Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Pravidla soutěží ve sportovní telegrafii


člen Mezinárodní radioamatérské unie

Pracovní skupina pro sportovní telegrafii


Obsah:


 • A. Úvod
  B. Soutěžní řád
  C. Pravidla soutěží
  D. Technická ustanovení
  E. Kvalifikace rozhodčích

A. Úvod

A.1 Poslání sportovní telegrafie

Sportovní telegrafie je radioamatérským sportem, jehož posláním je podpora telegrafie jako prostředku provozu na radioamatérských pásmech.

A.2 K označení sportovní telegrafie a věcí jí se týkajících se používá zkratka "TLG". V mezinárodním styku se používá zkratka "HST" (High Speed Telegraphy).

A.3 Soutěže v telegrafii

Soutěže v telegrafii jsou radioamatérskými sportovními podniky, jejichž posláním je:

 • podpora kvalitní znalosti telegrafie a jejího šíření jako prostředku provozu na radioamatérských pásmech,
 • výběr nejlepších radioamatérů - telegrafistů České republiky k representaci značky OK na mezinárodních soutěžích ve sportovní telegrafii pořádaných Mezinárodní radioamatérskou unií (IARU),
 • obohacení místního, regionálního i národního radioamatérského života.
A.4 Soutěže, na něž navazuje soutěžní systém IARU (mistrovství I.Regionu, mistrovství světa), vypisuje Český radioklub (ČRK) jako národní členské sdružení IARU prostřednictvím pracovní skupiny pro sportovní telegrafii. Pracovní skupina ČRK pro sportovní telegrafii (dále PS TLG) je činná podle stanov a organisačního řádu ČRK. Jejími členy mohou být i nečlenové ČRK.

A.5 Tato Pravidla soutěží ve sportovní telegrafii vstupují v platnost dnem 1.května 1998. Současně se ukončuje platnost všech základních dokumentů sportovní telegrafie kdykoli v minulosti platných na území České republiky.


B. Soutěžní řád

B.1 Soutěže

B.1.1 Ve sportovní telegrafii se pořádají soutěže:
a) postupové,
b) nepostupové.

B.1.2 Postupovými soutěžemi jsou:
a) mistrovství České republiky,
b) přebory regionů.
Regiony se rozumí vyšší územně samosprávné celky České republiky. Do doby vymezení jejich území zákonem se regiony rozumí území krajů dle územně správního uspořádání bývalé ČSSR.

B.1.3 Nepostupovými soutěžemi se rozumí soutěže vypsané jako klubové, místní, příležitostné, pamětní a jiné.

B.1.4 Podle sportovní a technické náročnosti se soutěže rozlišují na:
a) soutěže prvního stupně,
b) soutěže druhého stupně.
Podrobnosti stanoví Pravidla soutěží (viz C).

B.1.5 Soutěžemi I.stupně jsou:
a) mistrovství České republiky,
b) nepostupové soutěže vypsané pro účastníky z území celé ČR.

B.1.6 Soutěžemi II.stupně jsou:
a) přebory regionů,
b) nepostupové soutěže vypsané pro účastníky z regionu nebo menšího území.

B.1.7 Pro mezinárodní soutěže pořádané na území ČR mohou být použita tato pravidla nebo pravidla soutěží I.Regionu IARU, o čemž rozhodne rada ČRK na doporučení PS TLG. Použití pravidel I.Regionu IARU je závazné pro mistrovství Evropy a mistrovství světa.

B.2 Soutěžící

B.2.1 Soutěže ve sportovní telegrafii jsou otevřeny všem zájemcům bez ohledu na státní příslušnost, národnost a členství v radioamatérských a jiných organisacích. Z hlediska území a sportovní výkonnosti je účast omezena takto:
a) postupových soutěží I.stupně se mohou zúčastnit držitelé radioamatérského povolení nebo RP čísla, jejichž trvalé nebo přechodné bydliště se nachází na území ČR, kteří se v současné nebo minulé sezóně soutěží zúčastnili jiné postupové soutěže a splnili na ní výkonnostní limit určený PS TLG,
b) postupových soutěží II.stupně a nepostupových soutěží se mohou zúčastnit soutěžící, jejichž trvalé nebo přechodné bydliště se nachází v regionu nebo území, pro který je soutěž vypsána.

B.2.2 Soutěžící se soutěží zúčastní na základě písemné pozvánky pořadatele nebo veřejného oznámení soutěže pořadatelem. Pořadatel je povinen soutěžící pozvat nejméně tři týdny před zahájením soutěže. Soutěžící jsou povinni se k soutěži písemně přihlásit způsobem uvedeným v pozvánce.

B.2.3 Soutěžící, kteří splnili podmínky dle ustanovení B.2.1 písm. a) včetně výkonnostního limitu, mají právo být pozváni na mistrovství republiky, jestliže je v příslušné sezóně vyhlášeno. Neobdrží-li pozvánku a mají o účast zájem, obrátí se písemně na pořadatele a doloží splnění podmínek. Jestliže je pořadatel vzdor tomu na soutěž nepozve, mohou se odvolat k PS TLG, jejíž rozhodnutí je konečné.

B.2.4 Účast soutěžících na postupové soutěži II.stupně, kteří splňují podmínky dle ustanovení B.2.1 písm. b), může být omezena, jestliže počet přihlášených významně překračuje předpokládaný počet uvedený v proposicích soutěže. Pořadatel je oprávněn omezit účast jen způsobem, který předem nevyloučí kteréhokoli soutěžícího, např. výběrem v pořadí došlých přihlášek nebo losem. Přihlášení soutěžící, jejichž účast byla omezena, musí o tom být neprodleně vyrozuměni.

B.2.5 Soutěžící, kteří nesplňují podmínky ustanovení B.2.1, se mohou příslušných soutěží zúčastnit jen se souhlasem pořadatele soutěže. Jejich výsledky budou hodnoceny a zveřejněny mimo soutěž a nemají nárok na vypsané tituly, diplomy nebo případné věcné ceny.

B.2.6 Podle pohlaví a věku jsou soutěžící zařazeni do kategorií:
A - juniorky - dívky do 20 roků věku,
B - junioři - hoši do 20 roků věku,
C - ženy,
D - muži,
E - seniorky od 40 roků věku,
F - senioři od 40 roků věku.
Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk, jehož soutěžící dosáhne k 1.1. daného roku. V takto určené kategorii soutěžící soutěží po celou dobu soutěžní sezóny.

B.2.7 Zúčastní-li se v některé kategorii soutěže méně, než tři soutěžící, budou její příslušníci hodnoceni v nejblíže vyšší kategorii téhož pohlaví.

B.3 Ostatní účastníci

B.3.1 Vedle soutěžících dalšími účastníky soutěží jsou:
a) rozhodčí a členové poroty,
b) trenéři startujících soutěžících,
c) pořadatelé a organisátoři,
d) hosté.
Účastníky jsou osoby, které pořadatel pozval k účasti na soutěži, a které se po příchodu na místo konání ve stanovený čas zaregistrovaly u pořadatele. Nestanoví-li proposice soutěže jinak, končí účast všech účastníků ukončením vyhlašování oficiálních výsledků soutěže.

B.3.2 Všichni účastníci jsou povinni respektovat pořadatelem stanovené podmínky soutěže a další pokyny pořadatele.

B.4 Soutěžní sezóna

B.4.1 Soutěžní sezóna začíná 1.ledna a končí 31.prosince každého roku.

B.4.2 Soutěže v jedné soutěžní sezóně probíhají takto:
a) soutěže II.stupně - od 1.1 do 31.8. každého roku, v tom přebory regionů mezi 1.3. a 31.5.,
b) soutěže I.stupně - od 1.9. do 31.12. každého roku, v tom mistrovství ČR mezi 1.10. a 30.11..

B.5 Organisace postupových soutěží

B.5.1 Postupové soutěže I. i II.stupně vypisuje rada Českého radioklubu prostřednictvím PS TLG.

B.5.2 Soutěž pořádá vlastním jménem a k vlastní odpovědnosti pořadatel z pověření výkonného výboru ČRK.

B.5.3 Pořadatelem může být kterýkoli subjekt práva ČR, např. radioklub s právní subjektivitou, nebo jiné právnické a fysické osoby, které mají dostatečné předpoklady k uspořádání soutěže v souladu s těmito pravidly.

B.5.4 Určení pořadatelů soutěží každé sezóny proběhne v průběhu roku předcházejícího sezóně takto:
a) PS TLG do 30.9. vyzve vybrané subjekty, jež považuje za způsobilé uspořádat soutěže, k podání přihlášek k uspořádání soutěží,
b) uchazeči doručí přihlášky do 31.10. sekretariátu ČRK; přihlásit se mohou i uchazeči, které PS TLG nevyzvala,
c) PS TLG si dle potřeby vyžádá doplňující informace, a do 15.11. zvolí vhodné pořadatele a navrhne je VV ČRK ke schválení,
d) VV ČRK schválí návrh PS TLG a sekretariát ČRK odešle 31.12. určeným pořadatelům jmenovací dopisy.
Uchazeči, jejichž přihlášky byly odmítnuty, se mohou nejpozději do 1.12. odvolat k VV ČRK, jehož rozhodnutí je konečné.

B.5.5 V případě, že se nepřihlásí uchazeči z některého regionu, PS TLG vyzve pořadatele soutěže z jiného regionu s cílem uspořádat soutěž společně pro oba regiony nebo více regionů.

B.5.6 V případě mezinárodních soutěží IARU rozhoduje o pořadateli rada ČRK na doporučení PS TLG.

B.5.7 PS TLG na soutěže deleguje:
a) hlavní rozhodčí,
b) zástupce hlavních rozhodčích,
c) vedoucí rozhodčí disciplin.
Pořadatel je povinen zvát hlavního rozhodčího k jednáním o přípravách soutěže a dbát jeho pokynů.

B.5.8 Pořadatel je povinen nejméně šest týdnů před soutěží předložit PS TLG proposice soutěže, zejména:
a) místo a čas konání,
b) předpokládaný počet soutěžících,
c) okruh soutěžících včetně výkonnostních limitů (dle B.2.1 a)),
d) složení sboru rozhodčích,
e) časový program,
f) popis technických zařízení a programového vybavení,
g) popis organisačního zabezpečení,
h) rozpočet.
PS TLG vyrozumí pořadatele neprodleně o případných výhradách. Podněty PS TLG k návrhům dle písm. c), d) a f) jsou pro pořadatele závazné.

B.5.9 V průběhu soutěže je pořadatel povinen organisovat sportovní průběh soutěže plně v souladu s pokyny hlavního rozhodčího.

B.5.10 Jestliže pořadatel postupové soutěže připravuje a organisuje soutěž tak, že by došlo k porušení těchto pravidel, nebo že by sportovně technické podmínky nebyly shodné pro všechny soutěžící v jedné kategorii, PS TLG nebo delegovaný hlavní rozhodčí prohlásí soutěž za neplatnou, což musí být neprodleně oznámeno všem účastníkům.

B.5.11 Nebrání-li tomu další ustanovení těchto pravidel, může soutěž, jež byla zrušena jako postupová, proběhnout jako nepostupová soutěž stejného stupně, výsledky v ní dosažené však nezakládají postup soutěžících na vyšší stupně postupových soutěží.

B.5.12 Do sedmi dnů po ukončení soutěže je pořadatel povinen písemně oznámit PS TLG všechny výsledky soutěže spolu se stručnou zprávou o jejím průběhu.

B.6 Organisace nepostupových soutěží

B.6.1 Pořadatele soutěže určuje její vyhlašovatel dle ustanovení B.5.3..

B.6.2 Pořadatel pořádá soutěž vlastním jménem a k vlastní odpovědnosti z pověření vyhlašovatele.

B.6.3 Soutěže musí být pořádány v souladu pravidly soutěží (viz C). Funkce rozhodčích mohou plnit jen držitelé kvalifikace rozhodčího (viz E.).

B.6.4 Na nepostupové soutěže se vztahují ustanovení B.5.9, B.5.10 a B.5.12 tohoto soutěžního řádu.

B.7 Náhrady a poplatky

B.7.1 Všichni účastníci se soutěže zúčastňují na vlastní náklad, nestanoví-li proposice něco jiného. Pořadatel je povinen pořádat soutěž tak, aby cestovní a pobytové výlohy účastníků neomezovaly nejširší účast. Účast v soutěži nesmí být proposicemi ani věcně podmíněna užitím stravovacích a ubytovacích služeb poskytnutých pořadatelem. Účastníci musí být v pozvánce seznámeni s podmínkami místní dopravy i možnostmi stravování a ubytování včetně nákladů.

B.7.2 Zaváže-li se pořadatel k úhradě některých výloh (např.cestovné) účastníků nebo poskytnutí některých služeb (např. ubytování, strava) zdarma, je povinen to jednoznačným způsobem uvést v pozvánce a svůj závazek beze zbytku splnit. Je-li možná částečná úhrada nákladů, hradí se přednostně cestovní výlohy rozhodčích v prokázané výši.

B.7.3 Pořadatel je oprávněn stanovit soutěžícím startovní poplatek. Částka startovního poplatku musí být uvedena v pozvánce k soutěži a nesmí být dodatečně zvýšena. Pořadatel je povinen startovní poplatek soutěžícím bez odkladu vrátit, jestliže soutěž byla zrušena. Účastnický poplatek přihlášeného soutěžícího, který se soutěže bez předchozí písemné omluvy nezúčastnil, propadá ve prospěch pořadatele.

B.7.4 U postupových soutěží schvaluje startovní poplatek PS TLG na návrh pořadatele dle rozpočtu soutěže, a lze ho stanovit jen k úhradě nákladů na sportovní průběh soutěže. Umožňují-li pořadateli příspěvky, dotace a dary pokrýt náklady nezbytné pro sportovní průběh postupové soutěže, startovní poplatek nesmí být stanoven.

B.7.5 Startovním poplatkem nejsou úhrady za pobytové výlohy účastníků na soutěži, např. ubytování a stravu, jež účastníci uhrazují pořadateli.


C - Pravidla soutěží

C.1 Obecná ustanovení

C.1.1 Soutěžící se soutěže zúčastňuje zásadně anonymně pod startovním číslem, které si vylosoval.

C.1.2 Soutěžící se disciplin zúčastňuje v čas určený časovým harmonogramem. Jestliže se k disciplině nedostaví ve stanovený mu čas, je ústně vyzván, a od okamžiku výzvy se měří prodloužený čas k nástupu v trvání třiceti vteřin, po jehož skončení se bezprostředně začíná měřit čas vymezený k jeho účasti v disciplině bez ohledu na jeho přítomnost a skutečnost, zda splnil program discipliny.

C.1.3 V každé disciplině má soutěžící zásadně jen jeden pokus. Pokus lze opakovat pouze při poruše technického zařízení soutěže nebo při přerušení dodávky elektrického proudu. Porucha na vlastních pomůckách závodníka není důvodem k opakování pokusu.

C.1.4 Soutěžící texty vysílá a zapisuje v řádcích.

C.1.5 Technické pomůcky invalidních soutěžících schvaluje hlavní rozhodčí.

C.2 Tempo vysílání

C.2.1 Tempo se udává zásadně podle metody PARIS.

C.2.2 Tempo stanovené metodou PARIS je číselně rovno jedné desetině počtu elementárních impulsů vyslaných za jednu minutu, kde elementárním impulsem se rozumí doba trvání kterékoli tečky strojově vysílaného textu. Prvky textu odpovídají trváním:
a) tečka jednomu elementárnímu impulsu,
b) čárka třem elementárním impulsům,
c) mezera mezi tečkami a čárkami ve znaku jednomu elementárnímu impulsu,
d) mezera mezi znaky ve slově třem elementárním impulsům,
e) mezera mezi slovy sedmi elementárním impulsům.
Mezera za znakem je součástí znaku, mezera za slovem součástí slova.

C.3 Soutěžní discipliny

Soutěží se v disciplinách:
a) příjem,
b) vysílání,
c) praktický program.
Soutěžící je povinen zúčastnit se všech tří disciplin.

C.4 Společná základní ustanovení pro discipliny příjem a vysílání

C.4.1 Texty mají toto složení:
a) texty písmen jsou složeny z 26 písmen latinské abecedy,
b) texty číslic jsou složeny z 10 arabských číslic,
c) texty smíšené jsou složeny z 26 písmen latinské abecedy, 10 arabských číslic a 5 interpunkčních znamének.
Grafické znázornění značek je uvedeno v Tab.1.

C.4.2 Texty musí splňovat tyto požadavky:
a) znaky jsou uspořádány do skupin po pěti, skupiny jsou odděleny mezerami odpovídajícími mezeře mezi slovy,
b) každý text je sestaven rovnoměrně ze všech použitých znaků, počet jednotlivých znaků v textu se nesmí lišit více, než o jednotku,
c) u textů pro disciplinu vysílání musí být požadavek shodného zastoupení znaků splněn pro každou stovku znaků počínaje prvým,
d) vedle sebe se nesmí vyskytovat více, než dva shodné znaky bez ohledu na rozdělení textu do skupin,
e) z uspořádání znaků nesmí být zjevný jakýkoli systém.

C.4.3 Každý text je uvozen záhlavím, které je tvořeno:
a) u textů písmen skupinou "OOOOO" (Otakar), číselným údajem tempa a skupinou "VVV = ",
b) u textů číslic a textů smíšených skupinou "00000" (nula), číselným údajem tempa a skupinou "VVV = ".
Texty v disciplině příjem jsou zakončeny znakem "+" (křížek).

C.4.4 Doba vysílání textu se měří od konce vysílání záhlaví textu do posledního znaku textu.

C.4.5 Za chybu se považuje nepřijatý nebo nevyslaný znak, znak přijatý nebo vyslaný navíc nebo chybně, znak vyslaný nebo přepsaný způsobem, který neumožňuje jednoznačný výklad, a znak přepsaný na špatné místo ve skupině.

C.4.6 Hodnocen je jen text, který neobsahuje více, než pět neopravených chyb a patnáct opravených chyb. U soutěží II.stupně není počet chyb a oprav omezen.

C.5 Příjem

C.5.1 Soutěžící přijímá soutěžní texty výhradně sluchem a zapisuje rukou. K zápisu může použít libovolný papír. Příjem a zápis s použitím technických pomůcek není dovolen. Zápis strojem a jiným technickým zařízením není přípustný.

C.5.2 Text je vysílán příslušným tempem vždy po dobu 60 vteřin. Texty jsou odděleny přestávkami v délce 30 vteřin. Tempo následujícího textu je vyšší vždy o deset.

C.5.3 Texty se vysílají následujícími tempy PARIS:

Stupeň soutěže Písmena Číslice Smíšený text
I. 100 - 270 120 - 350 80 - 200
II. 40 - 180 50 - 200 40 - 120

Na soutěži I.stupně může soutěžící přijímat i vyšší tempo, požádá-li o to v přihlášce k soutěží.

C.5.4 Po ukončení příjmu textů každého typu (písmena, číslice, smíšený text) má soutěžící vždy 20 minut k přepisu nejvýše dvou přijatých textů.

C.5.5 Přijaté texty se přepisují velkými tiskacími písmeny výhradně do formulářů poskytnutých pořadatelem. Záhlaví a závěr se nepřepisují. Každý text musí být označen číselným uvedením tempa. Originál zápisu odevzdá závodník pořadateli, který ho zničí.

C.6 Vysílání

C.6.1 Soutěžící může k vysílání použít libovolný vlastní klíč. Spínací prvek klíče musí spolehlivě spínat proud 20 mA při napětí 30 V, v jeho obvodu nesmí být zapojeny žádné další součástky. Poloautomatický klíč smí mít nejvýše dva prvky k vytváření značek. Používání zařízení automaticky tvořících celé značky (např. s klávesnicí), čtecích zařízení ke snímání předlohy apod. není dovoleno.

C.6.2 Soutěžící vysílá vždy po dobu 60 vteřin text písmen, text číslic a smíšený text. Pořadí vysílání textů je libovolné.

C.6.3 Znak pro opravu je minimálně šest teček. Po vyslání znaku je nutné vysílat znovu celou skupinu, ve které se soutěžící dopustil chyby. Vyšle-li soutěžící chybně znak pro opravu a opraví-li jinak skupinu správně, připočítává se mu jedna chyba.

C.6.4 K tréninku použije soutěžící libovolný vlastní text. V přestávce obdrží soutěžní předlohu a nesmí vysílat.

C.6.5 Pracoviště soutěžících je důsledně odděleno od pracoviště rozhodčích. Je vybaveno přípojkami pro klíč, sluchátka, regulátorem hlasitosti a přípojkou sítě 220 V.

C.7 Praktický program

Texty pro disciplinu praktický program jsou generovány programy RUFZ DL4MM a PED JE3MAS na počítačích standardu IBM PC. Disciplina má dvě části:

C.7.1 Příjem radioamatérských volacích značek

C.7.1.1 Soutěžící mají dva pokusy k přijetí 50 značek generovaných programem, k hodnocení bude přijat pokus s lepším výsledkem. Soutěžící soutěží pod značkou, které si vylosovali před zahájením discipliny. Tuto značku doplněnou znakem "/" (lomeno) a číslem pokusu zadají počítači před zahájením pokusu.

C.7.1.2 Počáteční tempo je 100 PARIS pro kategorie juniorů a 150 PARIS pro ostatní kategorie.

C.7.2 Příjem pile-up

C.7.2.1 Soutěžící mají dva pokusy, k hodnocení bude přijat pokus s lepším výsledkem. Soutěžící navazují nejvyšší možný počet spojení po dobu 5 minut. Čas měří rozhodčí.

C.7.2.2 Menu programu musí být nastaveno takto:
Contest type: CQ WW
Training type: pile up trainer (no contest)
Callsign: optional
Serial number: optional
Transmitting mode: keyboard or paddle
Pile up level: medium
Number of stations: 4
Bandwidth: 4 kHz
Rozhodčí má právo změnit nastavení menu, avšak shodným způsobem pro všechny soutěžící v jedné kategorii.

C.7.2.3 Po startu programu může soutěžící s použitím kursorových kláves (up/down) upravit tempo vysílání/příjmu ve stupních po 10. Tón příjmu lze natavit klávesami Page up/dwn..

C.8 Hodnocení

C.8.1 Příjem

C.8.1.1 Za každý přijatý text obdrží soutěžící tolik bodů, kolik činilo tempo PARIS tohoto textu. Jestliže se skutečné tempo kteréhokoli vysílaného textu liší od nominálního (tj. doba vysílání je jiná, než 60 vteřin), zaokrouhlí se číselný údaj tohoto tempa k nejbližšímu nominálnímu tempu PARIS (např. T65 = T70).

C.8.1.2 Za každou neopravenou chybu v textu se odečtou dva body.

C.8.1.3 Výsledný počet bodů za disciplinu se stanoví součtem bodů za bodově výhodnější text písmen, bodově výhodnější text číslic a bodově výhodnější text smíšený.

C.8.2 Vysílání

C.8.2.1 Za každý vyslaný text obdrží soutěžící tolik bodů, kolik činilo tempo PARIS tohoto textu.

C.8.2.2 Číselný údaj tempa textu se vynásobí koeficientem kvality, jehož nejvyšší možná hodnota je 1.00.
Chybám při vysílání odpovídá následující snížení hodnoty koeficientu:
0,05 za každou chybu (maximálně 5x0,05=0,25),
0,01 za každou opravu (maximálně 15x0,01=0,15),
0,01 až 0,1 v kroku 0,01 za nepravidelné klíčování a mezery,
čemuž odpovídá maximální ztráta 0,5 (0,25+0,15+0,1), tj. koeficient z rozsahu 0,50 až 1,00.

C.8.2.3 Koeficient na soutěžích I.stupně stanoví skupina tří rozhodčích. Každý rozhodčí stanoví koeficient samostatně, výsledný koeficient je aritmetickým průměrem těchto tří údajů, který se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. Na soutěžích II.stupně určuje koeficient jeden rozhodčí.

C.8.2.4 Výsledný počet bodů za disciplinu se stanoví součtem bodů za text písmen, text číslic a text smíšený.

C.8.3 Praktický program

C.8.3.1 Při příjmu radioamatérských značek získá soutěžící počet bodů, který odpovídá jedné setině číselného hodnocení jeho úspěšnějšího pokusu.

C.8.3.2 Při příjmu pile-up obdrží soutěžící za každé spojení pět bodů.

C.8.3.3 Výsledný počet bodů za disciplinu se stanoví součtem bodů lépe hodnocený pokus příjmu radioamatérských značek s počtem bodů za příjem pile-up.

C.8.4 Celkové hodnocení

C.8.4.1 Celkový výsledek soutěžícího je určen součtem počtu bodů získaných v jednotlivých disciplinách.

C.8.4.2 Pořadí soutěžících se určuje podle dosaženého počtu bodů. Pokud soutěžící, kteří startují ve stejné kategorii, získají shodný počet bodů, obsadí stejná místa.

C.9 Rekordy

C.9.1 Nejlepší výsledky dosažené na postupových soutěžích I.stupně nebo mezinárodních soutěžích odpovídající úrovně mohou být uznány jako rekordy České republiky ve sportovní telegrafii.

C.9.2 Rekordy se evidují v jednotlivých soutěžních kategoriích. Rozhodující je příslušnost soutěžícího do kategorie dle ustanovení B.2.6.

C.9.3 Evidují se rekordy:

a) v příjmu písmen,
b) v příjmu číslic,
c) v příjmu smíšeného textu,
d) ve vysílání písmen,
e) ve vysílání číslic,
f) ve vysílání smíšeného textu
g) v příjmu radioamatérských značek,
h) v příjmu pile-up.
V disciplinách příjmu je rozhodující počet chyb, tj. stejné přijaté tempo s menším počtem chyb je novým rekordem. V disciplinách vysílání musí být kvalita vysílání hodnocena nejméně koeficientem 0,9.

C.9.4 Rekordy zjišťuje, vyhlašuje a eviduje PS TLG na základě výsledků soutěží doručených od jí delegovaných hlavních rozhodčích soutěží.

C.10 Závěrečná ustanovení

C.10.1 Soutěžící jsou povinni řídit se těmito pravidly a respektovat pokyny rozhodčích a pořadatelů.

C.10.2 Soutěžící, který opisuje text od jiného soutěžícího, hovoří v průběhu discipliny s jiným soutěžícím, vědomě ruší ostatní nebo jiným způsobem narušuje regulérní průběh soutěže, se při prvním provinění potrestá anulováním výsledku příslušného textu, při opakovaném provinění je diskvalifikován v dané disciplině. Při hrubém porušení těchto pravidel může být diskvalifikován v celé soutěži.

C.10.3 Soutěžící je povinen respektovat časový harmonogram soutěže. Při opoždění je krácen čas určený k jeho účasti v dané disciplině.

C.10.4 Ve sporných případech, které nelze jednoznačně řešit podle ustanovení těchto pravidel ani s použitím přípustné analogie, se otázka řeší ve prospěch soutěžícího.

C.10.5 Protest se podává výhradně písemně hlavnímu rozhodčímu soutěže nejpozději 30 minut po vzniku skutečnosti, která je důvodem protestu, spolu se vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. Protest proti postupu hlavního rozhodčího lze vznést k PS TLG nejpozději jeden týden po skončení soutěže.

Příloha:

Tab.1 - Grafické znázornění tvaru telegrafních značek

A .- L .-.. W .-- 7 --...
B -... M -- X -..- 8 ---..
C -.-. N -. Y -.-- 9 ----.
D -.. O --- Z --.. . .-.-.-
E . P .--. 0 ----- , --..--
F ..-. Q --.- 1 .---- ? ..--..
G --. R .-. 2 ..--- / -..-.
H .... S ... 3 ...-- = -...-
I .. T - 4 ....- + .-.-.
J .--- U ..- 5 .....    
K -.- V ...- 6 -....    

D. Technická ustanovení

D.1 Soutěžní texty

Na soutěžích lze použít jen nahrávky, texty, předlohy a programové vybavení schválené PS TLG, což je stvrzeno otiskem razítka ČRK a podpisem pověřeného člena PS TLG na obalu distribučního média.

D.1.1 Příjem

D.1.1.1 Zdrojem textů pro příjem může být:
a) akustický záznam,
b) program pro počítač třídy IBM PC AT, který reprodukuje samostatně sestavené texty,
c) program pro počítač třídy IBM PC AT, který generuje a vysílá texty.

D.1.1.2 Složení textů musí odpovídat ustanovením C.4.1 - C.4.3, C.5.2 a C.5.3. Texty písmen, číslic a smíšené texty jsou v uvedeném pořadí uspořádány v samostatných sériích, každá série je uvozena kontrolním signálem v trvání přesně 120 vteřin o úrovni a výšce tónu, jakými je vysílána celá série.

D.1.1.3 Signál v přípojkách pro sluchátka všech soutěžících musí odpovídat těmto požadavkům:

- signál sinusový, zkreslení menší než 3 %, kmitočet 800 ± 40 Hz,
- úroveň signálu 1,55 V/8 ohm
- kolísání úrovně menší než 3 dB během jedné série textů,
- kolísání kmitočtu menší než 10 Hz během jedné série textů,
- odstup rušivých signálů větší než 40 dB,
- odchylka délky textů menší než 3 vteřiny do 100 PARIS,
menší než 2 vteřiny do 150 PARIS,
menší než 1 vteřina do 270 PARIS,
menší než 0,5 vteřiny nad 270 PARIS
jmenovitého tempa textu,
- tvarové zkreslení značek nejvýše 6 % při tempu 300 PARIS a kmitočtu nf signálu 800 Hz.

V případě akustického záznamu textů musí být zachovány tyto parametry:

- záznamový materiál pásek s dvojitou hrací dobou, kaseta C60, kompaktní disk (CD) nebo mini disk (MD),
- rychlost posuvu pásek - 9,53 cm/vt., čtvrtstopý záznam,
kaseta - 4,76 cm/vt.,
dle normy u ostatních médií.
- kolísání rychlosti posuvu ± 1 % u magnetických médií,
dle normy u ostatních médií,

D.1.1.4 Ke kontrole textů přijatých soutěžícími musí být k disposici kontrolní předloha v nejméně dvou vyhotoveních, která musí jednoznačně čitelně a správně zobrazit vyslané texty. Texty jsou na předlohách rozděleny podle sérií textů a seřazené číselně podle temp.

D.1.2 Vysílání

D.1.2.1 Texty pro vysílání jsou provedeny ve formě předloh z velkých tiskacích znaků. Text je uspořádán do skupin tak, že v každém řádku je pět skupin. Po každém čtvrtém řádku (tj. po každé stovce znaků) je jeden řádek vynechán. Předloha obsahuje 500 znaků, tj. 100 skupin na 20 řádcích.

D.1.2.2 Předloha má formát A5 (210 x 149 mm) a je orientována na výšku. Výška znaků je v rozmezí 5 až 8 mm, tisk černý na bílém podkladu.

D.1.2.3 Předlohy se vyhotovují v sadě po šesti kusech pro soutěže I. stupně nebo po třech kusech pro soutěže II. stupně.

D.2 Technické parametry soutěžních pracovišť

Na pracovištích jednotlivých závodníků a rozhodčích musí být k disposici volná pracovní plocha rozměrů alespoň 1 000 x 500 mm, osvětlení shora nebo zleva alespoň 200 Lx, plocha musí být doplněna vhodným sedacím nábytkem. Teplota na pracovišti se musí pohybovat v rozmezí 18 - 24 °C.

D.2.1 Příjem

Přípojky sluchátek soutěžících musí být zapojeny paralelně v nevětveném řetězci, na jehož jednom konci je zapojen zdroj signálu a na druhém konci pracoviště rozhodčích a kontrolní magnetofon nebo jiné zařízení zaznamenávající vysílaný akustický signál.

D.2.2 Vysílání

D.2.2.1 Pracoviště soutěžících a rozhodčích musí být vybaveno přípojkami pro sluchátka 4 kohm s roztečí zděří 20 mm; signál v přípojkách musí vyhovovat těmto požadavkům:

- signál sinusový, regulovatelný v rozsahu kmitočtů 550 - 1750 Hz,
- výkon minimálně 2 W/4 ohm, maximální harmonické zkreslení 3 %,
- rozsah regulace minimálně 40 dB,
- kolísání kmitočtu maximálně 10 Hz,
- odstup rušivých napětí minimálně 66 dB,
- kolísání úrovně maximálně 3 dB,
- úroveň pro magnetofon 20 mV ± 2 dB na zátěži max. 5 kohm;
- tvarové zkreslení značek nejvýše 6 % při tempu 300 PARIS a kmitočtu nf signálu 800 Hz.

D.2.2.2 Pracoviště musí být vybavena přípojkami pro telegrafní klíč s roztečí zděří 20 mm. Na zděřích nesmí být v nezaklíčovaném stavu napětí větší, než 30 V stejnosměrných, ve zkratu nesmí obvodem protékat proud větší, než 20 mA. Pracoviště musí být vybaveno normalisovanou přípojkou rozvodné sítě 220 V.

D.2.3 Praktický program

D.2.3.1 Pracoviště musí být vybaveno počítačem třídy IBM PC AT s operačním systémem MS DOS V.6 s konfigurací odpovídající potřebám použitých versí programů RUFZ a PED. Rozložení znaků na klávesnici soutěžícího musí odpovídat standardu US ASCII (QWERTY).

D.2.3.2 Pracoviště soutěžících a rozhodčích musí být vybaveno přípojkami pro sluchátka 4 kohm s roztečí zděří 20 mm; signál v přípojkách musí vyhovovat těmto požadavkům:

- výkon minimálně 2 W/4 ohm, maximální harmonické zkreslení 3 %,
- rozsah regulace minimálně 40 dB,
- kolísání úrovně maximálně 3 dB,
- úroveň pro magnetofon 20 mV ± 2 dB na zátěži max. 5 kohm,
- tvarové zkreslení značek nejvýše 6 % při tempu 300 PARIS a kmitočtu nf signálu 800 Hz.

D.2.3.3 Pracoviště musí být vybavena přípojkami pro telegrafní klíč s roztečí zděří 20 mm. Na zděřích nesmí být v nezaklíčovaném stavu napětí větší, než 30 V stejnosměrných, ve zkratu nesmí obvodem protékat proud větší, než 20 mA. Pracoviště musí být vybaveno normalisovanou přípojkou rozvodné sítě 220 V.


E. Kvalifikace rozhodčích

E.1 Soutěže pořádané podle těchto pravidel mohou rozhodovat jen kvalifikovaní rozhodčí. Jejich úkolem je hodnotit a posuzovat výkony soutěžících naprosto nestranně, objektivně a podle Pravidel soutěží ve sportovní telegrafii.

E.2 Rozhodčí školí, jmenuje a eviduje PS TLG na základě splnění dále uvedených podmínek.

E.3 Rozhodčí jsou zařazeni do následujících kvalifikačních tříd:
a) rozhodčí telegrafie II.třídy,
b) rozhodčí telegrafie I.třídy
c) rozhodčí telegrafie mezinárodní třídy.

E.4 Podmínky získání kvalifikace rozhodčího jsou následující:

E.4.1 Rozhodčí telegrafie II.třídy
- věk nejméně 18 roků,
- prokázání podrobné znalosti Pravidel soutěží ve sportovní telegrafii,
- schopnost sledovat sluchem smíšený text vysílaný tempem 150 PARIS a správně vyznačit chyby,
- schopnost správně hodnotit kvalitu vysílání,
- absolvovat školení rozhodčích nejméně II.třídy a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

E.4.2 Rozhodčí telegrafie I.třídy
věk nejméně 24 roků,
- kvalifikace a praxe rozhodčího telegrafie II.třídy po dobu nejméně tří roků, zkušenosti z nejméně deseti soutěží ve sportovní telegrafii, z toho nejméně z pěti jako hlavní rozhodčí,
- prokázat dokonalé znalosti Pravidel soutěží ve sportovní telegrafii,
- dobré organisační a řídící schopnosti,
- absolvovat školení rozhodčích nejméně I.třídy a úspěšně složit závěrečné zkoušky.

E.4.3 Rozhodčí telegrafie mezinárodní třídy
- věk nejméně 30 roků,
- kvalifikace a praxe rozhodčího telegrafie I.třídy po dobu nejméně pěti roků, zkušenosti z nejméně třiceti soutěží ve sportovní telegrafii, z toho nejméně z deseti soutěží I.stupně jako hlavní rozhodčí,
- dokonale ovládat problematiku sportovní telegrafie včetně mezinárodních pravidel a soustavně a trvale pracovat na jejím poli,
- získat přes 35.000 bodů v programu RUFZ nebo přijmout číslice tempem 300 PARIS,
- úspěšně složit zkoušky rozhodčího telegrafie mezinárodní třídy.

E.5 PS TLG jako doklad o nabyté kvalifikaci vystavuje rozhodčím průkaz, v němž je uvedeno jméno, příjmení a volací značka rozhodčího, kvalifikační třída a doba platnosti průkazu, případně její prodloužení.

E.6 Kvalifikace se získává na dobu pěti roků. Kvalifikace je platná dnem vystavení průkazu rozhodčího, doba její platnosti se počítá od 1.1. následujícího roku.

E.7 Platnost kvalifikace prodlužuje na dobu dalších pěti roků PS TLG, jestliže rozhodčí splnil alespoň jednu z následujících podmínek:
v uplynulých pěti letech rozhodoval na nejméně čtyřech soutěžích ve sportovní telegrafii ve funkci, která odpovídá jeho kvalifikaci,
zúčastnil se školení nebo doškolování rozhodčích telegrafie třídy, která odpovídá jeho kvalifikaci,
znovu složil zkoušky rozhodčího příslušné třídy.

E.8 Na jednotlivých stupních soutěží je stanovena tato nejnižší přípustná kvalifikace rozhodčích:

Funkce Soutěže II.stupně Soutěže I.stupně
Hlavní rozhodčí II. I.
Zástupce hlavního rozhodčího II. I.
Vedoucí rozhodčí pro příjem II. I.
Rozhodčí pro příjem II. I.
Vedoucí rozhodčí pro vysílání II. I.
Rozhodčí pro vysílání II. II.
Vedoucí rozhodčí pro praktický program II. I.
Rozhodčí pro praktický program II. I.

E.9 PS TLG deleguje na soutěže:
a) II.stupně - hlavního rozhodčího,
b) I.stupně - hlavního rozhodčího, zástupce hlavního rozhodčího a vedoucí rozhodčí disciplin.
Ostatní rozhodčí zve pořadatel s přihlédnutím k případným doporučením PS TLG.

E.10 Náplň činnosti rozhodčích na soutěžích je následující:

a) hlavní rozhodčí: odpovídá za regulérní průběh soutěže, má právo napomínat a diskvalifikovat soutěžící, řeší sporné případy a jeho rozhodnutí je konečné, kontroluje, schvaluje, vyhlašuje a odpovídá za výsledky soutěže, spolu s pořadatelem odpovídá za technické a organisační zabezpečení soutěže, odpovídá za zabezpečení sportovních soutěžních materiálů a za jejich ochranu před zneužitím,
b) zástupce hlavního rozhodčího: spolupracuje s hlavním rozhodčím a plní jeho pokyny, přebírá jeho pravomoc, jestliže se hlavní rozhodčí nedostaví nebo není schopen plnit svou funkci,
c) vedoucí rozhodčí pro příjem: odpovídá za regulérní průběh discipliny, zpracovává výsledky a odpovídá za ně, kontroluje tempo vysílaných textů a vede o něm průběžně protokol, který odevzdá hlavnímu rozhodčímu, rámcově vede skupinu rozhodčích opravujících přijaté texty, osobně kontroluje všechny texty, kde se počet chyb pohybuje na hranici přípustného limitu, odpovídá za činnost podřízených rozhodčích,
d) rozhodčí pro příjem: opravuje soutěžícími přijaté přepsané texty podle předloh, respektuje pokyny vedoucího rozhodčího discipliny,
e) vedoucí rozhodčí pro vysílání: odpovídá za regulérní průběh discipliny, zpracovává výsledky a odpovídá za ně, osobně kontroluje všechny texty, kde se počet chyb pohybuje na hranici přípustného limitu, odpovídá za činnost podřízených rozhodčích,
f) vedoucí skupiny rozhodčích pro vysílání: vede skupinu rozhodčích pro vysílání, posuzuje správnost a kvalitu vysílaného textu, dbá pokynů vedoucího rozhodčího discipliny,
g) rozhodčí pro vysílání: posuzuje správnost a kvalitu vysílaného textu, dbá pokynů vedoucího skupiny,
h) vedoucí rozhodčí pro praktický program: odpovídá za regulérní průběh discipliny, zpracovává výsledky a odpovídá za ně, odpovídá za činnost podřízených rozhodčích,
i) rozhodčí pro praktický program: odpovídá za regulérní průběh discipliny na svém pracovišti, dbá pokynů vedoucího rozhodčího discipliny.

E.11 Na soutěžích II.stupně, jichž se zúčastní méně než 16 soutěžících, je přípustné, aby hlavní rozhodčí rozhodoval některé nebo všechny discipliny sám.

E.12 Při porušení Pravidel soutěží ve sportovní telegrafii rozhodčím uloží mu PS TLG v závislosti na závažnosti přestupku:
- napomenutí,
- zastavení činnosti na omezenou dobu,
- snížení kvalifikační třídy,
- odnětí kvalifikace.

© OK1XU, 1998