitosti žádosti o povolení provozu vysílacích zařízení, opět universálně pro všechny radiokomunikační služby.
 • Opatření ČTÚ č.j. 17 066/2009-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby
  Výčet zkušebních otázek pro radioamatérskou službu včetně správných odpovědí.
 • Plán přidělení kmitočtových pásem - Národní kmitočtová tabulka
  Úplný přehled kmitočtových přídělů v ČR.
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
  Zákon, který vystavujeme k ujasnění občasných radioamatérských diskusí o nutnosti certifikovat radioamatérská zařízení. Tento zákon je samozřejmě zcela obecný, jasně však zakotvuje pravidlo, které ostatně v jiné formě obsahuje i zákon o telekomunikacích: schválení se vyžaduje jen u zboží uváděného na trh, ať už z domácí výroby či z dovozu. Individuálně zhotovená radioamatérská zařízení, individuálně přestavěná profesionální zařízení či zařízení individuálně dovezená schvalována být nemusí.
 • Nařízení vlády č.426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
  Toto nařízení zpřesňuje podmínky zákona č.22/1997 Sb. pro rádiová zařízení (a koncová telekomunikační zařízení). I zde jsou od povinného schvalování výrobků výslovně osvobozeny produkty radioamatérské domácí tvorby.
 • Nařízení vlády č.616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
  Podmínky uvádění výrobků na trh, pro změnu z pohledu elektromagnetické slučitelnosti. Nařízení nejen opět potvrzuje vymanění amatérské technické tvořivosti z povinné certifikace, ale tím, že určuje požadavky na EMC u výrobků, naopak dává radioamatérům do ruku argumenty pro řešení některých případů rušení.
 • Zákon č.83/1990 Sb. o sdružování občanů
  Právní rámec působení zájmových spolků v České republice, tj. i Českého radioklubu.
 • Zákon č.500/2004 Sb. správní řád
  Principy řízení před orgány státu, samosprávy a obdobnými úřady veřejné správy - nejen pro radioamatérské potřeby.
 • Zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  Vystavením zákona reagujeme na jiný populární okruh radioamatérských debat: schromažďování údajů pro Call Book a vydávání Call Booku.
 • Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
  Mohli bychom ho nazvat výstižněji: zákon o hygienické ochraně obyvatel, a zasvěcenější radioamatéři ihned pochopí, že jde o předpis představující tikající bombu pod naším hobby. Zákon je opět obecný, obsahuje základní definice, ustavuje instituce a určuje jejich pravomoci, definuje procedury.
 • Nařízení vlády č.1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
  Prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb., který formuluje hygienickou ochranu před vysokofrekvenčními poli. Tím se samozřejmě velmi úzce dotýká i provozu amatérských stanic. Zákon č.258/2000 Sb. spolu s tímto vládním nařízením nahrazují dříve platnou vyhlášku č.408/1990 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření. Oproti této vyhlášce nové předpisy pro nás znamenají jisté usnadnění: zatímco dříve platná vyhláška ukládala provádět měření před uvedením zařízení do provozu i během provozu, nové předpisy pouze zakotvují odpovědnost provozovatele zařízení, že budou splněny stanovené technické požadavky.
 • Zákon č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
  Zařazujeme pro ilustraci návazností případných záchranných aktivit radioamatérů na záchranný systém státu, krajů a obcí
 • Zákon č.115/2001 Sb. o podpoře sportu
  Zařazujeme pro úplnost, hlavně pro potřeby radioklubů a krajských odboček, jimž by tento předpis mohl pomoci pootočit klíčem k obecní či státní pokladně

Mezinárodní předpisy:

 • Výňatky z Radiokomunikačního řádu
  Základní definice radioamatérské služby v mezinárodní legislativě.
 • Kmitočty přidělené amatérské službě v Regionu 1 ITU
  Přehled radioamatérských pásem v I.Regionu ITU. Tabulka obsahuje též statut amatérské služby na jednotlivých pásmech, poznáme z ní tedy, která pásma máme jen pro sebe, a která sdílíme s jinými službami, a měli bychom tedy brát ohled i na jiné uživatele.
 • Klasifikace druhů vysílání
  Současná (a radioamatéry jen minimálně používaná) klasifikace druhů provozu. Zařazujeme zejména pro orientaci radioamatérů v obecných radiokomunikačních dokumentech.
 • Doporučení CEPT T/R 61-01
  doporučení CEPT o mezinárodních radioamatérských koncesích - plné znění v angličtině.
 • Doporučení CEPT T/R 61-02
  doporučení CEPT o mezinárodní harmonisaci zkoušek radioamatérů (HAREC) včetně tzv. sylabu (základní osnovy zkoušek) - český překlad.
 • Doporučení ECC RECOMMENDATION (05)06 CEPT NOVICE RADIO AMATEUR LICENCE
  doporučení o vzájemném uznávání koncesí třídy NOVICE - plné znění v angličtině.
 • Osnova zkoušek radioamatérů začátečníků
  dokument CEPT se základní osnovou zkoušek radioamatérů - plné znění v angličtině.
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/108/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
  evropská směrnice k homologaci výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility.

Úvahy, komentáře a doporučení:

 • Právo zřídit radioamatérskou anténu
  Obecné úvahy o mnoha právních i věcných okolnostech, které ovlivňují podmínky pro zřízení našich antén. Omlouváme se: text neobsahuje konkrétní hotová řešení, ani ujištění, že všichni smějí všechno.
 • K problematice TVI a BCI
  Obecné úvahy o postupech v případě, že se naše stanice stala zdrojem rušení. Omlouváme se: text neobsahuje konkrétní hotová řešení, ani ujištění, že všichni smějí všechno.
 • Schvalování amatérských zařízení (homologace)
  Zdůvodnění, proč nemusíme dávat úředně schvalovat radiostanici, kterou jsme si sami postavili, přestavěli nebo dovezli. Omlouváme se: text nedává zapravdu šiřitelům špatných zpráv.
 • Telekomunikační tajemství
  Obecné úvahy o tom, co se doopravdy nesmí nejen vysílat, ale ani poslouchat či kopírovat. Omlouváme se: text nedává zapravdu těm, kdo hlásají, že všichni smějí všechno.
 • Ochrana osobních údajů a radioamatéři
  Zdůvodnění, proč nelze zveřejňovat osobní údaje těch, kdo k tomu nedali souhlas. Omlouváme se: text je v rozporu s obecným radioamatérským míněním.
 • Jak žádat o radioamatérskou koncesi
  Návod ke korespondenci s Českým telekomunikačním úřadem v nejzákladnějších radioamatérských záležitostech. Omlouváme se: text neodráží obecně sdílené náhledy radioamatérů, jak by ČTÚ v různých případech postupovat měl, nýbrž jak opravdu postupuje.

 • Pozornosti doporučujeme hlavně zákon o elektronických komunikacích a prováděcí vyhlášky. Určují principy společné pro všechny radiokomunikační služby, které se v předpisech vyhrazených amatérské službě dále neopakují, což příležitostně vyvolává u radioamatérů zbytečné nejasnosti.
 • Texty v oddílu Úvahy, komentáře a doporučení jsou opravdu jen úvahami, komentáři a doporučeními, a v žádném případě je nelze považovat za obecně závazné právní názory. Příležitostně jim bývá vytýkáno, že upřednostňují přístupy vůči radioamatérům nepříznivé. To je náhled mimo podstatu věci. Jejich posláním opravdu není populisticky poskytnout příjemnou, čtenáři lahodící četbu, nýbrž upozornit na komplex možných úskalí, na něž mohou radioamatéři v praxi narazit, a na souvislosti, které při samostatném studiu jednotlivých právních předpisů nemusí být vždy ihned patrné. Úvahy si neberou za cíl prospět radioamatérům tím, že se jim budou líbit, nýbrž tím, že jim umožní se předem připravit na možná úskalí. Snad proto nejsou až tak škodlivé, zbytečné, ba trestuhodné, jak občas slýcháme...
 • Správnost textů je bez záruky. Zájemci o autentické znění je naleznou ve Sbírce zákonů a v úředních věstnících.

 


 

O tom, jak se v běhu času vyvíjely předpisy pro radioamatéry v OK, se můžete dočíst na stránce od Jirky, OK2QX.

 


 

Dobrým zdrojem informací o aktualitách, připravovaných předpisech, opatřeních, sídlech úřadů atp., jsou následující servery:

<>Zájemcům o seznámení s mezinárodními dokumenty vybaveným znalostí angličtiny doporučujeme navštívit:

- obvykle budete překvapeni, co všechno nevíte.

© OK1XU, 1997