Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj

ZÁPIS
z krajské konference ČRK Olomouckého kraje, konané dne 13.10.2001 v 10.00 hod
v Domě dětí a mládeže, tř. 17 listopadu 47, Olomouc.

Přítomni: viz prezenční listina !

Omluvil se krajský zástupce STSČ PhDr. Stružka, který se musel zúčastnit schůze AMK, kde zastává velmi důležitou funkci.

Konferenci zahájil K.Vrtěl- OK2VNJ, který se zúčastnil schůze krajských manažerů v Praze, jako předběžně ustanovený zástupce Olomouckého kraje. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem a hlavním cílem této konference-volbou krajského manažera.

 1. Úvodem promluvil zástupce rady ČRK R. Zouhar, OK2ON. Seznámil přítomné s důvodem volby krajského manažera. Hlavním důvodem je skutečnost, že nové státoprávní uspořádání se promítne do činnosti radioamatérů. Na úrovni krajů by se měly vytvořit krajské odbočky ČRK (název není definitivní). Na tyto orgány pak bude delegována část pravomocí, ale i povinností, které prozatím spadaly na ČRK. Velmi důležitým úkolem pro krajské pobočky by mělo být rozdělování, ale v neposlední řadě i získávání finančních prostředků. Definitivní podoba krajských orgánů bude budována postupně a jejich definitivní uspořádání bude schváleno na sjezdu ČRK, kde bude v tomto smyslu změněna i podoba stanov.
 2. Vzhledem ke skutečnosti, že řada delegátů měla k problematice řadu dotazů a připomínek, byla proti původnímu programu otevřena diskuse s tím, že volba krajského manažera proběhne až po této diskusi.
 3. K. Vrtěl - OK2VNJ promluvil o některých skutečnostech, které byly projednány na schůzi předběžné ustanovených zástupců krajů na ČRK v Praze. Uvedl, že nelze počítat s tím, že se podaří získat větší finanční částky. Je možno počítat s příspěvkem na práci s mládeží, s příspěvkem na sít' PR a převaděče. Dále seznámil přítomné s termínem tradičního setkání radioamatérů v Olomouci. Letos se bude konat v Domově dětí a mládeže v Olomouci, a to dne 28.12.2001.
 4. V. Jelínek - OK2BDX (RK Přerov) upozornil, že organizace ČRK nejsou členy Svazu neziskových organizací. Tato instituce spolupracuje velmi úzce s orgány Evropské unie a lze odtud získat i finanční prostředky. Uvedl, že při rozdělování finančních prostředků by se měla brát v úvahu aktivita jednotlivých radioklubů. Dále vznesl návrh, zda by v klubech nemohla zůstávat část členských příspěvků.
 5. A.Hanák - OK2BMB k tomu uvedl, že kriterium aktivity radioklubů pro získávání finančních příspěvků s největší pravděpodobností nebude možno uplatnit, a to vzhledem ke skutečnosti, že struktura členské základny, která byla používána v minulosti (každý radioamatér musel být členem nějakého radioklubu) v dnešní době již neplatí. Řada amatérů (mnohdy velmi aktivních) není členem žádného radioklubu. O to odpovědněji musí vedení krajských odboček v budoucnu postupovat při rozdělování ev. získaných finančních prostředků tak, aby sloužily co největšímu okruhu radioamatérů.
 6. Ing. J. Peček - OK2QX uvedl, že v zahraničí vznikají radiokluby čistě účelově: skupina radioamatérů se spojí, z prostředků vlastních, případně z prostředků, získaných od sponzorů zakoupí špičkové zařízení, které pak společně využívají
 7. V. Novotný- OK2GE seznámil přítomné s činností jejich radioklubu (OK2KCN).
 8. J. Klíma - OK2KK upozornil. že hlavním cílem dnešní konference je volba krajského manažera a diskuse o budoucím uspořádání radioamatérské organizace. A vyzval diskutující, aby jejich příspěvky směřovaly k tomuto tématu. V tomto ho podpořil i M. Svozil - OK2SO a T.Mádr- OK2MTM.
 9. Ing. J. Peček - OK2QX se ještě vrátil k připomínce OK2BDX o nutnosti navázání spolupráce s orgány EU (Sdružení neziskových organizací). Jako přiklad uvedl skutečnost, že zástupci radioklubů Slovinska a Maďarska zpracovali projekt modernizace sítě PR v sousedících regionech těchto států. Na základě tohoto projektu získali pro modernizaci od EU finanční prostředky ve výši, kterou ani ve snu nepovažovali za možnou.
 10. OK2ON odpověděl na některé diskusní příspěvky. Zdůraznil, že nelze počítat s tím, že by finanční prostředky od ČRK byly velké, pokud vůbec je možno s nějakými počítat. Dosavadní základní členské příspěvky ani nepokrývají základní výdaje ČRK. Příspěvky pro činnost bude nutno zřejmě získávat z krajských rozpočtů a od sponzorů.
 11. Na základě návrhu J. Klímy OK2KK byl jako krajský manažer pro Olomoucký kraj zvolen jednohlasně K.Vrtěl - OK2VNJ.
 12. OK2VNJ poděkoval za důvěru, požádal však přítomné vzhledem k jeho značné pracovní vytíženosti o všemožnou pomoc.

V Olomouci, dne 13.10.2001

Zapsal: A.Hanák-OK2BMB

© OK1XU, 2002