Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Dříve platné Všeobecné podmínky závodů na VKV

POZOR!
Platnost těchto dokumentů skončila dnem 31.prosince 2007!


Všeobecné podmínky závodů na VKV

 1. Tyto podmínky platí od 1.ledna 2004 pro všechny závody na VKV uvedené v bodu 2., které vyhlašuje Český radioklub, člen Regionu I. IARU.

 2. Níže uvedené závody na VKV, vyhlášené ČRK, jsou časově koordinovány v celém Regionu I. IARU, a to vždy celý první víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli:
  • I. subregionální závod (březen),
  • II. subregionální závod (květen),
  • Mikrovlnný závod (červen),
  • Polní den na VKV - III. subregionální závod (červenec),
  • IARU Region I. - VHF Contest (září),
  • IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (říjen),
  • A1 Contest (listopad).

  Mimo tyto závody se "Všeobecné podmínky závodů na VKV" vztahují i na další závody na VKV, které ČRK vyhlašuje:

  • Polní den mládeže (červenec),
  • QRP závod (srpen).

  Ke každému závodu může vyhlašovatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto doplňují nebo rozšiřují.

 3. Pro účastníky závodu jsou závazné předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační službu přijaté a vydané Českou republikou a Mezinárodní telekomunikační unií (dále "předpisy"), a doporučení IARU a I.Regionu IARU (dále "doporučení").

 4. V národním pořadí budou hodnoceny jen stanice, které se závodu zúčastní z území České republiky. Deníky došlé od ostatních stanic budou použity pouze pro kontrolu.

 5. Soutěžní kategorie:

  SINGLE - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno a obsluha zařízení pro přístup do informačních sítí.

  MULTI - stanice ostatní

  Jednotlivé kategorie jsou pak definovány takto:

  01 144 MHz - SINGLE 11 5,7 GHz - SINGLE
  02 144 MHz - MULTI 12 5,7 GHz - MULTI
  03 432 MHz - SINGLE 13 10 GHz - SINGLE
  04 432 MHz - MULTI 14 10 GHz - MULTI
  05 1,3 GHz - SINGLE 15 24 GHz - SINGLE
  06 1,3 GHz - MULTI 16 24 GHz - MULTI
  07 2,3 GHz - SINGLE 17 47 GHz - SINGLE
  08 2,3 GHz - MULTI 18 47 GHz - MULTI
  09 3,4 GHz - SINGLE 19 76 GHz - SINGLE
  10 3,4 Ghz - MULTI 20 76 GHz - MULTI

 6. Druhy provozu: Všechny druhy provozů CW a fone podle předpisů a doporučení.

 7. Vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.

 8. Použití DX clusteru, DX sítí a convers kanálů je dovoleno. Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting) jakýmkoliv způsobem v síti DX clusterů je ZAKÁZÁNO a může být důvodem k nehodnocení stanice (viz. bod 27). Pro přístup k DX clusteru a convers kanálům je povoleno použití libovolného přístupového prostředku. Použití jiných sdělovacích prostředků, než prostředků amatérské radiokomunikační služby (Internet, telefony včetně mobilních apod.) během závodu k dohodnutí spojení je ZAKÁZÁNO a je důvodem k nehodnocení stanice.

 9. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

 10. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s předpisy, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak

 11. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.

 12. V závodě lze na každém soutěžním pásmu započítat se kteroukoli stanicí jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen úplný soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).

 13. Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny (tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné.) Stanice, které si nepřejí být hodnoceny, nejsou povinny zaslat soutěžní deník.

 14. RS a RST je definován následovně. R - čitelnost signály číslem 3 až 5. S - síla signálu číslem 1 až 9. T - tón signálu číslem 1 až 9 nebo písmeny S - pro signál ovlivněný šířením "rain scatter", A - pro signál ovlivněný polární září a M - pro signál ovlivněný šířením multi path.

 15. Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

 16. Soutěžní deník se vyhodnocovateli zasílá pouze ve formě elektronického datového souboru.

 17. Formát elektronického datového souboru s deníkem (tzv. EDI formát) je definovaném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena. Popis formátu EDI je uložen na WWW stránkách vyhlašovatele.

 18. Název souboru s deníkem se skládá z čísla kategorie dle bodu 5. a základní značky stanice, přípona datového souboru je .EDI

  Příklad:

  01OK1XXX.edi - deník stanice OK1XXX kategorie 144MHz SINGLE
  10OK1XXX.edi - deník stanice OK1XXX kategorie 3,4 GHz MULTI

  Nedodržení tohoto značení může být důvodem k nehodnocení stanice.

 19. Zrušeno. Papírové deníky nebudou vyhodnocovatelem akceptovány.

 20. Elektronický deník ve formátu EDI musí mít povinně vyplněny tyto položky následujícím způsobem:

  Popis: Příklad:
  TName = Název závodu TName=Polni den
  TDate = Datum závodu TDate=20030304;20030305
  PCall = Volací značka použitá v závodě PCall=OK1XYZ
  PWWLo = Vlastní lokátor PWWLo=JO70AA
  PSect = kategorie PSect=SINGLE
    PSect=MULTI
    PSect=CHECK
  Pband = pásmo
  (povolen je pouze formát pásma uvedený v bodu 5.)
  PBand=1,3 GHz
  RAdr1 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)  
  RAdr2 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)  
  RPoCo = PSČ  
  RCity = Město
  RHBBS = emailová adresa pro korespondenci  
  SPowe = výkon použitý v závodě + jednotky SPowe=100W
  SAnte = popis anténního systému SAnte=10 el. YAGI

  A dále pak vlastní spojení dle definice formátu EDI.

 21. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku (v případě odeslání deníku na datovém nosiči) nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

 22. Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svůj souhlas s poskytnutím kompletního deníku pro kontrolu i vyhodnocovatelům závodů v jiných zemích a zároveň tímto dává souhlas se zveřejněním chybových výpisů z národního hodnocení.

 23. Elektronický deník se odesílá na internetovou emailovou adresu vkvlogy@crk.cz. Deník z Polního dne mládeže pak na adresu pdmlogy@crk.cz. V síti packet radio se deníky zasílají na jednotlivé adresy vyhodnocovatelů publikované v kalendáři závodů. Pro odeslání elektronických deníků je možné rovněž využít automatický internetový portál. Příjem deníku v elektronické podobě bude vyhodnocovatelem potvrzen.

 24. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru.

 25. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

 26. Stanice nebude vyhodnocovatelem v závodě hodnocena:
  1. za nedodržení soutěžních podmínek nebo předpisů,
  2. za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností,
  3. za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.

 27. Na návrh vyhodnocovatele může VKV pracovní skupina při Radě ČRK rozhodnout o nehodnocení stanice za nesportovní chování v závodě, zejména:
  1. obdrží-li vyhodnocovatel nejméně tři zdůvodněné stížnosti ostatních účastníků závodu na její nesportovní chování,
  2. pokud stanice užije v závodě k předání, doplnění nebo ověření předaných značek nebo soutěžního kódu jiných spojovacích prostředků, než kterých užívá k bezprostřední účasti v závodě,
  3. pokud stanice oznamuje (anoncuje) vlastní značku v síti DX clusteru a to otevřeným nebo skrytým způsobem.

 28. Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího klíče:

  Počet hodnocených účastníků v kategorii Diplomy za umístění do
  15 a více 3.místa včetně
  5-14 2.místa včetně
  1-4 1.místa

 29. Kontroly stanic: OK VKV manažer a VKV contest manažer nebo jimi či Radou ČRK pověřené osoby, mají právo během závodu provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Kontrolor je povinen před započetím kontroly se prokázat písemným pověřením. Stanice, která kontrolu pověřeným osobám neumožní, nebude na základě doporučení kontrolora a po schválení Radou ČRK v závodě hodnocena. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem.

 30. 50 MHz IARU contest se řídí vlastními podmínkami.

 31. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

 32. Odesláním deníku k vyhodnocení souhlasí stanice se soutěžními podmínkami a podmínkami závodu a současně dává souhlas s hodnocením v rámci dlouhodobých soutěží vyhlašovaných ČRK, do nichž je tento závod započítáván.

 33. Tyto všeobecné podmínky platí od 3.7.2007.

Všeobecné podmínky závodů na VKV

 1. Tyto podmínky platí od 19.ledna 2002 pro všechny závody na VKV uvedené v bodu 2., které vyhlašuje Český radioklub, člen Regionu I. IARU.
 2. Níže uvedené závody na VKV, vyhlášené ČRK, jsou časově koordinovány v celém Regionu I. IARU, a to vždy celý první víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli:
  • I.subregionální závod (březen),
  • II.subregionální závod (květen),
  • Mikrovlnný závod (červen),
  • Polní den na VKV - III.subregionální závod (červenec),
  • IARU Region I. - VHF Contest (září),
  • IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (říjen),
  • A1 Contest (listopad).

  Mimo tyto závody se "Všeobecné podmínky pro závody na VKV" vztahují i na další závody na VKV, které ČRK vyhlašuje:

  • Polní den mládeže (červenec),
  • QRP závod (srpen).

  Ke každému závodu může vyhlašovatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto doplňují nebo rozšiřují.

 3. V národním pořadí budou hodnoceny pouze ty stanice, které se zúčastní výše uvedených závodů z území České republiky. Přijaté deníky ostatních stanic budou použity pouze pro kontrolu.
 4. Soutěžní kategorie:
  SINGLE OP - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR
  MULTI OP - stanice ostatní

  1. 144 MHz - single op. 11. 5.7 GHz - single op.
  2. 144 MHz - multi op. 12. 5.7 GHz - multi op.
  3. 432 MHz - single op. 13. 10 GHz - single op.
  4. 432 MHz - multi op. 14. 10 GHz - multi op.
  5. 1.3 GHz - single op. 15. 24 GHz - single op.
  6. 1.3 GHz - multi op. 16. 24 GHz - multi op.
  7. 2.3 GHz - single op. 17. 47 GHz - single op.
  8. 2.3 GHz - multi op. 18. 47 GHz - multi op.
  9. 3.4 GHz - single op. 19. 76 GHz - single op.
  10. 3.4 Ghz - multi op. 20. 76 GHz - multi op.

  Kategorie 9 a 10 platí od okamžiku jejich uvolnění ČTÚ.
  Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.
  Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.

 5. Použití DX clusteru, DX sítí a convers kanálů není zakázáno v žádné kategorii. Anoncování vlastní značky (self-spotting) jakýmkoliv způsobem v síti DX clusterů je ZAKÁZÁNO a je důvodem k nehodnocení stanice.
  Použití neamatérských komunikačních prostředků (například Internet, telefony včetně mobilních apod.) k dohodnutí spojení během závodu je ZAKÁZÁNO a je důvodem k nehodnocení stanice.
 6. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.
 7. V případě provozu více stanic z jednoho stanoviště, u nichž nastane spor, bude hodnocena pouze ta stanice, která měla toto stanoviště řádně přihlášeno a potvrzeno. Za stanoviště je pro účely tohoto ustanovení považován kruh o průměru 1000 metrů, v jehož středu je umístěna vlastní stanice.
 8. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak.
 9. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
 10. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.
 11. Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník!
 12. Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).
 13. Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě, písemné podobě, nebo oběma způsoby současně.
 14. Elektronický deník musí být ve formátu EDI, určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.
 15. Tištěný deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť. Je tištěn ve formátu A4 na výšku a sestává z titulního a průběžných listů.
  Titulní list obsahuje tyto údaje:
  1. značku soutěžící stanice, jaká byla používána v závodě,
  2. vlastní WW-lokátor předávaný v závodě,
  3. soutěžní pásmo a kategorii,
  4. název závodu a rok jeho konání,
  5. jméno operátora individuální stanice nebo jméno vedoucího operátora klubové stanice a jeho volací značku,
  6. u klubové stanice značky ostatních operátorů, kteří stanici obsluhovali během závodu,
  7. název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),
  8. nadmořskou výšku soutěžního QTH,
  9. maximální výkon vysílače použitý v závodě,
  10. použitý antenní systém,
  11. počet platných spojení,
  12. ODX [km] + značka DX stanice,
  13. celkový počet bodů,
  14. čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,
  15. datum vyplnění soutěžního deníku,
  16. podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce,
  17. celkový počet listů soutěžního deníku.

  Průběžný list soutěžního deníku obsahuje tyto údaje:

  1. vlastní volací značku, jaká byla použita v závodě,
  2. vlastní WW-lokátor alespoň 1x na každé stránce,
  3. soutěžní pásmo,
  4. číslo stránky,
  5. datum - 1x na stránce a při změně,
  6. čas UTC - minutu u každého spojení, hodinu stačí uvádět při každé změně,
  7. značku protistanice,
  8. odeslaný report a pořadové číslo u každého spojení,
  9. report, pořadové číslo spojení a WW-lokátor přijaté od protistanice,
  10. bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spojení nedokončených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0),
  11. součet bodů za spojení na jedné straně průběžného listu.

  Průběžný list soutěžního deníku by měl obsahovat minimálně 30 a maximálně 40 řádek pro spojení rovnoměrně rozložených na stránce odshora dolů, a nesmí být ve formě tzv. "harmoniky" z tiskárny počítače. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoře sešit sešívačkou, tj. nesmí být ve formě volných listů.

 16. Pokud stanice zasílá deník v tištěné podobě a má-li více než 200 spojení na jednom pásmu, musí k deníku přiložit abecední seznam stanic, se kterými na tomto pásmu pracovala. Ke každé volací značce musí být uvedeno číslo vlastního spojení.
 17. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.
 18. Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronické podobě a svým deklarovaným výsledkem se řadí do sedmého místa v kategorii, má vyhodnocovatel právo požádat o zaslání deníku v elektronické podobě. Pro formát deníku platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na adresu vyhodnocovatele doručen do 10-ti dnů od vyžádání. V opačném případě nemusí být tato stanice v závodě hodnocena.
 19. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku :
  1. jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru,
  2. má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.
 20. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.
 21. Stanice nebude v závodě hodnocena:
  • za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek,
  • za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností,
  • za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku,
  • za nesportovní chování v závodě.
 22. Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího klíče:
  Počet hodnocených účastníků v kategorii Diplomy za umístění do
  15 a více 3.místa včetně
  5-14 2.místa včetně
  1-4 1.místa
 23. Soutěžní stanoviště se přihlašují podle platného "REGULATIVU" na adrese koordinátora. Přihlášku lze odeslat nejdříve první pracovní den druhého měsíce před datem konáním závodu. Přihlášky odeslané před termínem nebudou potvrzeny. Rozhoduje datum poštovního razítka.
 24. Kontroly stanic: OK VKV manažer a VKV contest manažer nebo jimi či Radou ČRK pověřené osoby, mají právo během závodu provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Kontrolor je povinen před započetím kontroly se prokázat písemným pověřením. Stanice, která kontrolu pověřeným osobám neumožní, nebude na základě doporučení kontrolora a po schválení Radou ČRK v závodě hodnocena. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem.
 25. 50 MHz IARU contest se řídí vlastními podmínkami.
 26. Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.

Tyto Všeobecné podmínky schválila Rada Českého radioklubu dne 19.ledna 2002 s okamžitou účinností.
Platnost článků 7 a 23 o soutěžním stanovišti byla ukončena rozhodnutím Rady Českého radioklubu ze dne 12.října 2002 s účinností k 31.prosinci 2002.

© OK2ZI, 1999