Přeskočit na obsah

Ústecký kraj

Z Á P I S
z jednání Krajské konference ČRK Ústeckého kraje
konané dne 16. února 2002 v Ústí nad Labem

Místem konání konference byla školní místnost Depa kolejových vozidel ČD v Ústí nad Labem.

Konference byla zahájena v 10 00 hod.

Na konferenci bylo pozváno 109 přímých členů ČRK a 19 zástupců členských radioklubů. Dostavilo se 30 účastníků. Doručeny byly 4 omluvy neúčasti.

Konferenci zahájil a v neobvyklém prostředí účastníky uvítal V.Jenček, OK1JLT, a poté předal řízení dalšího jednání svolavateli konference a dočasnému manažerovi ČRK v Ústeckém kraji, J. Štíchovi, OK1JST. Ten hned v úvodu poděkoval přítomným za to, že se dostavili. Zvlášť pak přivítal p.Pavku, zmocněnce STSČ pro Ústecký kraj, který byl na konferenci také pozván. Zdůvodnil konání konference v daném místě, a to snahou o minimalizaci nákladů na konferenci. Dále zdůvodnil konání konference jako takové. Při svém vystoupení se opíral o matriály z IN stránek ČRK, Organizační řád ČRK, Usnesení sjezdu ČRK a texty zápisů z již konaných konferencí v jiných krajích.

V další části programu vystoupil p.Pavka. Objasnil význam své funkce a naznačil své představy o budoucí spolupráci.

Dále bylo přistoupeno k hlavnímu bodu programu. J. Štícha vyzval účastníky konference, aby předložili své návrhy kandidátů na funkci krajského manažera ČRK. Výsledek byl nulový, ač každý byl pozvánkou současně vyzván, aby se na tento úkon připravil.

Následně vystoupilo několik účastníků konference s návrhem, aby se manažerem stal J.Štícha, a tento svůj návrh různě zdůvodňovali. Účastníci konference se dohodli, že při dané účasti lze považovat závěry konference za platné a proto bylo přistoupeno k volbě manažera. Hlasy všech přítomných byl zvolen J. Štícha, OK1JST, který poté funkci přijal. Jelikož nebyl k dispopzici jiný kandidát a všichni přítomní zvedli ruku "pro", nebylo nutno zkoumat hlasy členů přímých a hlasy delegátů klubů .

V dalším programu byla diskutována otázka ustavení krajské odbočky ČRK, ovšem bez konkretních závěrů.

Následovala "burza" kontaktních adres. To má přispět k informování manažera o dění v kraji a umožnit sestavení plánu radioamaterských akcí v kraji. Poskytnutí takového plánu ostatně požaduje i zmocněnec STSČ. Na závěr bylo ještě jednou poděkováno za účast a "za odměnu" byla nabídnuta exkurze do prostor Depa kolejových vozidel a Střediska radiové techniky ČD. Nabídka byla mnohými nadšeně přijata.

V Ústí nad Labem 16 .února 2002

zapsal V. Jenček, OK1JLT

© OK1XU, 2002