Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

13.říjen 2004

Zápis
z pracovního setkání radioamatérů Moravskoslezského kraje
spojeného s volbou krajského zástupce ČRK
konaného dne 24.9.2004 v Ostravě

Přítomní: Josef Novák (OK2BK), Boris Konečný (OK2UWF - zástupce klubu OK2KQQ), stávající krajský zástupce ČRK Milan Gregor (OK2TSE). Ćlenové radioklubu OK2KOD (5 členů) využili možnost volby krajského zástupce korespondenční formou.

Všichni zúčastnění vyslovili souhlas s tím, aby Milan OK2TSE vykonával i nadále funkci krajského zástupce ČRK pro Moravskoslezský kraj.

Jelikož se voleb nezúčastnil potřebný počet členů ČRK (20%), prohlašuje OK2TSE volbu za neplatnou a ponechává jmenování krajského zástupce ČRK pro Moravskoslezský kraj na rozhodnutí Rady ČRK.

Milan Gregor, OK2TSE

Ostrava, 11.10.2004


14.září 2004

Vážení kolegové,

dovoluji si pozvat všechny, kdo mají zájem, na pracovní setkání radioamatérů Moravskoslezského kraje, které se koná dne 24.9.2004 v 16:30 hodin v objektu tzv. Nové knihovny Vysoké školy báňské v Ostravě - Porubě.

Hlavním bodem programu bude volba nového krajského zástupce ČRK. Prozatím tuto funkci vykonávám já, prostor pro další návrhy je samozřejmě otevřen.

Volit můžete na setkání, nebo i korespondenčně (e-mailem nebo eventuálně dopisem, na adresu Josefa Nováka OK2BK uvedenou níže), ovšem vždy pouze jednou z možností. Doplňte proto prosím hlas pro svého kandidáta o svou CALL (případně CALL těch, kteří Vás požádají o zprostředkování). Uzávěrka korespondenčního hlasování bude 23.9.2004, zvažte prosím proto doručovací lhůty České pošty.

Adresa pro korespondenční volbu:

Josef Novák
1. čs. armádního sboru 1302/6
708 00 Ostrava - Poruba
Adresa pro volbu e-mailem: josef.novak@centrum.cz

Děkuji za přečtení a těším se na Vaši účast.

Milan Gregor, OK2TSE
J.Matuška 34
700 30 Ostrava-Dubina
milangregor@volny.cz


17.listopad 2001

Zápis z krajské konference Moravskoslezkého kraje
konané dne 17.11.2001. v Ostravě

Krajský manažer: Dušan Müller, OK2MDW
Přítomni: D.Šíma (OK2WAZ), E.Lux (BHM), I.Komínek (BVA), R.Pajurek (OR), P.Svoboda (PSE), M.Svoboda (OK2-32236), F.Lupač (LF), V.Večeřa (INW), A.Šturm (OU), J.Lukeš (PKF), V.Kopřiva (PBR), Z.Dumal (SZD), M.Gregor (PSE), M.Smolka (SAD), A.Burakowski (IPW), J.Sýkora (SSJ), J.Kimmel (PMS), M.Jamrož (TMO), T.Kožušník (VJP)
Celkem přítomno 19 členů ČRK s trvalým pobytem na území Moravskoslezkého kraje.

Zápis z jednání:

  1. V 10:00 seznámil OK2MDW přítomné se současným stavem vytváření krajských odboček STSČ a ČRK.
  2. 10:15 až 12:15 diskuse přítomných o volbě krajského manažera a vytvoření krajské odbočky.
  3. 12:15 návrh kandidátů a volba krajského manažera. Je navržen pouze jeden kandidát, ing. Milan Gregor, OK2TSE, který spolupracoval s OK2MDW na přípravě krajské konference a je seznámen se současným stavem věci. Navržený se svojí kandidaturou souhlasí.
  4. Ve volbě se všichni přítomní jednohlasně vyjádřili pro obsazení funkce krajského manažera moravskoslezkého kraje ing. Milanem Gregorem, OK2TSE.
  5. Protože se volby zúčastnilo méně než 20% členů ČRK s trvalým pobytem v kraji, prohlašuje OK2MDW volbu za neplatnou, s tím, že o jmenování krajského manažera rozhodne rada ČRK.
Závěr jednání: Na základě průběhu krajské konference a vyjádření všech přítomných členů ČRK doporučuje OK2MDW radě ČRK, aby do funkce manažera moravskoslezkého kraje jmenovala ing.Milana Gregora, OK2TSE.

Ing. Dušan Müller, OK2MDW
prozatímní manažer Moravskoslezkého kraje

V Ostravě-Porubě 17.listopadu 2001

© OK1XU, 2002