Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj

Zápis z volby krajského manažera ČRK Brněnského kraje

Setkání proběhlo ve velkém sále Centra volného času v Brně Lužánkách (pořadatel radioklub OK2KUB).

Jako moderátor setkání byl navržen OK2PML. Zapisovatelem byl navržen a schválen Jiří Fencl OK2BDF, zápis kontroloval Emil Zahradník OK2BQU a Petr Špatka OK2IBT.

Po zahájení bylo konstatováno, že vzhledem k omezené účasti 33 členů ČRK z celkového počtu 313 radioamatérů v Jihomoravském kraji nelze podle § 9, odst.3 Organisačního řádu Českého radioklubu uskutečnit volbu krajského manažera, který musí být zvolen minimálně 20 procenty hlasů registrovaných radioamatérů.

Shromáždění pozdravil jménem, rady ČRK OK2ON. Objasnil nastalou situaci v ČRK způsobenou novým územním rozdělením České republiky a záměr vzniku územních odboček ČRK a přesun výkonné moci tyto odbočky.

Objasnil financování činnosti ČRK, zdroje příjmů, výdaje ČRK a jeho vztah k STSČ. Zdůraznil funkci ČRK z hlediska mezinárodního - zastupování v IARU. Konstatoval globální úpadek činnosti radioklubů v posledních letech.

Vzhledem k počtu zúčastněných doporučil na tomto shromáždění krajského manažera a krajskou radu tímto shromážděním navrhnout a tuto doporučit radě ČRK ke jmenování v tomto složení do funkce.

V následující diskusi odpovídal OK2ON na četné dotazy.

OK2KE se dotazoval a připomínkoval jednání bývalého předsedy STSČ, dotazoval se na důvody setrvání ČRK pod STSČ a způsob přerozdělování majetku bývalého Svazarmu.

OK2COS navrhuje založení školícího střediska pro mládež.

OK2PML žádá zástupce radioklubů v Brněnském kraji o i neformální setkání za účelem výměny vzájemného kontaktu a informací.

OK2TB doporučuje účast i mimobrněnských radioamatérů v budoucí krajské radě.

Po diskusi se ujal slova prozatímní krajský manažer Ondřej OK2PTA. Osvětlil svůj prvořadý úkol, uspořádat toto volební shromáždění. Informoval o zasedání krajské komise STSČ, kterého se zúčastnil. Podle něj jde naprostá většina financí na podporu činnosti s mládeží. Způsob rozdělování na jednotlivé zájmové organizace je podle masovosti a spolupráce s veřejností (viditelnosti na veřejnosti).

OK2MZ problém vidí v tom, že v regionu nefunguje žádná organizace pro radioamatéry. Jediná osoba ve funkci krajského manažéra nic neřeší. Je třeba funkční struktura včetně vlastního IČO a DIČ.

OK2OP navrhuje OK2PTA a OK2BEH do krajské rady.

OK2FSC konstatuje nevhodný termín shromáždění, kolidující se setkáním a burzou pořádaných Svazem moravskoslezských radioamatérů. Otvírá otázku vzájemného vztahu ČRK a SMSR.

OK2PTA odpovídá, pozvánku odeslal všem fyzickým osobám, členům ČRK v Brněnském regionu, ale žádné výhrady k termínu shromáždění nebyly a žádný z 313 radioamatérů na kolizi termínu neupozornil.

Podle OK2ON existuje smlouva s SMSR ještě z dob federace.

OK2BEH vidí budoucí krajskou radu jako radu pro činnost s mládeží.

Následovala tajná volba kandidáta, který bude doporučen radě ČRK na post krajského manažéra. 29 hlasy byl zvolen Ondra OK2PTA.

Shromáždění doporučuje radě ČRK jmenovat Ondřeje Pavelku OK2PTA a dále jako členy neformálního krajského výboru Zdeňka Životského OK2BEH (radioklub OK2KEA) a Jaroslava Klimeše OK2KE (radioklub OK2KBR).

Dále doporučuje budoucí krajské radě oslovit všechny radiokluby v regionu (i nečleny ČRK, např. OK2KOJ).

V Brně 8.12.2001

Zapsal: Jiří Fenc1 OK2BDF

Schválil: Emi1 Zahradník OK2BQU, Petr Špatka OK2IBT

© OK1XU, 2002