Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina

16.srpen 2004

Zápis z krajské konference ČRK kraje Vysočina

Datum jednání: 07. 08. 2004

Místo jednání: Jihlava, Pivovarská restaurace

 1. Zahájení a přivítání
  • Zahájení a přivítání provedl OK2BPV
  • Přítomno 11 členů, dle presenční listiny přítomní zástupci radioklubů ČRK si přinesli mandát svých členů k hlasování a volbě, RK OK1KHB - 7 členů, OK2KFK - 12 členů, OK2KEY - 3 členové
  • Omluveno 12 členů, dle přílohy 11 omluvených využilo možnosti volby korespondenční formou
  • Dle databáze ČRK bylo pozváno 101 členů, 4 pozvánky se vrátily jako nedoručitelné, t.j. v kraji Vysočina je celkem 97 členů ČRK
  • Bylo konstatováno, že krajská konference je usnášeníschopná
 2. Diskuse kolem činnosti krajských manažerů
  • Stávající manažer OK2BPV poukázal na svoji malou zkušenost při jednání se státními orgány a doporučil, aby byl zvolen jiný manažer. V následující diskusi však jiný kandidát, který by souhlasil s volbou, navržen nebyl. Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo splnit usnesení minulé Krajské konference o zřízení krajské odbočky, bude tato vytvořena a její výbor se stane poradním orgánem manažera.
 3. Volba krajského manažera ČRK
  • Pro stávajícího manažera Stanislava Buriana, OK2BPV hlasovali jednomyslně všichni členové s hlasovacím právem, včetně hlasů zaslaných
  • Protože získal potřebný počet oprávněných hlasů, byl opětně zvolen
 4. Zřízení krajské odbočky ČRK
  • Krajská konference rozhodla o zřízení krajské odbočky a byl zvolen její výbor:
   ZS - ing. Jiří Bruchanov, OK2PDE
   HB - Jiří Prokop, OK1NOA
   PE - František Pokorný, OK1FP
   region TR, odkud nebyl na konferenci přítomen žádný zástupce, bude kontaktován a případně doplněn do výboru dodatečně
 5. Závěr
  • OK2BPV poděkoval všem přítomným za účast a projevenou důvěru

Zapsal: Jan Flaška, OK2ZDL

V Jihlavě dne 07. 08. 2004


27.listopad 2002

Vážení přátelé,

protože poněkud vázne spolupráce mezi jednotlivými okresy našeho regionu, chtěl bych se podělit o informace alespoň touto cestou. Znovu apeluji na zástupce jednotlivých radioklubů, aby poskytli kontaktní adresy, přicházíme zcela zbytečně o možnost zviditelnění naší činnosti a tím i jakékoliv dotace ze strany státních orgánů. Doporučená cesta k získávání informací - kraj - zástupce STSČ - zástupce ČRK - radiokluby - jednotliví členové - je zdlouhavá a nepřináší očekávané výsledky.

Blíží se termín k předkládání grantových programů, a je možnost prezentovat i další akce.

Doporučuji vřele internetové stránky krajského úřadu Vysočina, kde jsou aktuální zprávy. Jako příklad uvádím následující dopis:

Dobrý den. Věnujte, prosím, pozornost následující zprávě. V rámci zvýšení informovanosti sportovní veřejnosti je v provozu veřejná databáze akcí v kraji Vysočina. Do této databáze má po zaregistrování přístup každý (sportovní svazy, krajská sdružení, jednotlivé sportovní organizace .....). Najdete ji na stránkách www.kr-vysocina.cz v odkazu servis pro občany. Pokud si na tento odkaz kliknete, otevře se Vám další stránka, kde najdete vlevo odkaz AKCE V KRAJI. Zde si již vyberete o jaké akce máte zájem, a po jejich zvolení se můžete zaregistrovat a vkládat Vaše vlastní akce. Tuto databázi tak můžete využít jak k předání informací o Vašich akcích, tak pro Vaší informovanost o akcích jiných subjektů. Pokud máte zájem, předejte tuto informaci těm organizacím, jednotám, spolkům, či složkám, které zastřešujete, popř. dalším sportovním subjektům.

S pozdravem

Jaroslav Petřivý
Odbor školství, mládeže a sportu kraje Vysočina

Stanislav Burian, OK2BPV
manažer ČRK pro Kraj Vysočina


26.únor 2002

Vážení přátelé,

v souvislosti s reformou veřejné správy přistoupil i Český radioklub na myšlenku decentralizace a snaží se vytvořit krajské struktury ve své organizaci. K zastupování zájmu radioklubů a členů ČRK vůči krajským orgánům státní správy a samosprávy byli ustaveni krajští manažeři ČRK. Krajští manažeři jednají na základě plné moci rady ČRK a jejich funkční období je totožné s funkčním obdobím rady ČRK. Koordinátorem regionů je OK1VJV, ing. Jaromír Voleš.

První jednání krajských zástupců jmenovaných radou ČRK se konalo dne 21.6.2001 v Praze. Za Kraj Vysočina byl jmenován Jirka OK2PDE ze Žďáru n/Sázavou na přechodné období do přímých voleb. Ty se uskutečnily na krajské konferenci ČRK dne 1.12.2001 ve Žďáru n/S. Jirka, OK2PDE, zde seznámil se situací v ČRK a v diskusi poukázal na svoje pracovní vytížení a navrhl, aby manažerem pro lepší přístup ke krajským orgánům byl radioamatér z krajského města.

V našem Kraji Vysočina je situace trochu komplikována dřívějším státoprávním uspořádáním, kdy dva z pěti okresů náležely do českých zemí a neměly téměř žádnou vazbu na zbývající tři okresy moravské. Toto se projevuje i v našem radioamatérském životě, kdy o sobě máme jenom velmi malé informace. Týká se to samozřejmě i mojí osoby, a rád bych se proto alespoň trošku představil.

Narodil jsem se v roce 1948 a jsem tedy, jak doufám, ve středním věku i s troškou nabytých zkušeností. O radiotechniku se zajímám asi od svých patnácti let a první radioamatérskou koncesi jsem dostal v roce 1970, nejprve s volací značkou OK2PEA, a od roku 1975 pracuji pod značkou OK2BPV. Jsem držitelem průkazu operátora třídy A. Je pravda, že moje vlastní značka není na pásmech příliš známa, ve svých dosavadních působištích jsem raději dával přednost kolektivním činnostem. Moje funkce v radioamatérských orgánech nejsou také nijak ohromující, do rozpadu dřívějšího Svazarmu jsem byl několik let předsedou okresní radioamatérské rady v Jihlavě a dále vykonávám funkci vedoucího operátora na klubové stanici OK2KJI.

Podle usnesení krajské konference ČRK ve Žďáru n/Sázavou bude třeba zřídit (v souladu s Organizačním řádem ČRK) krajskou odbočku ČRK, která by rozhodovala o společných záležitostech a případně organizovala společné regionální aktivity. Její výbor složený ze zástupců jednotlivých okresů by pracoval jako poradní orgán. Chtěl bych proto požádat členy ČRK z našeho regionu, aby se k tomu vyjádřili a pomohli při návrhu vhodných kandidátů.

V roce 2001 registroval ČRK v regionu Vysočina celkem 121 platících členů a tři členské radiokluby (okres Havlíčkův Brod 12 členů, okres Jihlava 28 členů a 1 klub, okres Pelhřimov 10 členů, okres Třebíč 35 členů a 1 klub, okres Žďár n/S 36 členů a 1 klub), další desítky radioamatérů jsou organizovány v jiných spolcích či raději pracují samostatně. Nechci rozvíjet diskusi, zda je to hodně nebo málo, pokud ale budeme na státních strukturách požadovat nějaké finanční prostředky, o což tu především půjde, budeme se muset pravděpodobně trochu sjednotit. Většina členů ČRK je totiž tzv. přímými členy a v klubech je organizována menší část (jihlavský okres 3 členové, třebíčský 14 členů, žďárský 14 členů). Přitom v našem kraji je řada aktivních radioklubů, které ovšem nejsou organizovány v ČRK. Osobně se bohužel domnívám, že sebevětší počet jednotlivců nebude mít pro další období rozhodující vliv.

Koordinátor regionů OK1VJV upozornil na nutnost napojení se na finance státních struktur prostřednictvím krajských všesportovních kolegií, jejichž členy jsou také zmocněnci Sdružení technických sportů a činností(STSČ), a vystupovat vůči kraji prostřednictvím těchto zmocněnců. V Kraji Vysočina je také ustavena komise STSČ, a jejím zmocněncem je jmenován ing.Zdeněk Kölbl z Aeroklubu Jihlava. V STSČ v našem kraji je zapojeno 15 členských svazů včetně ČRK, celkem 10421 členů ve 114 klubech (největší ÚAMK ČR se 7530 členy v 28 klubech). Porovnáme-li počet klubů v některých těchto svazech a také skutečnost, že se budeme muset v krajském měřítku podílet na spolupráci i s ostatními organizacemi v tělovýchově a sportu, nevychází pro nás tyto počty nijak příznivě.

Pro začátek bude třeba vzájemně se lépe sblížit a případně zkoordinovat naši činnost.

K tomu je nutno vytvořit aktualizovanou databázi všech našich členů s kontaktními osobami. Apeluji proto zejména na předsedy a vedoucí operátory radioklubů a členy, kteří nejsou nikde zapojeni, aby podali nějakou zprávu.

Děkuji za pochopení.

Standa, OK2BPV
manažer ČRK pro Kraj Vysočina

Informace o naší činnosti se mohou vyskytovat v MailBoxu OK0NJI-8 v adresáři VYSOCINA (prozatím).

Kontakt:

OK2BPV, Stanislav Burian, Březinova 109, 586 01 Jihlava
tel. privat 066 7313713
e-mail stabur@volny.cz
Mail box OK0NJI-8


22.leden 2002

Zápis z krajské konference ČRK kraje Vysočina

Datum jednání: 1.12.2001
Přítomni: dle presenční listiny
Místo jednání: SPŠ Žďár nad Sázavou

 1. Zahájení
  zahájení a přivítání provedl OK2PDE
  přítomno 23 členů ČRK kraje Vysočina
  bylo konstatováno, že konference je usnášeníschopná
 2. Informace stávajícího krajského manažera
  OK2PDE seznámil přítomné se situací v ČRK a funkcí krajských manažerů
  diskuse kolem činností krajských manažerů
 3. Volba krajského manažera
  navržení kandidáti - OK2BPV, OK2PDE
  volba OK2BPV - pro hlasovali jednomyslně všichni členové s hlasovacím právem
  volba OK2PDE - vzhledem k předchozímu hlasování volba neproběhla
 4. Projev nového krajského manažera OK2BPV
  poděkování za důvěru
  nutnost vazeb na radiokluby, které se konference nezúčastnily
  apelace na další členy ČRK kraje Vysočina pro navázání kontaktu a aktivního zapojení do činnosti
 5. Usnesení
  krajská konference souhlasí s vytvořením poradního orgánu krajského manažera ze zástupců jednotlivých radioklubů ČRK v kraji Vysočina
  zájemci o činnost v poradním orgánu krajského manažera kraje Vysočina nechť kontaktují přímo krajského manažera Standu OK2BPV
 6. Závěr
  OK2PDE poděkoval všem přítomným a nabídl prohlídku prostor RK STUDENT který pracuje při SPŠ a VOŠ ve Žďáře nad Sázavou.

Zapsal: Ing. Čech Luboš, OK2BEN
Dne: 1.12.2001

© OK1XU, 2002