Přeskočit na obsah

Praha

Zapis
volebního shromáždění členů Českého radioklubu v Praze
ze dne 13.prosince 2002

  1. Jednání se uskutečnilo dne 13.12.2001 v posluchárně č.54 budovy ČVUT FEL v Praze 6 za účasti 37 členů ČRK z Prahy.
  2. Úvodem OK1UDN seznámil přítomné s účelem schůzky a s posláním krajských manažerů ČRK za situace uvádění krajského zřízení ČR v život. Konstatoval, že po zkušenostech z jiných krajů byli nejprve všichni pražští členové ČRK (přes 650) osloveni písemně, zda mají zájem se volebního shromáždění zúčastnit, z toho 124 členů písemně zareagovalo, 89 projevilo zájem o volbu korespondenční, ale z nich 80 projevilo o zájem i o volbu osobní na volebním shromáždění. Proto bylo toto shromáždění svoláno, skutečná účast je ovšem nižší. Přítomní vyslovili souhlas, aby OK1UDN vedl tuto schůzi.
  3. K návrhu OK1UDN doplnil OK1XU informaci o poslání krajských manažerů, i o očekáváních, která lze spojit s existencí odbočky ČRK v Praze - zejména oživení poněkud stagnujícího radioamatérského života v hlavním městě, kursy pro začínající radioamatéry jako vklad do zlepšení radioamatérského provozu na pásmech, radioamatérská setkání apod.
  4. V širší diskusi přítomných komentovány jak návrhy, které došly písemně (např. i pořádní radioamatérských plesů), tak došlé kandidatury, shrnutí současných rysů spolkového života radioamatérů v Praze (každoroční burzy OK1KFX, pravidelné tématicky orientované schůzky), účelnost existence krajského manažera ČRK i účelnost existence odbočky ČRK v Praze. Otakar Pekař, OK1TO, Josef Zabavík, OK1ES, Jiří Štěpán, OK1ACO, Josef Hájek, OK1AMA, Zdeněk Krutina, OK1EU, a Martin Huml, OK1FUA, projevili v diskusi zájem pracovat při zastupování radioamatérů vůči orgánům pražské samosprávy i při případném zřízení pražské odbočky ČRK.
  5. Na základě diskuse shrnul OK1UDN převažující stanoviska i kandidatury. K jeho návrhu byl přítomnými aklamací zvolen OK1TO krajským manažerem ČRK, a jako jeho spolupracovníci OK1ES, OK1ACO, OK1AMA, OK1EU a OK1FUA. Všem zvoleným bylo současně uloženo působit i jako přípravný výbor odbočky ČRK v Praze.
  6. Zvolení kolegové ihned na místě sjednali způsoby budoucí spolupráce.

Zapsal: OK1UDN

© OK1XU, 2002