Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj

12.říjen 2004

Zápis
z jednání radiomatérů Plzeňského kraje, konaného dne 29.září 2004

Přítomni : zástupci radioklubů ČRK OK1OFM - Plzeň , OK1OPT -Kozolupy, OK1KUW - Stříbro, OK1KQJ - Staňkov. OK1KNF - Kdyně, OK1KDO - Domažlice, K1KRY - Rokycany, OK1KFH - Spál.ené Poříčí, OK1KMU - Tachov

Značky zúčastněných dle prezenční listiny:
OK1DRQ, OK1WAV, OK1IWS, OK1AXX, OK1WMV, OK1TRM,OK1AVP, OK1LV, OK1PGS, OK1MR, OK1VKX, OK1POS, OK1ICJ, OK1UEB, OK1IBB,OK1CVP, OK1ZJL, OK1ZAJ, OK1WN, OK1HAB, OK1ZJN, OK1CT, OK1XUV, OK1FKL, OK1MCS , OK1JFH , OK1HAL

Hosté: OK1UU, OK1DOM

Program:
1.Informace o financování radioklubů a jeho možnosti od Krajkého úřadu
2.Činnost a aktivita jednotlivých radioklubů CRK v Plzeňském kraji
3.Volba krajského manažéra pro Plzeňský kraj
4.Diskuze

Po zahájení podal Krajský manažer inforamci o čerpání finančních prostředků od Krajského úřadu. Bylo upozorněno, že na internetových stránkách KÚ je možnost se seznámit s pravidlly, které upravují pravidla pro získání dotací, způsob žádosti atd.

Přítomní byli seznámeni s tim, že na letošní rok byla ze strany jednotlivých radioklubů požadována v souhrnu částka ve výši 50.000,- Kč a skutečnost je taková, že KÚ poskytl částku ve výši pouze 4.000,- Kč , která musí být účelově použita pouze a jedině na zajištění akcí pro děti a mládež.Takže veškeré prostředky budou prostřednicvtím ČRK poskytnuty radioklubu Domažlice OK1KDO. OK1WN byl již o této skutečnosti informován. Při této příležitosti padla také otázka propagace naší činnosti na veřejnosti a možnosti získávání finančních podpor ze strany městských úřadů.

K činnosti jednotlivých radioklubů, vystoupil OK1WN s inforamcí, jak se v radioklubu OK1KDO pracuje s dětmi a mládeží, velmi zajímavé byla inforamce o propojeni radiokluu OK1KDO s CB klubem v Domažlicích. Členové radioklubu Stříbro informovali o své činnosti a o tom, že zásluhou toho, že se se svými výsledky prezentují, tak jim radnice každoročně přispívá na svojí činnost částkou 5.000,- Kč

Také zde byla zmíněna aktivita členů radioklubu OK1OFM - jehož členové uskutečnili dvě zajímavé VKV expedice do HB0 a TK a umožnili, kromě jiného několika OK stanicím si udělat nové země na VKV /případně velmi zajímavá spojení ze vzácných QTH lokátorů.

A v neposlední řadě byly účastnící seznámeni s činností nejúspěšnějšího radioklubu našeho kraje , kterým bezesporu zatím je staňkovský OK1KQJ , jehož členové dosahují v rámci OK i Evropy výborných výsledků ve světových závodech na KV.

Krátce byla zmíněna činnost dalších radioklubů .

Bylo zdůrazněno, že je v budoucnu třeba více prezentovat naši činnost, možností je několik -především v regionálním tisku a také na místní urovni.

Volba krajského manažéra

Osazenstvo bylo vyzváno k podání návrhů. Jediný návrh podal OK1XUV a to stávajícího krajského namažéra OK1DRQ - svůj návrh odůvodnil a došlo k hlasování s výsledkem 26 PRO, 0 PROTI.

OK1DRQ slíbil, že i vnásledujícím období se bude snažit pro radiokluby.udělat co bude v jeho silách a očekává pomoc i ostatních.

Diskuze

Vystoupil OK1UU, který informoval v krátkosti o nadcházejícím sjezdu ČRK o tom, co by bylo třeba změnit atd. Snažil se v krátkosti přesvedčit přítomné, že takzvaný opoziční program je právě ten správný. Zda se to podařilo jukáže blízká budoucnost.

Rozběhla se debata, padla také otázka, jak to myslí s nákupem nějaké nemovitosti, zda se skutečně počítá s místem vedoucího QSL služby pro nečlena ČRK - OK1RR.

OK1UU odpověděl, že , pokud se OK1RR bude o tuto funkci ucházet a bude vybrán, bude to jen diobře pro ČRK. Připomněl, že to není až tak dobře placené místo a zdůraznil, že tomu bude předcházet výběrové řízení.

Další veškerá diskuze byla vedena kolem nadcházejícího sjezdu ČRK, diskutovalo se vetšinou bez emocí, klidně. Další host OK1DOM v diskuzi veřejně nevystoupil.

Na závěr nebylo přijato žádné usnesení, které by zavazovalo, nebo jiným způsobem doporučovalo členům ČRKz Plzeňského kraje, kteří se zúčastní sjezdu ČRK 16.10.2004, jak mají hlasovat.

Poznámka OK1DRQ č. 1: Osobně se omlouvám, že jsem opomněl připomenout aktivitu radioklubu OK1KMU - jmenovitě Jitky OK1HAL, kerá ač přítomna se ani nezmínila - kteří pořádají setkání na Sycheráku a neodradilo je ani, že účast není vysoká a připravují další ročník.

Poznámka OK1DRQ č. 2. osobně mne mrzí a dost se divím, že ze strany současného vedení ČRK případně nškterých kandidátů nikdo neprojevil zájem se našeho sezení zúčastnit a prezentovat se.

Zapsal OK1DRQ


25.červen 2002

ZÁPlS


z krajské konference ČRK Plzeňského kraje konané dne 25.6.2002

Zahájení: v 16.30 hodin

Přítomní: zástupci radioklubu OKlOFM Plzeň, OKlKDO Domažlice, OKlKNF Kdyně, OK1KQJ Holýšov, OK1KUW Stříbro, OK1KCY Klatovy, OK1OPT Kozolupy, OK1KRQ Plzeň a 11 samostatných členů ČRK

Jmenný seznam /značka/: Burian /OKIAY/, Ciprián /OKlCM/, Ruský /OK1MR/, Kordík /OKlVKX/,Vitík /OK1LV/, Slanec /OKlMCS/, Jurena /OKlPGS/, Pok /OK1DRQ/, Fiala /OKlWAV/, Lettl /OKlFKL/, Rotternborn /OKlTRM/, Muska /OK1WMV/, Hofbauer ml. /OKlXUV/, Hofbauer st./OKlCUV/, Šavel /OKlZMS/, Oliberius /OKlDLY/, Pavlas OKlIAA/, Suda /OKlIJS/, Topinka /OKlSFT/, Vlk /OKlWN/, Plojhar St. /OKlIBB/, Kohout /OKlMTX/, Zimmermann /OK1MZM/, Tera /OKlMZT/, Pecherová /OKlCAM/, Špaček /OK1POS/, Hudec /OK1AUK/, Nový /OKlZJN/, Lonský /OKlZJL/, Janovský /OK1AVP/, Chramosta /OKlAWA/, Červený /OKlCVP/, Benedikt /OK1UEB/, Todl /OK1VĚC/, Schuldes /OK1IWS/, Kule /OKlDOL/

Hosté: Ing. Mulač- za STSČ, Linhart /OKlULE/ - host ČRK za Středočeský kraj, Matoška /OKlIB/, Linhart /OK1AEC/ - oba nečlenové ČRK.

Předem se omluvili zástupci radioklubu OKlKBI - Horažd'ovice, OKlKFH - Spálené Poříčí

 1. Konferenci zahájil Pok /OK1DRQ/, krátce seznámil přítomné, proč vlastně byla svolána a jaký má význam.
 2. P. ing. Mulač seznámil se situací v Plzeňském kraji, s tkzv. grantovou politikou Krajského úřadu Plzeňského kraje a s limity pro přidělování prostředků k organizaci nebo účasti na sportovních akcích, jak je sestavena krajská komise, jak by měla vypadat spolupráce jeho a jednotlivých. krajských zástupců jednotlivých svazů.
 3. P. Linhart /OK1ULE/ podal informaci o situaci ve Středočeském kraji, obecně se zmínil proč vlastně se volí krajský zástupce ČRK a vytváří se krajské odbočky ČRK.
 4. Proběhla volba dočasného krajského zástupce ČRK. Navrženi byli tři kandidáti v pořadí Zdeněk Hofbauer ml. - OKlXUV, Pavel POK - OK1DRQ , František Jurena - OKlPGS. Veřejnou volbou byl zvolen dočasným krajským zástupcem ČRK OKlDRQ-dostal 32 hlasů, OK1XUV-1 hlas, OKlPGS - 2 hlasy.
 5. V diskusi především na téma krajská odbočka ano či ne, vystoupilo 8 přítomných a bylo mimo jiné navrženo, aby v rámci krajské odbočky pracovala pod vedením krajského zástupce ČRK takzvaná poradní skupina, ve které by byli zastoupeni členové jednotlivých radioklubů, pokud o to projeví zájem. V rámci diskuse se přihlásili a navrhli své zástupce radiokluby OKIKUW - OKlXUV, OKlKQJ - OK1AY, OK1KDO - OKlWN, OKlKNF - OKlIBB, OKlOFM - OKlPGS, OKIKCY - OK1DLY, za samostatné členy navrhl OKlDRQ, aby v této poradní skupině byl OKlVEC, protože je to zároveň člen radioklubu OKIKPT, který jako klub není součástí Českého radioklubu, ale jeho 1l členů jsou samostatní členové ČRK. P.ing. Mulač informoval o tom, jak to mají uspořádané ve Svazu vodáků ČR.
 6. V dalším bodě došlo k hlasování o vzniku krajské odbočky ČRK - všichni přítomní souhlasili, dále byla jednohlasně schválena poradní skupina s tím, že bude možné dodatečně kooptovat do ni další členy z řad radioklubů ČRK, jejichž zástupci se na konferenci nedostavili a projeví dodatečně zájem.
 7. Závěrem bylo rozhodnuto, že koncem září nebo počátkem října tohoto roku, bude-li to nutné, bude svolána podobná konference. Předpokládá se, že ze setkání krajských zástupců z jednotlivých krajů s vedením ČRK, které se uskuteční 30.8.2002 v Holicích, vyjdou najevo další otázky, které bude nutné do konce roku vyřešit.
Výsledky konference:
 1. zvolen krajský zástupce ČRK Plzeňského kraje,
 2. ustanovena krajská odbočka ČRK Plzeňského kraje,
 3. ustavena poradní skupina krajského zástupce ČRK,
 4. schůzka poradní skupiny se uskuteční v první polovině září a pokud si to situace vyžádá bude svolána následně podobná konference.
Zapsal:Pavel POK, OK1DRQ

Jednání skončeno v 18.40 hodin

Poznámka: pokud se jednání zúčastnil ještě někdo další, tak nebyl zapsán a podepsán.

© OK1XU, 2002