Přeskočit na obsah

Karlovarský kraj

Zápis z jednání krajské konference členů Českého radioklubu Karlovarského kraje

Datum: 8.12.2001

Přítomno:
27 radioamatérů z Karlovarského kraje,včetně zástupců jednotlivých klubů zastupující dohromady cca 100 členů ČRK Karlovarského kraje
Pavel OK1PJX - dočasný krajský manažer
Milan Mazanec OK1UDN - zástupce rady ČRK
Jiří Dietz - zastupitelstvo Karlovarského Kraje

Program:

 1. Zahájení, informace o vytvoření krajské odbočky
 2. Představení kandidátů
 3. Řádná volba krajského manažera a krajské rady ČRK
 4. Informace o aktivitách radioamatérů v Karlovarském kraji
 5. Diskuse

Závěry:

 1. Pavel JINDRA OK1PJX přivítal všechny přítomné a krátce je seznámil s důvody vzniku krajských odboček. Petr NOVÁK OK1WPN informoval o zavedení a fungování krajských struktur STSČ.O rozložení hlasovacích práv a způsobech financování. Zástupce krajské exekutivy Jiří Dietz upřesnil vztah STSČ ke krajskému zastupitelstvu prostřednictvím komise pro sport vzdělání a kulturu. Podotknul na nízký rozpočet pro mládež a sport v kraji. Je nutné se ve zvýšené míře věnovat práci s mládeží a v co největší míře navázat spolupráci se školami a zařízeními pro mládež. Milan MAZANEC OK1UDN uvedl konkrétní důvody o vzniku krajských odboček. Upřesnil možnosti financování a vztah ČRK jako člena STSČ a z toho plynoucí výhody.
 2. Jako jediný kandidát byl několika členy navržen Pavel OK1PJX. Pavel se krátce všem přítomným představil. Uvedl.že se své případné funkce i přes svůj relativně nízký věk (23 let) a právě dokončované studium na vysoké škole elektrotechnické zhostí co nejlépe.
 3. Všichni zúčastnění souhlasili s tím, že volba krajského manažera bude provedena veřejným hlasováním. Milan MAZANEC OK1UDN vedl hlasování ve kterém byl všemi hlasy do funkce zvolen Pavel JINDRA OK1PJX. Ten poděkoval všem za projevenou důvěru. Vyzval pro vytvoření krajské rady tak, aby v ní byly zastoupeni minimálně zástupci každého okresu. Do krajské rady byli navržení následně zvoleni bez námitek tito členové:
  Milan NAKLÁDAL, OK1UEC, - Sokolov
  Petr LANGMŰLLER, OK1CLU, - Ostrov nad Ohří
  Petr Čech, OK1VOW, - Cheb
  Václav Bárta, OK1JNU, - Nejdek
 4. Zástupci jednotlivých klubů informovali o svých aktivitách a představili své kluby. Uvedly hlavní aktivity během roku, informovali o výchově mladých radioamatéru apod.
 5. Vše plynule přešlo v rozsáhlou diskusi. V diskusi se měli možnost všichni vzájemně poznat a navázat větší spolupráci. Zároveň se dohodla vůle uspořádat na jaře příštího roku větší akci pro veřejnost pro popularizaci radioamatérského sportu. Jednalo by se o veřejný závod v ROB s dalšími doprovodnými akcemi.

Zapsal Pavel JINDRA, OK1PJX

© OK1XU, 2002