Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Mezinárodní pravidla soutěží v HST

Mezinárodní radioamatérská unie
Region I.
Pracovní skupina HST

Pravidla
soutěží
ve sportovní telegrafii
(High Speed Telegraphy - HST)

Obsah:

 1. Úvod
 2. Organisační ustanovení
 3. Soutěžní discipliny
 4. Technická ustanovení
 5. Diplomy
 6. Záležitosti, které neupravují tato pravidla
 7. Dodatky

Sofie, 18.dubna 2004


A Úvod

A1 Tato pravidla jsou určena pro organisaci mistrovství světa IARU a mistrovství Evropy I.Regionu IARU ve sportovní telegrafii. Mají být užita také pro regionální a svetová mistrovství v HST pořádaná ostatními regiony IARU.

A2 K zachování shody standardů soutěží ve sportovní telegrafii se doporučuje používat tato pravidla v přiměřené úpravě u národních mistrovství a soutěží pořádaných členskými sdruženími IARU.

B Organisační ustanovení

B1 Úvodní ustanovení

B1.1 Pracovní skupina HST regionu pořádajícího soutěž se písemně dotáže členských sdružení, jež považuje za způsobilá uspořádat soutěž, zda si přejí ji uspořádat. Dopisy musí být odeslány nejpozději do 31.března roku předcházejícího roku, v němž se má soutěž konat, a musí obsahovat požadavek odpovědi do tří měsíců od doručení. Neobdrží-li pracovní skupina HST během této doby žádnou kladnou odpověď, bude považovat odpověď za zápornou.

B1.2 Po obdržení jedné nebo více kladných odpovědí nominuje pracovní skupina HST jedno sdružení jako sdružení přádající soutěž (dále "pořádající sdružení").

Pracovní skupina HST pak vyzve tajemníka příslušného regionu IARU k následujícím úkonům:

 1. Vyzvat nominované sdružení k žádosti o oficiální jmenování sdružením pořádajícím nadcházející soutěž. Žádost by měla být podána během dvou měsíců.
 2. Po přijetí žádosti v příštím vydání regionálního Bulletinu IARU vyhlásit místo konání a údaje soutěže.
 3. V případě mistrovství světa IARU je třeba výše uvedené vyhlášení zveřejnit v Bulletinech 1., 2. a 3. Regionu IARU a vyrozumět též mezinárodní sekretariát IARU.

B1.3 Soutěž se musí uskutečnit v roce následujícím po těchto přípravách.

B2 Účast, úhrady a organisace

B2.1Národní družstvo, které se zúčastní soutěže, se může skládat z libovolného počtu až do šestnácti soutěžících v následujících osmi kategoriích. Družstva se budou skládat z:

"A" nejvýše dvou dívek (soutěžící náleží do této kategorie až do konce kalendářního roku, v němž dosáhgnou věku 16 roků),
"B" nejvýše dvou chlapců (soutěžící náleží do této kategorie až do konce kalendářního roku, v němž dosáhgnou věku 16 roků),
"A" nejvýše dvou juniorek, (soutěžící náleží do této kategorie až do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou věku 20 roků),
"B" nejvýše dvou juniorů, (soutěžící náleží do této kategorie až do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou věku 20 roků),
"C" nejvýše dvou žen (soutěžící mohou v této kategorii soutěžit bez ohledu na věk),
"D" nejvýše dvou mužů (soutěžící mohou v této kategorii soutěžit bez ohledu na věk),
"E" nejvýše dvou seniorek (soutěžící ve věku 40 a více roků náleží do této kategorie od počátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 40 roků),
"F" nejvýše dvou seniorů (soutěžící ve věku 40 a více roků náleží do této kategorie od počátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 40 roků).

Každé družstvo musí mít ustaveného vedoucího družstva, který, je-li současně závodníkem, musí mít věk nejméně 18 roků. Každé družstvo může doprovázet také trenér, tlumočník, rozhodčí mezinárodní třídy, a/nebo další člen poroty (tj. osoba, jež bude členem mezinárodní poroty) a neomezený počet hostů.

B2.2 Každý soutěžící musí být držitelem radioamatérské licence, v kategoriích A, B, C a D je přípustné mít licenci posluchače (SWL, RP) nebo být SWL členem svého národního sdružení.

Při příjezdu na místo konání soutěže musí být předloženy sekretariátu soutěže osobní doklady, jež obsahují údaj o datu narození soutěžícího.

B2.3 Pořádající sdružení může pro potřeby tréninku a propagace vyslat jedno další družstvo k neoficiální účasti v soutěži, výsledky soutěžících ani družstva však nebudou uvedeny v oficiálních výsledcích.

B2.4 Pořádající sdružení je povinno zaslat pozvánky k účasti v soutěži členským sdružením IARU, sekretariátům 1., 2. a 3. Regionu IARU k předání národním sdružením v jejich regionech, a pro informaci též mezinárodnímu sekretariátu. Pozvánky musí být zaslány nejpozději osm měsíců před zahájením soutěže. Pozvánky by měly národní sdružení informovat, že v případě, kdy nezamýšlejí vyslat na mistrovtsví národní družstvo, mohou vyzvat k účasti jednotlivce (nejvýše dvě osoby do jedné kategorie).

B2.5 Sdružení, která hodlají na soutěž vyslat národní družstvo, zašlou pořádajícímu sdružení nejméně šest měsíců před zahájením soutěže předběžnou přihlášku. Přihláška musí obsahovat počet soutěžících (nejvýše 16) a dalších osob, jež se zúčastní soutěže (vedoucí družstva, trenér, návštěvníci). Uvedení dalších údajů není v této době nutné.

B2.6Pořádající sdružení je povinno zaslat nejméně tři měsíce před zahájením soutěže:

zúčastněným sdružením

 1. úplný program soutěže včetně časového rozvrhu a rozmístění všech akcí,
 2. informace o místním dopravním spojení, tj. spojení do hotelu/ů z nejbližšího letiště, nádraží atd.,
 3. obecné informace o ubytování a stravování v hotelích v blízkosti místa konání soutěže s nejméně jedním konkrétním příkladem zahrnujícím ceny,
 4. podrobnosti o typech sluchátek a přesné typy o zásuvek k připojení klíčů a sluchátek, jež mají být při soutěži při soutěži použity,
 5. jakékoli další důležité informace, jež považuje za nezbytné,
 6. formuláře oficiálních přihlášek pro zúčastněná sdružení. Tyto formuláře musí obsahovta všechny podstatné údaje mimo jmen soutěžících, a musí být odeslány nejméně dva měsíce před zahájením soutěže pořádajícímu sdružení.

rozhodčím mezinárodní třídy zvoleným dle ustanovení B3.2

 1. pozvánku do mezinárodní poroty soutěže.

B2.7 Zúčastněná sdružení oznámí sekretariátu soutěže nejméně 24 hodin před prvním zasedáním mezinárodní poroty soutěže písemně (dopisem, faxem nebo jinými dostupnými prostředky) jména všech účastníků spolu s jejich volacími znaky a SWL čísly.

B2.8 Zúčastněná sdružení hradí při účasti svých družstev v soutěži náklady na cestu na místo a z místa konání soutěže a náklady na ubytování a stravu během konání soutěže.

B2.9 Pořádající sdružení nese náklady na administrativní a technické potřeby soutěže.

B2.10Náklady předsedy mezinárodní poroty, tj. náklady na cestu na místo a z místa konání soutěže a náklady na ubytování a stravu během soutěže, nese regionální organisace IARU.

Náklady na ubytování a stravu rozhodčích mezinárodní třídy nese pořádající sdružení a jejich cestovní výlohy hradí jejich vlastní národní sdružení.

B2.11 Doporučuje se, aby se světová i regionální mistrovství IARU ve sportovní telegrafii konala jednou za dva roky. Mistrovství světa se mají konat každý sudý rok. Regionální mistrovtsví mají být pořádána jako otevřená, tj. zúčastnit se jich a být oficiálně klasifikováni mohou i účastníci ze zbylých dvou regionů.

B2.12 Kterýkoli soutěžící kategorií A, C a G může soutěžit v kategorii E a každý soutěžící kategorií B, D a H může soutěžit v kategorii F. Každý soutěžící kategorie A může soutěžit v kategorii C a každý soutěžící v kategorii B může soutěžit v kategorii D.

Podmínkou k získání titulu mistra světa nebo světadílu soutěžícím, který zvítězil v kategorii nebo disciplině, je účast nejméně tří soutěžících v této kategorii nebo disciplině.

Jestliže se soutěže v kategoriích juniorek (C) a juniorů a (D) nebo seniorek (G) a seniorů (H) zúčastní méně, než tři soutěžící, soutěží tito soutěžící v kategoriích žen (E) a mužů (F). Soutěžící v kategirii dívek (A( a chlapců (B) soutěží v případě, že v jejich vladtní kategorii soutěží méně než tři soutěžící, v kategorii vyšší, vybrané buď z kategorie juniorek (C) a juniorů (D), nebo z kategorie žen (E) a můžů (F). Při výpočtu výsledků družstva však budou tito soutěžící hodnoceni dle svých původních kategorií dívek, chlapců, juniorů nebo seniorů.

B2.13 Zástupci IARU mohou v případě potřeby navštěvovat pořádající sdružení ke koordinaci příprav.

B3 Mezinárodní porota

B3.1 Mezinárodní porota soutěží IARU ve sportovní telegrafii je složena z těchto členů:

 1. předseda poroty,
 2. tajemník poroty,
 3. technický rozhodčí,
 4. rozhodčí sportovní telegrafie mezinárodní třídy (porota straších) a dalších členů poroty.

B3.2 Předsedou poroty je předseda pracovní skupiny HST. V jeho nepřítomnosti může jeho odpovědnost převzít člen regionálního výkonného výboru IARU nebo rozhodčí HST mezinárodní třídy určený výkonným výborem. Tajemník poroty a technický rozhodčí jsou jmenováni pořádajícím sdružením; žádný z nich nemusí být rozhodčím mezinárodní třídy. Osm rozhodčích mezinárodní třídy vybere pracovní skupinou HST šest měsíců před zahájením soutěže. Šest rozhodčích tvoří dvě skupiny hodnotící vysílání, zbývající dva hodnotí příjem radioamatérských volacích značek a příjem pile-upu. Ostatní členové poroty jsou zvoleni dle Dodatku C z představitelů několika zemí. Musí být vybráni z největšího možného počtu národních sdružení. Jména členů mezinárodní poroty musí být oznámena před zahájením soutěže.

B3.3 Rozhodčí mezinárodní třídy, kteří jsou nesoutěžícími členy národních družstev, a kteří nebyli dříve vybráni pracovní skupinou HST, mohou být přizváni za plnoprávné členy mezinárodní poroty. Vedoucí družstev a trenéři, kteří nejsou členy mezinárodní poroty, se mohou zúčastnit jejího zasedání, nemají však hlasovací právo.

B3.4 Mezinárodní porota musí zasednout den před zahájením soutěže k potvrzení definitivního programu a technických záležitostí soutěže.

B3.5 Na konci každého dne soutěže musí porota zasednout k projednání a potvrzení výsledků tohoto dne. Před zahájením zasedání musí porota musí vyhradit čas nejméně jedné hodiny po vyhlášení posledních předběžných výsledků. Předsedsa poroty může dle okolností (zejména časové=ho harmonogramu) a dle vlastní úvahy odložit zasedání nebo oficiální chválení výsledků některé discipliny nebo kategorie na následující ráno.

B3.5.1 Tajemník vystavuje předběžné výsledky každé discipliny a kategorie na oficiálně určeném místě ihned po jejich zpracování. Tyto výsledky musí být zřetelně označeny jako předběžné nebo neoficiální a být doplněny přesným časem vystavení. Vedoucí družstev vznášejí případné protesty k předsedovi poroty do jedné hodiny od vystavení výsledků.

B3.5.2 Po schválení porotou nahradí tajemník předběžné výsledky listinou zřetelně označenou jako konečnou nebo oficiální, případně mohou být původní výsledky podespány předsedou poroty a označeny jako konečné nebo oficiální.

B3.6 Nelze-li sporný případ rozhodnout podle ustanovení pravidel, rozhoduje porota hlasováním. V případě shodného počtu hlasů je rozhodující hlas předsedy poroty.

B3.7 Rozhodnutí mezinárodní poroty jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

B3.8 Všichni členové poroty jsou povinni v průběhu všech částí soutěže nosit jasně viditelný odznak s nápisem "JURY".


C - Soutěžní discipliny

C1 Soutěže IARU ve sportovní telegrafii musí zahrnovat tyto discipliny:

 1. příjem a vysílání pětimístných skupin písmen, číslic a smíšeného textu v trvání jedné minuty,
 2. radioamatérské praktické discipliny (viz Příloha A).

D - Technická ustanovení

D1 Pravidla soutěžních disciplin

D1.1 Za normálních okolností má soutěžící jediný pokus při příjmu (písmena, číslice, smíšený text) a vysílání (písmena, číslice, smíšený text), a dva pokusy v praktických dispciplinách (příjmem radioamatérských značek a příjem pile-upu). Další pokus může být vyjímečně povolen v případě:

 1. výpadku elektrického proudu,
 2. poruše zařízení dodaného hostitelskou organizací.

  Poznámka: Toto pravidlo se neuplatní v případě poruchy vlastního vybavení soutěžícího, tj. vlastních sluchátek, klíče, souvisejících kabelů, přenosného počítače a jakéhokoli jiného vlastního zařízení. V případě takových poruch nebude soutěžícímu další pokus povolen.

 3. zvláštního pokusu o světový rekord (viz Příloha B).

D2.1 Discipliny příjmu

D2.1.1 Soutěžící může zaznamenávat přijímané texty rukou nebo s použitím přenosného počítače. Texty písmen se skládají z 26 písmen latinské abecedy. Skupiny číslic se skládají z 10 arabských číslic. Smíšené texty obsahují navíc ke znakům již uvedeným interpunkční znaky .,?/=.

Stejné znaky nesmí být vyslány více než dvakrát po sobě, např.

SSGHH, 78831

D2.1.2 Texty jsou vysílány rostoucími tempy, dokud poslední zbývající soutěžící nepřestane být schopen příjmu. Tempa jsou zvyšována s přírůstkem 10 znaků za minutu.

D2.1.3 Vysílaný signál musí mít kmitočet 700-900 Hz. Pořádající sdružení musí poskytnout soutěžícím sluchátka s nastavitelnou hlasitostí. Soutěžící mohou použít vlastní sluchátka odpovídající typu určenému pořádajícím sdružením (viz B2.6, písm. d)).

D2.1.4 Všichni soutěžící musí v disciplinách příjmu začínat nejnižším tempem uvedeným v Příloze A. Přesáhne-li tempo vysílání schopnosti soutěžícího, setrvá soutěžící tiše na svém místě v prostorách, kde probíhá disciplina, dokud všichni soutěžící neukončí disciplinu, nebo dokud rozhodčí neučiní jiné rozhodnutí.

D2.1.5 Je přípustné rozdělit soutěžící do několika skupin na základě znalosti jejich výkonnosti k rozmístění do oddělených místností. Soutěžící mohou používat své vlastní přenosné počítače, avšak použití psacích strojů není dovoleno.

D2.1.6 Soutěž začíná příjmem skupin písmen, následují skupiny číslic a pak skupiny smíšeného textu.

D2.1.7 K zápisu ruku mohou soutěžící používat jakékoli symboly (zkratky atp.) a použít vlastní papír. Po skončení discipliny musí být texty přepsány do oficiálních formulářů poskytnutých rozhodčím. Texty musí být přepsány inkoustem a velkými tiskacími písmeny latinské abecedy; přepsané texty musí být odevzdány rozhodčímu spolu s originálem zápisu pořízeným při příjmu. Po soutěži mohou soutěžící obdržet své originální zápisy zpět.

D2.1.8 Po skončení příjmu textů zapisovaných rukou mají soutěžící vyhrazeno třicet minut k přepisu tří zvolených textů přijatých v disciplině. V přepsaném textu musí být zapsáno pět skupin na každé řádce. Do výsledků soutěže bude započítán jeden text, který odpovídá nejlepšímu bodovému zisku.

D2.1.9 Stejnými pravidly o přepisu textů se řídí i soutěžící zapisující texty přenosným počítačem, bez ohledu na to, zda oficiální přepis provedou rukou nebo tiskárnou.

D2.1.10 Texty vysílané v disciplinách příjmu musí mít následující provozní návěští (viz Příloha C).

D2.1.11 Před prvním soutěžním textem je vyslán jeden cvičný (seznamovací) text.

D2.1.12 Hodnocen bude jen texty, v nichž počet chyb nepřesahuje pět (viz příloha D).

D2.1.13 Výsledek se vypočte následovně:

 1. V každé z disciplin příjmu (písmena, číslice a smíšený text) získá soutěžící, který přijme hodnocený text nejvyššího tempa ve své kategorii, sto bodů. Soutěžící v stejné kategorii, který/á přijal/a nižší tempo, obdrží poměrně menší počet bodů, jak vysvětluje následující příklad:

  Příklad: Je-li nejvyšší přijaté tempo 260 znaků za minutu, ocení se 100 body. Jestliže další soutěžící v kategorii přijme tempo 210 znaků za minutu, získá 210/260x100=80,8 bodu - výsledek se zaokrouhlí na jedno desetinné místo.

 2. Za každou chybu příjmu dle odstavce D1.1.13 se od počtu bodů vypočteného dle odstavce D1.1.13 a) odečte jeden bod, čímž se získá konečný počet bodů.

D2.2 Discipliny vysílání

D2.2.1 V disciplinách vysílání mohou soutěžící použít ruční nebo elektronické klíče (s jednopádlovým či dvoupádlovým manipulátorem). Mohou použít ruční klíč pro jednu nebo více disciplin a elektronický pro zbývající. Elektronické klíče musí mít poměr tečka/čárka 1:3.

D 1.2.2 Texty pro vysílání sestávají z 50 skupin o 5 znacích v každé disciplině (tj. skupiny písmen, skupiny číslic a skupiny smíšeného textu).

D 1.2.3 Předlohy textů pro soutěžící musí být vytisknuty tiskacími písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Na jedné řádce musí být pět skupin. Odstup dvou znaků musí odpovídat šíři jednoho znaku. Odstup mezi dvěma skupinami musí odpovídat šíři dvou znaků. Odstup mezi dvěma řádky musí odpovídat šíři jednoho řádku.

Příklad předlohy pro vysílaný text:

A B V G D F Y V A K N G Q Z H I M S T L J N U C E

A D R G O M A K U V T L Q N Y J O A I Z U Z G I T

nebo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6 1 3 6 0 7 6 3 2 9 7 3 6 5 2

2 3 4 8 9 8 3 6 4 1 7 8 0 3 2 2 3 7 2 5 8 9 3 4 5

nebo

D X ? / 1 H G 4 B / X . 6 B = ? = M B G 4 3 A / =

, 7 L . 8 Z ? 4 3 Q O 0 L / . A , = X 3 D F 4 8 /

D 1.2.4 Závodník obdrží těsně před zahájením disciplin vysílání tři předlohy (jednu složenou z písmen, jednu složenou z číslic a jednu složenou ze znaků smíšeného textu). Všichni soutěžící v kategorii obdrží stejné předlohy. Jeden den před zahájením disciplin vysílání obdrží všichni soutěžící cvičné předlohy, jež jsou stylem a rozvržením tisku shodné s předlohami soutěžními.

D 1.2.5 Každý soutěžící má dobu deset minut k vyslání předložených tří textů. Tato doba začíná vstupem soutěžícího do místnosti, v níž probíhá disciplina. Každý text je vysílán po dobu jedné minuty, jež začíná signálem rozhodčího.

Jestliže soutěžící na výzvu rozhodčího nevstoupí do místnosti, bude znovu vyzván/a během třiceti sekund, a po uplynutí dalších třiceti sekund se začíná měřit doba deseti minut.

Soutěžící může začít vysílat v kterýkoli okamžik během deseti minut, avšak na konci této doby musí přestat. Za nedokončený text nezíská žádné body.

D 1.2.6 Od okamžiku, kdy soutěžící připojí svůj klíč k soutěžnímu zařízení, mu nesmí být trenérem jeho družstva poskytnuta jakákoli pomoc ani rada.

D 1.2.7 Každý text lze vyslat jen jednou.

D 1.2.8 Před vysláním textu v disciplinách vysílání vyšle každý soutěžící své startovní číslo a VVV =.

Příklad: 12 VVV = text

Měření doby vysílání textu začíná po vyslání znaku "=" (rovná se). Po jedné minutě technický rozhodčí zastaví vysílání. Porota kontroluje texty vysílané soutěžícím počínaje sérií VVV =.

D 1.2.9 Vysílaný text bude hodnocen po dobu jedné minuty nebo do doby, kdy počet neopravených chyb přesáhne tři, nebo kdy počet opravených chyb přesáhne deset (viz Dodatek A.). Za chyby při vysílání se považuje:

 1. vyslání znaku, který předloha neobsahuje,
 2. vynechání znaku, který je v předloze,
 3. vyslání dvou znaků v nesprávném pořadí (prohození sousedících znaků),
 4. chybné vyslání znaku pro opravu.

K opravě chyby vyšle soutěžící znak pro opravu, tj. sérii nejméně šesti teček, a po něm znovu vyšle celou skupinu, v níž se dopustil chyby. Mylné vyslání stejné skupiny nebo řádku dvakrát nebude považováno za chybu.

D 1.2.10 Při disciplinách vysílání jsou rozhodčí a soutěžící umístěni v oddělených místnostech. V místnosti soutěžících je technický rozhodčí, který dohlíží a/nebo pomáhá soutěžícím připojit klíče k soutěžnímu zařízení a měří čas každého textu. Všechny vysílané texty se pro kontrolu zaznamenávají magnetofonem.

D 1.2.11 Porota pěti rozhodčích mezinárodní třídy určí nezávisle počet vyslaných znaků, počet chyb a oprav a násobič textu. Při rozdílném hodnocení se nejvyšší a nejnižší násobič vypouští a výsledný násobič se vypočte jako aritmetický průměr zbývajících tří.

D 1.2.12 Výsledek se vypočte následovně:

V každé z disciplin vysílání (tj. písmen, číslic a smíšeného textu) získá soutěžící, který vyslal ve své kategorii text nejvyšším tempem, 100 bodů. Soutěžící stejné kategorie, kteří vyslali text nižším tempem, získají poměrně menší počet bodů podle následujícího příkladu:

Příklad: Je-li nejvyšší vyslané tempo 230 znaků za minutu, hodnotí se 100 body. Jestliže další soutěžící v kategorii vyšle tempo 180 znaků za minutu, získá 180/230x100=78,3 bodu - výsledek se zaokrouhlí na jedno desetinné místo.

Vypočtený počet bodů se vynásobí násobičem zjištěným podle počtu neopravených chyb a počtu opravených chyb, který hodnotí i nepravidelnosti vysílání, jak stanoví Dodatek B.

Příklad:

Za jednu neopravenou a tři opravené chyby se stanoví násobič 0,92 (předpokládejme, že není snížen pro nepravidelné vysílání). Jestliže se soutěžící v předchozím příkladu dopustil jedné neopravené a tří opravených chyb, získá 78,3x0,92=72,03 (=72) bodů.

D 1.2.13 Při shodě konečného počtu bodů za discipliny vysílání u dvou nebo více soutěžících se vzájemné pořadí ve výsledkové listině určí podle počtu bodů získaných v disciplině vysílání smíšeného textu.

D 1.3 Praktický radioamatérský program

a) Příjem radioamatérských volacích značek

Tato disciplina proběhne s pomocí IBM kompatibilního počítače za přítomnosti dvou členů poroty z různých zemí. Soutěžící mají dva pokusy k přijetí 50 značek generovaných programem, k hodnocení bude přijat pokus s lepším výsledkem. Soutěžící místo pod vlastními značkou soutěží pod značkou, které si vylosovali v místě soutěže před jejím konáním. Tuto značku spolu s číslem pokusu zadají počítači před zahájením pokusu.

Příklad:

první pokus - HA3NU/1
druhý pokus - HA3NU/2

Počáteční tempo je 100 PARIS pro kategorie juniorů a 150 PARIS pro ostatní kategorie. Soutěžící s nejlepším výsledkem v příjmu radioamatérských volacích značek získává 100 bodů. Další soutěžící získají poměrně méně bodů dle následujícího příkladu:

Příklad: Nejlepší výsledek - 31.225 - získal 100 bodů. Další výsledek - 30.110 získá 96,4 bodu dle tohoto vzorce: 30.110/31.225x100=96,4.

b) Trénink pile-up

Disciplina se uskuteční s pomocí IBM kompatibilního počítače za přítomnosti dvou členů poroty z různých zemí. Soutěžící mají dva pokusy, k hodnocení bude přijat pokus s lepším výsledkem. Soutěžící navazují nejvyšší možný počet spojení po dobu 5 minut. Čas měří rozhodčí.

Menu programu musí být nastaveno takto:

Contest type: CQ WW
Training type: pile up trainer (no contest)
Callsign: optional
Serial number: optional
Transmitting mode: keyboard or paddle
Pile up level: medium
Number of stations: 4
Bandwidth: 4 kHz

Po startu programu může soutěžící s použitím kursorových kláves (up/down) upravit tempo vysílání/příjmu ve stupních po 10. Tón příjmu lze natavit klávesami Page up/dwn.

Porota má právo změnit nastavení menu, avšak shodným způsobem pro všechny soutěžící v jedné kategorii.

Soutěžící s největším počtem spojení získává 100 bodů. Další soutěžící získají poměrně méně bodů dle následujícího příkladu:

Příklad: Nejlepší výsledek - 47 spojení - získal 100 bodů. Další výsledek - 43 - získá 43/47x100 =91,7 bodu, výsledek se zaokrouhlí na jedno desetinné místo.

Součet bodů získaných v obou částech je výsledkem v disciplině praktický radioamatérský program. Při shodě výsledků u dvou nebo více soutěžících se vzájemné pořadí ve výsledkové listině určí podle nejlepšího výsledku jejich hůře hodnocených pokusů.


E Vyhodnocení

E1 Vyhodnocení jednotlivců

Titul "Mistr - jednotlivec" v každé z šesti kategorií se udělí zvlášť ve třech disciplinách (a, b c) a za celkový počet bodů (celkem 4 medaile) soutěžícímu, který získá nejvyšší počet bodů zjištěných následovně:

 1. discipliny příjmu - součet bodů získaných za tři přijaté texty,
 2. discipliny vysílání - součet bodů získaných za tři vyslané texty,
 3. praktický radioamatérský program - součet bodů získaných v obou částech,
 4. celkový počet bodů - součet bodů získaných v disciplinách a), b) a c) (viz výše).

Při shodě počtu bodů zjištěného výše uvedeným postupem u dvou nebo více soutěžících rozhoduje o jejich umístění na výsledkové listině jejich výsledek v disciplinách vysílání.

E2 Vyhodnocení družstev

Bodový zisk družstva, který určuje jeho umístění v soutěži, se zjistí jako součet počtů bodů získaných nejvýše šesti členy družstva, a to vždy jedním z následujících kategorií:

"A" juniorky,
"B" junioři,
"C" ženy,
"D" muži,
"E" seniorky,
"F" senioři.

Družstvo s nejvyšším počtem bodů obsadí v soutěži první místo. Má-li družstvo v kategorii dva soutěžící, bude do výsledku družstva započten výsledek soutěžícího s vyšším počtem bodů. Do soutěže budou započteny výsledky družstev bez ohledu na počet jejich členů.

Při shodě výsledků dvou nebo více družstev zjištěných výše uvedeným postupem obsadí lepší místo družstvo s nižším součtem umístění získaných jejich jednotlivými členy.

E3 Tituly a ceny

E3.1 Soutěžící, kteří obsadí první místa ve své kategorii dle odstavce E1 těchto pravidel, získají titul mistr světa nebo mistr Evropy (viz odstavec B2.11) a budou oceněni zlatou medailí a diplomem.

E3.2 Soutěžící, kteří obsadí druhá a třetí místa ve své kategorii dle odstavce E1 těchto pravidel, budou oceněni stříbrnou resp. bronzovou medailí a diplomem. Soutěžící na 4., 5. a 6. místě získají diplomy.

E3.3 Všechny ceny (medaile, poháry a diplomy) uvedené v těchto pravidlech poskytne pořádající sdružení.

E3.4 Národní družstvo, které obsadí první místo dle odstavce E2 těchto pravidel, získá titul mistra světa nebo mistra Evropy v soutěži družstev (viz odstavec B2.11). Družstvo bude oceněno pohárem a diplomem, a všichni členové družstva (maximálně 12 osob) získají zlaté medaile a diplomy.

E3.5 Národní družstva, která obsadila druhé a třetí místo dle odstavce E2 těchto pravidel, budou oceněna diplomy. Všichni členové těchto družstev získají stříbrné resp. bronzové medaile a diplomy. Národní družstva na 4., 5. a 6. místě budou oceněna diplomy.

E.3.6 Organisační výbor oznámí neoficiální výsledky soutěže vedoucím družstev, kteří mají jednu hodinu k jejich kontrole a potvrzení před oficiálním vyhlášením.


F Záležitosti, které neupravují tato pravidla

F1 Všechny záležitosti, které se týkají soutěží IARU ve sportovní telegrafii, a které nejsou uvedeny v těchto pravidlech nebo jimi řešeny, musí být předloženy k rozhodnutí příslušné regionální pracovní skupině HST. V době konání soutěže ve sportovní telegrafii musí být takové záležitosti předloženy k rozhodnutí také mezinárodní porotě soutěže.

F2 Změny těchto pravidel mohou být provedeny pouze rozhodnutím regionální konference IARU, a v době mezi konferencemi rozhodnutím výkonného výboru Regionu IARU.


Dodatky

A. Odhad tempa textu v disciplinách vysílání

Jestliže soutěžící přesáhne povolený počet tří neopravených chyb nebo deseti opravených chyb, bude jeho vysílaný text hodnocen pouze do okamžiku výskytu čtvrté neopravené chyby nebo jedenácté opravené chyby.

Příklad:

Soutěžící vysílá text tempem 210 znaků za minutu, avšak ve 47.vteřině se dopustí své čtvrté neopravené chyby, a v tomto okamžiku se dopustil již sedmi opravených chyb. Do 47.vteřiny vyslal 170 znaků, takže jeho tempo bude určeno jako 170 znaků za minutu s 3 neopravenými a sedmi opravenými chybami. Počet opravených a neopravených chyb vede k násobiči 0,78 za předpokladu, že nebude snížen pro nepravidelné klíčování, jak plyne z níže uvedené tabulky.

B. Násobiče pro hodnocení vysílání

Nejvyšší možný násobič je 1.00.

Chybám při vysílání odpovídají následující přírůstky snížení hodnoty násobiče:

 1. 0,05 za každou chybu (maximálně 3x0,05=0,15),
 2. 0,01 za každou opravu (maximálně 10x0,01=0,1),
 3. 0,01 až 0,1 v kroku 0,01 za nepravidelné klíčování a mezery,

čemuž odpovídá maximální ztráta 0,35 (0,15+0,1+0,1), tj. násobič z rozsahu 0,65 až 1,00.

C. Mezinárodní rozhodčí

Každé sdružení je oprávněno nominovat kandidáta nebo kandidáty na rozhodčí mezinárodní třídy. Kandidát musí získat přes 35.000 bodů v programu RUFZ nebo přijmout číslice tempem 300 PARIS, a podrobně ovládat pravidla.

Rozhodčí mezinárodní třídy navrhuje pracovní skupina HST a schvaluje regionální výkonný výbor IARU.

Každé sdružení má možnost delegovat do mezinárodní poroty další členy, u nichž jediným požadavkem je znalost pravidel.

Tito členové budou vybráni den před zahájením soutěže ve spolupráci předsedy poroty, pracovní skupiny HST a pořádajícího sdružení.

© OK1XU, 1998